אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות, חובות והתחייבויות מהמדינה), התשס"ה-2005

צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות, חובות והתחייבויות מהמדינה), התשס"ה-2005

צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות, חובות והתחייבויות מהמדינה), התשס"ה1-2005
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 54(א) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004, (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"בטוחה אחרת" - בטוחה, לרבות ערבות ושעבוד, שאינה מפורטת בתוספת;
"המחזיק בנכס" -
(1) לענין מקרקעין מועברים שבהם הוסמכה חברת נמל לפעול ביום תחילת החוק לפי סעיף 10(א) לחוק - חברת נמל זו;
(2) לענין מקרקעין מועברים אחרים - חברת הפיתוח והנכסים;
(3) לענין נכס שאינו מקרקעין, שהועבר לתאגיד נמלי לפי סעיף 53 לחוק - התאגיד הנמלי כאמור;
(4) לענין זכות, חוב או התחייבות שהועברו לתאגיד נמלי לפי צו זה - התאגיד הנמלי כאמור;
"הסכם" - הסכם, התקשרות או עסקה שרשות הנמלים היתה צד להם;
"הסכם אחר" - הסכם שאינו מפורט בתוספת;
"זכות" - זכות, חוב או התחייבות שהיו מוטלים על רשות הנמלים לפני יום התחילה ושהועברו למדינה לפי סעיף 51(א) לחוק;
"חברת הפיתוח והנכסים" - חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ, שהסמכנו לפי סעיף 9(א) לחוק להיות חברת הפיתוח והנכסים;
"חברת נמל אילת" - חברת נמל אילת בע"מ, שהסמכנו לפי סעיף 10(א) לחוק להיות חברת נמל לענין נמל אילת;
"חברת נמל אשדוד" - חברת נמל אשדוד בע"מ, שהסמכנו לפי סעיף 10(א) לחוק להיות חברת נמל לענין נמל אשדוד;
"חברת נמל חיפה" - חברת נמל חיפה בע"מ, שהסמכנו לפי סעיף 10(א) לחוק להיות חברת נמל לענין נמל חיפה;
"נכס" - נכס שהיה של רשות הנמלים ערב יום התחילה, ואשר עבר לקניין המדינה לפי סעיף 51(א) לחוק;
"תאגיד נמלי" - חברת הפיתוח והנכסים או חברת נמל.
2. העברה לתאגיד נמלי
התאגיד הנמלי המנוי בטור א' בטבלה שלהלן יבוא במקום המדינה לגבי זכות לפי הסכם המנוי בחלקים של התוספת הראשונה המצוינים בטור ב' לצדו:
טור א' טור ב'
חברת הפיתוח והנכסים חלק א'
חברת נמל חיפה חלק ב'
חברת נמל אשדוד חלק ג'
חברת נמל אילת חלק ד'
3. העברה ליותר מתאגיד נמלי אחד
תאגיד נמלי המנוי בטור ג' לתוספת השניה יבוא במקום המדינה לגבי זכות לפי ההסכם המנוי בטור ב' לצד שם התאגיד בשיעור המפורט בטור ד' לצדם.
4. הסכם אחר שעניני בעיקר מתן שירות נמל
לגבי הסכם אחר שענינו בעיקר מתן שירות נמל - תבוא במקום המדינה חברת הנמל שהוסמכה לענין הנמל שבו ניתן שירות זה.
5. הסכם אחר שענינו בעיקר מתן שירות לגבי נכס
לגבי הסכם אחר שענינו מתן שירות לגבי נכס - יבוא המחזיק בנכס במקום המדינה לגבי כל הזכויות לפי ההסכם כאמור; לענין זה "מתן שירות לגבי נכס" - לרבות שירותי חשמל, מים ותקשורת בנכס; נקבע צו לפי סעיף 52(ב) או (ג) לחוק, יועברו למדינה כל הזכויות לפי ההסכמים הנוגעים למקרקעין כאמור.
6. הסכם אחר לרכישת נכס שלא היה של רשות הנמלים
לגבי הסכם אחר לרכישת נכס שלא היה של רשות הנמלים ביום התחילה, ואשר נועד לשמש בעיקר נמל תבוא חברת הנמל שהוסמכה להפעיל נמל זה במקום המדינה לגבי כל הזכויות לפי ההסכם כאמור.
7. זכויות כלפי קופה לחיסכון ועזרה הדדית
לגבי הזכויות כלפי קופה לחיסכון ועזרה הדדית לעובדי רשות הנמלים, אגודה עותומנית מס' 3390/99 (בסעיף זה - האגודה) - יבואו במקום המדינה כל התאגידים הנמליים; שיעור הזכויות של כל תאגיד נמלי מתוך כלל הזכויות כלפי האגודה יהיה בהתאם ליחס שבין מספר העובדים העוברים המועסקים בתאגיד הנמלי שהם חברי האגודה ובין כלל העובדים העוברים שהם חברי האגודה; זכויות החבר התמידי באגודה יעברו לחברת הפיתוח והנכסים.
8. בטוחות אחרות
תאגיד נמלי שבא במקום המדינה לגבי זכות, יבוא במקום המדינה לגבי בטוחה אחרת, לרבות ערבות ושעבוד, שניתנה להבטחת זכות זו; תאגיד נמלי שהועבר אליו רישיון או היתר לפי סעיף 53 לחוק, יבוא במקום המדינה לגבי בטוחה אחרת, לרבות ערבות ושעבוד,
שניתנה לשם קבלת הרישיון או ההיתר כאמור.
9. הסכמים נוספים
לגבי הסכם אחר, שהזכויות לפיו לא הועברו לתאגיד נמלי לפי סעיפים 4 עד 8, תבוא חברת הפיתוח והנכסים במקום המדינה לגבי כל הזכויות לפי ההסכם כאמור; ואולם ראו הממונה על התקציבים במשרד האוצר, המנהל הכללי של משרד התחבורה ומנהל רשות החברות הממשלתיות, כי זכות מסויימת שהועברה לפי סעיף זה מתאימה מבחינת מהותה להיות מועברת לחברת נמל מסוימת או למדינה, וכי זכות זו אינה תואמת את תפקידיה של חברת הפיתוח והנכסים לפי החוק ותנאי הסמכתה או שאינה תואמת את כושר הפירעון שלה, רשאים הם להורות, כי הזכות האמורה תועבר מחברת הנכסים למדינה או לחברת נמל מסוימת, לפי הענין.
10. מס ערך מוסף בגין הסכם
תאגיד נמלי שבא במקום המדינה לגבי זכות, יבוא במקום המדינה לגבי זכות או חבות לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, בגין זכות זו.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 486.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ