אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> רשיון ייבוא כללי, תשל"ח-1978

רשיון ייבוא כללי, תשל"ח-1978

רשיון ייבוא כללי, תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יבוא, 1939, אני נותן רשיון זה:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ט, תשמ"ד)
ברשיון זה -
"אזור" - יהודה והשומרון וחבל עזה;
"תעריף המכס" - התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937;
"פרט מכס" - כמשמעותו בתעריף המכס;
כל מונח אחר - כמשמעותו בפקודת המכס, או בתעריף המכס אם אין כוונה אחרת משתמעת מן ההקשר.
2. יבוא (תיקון: תש"ם, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ח, תשמ"ט)
טובין המפורטים בתוספת מותרים ביבוא לישראל אם נתקיימו כל התנאים האלה:
(1) הטובין ישמשו רק למטרות המפורטות לפרט המכס שלפיו סווגו בעת שחרורם ויתקיימו כל ההוראות והתנאים המפורטים באותו פרט מכס, כל עוד ההוראות והתנאים חלים;
(2) הטובין לא יועברו לרשותו או לשימושו של אדם שאינו היבואן, אלא באישור מוקדם של גובה המכס ובתנאים שיורה; הוראות פיסקה זו לא יחולו על טובין המפורטים בתוספת לפי פרטי המכס 03.01, 03.02, 03.03, 04.04, 17, 428, 612 ו-810.
(3) הטובין אינם ספרים, ספרונים, עתונים או כתבי-עת היוצאים לאור בארצות ערב למעט מצרים;
(4) הטובין אינם דברי תועבה או כל חפץ אחר העלול לגרום להשחתת המוסר, שמכירתם, החזקתם, הצגתם, הפצתם או פרסומם אסורים על פי סעיף 214 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
2א. (בוטל) (תיקון: תשס"ב)
3. יבוא רכב על ידי עולה (תיקון: תשמ"ג, תשנ"ט, תש"ס)
רכב מנועי בגדר פרט 7 סעיפים 3120 ו-3130 לתעריף המכס שיובא על-ידי עולה כמשמעותו בתעריף המכס והוא זכאי לגביו לפטור ממס לפי פרט 7 לתעריף המכס או לפי צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975, מותר ביבוא לישראל באם נתקיימו כל אלה:
(1) הרכב האמור ישמש רק למטרות המפורטות בפרט 7 לתעריף המכס ובצו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975, ויתקיימו כל ההוראות והתנאים המפורטים באותם פרט וסעיפים, כל עוד ההוראות והתנאים האמורים חלים.
(2) הרכב הוא מדגם מאושר לצורך צו יבוא חפשי, התשל"ח-1978 (להלן - צו יבוא חפשי), או מדגם שלגביו הוצאו הוראות רישוי מטעם אגף הרכב במשרד התחבורה, ונתקיימו בו הוראות תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן - תקנות התעבורה).
(3) הרכב יהיה בשימושו העצמי של העולה לתקופה של שנה אחת לפחות או לתקופה קצרה מזו מטעמים מיוחדים שיירשמו.
4. ייבוא רכב בידי תייר (תיקון: תשנ"א, תשס"א3, תשס"ב, תשס"ט)
(א) רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה, שייבא תייר על פי פרטים 7.1054-7.1050 לתעריף המכס מותר בייבוא אם הוא מיועד לשימושו העצמי של התייר.
(ב) גובה המכס רשאי לאשר את השארת הרכב בארץ לאחר תשלום המסים החלים לגביו, אם התקיימו כל התנאים המפורטים להלן:
(1)3 הרכב הוא משנת הייצור השוטפת או מאחת מארבע שנות הייצור שלפניה;
(2) הרכב עומד בתנאים הקבועים בצו ייבוא חופשי.
(3) חלפו 6 חודשים לפחות ממועד שחרור הרכב מפיקוח המכס או תקופה קצרה מזו שאישר המנהל מטעמים מיוחדים שיירשמו.
(ג) תייר רשאי לייבא רכב נוסף כאמור בסעיף קטן (א) אם התקיים אחד מאלה:
(1) הרכב הראשון שיובא כאמור, יוצא מהארץ או שנמכר ושולמו מלוא המסים החלים עליו, וכן התקיים אחד מאלה:
(א) חלפו שלושה חודשים לפחות מיום ייצוא הרכב או מכירתו, לפי הענין, והתייר שהה בחוץ לארץ בשלושת החודשים כאמור;
ואולם תייר רשאי לייבא רכב נוסף כאמור אף בלא שישהה שלושה חודשים בחוץ לארץ, מיום ייצוא הרכב הקודם או מכירתו, לפי הענין, אם התקיים בו תנאי מאלה:
(1) הוא תייר בעל אשרה ורישיון מסוג א/3(איש דת) לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974, ובלבד שהרכב הקודם היה בשימושו העצמי לתקופה של שלוש שנים לפחות, או לתקופה קצרה מזו שאישר המנהל מטעמים מיוחדים שיירשמו;
(2) הוא תייר המחזיק בתעודת עיתונאי, עיתונאי חוץ או צלם חוץ מאת לשכת העיתונות הממשלתית ובלבד שהרכב הקודם היה בשימושו העצמי של התייר לתקופה של שנה לפחות.
(ב) הרכב הראשון יוצא או נמכר לפני תום התקופה שבה זכאי התייר לייבא רכב בלא תשלום מסים לפי פרטים 7.1054-7.1050 (להלן - המועד הקובע); במקרה זה יחושב המועד הקובע לגבי הרכב הנוסף מיום ייבוא הרכב הראשון.
(2) התייר ביטח את הרכב הראשון במלוא סכום המסים החלים עליו, הרכב נגנב או לא ניתן לעשות בו שימוש, ושולם מלוא סכום המסים החלים עליו מכספי הביטוח שקיבל התייר.
(ד) לענין סעיף זה יראו את שחרור הרכב בידי תייר ממחסן רשוי בישראל כייבוא בידי התייר כאמור בסעיף קטן (א) ויחולו עליו כל הוראות סעיף זה.
(ה) בסעיף זה, "תייר" - לרבות תושב חוץ כמשמעותו בפרט 7 לתעריף המכס.
5. יבוא רכב משומש בידי תושב חוזר (תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשמ"ג, תשמ"ח, תשנ"א, תשס"ב, תשס"ט)
(א) רכב מנועי משומש שבגדר פרטי משנה 1200, 2190, 2290, 2390, 2472, 2490, 3190, 3279, 3290, 3372 או 9930 לפרט 87.03; פרטי משנה 2152, 3153, או 9100 לפרט 87,04 ו-פרט 87,11, שיובא בידי תושב חוזר או סטודנט חוזר כמשמעותם בפרט 7 לתעריף המכס (בסעיף זה - הזכאי), מותר ביבוא לישראל אם נתקיימו כל אלה:
(1) הזכאי שהה מחוץ לישראל תקופה של שנתיים לפחות והוכיח להנחת דעתו של גובה המכס כי חזר להשתקע בישראל;
(2) הזכאי בן שבע עשרה שנים לפחות והוא מחזיק ברשיון נהיגה בר תוקף בחוץ לארץ, ערב כניסתו;
(3) הרכב יובא לישראל לא יאוחר מתום שלושה חדשים מיום כניסתו של הזכאי המנהל רשאי להאריך תקופה זו בחודשיים נוספים מטעמים מיוחדים שיירשמו;
(4) הרכב הוא משנת הייצור השוטפת או מאחת מארבע שנות הייצור שלפניה;
(5) הרכב יהיה בשימושו העצמי בישראל של הזכאי לתקופה של שנה אחת לפחות או לתקופה קצרה מזו שאישר המנהל מטעמים מיוחדים שיירשמו;
(6) הרכב הוא דגם שאישר משרד התחבורה ונתקיימו בו הוראות תקנות התעבורה. בסעיף זה, "כניסה" - כמשמעותה בפרט 7 לתעריף המכס.
(ב) גובה המכס רשאי במקרים מיוחדים לוותר על קיום תנאים (1) עד (4) בסעיף קטן (א), לגבי רכב שיובא לישראל לפני י"ח בניסן התשמ"ג (1.4.1983).
5א. יבוא אישי של רכב (תיקון: תש"ם, תשס"ב)
רכב מנועי המיובא ביבוא אישי כמשמעותו בסעיף 2(ג) לצו יבוא חופשי מותר ביבוא אם הוא מדגם שאישר משרד התחבורה ונתקיימו בו הוראות תקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
5ב. יבוא רכב בידי אזרח ישראלי (תיקון: תש"ם, תשמ"ז, תשס"ב)
רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה, שייבא לשימושו העצמי אזרח ישראל הבא לביקור לאחר ששהה מחוץ לישראל שנה אחת או יותר מותר ביבוא, ובלבד שהרכב יוצא עמו סמוך ליציאתו או לפניה תוך תקופה שלא תעלה על ארבעה חדשים מיום כניסת הרכב או תקופה נוספת שאישר מנהל המכס והבלו ובלבד שהזכאי הוא בעל רשיון נהיגה בר-תוקף בישראל.
6. סייג לתחולה (בוטל) (תיקון: תשמ"ה)
7. ביטול
רשיון יבוא כללי, תשל"ז-1977 - בטל.
תוספת2
(תיקון: תשמ"א, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ג, תשנ"ה, תשס"ד, תשס"ו)

______________________________
1 ק"ת תשל"ח, 680; תשמ"א, 1362; תשמ"ו, 156; תשמ"ז, 992; תשמ"ח, 1748; תשמ"ט, 1140; תש"ן, 744; תשנ"א, 1022, 1056, 1258; תשנ"ג, 344; תשנ"ה, 1216; תשנ"ט, 683; תש"ס, 580; תשס"א, 32; תשס"ב, 1263.
קת"ם תשל"ט, 20, 561, 634; תש"ם, 52, 70, 76, 181, 709; תשמ"ב, 1143; תשמ"ג, 27; תשמ"ד, 68, 267; תשמ"ה, 6, 32, 36, 43, 564, 639; תשמ"ו, 156, 744; תשמ"ז, 706; תשס"א, 44; תשס"ד, 994; תשס"ו, 756; תשס"ט, 218.
2 הנוסח אינו מובא.
3 סעיף 2 לרישיון ייבוא כללי (תיקון), התשס"א-2000 (ק"ת תשס"א, 32; קת"ם תשס"א, 44) קובע:
"2. תחולה
הוראות סעיף 4(ב)(1), כנוסחו בסעיף 1 יחולו על כלי רכב שיובא או נרכש החל ביום פרסומו של תיקון זה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ