אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנון בית דוד בן-גוריון, תשל"ח-1978

תקנון בית דוד בן-גוריון, תשל"ח-1978

תקנון בית דוד בן-גוריון, תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 15 לחוק דוד בן-גוריון, תשל"ז-1976, ובהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, מתקינה מועצת בית דוד בן-גוריון תקנון זה:
פרק א': עבודת המועצה
1. סדר היום
יושב-ראש המועצה יקבע את סדר היום של ישיבות המועצה.
2. הצעות לסדר היום
כל חבר מחברי המועצה רשאי להציע נושא לסדר היום של ישיבת המועצה.
3. הגשת הצעה
הצעה לסדר היום תוגש בכתב ליושב-ראש המועצה ותכלול נוסח ההחלטה שהמועצה מתבקשת לקבל ודברי הסבר המסבירים את רקע ההצעה ואת הצורך בה.
4. המצאת סדר היום לחברים
יושב-ראש המועצה ימציא לחברי המועצה את סדר היום לישיבת המועצה.
5. זימון ישיבות המועצה
(א) ישיבות רגילות של המועצה יקוימו במקום ובמועד שיקבע יושב-ראש המועצה ולפחות פעמיים בשנה.
(ב) יושב-ראש המועצה יכנס ישיבה מיוחדת של המועצה כל אימת שדרש זאת הוועד המנהל או שליש מחברי המועצה.
6. מנין חוקי
ישיבת המועצה תהיה חוקית אם נתקיימה במקום ובמועד שנקבעו בזימון ונכחו בה לפחות מחצית חברי המועצה; לא נכחו מחצית מחברי המועצה כאמור - תידחה הישיבה בחצי שעה והיא תתקיים באותו מקום והיא תקויים בכל מספר של משתתפים.
7. ניהול הישיבות
יושב-ראש המועצה יהיה יושב-ראש בישיבות המועצה, ובהעדרו - חבר המועצה שנבחר בידי החברים הנוכחים.
8. הנושאים לדיון
בישיבות המועצה יידונו אך נושאים שהועמדו מקודם לכן על סדר היום, כמפורט בסעיפים 1 עד 4.
9. הצבעות
(א) הצעה שנערכה עליה הצבעה תתקבל ברוב קולות של המצביעים בישיבה.
(ב) היה מספר המצביעים בעד ונגד שקול, תיחשב ההצעה כנדחית.
(ג) חבר שנעדר מישיבת המועצה בעת ההצבעה פלונית רשאי להצביע על ההצעה במסירת הודעה מראש ובכתב על הצבעתו ורשאי הוא לתת הודעה זו בידי שליח שישגר לישיבת המועצה.
10. החלטה שלא בישיבה
(א) ראה יושב-ראש המועצה צורך בקבלת החלטה דחופה של המועצה, רשאי הוא לפנות בכתב אל חברי המועצה הנמצאים בישראל ולבקש עמדתם בכתב להצעת ההחלטה.
(ב) תשובותיהם של חברי המועצה, לרבות של אלה המודיעים על הימנעותם דינן כהצבעה בישיבת המועצה.
11. רישום
החלטת המועצה בישיבה תירשם בידי מזכיר שמינה יושב-ראש המועצה, תישלח לחברים שנכחו בישיבה, ואם תוך שלושה שבועות מיום שנשלחה כאמור לא ביקש חבר לתקן החלטה כדי להעמידה על דיוקה - תיחתם ביד היושב ראש ותישמר בידי האחראי על הבית.
12. ועדות
המועצה רשאית למנות ועדות מייעצות, מבין חבריה או בצירוף מי שאינם חבריה, על מנת שיפעלו דרך קבע, לשעה או לענין מסויים.
פרק ב': תפקידי המועצה
13. סמכות שיורית
למועצה תהיה כל סמכות שלא יוחדה בחוק, בתקנות שהותקנו על-פיו או בתקנון זה לוועד המנהל, לאחראי על הבית או לכל אדם אחר.
14. סמכויות אחרות
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 13, אלה יהיו תפקידי המועצה:
(1) להתוות את קווי הפעולה של הבית;
(2) להנחות את הוועד המנהל בהכנת הצעת התקציב השנתי לפי סעיף 14 לחוק;
(3) לשמוע דו"ח שוטף ולקבל דו"ח שנתי בכתב מאת יושב-ראש הוועד המנהל;
(4) למנות רואה חשבון לבית, לקבל דו"ח רואי חשבון ומאזן ולדון בהם.
פרק ג': הוועד המנהל
15. הרכב
(א) הוועד המנהל ימנה ארבעה חברים מלבד היושב-ראש, זולת אם החליטה המועצה להגדיל את מספר חבריו.
(ב) ביקש חבר הוועד המנהל להתפטר מתפקידו - יודיע על כך בכתב ליושב-ראש המועצה וליושב-ראש הוועד המנהל.
(ג) פחת מספר חברי הוועד המנהל - תמנה המועצה, מבין חבריה שעליהם נמנה החבר שמקומו נתפנה, חבר אחר תחתיו.
16. תקופת הכהונה
תקופת כהונתם של חברי הוועד המנהל מסתיימת בתום תקופת כהונתה של המועצה אשר בחרה בהם.
17. עבודת הוועד המנהל
הוראות פרק א' יחולו על עבודת הוועד המנהל בתיאומים המחוייבים, ובשינויים אלה:
(1) ישיבות רגילות של הוועד המנהל יקוימו בדרך כלל אחת לחדשיים, במועד שיקבע יושב-ראש הוועד המנהל ושלא יפחתו מארבע פעמים בשנה.
(2) יושב-ראש הוועד המנהל יכנס ישיבה מיוחדת של הוועד המנהל, כל אימת שדרשו זאת שליש מחברי הוועד המנהל, ותוך שבעה ימים מיום שהגיעה לידיו דרישה כאמור.
18. תפקידי הוועד המנהל
(א) הוועד המנהל מופקד על ניהולו השוטף של הבית בהתאם להנחיותיה של המועצה.
(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), אלה יהיו תפקידי הוועד המנהל -
(1) להיכנס לכל התקשרות בשם הבית, במסגרת התקציב המאושר, ולקבוע לצורך כך מורשי חתימה;
(2) לקבוע סדרי כספים, הפקדתם, ביטוח חבויות של הבית, ניהול ספרים וחשבונות וביקורת עליהם;
(3) למנות יועץ משפטי לבית.
פרק ד': תקופת הכהונה ושינויים בתקנון
19. משך הכהונה
משך כהונתם של חברי המועצה שמינתה הממשלה הוא חמש שנים.
20. התפטרות מהמועצה
התפטרותו של חבר המועצה תהיה בת-תוקף כתום שלושים יום מיום שהודיע על כך בכתב לשר החינוך והתרבות וליושב-ראש המועצה.
21. שכר, הוצאות וניגוד ענינים
(א) חבר המועצה אינו זכאי לשכר בשל כהונתו במועצה, בוועד המנהל או במוסד אחר ממוסדות הבית ובשל פעולה שפעל מכוח כהונותיו כאמור.
(ב) חבר המועצה זכאי להחזר הוצאות שהוציא עקב כהונתו כאמור בסעיף קטן (א) לפי הכללים והשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.
(ג) חבר המועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל ענין העומד לדיון במוסד ממוסדות הבית, לא יהיה נוכח בדיונים בקשר לענין כאמור ולא יצביע בהחלטה על כל שאלה בקשר לאותו ענין.
22. שינויים בתקנון
שינויים בתקנון ייעשו בהחלטה של המועצה בישיבה שנקראה במיוחד לשינוי בתקנון ושבה נכחו לפחות מחצית מחברי המועצה ובקולותיהם של לפחות שני שלישים מהנוכחים.
______________________________
1 ק"ת תשל"ח, 666.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ