אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנון התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במיתקני בזק באזורים כפריים), התשנ"ה-1995

תקנון התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במיתקני בזק באזורים כפריים), התשנ"ה-1995

תקנון התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במיתקני בזק באזורים כפריים), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 265 ו-266 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אזור כפרי" - אזור שבתחום מועצה אזורית;
"בזק" - כהגדרתו בחוק הבזק, התשמ"ב-1982;
"מועצה אזורית" - כמשמעה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958;
"מיתקן בזק" - מיתקן או התקן שנועד מעיקרו למטרות בזק, ואשר שטח בסיסו אינו עולה על חמישים מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על שישים מטרים ולידו מבנה יביל, ששטחו אינו עולה על שלושים וחמישה מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על ארבעה מטרים, והכל בתוך שטח מגודר שאינו עולה על מאה וחמישים מטרים רבועים והינו בהתאם לתרשים סכמתי שבשרטוט שבתוספת;
"מפה מצבית" - מפה שהוכנה לפי הוראות תקנה 2;
"נחלה" - חלקת קרקע בישוב או ישוב שיתופי, שעליה בית מגורים, חצר ומבני עזר;
"נכס" - חלקה הרשומה בספרי המקרקעין לפי חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן - חוק המקרקעין), ובהעדרה של חלקה רשומה בספרי המקרקעין - שטח קרקע רצוף שבבעלות אדם אחד או מספר בני אדם, ששטחו אינו עולה על דונם אחד ושעליו מבוקש להקים מיתקן בזק.
2. פטור מהיתר לעבודה או שימוש במיתקן בזק
הצבה של מיתקן בזק באזור כפרי ושימוש בו, פטורים מהיתר ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:
(1) תוכן מפה מצבית בקנה מידה של 1:500 שבה יצויינו:
(א) גוש וחלקה של הנכס או רשת קואורדינטות - אם השטח איננו מוסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), התשכ"ט-1969;
(ב) שטח הנכס וגבולותיו, לפי הרישום בספרי המקרקעין, לפי חוק המקרקעין;
(ג) הדרכים הגובלות עם הנכס ומפלסיהן;
(ד) קווי הבנין;
(ה) קווי רחוב;
(ו) השימושים המותרים בנכס על פי התכניות החלות עליו;
(ז) כל בנין הנמצא במרחק של 10 מטרים מגבולות מיתקן הבזק;
(ח) כל בנין, גדר, אבן שפה, עמוד חשמל, עמוד בזק, עץ, שוחה וכל עצם הנמצא בנכס או בדרכים הגובלות, וכן המרחקים בין העצמים האמורים;
(ט) ברזי שריפה המחוברים לרשת אספקת מים ראשית;
(י) חץ הצפון;
(יא) קנה המידה שלפיו נערכה המפה;
(יב) תיאור של מיתקן הבזק המוצב הכולל:
(1) קואורדינטות של מרכז מיתקן הבזק;
(2) גובה הקרקע בבסיס מיתקן הבזק;
(3) גובה מיתקן הבזק המבוקש.
(2) על המפה המצבית יחתמו גורמים אלה, הרשאים להתנות את חתימתם במילוי תנאים תכנוניים בתחום סמכותם, ומילוי התנאים יהיה תנאי לתוקפו של הפטור על פי תקנות אלה:
(א) הממונה על הגבלות בניה ואיכות סביבה במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה;
(ב) נציג שר הביטחון בוועדה המחוזית שבמרחבה מציבים את מיתקן הבזק;
(ג) הממונה על הקרינה הסביבתית במשרד לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לכך.
(3) על המפה המצבית תידרש גם חתימתם של בעלי הזכויות בנכס שחתימתם דרושה על בקשה להיתר בהתאם לתקנה 2א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.
(4) מיתקני הבזק יוצבו על פי המפה המצבית, ככל האפשר בשטחים שנועדו על פי התכנית להיות שטחים חקלאיים או שטחים פתוחים או נחלה ואם לא ניתן לעשות כן - יוצבו בשטחים שנועדו על פי התכנית להיות שטחים ציבוריים ואם לא ניתן להשתמש בשטחים כאמור לאותה מטרה, יוצבו, על פי המפה המצבית, באזור כפרי, גם אם אינו מיועד בתכנית לשטחים כאמור.
3. אישור הצבת מיתקן בזק
מיתקן בזק יוצב על פי המפה המצבית ובלבד שרשות הרישוי המקומית חתמה עליה ואישרה שהיא ממלאה אחר תנאי תקנות אלה. לא חתמה רשות הרישוי המקומית כאמור תוך חמישה עשר ימים, או סירבה לאשר כאמור, תועבר המפה המצבית לרשות הרישוי המחוזית ויהיו לה לענין זה כל הסמכויות של רשות הרישוי המקומית. לא נתנה רשות הרישוי המחוזית החלטה בבקשה תוך חמישה עשר ימים מהמועד שהבקשה הוגשה לה, יראו את הבקשה כמאושרת על ידיה ובלבד שהיא ממלאת אחר כל דרישות תקנות אלה.
4. שמירת המפה המצבית
עותקים מהמפה המצבית יישמרו בועדה המחוזית, בועדה המקומית, במועצה האזורית ובמינהל מקרקעי ישראל.
5. תוקף והוראות מעבר (תיקון: תש"ס, תשס"א3, תשס"ב)
(א) תוקפן של תקנות אלה עד יום ב' בשבט התשס"ב (15 בינואר 2002) (להלן - מועד הפקיעה), או עד למועד אישורה של תכנית המיתאר הארצית לתקשורת - חלק א' - למיתקני שידור קטנים (להלן - התמ"א), לפי המוקדם.
(ב) אושרה התמ"א, ינהגו במיתקן בזק שהוצב לפי תקנות אלה כמתחייב מהוראותיה.
(ג) לא אושרה התמ"א עד מועד הפקיעה, ינהגו במיתקן שהוצב לפי תקנות אלה כמתחייב מהוראות התכנית החלה בשטח שבו הוא נמצא.
תוספת2
(סעיף 1)
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 1307; תש"ס, 729; תשס"א, 851; תשס"ב, 181.
2 נוסח התשריט שבתוספת אינו מובא.
3 תקנה 2 לתקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במיתקני בזק באזורים כפריים) (תיקון), התשס"א-2001 (ק"ת תשס"א, 851) קובעת תחילת תיקון תקנה 5(א) ביום 31 בדצמבר 2000.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ