אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות במקרקעין המועברים), התשס"ה-2005

צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות במקרקעין המועברים), התשס"ה-2005

צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות במקרקעין המועברים), התשס"ה1-2005
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 53(ב)(1) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם מנהל מינהל מקרקעי ישראל, אנו מצווים לאמור:
1. זכות שימוש
(א) ניתנת בזה לחברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ, שהסמכנו לפי סעיף 9(א) לחוק להיות חברת הפיתוח והנכסים (להלן - חברת הפיתוח והנכסים), זכות שימוש שאינה בלעדית במקרקעין המועברים לצורך ביצוע תפקידיה לפי סעיף 9(ב) לחוק, בלבד.
(ב) אין בהענקת זכות שימוש לפי סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכות המדינה להעניק לאחר לפי כל דין זכויות במקרקעין המועברים.
(ג) נקבעו צווים לפי סעיף 52(ב) או (ג) לחוק, תתבטל זכות השימוש לפי צו זה במקרקעין האמורים באותם צווים מיום תחילתם.
2. שימוש במקרקעין המועברים
חברת הפיתוח והנכסים תשתמש במקרקעין המועברים בתקופת הצו לפי הוראות החוק ולפי הוראות כתב ההסמכה שניתן לה.
3. איסור העברה,שעבוד והמחאה
חברת הפיתוח והנכסים אינה רשאית להעביר, לשעבד או להמחות לאחר כל זכות במקרקעין המועברים, אלא אם כן ההעברה נעשית בהתאם להוראות החוק.
4. תמורה
בלי לגרוע מהוראות סעיף 26 לחוק, חברת הפיתוח והנכסים לא תשלם כל תמורה כנגד הענקת זכות השימוש במקרקעין המועברים לפי צו זה, אולם היא תשא בכל ההיטלים, המסים, הארנונות, האגרות ותשלומי החובה מכל מין וסוג שהוא, הממשלתיים, העירוניים והאחרים המוטלים לפי כל דין על בעלים או מחזיק או משתמש במקרקעין, לפי הענין, וכל תשלום בשל קבלת שירותים, לרבות כל אגרה, דמי רישום ורישיונות הנוגעים למקרקעין המועברים וכל חלק מהם וכן תשלומים בגין מים, חשמל וכיוצא באלה וכל התשלומים החלים ושיחולו על המקרקעין המועברים, יחולו על חברת הפיתוח והנכסים וישולמו על ידה בתקופת תוקפו של הצו.
5. אחריות
חברת הפיתוח והנכסים תישא באחריות מלאה ובלעדית כלפי צדדים שלישיים וכלפי המדינה בגין כל מקרה, חבות או נזק שייגרם במקרקעין המועברים.
6. הקמת ועדה
מוקמת בזה ועדה שחבריה הם: הממונה על התקציבים במשרד האוצר, החשב הכללי במשרד האוצר, המנהל הכללי של משרד התחבורה ומנהל מינהל מקרקעי ישראל, שתבוא בדברים עם נציגי חברת הפיתוח והנכסים, במטרה לגבש טיוטת הסכם בין המדינה לבין חברת הפיתוח והנכסים לפי הוראות סעיף 53(ב)(1) לחוק; טיוטת ההסכם תוגש לאישורנו, בתוך 120 ימים ממועד תחילתו של צו זה.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 519.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ