אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> קריטריונים לתשלום לפנים משורת הדין לנפגעי המהומות

קריטריונים לתשלום לפנים משורת הדין לנפגעי המהומות

קריטריונים לתשלום לפנים משורת הדין לנפגעי המהומות 1
על פי החלטת שר האוצר ושר המשפטים מיום י"ב בתשרי התשס"א (11 באוקטובר 2000), ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה, הוסמך מנהל מס רכוש שלפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן - חוק מס רכוש), או מי שהמנהל אצל לו מסמכויותיו לענין זה (להלן - המנהל) לטפל בפניות של מי שנפגע ברכושו, והוסמכה הועדה הבין-משרדית לתשלום לפנים משורת הדין לנפגעים על רקע לאומני (להלן - הועדה), לטפל בפניות של מי שנפגע בגוף (כל אלה, להלן - הגוף המטפל), לקבלת סיוע כספי בגין נזק שהוסב לו במהלך המהומות שאירעו בתחומי ישראל, מיום כ"ט באלול התש"ס (29 בספטמבר 2000) עד יום ה' בחשון התשס"א (3 בנובמבר 2000), שתועדו ברישומי המשטרה וכוחות הביטחון (להלן - המהומות או האירוע), ואשר אינו זכאי לפיצוי בגינו לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, או חוק מס רכוש.
להלן מפורטים התנאים והקריטריונים שלפיהם יינתן הסיוע לפנים משורת הדין:
1. התיישנות2
1.1 נזקי גוף: תביעה, תוגש לועדה בתוך שלושה חודשים מיום פרסום קריטריונים אלה. על אף האמור, תהא הועדה רשאית, לפי שיקול דעתה, ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לטפל בתביעות שהוגשו באיחור של עד שנה מיום האירוע;
1.2 נזקי רכוש: הודעות על נזק יוגשו למנהל בתוך שבועיים מיום פרסום קריטריונים אלה, והתביעות לסיוע יוגשו בתוך 50 ימים מיום פרסום קריטריונים אלה.
2. "נפגע" - מי שנגרמו לו נזקים ישירים לגוף או לרכוש, במהלך המהומות, וכתוצאה ישירה מהן, ואשר נתקיימו בו כל אלה:
2.1 הוא יחיד או תאגיד פרטי, ואינו גוף המתוקצב בידי הממשלה או בידי חברה ממשלתית;
2.2 בתביעה בין נזק לרכוש -
2.2.1 הוא בעל הרכוש או שיש לו זכויות כלשהן ברכוש ביום שבו נגרם הנזק לרכוש, והוא הוכיח לועדה כי הוא הנושא בעלות הנזק, ובלבד שאינו נושא בכך בגין היותו הנותן או האחראי למתן סעד חלופי, כאמור בסעיף 5 להלן, כלפי בעל הרכוש או מי שיש לו זכויות כלשהן ברכוש;
2.2.2 הרכוש שנפגע נמצא באקראי במקום שבו אירע האירוע, או כחלק מן המהלך הרגיל של השימוש ברכוש;
2.3 בתביעה בגין נזק גוף - הנפגע היה עובר אורח תמים.
3. פגיעות של כוחות ביטחון - הגוף המטפל לא ידון בבקשות בשל נזקים שנגרמו עקב פעילות של כוחות ביטחון או גוף אחר של המדינה.
4. תיעוד - בפניה לגוף המטפל יש להמציא מסמכים המאשרים, כי בשל האירוע שבו נפגע המבקש או רכושו, הוגשה סמוך לאירוע תלונה למשטרה או לכוחות הביטחון, או שהאירוע נחקר על ידם גם בלא תלונה; כמו כן יש לצרף העתק פוליסת ביטוח המתייחסת לנזק הגוף או הרכוש נושא הפניה, ככל שקיימת פוליסה כאמור; לא תידון כלל פניה שלא יצורף לה תיעוד כאמור.
5. סעד חלופי - זכאי הנפגע לסעד חלופי בשל הנזק, על פי דין (לרבות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994) או הסכם ביטוח, או שזכה להטבת נזיקין ממאן דהו (להלן - סעד חלופי), יהיה הוא זכאי לסיוע לפי כללים אלה, בניכוי הסכום שלו הוא זכאי כסעד חלופי; הגוף המטפל רשאי לדרוש פירוט הפעולות שנקט בהן המבקש למימוש זכויותיו האחרות לסעד חלופי, קודם לקבלת החלטה בענינו, ואם ימצא לנכון לשלם לנפגע, יתנה את התשלום בהתחייבות הנפגע להשיב לו כל סכום שקיבל או שיקבל כסעד חלופי, ובכל תנאי מתאים אחר להבטחת ההשבה, לרבות המחאת הזכות לסעד חלופי.
6. מעורבות פסולה
הגוף המטפל לא יגיש סיוע למי שהשתתף באירועי המהומות, ורשאי הוא להביא בחשבון בין יתר שיקוליו, בעת קבלת ההחלטה, רקע ביטחוני שלילי של המבקש.
7. אופן התשלום ושיעורו
7.1 נזקי גוף:
7.1.1 התשלום ייעשה בסכום חד פעמי, בגובה התשלום הבסיסי המשתלם בהתאם לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970;
7.1.2 הועדה תהא רשאית להוסיף או להפחית מסכום התשלום הבסיסי האמור, בהתאם לנסיבות הענין, כגון: אזרחות, דרגת נכות ומצב סוציואקונומי;
7.1.3 החלטת הועדה בנושא נזקי גוף סופית.
7.2 נזקי רכוש:
7.2.1 בכפוף לאמור בפסקאות 7.2.2 ו-7.2.3 להלן, יחולו תקנות 8 ו-9 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973 (להלן - תקנות מס רכוש);
7.2.2 לא יינתן סיוע בגין נזקים עקיפים;
7.2.3 על החלטות הועדה בנושא לגובה הנזק בלבד, ניתן יהיה לערור בפני ועדת ערר כמשמעותה בתקנה 12 לתקנות מס רכוש, ובהתאם למועדים הקבועים בתקנה 11 לתקנות מס רכוש;
8. כתובת הועדה: חטיבת תביעות וביטוח, משרד הביטחון, רח' הארבעה 22, הקריה, תל אביב.
כתובות משרדי מס רכוש:
ירושלים - רח' כנפי נשרים 66
תל אביב - דרך פתח תקוה 55
מרכז - דרך פתח תקוה 55
חיפה - רח' פל-ים 15
באר שבע - שדרות שזר 1
טבריה - רח' אלחדיף 23
נצרת - רח' פאולוס השישי 701
נתניה - רח' סמילנסקי 6
רחובות - רח' רוז'נסקי 11
חדרה - רח' הלל יפה 1
_________________________________
1 י"פ תשס"א, 2635.
2 ההודעה פורסמה ביום 9.5.2001.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ