אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו-שעת-חירום (היטל מחקר) (מס' 2), תש"ל-1970

צו-שעת-חירום (היטל מחקר) (מס' 2), תש"ל-1970

צו-שעת-חירום (היטל מחקר) (מס' 2), תש"ל-1970 1
בתוקף סמכותנו לפי תקנות 21, 22 ו-23 לתקנות-שעת-חירום (תשלומי-חובה), תשי"ח-1958 (להלן - התקנות), אנו מצווים לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"מנהל" - מנהל המכס והבלו או מי שהסמיך לענין צו זה;
"מסירה" - מסירת טובין בעמלה מאת בעל מפעל לשם מכירה וכן העברת טובין ממקום אחד שברשות בעל מפעל למקום אחר שברשותו לשם מכירתם;
"צו מס-קניה" - צו מס קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו), תשכ"ח-1968;
"טובין" - חוטים, בדים, לבוש ומוצרים אחרים המסווגים לפי החלק השני ולפי פרט 1208 לתוספת לצו מס-קניה, לרבות סחורה המסווגת בסייגים לפרטים שבאותה תוספת וכן כל אלה : סיבים סינתטיים, כבלים ((TOW סינתטיים, טופסים ((TOPS המיוצרים מחומר אחד או מחמרים מעורבים או חוטים אחרים המיוצרים מכל חומר למינהו ולמעט אלה המפורטים בטור א' בתוספת לצו זה שסיווגם בתוספת לצו מס-קניה היא כמפורט בפרט, בסעיף, או בסייג כאמור, הנקוב לצדם בטור ב' בתוספת לצו זה;
"פעולת השבחה" - פעולה מהפעולות המפורטות להלן שנעשתה בטובין: כביסה; ריקמה; השתאה; עמלון; הכבדה; הדבקה; איחוי; אלקמטיה; קיטור; ביטוש; כיתוש; מתיחה; גיהוץ; ייבוש; קיפול; גלילה; הלבנה; החוורה; הרתחה; פישור; צביעה; הדפסה; איטום; גימום; מירצור; גילוח; גזיזה; גרידה; שזירה; סלילה; וכן פעולת השבחה אחרת בטובין שנקבעה בסעיף 5 לצו מס-קניה, ובלבד שאם נעשתה בטובין, על ידי אדם אחד, יותר מפעולת-השבחה אחת יראו כאילו נעשתה פעולת-השבחה אחת;
"בעל מפעל" - אדם שעסקו, או חלק מעסקו -
(1) עשיית פעולות-השבחה בטובין;
(2) ייצור טובין בין בעצמו ובין על ידי אחרים;
(3) ייצור טובין בעד אדם אחר;
"פעולת-ייצור" -
(1) ייצור סיבים סינתטיים או כבלים ((Tow סינתטיים;
(2) ייצור טופסים ((Tops מחומר אחד או מחמרים מעורבים;
(3) ייצור חוטים מכל חומר למינהו ובכל שיטה שהיא;
(4) ייצור בד כמשמעותו ברישה לחלק השני בצו מס-קניה לרבות חלקי-לבוש סרוגים המיועדים לייצור לבוש;
(5) ייצור לבוש או מוצרים אחרים כאמור;
"מחיר" - לענין מכירת טובין, או לענין עשיית פעולת-ייצור או פעולת-השבחה בעד אדם אחר - מחיר סך כל הטובין שנמכרו, או המחיר או השכר של סך כל פעולות ייצור שנעשו או סך כל פעולות-השבחה שנעשו, הכל כנקוב בחשבון ולאחר הפחתת כל חלק מאותו מחיר שאינו כפולה שלמה של 50 לירות;
"ערך" -
(1) לענין מכירה אם לא ניתן חשבון - ערך הטובין שיוצרו על ידי בעל מפעל, כפי שהוצהר על ידיו;

(2) לענין מסירה התמורה שעשוייה להתקבל בעד הטובין במכירתם, כפי שהוצהר על ידי בעל המפעל; לצורך פיסקאות (1) ו-(2) - לא הוצהר על ידי בעל המפעל כאמור, או היה למנהל יסוד להאמין כי ההצהרה אינה נכונה יהא הערך, לענין מכירה - הסכום העשוי להשתלם בעד הטובין כאמור, ולענין מסירה - הסכום העשוי להשתלם כאמור, הכל לפי שיקבע המנהל;
"שכר" -
(1) לענין פעולת-ייצור שעשה בעל מפעל בעד אדם אחר אם לא ניתן חשבון - התמורה ששולמה, או שיש לשלם, בעד פעולת הייצור;
(2) לענין פעולת-השבחה שעשה בעל מפעל בעד אדם אחר אם לא ניתן חשבון - סכום ההפרש בין ערך הטובין כהגדרתו בסעיף זה לענין מכירה (להלן בפיסקה זו - ערך) לאחר עשיית פעולת-ההשבחה בטובין לבין ערך הטובין לפני עשיית פעולת-ההשבחה, כפי שהוצהר על ידי בעל המפעל; לא הוצהר על ידי בעל מפעל כאמור, או היה למנהל יסוד להאמין כי ההצהרה אינה נכונה, יהא השכר סכום ההפרש כאמור כפי שיקבע המנהל;
"מחזור" -
(1) המחיר או הערך הכולל של כלל הטובין שמכר בעל מפעל, בפרק זמן מסויים;
(2) הערך הכולל של כלל הטובין שמסר או ייצר בעל מפעל, בפרק זמן מסויים; לענין זה יראו את ערך הטובין שיוצרו כערך טובין שנמכרו;
(3) המחיר או השכר הכולל של כלל פעולות-ההשבחה שעשה בעל מפעל בעד אדם אחר, בפרק זמן מסויים.
2. קביעת היטל מחקר
(א) בעל מפעל ישלם לאוצר המדינה היטל-מחקר כמפורט להלן:
(1) במסירה -
(א) על טובין שייצר, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, בפעולת-ייצור אחת - 0.2% ממחיר הטובין;
(ב) על טובין שייצר כאמור בשתי פעולות-ייצור - 0.3% מערך הטובין;
(ג) על טובין שייצר כאמור בשלוש פעולות-ייצור או יותר - 0.4% מערך הטובין;
(2) במכירה אם ניתן חשבון -
(א) על טובין שיוצר, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, בפעולת-ייצור אחת - 0.2% ממחיר הטובין;
(ב) על טובין שייצר כאמור בשתי פעולות-ייצור - 0.3% מערך הטובין;
(ג) על טובין שייצר כאמור בשלוש פעולות-ייצור או יותר - 0.4% מערך הטובין;
(3) במכירה אם לא ניתן חשבון -
(א) על טובין שייצר, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, בפעולת-ייצור אחת - 0.2% ממחיר הטובין;
(ב) על טובין שייצר כאמור בשתי פעולות-ייצור - 0.3% מערך הטובין;
(ג) על טובין שייצר כאמור בשלוש פעולות-ייצור או יותר - 0.4% מערך הטובין;
(4) על פעולת-ייצור, או על פעולת-השבחה, שנעשתה בעד אדם אחר, אם ניתן חשבון - 0.2% משכר פעולת-הייצור או ממחיר פעולת-ההשבחה; אם לא ניתן חשבון - 0.2% משכר פעולת-הייצור או שכר פעולת-ההשבחה.
(ב) לענין סעיף-קטן (א)(1) עד (3) יראו פעולת השבחה כפעולת-ייצור.
3. גביה לפי מחזור
הורה המנהל לפי תקנה 23 לתקנות לבעל מפעל פלוני לשלם היטל-מחקר מן המחזור, יהיה שיעור ההיטל שנקבע ממחיר או שכר של פעולת השבחה או ממחיר או ערך של טובין, על אף האמור בסעיף 2 - 0.01% פחות מן השיעור שהיה צריך להשתלם לפי סעיף 2(א)(2), (3) או (4) אילולא הוראת המנהל כאמור בסעיף זה.
4. דרך גביית ההיטל
היטל-מחקר ייגבה -
(1) לגבי טובין שנמכרו או שנעשו בהם פעולות-השבחה בעד אדם אחר וניתן על כך חשבון, בדרך ובמועד שגובים מס-בולים על חשבון כאמור בתקנה 22 לתקנות;
(2) לגבי טובין שנמכרו או שנעשו בהם פעולות-השבחה בעד אדם אחר ולא ניתן על כך חשבון, או לגבי טובין שנמכרו או שנעשו בהם פעולות-ייצור בעד אדם אחר, בדרך ובמועד שנקבעו בצו לפי תקנה 6 לתקנות;
(3) מבעל מפעל החייב בתשלום היטל מחקר לפי סעיף 3, כפי שהורה המנהל בהתאם לסמכותו לפי תקנה 23 לתקנות.
5. פטור
הוראות סעיף 2 לא יחולו על טובין שנמכרו או שנעשתה בהם פעולת השבחה וניתן על כך חשבון על ידי בעל המפעל, אם סך כל מחיר הטובין או מחיר פעולת ההשבחה, הנקובים בחשבון שניתן, אינו עולה על הסכום הנקוב בסעיף 18(ב) לתוספת ב' לחוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961.
6. שמירת דינים
צו זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.
7. ביטול
צו-שעת-חירום (היטל-מחקר) תש"ל-1970 - בטל.
תוספת2
_________________________________
1 ק"ת תש"ל 1773; קת"ם, תשל"א, 728.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ