אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בנכסים שאינם מקרקעין), התשס"ה-2005

צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בנכסים שאינם מקרקעין), התשס"ה-2005

צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בנכסים שאינם מקרקעין), התשס"ה1-2005
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 53(ב)(2) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"השטח התפעולי של נמל אילת" - השטח שבו הוסמכה חברת נמל אילת בע"מ להפעיל את נמל אילת, כפי שנקבע בכתב ההסמכה שלה לפי סעיף 10(א) לחוק;
"חברת הפיתוח והנכסים" - חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ, שהסמכנו לפי סעיף 9(א) לחוק להיות חברת הפיתוח והנכסים;
"חברת נמל אילת" - חברת נמל אילת בע"מ, שהוסמכה לפי סעיף 10(א) לחוק להיות חברת נמל לענין נמל אילת;
"חברת נמל אשדוד" - חברת נמל אשדוד בע"מ, שהוסמכה לפי סעיף 10(א) לחוק להיות חברת נמל לענין נמל אשדוד;
"חברת נמל חיפה" - חברת נמל חיפה בע"מ, שהוסמכה לפי סעיף 10(א) לחוק להיות חברת נמל לענין נמל חיפה;
"מיטלטלין" - נכס שהוא מיטלטלין, למעט קניין רוחני, כספים, תעודות וניירות ערך;
"נכס" - נכס שהיה של רשות הנמלים ערב יום התחילה, ואשר עבר לקניין המדינה לפי סעיף 51(א) לחוק;
"נמל" - נמל מהנמלים המנויים בתוספת השניה לחוק;
"שטח תפעולי של נמל" - השטח התפעולי של נמל אשדוד או השטח התפעולי של נמל חיפה כהגדרתם בסעיף 57(א) לחוק, או השטח התפעולי של נמל אילת;
"תאגיד נמלי" - חברת הפיתוח והנכסים או חברת נמל.
2. מיטלטלין שהיו בשטח תפעולי של נמל
זכויות במיטלטלין שביום התחילה היו בשטח תפעולי של נמל - מועברות בזה לחברת הנמל שהוסמכה להפעיל נמל בשטח זה; נקבע צו לפי סעיף 52(ב) או (ג) לחוק - יועברו למדינה כל הזכויות במיטלטלין שביום התחילה היו במקרקעין שנקבעו בצו כאמור.
3. מיטלטלין שלא היו בשטח תפעולי של נמל
לענין מיטלטלין שביום התחילה לא היו בשטח תפעולי של נמל יחולו הוראות כלהלן:
(1) זכויות במיטלטלין אשר ביום התחילה שימשו בעיקר נמל - מועברות בזה לחברת הנמל שהוסמכה להפעיל את הנמל האמור;
(2) זכויות במיטלטלין אשר ערב יום התחילה שימשו בעיקר עובד רשות הנמלים, שעבד בנמל - מועברות בזה לחברת הנמל שהוסמכה להפעיל את הנמל האמור.
4. קניין רוחני
זכויות בנכס שהוא זכויות יוצרים בתוכנת מחשב - מועברות בזה לחברת הפיתוח והנכסים, ואולם, לכל חברת נמל תהא זכות שימוש בזכויות אלה.
5. תעודות וניירות ערך
זכויות נכס שהוא תעודות וניירות ערך, למעט הנכסים המפורטים בתוספת הראשונה - מועברות בזה לחברת הפיתוח והנכסים.
6. כספים
נכס שהוא כספים מועבר בזה כלהלן:
(1) 2,214,000 שקלים חדשים - לחברת נמל אילת;
(2) 59,105,000 שקלים חדשים - לחברת נמל אשדוד;
(3) 41,558,000 שקלים חדשים - לחברת נמל חיפה;
(4) יתרת הכספים כאמור - לחברת הפיתוח והנכסים.
7. רישיונות והיתרים
על רישיון או היתר שהיו של רשות הנמלים ערב יום התחילה, ואשר עברו לקניין המדינה לפי סעיף 51(א) לחוק (בסעיף זה - רישיון) יחולו הוראות כלהלן:
(1) רישיון שניתן לגבי נכס - מועבר בזה כלהלן:
(א) הרישיונות שהוצאו לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, האמורים בתוספת השניה - לחברת הפיתוח והנכסים;
(ב) לענין מקרקעין מועברים שבהם הוסמכה חברת נמל לפעול ביום תחילת החוק לפי סעיף 10(א) לחוק, ולמעט הרישיונות האמורים בפסקת משנה (א) - חברת נמל זו;
(ג) לענין מקרקעין מועברים אחרים - חברת הפיתוח והנכסים;
(ד) לענין נכס שאינו מקרקעין, שהועבר לתאגיד נמלי לפי צו זה - התאגיד הנמלי כאמור;
(ה) לענין זכות, חוב או התחייבות שהועברה לתאגיד נמלי לפי סעיף 54 לחוק - התאגיד הנמלי כאמור.
(2) רישיון שניתן לגבי עובד עובר כהגדרתו בסעיף 49(ב) לחוק - מועבר בזה לתאגיד הנמלי שאליו עבר העובד העובר לפי סעיף 49(א) לחוק;
(3) רישיון שניתן לצורך מתן שירות נמל או לצורך תפעול תקין של נמל, למעט רישיון כאמור בפסקאות (1) ו-(2) - מועבר בזה לחברת הנמל שהוסמכה לתת את השירות או להפעיל את הנמל כאמור.
8. נכסים נוספים
כל נכס, למעט מקרקעין וקניין רוחני ולמעט הנכסים המפורטים בתוספת הראשונה, שלא הועבר לתאגיד נמלי לפי סעיפים 2 עד 7 - מועבר בזה לחברת הפיתוח והנכסים; אולם, ראו הממונה על התקציבים במשרד האוצר, המנהל הכללי במשרד התחבורה ומנהל רשות החברות הממשלתיות, כי זכות מסוימת שהועברה לפי סעיף זה מתאימה מבחינת מהותה להיות מועברת למדינה או לחברת נמל מסוימת כדי למנוע פגיעה בכושר הפירעון שלה, או כי זכות זו אינה תואמת את תפקידיה של חברת הפיתוח והנכסים לפי החוק ותנאי הסמכתה, רשאים הם להורות, כי הזכות האמורה תועבר מחברת הפיתוח והנכסים למדינה או לחברת נמל מסוימת, לפי הענין.
9. תמורה
התמורה בגין העברת הנכסים לפי צו זה, תיקבע בהסכם או בצו כאמור בסעיף 53(ב)(2) לחוק.
10. תחילה
תחילתו של צו זה ביום ח' באדר א' התשס"ה (17 בפברואר 2005).
תוספת ראשונה
(סעיפים 5 ו-8)
נכס שהוא מניות של החברות האלה:
(1) מקורות, חברת המים בע"מ;
(2) אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ.
תוספת שניה
(סעיף 7(1)(א))
מס' תיק שם הפרויקט
1. 575/06/11 נמל היובל שלב א' - ייבוש עבודות ימיות
2. 6719 תחנת השנאה 22
3. 638/06/11 תחנת השנאה 21, 23
4. 6727 תחנת משנה - עבודות עפר ודרך זמנית
5. 6681 מבנה תחנת משנה
6. 6720 תחנת השנאה 24
7. 6656 חניון זמני בשער הראשי
8. 6744 פיתוח ותשתיות שער ראשי ודרך גישה
9. 6215 המשך רח' הרצל
10. 673/06/11 עבודות פיתוח ותשתיות - שטח מערבי
11. 6726 עבודות פיתוח ותשתיות - שטח מזרחי
12. 411/06/11א תחנת השנאה 8 - תוספת בניה
13. 692/06/11 תחנת שאיבה לכיבוי אש
14. 637/06/11 רציף 24 - שינויים בעבודות ימיות
15. 634/06/11 רציף 30 - הארכה לצורך מיתקן לקיסונים
16. 6901 כביש גישה לתחנת הכוח של חברת חשמל
17. 6776 כביש זמני לאתר המכס
18. 717/06/11 מבנה תפעולי - רציף 21
19. 718/06/11 מבנה שירותים - רציף 21
20. 719/06/11 מבנה תפעולי - רציף 23
21. 720/06/11 מבנה שירותים - רציף 23
22. 6937 מבנה MCR
23. 6900 הרחבת קטע צפוני של דרך לסקוב
24. 6259 עורף הנמל - עבודות נמל ויישור שטח
25. 13/17/987 כרמל א' - עבודות ייבוש חפירה רציפים תשתיות ואספלט
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 533.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ