אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות, חובות והתחייבויות מהמדינה), התשס"ה-2005

צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות, חובות והתחייבויות מהמדינה), התשס"ה-2005

צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות, חובות והתחייבויות מהמדינה), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 54(א) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"בטוחה אחרת" - בטוחה, לרבות ערבות ושעבוד, שאינה מפורטת בתוספת;
"המחזיק בנכס" -
(1) לענין מקרקעין מועברים שבהם הוסמכה חברת נמל לפעול ביום תחילת החוק לפי סעיף 10(א) לחוק - חברת נמל זו;
(2) לענין מקרקעין מועברים אחרים - חברת הפיתוח והנכסים;
(3) לענין נכס שאינו מקרקעין, שהועבר לתאגיד נמלי לפי סעיף 53 לחוק - התאגיד הנמלי כאמור;
(4) לענין זכות, חוב או התחייבות שהועברו לתאגיד נמלי לפי צו זה - התאגיד הנמלי כאמור;
"הסכם" - הסכם, התקשרות או עסקה שרשות הנמלים היתה צד להם;
"הסכם אחר" - הסכם שאינו מפורט בתוספת;
"זכות" - זכות, חוב או התחייבות שהיו מוטלים על רשות הנמלים לפני יום התחילה ושהועברו למדינה לפי סעיף 51(א) לחוק;
"חברת הפיתוח והנכסים" - חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ, שהסמכנו לפי סעיף 9(א) לחוק להיות חברת הפיתוח והנכסים;
"חברת נמל אילת" - חברת נמל אילת בע"מ, שהסמכנו לפי סעיף 10(א) לחוק להיות חברת נמל לענין נמל אילת;
"חברת נמל אשדוד" - חברת נמל אשדוד בע"מ, שהסמכנו לפי סעיף 10(א) לחוק להיות חברת נמל לענין נמל אשדוד;
"חברת נמל חיפה" - חברת נמל חיפה בע"מ, שהסמכנו לפי סעיף 10(א) לחוק להיות חברת נמל לענין נמל חיפה;
"נכס" - נכס שהיה של רשות הנמלים ערב יום התחילה, ואשר עבר לקניין המדינה לפי סעיף 51(א) לחוק;
"נמל" - נמל מהנמלים המנויים בתוספת השניה לחוק;
"תאגיד נמלי" - חברת הפיתוח והנכסים או חברת נמל.
2. העברה לתאגיד נמלי
התאגיד הנמלי המנוי בטור א' בטבלה שלהלן יבוא במקום המדינה לגבי זכות לפי הסכם המנוי בחלקים של התוספת הראשונה המצוינים בטור ב' לצדו:
טור א' טור ב'
חברת הפיתוח והנכסים חלק א'
חברת נמל חיפה חלק ב'
חברת נמל אשדוד חלק ג'
חברת נמל אילת חלק ד'
3. העברה ליותר מתאגיד נמלי אחד
תאגיד נמלי המנוי בטור ג' לתוספת השניה יבוא במקום המדינה לגבי זכות לפי ההסכם המנוי בטור ב' לצד שם התאגיד בשיעור המפורט בטור ד' לצדם.
4. הסכם אחר שענינו בעיקר מתן שירות נמל
לגבי הסכם אחר שענינו בעיקר מתן שירות נמל - תבוא במקום המדינה חברת הנמל שהוסמכה לענין הנמל שבו ניתן שירות זה.
5. הסכם אחר שענינו בעיקר מתן שירות לגבי נכס
לגבי הסכם אחר שענינו מתן שירות לגבי נכס - יבוא המחזיק בנכס במקום המדינה לגבי כל הזכויות לפי ההסכם כאמור; לענין זה "מתן שירות לגבי נכס" - לרבות שירותי חשמל, מים ותקשורת בנכס; נקבע צו לפי סעיף 52(ב) או (ג) לחוק, יועברו למדינה כל הזכויות לפי ההסכמים הנוגעים למקרקעין כאמור.
6. הסכם אחר לרכישת נכס שלא היה של רשות הנמלים
לגב' הסכם אחר לרכישת נכס שלא היה של רשות הנמלים ביום התחילה, ואשר נועד לשמש בעיקר נמל - תבוא חברת הנמל שהוסמכה להפעיל נמל זה במקום המדינה לגבי כל הזכויות לפי ההסכם כאמור.
7. זכויות כלפי קופה לחיסכון ועזרה הדדית
לגבי הזכויות כלפי קופה לחיסכון ועזרה הדדית לעובדי רשות הנמלים, אגודה עותומנית מס' 3390/99 (בסעיף זה - האגודה) - יבואו במקום המדינה כל התאגידים הנמליים; שיעור הזכויות של כל תאגיד נמלי מתוך כלל הזכויות כלפי האגודה יהיה בהתאם ליחס שבין מספר העובדים העוברים המועסקים בתאגיד הנמלי שהם חברי האגודה ובין כלל העובדים העוברים שהם חברי האגודה; זכויות החבר התמידי באגודה יעברו לחברת הפיתוח והנכסים.
8. בטוחות אחרות
תאגיד נמלי שבא במקום המדינה לגבי זכות, יבוא במקום המדינה לגבי בטוחה אחרת, לרבות ערבות ושעבוד, שניתנה להבטחת זכות זו; תאגיד נמלי שהועבר אליו רישיון או היתר לפי סעיף 53 לחוק, יבוא במקום המדינה לגבי בטוחה אחרת, לרבות ערבות ושעבוד, שניתנה לשם קבלת הרישיון או ההיתר כאמור.
9. הסכמים נוספים
לגבי הסכם אחר, שהזכויות לפיו לא הועברו לתאגיד נמלי לפי סעיפים 4 עד 8, תבוא חברת הפיתוח והנכסים במקום המדינה לגבי כל הזכויות לפי ההסכם כאמור; ואולם ראו הממונה על התקציבים במשרד האוצר המנהל הכללי של משרד התחבורה ומנהל רשות החברות הממשלתיות, כי זכות מסוימת שהועברה לפי סעיף זה מתאימה מבחינת מהותה להיות מועברת לחברת נמל מסוימת או למדינה, וכי זכות זו אינה תואמת את תפקידיה של חברת הפיתוח והנכסים לפי החוק ותנאי הסמכתה או שאינה תואמת את כושר הפירעון שלה, רשאים הם להורות, כי הזכות האמורה תועבר מחברת הנכסים למדינה או לחברת נמל מסוימת, לפי הענין.
10. מס ערך מוסף בגין הסכם
תאגיד נמלי שבא במקום המדינה לגבי זכות, יבוא במקום המדינה לגבי זכות או חבות לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, בגין זכות זו.
11. תחילה
תחילתו של צו זה ביום ח' באדר א' התשס"ה (17 בפברואר 2005).
תוספת ראשונה
(סעיף 2)
חלק א' - הסכמים המועברים לחברת הפיתוח והנכסים
מספר תיק
שם הספק
נושא
מס' חוזה

3378
גרמינישר לוידס (Germanischer Lloyd)
פיקוח על ייצור והרכבה של עגורני גשר ושער - נ. יובל
18/7521/006/03


גרמינישר לוידס (Germanischer Lloyd)
פיקוח על 4 עגורני שער-יובל
18/7521/006/03


הסקונינג (HASKONING)
יעוץ בנושא שינוע גרעינים
MRS/OP/42/2000


א. אברמזון ושות' עו"ד (תמר הקר)
שינוי מבניא. אלדר אדריכלים בע"מ
תכנון אדריכלות קונסרוקציה שער ב'-נ.יובל
18/0514/021/00


א. אלדר אדריכלים בע"מ
תכנון אדריכלות קונסרוקציה שער נ'-כרמל
19/0514/007/01

3561
א. אלדר אדריכלים בע"מ
תב"ע טרמינל נוסעים 2002 בנמל חיפה ("בת-נמל")
15/3618/069/96


א. ארנסון
פיתוח שטח ותשתיות נמל היובל
18/2014/001/001

2821
א.ד.מ
יעוץ תקשורת נתונים
אפ10081-01-

4040
א. ויסברג-ביזנסקי ארכיטקטים
תכנון אדריכלי למבנים בפרויקט כרמל חיפה
19/0514/019/03


א. ויסברג-ביזנסקי ארכיטקטים
תכנון ועיצוב מבנים נמל היובל
18/3021/004/01


א.מ.ן אירגון ומדעי ניהול
יעוץ- הנדסת יצורא.מ.ן אירגון ומדעי ניהול
יעוץ בנושא מערכי תפעול
תפ/ מרש/20/2003


א.נ.י גליל הנדסה
תכנון הטמנת צנרת חמוצה בתעלה נמל אשדוד
18/2014/009/03


א.ר אדיר
חתנ"פ נמל יובל
13/3314/014/95

4013
א.ש.ל איכות הסביבה ואקוסטיקה בע"מ
תסקיר השפעה על הסביבה נמל חיפה
12/0816/028/97

3398
א.ש.ל איכות הסביבה ואקוסטיקה בע"מ
תסקיר השפעה על הסביבה לתב"ע- נמל הכרמל
19/0514/019/03


אביאם
תח' מע' אלפסק בחדר המחשב
100-30

3434
אבידור אבני במע"מ
יעוץ מס שוטףאבנת
שרותי אבטחת מידע
אפ- 7037-99


אברם כץ- שמעי מקרקעין
שמאות מקרקעין
18/0514/038/01


אברהם שני יעוץ הנדסי בע"מ
יעוץ-הנדסת קרקע- מטלות
179/00


אגוד המשתמשים בהובלה ימית
החזרי תום מסע


2808
אגינקס תקשורת בע"מ
שירות ייעוץ בנושא מערכות תקשורת
צד/מר"ש159/99/


אדגר ADAGER
תחזוקת תכנת ADAGER
100-38


אדוויז אינפורמנג' בע"מ
שדרוג אתרי אינטרנט
11585001402


אדם עמית- עיצוב מערכות תיכנון בע"מ
יעוץ- הנדסת ייצוראדר' עודד רוזנטל
תוכנית אב ותב"ע- איזור מעגן דיג הקישון
12/4516/003/94


אהובי שי
אספקה והתקנת אביזרים לרכב
400-80-97


או איי סי טכנולוגית (2000) בע"מ
מערכות פננסיות לוגסטיות חדשות ERP
11/5850/016/02

3184
או.אר.אס
אספקת כ"א ארעי
400-48-02/2


אולפני הבירה ירושלים
תיעוד הנמל היובל
13/0314/055/99


אופק
ניהול תיקי ניירות ערךאופק צילומי אוייר במע"מ
צילומי אוויר
400-64


אוקיאנה- פיאנצנטיני
רציף קישון מזרח בנמל חיפה
12/2414/013/98


אוקיאנה- תעשיות מתקדמות בע"מ
חפירה ימית והעברת חול לאשדוד
12/1014/006/00

3146
אוקיאנה בע"מ
חפירה ימית והעברת חול מדרום לצפון- אשדוד
18/0099/001/03


אוקיאנה מחקריים ימים
מדידת בתימטריות בנמלים
מדידות בתימטריות 2000/


אוקיאנה תעשיות מתקדמות
חפירה ימית תחזוקתית בנמלי חיפה ואשדוד
נמלים/ חפיה ימית/ 2002


אורן אסתר- עו"ד
יעוץ משפטי -חקיקהאורקל
אורקל
11-5850-021-96


אורקל מערכות תוכנה בישראל בע"מ
הסכם מסגרת ככל רשותי+ תחזוקה אורקל
10/5258/002/03


אחים רויכמן
פיתוח שטח ותשתיות כביש 41 נמל יובל
18/5014/007/01


אחים רחמה
סלילת כביש גישה לחב' חשמל נמל יובל
18/4014/001/03


אי.בי.אי (i.b.i ) -אמבן
ניהול תיקי ניירות ערך


4115
איזוטופ בע"מ
בדיקות מעבדה לבדיקת טיב חמרים
18/1014/005/2000


איזוטופ בע"מ
בדיקות מעבדה לטיב חומרים ועבודה של קבלנים
הנ/מעבדה/ א/ 2001


איזוטופ בע"מ
בדיקות מעבדה ושירותים טכניים לתכנון בהנדסה אזר'
בנ/רנ"ר 98/97


אייגס ייעוץ
לווי וקידום הסדרים מול הממשלה- נכסי הרשות


3436
איין פי.סי ( IN .P.C )
תחזוקת תחנת ניטור אוויר באשדוד
אפ- 7037-99


אינטרמק (מקבוצת דיימקס) בע"מ
ריכשת צגים אלחוטיים RDT אשדוד+יובל
10/5858/002/03


אינפיניטי
ניהול תיקי ניירות ערך


3374
איתל
מתן חסות
ח 105 2000

4022
אלדן- חברה להשכרת רכב בע"מ
השכרת רכב
אפ- 01 8017


אלדן- ייעוץ וייזום פרויקטים בע"מ
תכנון והכנת תב"ע- פרוייקט "בת הנמל" נמל חיפה
12/9916/008/02

מספר תיק
שם הספק
נושא
מס' חוזה


אליאור וייסברג אקטואר
ייעוץ אקטואריאליאנוב ולדימיר- מהנדסים
ניהול ופיקוח על פרוייקט הנדסה אזרחית וימית איילת
בנ/אל-314/02/

3255
אליאסף בר אדריכלים בע"מ
תכנון בתים ב"קישון מזרח" בנמל חיפה
12/2416/031/03


אליעזר וואיצ'ק
תחזוקת תכנת LARIX
10039-03


אלישיב פינה
מיפוי פוטוגרמטרי (לשעבר מ. אלישב ז"ל)
בנ/ מר"ש/ /73/03/ A


אלמוג
תכנת צירנט
12032-03


אלפא מסופים ומדפסות
שרות למדפסות GENICOM +TALLY
100-15-93


אלקו מגלי אש
אלקו כיבוי אש
400-04-94


אלקו תעשיות בע"מ
עבודת חשמל בתחמ"ש 161
18/2541/004/01

4034
אלקו תעשיות בע"מ
עבודת חשמל בתחנות השנאה נמל היובל
18/2541/013/01


אלקטיס- שרותי פקס
שרותי פקסאלקטרוניק דאטה סיסטמס (E.D.S ) ישראל בע"מ
הטמעת ERP
10/5101/004/03


אמ. ג'י קארד
רחיצת רכבים
400-76-96


אמי מתחום אדריכלים ויועצים בע"מ
מחלקת ים במסוף המכולות C שלב ב' ערוגה מח' ים
12/3914/001/94


אמי מתחום אדריכלים ויועצים בע"מ
תכנון מבניים ימים וקונסטרקציות עבור נמלים
בנ/מר"ש 125/97


אמי מתחום אדריכלים ויועצים בע"מ
ניהול תיאום ופיקוח על פרוייקטים בנמל חיפה
בנ/ח 193/01


אמי מתחום אדריכלים ויועצים בע"מ
תכנון הגדלת שטחי אחסנת מכולות - חיפה
12/5214/003/99


אמינולאב
בדיקת מעבדה אנליטית
מר-תפ 1/00


אמיק"ן ניהול פרוייקטים בע"מ
העב' מחלקת ים בנמל חיפה ניהול ופיקוח
12/4421/009/00

4104
אס. ג'י אס SGS NEDERLAND
ניהול ופיקוח על 24 עגורני RTG -יובל
18/7521/008/03


אס. ג'י אס SGS NEDERLAND
ניהול ופיקוח על עגורני זרוע- יובל
18/8021/001/04


אסיק
פיתוח שטח לאחסנת מכולות (95 דונם) חיפה
12/2316/002/04


אפלימפ בע"מ
הדרכה אוטוקד
אפ- 03 12064


אפליקאד
אחזקת תכנה לניהול ארכיון שרטוטים
100-40


אפסילון
ניהול תיקי ניירות ערךאקסלנס
ניהול תיקי ניירות ערך


3302
ארדן
תחזוקה למערכת אור קול
400-02-03

2988
ארדן פרוייקטים
עבודת חשמל ותאורת שטח בנמל יובל
18/3041/008/02


ארדן הנדסת חשמל
עבודות 6.6 ק"ו+ 0.4 ק"ו בתחנות השנאה בנמל יובל
18/3041/006/02


ארכיב 2000
שירות גניזה לרשות
400-25-01

3354
ארקיע
כרטיסי טיסה
400-46-01

3511
אשד
ייעוץ בנושא תעשייה וניהול
תפ/מרש 21/2003


אשטרום- דרגדוס
נמל היובל
13/0314/050/98

4100
אשכנזי זלצמן
פירסום טכני בעיתון
ח- 99-2001


אשכנזי זלצמן בע"מ
עיצוב גרפיב.ד.נ הנדסה בע"מ
ניהול פיקוח פיתוח שטח לאחסנת מכולות "95 דונם" חיפה
12/2414/024/00

4082
בויה מזון
שירותי מזון
אפ- 8032-03


בולסוב ולרי
ביצוע סקרים תת ימיים בנמלי הרשות
בנ/ מר"ש 197/01


בי אן קול
אחזקת מזגנים
4000-58-98


בי.די.אי- ביזנם דאטה בע"מ
מידע עיסקי רשם חברות
אפ- 8004/03


ביה"ס לקציני ים
היתר להצבת אנטנה של הרשות
0304H5247

4091
ביזנס דטה
מידע כלכלי על חברות
400-27


ביטוח סיכוני סחר חוץ
שכירת חדרים בקומה 9
200-14-95


בינת
תחזוקה לרכזות ממותגות
100-51


בינת
הסכם מסגרת לתשתית פסיבית ביח' הרשות
100-58


ביסוס וקרקע
יעוץ קרקע ובסוס בנמלים
בנ/מרש/ 122/97

3498
בלוך -סוקל מהנדסים
פיקוח עליון לעבודות ימיות בנמל היובל
18/0514/032/01


בלוך את סוקל בע"מ
תכנון מחדש של מגדל אנטנה למכ"ם באשדוד
צד/מר"ש/ 173/00


בלטר-גוט- אלוני ושות', משרד עו"ד
מחלוקות עם חב' החשמלבנטו יועצים
ניהול מטה TOS + תכנון לפרויקט השערים
11/5850/063/99

3295
בני בלוך מהנדסים ויועצים לחשמל
תכנון חשמל חיפה
12/0841/018/95


בר רונן מחשבים RBS
תחזוקת תיקיון רפואי
אפ- 7042-00

3438
ברגר מהנדסים
יעוץ- הגנת קונסטרוקציות פלדה מקורוזיה בנמלים
בנ/מר"ש/ 129/97


ברגר ישע, אינג'
ייעוץ ותכנון- הגנהת מתכות מקורוזיה בנמלים
בנ//מר"ש/ 302/02


ברדה
עבודות צבע וגבס
400-56-98

3417
ברזילי אמנון
הפעלת מזנון מר"ש
400-24-98


בריטניקה מע' ידע בע"מ
מע' ממוחשבת להדרכת מאבטחים ונושאים אחרים
10/5558/00/03


ברן הקמת פריקטים בע"מ
תכנון מסוע לשינוע גרעינים נמל אשדוד
13/0121/002/03

3554
ברן ענבר פרויקטים
ייעוץ בנושאי חומ"ס וכיבוי אש
81232/3


ברק
שרותי אינטרנט
100-04


ברק אור שרותי משרד בע"מ
צילום תוכניות- ארכיון אגף בינוי
בנ/מר"ש/ 307/02

מספר תיק
שם הספק
נושא
מס' חוזה


ג.ל בר דור
אספקת מוצרי מזון
400-81-99


ג.פ.ק.ו סחר בע"מ
פיקוח ובקרה על מדידות בטימטריות נמל היובל
18/1014/012/01


גאודע- ניהול ומידע מקרקעין בע"מ
מערכת G.I.S תחזוקה+מטלות
11/5850/016/98

4112
גאודע ניהול ומידע מקרקעין
מיפוי תשתיות - נמל חיפה -
A/ 11/5850/047/98


גבהים בית השקעות בע"מ
יעוץ - שוק ההוןגבי שואף
שרותי מעבדה
18/1514/004/00


גבי שואף
בדיקות ללא הרס
אל-הרס/א/ 2003


גד מהנדסים בע"מ
תכנון תשתית חשמל לחדר מחשב במר"ש
בנ/מר"ש03/330/


גדיש יורם
חתנ"פ כרמל
19/0514/012/02


גולן גד
תכנון העברת מחלקת ים בנמל חיפה
12/4221/003/94


גורי בניה והנדסה בע"מ
מבנה תחמ"ש - נ.יובל
18/2521/003/01

3524
גורן עמיר יועצים בע"מ
יועץ בנושאי מימשלגיאו לוג שירותים
יעוץ גיאולוגי נמל היובל
18/1014/002/00


גיאודע
תחזוקת ARCSDE GISגיאוטכניק
מיפוי פוטוגרמטרי בשיטחי הנמלים והרכבת
בנ/מר"ש/B73/96/

4024
גילר שמעון
חקירת פונטציאל חול בעורף נמל אשדוד
הנ/מר"ש149/98/


גילר שמעון
סקר חומרי גלם בעורף נמל אשדוד
הנ/מר"ש/ 205/01


גל ים
צלילות בנמל היובל
18/1014/013/01

3421
גלובל
שרות עמילות מכס
400-35


גלובס עיתונות
מנויים לעיתון גלובס
אפ- 8034-04


גלובקול תקשורת בע"מ
מערכת טלפוניה - נמל יובל
18/3541/004/03


גסטטנר
מכונות צילום שחור לבן
400-85-00


ד"ר יולי קלר
ייעוץ בנושא אקוסטיקה
81232/34


ד.א.ל פיתוח והנדסה
תכנון תשתית פיתוח נמל חיפה
12/0816/011/95


דב ברקאי
מתן שירותים הנדסיים נמל הכרמל
19/0514/013/02

4079
דב גנאור
ייעוץ ופיקוח - חיפוש 2 מכולות עם חמרי נפץ שטבעו - אילת
צד/מרש347/04/


דב הלפרין שירותי ניהול
תחזוקת תכנת תמחיר
100-46-03


דוד חיים יעוץ כלכלי ועסקי
בדיקה כלכלית ערוגת רכבת נמל יובל
18/4514/002/03

2987
דטהמפ
שרותים לבדיקת חשבונות קבלנים ביובל ובכרמל
18/2014/015/04

3551
דן אנד ברדסטריט
שרות מידע עיסקי
400-26


דנאל
פיתוחים-מער' דנאל
אפ- 8103-03

3411
דנאל פתרונות תכנה
אחזקה- מע' לניהול תיקי השקעות
400-95-02


דנוס כהן- שמאי מקרקעין
חוות דעת שמאית ויעוץ בנושאי מקרקעין
מס-מר/ 02/00


דנוס כהן- שמאי מקרקעין
חוות דעת שמאית ויעוץ בנושאי מקרקעין
18/0514/014/00


דפוס אוניברסל (סינקביץ)
שרותי הדפסה
ח- 63-98

1649
האן פדרון
תכנון ימי נמל כרמל
12/0816/021/96


הדר
חדרים בקומה 1
200-2


החברה לפיקוח על תהליכים תעשיתיים
תחנת ניטור מזהמי אוויר
13/0314/048/98

3337
היולט פקרד (ישראל)בע"מ
שירות לציוד H.P
100-12


היולט פקרד (ישראל)בע"מ
עדכון פטירות
400-06

3577
היולט פקרד (ישראל)בע"מ
שירות תמיכה למערכת הפעלת יוניקס
10/5258/006/03


המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ
ביצוע מודלים פיזיקליים - חיפה +אשדוד
10/0833/005/94

3335
המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ
מדידת גלים ואחזקת מד גלים
A/ 13/0314/051/98

3319
המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ
יעוץ לניסויים מודלים פיזיקליים
בנ/הנ/ 135/98

1828
המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ
לווי פרויקטים סדימנטוליים
בנ/הנ/ 133/99

2838
המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ
השתתפות בתקציב המכון


2641
המכון לחקר הספנות/ מכון וידרא
השתתפות בתקציב המכון


3328/2
הנדסת קרקע בע"מ
שירות יעוץ הנדסת קרקע- פיתוח נמלים חיפה ואשדוד
בנ/מר"ש 136/98


הנדסת קרקע בע"מ
יעוץ קרקע וביסוס לפיתוח
בנ/ /מר"ש/ 136/98

3430
הנדסת קרקע בע"מ
יעוץ קרקע לפרוייקט חיפה מזרח א'
12/5214/004/99


הפינקס- חב' לביטוח
ביטוח חבויות, רכוש, ימיהראל שוקי הון
ניהול תיקי נירות ערךהרנס קגנובסקי מהנדסים בע"מ
סקר היתכנות הפעלת חוות ניפוק ואיחסון דלקים - נמל אשדוד
מס/מרש/ 2716/04


השמירה
מינוי למוקד 99 של משדר מנב"ט
400-01


וואן
אחזקת תוכנה POWER HOUSE
100-02


וואן
תחזוקה ל - POWER HOUSE +CISAM
100-10-04


וואן
שירות לתוכנה בינה פיננסית
100-19


וואן
שרות לתוכנה רומ"ח
100-20


וואן
רישיונות POWER HOUSE ל - UNIX
10/5258/007/03


וואן
תחזוקת תוכנת REFLECTION
100-42


וואן
רשיונות C-ISAM ל- UNIX


מספר תיק
שם הספק
נושא
מס' חוזה


וואן
השמת כח אדם - מיחשוב
אפ9043-00-


וואן טכנולוגיות תוכנה (או.אס.טי) בע"מ
מסגרת - 700 ש"ע - בניה פיננסית+רומח - ERP
10/5101/006/04


וואן טכנולוגיות תוכנה (או.אס.טי) בע"מ
הסבת H.P לסביבת יוניקס
10/5258/003/03

4094
וואן טכנולוגיות תוכנה (או.אס.טי) בע"מ
שינויים ותוספות - בינה פיננסית ורומח
אפ- 12062-03

3393
וובר שנדוויק רימון כהן
יעוץ איסטרטגי


3351
וינשטוק זקלר, עו"ד
יעוץ - הגבלים עסקייםז.י.ו מערכות
תחזוקה למערכת חוזים
100-49

3467
ז.י.ו מערכות לניהול בנייה 1992 מר"ש
ניהול חוזים
אפ- 9030-00

3456
ז.כ. למדידות והנדסה בע"מ
חוות דעת שמאיות ויעוץ בנושאי מקרקעין
מס- מר 01/00/


ז.כ. למדידות והנדסה בע"מ
שירותי יעוץ ושומות מקרקעין
18/0514/013/00

4027
זיו חיים
ניהול ופיקוח על פרויקטים בהנדסה אזרחית בנמל אילת
בנ/אל/ 313/02


זייד אורניב
מדידות יבשתיות
18/0514/024/00


זייד אורניב
מדידות
18/0514/024/00

4056
זירוקס
מכונות צילום צבעונית
400-77-99


זכות ציון -מהנדסים
יעוץ ותכנון בנושאי קונסטרוקציות בנמלים
בנ/מר"ש/ 316/03


זמבורן (ZWAMBORN)
יעוץ הנדסי בנושא שובר גלים - יובל
מרש/בנ/ 95/28


זרניצקי יוסף אינג' שמאי מקרקעין
שומה מכרעת לתכנית בנין עיר - יובל
18/2014/016/04


ח.ג.מ
מערכת לאיסוף וסילוק שפכים מנמ"ח
12/0916/006/94


ח.ג.מ
תכנון מערכת מים וכיבוי אש בחיפה
12/5032/007/95


ח.ג.מ
מערכת לאיסוף וסילוק שפכים באשדוד
13/0914/071/94


ח.ג.מ
תכנון אספקת מים "אשדוד צפון"
13/3314/008/95


ח.ג.מ בע"מ
אספקת מים וכיבוי אש
18/0514/025/00

3489
חבר הון אנושי
שרותי תמלול
400-69-01


חברת החשמל
העתקת קו מתח גבוה
18/2541/001/00


חברת החשמל
העתקת תשתיות
18/2541/002/01

3395
חברת החשמל לישראל בע"מ
מקדמה - תכנון נמל הכרמלחברת החשמל לישראל בע"מ
רכישת שטח א' - חברת חשמל - אשדוד
18/6014/001/03


חיטרון רמה - סבג אורי
תכנון אדריכלי ופקוח עליון - מרכז טכני חיפה
12/5421/001/96

3170
חיים צדוק ושות' - עו"ד אוהד שניידר
יצוג רנ"ר - ביטון ימין


4131
חיים צדוק ושות' - עו"ד אוהד שניידר
יצוג רנר מול חב' לאומית לאספקת פחם


3365
חיסונים פיננסים בע"מ
יעוץ חשיפה מטבעיתחמו אהרון
שיקום בטונים בתחתית רציף מס' 1 בנמל אשדוד
רציף 1 /אשדוד/ 2003


חניון רחוב המלאכה
חניה בית מעי"א
400-12-93


חסון - ירושלמי
הסדרי תנועה ואיחסון מכולות באשדוד
13/3314/003/94


חקר ימים ואגמים בע"מ
בדיקות מעבדה לחמרי חפירה מקרקעית נמלים
19/0514/017/00


חקר ימים ואגמים בע"מ
ביצוע תכנית ניטור באתר הטלה "אפסילון
19/0514/022/04


חקר ימים ואגמים בע"מ
מדידות וזרמים בנמל היובל
18/0514/027/00


חקר ימים ואגמים בע"מ
תסקיר השפעה על הסביבה
12/816/022/96


חקר ימים ואגמים לישראל
דיגום ובדיקת מזהמים בקרקעית
בנ/מרש/ 334/04


חקר ימים ואגמים לישראל
עיבוד נתוני הסונאר שנאספו חיפוש אוניות אילת
צד/מרש/ 04/336


חשכ"ל
פיקדונות


4133
טאוב דוד - י.ח.ד יזמות
הסכם פשרה - מסוף הפחם - אשדוד


4124
טו בי סקיור
תחזוקה ל TREND MICRO
13039-04


טו בי סקיור
תחזוקה ל REAL SECURE
13043-04


טוטל סופט בנק - TOTAL SOFT BANK
מערכת T.O.S - חיפה + אשדוד
11/5850/072/01

הסתיים
טי או יו - התאחדות ארגוני תחבורה בע"מ
השתתפות בפיתוח נל"ן בין חב' ההובלה לרשות
10/5950/001/04


טי.אנ.אמ
יעוץ בנושא שיקום ואחזקת מסעות
בנ/ח/ 37/95


טכניטל
תכנון ימי
13/0314/017/98


י. סלומון
שרותי קידוחים בנמלים
הנ/רנר/קידוחים/ב/ 97

הסתיים
י.א.ד. אלקטרוניקה
רכישת צגי מחשבים דקים
10/5858/010/04

2285
י.ב.מ.
שרות לציוד י.ב.מ.
100-03

3568
י. הילל
נסיעות לחו"ל לעובדי מר"ש
400-08-02


יאני בע"מ - חברה להנדסת חשמל
תכנון גשרי קרור בנמל היובל
18/0514/018/00


יאני בע"מ - חברה להנדסת חשמל
פרוייקטים שונים בנמל חיפה
12/7210/001/96


יאני בע"מ - חברה להנדסת חשמל
תכנון חשמל לנמל אשדוד 2000
13/3341/015/95

3550
יאני בע"מ - חברה להנדסת חשמל
יעוץ ותכנון עב' חשמל
צד/מר"ש/ 342/04


יהודה קאופמן עו"ד
יעוץ - חקיקה בבטיחותיודפת מהנדסים
יעוץ ותכנון הדראולי - הטיית נחל הקישון
12/9916/004/00


יורם לביא בע"מ
חוזה מטלות ליעוץ - הנדסת קרקע וביסוס בנמלים
בנ/מרש/97/ 121

3198
יחזקאל לוי -עו"ד
שרותים משפטיים - נושא תכנון ובניה


4123
יעוץ לי - לינה ויסברג
הסדרי פנסיה


2892
יפעת
קטעי עיתונות ורדיו
400-34-92


יצ - אר
בנית תחנת שאיבה למערכות כיבוי אש - יובל
18/2014/014/03

מספר תיק
שם הספק
נושא
מס' חוזה


ירון - שמעוני - שחם
הצבת כספת, מכשי UPS בחדר מחשב
בנ/מר"ש/ 04/332

3394
ישעיהו אוריזיצר - אקטואר
שירותי יעוץ אקטוארי


3500
ישראייר
כרטיסי טיסה
400-46-01

3447
ישראל קנטור עו"ד
יצוג רנר - מחלוקת תש"ןכהן עזרא - זכות ציון (הלבר דן)
תכנון רציף הצובר בנמל הקישון
12/2414/004/96

3524
כהנר עמירם
יעוץ ותכנון בנושאי אס' מים ומע' כבוי אש בנמ"ח
בנ/ח/ 199/01


כלל פיננסים - בטוחה
ניהול תיקי נירות ערך


3534
כלנית בע"מ
תוכנת BABILON
12050-03


כלנית כרמון שירותי תכנה בע"מ
ייעוץ, התקנה, תמיכה, הדרכה מיקרוסופט
אפ- 10030-01

3510/1
כלנית כרמון שירותי תכנה בע"מ
השמת כח אדם - מיחשוב
אפ- 9042-00


כנף ר. אדריכלים בע"מ
תכנון מבנה מסוף מכולות - נמל אשדוד
13/0514/001/04


כרמל הנדסה בע"מ
יעוץ ותכנון בנושאי הנדסה ימית בנמלים
בנ/מר"ש/ 195/01


ל.ק.י. מהנדסים
חוו"ד ויעוץ בנושה תכנון מבנה תשתית בנמל יובל והכרמל
18/0514//044/03


ל.ק.י. מהנדסים
יעוץ - תחבורה
13/0314/057/99

3369
לבל יורם
תכנון תחזוקה שוטפת של מערכות מים וביוב באילת
בנ/אל/ 152/99


לבנה אשד שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
18/0514/033/01

3418
לודן
ייעוץ בנושאי חומ"ס וכיבוי אש
81232/2


לודן הנדסה
מערכות מחשוב ובקרה שער ב' - יובל
18/0514/020/00


לודן הנדסה
מחשוב ובקרה ותקשורת - נמל הכרמל
19/0521/010/02

4134
ליפקה משה - עו"ד
יעוץ וליווי משפטי להסדר נכסי הנמליםלירם בע"מ
אחז' תכנה אורטל - ניהול רכוש קבוע
100-44

2970
מ' זיגלמן ושות' עו"ד ונוטריונים
יצוג רנ"ר- תב' ממגורות אשדודמ.ל.מ
עיבודי מחשב
400-22


מ.ס. מערכות חומרים בע"מ
יעוץ בנושא מטלורגיה
צד/מר"ש/ 143/98


מ.ת.ב
מדידות
18/0514/028/00


מ.ת.ב. חברה למדידות והנדסה
שירותי מדידה בנמלים
18/0514/028/00


מאגר
ציוד עזר למחשבים
120-526-03


מאגרי דירות
מנוי לתוכנת "מידע נדל"ן"
11012-02


מבט מיפוי דיגיטלי
מיפוי פוטוגרמטי בשטחי הנמלים והרכבת
בנ/מר"ש/A/ 73/96


מגדל - חב' לביטוח
ביטוח הקמת נמל היובלמגל תקשורת
מע' בקרה והתראה בחדר מחשב
100-29


מגלקום
תחזוקה למערכת בקרת כניסה לחדר מחשב
100-60


מגלקום תקשורת בע"מ
רשתות נתונים וכבילה נמל היובל
18/3541/002/03


מודוס סלקטיב
ניהול תיקי נירות ערך


3496
מודלים כלכליים בע"מ
מינוי מגמות מקרו כלכליותמוני בן בסט
יעוץ בנושא בטון גראוט והגנה מקורוזיה נמל היובל
18/514/036/01


מוסד הטכניון למחקר ופתוח - המבדקה לבנין ותש
בדיקות באתר ושרותים טכניים לתכנון פרוייק'
בנ/מר"ש/ 98/97

4128
מור ירושלמי בע"מ
הקמת מערכת אבטחה בנמלים-מורקס
בדיקות ללא הרס
אל-הרס/ 2003

3453
מטריקס אי.טי. מערכות בע"מ
השמת כח אדם - מיחשוב
אפ- 9045-00

4110
מטריקס אי.טי. מערכות בע"מ
שדרוג תכנת מעקב אחר החלטות
אפ- 13013-04

4111
מטריקס אי.טי. מערכות בע"מ
איחזור ועדכון נוהלי הרשות
אפ- 13010-04


מי עדן
אספקת כדי מיים לרשות
400-75-96


מיטב
ניהול תיקי נירות ערךמילר בלום ושות' תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלות נוף לתבעו"ת בנמל חיפה
12/9916/003/00


מילר שנבל צחר ושות'
חיזוק והעמקת רציף למינגשים - מסוף כימיקלים -חיפה
12/2514/001/95


מימשק
ליווי מטלות GIS
אפ- 3030-95

3549
מיקוד
נקיון במר"ש
480-20-01


מכון התקנים
שירותי מעבדה
18/1514/003/00


מכון התקנים
בדיקת מתכות - נמל יובל
18/1014/003/00

4119
מלון השרון
חוזה מסגרת - אורח
אפ- 8019-004


מנהל מקרקעי ישראל
הרשאה לתכנון לפיתוח שטח הקרנטינה


3416
מנוסביץ קורין קולה בדנר עו"ד
מחלוקות עם חב' חשמל - חיפהמנפאואר
אספקת כח - אדם ארעי
400-48


מנרב
הארכת רח' הרצל ובנית גשר מעל נחל לכיש
18/3017/005/01


מעגן + תמנון
בניית מעגן מחלקת ים בנמל חיפה
12/4214/011/01

4053
מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך ב
דירוג פיננסי של הרשותמר ושות'
מערכות טלויזיה במעגל סגור נמל היובל
18/3541/003/03


מרין (MARIN)
סימולציה לניתוב אניות - כרמל + חיפה
19/0514/023/04


מרכפלד עמי, ד"ר
יעוץ הגנת פלדה מקורוזיה - נמל הכרמל
18/0514/037/01

3570
מרכפלד עמי, ד"ר
יעוץ ותכנון הגנת מתכות מקורוזיה בנמלים
בנ/מר"ש 304/02

3293/1
מרכפלד עמי, ד"ר
יעוץ - הגנת קונסטרוקציות פלדה מקורוזיה בנמלים
בנ/מר"ש/ 128/97


מרכפלד עמי, ד"ר
סקר ומפרטי צבע לעגורנים בנמלי חיפה ואשדוד
צד/מר"ש/ 188/01


מרץ השקעות
ניהול תיקי נירות ערך


מספר תיק
שם הספק
נושא
מס' חוזה

3585
מרקוביץ פאבל
שרותי יעוץ , תכנון ופיקוח בנושא ציוד ימי
צד/מר"ש/ 310/02

3513
משה שיפמן עו"ד
תביעות פינוי נמל אילתמשרד המשפטים
יצוג רנ"ר בבג"צ ע"י פרקליטות המדינהמתודה
מנוי לנוהל מפת"ח
10088-00

4122
נוה כהן מהנדסים בע"מ
תכנון הנדסת חשמל לרשות - חוזה מסגרת
צד/מר"ש/ 340/04


נטוויז'ן
שרותי אינטרנט
100-05

3463
נינה עופר
חדרים בקומה 10
ח - 57 2003

3531
נירית טכנולוגיות ימיות בע"מ
יעוץ ותכנון בנושאי מע' תקשורת קווית ואלחוטית בנמלים
צד/מר"ש/ 200/01

2857
נכסי ברכיהו
חדרים בקומה 1
200-6-98

4062
נס אי אנ ג'י בע"מ
תמיכה למוצרי אבטחת מידע
אפ- 12019-03


נס אי אנ ג'י בע"מ
תחזוקה לתוכנת FIREWALL CHECKPOINT
100-48


נס אי אנ ג'י בע"מ
תחזוקה ל MAIL SWEEPWR
100-55


סהרה הנדסה בע"מ
שירותים הנדסיים
18/0514/098/04


סולל בונה
הקמת מרכז שרותי תפעול ואחזקה - חיפה
12/5421/007/99


סופטכל
שרות לתוכנה MPEX
100-16


סופטכל
שרות לתוכנה ESPUL
100-24


סופטכל
שרות לתוכנה MINISOFT
100-52


סופטכל
תחזוקה ל - UNISPOOL
100-59


סי.פי.אם
ייעוץ בנושא בדיקת חשבונות עם מתכננים, יועצים
בנ/מר"ש/ 03/329


סי.איי.קומפיוטר אסוסאיטס ישראל בע"מ
מצורי CA שעות תמיכה נותרה יתרה
אפ- 11031-02


סיגמה פרינט
אספקה כריכות חום
400-78-96


סימודן
ניהול תיקי נירות ערך


3066
סינאל
אחזקת שעוני נוכחות
אפ- 2067-94


סיסטמטיקס
תחזוקה ל - PC DOCS
100-53


סיסטמטיקס
תחילת תחזוקה, קודי פעולה EMPAC
11-5850-012-98


סמיטס - SMITS
יצור ואספקת 23 ספרידרים לעגורני גשר
A20/7820/061/03/


סמיטס - SMITS
יצור ואספקת 10 ספרידרים לעגורני גשר
A20/7820/062/03/

4101
סנדויץ פקטורי
שרותי מזון
אפ- 8033-03


סנטרפון
עבודות תקשורת טלפונים
400-36-98

3298
ספיא
הקמת אתרי איטרנט
100-36-96

4102
ספרת בע"מ
תמיכה בתכנת אורים - 6000$
אפ- 8006-04


ספרת בע"מ
מחולל דוחות למערכת דיוקן אישיסקרים
שרותי קידוחים בנמלים
הנ/רנר/קידוחים/א/ 97


עדנה ורפי לרמן אדריכלים
תכנון סטטוטורי - נמל אשדוד
13/3314/012/95


עירית אשדוד
תעריפי אספקת מים לנמל אשדוד
78/73


עירית אשדוד
אגרות היטלי פיתוח נמל היובלעירית אשדוד
סלילת כביש רח' הרצלעלריג/יואב רובינשטיין
שכירות קומה 6
200-5


עמותת ידידי אנוש - סניף ת"א
דיוור - תלושי שכר


3461
ענדן
השמת כח אדם - מיחשוב
אפ- 9046-00


עציון הנדסת חשמל
עב' חשמל בחדר מחשב - מרש
10/5721/003/04


פינה אלישיב
מדידות ומיפוי - תב"ע עורף נמל אשדוד
11/6914/003/03


פלגוארה - FELGUERRA
יצור ואספקה - 6 עגורני זרוע -יובל
18/7030/001/03


פמקו
שירותי מעבדה
18/1514/002/00


פעילים
ניהול תיקי נירות ערךפרוגרמה
תחזוקה לתוכנה SIMAN-ARENA
100-37

4141
פרופ' אהרון עפר
בוררות - הערכת שווי אגפים 3 ו- 4 - ממגורות דגון חיפהפרינט פרונט
הדפסת נוהלי הרשות
120-497-98

3348
צלרמאיר פילוסוף ושות' - עו"ד
ערעור על פסק דין בתביעה שהגישה חב' אינוטק (נמל אילת)ק. לויטון ד. שומני - אדריכלים
תכנון שיפור מעבר הולכי רגל בית נתיבות נמ"ח
12/7721/001/99


קבוצת כימוביל - לוגי
הפעלה של הממגורות בחיפה
בשלבי מכרז סופיים

3463
קבוצת עופר
חדרים בקומה 9
200-3-95


קגן ולרי
ביצוע סקרים תת ימיים בנמלי הרשות
בנ/מר"ש/ 198/01


קו מנחה
ביז פורטל
אפ- 8002-03

2813
קו מנחה - למידע פיננסי בע,מ
מידע - רשם החברותקומדע
רשיון WEBSENSE
12065-03


קומדע
מנוי שרות לתוכנת WEBSESNSE
12065-03

3572
קומטק בע"מ
תחזוקה לחת"ד 2000
100-50

3516
קומטק בע"מ
השמת כח אדם - מיחשוב
אפ- 9044-00

3100
קומטק בע"מ
חת"ד 2000
כס/מר 50/94/


קומפיוטרגרד
אספקת כרטיסים מגנטיים לעובדים
400-77

מספר תיק
שם הספק
נושא
מס' חוזה


קונה - KONE CRANES
יצור ואספקה - 24 עגורני RTG - - יובל
18/7520/001/03


קוקס - KOCKS CRANES
יצור ואספקה - 4 עגורני גשר - יובל
18/7510/001/03


קידן תכנון הנדסי בע"מ
תוכנית אב ותכנון סטטוטרי - נמל חיפה
12/0816/002/94

4071
קלי בע"מ
יעוץ פנסיוניקמינר משה
יעוץ ותכנון - צביעה והגנת מתכות מקורוזיה בנמלים
בנ/מר"ש/ 303/02


קן התור
מבנים ברציפים נמל היובל
18/5014/010/03

3299
קנגורו
שרותי שליחים
400-10-01


קנדלר מאיר - מכון לחקר כשל
שרותי יעוץ בנושא מטלורגיה
צד/מר"ש/ 144/98

3118+4064
קסלמן וקסלמן - רואי חשבון
ביקורת


3192
קסלמן וקסלמן - רואי חשבון
יעוץ - מיסוי


4055
קפה אספרסו
מכונות להכנת קפה
תיק 4055


קציר ביסוס וקרקע בע"מ
יעוץ בהנדסת קרקע וביסוס - הסכם מסגרת
הנ/מר"ש/ 178/00


קרביץ
רכישת ציוד משרדי
400-62-96

4039
קרבן ושות' חברה להנדסה בע"מ
יעוץ ותכנון בנושאי קונסטרוקציות בנמלים
בנ/מר"ש/ 318/03


קרן בן דרור
מתן שרותים הנדסיים
בנ/ח/ 146/98


קרנות פנסיה "הסתדרותיות"
הסכמי רציפות
חוזה משנת 1977


ר. רביב מהנדסים יועצים בע"מ
יעוץ ותכנון בנושאי הנדסה ימית בנמלים
בנ/מר"ש/ 196/01


ר. רביב מהנדסים יועצים
תכנון חיזוק שובר גלים - נמל חיפה
19/514/021/01


ראב"ד - מגריזו - בנקל ושות' עו"ד
יצוג הרשות- תביעת אשטרום דרגדוס, ושירותים משפטיים למינהלת פיתוח נמלים


4060
ראנטו יארק - משרד פירון קרני עו"ד
כפר ריף דולפינים - אילת - עת"מ 275/03 (ב"ש) עת"מ
5716/04


רובל (ROBELLE)
תחזוקה ל - QEDIT
100-11


רוזנטל עודד
תכנית אב ותב"ע לאזור מעגן הדיג הקישון
12/4516/003/94


ריל נטוורק אקספרט
תחזוקה לתוכנות BRIGHTSTORE ARCSERVE
אפ - 13053-04


רכבת ישראל
הסכם מסגרת - הסכם מימון לעבודות רכבת בנמל היובל
18/4514/001/02


רם
הקמת 5 תחנות שאיבה לביוב בנמל חיפה
12/6100/004/03


רמדור
תחזוקת תכנת "סופר מדור"
100-43

3544
רמדור מערכות ומחשבים
הפקת מיכרזומט למיכרזים
אפ- 13015-04

3509
רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ
תמיכה ברמדור
אפ- 10037-01

4126
רמדור מערכות ומחשבים בע"מ
שדרוג סופר תקציב - ש"ע + 740$
אפ- 13033-04


רמי רביב מהנדסים יועצים בע"מ
תכנון פיתוח הגדה המזרחית של נחל הקישון בנמ"ח
12/9916/002/98


רשות הדואר
שרותי שליחויות
400-54

4031
ש. אנגל מהנדסים בע"מ
יעוץ ותכנון בנושאי קונסטרוקציות בנמלים
בנ/מר"ש/ 317/03


ש. קרני מהנדסים בע"מ
חוזה מסגרת לתכנון כבישים תחבורה עב' עפר וכו
הנ/מר"ש/ 169/99


ש. זייד
מיפוי ומדידה לצרכי רשום (פרצלציה) - אשדוד
אש 1/961/91/


שבו יוסף
אספקת שרותי חשמל
400-58-98


שומני דן - לויטון קרלוס
תכנון שיפור מעבר הולכי רגל בית נתיבות נמ"ח
12/7721/001/99


שחר
אספקת נייר צילום
400-61-98


שטדלר לאונרדו בע"מ
יעוץ ותכנון בנושאי הנדסה ימית בנמלים
בנ/מר"ש/ 194/01


שטדלר לאונרדו הנדסת חופים ונמלים
תכנון הגדלת שטחי אחסנת מכולות בחיפה הנדסה ימית
12/5214/002/99


שטדלר לאונרדו הנדסת חופים ונמלים
שרותי יעוץ בהנדסה ימית
בנ/מר"ש/ 115/97

4099
שיף הזנפרץ ושות' רואה חשבון
בקרת שכר


4015
שלמה מעוז השקעות ת"א
הערככת סילו - ממגורות דגוןשמיר אליעזר, בראון רונן
תכנון גשר מעל נחל לכיש
13/0317/016/96


שנבל יאיר בע"מ
תכנון הנדסת חשמל - חוזה מסגרת
צד/מרש/ 341/04


שפירא - מרכוס מהנדסים בע"מ
ניהול ופיקוח מרכז טכני בנמל חיפה
12/5421/005/98


שקילה ויצור בע"מ
רכישת 32 מאזני גשר נמל היובל
18/2584/023/04


תאום י.פ. יועצים בע"מ
יעוץ למערכת שכר
11/5850/036/97


תבל דיגיטל
שרותי כבלים


2926
תגבור
אספקת כח - אדם ארעי
400-48-02/1


תדיראן
שרות למרכזית מר"ש
100-32-96


תה"ל
שרותים לבדיקת חשבונות קבלנים ביובל
18/2014/095/04


תו"פ תכנון ופיתוח הנדסה בע"מ
תאום מעקב ובקרה- רכש של עגורני גשר ושער נ. היובל
עג/מר"ש/ 323/03


תו"פ תכנון ופיתוח הנדסה בע"מ
תכנון חניון תפעולי נמל אשדוד
13/7714/001/99

3573
תובנה הנדסה דיגיטלית בע"מ
אחזקת תוכנת אוטוקאד
אפ 11029-02

1114
תום מסע
תשלום ללקוחות נזקי שביתהתים
שרות תחזוקה לשרתים, PC
100-22


תים
תחזוקה למערכת גיבוי arcserve inoculan
12045-03


תמיר פישמן
ניהול תיקי נירות ערך


3443
תמר מריאן, מיכאל גלעדי ד"ר
חדרים בקומה 10
ח- 6 2003


תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
תכנון הגנה על צנורות חמ"ס ברציף קישון מזרח
בנ/מר"ש/ 185/00

מספר תיק
שם הספק
נושא
מס' חוזה


ש א עפר
הובלת גרעיניםממגורות אשדוד
תפעול הממגורהש.ח. פארק
שדרוג כביש צפוני במסוף כימיקלים
2004/14


אינטראלקטריק
אחזקת מערכת פדיסטלים שבמעגן הדייג
280


ערבות עצמית שרשות הנמלים נתנה למכס בסכום לא מוגבל
ערבויות בנקאיות שהוצאו לבקשת רשות הנמלים לטובת צד ג'מס' ערבות
בנק
לטובת
סכום

61104391
מזרחי סניף 461
ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה
6,277,500 ש"ח

7518/5
פועלים סניף 508
ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום
3,311,825 ש"ח

61102924
מזרחי סניף 461
עיריית אשדוד
2,420,777 ש"חערבות עצמית

המכס

לא מוגבל


הסכמים לגבי חשבונות הבנק להלן:הבנק מס'
סניף
חשבון

לאומי
10
800
210760/24


10
800
550010/42


10
800
290020/16

דיסקונט
11
010
673005

הפועלים
12
508
7518


12
508
259444


12
508
259770


12
508
261600

המזרחי
20
461
199303


20
461
122665


20
461
124666


20
461
137555


20
461
128777


20
461
144888


20
461
417515


20
461
417477

הבינלאומי
31
46
790648


31
46
100072


31
46
343900

מרכנתיל
17
656
64181


17
656
67555

אינווסטק יש
26
101
63355/0


26
101
63888/9


26
101
64111/1


26
101
69444/4

איגוד
13
63
494000/10


13
63
60464/14חלק ב' - הסכמים המועברים לחברת נמל חיפה
שם הקבלן
נושא השרות
מס' חוזה

ש.נירבע"מ
נקיון משרדים
102

הנמל החדש
מכולות - הובלה
103

גל ים
אשפה מאוניות
104

מעגן
מי שיפולים
105

דלק
שמנים - רכישה
106

ש.ניר בע"מ
ניקוי מנופים
107

יגאל גניאל
בודק מוסמך
108

אמניר,
אשפה מהנמל
111

דניאלי
אשפה מהנמל
111-1

קונסטנטין
מזגנים - תחזוקה
112

אלקטרה
מעליות - אחזקה
113

גיל גרומן
סיכת כלים בנמל
114

סטימצקי
ספריית הנמל
115

פורת ספרים
ספריית הנמל
115.1

אלגדפון
רשת מחשבים
116

שמר
בדיקת עגורנאים
117

רמב"ם
בדיקת עגורנאים
א117

מעגן
סיראות
120

מעגן
ספינת הכרמלית
120.1

א.ש.י חב' לניהול ארכיונים
גניזת מסמכים
121

מנון שמר
בדיקות בכירים
122

מד"א
אמבולנס - שכירות
123

קונסטנטין
מיזוג אויר - תחזוקה
124

נחשול
תיקון אריזות
125

איגוד המוניות
הסעת נוסעים במוניות מא. נוסעים
126

חיפה מרין אלקטרוניקס
אוטומציה בגוררות
127

מצפה
מוניות - הסעת עובדים
128

דויטש ובניו(הדברה)
הדברה
131

נחשול
כלים תיפעולים-העברה
134

שחק מעליות
דרגנוע ומעליות - אחזקה
135

ע.ח.ס הנוצצים
ניקוי רציפים
138

נ.ש.מ
ניקוי רציפים
138-1

גל-ים
ניקוי מי מעגן
139

איצטרובל פרחים
פרחים - משלוח
140

מרכז הפרחים
פרחים - משלוח
140-1

אונקל
מעליות- בדיקת מעליות
142

משקט
מכירת כריכים במכונות
144

פריג'יקור
מיזוג אויר ציוד תיפעולי
146

ורהפטינג
צילום - טכני
152.1

יואב בכר
צילום - טכני
152.2

משה פינק בע"מ
ציוד כיבוי אש
156

העתקות הצפון
העתקות שמש
161

העתקות חיפה בע"מ
העתקות שמש
161-1

קליד
מכונות כתיבה- שרות
164

חב' השמירה
התראה במחסנים ומע' אזעקה
165

גרפיקאים,
עבודות גרפיות
168

גל -ים
החכרת סירת נתב
169

אפקון
גילוי אש במבנים שרות שנתי
181

שם הקבלן
נושא השרות
מס' חוזה

אורד
גילוי אש במבנים -שרות שנתי
א181-

אפקון
גלאי עשן -בעגורנים
182

אורד מערכות בקרה
גלאי עשן -בעגורנים
182-1

קוצר נוימן
שמאות ציוד בנמל
186

האפט את האפט
בדיקת תמלוגים בנמלים
263

טנסור
מערכות אל פסק במחשוב
265

לוידס רגיסטר
בדיקות תקופתיות לגוררות
268

טכניון, אונ' ת"א
בדיקת חשיפת בנזן באוניות
269

סניפון
ניקוי ציוד מיחשוב
270

וימאזור
שרות למחסום כניסה בבנין ההנהלה
271

רש"ת
הנשרת מאבטחים
272

אדם עמית יועצים
שירותי ייעוץ לתעשיה וניהול
273

א.מ.ן אירגון ומדעים
שירותי ייעוץ לתעשיה וניהול
א273

אלחוט ים
GMDSS תחזקת מערכות
275

תש"ן
מתקן קליטת מי שיפוליים
276

איגוד ערים
טיפול בזיהום ים בשמן
278

חברת מעברים
הפעלת כלבים לאיתור חומר נפץ
279

מור ירושלמי
שירותי תיכנון ייעוץ להקמת מערכת אבטחה
281

שם הקבלן
נושא השרות
מס' חוזה

מכרזים שנתיים 2004 + מכרזי בינוי


בן שטרית אלי
תחזוקת מבנים שנתי
2004/1

מאיר אדלר
ניקוז שוחות ניקוז ומי ביוב-שנתי
2004/4

גל-ים
תחזוקת רציפים ותליית מגיני גומי - שנתי
2004/5

גרפטרפיק
הכנת שלטים - שנתי
2004/7

אלום נג'מי
עב' אלומיניום בנמ"ח - שנתי
2004/9

מנחם שורץ
הסדרת שטח מיון מסוף מכולות ליד בימ"ל
2004/11

ב.ס.א. מערכות בניה
הכשרת משרדים למנהלת נמל הכרמל
2004/15

גנרון
עב' גינון בנמל חיפה - שנתי
2004/18

בן שטרית אלי
עבודות מסגרות בנמ"ח - שנתי
2004/22

סטטוס
ריהוט למשרדים - מנהלת הכרמל
2004/23

שם הקבלן
נושא השרות
מס' חוזה

ספרת
תוכנת ספריה -תחזוקה
187

ביפר
ביפר - שרות שנתי
191

יוניקס
דלק במיכליות כביש
192

יוניקס
דלק בדוברות
193

מילא
איבחון כ"א
196

קינן שפי בע"מ
איבחון כ"א
196.1

חיים ביאנקו
שמאות מקרקעין
197

דותן דרעי - אורן נס בע"מ
שמאות מקרקעין
197-1

ש.ב. תענך
שמאות מקרקעין
197-2

אבישי זיו
שמאות מקרקעין
197-3

גרשון פנחסיק
שמאות מקרקעין
197-4

ליאור רוזן
שמאות מקרקעין
197-5

קוצר נויימן
שמאות נזקי מטען
198

גולדפרב
שמאות נזקי מטען
198.1

גד מהנדסים
ח-ן חשמל - בדיקה
200

שם הקבלן
נושא השרות
מס' חוזה

מנופי אבי
הרמה במנוף
203

מיכאל סנה
מדידת שטחים
207.1

צ.ע- מ.ש.ב
מדידת שטחים
207.2

אתרים ירוקים
גרירת רכבים
211

שמעון אדרי
תחוקה במעגן הדייג
212

ר.ס תעשיות
מערכת טמ"ס - שרות
214

שכטרמן,
מיכליות גפ"מ-סיווג
217.1

קירשטיין
מיכליות גפ"מ-סיווג
217.2

דן מיחזור
פינוי גרוטאות ברזל
218

גל-ים
פינוי גרוטאות עץ וציוד משרדי
218-1

איחוד הנמל, הגל
מניית מטענים
219

איליה, שרר מרדכי
מנוף קילון - מעגן הדייג
220

פז
דלקן 2000
221

טכניון
מערכת ים 21
222

לודן,
חברה להנדסה
224

ברן
חברה להנדסה
224.1

ש.ה.ב .
הסעת עובדים באוטובוסים
227

קבוצת המסיעים
הסעת עובדים באוטובוסים
227-1

וירלפול
שיקוף מזוודות בא. נוסעים
229

אפקון
מערכת נימרוד - תחזוקה
230

טוטם פלוס
גוררות - בקרת מנוע
231

עוז
מכוניות - רחיצה
237

פלפל תקשורת-שמול אבי
חוברת גשר - עריכה
238

איגוד ערים
אגרת חמ"ס -הסדר
239

א.כפיר
ניקוי חלונות מבנה מנהלה
240

מוסכים שונים
שירותי מוסך לרכבים
241

דלק
דלק לנמל - אספקה
242

איסטרוניקס
מתן שירות למריחן
246

משטרת ישראל
ביקורת גבולות
249

משטרת ישראל
גוררות-אספנה
251

גמאטרוניק
שירות ל - U.P.S
253

לביא טיימטק
תוכנת נוכחות
254

אמקו ים
מניית מטענים - הרשאה
255

נחשול
מניית מטענים - הרשאה
255.1

קשרי גל - ים
מניית מטענים - הרשאה
255.2

איחוד הנמל,
מניית מטענים - הרשאה
255.3

איתל
רשיונות כניסה לאיצ'קא
258

מאינד סי.טי.אי
מערכת רישומית
259

גו און
התקשרויות מומחה
261.1

טלמניע
אחזקת מערכת דיזל גנרטור
262

שם הקבלן
נושא השרות
מס' חוזה

חוזי אפסנאות

מחסן וילצ'ינסקי
מתן ריכוז חבילות בתא אחסנה
1

מכונות צילום
מחירון
2

אמקה 2002 בע"מ
צרד עזר למחשבים
3

מאגר נייר ומוצריו
צרד עזר למחשבים
4

זברה
אספקת נייר רציף
5

י. וולף
אספקת נייר רציף
6

אופק מוצר נייר
אספקת נייר רציף
7

שם הקבלן
נושא השרות
מס' חוזה

מטבחי שרת
אספקת שוקו וחלב למח' ים
8

קרטון-טק בע"מ
אספקת עבודות דפוס
9

הולינגר
אספקת עבודות דפוס
10

נביעות
אספקת מים מינרלים
11

אבי צמיגים
אספקת צמיגים ואבובים
12

חברת הגיפור
אספקת צמיגים ואבובים
13

צמת קיבוץ צאלים
אספקת צמיגים מלאים
14

תמיג
אספקת צמיגים מלאים
15

אלקטרו חבש
אספקת ציוד ואביזרי חשמל
16

קבוצת לב אופיר
אספקת ציוד ואביזרי חשמל
17

א.ד.ר. אורון
אספקת ציוד ואביזרי חשמל
18

קולמוס
ציוד משרדי
19

דניור בע"מ
ציוד משרדי
20

קלאב מרקט
כיבודים
21

וולקן מצברים
אספקת מצברים
22

זוקו
מסננים לכלים תפעוליים
23

מוסרות
אספקת כבלי פלדה
24

חרושת כבלים
אספקת כבלי פלדה
25

חברת פלאפון
תעריפים
26

צמד
אספקת ציוד הנדסי
27

תעשיות נעלים נגה
אספקת נעלי עבודה
28

שם הקבלן
נושא השרות
מס' חוזה

התקשרויות שונותרשות הדואר
מחירון דואר שליחים
1

OFFICECORE
שרות משלוח הודעות SMS
2

בתי מלון
אירוח בפעולות הדרכה
3

לוידס רג'יסטר בע"מ
בדיקות אוניות גפ"מ
4

מעריב מנויים
מנוי עסקי
5

מעריב מנויים
מנויים שנתיים
6

ידיעות מנויים
מנויים שנתיים
7

הארץ
מנויים שנתיים
8

רשימת דמי חברות
החזר דמי חבר
9

דפוס אופק
הדפסת מודעות אבל
10

מתנ"ס הדר
קיום חוגי העשרה לגימלאים
11

חברת מג'יק
רשיונות הפעלה שרות ותמיכה
12

יורוקום
מכשיר פקסימיליה פנסוניק-אחזקה
13

המכון הארצי לבריאות תע'
בדיקות שמע
14

מוטורולה
שרות למכשירי קשר
15

השירות המטאורולוגי
אספקת נתוני גלים ורוח -מערכת "ים 21"
16

המטען
מנויים למטען
17

אקוטסט
בדיקת חשיפת בנזן
18

מספנות ישראל
אספנת גוררת
19

ישראל קירשטיין
בדיקת אוניות המטעינות בנזן
20

א. אלדר אדריכלים בע"מ
תכנון אדריכלי עפ"י מטלות בנמל חיפה
בנ/ח/ 158/99

איזוטופ בע"מ
בדיקת מתזים-מח' ים, מחסנים - חיפה
בנ/מרש/ 04/333

אנקו מערכות בע"מ
פיקוח על עבודות בנמל חיפה וקישון
בנ/ח/ 110/96

בינת תקשורת מחשבים בע"מ
תקשורת מקרו גל פרויקט VTS-חיפה
12/5521/003/01

גולן אדריכלים בע"מ
יעוץ ותכנון בנושאי אדריכלות בנמל חיפה
בנ/מר"ש/ 319/03

דוקוב דניאל
שפוץ מבנה ישן מנהלת נמ"ח
12/4421/014/98

שם הקבלן
נושא השרות
מס' חוזה

הראל מהנדסים בע"מ
תכנון שיקום מיסעות ברציפים 1-9 בנמל חיפה
בנ/ח/ 162/99

.י. י. גרנות אדריכלים בע"מ
יעוץ ותכנון בנושאי אדריכלות בנמל חיפה
בנ/מר"ש/ 320/03

יונה- ייעוץ וניהול הנדסי בע"מ
ניהול תאום ופקוח על פרוייקטים בנמל-חיפה
בנ/ח/ 339/04

לינד (LINDE)
גורר חשמלי
22-7405-020-04

סי.וי.אס. (CVS)
מכולנופים2- יחידות
20-7180-002-03

עירית חיפה
הקמת תחנת שאיבה "קפטן סטיב"-חיפה
12/6100/003/02

פוירשטיין גזית מהנדסים
ניהול תאום ופקוח על פרוייקטים בנמל-חיפה
בנ/ח/ 337/04

פז - מע' לגילוי וכיבוי אש בע"מ
בדיקות לחץ בהידרנטים במחסנים בנמל-חיפה
בנ/מר"ש/ 344/03

רמה חטרן, אורי סבג
יעוץ ותכנון בנושאי אדריכלות בנמל חיפה
בנ/מר"ש/ 321/03

שפירא-מרכוס מהנדסים בע"מ
מתן שירותי ניהול ופיקוח בנמ"ח
בנ/ח/ 04 / 338

תו"פ - תכנון ופיתוח הנדסה בע"מ
ניהול ופיקוח על פריקטים -נמל חיפה
בנ/ח/ 192/01

חוזי ציוד

לטש
תקוני חלונות בציודים מכניים שונים
1

פנצ'ריית העמק
בציודים המכניים השונים
2

מוטורולה
שרות למכשירי קשר
3

טכנולוגיות מיגון (1971)
למע' התראה ושערי מגנומטר
4

ר.ס. תעשיות ישראל בע"מ
שרות למע' טמ"ס בנמל
5

ערבויות בנקאיות שהוצאה על ידי בנק הפועלים לבקשת רשות הנמלים לטובת ירחמיאל ציון חדד על סך 6,000 ש"ח מס' ערבות 7518/6

הסכמים לגבי חשבונות הבנק שלהלן:

חשבון בבנק לאומי סניף 876 מס'
16265/07


חשבון בבנק דיסקונט סניף 070
26662חלק ג'- הסכמים המועברים לנמל אשדוד
שם הקבלן
נושא החוזה

מוסכי עד הלום
גרירת ציוד ורכב

משה לוי
אחזקת רשת חשמל - פסי צבירה

ג'ורג' בן חיים
עבודות גרפיות

ניצנים בע"מ
שרותי תצפית מחלקת ים

שפע בע"מ
אספקת שירותי מזנונים ומסעדה

Y.M
תחזוקת מערכות לגילוי הצפה

גמאטרוניק
שרות ל- UPS

רם אמנון
עבודות במתקני חשמל מ"ג ומ"נ

טוטם פלוס
שרות למערכת בקרה בגוררת

שלמה בירנהק
בודק מוסמך לציוד תפעולי

הסתדרות העובדים הכללית
שכירת מועדון גימלאים

אפקון-מע' גילוי אש
מערכות גילוי אש במנופים

אבי-אם
מערכת אל-פסק

אלחוט ים
שרות תחזוקה למע' קשר גוררות/סירות

משה ביטון-מוסכי עד הלום
פינוי אשפה מכלי שייט

שימקוטק
שרות תחזוקה למע' בקרת כניסת נהגים

פרחי לימור
שירות משלוח פרחים

אלקטרה
שירות תחזוקה למעלוית במנופים

חשמל קור פז
מיזוג אויר במנופים ובגוררות

עזקור
מיזוג אויר בציוד נייד וכלי שייט

אפקון
מערכת אוטומציה במנופים

א. יאנוס
תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש "צרברוס"

שם הקבלן
נושא החוזה

בשלבי יציאה למכרז
ביצוע חבילות נופש לסופ"ש לעובדי נמל אשדוד

בשלבי יציאה למכרז
טיפול בזיהום ים

ד.ש
ניקוי בורות ובריכות שופכין

אלקטרה ישראל
שרות למעלית המסעדה

איבריקה
עבודות אחזקה - כללי

אלטרון
אחזקת שערים נגללים

אסדיון
אחזקת גגות מחסנים

אמקו ים
שרותי צלילה

משה ביטון-מוסכי עד הלום
רכישת גרוטאות מתכת

אלקטרה ישראל
שרות למעליות ב.מינהלה ומח' ים

מכללת כיוון
קורסי עזר לבני עובדים

בית הספר להורים
סדנאות והשתלמויות

גני קדם
אחזקת גינון בנמל

חשמל קור פ.ז
אחזקה, התקנה ותקוני תקלות במזגנים וחדרי קרור

ד. ש מתן שרותים
תחזוקת תחנות שאיבה

מיסטר ספרינקלר ישראל
תחזוקת מע' מתזים אוט' לכיבוי אש במים

לוגסי גולן
פתרון לבעיית היונים

סיגנלור בע"מ
ביצוע עב' אחזקת רמזורים

ענטבי
סימוני שטחים בנמל

גלרם שמאים ומעריכים
שמאות לנזקי מטען

דשניר בע"מ
עבודות סלילה

מ.שיימן
תיקון שברים בפסי מנופים

ש. אמיתי
יעוץ ופיקוח עבודות מיזוג

רב בריח/מעלה החמישה/נוה אילן
אירוח סדנאות

סאן משקאות
הפעלת אוטומטים למשקאות קרים

אדם עמית
יעוץ להנדסת יצור ומדידות זמן

א.מ.ן בע"מ
יעוץ להנדסת יצור ומדידות זמן

מפעיל בע"מ
השכרת מכונות צילום דיגיטליות

פילת
איתור ומיון מועמדים לעבודה

מרכז גישות
ביצוע קורסים לעובדים

מטיילי ירון בר בע"מ
הסעות עובדים במוניות

מטיילי אשדוד בע"מ
הסעות עובדי נמל אשדוד

אביב יעל דרומה בע"מ
שרותי דיוור והעברת דברי דואר וחבילות

תמי 4
תחזוקת מתקני מים

לנדמיר
התקנה ותיקון וילונות

שמר
בדיקות רפואיות


חלק ג'
שמר
בדיקות שמיעה

אלבקס
שרות למערכת טמ"ס

לב ברון
כתב הרשאה לפריקת מלט בנמל

משה ביטון-מוסכי עד הלום
נקיון שטחים ופינוי אשפה

רוממא
שרותי מניה

להבות
תחזוקת ציוד כיבוי אש ציוד נייד

משה ביטון-מוסכי עד הלום
נקיון ושטיפת ציוד תפעולי

שלג לבן (1986) בע"מ
נקיון משרדים

ווטאירפול
שרות תחזוקה ותיקונים למכונות שיקוף

מעברים חברה הנדסית בע"מ
שרות איתור חנ"פ ואמל"ח באמצעות כלבים

קומפיוטרגרד
שרות תחזוקה למע' הפקת אישורי כניסה

שם הקבלן
נושא החוזה

לביא טיימטק
תחזוקת מערכת נוכחות

אלדור מחשבים
אחזקת מע' לדיווח ארוחות

תעבורה
שרות קבלן טרקטורים

סניפון
ניקוי מערכות ממוחשבות

מירס
שרות מכשירי רב גל ובקריות

איתורית
שירות איתוריות (הארכה אוטומטית)

גד מהנדסים
ניתוח רושם השיחות וביצוע סקר טלפונים

מר ושות'
השחלת תקשורת אופטית ונחושתית

עמאל
מתאמים סלולריים לרשת אורנג'

אי אן פי סי
תחזוקת תחנת הניטור

אמוץ כרמיאל
הגדלת תחנת שנאים מס' 8

איבריקה משאבי אנוש בע"מ
הקמת בסיסים לעמודי תאורה בגובה 45 מ' ו-25 מ'

מר-טר חברה קבלנית לעבודות ימיות ופיתוח בע"מ
השלמת רציף 30

ע.מ. קבלנות צנרת הנדסת תשתית ומתכת בע"מ
פירוק והקמת מע' דוד מים במלתחות צ.מ. מזרח

מנורה עבודות חשמל בע"מ
קו צנרת תקשורת לעמודי תאורה

אי אס איי מערכות מומחה בע"מ
מערכת סידור עבודה


שם הספק
נושא
מס' חוזה


א.ב תכנון אדריכלות, והנדסה
הכנת פרוגרמה ותכנון מטבחים בנמל אשדוד
בנ/מר"ש/ 312/02


אין פי סי
תחנת הניטור אשדוד
400-158-02


בליינברג (BLEIJENBERG)
חופנים 9 מ"ק 7 יח'
23-7810-052-03


ג.ש.א. גרשון שבח אדריכלים בע"מ
תכנון שיפוצים בבנין מנהלה ומח' ים בנמל אשדוד
בנ/אש/ 168/99


ייעול שכיר בע"מ
שווק פריקט היובל קהילת הספנות
תפ- מרש/ 04 / 03


מנור אמנון
שרותי תכנון אדרכילות
בנ/מר"ש/ 108/96


סי.וי אס. (CVS)
שכירות מלגזה 18 טון למכולות ריקות
7121-015-03


פלבם
ציוד מטבחים
13-0221-002-04


קרישן אנדריי אדריכל
תכנון מטבח ומסעדה בבנין השירותים בנמל אשדוד
13/0221/001/03


ראנטו יארק משרד פירון קרני עו"ד
עזבון אהרון כהן- ת.י.א. 7210/03 (ב"ש)ערבות עצמית שרשרות הנמלים נתנה ל-א. בטחון עצמי, מס' ערבות 8006/01

הסכמים לגבי חשבונות הבנק להלן:
הבנק
מס'
סניף


לאומי
10
932
71000/90


10
618
30315/94

דיסקונט
11
004
34711


חלק ד' הסכמים המועברים לחברת נמל אילת

מס'
נותן השרות
נושא השרות
מספר חוזה


ד"ר יהודה גולדשמיד
יעוץ בנושא איכות אויר לנמל אילת
פינוי אשפה מכלי שייט
נא 04/20/פינוי פסולת יבשה במתקן תפזורת
נא 03/13/819


א.ג. מיכון בע"מ
שרות למשירי פקס
הסכם שרות שנתי


אור 87 אופי שי
אספקת צבעי ים
נא/ 02/16/804


אור חן דוד
תחזוקה בדירות ומבנים של הנמל
נא/ 11/02/799


אורד מערכות בקרה בע"מ
אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש במבנים ובציוד
נא/ 00/20/759


אילת קווי תובלה יבשתית בעמ
פינוי מי שיפולים מהנמל
נא/ 00/13/752


אל דן דפוס
מתן שרותי דפוס
נא/ 00/30/770


אלדר אוטומציה
שרותי תיקון ואחזקה לציוד תקשורת GMDSS בגוררות.
הסכם אחזקה חופי 263/01


אלי מרדכי שירותי חשמל ואוטומציה
אחזקת מערכות אלקטרוניות בכלי שייט
נא/ 01/5/769


אלי שירותי צילום בעמ
שירותי צילום
נא/ 04/4/832


אלפא מסופים ומדפסות בע"מ
שרות אחזקה שנתי למדפסות
100-15-93


אלקו התקנות ושרותים
אחזקה מונעת למערכות חשמל מתח גבוה ונמוך
נא/ 12/03/818


אלקטרה בע"מ
אחזקה ליחידת קירור באולם נוסעים
נא/ 02/3/791


אלקטרה בעמ
שרות שנתי למעלית אלימק במנוף גשר
נא/ 91/00/566

מס'
נותן השרות
נושא השרות
מספר חוזה


אמינולאב
ביצוע בדיקות מעבדה לזיהוי כמויות פוספט ואשלג
מר-תפ/ 1/00


אמן ארגון מדע / ניהול יועצים בעמ
יעוץ בנושא הנדסה, תעשיה וניהול
נא/ 01/00/784


אמניר תעשיות מיחזור בעמ
פינוי פסולת נייר
הסכם


אריקור שרותי מיזוג
שרותי מיזוג אויר לציוד תפעולי וגוררות
נא/ 02/15/803


ארקיע
רכישת כרטיסי טיסה
הסכם


ביפר תקשורת
שרות שנתי למכשיר זימונית
הסכם שרות ח-ן' 264674


גטר טק בע"מ
השכרת מכונות צילום מסמכים ומגרסה
נא/ 04/16/844


גיגי שלטים
הקמה והצבת שלטי הכוונה בנמלדי.בי.אס שרותי לווין (1998)
ערוצי טלויזיה בלוויאן
הסכם


דלק
אספקת דלק ומצריו
25/8/1998


דנאל (אדיר יהושע)
ניקיון במנופים
נא/ 04/11/839


דנאל בעמ
אספקת עובדים לניקיון במתקן
נא/ 02/7/795


האפט את זיו רואי חשבון
בקורת הסכמי מקרקעין ובדיקת תמלוגים
נא/ 01/01/774


הארכיברים
אחסון וגניזה (ארכיון)
אל/ 99/18/730


הספן מזנון הנמל
שרותי מזנון בנמל
נא/ 00/9/748


חברת הדלק הישראלית בעמ
הספקת סולר ומוצריו לנמלי הרשות
ח- 97-110


טל לימוזין סרוויס בעמ
שרותי הסעה והובלה לנמל
נא/ 00/01/738


כהן ה.ד.פ עבודות חשמל בעמ
אחזקה לעמודי תאורה במדרגות
נא/ 00/19/758


לבהות שירותים בעמ
טיפול שנתי במטפי כיבוי אש
נא/ 04/7/835


לוידס
ביקורת כלי שייט
הסכם


מ.ס. מצג סחר
אחזקה שנתית למכונת בויל מכתבים
חשבונית עסקה


מ.ת.ב. חברה למדידות והנדסה בעמ
מתן שרותי מדידה לבדיקה ובקרת עבודות קבלנים
18/0514/028/00


מדא
רשותי / השכרת אמבולנס
רשותי

40
מכבסת מלונות אילת בע"מ
שירותי כביסה לבגדי עובדים
נא/ 04/5/833

41
מסעדת ג'קניס
ארוחות לעובדים
הצעת מחיר

42
מר ושות 1982
אחזקה שוטפת למערכת ניתור אויר
14/1927

43
מרינה דרומית דייב
צלילה בנמל
נא/ 99/10/706

44
משב קרור ומיזוג אויר
שרותי מיזוג אויר במבנה הנמל
נא/ 02/15/805

45
משה שיפמן משרד עורכי דין
שירותים משפטיים באכיפת פסקי דין וטיפול בהמחאות
3V4115

47
משרד עורך דין יוסף קפיטולניק
שירותים משפטיים באכיפת פסקי דין וטיפול בהמחאות
2V4115

48
משרד עורכי דין נימצוביץ אבי
שירותים משפטיים באכיפת פסקי דין וטיפול בהמחאות
1V4115

49
ספרגום 1983
אספקת סרטי גומי למסועים
נא/ 01/9/785

50
סינאל מענזירכותו
שרות לשעוני נכחות
לפי חשבונית 23903

51
עוף כפרי
ארוחות לעובדים
הסכם

52
עמאל תקשורת
שכירות פאלפונים
הסכם

53
ערב ערב באילת (1984) בע"מ
הפקת ידיעון הנמל
נא/ 2/03/800

54
פ.זהור (אילת 1993) בע"מ
שרותי סיוד וצביעיה
נא/ 02/4/792

55
פי.סי. כימיקלים גינון והדברה 2000
הדברת מזיקים בנמל
נא/ 03/5/813

56
צ.מ.א שומרת אחזקות בע"מ
נקיון באתרי הנמל
נא/ 6/02/794

57
קוצר את נוימן
שמאות לציוד / רשותי
הסכם רשותי

58
קלוד חסון
שרותי גינון
נא/ 01/08/781

59
רביב הנדסת חשמל
שרותים הנדסים לתקן תפזורת
הסכם

60
רגב אילת בע"מ
אספקת שירותים בציוד כבד
נא/ 24/00/763

61
שלמה בירנהק
בדיקת ציוד נע וסווארות
נא/ 00/17/756

62
שלמה השכרות רכב
השכרת רכבים
נא/ 03/11/817

63
שרותי אשכנזי אילת בע"מ
פינוי שמנים ואחזקה לשרותים כימיים בנמל
נא/ 14/03/820

64
ששי פרנקו
מתן שרותי לווין
הצעת מחיר מ 4.4.02

65
ת.י.ל משאבי אנוש
רשותי/ מבדקים פסיכוטכנים
400/68/95

66
חשבון בבנק לאומי סניף 999 מס' 4006/7567
חשבון בבנק דיסקונט סניף 003 מס' 3735תוספת שניה (תיקון: תשס"ה)
הסכמים המועברים ליותר מתאגיד נמלי אחד
טור א'
טור ב'
טור ג'
טור ד'

1.
אלקטרוניק דטה סיסטמס - הסכם להטמעת ERP
חברת הפיתוח והנכסים
18%חברת נמל חיפה
41%חברת נמל אשדוד
41%

2.
אטלס (ATLAS) - תחזוקה
חברת נמל חיפה
50%


למע' VTS - מס' חוזה
חברת נמל אשדוד
50%


00-001-5541-103.
אליהו - חב' לביטוח -
ביטוחי רכב
חברת הפיתוח
והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
כל תאגיד נמלי
בנוגע לכלי הרכב
שבהחזקתו

4.
אפקון בקרה ואוטומציה -
מע' נמרוד, רשת תקשורת אלחוטית וכו' -
12/1358/001/95
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
50%
50%

5
ארנונה - בדיקת חיובי ארנונה 400-71
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
כל תאגיד נמלי בנוגע למקרקעין שבהחזקתו

6.
בלטר-גוט-אלוני ושות', משרד עו"ד - טיפול בתביעות נמל חיפה
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
כל תאגיד נמלי בנוגע לתביעות שהועברו אליו לפי סעיף 54 לחוק

7.
בנק דיסקונט - עמלות מס"ב
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
תשלום כל תאגיד נמלי יהיה בהתאם לפעולות שביצע

8.
גדעון שרויאר, עו"ד - טיפול בתביעות נמל חיפה
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
כל תאגיד נמלי בנוגע לתביעות שהועברו אליו לפי סעיף 54 לחוק

9.
דלק-אספקת שמנים-ח- 110 - 98
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
תשלום כל תאגיד נמלי יהיה בהתאם לשמנים שצרך

10.
דלק- אספקת סולר
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
תשלום כל תאגיד נמלי יהיה בהתאם לסולר שצרך

11.
האיגוד המטראולוגי הישראלי-שירות מטראולוגי 12/0816/003/94
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
47.5%
47.5%
5%

12.
החברה לשירותי איכות הסביבה בדיקות תעסוקתיות וסביבתיות - מר- תפ 2002A2
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
47.5%
47.5%
5%

13.
המבדקה הכימית של הטכניון-בדיקות תעסוקתיות וסביבתיות - מר-תפ 2002B2
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
47.5%
47.5%
5%

14.
המכון למעקב רפואי - בדיקות סקר - 400-31--2000
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל אשדוד
תשלום כל תאגיד נמלי יהיה בהתאם לבדיקות שצרך

טור א'
טור ב'
טור ג'
טור ד'

15.
(בוטל)16.
חילן טק- י.ב.מ. ישראל בע"מ - עיבוד משכורות לעובדי הרשות - 400-44-92
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
כל תאגיד נמלי ישלם בעבור תלושי המשכורת שהופקו בעבורו ובעבור העמדות המצויות אצלו; תשלומים שאינם בעבור שירות ספציפי יחולקו בין התאגידים באופן שווה.

17.
מגן דוד אדום - שכירות 3 אמבולנסים - 400-14-95
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
כל תאגיד נמלי יחוב לגבי האמבולנס שבחזקתו

18.
מוטורולה - תחזוקת מכשירי קשר - 01-300
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
כל תאגיד נמלי יחוב לגבי מכשירי הקשר שבחזקתו

19.
מטאו טק שירותים מטאורולוגים - שירותים מטאורולוגים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
47.5%
47.5%
5%

20
מכון קינן שפי - מיון כ"א - 400-51-99
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
כל תאגיד נמלי יחוב לגבי השירותים שהזמין

21.
מנורה חברה לביטוח - ביטוח חיים וביטוח בריאות לעובדי רשות הנמלים
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
כל תאגיד נמלי יחוב לגבי העובדים המועברים שהוא מעסיק אותם

22.
משרד האוצר - הסדר מיסוי מיום 2.1.1997 - 96-99514
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
יחול על כל התאגידים יחד ולחוד

23.
ניו קופל - רכב ליסינג - 02-11025-
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
יחול על כל תאגיד ביחס לכלי הרכב שבחזקתו

24.
עיריית אילת - חוזה מסגרת להסדרת מחלוקות עם העיריה - ארנונה, אגרות ביוב וכו'
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל אילת
יחול על כל תאגיד ביחס למקרקעין שבחזקתו

25.
עיריית אשדוד - תעריפי ארנונה בנמל אשדוד
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל אשדוד
יחול על כל תאגיד ביחס למקרקעין שבחזקתו

26.
עיריית אשדוד - חיבור ביוב הנמל לרשת הביוב העירונית
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל אשדוד
יחול על כל תאגיד ביחס למקרקעין שבחזקתו

27.
עיריית חיפה - תכנון וביצוע עבודות ניקוז וסלילת דרך באזור הקישון - 5226/02/04
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
יחול על כל תאגיד ביחס למקרקעין שבחזקתו

28.
עיריית חיפה - תעריפי ארנונה בנמל חיפה
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
יחול על כל תאגיד ביחס למקרקעין שבחזקתו


טור א'
טור ב'
טור ג'
טור ד'

29.
עיריית חיפה- מזבלה, תיעול, ארנונה מיום 24.4.94
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
יחול על כל תאגיד ביחס למקרקעין שבחזקתו

30.
עיריית חיפה - ארנונה מיום 29.3.2000
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
יחול על כל תאגיד ביחס למקרקעין שבחזקתו

31.
פז חברת נפט בע"מ - אספקת דלקים - פזומט
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
כל תאגיד נמלי יחוב לגבי דלק שצרך כלי רכב שבחזקתו

32.
פיינברג ושות' עו"ד - ריטיינר - דיני עבודה
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
כל תאגיד נמלי יחויב בהתאם לשיעור העובדים המעוברים שעברו לתאגיד לפי סעיף 49 לחוק ובין סך כל העובדים המועברים ביום תחילת החוק

33.
פלא-פון תקשורת בע"מ - פלאפון לרשות - 40-90-00
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
כל תאגיד נמלי יחוב לגבי המכשירים הסלולריים שבחזקתו

34.
ראנטו יארק - משרד פירון קרני עו"ד - כניסה למקרקעי רשות - ים תטיס- היתר בניה
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל אשדוד
50%
50%

35.
ראנטו יארק - משרד פירון קרני עו"ד - הליך משפטי נגד מזהמים בקישון ותביעות מזהמים
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
50%
50%

36.
ראנטו יארק - משרד פירון קרני עו"ד - לווי משפטי - מכרזים והתקשרויות שונות
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
כל תאגיד יחויב בהתאם להיקף צריכת השירותים לפי ההסכם

37.
רשתות שיווק - קלאבמרקט, סופר סל, ריבוע כחול - תווי קניה
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
כל תאגיד יחויב בהתאם להיקף רכישת התווים

38.
שימקוטק בע"מ - בקרת נהגים - אש 9139/97/
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
כל תאגיד יחויב בהתאם להיקף צריכת השירותים לפי ההסכם

39.
מודיעין אזרחי - שירותי אבטחה בידוק ביטחוני ובדיקת מטענים - נא 01/04/777
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל אילת
50%
50%

40.
שירותי השומרים, שירותי אבטחה, בידוק ביטחוני ובדיקת מטענים
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל אשדוד
50%
50%
טור א'
טור ב'
טור ג'
טור ד'

41.
חברת השמירה - שמירה בנמל חיפה - 101
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
50%
50%

ערבויות שהוצאו לטובת רשות הנמלים

42.
בנק הפועלים כיכר פריז (736) - א. רוזנפלד ספנות בע"מ - 169999/0003
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
67%
33%

43.
בנק הפועלים כיכר פריז (736) - א. רוזנפלד בע"מ- 169999/02
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
67%
33%

44.
בנק הפועלים כיכר פריז (736) - א. רוזנפלד ספנות בע"מ - 169999/01
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
67%
33%

45.
בנק הפועלים סניף המפרץ (791) - אי.סי.אם (ישראל) ספנות בע"מ - 057372/0001
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
24%
76%

46.
בנק הפועלים סניף המפרץ (791) - אי.סי.אם (ישראל) ספנות בע"מ - 056171/0002
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
24%
76%

47.
בנק הפועלים סניף המפרץ (791) - אי.סי.אם (ישראל) ספנות בע"מ - 056171/0001
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
24%
76%

48.
בנק הפועלים סניף שאול המלך (532) - אינטר מריטיים בע"מ - 464648/0004
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
94%
6%

49.
בנק הפועלים סניף שאול המלך (532) - אינטר מריטיים בע"מ - 464648/0003
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
94%
6%

50.
בנק הפועלים סניף שאול המלך (532) - אינטר מריטיים בע"מ - 464648/0001
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
94%
6%

51.
בנק הפועלים סניף הרימון תל-אביב - אלאלוף ושות' ספנות בע"מ 145840-08-
חברת נמל חיפה
חברת נמל אילת
76%
24%

52.
בנק אגוד סניף ראשי תל - אביב - סוכנויות ים מאוגדות אמא בע"מ - 24302
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
25%
75%

53.
בנק הפועלים סניף היצירה (459) - גדות ים ספנות לכימיקלים בע"מ 005405/0003
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
49%
51%

54.
בנק אגוד סניף ראשי חיפה - גולד ליין ספנות בע"מ - 02-3501
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
20%
80%

55.
בנק אגוד סניף ראשי תל - אביב - טוטל קרגו בע"מ - 40194
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
29%
71%

56.
בנק לאומי סניף עסקים במפרץ - קרית ביאליק - טירו שיפינג איג'נסיס -2000
898-160000/22-30-0833-0001/2
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
73%
27%

57.
בנק לאומי סניף עסקים במפרץ קרית ביאליק טירן שיפינג איג'נסיס -2000
898-160000/22-30-0842-0002/9
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
73%
27%טור א'
טור ב'
טור ג'
טור ד'

58.
בנק לאומי סניף עסקים במפרץ - קרית ביאליק - טירן שיפינג איג'נסיס -2000
898-160000/22-30-0842-0001/1
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
73%
27%

59.
בנק דיסקונט סניף ראשי חיפה - כרמל שרותי ספנות (1992) בע"מ- 670-5045-5
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
35%
65%

60.
בנק Julius Bar ציריך שוייץ - לוסי בורכרד - 802802 / KRED
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
50%
50%

61.
רמון ביטוח בע"מ מרח' החשמונאים 90, תל אביב 67011 - מ. דיזנגוף ושות'
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל אילת
80%
14%
6%

62.
בנק לאומי סניף מרכזי (800) - תל אביב - מאירון שיפינג בע"מ - GADE 6169946
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
60%
40%

63.
בנק דיסקונט סניף ראשי - חיפה - מלרון ספנות בע"מ 000002-026611-00-0670-070-0
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
32%
68%

64.
בנק לאומי סניף ראשי - חיפה - מנו ספנות בע"מ- 0004/9-0802-30-015200/60-876
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
55%
45%

65.
בנק הפועלים סניף מונטיפיורי (781) - מארסק ישראל בע"מ (מרקורי סוכנות ימית) - 254515/0017
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
42%
58%

66.
בנק הפועלים סניף נוה-רם (773) - נ.מ. ספנות בע"מ - 480773/0007
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
16%
84%

67.
בנק הפועלים סניף מרכזי (600) - תל אביב - נטרה ספנות בע"מ - 105079/0014
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
6%
94%

68.
Geneva CH-1211.UBS AG סוכנות ישראלית סקנדינבית - 40GA4K51 - A - 24130
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
44%
56%

69.
בנק בינלאומי סניף ראשי חיפה - פקר ספנות בע"מ - 170-499188--2004006-
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
27%
73%

70.
בנק הפועלים כיכר פריז (736) קונמרט בע"מ - 699955/0002
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
37%
63%

71.
בנק אינווסטק סניף חיפה - חיפה - קוראל שרותי ים בע"מ - 93350-420-
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
48%
52%

72.
בנק הפועלים כיכר פריז (736) - קליפר שיפינג קומפני בע"מ - 445757/0004
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
98%
2%

73.
בנק הפועלים כיכר פריז (736) קליפר שיפינג קומפני בע"מ 445757/0002
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
98%
2%

74.
כיכר הפועלים פריז (736) קליפר שיפינג קומפני בע"מ - 445757/0003
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
98%
2%

75.
בנק אינווסטק סניף חיפה - חיפה - קמור שירותי ספנות בע"מ 92866-420
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
36%
64%

טור א'
טור ב'
טור ג'
טור ד'

76.
הבנק הבינלאומי סניף ראשי חיפה - שירותי טנקרים בע"מ - 515191-00364--2003006
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
81%
19%

77.
בנק דיסקונט סניף ראשי חיפה - שער-ים נהול וספנות בע"מ 0000002-017779-00-0670- 070-0-
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
88%
12%

78.
בנק דיסקונט סניף רובע ד', אשדוד שריגל מסחר וספנות בע"מ - 0000004-353663-00-0670-114
חברת נמל חיפה
חברת נמל אשדוד
39%
61%


_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 486, 636.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ