אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תכנית לשיווק פרי הדר, התשמ"ה-1985

תכנית לשיווק פרי הדר, התשמ"ה-1985

תכנית לשיווק פרי הדר, התשמ"ה-1985
בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לפקודת שיווק פרי הדר, 1947 (להלן - הפקודה), ותקנות פרי הדר (סמכויות מועצת השיווק), התש"ט-1949, עורכת המועצה לשיווק פרי הדר תכנית זו:
פרק א': הוראות כלליות
1. הגדרות (תיקון: תש"ן)
בתכנית זו -
"המועצה" המועצה לשיווק פרי הדר;
"פרי-הדר" פרי הדר מכל מין, זן וסוג, למעט אתרוגים וקומקואט;
"פרי ליצוא" פרי הדר ראוי ליצוא, שקבלן נדרש לספקו למועצה לצרכי יצוא;
"פרי למאכל" - פרי הדר ראוי למאכל אדם, שקבלן נדרש לספקו למועצה לצורך שיווקו למאכל אדם בארץ;
"פרי לתעשיה" - פרי הדר שקבלן נדרש לספקו לצרכי תעשיה, למעט תעשיית פלחים;
"פרי לפלחים" - פרי הדר שקבלן נדרש לספקו לצרכי תעשית הפלחים;
"פרדס" - קרקע נטועה עצי הדר;
"אגודה שיתופית" אגודה שיתופית לשיווק יבולי פרדסים;
"פרדסן" בעל פרדס; אם הוחכר הפרדס - החוכר; אם נמכרו יבולי הפרדס על העץ - קונה היבולים; ואם יש לאדם אחר כדין הזכות לנהוג מכוח עצמו דין בעלים ביבולי פרדס על העץ - בעל אותה זכות;
"קבלן" - אדם שהמועצה אישרה שהוא קבלן לצורך תכנית זו;
"שיווק" - יצוא, מכירה או העברת בעלות בדרך אחרת, למעט מכירת יבול על העץ.
2. שיווק בידי המועצה בלבד
שיווק פרי הדר הנמצא ברשות הפרדסנים וקבלנים הוא בידי המועצה בלבד ויבוצע בידיה במישרין או באמצעות סוכנים שתמנה למטרה זו.
פרק ב' : קבלני המועצה
3. אישור קבלנים (תיקון: תש"ן)
ואלה הקבלנים שאישרה המועצה:
(1) פרדס סינדיקט של מגדלי הדר בא"י, אגודה שיתופית בע"מ;
(2) "יכין" חברה חקלאית בע"מ;
(3) תנובה-אכספורט, אגודה שיתופית לשיווק תוצרת משקי העובדים העבריים בע"מ;
(4) פריתז, אגודה שיתופית לשיווק פרי הדר בע"מ;
(5) איחוד משלחי הדרים בישראל בע"מ;
(6) פרי-אור בע"מ;
(7) "מהדרין" בע"מ
(8) הדר שאן בע"מ
(9) אפאי - אגודה שיתופית לפירות ארץ ישראל בע"מ.
4. ביטול אישור
מצאה המועצה שקבלן לא מילא אחר הוראה של הפקודה או של התכנית שנערכה לפיה, או אחר הוראה של המועצה שניתנה על פי תכנית כאמור, או אחר התנאים לאישור קבלנים שהמועצה קבעה, רשאית המועצה לבטל בכל עת את אישורו כקבלן, ולהורות על חיסול חשבונותיו עם המועצה ועם הפרדסנים שהיו צמודים אליו עד אותה שעה, ועל הצמדת אותם פרדסנים לקבלנים אחרים.
5. ערר
אדם שהמועצה החליטה לבטל את אישורו כקבלן כאמור, רשאי לערור על החלטת המועצה לפני ועדה של שלושה שימנה שר החקלאות ושתהיה מורכבת מנציג משרד החקלאות, נציג המועצה לשיווק פרי הדר ונציג הציבור שימונה מתוך רשימות שיגישו לו, לפי דרישתו, אגודות או מוסדות המייצגים לדעתו חלקים חשובים של ציבור הפרדסנים, תוך שבעה ימים מיום מסירת החלטת המועצה לידיו; החלטת הועדה האמורה בערר היא סופית; לא הוגש ערר, תבוצע החלטת המועצה עם תום המועד להגשת הערר; ואולם לא תבוצע החלטת המועצה על עוד ערר תלוי ועומד.
6. ספרי חשבונות
קבלן ינהל ספרי חשבונות נפרדים בקשר לעסקיו כקבלן.
7. מסירת פרטים
קבלן ימסור בכתב למועצה, לפי דרישתה, ידיעות ופרטים בכל ענין הכרוך בשיווק פרי הדר של פרדסנים הצמודים אליו.
פרק ג' : סדרי ההצמדה
8. שיווק צמוד בלבד
לא ישווק פרי הדר של פרדסן אלא אם הפרדסן צמוד לקבלן או למועצה במישרין בהתאם להוראות תכנית זו.
9. חובת הצמדה
פרדסן ששטח פרדסו עולה על דונם אחד חייב להתקשר קשר הצמדה לקבלן בהתאם להוראות תכנית זו; תקופת ההצמדה מתחילה ביום 1 ביוני ומסתיימת ביום 30 ביוני בכל שנה (להלן - המועד הקובע)
10. הצמדה מאליה
פרדסן שהיה צמוד לקבלן בעונה הקודמת רואים אותו כצמוד לאותו קבלן גם לעונה שלאחריה, אלא אם כן בוטלה ההצמדה באחת משתי דרכים אלה:
(1) על ידי הפרדסן בהודעה בכתב למועצה תוך המועד הקובע הסמוך לעונה החדשה;
(2) על ידי הקבלן בהודעה בכתב לפרדסן ולמועצה לא יאוחר מחמישה עשר יום לפני תום המועד הקובע האמור.
11. העדר הצמדה
פרדסן שלא היה צמוד לקבלן או בוטלה צמידותו לקבלן ולא התקשר קשר הצמדה לקבלן אחר תוך המועד הקובע, תצמידו המועצה לפי ראות עיניה לקבלן, ואם אין לדעתה אפשרות מעשית לכך - תצמידו אליה במישרין, ותודיע על כך בכתב לפרדסן, ומתאריך אותה הודעה יראו אותו קשור קשר הצמדה לאותו קבלן או למועצה במישרין, הכל לפי הענין, ובלבד שהמועצה לא תצמיד לקבלן פרדסן ששטח פרדסו אינו עולה על דונם אחד אלא על פי בקשה מאת הפרדסן; האמור בסעיף 10 אינו גורע מסמכויות המועצה לפי סעיף זה.
12. אגודה שיתופית
פרדסן חבר אגודה שיתופית, לרבות אדם שקנה מאותו פרדסן את יבולי פרדסו על העץ, יוצמד לקבלן באמצעות אותה אגודה שיתופית בלבד, זולת אם הגיש למועצה תוך המועד הקובע הסמוך לעונה הנדונה הסכמה בכתב של אותה אגודה שיתופית להצמדתו הישירה לקבלן; על אף האמור בסעיף 10 תחול הוראה זו גם אם אותו פרדסן או אדם שקנה את יבולי פרדסו על העץ, הוצמד במישרין לקבלן לצרכי העונה הקודמת; לענין סעיף זה,
"פרדסן" - לרבות אגודה שיתופית שחבריה פרדסנים או אגודות שיתופיות של פרדסנים, ולענין הצמדת אגודה כזאת המונח "הצמדה" יתפרש כהצמדת חברי האגודה על ידי אותה אגודה.
13. קונה פרדס
רכש אדם פרדס או יבול של פרדס לאחר תום המועד הקובע, יראוהו, לענין אותו פרדס או יבול, צמוד אל הקבלן שאליו הוצמד המוכר.
14. אחריות מוכר יבולים
מכר פרדסן יבולים על העץ, חייב הפרדסן לשלוח למועצה הודעה בכתב בדואר רשום, עם העתק לקבלן שאליו הוא צמוד או היה צמוד לאחרונה, תוך 7 ימים מיום המכירה, בה יפרט את מקום הפרדס, שטחו, זני היבולים, שם הקונה ומענו; לא שלח הפרדסן למועצה הודעה כאמור, ימשיך להיות אחראי לקיום כל חובה המוטלת על הפרדסן לפי תכנית זאת ולפי כל חיקוק אחר לענין עצי הפרדס האמורים ויבוליהם בלי לפגוע באחריות של קונה היבולים.
15. הודעת הצמדה
הודיע פרדסן בכתב למועצה, תוך המועד הקובע, דבר הצמדתו לקבלן אחר או דבר השארת הצמדתו לעונה הקרובה לקבלן שאליו היה צמוד בעונה הקודמת, לא תהיה הודעה זו ניתנת לשינוי בידיו בהודעה מאוחרת יותר אף אם נמסרה לפני תום המועד הקובע.
16. פרדסים אחדים
בכפוף ליתר הוראות פרק זה רשאי פרדסן להיצמד לקבלנים שונים בקשר לפרדסים שונים או לחלקי פרדס מסויימים שונים שברשותו.
17. הצמדה מוקדמת
הודיע קבלן למועצה בכתב לא יאוחר מתום המועד הקובע כי נערך הסכם חתום על ידי פרדסן לפני המועד הקובע אך לא לפני יום 1 באפריל של אותה שנה, לפיו התחייב אותו פרדסן להצמיד את עצמו אל אותו קבלן לעונה הקרובה, דין הסכם זה כדין הודעה ראשונה של אותו פרדסן לפי סעיף 15; הוראה זו כפופה להוראות סעיף 12.
18. זכויות מרשה ומממן
נמסר פרדס לעיבוד וניצול לפי חוזה השאלה או הרשאה, או ניטע פרדס לפי חוזה מימון לתקופה של לא פחות מחמש עשרה שנים, והותנה באותו חוזה השאלה, הרשאה או מימון כי שיווק יבולי אותו פרדס יבוצע באמצעות משווק שיאושר בידי המשאיל המרשה או המממן, הכל לפי הענין, והודיע על כך למועצה, לא יצמיד פרדסן אותו פרדס לקבלן, לא יבטל ולא ישנה הצמדתו, אלא באישור מוקדם בכתב של אותו משאיל, מרשה או מממן, הכל לפי הענין; האמור בסעיף זה כפוף להוראות סעיף 12, אך פרדסן שחלות עליו הוראות שני סעיפים אלה, והוא מבקש להיצמד לקבלן שלא באמצעות האגודה השיתופית הנוגעת בדבר, חייב לקיים את התנאים הדרושים לכך לפי שני הסעיפים האלה גם יחד.
פרק ד' : מפתח הקבלנים והפרדסנים
19. מפתח להספקה על ידי הקבלנים (תיקון: תשמ"ח)
המועצה תערוך לקראת כל עונה רשימה שבה יפורט חלקו של כל קבלן בהזמנות פרי הדר לצרכי שיווק (להלן - מפתח הקבלנים); חלקו של כל קבלן במפתח הקבלנים וכל זן וזן של פרי ההדר לחוד, ייקבע בהתאם לכמויות של פרי ההדר לייצוא ושוק מקומי מכל זן, למעט אשכוליות בכירות, שסיפק למועצה בעונה הקודמת בלבד בשום מקרה לא ירד המפתח לזן של הקבלן מתחת ל- 87.5% של המפתח בעונה הקודמת לאחר קיזוז תוספות או גריעות.
20. שינוי מפתח קבלנים
בוטל קשר הצמדה של פרדסנים לקבלן, שאליו היו צמודים בעונה הקודמת, או חל שינוי בשטחי פרדסיהם, לרבות כניסת שטחי פרדסים חדשים לראשונה למעגל השיווק, או הוצמדו פרדסנים לקבלן שלא היו צמודים אליו בעונה הקודמת, יחולו בחלקו של אותו קבלן במפתח הקבלנים שינויים מתאימים לכך; המועצה תקבע שיעור אחיד לקביעת התוספת הנובעת מכניסת שטחי פרדסים חדשים לראשונה למעגל השיווק כאמור.
21. מפתח להספקת פרי הדר על ידי פרדסנים
קבלן יערוך לקראת כל עונה רשימה שבה יפורט חלקו של כל פרדסן הצמוד אליו בהזמנות פרי הדר לשם מסירתו למועצה (להלן - מפתח הפרדסנים); חלקו של פרדסן במפתח הפרדסנים, לכל זן וזן של פרי ההדר לחוד, ייקבע בהתאם לממוצע של הכמויות הכלליות ברוטו של פרי ההדר מכל זן וזן שסופקו מפרדסיו באמצעות הקבלן למועצה או לפי הוראותיה בשתי העונות הקודמות, בהתחשב עם שינויים שחלו בשטחי פרדסיו הצמודים לקבלן.
22. בוררות
כל סכסוך בין פרדסן לבין קבלן שאליו הוא צמוד, בקשר לשיווק פרי הדר, מסירתו, חלוקת הפדיון או כל ענין אחר הכרוך בהוראות תכנית זו, יימסר להכרעת בורר או בוררים שיתמנו לכך בידי יושב ראש המועצה.
פרק ה' : הזמנת פרי והספקתו
23. הזמנת פרי מקבלנים
המועצה תזמין מהקבלנים, תוך תקופות שקבעה, פרי ליצוא או פרי למאכל או פרי לפלחים לשם שיווק, מכל זן וזן לחוד, בהתאם לחלקו של כל קבלן במפתח הקבלנים; המועצה רשאית להחליט בדבר הזמנת פרי מקבלנים גם שלא בהתאם לחלקו של כל קבלן במפתח הקבלנים, במידה שהסטיה ממפתח הקבלנים מוכתבת על ידי הצורך בקבלת פרי הדר מאזור מסויים או מסוג מסויים בלבד, ובכל מקרה כזה יפורטו בהבלטה דרכי האיזון או ההסדר האחר הכרוך בכך; החלטה כאמור תקבל המועצה פה אחד בלבד; קבלן חייב לספק למועצה או למי שהמועצה תורה, פרי ליצוא או פרי למאכל, או פרי לפלחים, בטיב, בכמויות, בסוגי מכלים, במקומות ובזמנים שהמועצה תקבע מזמן לזמן בכתב ומהזנים שתקבע, בצירוף מיפרט מדוייק ונכון של כל משלוח של פרי שסופק; קבלן יספק למועצה או למי שהמועצה תורה את יתרת פרי ההדר העומדת לרשותו מזמן לזמן כפרי לתעשיה; אולם המועצה רשאית מזמן לזמן, בהודעה בכתב לקבלנים, לעכב את הספקת הפרי לתעשיה, להגבילה או להסדירה בכל אופן אחר.
24. הזמנת פרי מפרדסים
תוך תקופות שקבע הקבלן רשאי הוא להזמין וחייב לקבל מהפרדסנים הצמודים אליו ומהם בלבד, לשם ביצוע הזמנותיה של המועצה לפי סעיף 23, כמות ברוטו של פרי הדר מכל זו וזן לחוד, בהתאם לחלקו של כל פרדסן במפתח הפרדסנים, או שלא בהתאם לחלקו אם דרוש הדבר לקיום הוראות המועצה כאמור.
25. הצמדה במישרין למועצה
המועצה תשווק את פרי ההדר של הפרדסנים הצמודים אליה במישרין כפרי למאכל או כפרי לתעשיה בלבד בכל צורה שתמצא לנכון, ותקבע את דמי הפדיון לאותם פרדסנים במישרין לפי כל שיטת חישוב שתמצא לנכון; פרדסן הצמוד כאמור יקטוף או יתלוש את פרי ההדר שבפרדסו וימסרו למועצה לשם שיווק, כולו או מקצתו, על פי הוראות מאת המועצה ובהתאם להן.
26. ביצוע על חשבון הקבלן
לא מילא קבלן אחרי הוראה מהוראות המועצה לפי סעיף 23 או אחרי דרישה מדרישותיה בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לפקודה, תהיה המועצה רשאית להוציא לפועל על חשבונו אותה הוראה בכל דרך שתיראה לה, וכן לחייב אותו בכל הפסד או נזק שנגרם לדעתה, בקשר לכך.
27. הספקה פגומה
נמצא כי פרי הדר שהמועצה סיפקה לקונה לא היה בהתאם להזמנת המועצה מקבלן שסיפק אותו פרי הדר או שלא התאים בטיבו, מיונו, או אריזתו לתנאים שנקבעו בכל חיקוק, והמועצה שילמה לאותו קונה דמי נזק או פיצויים, או הופחת מחיר פרי ההדר בקשר לכך, חייב הקבלן שסיפק למועצה אותו פרי הדר להחזיר לה כל סכום שהיא שילמה או שהופחת כאמור; אולם המועצה, בטרם תגבה מהקבלן אותו תשלום, תתן לו הזדמנות להוכיח כי הדבר היה באשמתה היא, ומשהצליח להוכיח זאת, יחול ההפסד האמור על הפדיון הכללי של פרי ההדר.
28. אי קיום הזמנה על ידי קבלן
נדרש קבלן לספק כמות פרי ליצוא תוך מועד מסויים ולא סיפקה, רשאית המועצה לדחות את התאריך של קבלת אותה כמות פרי ליצוא מאותו קבלן לתקופה שתמצא לנכון.
29. פרי למאכל ופרי לפלחים
נדרש קבלן לספק כמות פרי למאכל או פרי לפלחים לתאריך מסויים ולא סיפקה, תנוכה אותה כמות פרי למאכל או פרי לפלחים מחלקו במפתח הקבלנים.
30. אי קבלת פרי מוזמן
סירבה המועצה לקבל מקבלן כמות פרי ליצוא שהזמינה ממנו להספקה תוך מועד מסויים, ולא היה הדבר באשמת הקבלן, תשלם המועצה מהפדיון הכללי של פרי ההדר את סכום ההפסד שייגרם לאותו קבלן מחמת עיכוב קבלת אותה כמות פרי ליצוא.
31. אי קיום הזמנה על ידי פרדסן
נדרש פרדסן בכתב לספק לקבלן כמות פרי הדר בהתאם לחלקו במפתח הפרדסנים ולא סיפקה למועד הקבוע, רשאי אותו קבלן, לשם ביצוע כל הזמנה של המועצה, לקבל אותה כמות פרי ההדר מכל פרדסן אחר הצמוד אליו, ולדחות את תאריך קבלת אותה כמות פרי ההדר מהפרדסן שלא סיפקה כאמור לתקופה שימצא לנכון; ואם בגלל אי הספקה כאמור לא ביצע הקבלן את הזמנת המועצה לפרי הדר למאכל, תנוכה אותה כמות פרי למאכל מחלקו של אותו פרדסן במפתח הפרדסנים.
32. בקורת פרי למאכל
פרי הדר שסופק כפרי למאכל, או כפרי לפלחים, רשאית המועצה לערוך בקורת בנוגע לטיבו על ידי מבקרים, במקומות ובשיטות שהיא תקבע; מצא מבקר שפרי הדר-שסופק כאמור אינו ראוי למאכל או לתעשית פלחים בהתאם לקביעותיה של המועצה, רשאית המועצה להורות שיראו פרי הדר כזה כפרי לתעשיה וינהגו בו בהתאם לכך, או שינהגו בו בכל דרך אחרת.
פרק ו' : יחסים בין קבלן ופרדסן
33. חובת שירותי אריזה
קבלן יתן לפרדסן הצמוד אליו שירותי בית אריזה מרכזי ממוכן לשם אריזת פרי ההדר של הפרדסן וביצוע יתר תהליכי הכנת הפרי לשיווק.
34. הוראות קטיף
הפרדסן יקטוף או יתלוש את פרי ההדר שבפרדסו, ויספקו לקבלן בפרדס לשם אריזה ושיווק, כולו או מקצתו, על פי הוראות מאת הקבלן שאליו הוצמד, ולא יעשה אחת הפעולות האמורות אלא לפי הוראות הקבלן שאליו הוא צמוד ובהתאם להוראות אלה; הוצמד פרדסן לקבלן באמצעות אגודה שיתופית, יבצע הפרדסן את כל האמור באמצעות אותה אגודה שיתופית ועל פי הוראותיה בלבד; הקבלן רשאי לקבוע סיבולת להובלת פרי ההדר מהפרדסים לבית האריזה לשם השוואת הוצאות הובלה אלה.
35. קטיף ללא הוראות
קבלן חייב להודיע למועצה בדבר ביצוע קטיף או תלישה על ידי פרדסן הצמוד אליו שלא לפי הוראותיו כאמור בסעיף 34 מיד לאחר שהדבר הגיע לידיעתו; לענין סעיף זה יראו את ידיעתם של סוכני הקבלן או עובדיו האחראים כידיעת הקבלן.
36. שיווק פרי קטוף ללא הוראות
קטף או תלש פרדסן פרי הדר מפרדסו שלא בהתאם להוראות סעיף 34 ישווק אותו פרי הדר, על פי הוראות המועצה בכתב, כפרי לתעשיה בלבד.
37. חישוב כמויות בבית אריזה
קבלן רשאי לחשב את כמויות פרי ההדר שסיפק פרדסן לבית האריזה העומד לרשותו, את סוגיהם ואת מניניהם, לפי שיטות חישוב סבירות - בהתחשב עם תהליכי האריזה הממוכנת, וכן למזג, לאחר ביצוע החישוב האמור, את פרי ההדר של אותו פרדסן עם פרי ההדר של פרדסנים אחרים, בתנאי שכל שיטת חישוב כאמור תהיה אחידה ביחס לכל הפרדסנים המספקים פרי הדר לאותו בית אריזה.
38. מפתח בית-אריזה
קבלן שלרשותו בתי אריזה אחדים, או המשתמש בבית אריזה מסויים ביחד עם קבלנים אחרים, יעמיד לרשות כל בית אריזה כזה חלק מתאים של חלקו במפתח הקבלנים, בהתאם לחלקם של הפרדסנים הצמודים אליו, והמספקים את פרי ההדר שלהם לאותו בית אריזה, במפתח הפרדסנים.
39. חישוב סוגי פרי
חלקו של פרדסן בהספקת פרי ליצוא יחושב בהתאם לכמות הפרי ליצוא שנתקבלה למעשה מתוך פרי ההדר שהוא סיפק לבית האריזה; חלקו של פרדסן בהספקת פרי למאכל ופרי לפלחים יחושב באותו יחס לכלל כמות פרי ההדר שאינו ראוי ליצוא שהוא סיפק לבית האריזה כיחס כלל כמות פרי ההדר למאכל ולפלחים שסופקה מאותו בית אריזה למועצה לכלל כמות פרי ההדר שאינו ראוי ליצוא שנתקבל באותו בית אריזה; יתרת כמות פרי ההדר שסיפק פרדסן לבית האריזה תיחשב כפרי לתעשיה.
40. הספקה ישירה מהפרדס
קבלן רשאי, בהסכמת הפרדסן הצמוד אליו, להפנות משלוחי פרי הדר שאינו ראוי ליצוא מפרדסו של אותו פרדסן במישרין כפרי למאכל או כפרי לפלחים או כפרי לתעשיה ודין משלוחים אלה לכל דבר כאילו נמסרו בידי אותו פרדסן לבית האריזה שאליו הוא מספק או חייב לספק את פרי ההדר שלו בהתאם להוראות הקבלן שאליו צמוד.
41. מינוי מפקח על האריזה
נמצא פרי הדר שנארז בבית אריזה מבורר, ממויין, מחוטא, מדונג, מסומל או ארוז לצרכי יצוא שלא כדין במידה המעידה, לדעת המועצה, על זדון, רשלנות או חוסר יעילות בפיקוח על עבודות הבירור, המיון, החיטוי, הדינוג עם או בלי חמרי שימור, הסימול או האריזה באותו בית אריזה, יעסיק הקבלן שאותו בית אריזה עומד לרשותו, אם יידרש לכך בכתב מאת המועצה, אדם שיאושר לכך בידיה לפקח על הבירור, המיון, החיטוי, הדינוג, הסימול והאריזה באותו בית אריזה על חשבונו של אותו קבלן לתקופה שהמועצה תקבע.
42. מיבדק איכות
המועצה רשאית לבצע בבית אריזה, בנמלים ובכל מקום אחר שהמועצה תקבע למטרה זו, מיבדק איכות המוצר ביחס לרמת הביצוע של הפעילות בפרי ההדר בבית האריזה, כולן או מקצתן, לפי שיטה ונוהל שהמועצה תקבע; המועצה רשאית לחייב קבלן בתשלום פיצוי לקופת הסיבולת, שיחושב לפי שיטה אחידה, בעד הנזק שנגרם כתוצאה מחריגת המוצר מהרמה המותרת על פי דין או על פי החלטות המועצה, או לזכות בפרמיה מקופת הסיבולת, שתחושב לפי שיטה אחידה, בעד היתרון שנגרם כתוצאה מרמה מעולה של המוצע העולה על הרמה המותרת על פי דין ועל פי החלטות המועצה.
43. תמורת השירותים
תמורת שירותי בית האריזה יגבה הקבלן מהפרדסן תשלומים לפי שיעור שיוסכם ביניהם, ובאין הסכמה, לא יעלה תשלום זה על ההוצאות הממשיות ביחס לשירותים אלה באותו בית אריזה, כשהן מחושבות לפי שיטת חישוב סבירה, על בסיס תפוקה סבירה, בצירוף ריווח סביר, בהתחשב עם הנסיבות המיוחדות של אותו בית אריזה;
לענין סעיף זה, "שירות בית-האריזה" - כל תהליכי עבודת בית אריזה החל בקבלת פרי הדר בפתח בית-האריזה וגמור בהעמסתו למשלוח מבית האריזה לרבות רישום ראשון של כמויות פרי ההדר שנתקבלו בבית האריזה ונשלחו מבית האריזה ולרבות הוצאות החסנת חמרי אריזה.
44. קבוצת בתי אריזה
קבלן שלרשותו בתי אריזה אחדים רשאי לבצע את הוראות סעיפים 34, 37 39, 40, ו-43 ביחס לכלל בתי האריזה העומדים לרשותו ביחד, או לקבוצת בתי אריזה העומדים לרשותו באזור מסויים ביחד, במקום לבצען בכל בית אריזה כזה לחוד, ואז לא יחולו הוראות סעיף 38 לגבי אותו קבלן.
45. עמלת הקבלן
תמורת ארגון וניהול כל הפעולות המוטלות על הקבלן לפי תכנית זו או בהתאם להוראותיה, למעט שירותי-בית אריזה כמשמעותם בסעיף 43, ישלם הפרדסן לקבלן דמי עמילות שלא יעלו על 2% מהפדיון המשתלם לפרדסן על פי הוראות סעיף 48.
פרק ז': סיבולת וחלוקת הפדיון
46. סיבולת והטבות
דמי הפדיון שיתקבלו בידי המועצה תמורת שיווק פרי ההדר של כל עונה, וכל תשלום שיתקבל בידי המועצה בקשר לכך, יחולקו לפי שיטת הסיבולת; המועצה רשאית לסווג את פרי ההדר לסוגים שונים לפי כל מבחן שתמצא לנכון, לקבוע לסוגים אלה מחירים שונים לפי כל שיטה שתמצא לנכון, ולקבוע קופות סיבולת נפרדות לסוגים שונים או לקבוצות סוגים שונים לפי כל מבחן שתמצא לנכון, ובלבד שבתחום קופת סיבולת אחת לא ייכלל פרי הדר מזנים שונים.
47. חלוקת הפדיון לקבלנים
המועצה תחלק בין הקבלנים את דמי הפדיון שתקבל תמורת שיווק פרי הדר של כל עונה שסיפקו לה וכל תשלום שתקבל בקשר לכך, במפרעות ובשיעורים שתקבע מפעם לפעם באופן יחסי לכמויות פרי הדר שסיפק כל אחד מהם ובהתאם לשיטת הסיבולת של המועצה; המועצה רשאית לנכות מדמי הפדיון האלה את כל הוצאותיה בקשר לביצוע סמכויותיה ותפקידיה לצורך שיווק פרי הדר וכל הכרוך בכך, לקבוע את שיטת החישוב ואת שיטת הניכויים של הוצאות אלה, ולנכות מדמי הפדיון האלה כל סכום שהיא רשאית לנכותו כך על פי כל חיקוק, וכן לנכות מהתשלום לקבלן כל סכום המגיע לה ממנו בהתאם להוראות תכנית זו.
48. חלוקת הפדיון לפרדסנים
קבלן יחלק בין הפרדסנים הצמודים אליו כל סכום שיקבל מהמועצה כאמור בסעיף 47 מיד לאחר קבלתו באופן יחסי לכמויות פרי ההדר שכל אחד מהם סיפק לו בהתאם לשיטת הסיבולת של המועצה, או לפי שיטת סיבולת מיוחדת של אותו קבלן שאישרה המועצה; אולם כל סכום ששולם כהענקה, כהפסד או כפיצוי לאותו קבלן, או על ידו, ייזקף לחובת חשבונו או לזכותו של אותו פרדסן שהוכח כי בקשר לשיווק פרי מפרדסו שולמו או נתקבלו הסכומים כאמור, ואם אותו הפסד או פיצוי שולם באשמת הקבלן, ישא בו הוא לבדו.
49. הוראות ניכוי
נתן פרדסן לקבלן שאליו הוא צמוד הוראות בלתי חוזרות בכתב, לנכות מדמי הפדיון המשתלמים לו, תשלומים לסילוק הלוואה מאושרת בשיעורים הקבועים באותן הוראות, ולהעביר תשלומים אלה למלווה, חייב הקבלן לקיים הוראות בלתי חוזרות אלה; הקבלן רשאי להתנות, כי יקדמו לקיום הוראות אלה ניכויי כספים המגיעים מהפרדסן לקבלן בקשר להוצאות הקבלן לקטיף, אריזה ושיווק של פרי הדר של הפרדסן, וכן התחייבויותיו הקודמות של הקבלן לבצע ניכויים מדמי הפדיון האמורים.
לענין סעיף זה, "הלוואה מאושרת" - הלוואה שניתנה מאת מי שאישרה לכך המועצה בכתב למטרות הקשורות בעיבוד הפרדס, שיקומו או החזקתו, שאושרו בכתב לענין זה בידי המועצה.
50. שיווק פרי שנתפס
נתפס פרי הדר שהובל או שווק או הוחסן שלא לפי הוראות כל דין, תשווק המועצה אותו פרי הדר בכל צורה שתיראה לה, ותמורתו תחושב לפי מחירי הפרי לתעשיה ותופקד בקופת המועצה לזכות בעלו עד שיוחלט מה ייעשה בה בהתאם לכל דין.
פרק ח' : פרי מאזור יהודה ושומרון ומאזור חבל עזה
51. הצמדה
אדם שברשותו פרי הדר שמקורו באזור יהודה ושומרון ובאזור חבל עזה (להלן בסעיף זה - בעל הפרי), המבקש לייצאו באמצעות המועצה, חייב להתקשר בקשר הצמדה ביחס לאותו פרי עם חברת עזהדר בע"מ (להלן - עזהדר), לא יאוחר מיום 1 בדצמבר שבעונה הנדונה; עזהדר רשאית להיענות לבקשת התקשרות חדשה, או לבקשה להחיל התקשרות קודמת על כמויות פרי הדר נוספות, אף לאחר המועד האמור, בתנאים שעזהדר תמצאם מתאימים וצודקים כלפי מתקשרים קודמים בכל הנוגע לסדרי הספקת הפרי לפי סעיף 54.
52. מפתח הקבלן
המועצה תעניק לעזהדר חלק במפתח הקבלנים, לענין הזמנות פרי ליצוא, בהתחשב עם המשקל שיש לייחס לכמויות פרי ההדר, לפי כל זן וזן לחוד, שיוצאו בעונה הקודמת מהאזורים האמורים לארצות מערב אירופה והמזרח הרחוק.
53. הזמנת פרי
המועצה תזמין מעזהדר מפעם לפעם פרי ליצוא בהתאם לחלקה במפתח הקבלנים או שלא בהתאם לחלקה אם נתקבלה על כך במועצה החלטה פה אחד; עזהדר חייבת לספק למועצה פרי הדר ראוי ליצוא מהזנים, בטיב, באריזה, בכמויות, בסוגי מכלים, בנמלים ובזמנים שנקבעו בהזמנת המועצה, בצירוף מיפרט מדוייק ונכון של כל משלוח שסופק.
54. מפתח הפרדסן
עזהדר רשאית להזמין וחייבת לקבל מבעלי הפרי הצמודים אליה, ומהם בלבד, לשם ביצוע הזמנותיה של המועצה לפי סעיף 53, פרי הדר בכמויות יחסיות המתאימות לחלקו היחסי של כל אחד מהם בכלל כמות פרי ההדר שהוצמדה לעזהדר; בעל הפרי חייב לספק את פרי ההדר שהוזמן ממנו על ידי עזהדר כשהוא ראוי ליצוא מהזנים, בטיב, באריזה, בכמויות, בסוגי מכלים, בנמלים ובזמנים שנקבעו בהזמנת עזהדר, בצירוף מיפרט מדוייק ונכון של כל משלוח שסופק.
55. הקבלן כבעל פרי
היתה עזהדר עצמה בעלת הפרי, יחולו עליה ביחס לפרי שלה כל הזכויות והחובות של בעל פרי ללא העדפה.
56. החלת סעיפי התכנית
הוראות סעיפים 6, 7, 27, 28, 30, 49-46, 62-57, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על בעלי הפרי ועל עזהדר ועל פרי ההדר שהם מוסרים למועצה לשם יצוא, ולענין זה יראו את בעל הפרי כפרדסן ואת עזהדר כקבלן.
פרק ט': אריזה
57. חמרי אריזה
לא ייארז פרי הדר ליצוא אלא בחמרי אריזה שסיפקה המועצה, פרט למקרים שבהם התירה המועצה בכתב את האריזה בחמרים אחרים.
58. בתי אריזה מאושרים
לא ייארז פרי הדר אלא בבתי אריזה מרכזיים שאושרו למטרה זו בידי המועצה.
59. הבחלה
המועצה רשאית להורות כי בתקופות מסויימות יעבור הפרי תהליך הבחלה או טיפול אחר לשיפור הצבע.
60. רחיצה, דינוג וסימול
מתאריך שהמועצה תקבע לא ייארז פרי הדר ליצוא אלא אם עבר תהליך רחיצה, דינוג וסימול.
61. יוצאים מהכלל
הוראות סעיפים 58 עד 60 לא יחולו על פרי ההדר מאותם הסוגים או מאותם האזורים שהמועצה תקבע.
62. איסור טיפול בפרי אחר
בבתי אריזה שאושרו כאמור בסעיף 58 לא יוכנס, לא ייארז ולא יעבור כל טיפול אחר פרי הדר מכל סוג, זולת פרי הדר שנמסר לקבלן לאריזה ומסרה לרשות המועצה לשם שיווקו על ידה, אלא אם כן הותר הדבר על פי היתר בכתב ומראש מאת המועצה.
פרק י': רשיונות הובלה והוצאת פרי מהפרדס
63. החזרת רשיונות על ידי קבלן
קבלן חייב למסור למועצה תוך שבעה ימים מתאריך שבו נדרש לכך בכתב, כל טופס של רשיון להובלת פרי הדר מטעם המועצה שקיבלו מהמועצה ולא מסרו לפרדסן הצמוד אליו לשם משלוח פרי הדר בהתאם להזמנותיו או להוראותיו.
64. החזרת רשיונות על ידי פרדסן
פרדסן חייב למסור למועצה, תוך שבעה ימים מהתאריך שבו נדרש לכך בכתב, כל טופס של רשיון להובלת פרי הדר מטעם המועצה שקיבל מהקבלן או מהמועצה במישרין או בעקיפין, ולא סיפק לפיו פרי הדר בהתאם להזמנות הקבלן שאליו הוא צמוד או בהתאם להוראותיו.
65. איסור הוצאת פרי מפרדס
לא יוציא פרדסן ולא ירשה לאחר להוציא פרי הדר מתחומי פרדסו ללא היתר בכתב, כללי או מיוחד, מאת המועצה לשיווק פרי הדר או מאת קבלן ובהתאם לתנאי ההיתר. לענין סעיף זה, "פרדסן" - לרבות מנהל פרדס או מנהל עבודה בפרדס.
פרק י"א : פרי לתצרוכת עצמית
66. הקצבה
קבלן רשאי להקציב לפרדסן הצמוד אליו פרי הדר לצרכי בני ביתו ולמתנות, בכמויות שהקבלן ימצאן סבירות בהתחשב עם נסיבות המקרה (להלן בפרק זה - פרי לתצרוכת עצמית)
67. מקור ההקצבה
הפרי לתצרוכת עצמית יוקצב לפרדסן מתוך יבולי פרדסו ולא יובא בחשבון כמויות פרי ההדר שסיפק הפרדסן לקבלן לשם אריזה ושיווק.
68. המסירה
פרי לתצרוכת עצמית יימסר על ידי הקבלן לפרדסן בבית האריזה בלבד, אולם הפרדסן רשאי, ברשותו המוקדמת של הקבלן, לקבל פרי לתצרוכת עצמית גם בפרדס בכמות שאינה עולה על מאה פירות שלמים.
69. השימוש
פרדסן רשאי להשתמש בפרי לתצרוכת עצמית שברשותו לצריכת בני ביתו למאכל, וכן רשאי הוא להעניקו במתנה, ובלבד שלא יעניק מתנה כאמור לאדם העוסק במסחר סיטוני או קמעוני בפרי הדר.
70. החזרה
קיבל פרדסן פרי לתצרוכת עצמית בכמות העולה על צרכיו, יחזיר את עודף הפרי לקבלן לשם שיווק.
71. איסור מכירה
פרדסן לא ימכור פרי לתצרוכת עצמית שברשותו ולא יעבירנו מרשותו בתמורה, בכל צורה אחרת, ולא ישתמש בו אלא כאמור בפרק זה.
72. היתרי הובלה
הוראות הסעיפים 63 ו-64 בדבר החזרת היתרי הובלה יחולו גם על היתרי הובלת הפרי לתצרוכת עצמית בשינוי נוסח המתחייבים מהענין.
73. הגבלות נוספות
המועצה רשאית בכל עת להחליט בדבר הגבלות ומבחנים להקצבות פרי לתצרוכת עצמית; החליטה המועצה כאמור והודיעה על כך לקבלנים ינהגו הקבלנים מאותה שעה בהתאם להגבלות ולמבחנים האמורים בלבד.
פרק י"ב : סייגים
74. הוצאת סוגים מחוץ לתכנית
המועצה רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות, להוציא מזמן לזמן זנים, מינים וסוגים של פרי הדר מכל הוראות תכנית זו, כולן או מקצתן, ולהתיר את שיווקם או הובלתם ללא כל הגבלות או בהגבלות ובתנאים שתקבע בהודעה האמורה.
75. סדרי שיווק לתעשיה
המועצה רשאית, על פי החלטה שתקבל ושתפורסם ברשומות כתיקון לתכנית זו, להורות כי שיווק פרי ההדר המיועד למטרת תעשיה לא יבוצע על ידי המועצה, לקבוע באותה החלטה כיצד ינהגו הקבלנים בפרי הדר זה שיימצא ברשותם תוך תהליך האריזה, ולהורות הוראות משלימות נוספות המתחייבות מהענין.
76. זכויות אגודה שיתופית
אגודה שיתופית רשאית לקבוע בינה לבין חבריה כל שיטה של הספקת פרי הדר לצרכי שיווק, של סיבולת, של הנהלת ספרי חשבונות, של חלוקת פדיון ושל בירור סכסוכים, בהתחשב עם הוראות תקנותיה בלבד.
77. עדיפות
הוראות סעיפים 76-74 יחולו על אף כל הוראה אחרת בתכנית זו.
פרק י"ג : עונשין, ביטול, תחולה
78. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תכנית זו, דינו כאמור בסעיף 13 לפקודה.
79. תחולה (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א)
תכנית זו חלה על פרי הדר מיבול עונת 1990/91 בלבד.
80. ביטול
תכנית לשיווק פרי הדר, התשמ"א-1981 - בוטלה
______________________________
1 (א) ק"ת תשמ"ה, 1214; תשמ"ו, 1499; תשמ"ח, 291; תשמ"ט, 216; תש"ן, 8, 980; תשנ"א, 781.
(ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע:
"76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג)
(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6.
(ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ