אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> קביעת אמות מידה להכרת תאגיד כלשכת מסחר דו-לאומית

קביעת אמות מידה להכרת תאגיד כלשכת מסחר דו-לאומית

קביעת אמות מידה להכרת תאגיד כלשכת מסחר דו-לאומית 1
מועצת לשכות המסחר הדו-לאומיות של ישראל (להלן - המועצה) קובעת בזה אמות מידה להכרת תאגיד כלשכת מסחר דו-לאומית (להלן - לשכה) כמפורט להלן:
בקביעה זו -
"ארגון גג" ו"לשכת מסחר דו-לאומית" - כמשמעותם במינוי המועצה;
"לשכת מסחר רב-מדינתית" - לשכת מסחר דו-לאומית מוכרת אשר פעולותיה משתרעות על יותר ממדינה אחת.
1. תאגיד ביסוד (להלן - מבקש) המבקש הכרה בלשכה יצהיר לפני ארגון הגג על כוונתו להירשם כתאגיד רשום בישראל ויתחייב שלא לבצע פעולות מסחריות בעצמו או באמצעות אחרים, במישרין או בעקיפין.
2. רשימת המייסדים של מבקש תכלול שלושים מייסדים לפחות העוסקים בתחומים כלכליים במסגרת מטרות התאגיד.
3. תוך שלוש שנים מיום היווסד התאגיד על המבקש לכלול ששים חברים לפחות, ואולם ארגון הגג רשאי מסיבות מיוחדות שיירשמו, להכיר במבקש כלשכה גם אם אינו כולל ששים חברים.
4. כל אחד ממייסדי המבקש ימציא לארגון הגג הצהרה שלפיה לא היה נתון בהליכים של פשיטת רגל, או לא היה מנהל או בעל שליטה בתאגיד שנכנס לפירוק שלא מרצון בעשר השנים שקדמו ליסוד המבקש או לתאריך הפניה של המבקש לארגון הגג לצורך הכרתו בלשכה, לפי המוקדם.
5. הבקשה להכרה במבקש כלשכה תוגש לארגון הגג בצירוף מסמכים אלה:
(1) עותק מאומת של הבקשה לרישום שהגיש המבקש לרשם החברות או לרשם העמותות, לפי הענין;
(2) רשימת החברים או בעלי המניות בתאגיד;
(3) פירוט מטרות התאגיד;
(4) תזכיר או תקנון התאגיד, לפי הענין;
(5) הצהרה כמפורט בסעיף 4.
6. בתזכיר או בתקנון המבקש ייכלל תנאי הקובע כי בהנהלתו ישתתפו כמשקיפים נציגים של משרד התעשיה והמסחר, משרד החוץ ומכון היצוא.
7. תזכיר או תקנון יכללו, בין היתר, תנאים אלה:
(1) ליזום ולקדם יחסים מסחריים וכלכליים, הכוללים, בין היתר, סחר, תקשורת, תעבורה יבשתית, ימית ואוירית, תיירות וכיוצא באלה, בין ישראל לבין מדינה או קבוצת מדינות פלונית;
(2) לספק מידע לחבריו, לתעשיינים, ליצואנים וליבואנים המעוניינים בפיתוח יחסי סחר וכלכלה בין ישראל לבין מדינה או קבוצת מדינות פלונית;
(3) לסייע לחבריו במגעים עם ממשלת ישראל, עם משלחות דיפלומטיות מסחריות ממדינה או קבוצת מדינות פלונית, עם מוסדות מסחריים, כלכליים ופיננסיים, הן בישראל והן במדינה או קבוצת המדינות האמורה.
(4) לסייע לחברים ולצדדים מעוניינים אחרים בהשגת מידע על המדינה או קבוצת המדינות האמורה וכן לעודד ולסייע במחקר כלכלי וסטטיסטי בכל שטח הקשור למטרותיו;
(5) לעודד שיתוף פעולה בתחומים הנזכרים לעיל בין ישראל והמדינה או קבוצת המדינות האמורה;
(6) ללשכה אסור לעסוק במסחר בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין.
8. אחרי מתן ההכרה בידי ארגון הגג, הוא יעביר אישור על כך למשרד התעשיה והמסחר כדי שהוא ימליץ לרשם החברות או לרשם העמותות, לפי הענין, שהמלים "לשכת המסחר" ייכללו בשם המבקש את הרישום.
9. (א) לא תוכר יותר מלשכת מסחר אחת לענין מדינת חוץ אחת או לענין קבוצה של מדינות חוץ;
(ב) קיימת לשכת מסחר אחת לענין מדינת חוץ או לענין קבוצה של מדינות חוץ, רשאי ארגון הגג להכיר בה לאחר שמיעת דברי נציג הלשכה הבין-לאומית הנוגעת בדבר.
10. מבקש שהכיר בו ארגון הגג בלשכה ונרשם כחוק, יתקבל כחבר בארגון הגג ויהיה רשאי להוסיף לצד שם הלשכה את המלים "מאושרת על פי פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), התשל"ט-1979", ואת ציור הסמל הרשמי של לשכות המסחר הדו-לאומיות המוכרות.
11. לשכה שהוכרה חייבת לשלוח, אחת לשנה, לארגון הגג עותק מפרוטוקול האסיפה הכללית שלה.
12. (א) ארגון הגג רשאי, בכל עת, לבטל את הכרתו בלשכה אם נתברר לו כי תנאי מהתנאים להכרה לא התמלא או הופר, ולאחר שנתן לנציגי הלשכה להשמיע דבריהם.
(ב) לשכה שההכרה בה בוטלה תחדל להיות חברה בארגון הגג.
13. על ביטול ההכרה בלשכה יתן ארגון הגג הודעה לרשם החברות או לרשם העמותות, לפי הענין, כדי שיגרום לכך שהלשכה תחדל להשתמש בשם "לשכת מסחר".
14. תאגיד אשר נרשם כחוק לפני יום ט"ז בטבת התשמ"ג (1 בינואר 1983) יהיה רשאי לבקש הכרה מארגון הגג בהתמלא תנאים אלה:
(א) הוא הגיש לארגון הגג כל המסמכים כמפורט בסעיף 5;
(ב) לא קיימת לשכה אחרת המתייחסת לאותה ארץ.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ו, 381.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ