אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005 (תיקון: תש"ע2)

צו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005 (תיקון: תש"ע2)

צו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005 1 (תיקון: תש"ע2)
החל מיום 1.10.2010 (לפי ק"ת תש"ע, 1109) בכותרת הראשית המילה "משתנים" תימחק
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 9(ב)(2)(ב) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 (להלן - החוק) אנו מצווים לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תש"ע2)
(א) בצו זה -
"דוח כספי" - דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון מבקר, אשר נערך בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל או בהתאם לדין מיוחד החל על החברה שערכה את הדוח;
החל מיום 1.10.2010 (לפי ק"ת תש"ע, 1109) אחרי ההגדרה "דוח כספי" יבוא:
"דמי תשתית" - תשלום בעד שירותי העמדה, תחזוקה ופיתוח של תשתיות נמליות, כגון: רציף, שוברי גלים ומיתקני עזר לניווט כלי שיט, ותחזוקת הסביבה הימית כקבוע בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי נמל), התש"ע-2010;
החל מיום 1.10.2010 (לפי ק"ת תש"ע, 1109) הגדרות "המדד", "המדד החדש", "המדד היסודי", "הפחתות חריגות" ו"הפרשי הצמדה" יימחקו.
"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני היום שנקבע לתשלום לפי סעיף 3;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש ינואר 2004 ולגבי נכס או קרקע שנרכשו לאחר מועד זה, המדד אשר פורסם ב-15 בחודש שלאחר מועד הרכישה;
"הפחתות חריגות" - הפחתות חד פעמיות, או חריגות, והשפעות מצטברות הנובעות משינוי שיטת הפחת, והכל כפי שנרשם בדוחות כספיים;
"הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום לפי שיעור העליה של המדד מן המדד היסודי עד המדד החדש;
החל מיום 1.10.2010 (לפי ק"ת תש"ע, 1109) בהגדרה "השנה הקובעת" במקום "המשתנים" יבוא "הראויים".
"השנה הקובעת" - השנה שבעדה משולמים דמי השימוש המשתנים;
"התחשבנות שנתית" - כמשמעותה בסעיף 3(ב);
"חברת נמל" - חברת נמל חיפה בע"מ, או חברת נמל אשדוד בע"מ, או חברת נמל אילת בע"מ, שהוסמכו לפי סעיף 10(א) לחוק להיות חברת נמל;
"חברת הפיתוח והנכסים" - חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ שהוסמכה לפי סעיף 9(א) לחוק להיות חברת הפיתוח והנכסים;
"יום התחילה" - כאמור בסעיף 5;
החל מיום 1.10.2010 (לפי ק"ת תש"ע, 1109) אחרי ההגדרה יום התחילה יבוא:
"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים שתחילתה באחד בינואר, באחד באפריל, באחד ביולי או באחד באוקטובר, לפי העניין;
החל מיום 1.10.2010 (לפי ק"ת תש"ע, 1109) ההגדרות "מסוף הכרמל", "מסוף היובל", "מקדמות", "נכס", "עלות מופחתת", "פחת", "קרקע", "שטח תפעולי של חברת נמל" ו"תשתיות משותפות" - יימחקו.
"מסוף הכרמל" - שטח שיועמד לשימוש חברת נמל חיפה בע"מ לפי סעיף 9(ב) לחוק, כפי שיסומן במפה שתצורף להסכם בין חברת הפיתוח והנכסים לבין חברת נמל חיפה בע"מ, ערב העמדת השטח לשימוש חברת הנמל;
"מסוף היובל" - שטח שיועמד לשימוש חברת נמל אשדוד בע"מ לפי סעיף 9(ב) לחוק, כפי שיסומן במפה שתצורף להסכם בין חברת הפיתוח ונכסים לבין חברת נמל אשדוד בע"מ, ערב העמדת השטח לשימוש חברת הנמל;
"מקדמות" - כמשמעותן בסעיף 3(א);
"נכס" - מחוברים למקרקעין שהועמדו לשימוש חברת נמל מכוח סעיף 9 לחוק, לרבות מבנים ולמעט קרקע, תשתיות משותפות ומנופים;
"עלות מופחתת" -
(1) לענין חישוב המקדמות לגבי נכס שאינו רשום בדוחות הכספיים של חברת הפיתוח והנכסים או של חברת הנמל - סכום הרכישה או עלות ההקמה שהיו רשומים בספרי החשבונות של חברת הפיתוח והנכסים ערב העמדת הנכס לשימוש חברת הנמל;
(2) לגבי נכס למעט כאמור בפסקה (1) יחולו הוראות אלה:
(א) לגבי נכס הרשום בדוחות הכספיים של חברת הפיתוח והנכסים - יתרת עלות הנכס, הרשומה בדוחות האמורים;
(ב) לגבי נכס שאינו רשום בדוחות הכספיים של חברת הפיתוח והנכסים - יתרת עלות הנכס הרשומה בדוחות הכספיים של חברת הנמל;
(ג) לענין חישוב המקדמות - יתרת עלות הנכס הרשומה בדוח הכספי האחרון שנחתם קודם למועד שנקבע לתשלום לפי צו זה;
(ד) לענין ההתחשבנות השנתית - יתרת עלות הנכס הרשומה בדוח הכספי לשנה הקובעת;
"פחת" -
(1) לענין חישוב המקדמות לגבי נכסים אשר אינם רשומים בדוחות הכספיים של חברת הפיתוח והנכסים או של חברת הנמל - פחת בשיעור שנתי של 3.33% על בסיס עלות הרכישה או עלות ההקמה, שהיו רשומות בספרי החשבונות של חברת הפיתוח והנכסים ערב העמדת הנכס לשימוש חברת הנמל;
(2) לגבי נכס למעט כאמור בפסקה (1) יחולו הוראות אלה:
(א) לגבי נכס הרשום בדוחות הכספיים של חברת הפיתוח והנכסים - הוצאות הפחת השוטף הרשומות בדוחות האמורים, למעט הפחתות חריגות מיתרת עלותו של הנכס;
(ב) לגבי נכס שאינו רשום בדוחות הכספיים של חברת הפיתוח והנכסים - הוצאות הפחת השוטף הרשומות בדוחות הכספיים של חברת הנמל, למעט הפחתות חריגות מיתרת עלותו של הנכס;
(ג) לענין חישוב המקדמות - הוצאות הפחת הרשומות בדוח הכספי האחרון שנחתם קודם למועד שנקבע לתשלום לפי צו זה;
(ד) לענין ההתחשבנות השנתית - הוצאות הפחת הרשומות בדוח הכספי לשנה הקובעת;
"קרקע" - מקרקעין שהועמדו לשימוש חברת נמל לפי סעיף 9 לחוק, למעט מחוברים, מנופים ותשתיות משותפות;
"שטח תפעולי של חברת נמל" - השטח התפעולי של נמל אשדוד או של נמל אילת בע"מ להפעיל את נמל אילת, כפי שנקבע בכתב ההסמכה שלה לפי סעיף 10(א) לחוק;
"תשתיות משותפות" - תשתיות, מבנים ומיתקנים שנועדו לשימוש כלל המשתמשים בתחום הכרזת נמל, לרבות שוברי גלים, התווך הימי, חפירות ימיות, כבישים, ביוב וכדומה; לענין זה, "תחום הכרזת נמל" - גבולות נמל אשדוד לפי צו נמל אשדוד (הכרזת נמל), התשכ"א-1960, גבולות נמל אילת לפי צו נמל אילת (הכרזת נמל), התשי"ב-1952, או גבולות נמל חיפה לפי צו נמל חיפה (גבולות), התשכ"ד-1964;
(ב) לענין הנוסחאות שבצו זה -
A - הפחת השנתי בגין הנכס;
B - העלות המופחתת של הנכס;
C - המדד היסודי;
D - המדד החדש;
E - לגבי נכס וקרקע המצויים במסוף הכרמל או במסוף היובל - השיעור הנקוב בפרט 3 לתוספת לצד השנה הקובעת; לגבי נכס וקרקע אחרים - 100%;
F -
(1) לגבי נכס - מספר החודשים אשר בגינם נזקף פחת בדוח הכספי; ואולם לגבי נכס, אשר נרכש במהלך השנה בגינה משולמת מקדמה F=12;
(2) לגבי קרקע - מספר החודשים שחלפו מהמועד שבו נמסרה הקרקע לשימוש חברת נמל ועד לתום השנה הקובעת;
G - עלות קרקע הרשומה בדוחות הכספיים של חברת הפיתוח והנכסים, ואם אינה רשומה בדוחות אלה - העלות הרשומה בדוחות הכספיים של חברת הנמל; לגבי קרקע שהועמדה לשימוש חברת הנמל במהלך השנה הקובעת - עלות הרכישה של הקרקע;
H - סך ההפחתות החריגות בשנה מסוימת שאינן נובעות ממכירת נכס או קרקע;
H1 - 120 / ( T- 120) * H;
T - מספר החודשים שחלפו מתום החודש שבו בוצעה ההפחתה החריגה.
2. דמי שימוש משתנים ראויים
חברת נמל תשלם לחברת הפיתוח והנכסים דמי שימוש משתנים כמפורט להלן:
(א) חברת נמל תשלם לחברת הפיתוח והנכסים דמי שימוש משתנים בעד קרקע כמפורט להלן:
(1) ישולמו מקדמות בסכומים האלה:
(א) בעד קרקע בשטח התפעולי של חברת נמל שהועמדה לשימוש חברת הנמל ביום התחילה - בעד התקופה שמיום התחילה עד יום ב' באייר התשס"ו (30 באפריל 2006), תשולם בכל חודש מקדמה בסכום הנקוב בפרט 1 לתוספת, בצירוף הפרשי הצמדה;
(ב) בעד קרקע, למעט כאמור בפסקת משנה (א) - בעד התקופה שמהיום שבו הועמדה הקרקע לשימוש חברת נמל עד יום ב' באייר התשס"ו (30 באפריל 2006), תשולם בכל חודש מקדמה בסכום שיחושב לפי נוסחה זו:


(ג) בעד כל קרקע - בעד התקופה שמיום ג' באייר התשס"ו (1 במאי 2006) ואילך תשולם בכל חודש מקדמה בסכום שיחושב לפי הנוסחה האמורה בפסקת משנה (ב).
ההתחשבנות השנתית לגבי דמי השימוש המשתנים בעד קרקע תיערך על פי נוסחה זו:


(ב) חברת נמל תשלם לחברת הפיתוח והנכסים דמי שימוש משתנים בעד נכס כמפורט להלן:
(1) ישולמו מקדמות בסכומים האלה:
(א) בעד נכס הנמצא ביום התחילה בשטח התפעולי של חברת הנמל - בעד התקופה שמיום התחילה עד יום ב' באייר התשס"ו (30 באפריל 2006) תשולם בכל חודש מקדמה בסכום הנקוב בפרט 2 לתוספת, בצירוף הפרשי הצמדה;
(ב) בעד נכס, למעט כאמור בפסקת משנה (א) - בעד התקופה שמהיום שבו הועמד הנכס לשימוש חברת נמל עד יום ב' באייר התשס"ו (30 באפריל 2006), תשולם בכל חודש מקדמה בסכום שיחושב לפי נוסחה זו:
(ג) בעד כל נכס - בעד התקופה שמיום ג' באייר התשס"ו (1 במאי 2006) ואילך, תשולם בכל חודש מקדמה בסכום שיחושב לפי הנוסחה האמורה בפסקת משנה (ב).
(2) ההתחשבנות השנתית לגבי דמי השימוש המשתנים בעד נכס תחושב על פי נוסחה זו:
(ג) חברת נמל תשלם לחברת הפיתוח והנכסים דמי שימוש משתנים חודשיים בעד השימוש בתשתיות ימיות ויבשתיות משותפות בסכום השווה לשיעור הנקוב בסעיף 4 לתוספת המוכפל בערכם הכולל של סך המטענים ביבוא וביצוא, בהתבסס על רשומוני המכס, אשר נפרקו או נטענו על ידי חברת נמל במהלך החודש, ואשר יש לשלם בעדם אגרות רציף על פי ערך המטען;
(ד) חברת נמל תשלם לחברת הפיתוח והנכסים דמי שימוש משתנים חודשיים בגין הפחתות חריגות כמפורט להלן:
לגבי נכס - לפי הנוסחה הזו:

(2) לגבי קרקע - לפי הנוסחה הזו:

(ה) חברת הנמל תשלם לחברת הפיתוח והנכסים דמי שימוש משתנים נוספים כמפורט להלן:
(1) מקדמה חודשית בסכום השווה ל-25% מן האגרות שחברת נמל היתה זכאית לקבל או לגבות בעבור חברת הפיתוח והנכסים בעד שירות שנתן מי שאינו חברת נמל בחודש הקודם, בניכוי 75% מהסכומים האלה:
(א) לגבי חברת נמל חיפה בע"מ - הכנסות חברת הפיתוח והנכסים באותו חודש ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין המצויים בחיפה שניתנו ערב יום התחילה למי שאינו חברת הנמל, למעט מספנות ישראל;
(ב) לגבי חברת נמל אשדוד בע"מ - הכנסות חברת הפיתוח והנכסים באותו חודש ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין המצויים באשדוד שניתנו ערב יום התחילה למי שאינו חברת הנמל;
(ג) לגבי חברת נמל אילת בע"מ - הכנסות חברת הפיתוח והנכסים באותו חודש ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין המצויים באילת שניתנו ערב יום התחילה למי שאינו חברת הנמל;
חברת הפיתוח והנכסים תודיע לחברת הנמל מהם הסכומים שעליה לנכות לפי פסקאות (א) עד (ג), כל חודש עד ה5- בחודש שלאחריו.
(2) במסגרת ההתחשבנות השנתית בגין סכומים המשתלמים לפי פסקת משנה (1) תהא חברת הפיתוח והנכסים זכאית לקבל מחברת הנמל את הסכום האמור בפסקת משנה (א) בתוספת הסכום האמור בפסקת משנה (ב) ובניכוי הסכומים האמורים בפסקאות משנה (ג) ו-(ד) כמפורט להלן:
(א) 25% מן האגרות שחברת נמל היתה זכאית לקבל או לגבות בעבור חברת הפיתוח והנכסים בגין שירות שנתן מי שאינו חברת נמל בשנה הקובעת;
(ב) 75% מההוצאות שהיו בשנה הקובעת לחברת הפיתוח והנכסים בקשר להכנסות המפורטות בפסקת משנה (א);
(ג) 25% מההוצאות שהיו בשנה הקובעת לחברת הנמל בקשר להכנסות המפורטות בפסקת משנה (א);
(ד) 75% מהסכומים להלן:
(1) לגבי ההתחשבנות הנערכת עם חברת נמל חיפה בע"מ - הכנסות חברת הפיתוח והנכסים בשנה הקובעת ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין המצויים בחיפה למי שאינו חברת הנמל בהפחתה של 15 מיליון שקלים חדשים ובניכוי הוצאות חברת הפיתוח והנכסים בייצור ההכנסות האמורות:
(2) לגבי ההתחשבנות הנערכת עם חברת נמל אשדוד בע"מ - הכנסות חברת הפיתוח והנכסים בשנה הקובעת ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין המצויים באשדוד למי שאינו חברת הנמל בניכוי הוצאות חברת הפיתוח והנכסים בייצור ההכנסות האמורות;
(3) לגבי ההתחשבנות הנערכת עם חברת נמל אילת בע"מ - הכנסות חברת הפיתוח והנכסים בשנה הקובעת ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין המצויים באילת למי שאינו חברת הנמל בניכוי הוצאות חברת הפיתוח והנכסים בייצור ההכנסות האמורות;
בפסקה זו, "הוצאות" - הוצאות ששימשו בייצור ההכנסה מהסוגים האלה: שכר עבודה ישיר, הוצאות תפעול והפעלה, הוצאות גביה והוצאות פחת בגין מקרקעין ומיטלטלין;
(ו) לדמי השימוש המשתנים הראויים המפורטים בצו זה, יתווסף מס ערך מוסף החל על העסקה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
החל מיום 1.10.2010 (לפי ק"ת תש"ע, 1109) סעיף 2 ייקרא כך:
2. דמי שימוש ראויים (תיקון: תש"ע2)
(א) חברת נמל תשלם לחברת הפיתוח והנכסים, מדי שנה, דמי שימוש ראויים כמפורט להלן:
(1) הסכום הנקוב בפרט 5 בתוספת במיליוני שקלים חדשים, לפי שנים, לגבי החברה הנוגעת בדבר, שיעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) בחודש דצמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפרסמה בחודש
דצמבר שקדם ליום השינוי הקודם; סכום שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מטה;
(2) %58.4 מכל הכנסותיה הנובעות ממתן שירותי נמל, למעט הכנסות שחל עליהן סעיף קטן (ג).
(ב) הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) ישולמו כמפורט להלן:
(1) אחד חלקי שנים עשר מן הסכום האמור בסעיף קטן (א)(1) ישולם מדי חודש עד השמונה בחודש, בשל החודש שקדם לו;
(2) בשמונה בחודש השני בכל רבעון, ישולם התשלום האמור בסעיף קטן (א)(2), בשל הרבעון שקדם לו; לא היו בידי חברת הנמל נתונים באשר להכנסותיה הנובעות ממתן שירותי נמל ברבעון הנוגע בדבר, תשלם חברת הנמל מקדמה על בסיס נתוני הרבעון המקביל בשנה הקודמת; נוצרו הפרשים בין תשלום המקדמה כאמור לבין התשלום המגיע לפי הדוחות הכספיים של חברת הנמל, יועברו ההפרשים לחברת הפיתוח והנכסים במסגרת
ההתחשבנות השנתית לפי הוראות סעיף 3(ב) עד (ה).
(ג) חברת נמל תשלם לחברת הפיתוח והנכסים דמי שימוש
ראויים נוספים כמפורט להלן:
(1) מקדמה חודשית בסכום השווה ל 25% מן התשלומים הנקובים בפרט 6 לתוספת, המגיעים בשל החודש הקודם, בניכוי 75% מהסכומים האלה:
(א) לגבי חברת נמל חיפה בע"מ הכנסות חברת הפיתוח והנכסים באותו חודש ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין המצויים בחיפה שניתנו ערב יום התחילה למי שאינו חברת הנמל, למעט מספנות ישראל;
(ב) לגבי חברת נמל אשדוד בע"מ הכנסות חברת הפיתוח והנכסים באותו חודש ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין המצויים באשדוד שניתנו ערב יום התחילה למי שאינו חברת הנמל;
(ג) לגבי חברת נמל אילת בע"מ - הכנסות חברת הפיתוח והנכסים באותו חודש ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין המצויים באילת שניתנו ערב יום התחילה למי שאינו חברת הנמל;
התשלום האמור בפסקה זו ישולם מדי חודש עד השמונה בחודש, בשל החודש שקדם לו;
(2) במסגרת ההתחשבנות השנתית בשל סכומים המשתלמים לפי פסקת משנה (1) תהא חברת הפיתוח והנכסים זכאית לקבל מחברת הנמל את הסכום האמור בפסקת משנה (א) בתוספת הסכום האמור בפסקת משנה (ב) ובניכוי הסכומים האמורים בפסקאות משנה (ג) ו-(ד) כמפורט להלן:
(א) %25 מהתשלומים הנקובים בפרט 6 לתוספת, המגיעים בשנה הקובעת;
(ב) %75 מההוצאות שהיו בשנה הקובעת לחברת הפיתוח והנכסים בקשר להכנסות המפורטות בפסקת משנה (א);
(ג) %25 מההוצאות שהיו בשנה הקובעת לחברת הנמל בקשר להכנסות המפורטות בפסקת משנה (א);
(ד) %75 מהסכומים להלן:
(1) לגבי ההתחשבנות הנערכת עם חברת נמל חיפה בע"מ - הכנסות חברת הפיתוח והנכסים בשנה הקובעת ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין המצויים בחיפה למי שאינו חברת הנמל בניכוי הוצאות חברת הפיתוח והנכסים בייצור ההכנסות האמורות;
(2) לגבי ההתחשבנות הנערכת עם חברת נמל אשדוד בע"מ - הכנסות חברת הפיתוח והנכסים בשנה הקובעת ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין המצויים באשדוד למי שאינו חברת הנמל בניכוי הוצאות חברת הפיתוח והנכסים בייצור ההכנסות האמורות;
(3) לגבי ההתחשבנות הנערכת עם חברת נמל אילת בע"מ - הכנסות חברת הפיתוח והנכסים בשנה הקובעת ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין המצויים באילת למי שאינו חברת הנמל בניכוי הוצאות חברת הפיתוח והנכסים בייצור ההכנסות האמורות;
בפסקה זו, "הוצאות" - הוצאות ששימשו בייצור ההכנסה מהסוגים האלה: שכר עבודה ישיר, הוצאות תפעול והפעלה, הוצאות גבייה והוצאות פחת בשל מקרקעין ומיטלטלין.
(ד) לדמי השימוש הראויים המפורטים בצו זה ייווסף מס ערך מוסף החל על העסקה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975.
3. קביעת מועדי תשלום והתחשבנות שנתית (תיקון: תש"ע2)
החל מיום 1.10.2010 (לפי ק"ת תש"ע, 1109) ס"ק (א) יימחק.
(א) חברת נמל תשלם לחברת הפיתוח והנכסים כל מקדמה על חשבון דמי השימוש הראויים, עד השמיני בחודש, בשל החודש שקדם לו, וזאת בהתאם לסכומים המפורטים בסעיף 2.
החל מיום 1.10.2010 (לפי ק"ת תש"ע, 1109) בס"ק (ב) המילה "המשתנים" תימחק.
(ב) בתום כל שנה (בסעיף זה - שנת ההתחשבנות), עד ה30- באפריל של השנה שאחריה, תיערך בין חברת הפיתוח והנכסים לבין חברת נמל התחשבנות שנתית סופית בהתאם לסעיף 2, לגבי דמי השימוש המשתנים הראויים בעד שנת ההתחשבנות, על בסיס הדוחות הכספיים של חברת הפיתוח והנכסים וחברת הנמל.
(ג) לא התפרסמו הדוחות הכספיים הנדרשים לצורך ההתחשבנות - תידחה ההתחשבנות הכספית עד מועד חתימת הדוחות הכספיים ומועד התשלום לענין סעיף 4 יהיה 1 במאי של השנה שלאחר השנה הקובעת.
החל מיום 1.10.2010 (לפי ק"ת תש"ע, 1109) בס"ק (ד) במקום בסעיף קטן (א) יבוא בסעיף 2(ב) ו-(ג).
(ד) נמצא הפרש בין הסכומים אשר שולמו כמקדמות בעד השנה הקובעת כאמור בסעיף קטן (א) לבין סכום דמי השימוש הראויים שעל חברת הנמל לשלם לפי החישוב אשר נערך כאמור בסעיף קטן (ב), תשלם את ההפרש חברת הנמל או חברת הפיתוח והנכסים, לפי הענין, בתוך 30 ימים מן המועד שבו הוסכם סכום ההפרש בין חברת הנמל וחברת הפיתוח והנכסים, או מהמועד שבו נקבע ההפרש לפי סעיף קטן (ה).
החל מיום 1.10.2010 (לפי ק"ת תש"ע, 1109) בס"ק (ה) במקום "המשתנים" יבוא "הראויים" ובסופו יבוא "קיומה של מחלוקת כאמור אין בה כדי לשנות את מועד התשלום של הסכום השנוי במחלוקת לעניין מועד תחילת הריבית כאמור בסעיף 4.
(ה) מחלוקת שנתגלעה בין חברת הפיתוח והנכסים לבין חברת נמל, בענין סכום דמי השימוש המשתנים, תובא להכרעת הממונה על התקציבים במשרד האוצר והמנהל הכללי של משרד התחבורה.
4. ריבית בשל פיגור בתשלום
לא שולם תשלום לפי צו זה במועד שנקבע בו, תיווסף עד יום התשלום בפועל, ריבית החשב הכללי המפורסמת ברשומות.
5. תחילה ותחולה
תחילתו של צו זה ביום ח' באדר א' התשס"ה (17 בפברואר 2005) והוא יחול על כל חברת נמל כל עוד לא אישרו השרים הסכם בינה ובין חברת הפיתוח והנכסים הקובע דמי שימוש משתנים לפי סעיף 9(ב(2)(ב) לחוק.
6. הוראות מעבר
על אף האמור בסעיף 2 -
(1) הסכומים אשר ישולמו כמקדמה בעד חודש פברואר 2005 ובעד ההתחשבנות השנתית לגבי שנת 2005, יחושבו באופן יחסי לפי מספר הימים מיום התחילה עד תום חודש פברואר או עד תום שנת 2005, לפי הענין;
(2) פקעה תחולתו של צו זה לגבי חברת נמל מסוימת - הסכומים שישולמו כמקדמות ובעד ההתחשבנות השנתית בשנה שבה פקעה תחולת צו זה, יחושבו באופן יחסי לפי מספר הימים מתחילת החודש ומתחילת השנה הקובעת ועד מועד הפקיעה כאמור, לפי הענין.
תוספת (תיקון: תש"ע2)
(סעיף 2)
החל מיום 1.10.2010 (לפי ק"ת תש"ע, 1109) במקום "(סעיפים 1 ו-2)" יבוא "(סעיף 2)";
כמו כן פרטים 1 - 4 יימחקו.
1.
חברת נמל סכום בשקלים חדשים
(א) חברת נמל חיפה בע"מ 260,000
(ב) הברת נמל אשדוד בע"מ 72,000
(ג) חברת נמל אילת בע"מ 3,000
2.
חברת נמל סכום בשקלים חדשים
(א) חברת נמל חיפה בע"מ 6,470,000
(ב) חברת נמל אשדוד בע"מ 7,889,000
(ג) חברת נמל אילת בע"מ 461,000
3.
שנה שיעור באחוזים
2005 20
2006 80
2007 80
2008 100
2009 100
2010 120
4.
חברת נמל שיעור באחוזים
(א) חברת נמל חיפה בע"מ 0.2
(ב) חברת נמל אשדוד בע"מ 0.2
(ג) חברת נמל אילת בע"מ 0
החל מיום 1.10.2010 (לפי ק"ת תש"ע, 1109) אחרי פרט 4 יבוא פרט 5 ו-6:
5.

חברת הנמל

דמי שימוש ראויים שנתיים - רכיב קבוע לפי שנים במיליוני שקלים חדשים2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
2019 ואילך

חברת נמל חיפהחברת נמל אשדודחברת נמל אילת6. (א) חברת נמל חיפה -
(1) דמי תשתית בשל המטענים המנוטלים בתחום נמל חיפה
המפורטים להלן:
(א) נפט, דלק ומוצריהם;
(ב) כימיקלים בצובר נוזלי;
(ג) תבואות ומוצרי גרעינים המנוטלים באמצעות ממגורה;
(2) דמי ניטול ואחסנה של תבואות ומוצרי גרעינים המנוטלים בתחום נמל חיפה באמצעות ממגורה;
(3) דמי מינגש בשל שהיית אניות ליד הרציפים שמפעילה החברה
לתשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, רציף ממגורות התבואה, והרציפים
שמפעילה חברת גדות מסופים לכימיקלים בע"מ.
(ב) חברת נמל אשדוד -
(1) דמי התשתית בשל המטענים המנוטלים בתחום נמל אשדוד
המפורטים להלן:
(א) נפט, דלק ומוצריהם;
(ב) מלט בצובר;
(ג) כימיקלים מכל סוג שמייצא בעל זיכיון או בעל זיכיון משנה לפי חוק זיכיון ים המלח, התשכ"א-41961, או מי מטעמם;
(ד) תבואות ומוצרי גרעינים המנוטלים באמצעות ממגורה.
(2) דמי ניטול, אחסנה והובלה של תבואות ומוצרי גרעינים המנוטלים במסירה עקיפה בנמל אשדוד וכן דמי ניטול מלט ודמי שימוש בממגורה;
(3) דמי מינגש בשל שהיית אניות ליד רציף 30 וליד הרציפים המיועדים לייצוא כימיקלים כאמור בפסקה (1)(ג).
(ג) חברת נמל אילת - דמי תשתית בשל המטענים המנוטלים בתחום נמל אילת כמפורט להלן:
(1) כימיקלים מכל סוג שמייצא בעל זיכיון או בעל זיכיון משנה לפי חוק זיכיון ים המלח, התשכ"א-1961, או מי מטעמם;
(2) נפט, דלק ומוצריהם.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 526; תש"ע, 1105.
2 סעיף 7 לצו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים) (תיקון), התש"ע-2010. (ק"ת תש"ע, 1109) קובע לגבי תיקון סעיפים 1, 2 3 והתוספת:
"7. שמירת חובות וסייג לתחולה
(א) אין באמור בצו זה כדי לגרוע מחובה החלה לפי הצו העיקרי, בשל התקופה שלפני יום התחילה.
(ב) הוראות צו זה לא יחולו על דמי שימוש בשל התקופה שלפני יום התחילה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ