אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל הקישון), התשנ"ה-1994

צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל הקישון), התשנ"ה-1994

צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל הקישון), התשנ"ה-1994 1
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 2, 3, 6, 9, 12 ו-27 לחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הרשויות המקומיות ורשות הניקוז הנוגעות בדבר, ובהסכמת שרי הפנים והחקלאות לענין סעיף 3 ובהתייעצות עמם לענין סעיף 5, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"נחל הקישון" או "הנחל" - כמסומן במפה בקנה מידה 1:50,000 המופקדת לעיון הציבור במשרד איגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה ובמשרד לאיכות הסביבה, מחוז חיפה (להלן - המפה);
"השר" - השר לאיכות הסביבה.
2. הקמת רשות נחל
מוקמת בזה רשות נחל הקישון (להלן - רשות הנחל).
3. תחום רשות הנחל
תחום רשות הנחל הוא אפיק נחל הקישון ויובלו נחל גדורה כמסומן בקו כחול במפה, לרבות גדות הנחלים האמורים בתחום של עשרים וחמישה מטרים מכל צד, מקצה דופן האפיק של אחד הנחלים.
4. תפקידי רשות הנחל
תפקידי רשות הנחל הם לתכנן ולבצע את הפעולות המפורטות בסעיף 3(א) לחוק, למעט האמור בפסקה (6) בו; הפעולות האמורות בפסקה (2) בו יבוצעו בתיאום עם רשויות הניקוז הקיימות ובכפוף לאמור בסעיפים 5(1) ו-7 (2) לצו זה.
5. סמכויות רשות הנחל
לרשות הנחל מוענקות הסמכויות הדרושות לה לשם ביצוע תפקידיה, ובכלל זה:
(1) סמכויות של רשות ניקוז כאמור בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957, אך ורק לגבי שטחים של רשות הנחל שהם מחוץ לתחום רשויות הניקוז הקיימות;
(2) סמכויות למניעת זיהום מים לפי סימן א1 לחוק המים, התשי"ט-1959;
(3) סמכויות של רשות מקומית, בענייני תברואה וסילוק מפגעים, כמפורט בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות;
(4) סמכות של רשות רישוי להתנות רשיון בתנאים מיוחדים, כאמור בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1969, בכל הנוגע לעסקים שיש להם או עשויה להיות להם השפעה ניכרת על זיהום הנחל או שיקומו;
(5) סמכות להכין ולהציע למוסדות התכנון תכניות מפורטות, כאמור בסעיף 67 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ככל הדרוש לביצוע תפקידיה;
(6) סמכות למנות מפקחים במסגרת הסמכויות המפורטות בסעיף זה בכל הנוגע לביצוע תפקידיה;
(7) סמכות כאמור בסעיף 18(א) לחוק, להטיל, באישור השר ובכפוף להוראות סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, תשלומי כסף על הרשויות המקומיות שבתחומה ועל התאגידים שנציגיהם הם חבריה או כשירים להיות חבריה, לפי מיכסות שתקבע, למימון תקציבה, למעט הוצאות ניקוז; ובלבד שלא יוטלו על רשות מקומית תשלומי כסף לצורך פיתוח ואחזקה של אתרי קיט ונופש שאינם בתחומה, אלא בהסכמת אותה רשות מקומית.
6. הרכב רשות הנחל (תיקון: תשס"ד, תשס"ט)
חברים ברשות הנחל הם:
(1) מן הממשלה - המשרד לאיכות הסביבה, נציבות המים במשרד החקלאות, משרד הפנים ומשרד התיירות;
(2) מן הרשויות המקומיות שתחומן או חלק מתחומן נמצא בתחום רשות הנחל:
(א) איגודי ערים - איגוד ערים כוללני (אזור חיפה) ואיגוד ערים (אזור חיפה) (ביוב);
(ב) עיריות - חיפה, קרית אתא וקרית ביאליק;
(ג) מועצה אזורית - זבולון;
(ד) מועצות מקומיות - נשר וקרית טבעון;
(3) מקרב תאגידים שהנחל משמש גורם במילוי תפקידיהם: החברה הממשלתית לתיירות, מקורות חברת מים בע"מ, רשות הגנים הלאומיים, רשות ניקוז זבולון, רשות שמורות הטבע ורשות הנמלים והרכבות;
(4) בעלי מקרקעין גובלים בנחל; מינהל מקרקעי ישראל, בתי הזיקוק לנפט בע"מ;
(5) מן הציבור - שלושה נציגי ציבור כאמור בסעיף 5(5) לחוק;
(6) נציג של הקרן הקיימת לישראל.
7. סייג לפעילות
(1) הגופים החברים ברשותה נחל לא יעשו מעשה ולא ינקטו פעולה העשויה להשפיע על הנחל או על נושאים שבתחום תפקידיה וסמכויותיה של רשות הנחל, אלא בתיאום מראש עם רשות הנחל ועל דעתה.
(2) רשויות הניקוז הקיימות ימשיכו לפעול בתחומיהן על פי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957; רשות הנחל לא תעשה כל מעשה ולא תנקוט כל פעולה לענין פעילותן של רשויות הניקוז כאמור, אלא בתיאום מראש עמן.
8. פעולות רשות הנחל
רשות הנחל תפעל באמצעות מועצה, הנהלה ועובדים.
9. מועצת רשות הנחל
מועצת רשות הנחל (להלן - המועצה) תהיה מורכבת מנציג אחד של כל חבר מחברי רשות הנחל המפורטים בסעיף 6.
10. הנהלת רשות הנחל
(א) הנהלת רשות הנחל (להלן - ההנהלה) תהיה בת תשעה חברים.
(ב) חברי ההנהלה ימונו בידי השר מבין חברי המועצה, ובלבד שבכל הרכב שימונה יהיו חברים המשרד לאיכות הסביבה, נציבות המים ועירית חיפה.
(ג) תוקף מינוי חברי ההנהלה יהיה לשלוש שנים.
11. יושבי ראש המועצה וההנהלה
השר, בהתייעצות עם ראש עירית חיפה, ימנה את יושב ראש המועצה ויושב ראש ההנהלה מקרב חבריהן, לפי הענין.
12. סמכויות
(א) המועצה תפעל לביצוע תפקידי רשות הנחל.
(ב) ההנהלה תפעיל ותבצע את התפקידים שהמועצה תטיל עליה, למעט:
(1) קביעת מדיניות רשות הנחל;
(2) אישור תכנית עבודה שנתית של רשות הנחל;
(3) אישור התקציב השנתי של רשות הנחל;
(4) הטלת מכסות לפי סעיף 18(א) לחוק;
(5) כל תפקיד או סמכות שהמועצה החליטה במפורש כי יישארו בידיה.
(ג) החלטות המועצה בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב) טעונות אישור השר.
13. עובדים
ההנהלה תמנה את מנהל הרשות וחשב הרשות ותעסיק עובדים בתפקידים נוספים שתקבע.
14. ניהול כספים ומכרזים
ההנהלה תקבע את מורשי החתימה שלה, את אופן ניהול כספי רשות הנחל וביצוע ההתקשרויות החוזיות, ואת דרכי עריכת המכרזים, הכל בהתאם להוראות תקנות כספים ומשק (התכ"ם) של החשב הכללי במשרד האוצר החלות בשירות המדינה, בשינויים המחויבים.
15. ועדות
(א) המועצה רשאית למנות מבין חבריה ושלא מבין חבריה ועדות קבועות או ארעיות לטיפול בעניינים שתטיל עליהן, דרך קבע או במקרים מסוימים, ובלבד שמחצית לפחות מחברי ועדה כאמור יהיו חברי מועצה.
(ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א) תמנה המועצה ועדת ביקורת וועדת מכרזים.
16. התכנסות וסדרי עבודה
(א) המועצה תתכנס פעמיים בשנה לפחות.
(ב) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ועבודת ההנהלה ככל שלא נקבעו בחוק ובצו זה.
17. הוראות נוספות
ההוראות בעניינים המפורטים בסעיף 27 לחוק, ככל שאינן מפורטות בצו ה, תהיינה כמפורט בחוק איגוד ערים, התשט"ו-1955, ובצו איגודי ערים (הוראות אחידות), התשל"ז-1977, בשינויים המחויבים לפי הענין.
18. דו"ח פעולות שנתי
(א) הנהלת הרשות תערוך ותגיש למועצה לא יאוחר משלושה חודשים מתום כל שנה דין וחשבון מפורט על פעולות רשות הנחל בשנה שחלפה.
(ב) הסקירה התקציבית והמאזנים שייכללו בדין וחשבון כאמור ייבדקו לפני הגשת הדין וחשבון למועצה, בידי רואה חשבון, כמשמעותו בחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955.
(ג) המועצה תדון בדין וחשבון שהוגש לה כאמור, ותעבירנו לשר תוך ששים ימים ממועד הגשתו.
19. תחילה
תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 6; תשס"ד, 60; תשס"ט, 544.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ