אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנון הקרן לקליטת חיילים משוחררים

תקנון הקרן לקליטת חיילים משוחררים

תקנון הקרן לקליטת חיילים משוחררים 1
בתוקף סמכותה על פי סעיף 6 לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), באישור שר הביטחון, שר האוצר וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, מתקינה הנהלת הקרן לקליטת החייל המשוחרר (להלן - הקרן) תקנון זה:
פרק א': כללי
1. שינויים בתקנון
שינויים בתקנון זה תתקין הנהלת הקרן באישור שר הביטחון, שר האוצר וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.
2. הגדרות
בתקנון זה -
"בנק" - תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;
"הוראות משרד הביטחון" - הוראות מינהל שקובע המנהל הכללי של משרד הביטחון (להלן - המנכ"ל);
"היום הקובע" - י"ח בטבת התשנ"ד (1 בינואר 1994);
"הנהלת הקרן" - ההנהלה שמונתה על פי סעיף 4 לחוק;
"חייל משוחרר" - מי שסיים את שירותו הסדיר, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה, ובלבד ששירת 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות, או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב];
"ישיבה על-תיכונית" - מוסד ללימודים תורניים על-תיכוניים ששר החינוך התרבות והספורט, הכיר בו לענין החוק;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, וכן מכללה או מוסד על-תיכוני אחר ששר החינוך התרבות והספורט הכיר בו לענין החוק;
"מוסד להכשרה מקצועית" - מוסד להכשרה מקצועית של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, וכן מוסד אחר להכשרה מקצועית ששר התעשיה המסחר והתעסוקה, השר לביטחון הפנים, שר הבריאות, שר החינוך התרבות והספורט או שר התיירות הכיר בו לענין החוק, כל אחד בתחום אחריותו;
"מטה הקרן" - עובדי משרד הביטחון המשמשים בתפקידים אלה:
(1) מנהל הקרן;
(2) סגן מנהל הקרן;
(3) חשב הקרן;
(4) תקציבן הקרן;
(5) היועץ המשפטי של הקרן;
(6) מבקר הקרן;
(7) ראש יחידת השכלה וסיוע נוסף בקרן;
(8) אחראי לפניות הציבור בקרן;
(9) עוזר למחשוב בקרן;
"מכינה קדם-אקדמית" - מוסד להשלמת השכלה תיכונית עד לקבלת תעודת בגרות, מוסד להכנה ללימודים אקדמיים או מוסד להכנה למבחנים פסיכומטריים ששר החינוך התרבות והספורט הכיר בו לענין החוק;
"מענק שחרור" או "המענק" - מענק כספי הניתן לחייל משוחרר, כמפורט בסעיף 17;
"פיקדון" - פיקדון על שם חייל משוחרר שמנהלת הקרן, כמפורט בסעיף 16;
"קרן לסיוע נוסף" - קרן למתן סיוע נפרד מהפיקדון, למטרת לימודים במכינה קדם-אקדמית, דמי קיום ללומדים כאמור ולימודים במוסד להכשרה מקצועית, והכל כמפורט בסעיף 18;
"שירות לאומי" - שירות לאומי כאמור בפסקה (3)(ב) בהגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
"שירות סדיר" - שירות סדיר בצבא הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות של משטרת ישראל או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן - חוק שירות ביטחון), או שירות לפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;
"תקופה מזכה" - התקופה שבגינה מחשבים לחייל המשוחרר פיקדון ומענק שהוא זכאי להם.
פרק ב': הנהלת הקרן
3. הרכב הנהלת הקרן
(א) בהנהלת הקרן יהיו 11 חברים שימנה שר הביטחון (להלן - השר), לתקופה של שלוש שנים בכל פעם, והם:
(1) חמישה נציגי ציבור;
(2) נציג משרד האוצר;
(3) נציג משרד הביטחון;
(4) נציג משרד הבינוי והשיכון;
(5) נציג משרד החינוך התרבות והספורט;
(6) נציג משרד הרווחה;
(7) נציג משרד התעשיה המסחר והתעסוקה.
(ב) השר ימנה אחד מנציגי הציבור בהנהלת הקרן ליושב ראש הנהלת הקרן (להלן - היושב ראש).
(ג) חבר הנהלת הקרן יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונה בהתקיים תנאי פקיעת כהונה לפי סעיף 5 לחוק.
4. תפקידי הנהלת הקרן
הנהלת הקרן אחראית, בין במישרין ובין באמצעות גורמים חיצוניים, על ביצוע ויישום תפקידי הקרן המוגדרים בחוק, לרבות:
(1) קביעת מדיניות כללית לביצוע ויישום מטרות הקרן;
(2) קביעת כללים לפעולת הקרן ומבחנים לאופן ניצול כספי הקרן, הכל בכפוף לחוק ולתקנון זה;
(3) קיום בקרה ופיקוח אחר פעולות הקרן; בין השאר, יוצגו להנהלה דוחות ביצוע תקציביים וכספיים;
(4) דיון בכל ענין ששר הביטחון או המנכ"ל ביקש להעמיד על סדר היום;
(5) ייזום תיקונים לחוק, ככל שמתעורר צורך בהם במהלך עבודת הקרן.
5. מטה הקרן ומנהל הקרן
(א) מטה הקרן יבצע את מדיניות הנהלת הקרן וידווח להנהלת הקרן על פעילותו; בין השאר יבצע מטה הקרן את הפעולות האלה:
(1) יקבל מצה"ל, ממשרד הרווחה וממשטרת ישראל, לפי הענין, נתונים בדבר שירותם של החיילים המשוחררים, יבדוק את הנתונים ויפנה לגורמים האמורים להבהרות - ככל שיידרש;
(2) ישלם לחיילים המשוחררים מענק על פי החוק;
(3) ינהל את חשבונות הפיקדונות;
(4) יבדוק את הבקשות שהגישו חיילים משוחררים למימוש זכויותיהם לפי החוק, יחליט בהן, ויממן את הזכויות האמורות מתוך הפיקדונות;
(5) יבדוק את הבקשות לסיוע מהקרן לסיוע נוסף שהגישו חיילים משוחררים, יחליט בהן ויממן את הסיוע שיאושר מתוך הקרן האמורה.
(ב) נציג משרד הביטחון בהנהלת הקרן ימונה למנהל הקרן. בלי למעט מאחריותה הכוללת של הנהלת הקרן למילוי תפקידיה לפי החוק, יישא מנהל הקרן באחריות תפעולית לניהול שוטף של פעילות הקרן, לרבות יישום החלטות הנהלת הקרן וכן לתיאום עבודת מטה הקרן.
(ג) הגורמים המפורטים להלן במטה הקרן ימונו בידי ראשי האגפים הנוגעים לענין במשרד הביטחון, בתיאום עם הנהלת הקרן, הכל לפי הוראות נציבות שירות המדינה, והוראות משרד הביטחון, שיפורטו בהן תפקידים וסמכויות של כל אחד מבעלי התפקידים:
(1) נציג אגף התקציבים - ישמש תקציבן הקרן;
(2) נציג אגף הכספים - ישמש חשב הקרן ויהיה אחראי על הביצוע הכספי, הפיקוח התקציבי, הרישום החשבונאי והקשר עם הבנקים;
(3) נציג האגף למיחשוב ומערכות מידע לניהול - ישמש עוזר למיחשוב הקרן;
(4) נציג אגף היועץ המשפטי למשרד הביטחון - יהיה היועץ המשפטי של הקרן.
(ד) מטה הקרן, באישור הנהלת הקרן רשאי להסתייע לשם מילוי תפקידיו בגורמים חיצוניים: בנק, יועצים וכיוצא באלו, וזאת בהתאם להוראת משרד הביטחון.
6. ועדות משנה
(א) הנהלת הקרן תמנה ועדות משנה בנושאים האלה:
(1) ועדה לתקציב וכספים;
(2) ועדת חינוך;
(3) ועדה לביקורת;
(4) כל נושא מיוחד אחר לפי החלטת היושב ראש.
(ב) בוועדת משנה יהיו 3 חברים לפחות.
(ג) חברי ועדת המשנה יהיו מבין חברי הנהלת הקרן, או שלא מבין חבריה, ובלבד שיושב ראש ועדת המשנה יהיה חבר הנהלת הקרן.
(ד) יושב ראש ועדת המשנה חייב בדיווח ליושב ראש על פעולות ועדת המשנה, אחת לכל שישה חודשים.
(ה) הנהלת הקרן תפרט, בכתב המינוי, לכל אחת מוועדות המשנה את תחומי פעולתה, אחריותה וסמכויותיה, ואת חובות הדיווח שלה.
פרק ג': נוהלי עבודה של הנהלת הקרן
7. מנין חוקי וקבלת החלטות
(א) המנין החוקי (קוורום) בישיבות הנהלת הקרן הוא ארבעה חברים ובהם:
(1) היושב ראש, או ממלא מקומו הקבוע אשר ימונה לתפקידו בהחלטת הנהלת הקרן ובאישור שר הביטחון;
(2) נציג משרד הביטחון בהנהלת הקרן;
(3) נציג אחד לפחות מבין נציגי משרדי הממשלה האחרים שבהנהלת הקרן;
(4) נציג אחד לפחות מבין נציגי הציבור החברים בהנהלת הקרן.
(ב) החלטות הנהלת הקרן יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, תכריע דעת היושב ראש.
8. מזכיר
היועץ המשפטי של הקרן יכהן כמזכיר הנהלת הקרן.
9. מועדי ישיבות
(א) ישיבות שוטפות - ישיבות הנהלת הקרן וישיבות כל אחת מוועדות המשנה יתקיימו לפי צורכי הקרן ולפחות שלוש פעמים בשנה.
(ב) ישיבה מיוחדת - הנהלת הקרן תקיים ישיבה מיוחדת לפי בקשת שר הביטחון או החלטת היושב ראש; הישיבה המיוחדת תתקיים בתוך ארבעה עשר ימים מיום בקשה או החלטה כאמור, זולת אם נדרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר.
10. זימון הישיבות וסדר יומן
(א) היושב ראש או יושב ראש ועדת המשנה, לפי הענין, או מי שכל אחד מאלה ימנה לכך, יזמן את הישיבות ויקבע את זמנן, מקומן וסדר יומן.
(ב) הזימון לישיבה ופירוט סדר היום לישיבה יופצו למשתתפים שבוע ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
(ג) ניתן לזמן לישיבות הנהלת הקרן או ועדת משנה כל אדם שנוכחותו נדרשת לדעת היושב ראש או יושב ראש ועדת המשנה, לפי הענין, להצגת עמדה או חוות דעת בענין הנדון.
11. פרוטוקולים
(א) בכל ישיבות הנהלת הקרן ייערך פרוטוקול אשר ישקף את עיקרי הדברים שנאמרו ואת כל ההחלטות שנתקבלו; הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הישיבה ובידי מזכיר הקרן; הפרוטוקול יופץ להנהלת הקרן ולמטה הקרן, בתוך 14 ימים מיום הישיבה, ובישיבה מיוחדת - בתוך 7 ימים.
(ב) בכל ישיבות ועדות המשנה ייערך פרוטוקול ואישורו טעון חתימה של יושב ראש ועדת המשנה; הפרוטוקול יופץ לחברי הוועדה, להנהלת הקרן ולמטה הקרן, בתוך 14 ימים מיום הישיבה.
12. דוחות כספיים
(א) מדי שנה ייערך דוח ביצוע תקציבי וכספי, על פי הכללים שבתכ"מ (תקנות כספים ומשק של החשב הכללי במשרד האוצר) ובהוראות משרד הביטחון; הדוח יוגש למנכ"ל, למשרד האוצר ולהנהלת הקרן.
(ב) השר רשאי לחייב את הקרן בעריכת דוחות נוספים ולקבוע מועד להגשתם.
(ג) הנהלת הקרן רשאית, בכל עת שתראה כך לנחוץ, לדרוש דין וחשבון מעורכי הדוחות בנוגע לפעילות הקרן.
13. הגשת מסמכים
היושב ראש יגיש לשר ולמנכ"ל מסמכים אלה:
(1) דוח ביצוע תקציבי וכספי שנתי;
(2) דוח שנתי על פעילות הקרן;
(3) העתקי פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הקרן.
פרק ד': תקציב הקרן, פיקדון, מענק וסיוע נוסף
14. תקציב הקרן
(א) תקציב הקרן ממומן מאוצר המדינה ונקבע בחוק התקציב בסעיף תקציבי נפרד מתקציב הביטחון כמשמעותו בפרק ג' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
(ב) התקציב יהיה מחולק לרכיבים עיקריים אלה:
(1) תשלום מענקים;
(2) חשבון פיקדונות;
(3) קרן לסיוע נוסף, שתתחלק כמפורט להלן:
(א) סיוע ללימודים במכינה קדם-אקדמית;
(ב) דמי קיום ללומדים במכינה קדם-אקדמית;
(ג) סיוע ללימודים במוסד להכשרה מקצועית;
(4) הוצאות תפעול ומנהלה (שיפורטו לסעיפי משנה בתקציב).
(ג) הצעת התקציב תוכן בידי תקציבן הקרן, ותובא לאישור של ועדת המשנה לתקציב וכספים, ולאישור הנהלת הקרן.
(ד) הצעת התקציב שאושרה כאמור תיכנס למסגרת התקציב שאישרה הממשלה; לצורך זה היא תועבר לאישור משרד האוצר כדי שתוגש לאישור הכנסת במסגרת הצעת חוק התקציב השנתי.
(ה) בקשות לשינויים בתקציב המאושר של הקרן יועברו למשרד האוצר כדי שיאשרם או יעבירם לאישור ועדת הכספים של הכנסת, בהתאם לאמור בחוק יסודות התקציב.
15. חישוב תקופה מזכה
(א) יחידת חישוב של התקופה המזכה היא חודש, והגדרתו לענין זה היא 30 ימים; נותרה לאחר ניכוי מספר החודשים השלמים מתקופת השירות הסדיר שארית של ימי שירות, תוכר שארית כאמור העולה על 15 ימי שירות כחודש שירות נוסף, והכל בכפוף למספר החודשים המרבי לשירות הקבוע בחוק.
(ב) תקופת השירות בצה"ל, במג"ב ובשירות מוכר במשטרת ישראל מניינה מיום הגיוס או מן היום הקובע, לפי המאוחר שבהם, עד יום השחרור בפועל, והיא לא תכלול תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי סעיף 18 לחוק שירות ביטחון; למען הסר ספק - פרק שירות ללא תשלום (של"ת) במסלול הנח"ל ובמסלול בני ישיבות יוכר כשירות לענין זה.
(ג) תקופת השירות בשירות לאומי תחושב מיום תחילת השירות בפועל או מן המועד הקובע, לפי המאוחר מביניהם, עד מועד סיומו בפועל, ולא תכלול תקופות שבגינן לא ישולמו דמי כלכלה כמשמעם בתקנות שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור), התש"ס-1999.
(ד) המידע הרלוונטי והקובע לחישוב התקופה המזכה יתקבל מצה"ל, ממשטרת ישראל וממשרד והרווחה, לפי הענין; כל השגה בענין תקופת השירות תועבר לגורמים האמורים.
16. הפיקדון
(א) בתוך חודש ימים מיום סיום שירותו הסדיר, תזקוף הקרן לזכות החייל המשוחרר פיקדון שיחושב כמכפלת התקופה המזכה שלו בסכום או בסכומים הנקובים בחוק לצבירה בחשבון הפיקדון בשל כל חודש שירות.
(ב) הסכומים הנקובים בחוק כאמור יתעדכנו ב-1 בכל חודש (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד עד למדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; מדד הבסיס לצורך חישוב זה יהיה, לגבי חיילים שגויסו עד יום 31 בדצמבר 2000, המדד שפורסם לחודש ינואר 1994, ולגבי חיילים שגויסו החל ביום 1 בינואר 2001, המדד שפורסם לחודש ינואר 2000; העדכון יהיה כפוף לתיקונים בחוק ולהוראות שעה, אם יינתנו.
(ג) יתרת הפיקדון בחשבונו של כל חייל משוחרר תעודכן בכל חודש לפי שיעור עליית המדד עד למדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; מדד הבסיס לצורך חישוב זה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם; עדכון זה יהיה כפוף לתיקונים בחוק ולהוראות שעה, אם יינתנו.
(ד) הפיקדון הוא אישי ואינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא; יחד עם זאת, במקרה של פטירת החייל המשוחרר יהיו יורשיו זכאים לקבל את יתרת כספי פיקדונו, בכפוף להוראת החוק.
(ה) מימוש הפיקדון ב-5 השנים הראשונות ממועד השחרור יהא לאחת המטרות המפורטות להלן, ולכל מטרה נוספת שתיקבע בתוספת לחוק, לפי סעיף 18א בו (לא ניתן לממש את הפיקדון מחוץ למדינת ישראל):
(1) השלמת השכלה תיכונית ולימודי הכנה ללימודים אקדמיים;
(2) לימודים במוסד להשכלה גבוהה או בישיבה על-תיכונית;
(3) לימודים במוסד להכשרה מקצועית;
(4) רכישה של דירת מגורים או בנייתה;
(5) הקמת עסק או הצטרפות לעסק קיים;
(6) נישואין.
(ו) הקרן תעביר את כספי הפיקדון ישירות לגופים שלהם מבקש החייל המשוחרר לשלם, ולא לחייל המשוחרר, אלא אם כן בקשת מימוש הפיקדון היא למטרות ומקרים שנקבע לגביהם אחרת בהוראות הפנימיות של הקרן.
(ז) בתום 5 השנים הראשונות לשחרורו, יוכל החייל המשוחרר למשוך את יתרת כספי הפיקדון העומדים לזכותו, בלא כל התניה, ואולם חייל משוחרר ששירת שירות סדיר כלוחם, ולאחר תום שירותו הסדיר המשיך בשירות כלוחם או כתומך לחימה בשירות קבע לתקופה של 3 שנים, וכן התחייב להמשיך ולשרת בשירות קבע כלוחם או כתומך לחימה לתקופה של שנה או יותר - יהיה זכאי לקבל את יתרת פיקדונו האישי בתום 3 שנים ממועד שחרורו משירות סדיר.
(ח) לא הגיש החייל המשוחרר בקשה לקבלת יתרת כספי הפיקדון כאמור, תתבטל זכותו לקבלת היתרה בתום שבע שנים (להלן - תום תקופת הזכאות) ממועד שחרורו, והיתרה תועבר לקרן לסיוע נוסף.
(ט) ממועד שחרורו של החייל המשוחרר עד לתום תקופת הזכאות או עד למימוש מלוא זכאותו של החייל המשוחרר לפיקדונו, לפי המוקדם מביניהם, תשלח הקרן מדי שנה, לכל חייל משוחרר דין וחשבון על מצב פיקדונו.
(י) לצורך מימוש הפיקדון יגיש החייל המשוחרר, באחד מסניפי הבנקים שפרסמה הקרן, בקשה בטופס המצוי בבנק על פי הדוגמה שקבעה הקרן, ובצירוף המסמכים הנדרשים בטופס האמור.
(יא) חדל החייל המשוחרר מלממש את המטרה שלשמה נמשכו כספים מהפיקדון (הפסיק, למשל, את לימודיו במוסד שהועברו אליו כספים מהפיקדון), ונוצרה זכות להחזר סכום ששולם כאמור, כולו או מקצתו, יחזירו מקבל התשלום לקרן וזו תזכה את חשבון הפיקדון של החייל המשוחרר בסכום ההחזר.
17. מענק שחרור
(א) בתוך חודשיים מיום סיום שירותו הסדיר תשלם הקרן לחייל משוחרר סכום, שיחושב כמכפלת התקופה המזכה שלו בסכומים הנקובים בחוק, לצבירת מענק שחרור בגין כל חודש שירות.
(ב) הסכומים האמורים יעודכנו ב-1 בכל חודש (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד עד למדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; מדד הבסיס לצורך חישוב זה יהיה, לגבי חיילים שגויסו עד יום 31 בדצמבר 2000, המדד שפורסם לחודש ינואר 1994, ולגבי חיילים שגויסו החל ביום 1 בינואר 2001, המדד שפורסם לחודש ינואר 2001; עדכון זה יהיה כפוף לתיקונים בחוק ולהוראות שעה, אם יינתנו.
(ג) המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של החייל המשוחרר.
(ד) מענק שחרור יועבר לחשבון החייל המשוחרר על ידי מינהל התשלומים (מת"ש) בצה"ל לגבי מי ששרתו בצה"ל, במשטרת ישראל לגבי מי ששירתו במשמר הגבול או בשירות מוכר במשטרת ישראל, ועל ידי אגף הכספים במשרד הביטחון לגבי למי ששירתו בשירות לאומי.
(ה) במקרה של מות החייל המשוחרר יועברו כספי המענק לעיזבונו.
18. הקרן לסיוע נוסף
(א) הקרן לסיוע נוסף מיועדת לסייע במלגות לחיילים משוחררים הלומדים במכינות קדם-אקדמיות וכן במתן דמי קיום לחיילים משוחררים כאמור; הסיוע יינתן על פי מבחנים שקבעה הנהלת הקרן בשיתוף עם האגודה לקידום החינוך במשרד החינוך התרבות והספורט; המבחנים לסיוע מפורטים בתוספת.
(ב) חייל משוחרר המבקש ללמוד במסגרת כאמור, יידרש על ידי מוסד הלימודים שבו בחר למלא טופס רישום; הטופס האמור, שהכינה האגודה לקידום החינוך במשרד החינוך התרבות והספורט בשיתוף עם הקרן, כולל גם את הנתונים הנדרשים לצורך בדיקת זכאותו של החייל המשוחרר, על פי המבחנים לסיוע האמורים בסעיף קטן (א).
(ג) הקרן לסיוע נוסף מיועדת לסיוע גם לחיילים משוחררים הפונים ללימודים במוסדות להכשרה מקצועית; הקרן משתתפת במימון שכר הלימוד של חיילים כאמור, הכל על פי הסכמים שנכרתו בין הקרן, מוסדות הלימוד הרלוונטיים, משרד התעשיה המסחר והתעסוקה וגורמים נוספים.
הקרן משתתפת, למשל, במלגת לימודים הניתנת לחיילים משוחררים הלומדים במסלול קדם הנדסאים והנדסאים במוסדות של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, כפי שהוסכם בין הקרן ובין המשרד האמור.
פרק ה': שונות
19. בקרה וביקורת
(א) פעולות הקרן יהיו כפופות לביקורת של מבקר המדינה.
(ב) הנהלת הקרן תמנה, מקרב עובדי משרד הביטחון, מבקר פנימי שיהיה כפוף תפעולית למנהל הקרן ויגיש לו את דוחותיו והצעותיו.
(ג) הנהלת הקרן תקבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי.
(ד) הביקורת תיערך בכפוף להוראות, נהלים והסכמים ולהנחיות הנהלת הקרן, בנושאים שלהלן:
(1) מימוש הפיקדון והעבודה מול הבנקים;
(2) סיוע נוסף במכינות הקדם אקדמיות;
(3) נושאים נוספים על פי החלטת הנהלת הקרן.
(ה) באגפי משרד הביטחון הנותנים שירות לקרן, תיערך הביקורת על פי הוראות משרד הביטחון.
(ו) דוחות המבקר הפנימי של הקרן ידונו בוועדת המשנה לביקורת של הקרן, וחוות דעתה תובא לדיון בהנהלת הקרן.
20. התקשרויות, התחייבויות והרשאות חתימה
כל התקשרויות והתחייבויות בעבור הקרן במסגרת תפקידיה או לשם מילוים, ייעשו בידי הגורמים הרוכשים במשרד הביטחון ויאושרו בידי מורשי החתימה במשרד הביטחון, הכל על פי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951, והוראות משרד הביטחון.
21. הוראות ונהלים לביצוע
מנהל הקרן באישור הנהלת הקרן יקבע הוראות ונהלים לביצוע תקנון זה.
תוספת
(סעיף 18(א))
מבחנים למתן סיוע מהקרן לסיוע נוסף במכינות הקדם-אקדמיות
1. הזכאות לסיוע מהקרן לסיוע נוסף במכינות הקדם אקדמיות תלויה בהגדרת התלמיד כ"ראוי לקידום" או כ"אחר".
2. הקביעה מיהו תלמיד "ראוי לקידום" נעשית על פי שקלול נקודות זכאות כמפורט בהמשך (תלמיד שצבר 36 נקודות או יותר, נקבע כ-"ראוי לקידום").
3. להלן טבלת הזכאות הכספית לתלמידים:
א. תלמיד "ראוי לקידום"
מדרגות הכנסה לנפש*
(בשקלים חדשים)
מלגות לימודים
מלגות קיום

עד 1,700
100%
100%

מ-1,701 עד 2,100
100%
50%

מ-2,101 עד 3,400
100%


מ-3,401 עד 4,200
75%


מ-4,201 עד 5,000
50%


מ-5,001 עד 6,000
25%


מ-6,001
ב. תלמיד "אחר"
מדרגות הכנסה לנפש*
(בשקלים חדשים)
מלגות לימודים
מלגות קיום

עד 1,700
100%
100%

מ-1,701 עד 2,100
100%
50%

מ-2,101 עד 2,500
75%


מ-2,501 עד 3,000
50%


מ-3,001 עד 3,400
25%


מ-3,401
(*) "הכנסה לנפש" מחושבת על פי הכנסה ברוטו של ההורים בחלוקה למספר הנפשות במשפחה (הורים וילדים עד גיל 24 כולל התלמיד).
הסכומים צמודים למדד ויעודכנו ב-16 בינואר מדי שנה, לפי שינוי המדד לחודש דצמבר של השנה שהסתיימה, לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 2004; הסכומים האמורים, לאחר עדכון כאמור, יחולו על כל התשלומים שיתבצעו בשנת הלימודים האמורה, החל בחודש ספטמבר של השנה שהסתיימה.
4. אוכלוסיות מיוחדות - חיילים משוחררים מאוכלוסיות מיוחדות כגון: מי שהוגדרו חיילים בודדים בצה"ל, בני מיעוטים ועולים חדשים, יהיו זכאים למלגות לימודים ומלגות קיום מוגדלות, בלא בדיקת מדרגות הכנסה לנפש, על פי המלצת מטה הקרן ואישור הנהלת הקרן.
5. אלה מרכיבי הזכאות לקביעת "ראוי לקידום":
א. רמת בית הספר
(נקבע על פי מדד הטיפוח של בתי הספר,
נתונים שנתקבלו מהמדען הראשי במשרד
החינוך ה*תרבות והספורט) 20 נקודות
ב. מצב תעודת בגרות
חסר תעודת בגרות 15 נקודות
תעודת בגרות חלקית 10 נקודות
ג. השכלת הורים
הורה בעל השכלה של עד 11 שנות לימוד 7 נקודות
הורה בעל השכלה של 12 שנות לימוד 5 נקודות
ניקוד יינתן בעבור כל אחד מההורים בנפרד,
אם עומד בהגדרה.
ד. אזור מגורים
עיירות פיתוח ושכונות מצוקה על פי הגדרת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה 15 נקודות
ה. מספר ילדים במשפחה
על פי הנוסחה: מספר הילדים פחות 2, כפול 2
ו. מצב מצוקה של התלמיד
הניקוד ניתן על כל אחד ממצבים אלה, 15 נקודות לכל אחד מהסעיפים:
(1) יתמות מאב או אם;
(2) מחלה ממושכת (כולל אשפוז) של התלמיד;
(3) נכות של התלמיד, מעל 20%;
(4) עולה חדש (עד 7 שנים בארץ);
(5) גירושין של התלמיד;
(6) התלמיד הוא הורה יחיד.
ז. בעיות מיוחדות של המשפחה
הניקוד ניתן על כל אחד ממצבים אלה, 15 נקודות לכל אחד מהסעיפים:
(1) מחלה ממושכת של אחד מבני המשפחה;
(2) נכות של הורה או אח, מעל 20%;
(3) גירושין של הורי התלמיד;
(4) פטירת אח או אחות של התלמיד.
ח. בעיות כלכליות מיוחדות של המשפחה
הניקוד ניתן על כל אחד ממצבים אלה, 5 נקודות לכל אחד מהסעיפים:
1) אבטלה של מפרנס המשפחה מעל חצי שנה;
2) קבלת קצבת הבטחת הכנסה.
______________________________
1 י"פ תשס"ז, 2138.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ