אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975

צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975

צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק מס קניה, תשי"ב 1952, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור -
1. הגדרות (תיקון: תשל"ז, תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ו, תשמ"ז, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ו, תשנ"ז, תשס"א, תשס"ד7)
בצו זה -
(1) "נציגות מדינת-חוץ" - שגרירות, צירות, קונסוליה כללית, קונסוליה או סוכנות קונסולרית של מדינת-חוץ;
(2) "נציג מדינת-חוץ" - שגריר, ציר, ממונה על עניני צירות, מיופה-כוח, יועץ לשגרירות או לצירות, מזכיר לשגרירות או לצירות, פקיד המועסק על ידי שגרירות או צירות, קונסול כללי, קונסול, סגן קונסול, קונסול כללי בפועל, קונסול בפועל, סוכן קונסולרי או פקיד המועסק על ידי קונסוליה של מדינת-חוץ, שהם אזרחי-חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר בישראל, שהוכרו על ידי שר החוץ בתור שכאלה ושהם משמשים בתפקידם בישראל;
(3) "חוק הכניסה" - חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952;
(4) "סחורות" - סחורות טעונות מס;
(5) "משומש", לענין סחורות - שהשתמשו בהן במידה ניכרת לפני ייבואן;
(6) "חוק השבות" - חוק השבות, תש"י-1950;
(7) "עולה" - הזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, וקיים אחד מאלה:
(א) נכנס לישראל על פי אשרת עולה;
(ב) לאחר כניסתו לישראל קיבל תעודת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950;
(ג) נכנס לישראל שיצא את ישראל לפני יום כ"א בתמוז תשי"ב (14 ביולי 1952) או שנולד מחוץ לישראל לאדם שיצא מישראל כאמור, ושהה ברציפות מחוץ לישראל מיום צאתו או מיום לידתו;
(ד) נכנס לישראל על פי אשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א1, כמשמעותם בתקנות הכניסה לישראל, תשל"ד-1974 (להלן - תקנות הכניסה);
(ה) נכנס לישראל שלאחר כניסתו קיבל רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 כמשמעותו בתקנות הכניסה;
(ו) (בוטל)
(ז) (1) נכנס לישראל שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי קיים תנאים אלה:
(א) יצא מישראל לפני היותו בן 14 שנים בלוויית הורה או הצטרף להורה שהתגורר מחוץ לישראל בעת היציאה; המנהל, בהתייעצות עם המנהל הכללי של המשרד לקליטת העליה, רשאי להכיר לענין זה גם במי שיצא מישראל או הצטרף להורה כאמור, בגיל 14 שנים עד גיל 14 שנים וששה חודשים;
(ב) אף אחד מהוריו לא הועסק במשך חמש שנים לפני כניסתו מטעם מדינת ישראל או רשות מרשויותיה, ההסתדרות הציונית העולמית או רשות מרשויותיה, או מטעם כל תאגיד הרשום בישראל או המתנהל בישראל על פי דין;
(ג) הנכנס והוריו שהו לפחות ארבע שנים ברציפות מחוץ לישראל לפני יום כניסתו;
(ד) התייצב לשירות סדיר בישראל תוך שנה מיום כניסתו או הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הוא פטור מהתייצבות על פי דין ובלבד שאם התייצב כאמור או קיבל דחיית שירות עקב צאתו מהארץ, לא ייחשב כמתייצב לשירות וזאת למשך כל תקופת דחיית שירותו;
(ה) נכנס לישראל לאחר יום ב' בניסן תשכ"ח (31 במרס 1968);
(ו) נכנס לישראל על מנת להתיישב בה בהיותו בן 17 שנה לפחות.
(2) נכנס לישראל שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי קיים תנאים אלה:
(א) נולד מחוץ לישראל ולפחות אחד מהוריו היה אזרח ישראלי בעת לידתו;
(ב) הנכנס שהה ברציפות מחוץ לישראל מיום לידתו ועד יום כניסתו האמורה;
(ג) קיים תנאים (ד) עד (ו) לפסקת משנה (1).
(ד) לענין פסקת משנה זו יראו את יום הכניסה לישראל של מי שלא קיבל דרכון ישראלי, כיום שבו קיבל הנכנס לראשונה תעודת זהות ממירשם האוכלוסין במשרד הפנים.
(ח) על אף האמור בפסקאות (א) עד (ו) יראו לצורך צו זה כתושב חוזר מי שלאחר תום תקופת זכויותיו לפי צו זה התבטלה אזרחותו הישראלית כאמור בסעיף 10(ד) ו-(ה) לחוק האזרחות, תשי"ב-1952, או מי שהצהיר על אי רצונו להיות אזרח ישראלי, על פי סעיף 2(ג)(2) לחוק האמור, ויצא את ישראל לאחר תום תקופת זכויותיו לפי צו זה, למעט נכנס לפי פסקה (ג);
(8) "שירות סדיר" - כמשמעותו בחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב), למעט שירות קבע כמשמעותו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות), תשי"ד-1954;
(9) "חפצים אישיים" - כל אלה המפורטים להלן;
(א) הלבשה, הנעלה וצרכי טואלט מהסוגים ובכמויות שנהוג להביאם כמטען יד של נוסע;
(ב) יין בכמות שאינה עולה על 2 ליטר, וכן משקאות משכרים אחרים בכמות שאינה עולה על ליטר אחד, לכל נכנס שגילו לפחות 17 שנה;
(ג) תמרוקים כהליים בכמות שאינה עולה על 4/1 ליטר לכל נכנס;
(ד) חפצים שלא פורשו בפסקאות (ב) ו-(ג) שערכם הכולל בשקלים אינו עולה על סכום השווה ל-200 דולר של ארצות הברית של אמריקה, או יובאו עם הנכנס והם מיועדים לשימוש עצמי או יינתנו במתנה לאדם אחר לשימושו העצמי, ובלבד שהפטור לא יינתן על חפץ שערכו בשקלים ליחידה עולה על סכום השווה ל-150 דולר של ארצות-הברית של אמריקה; הפטור יינתן לכל נכנס שגילו שנתיים ומעלה;
(10) "חפצים ביתיים" - טובין מן הסוג המשמש כרגיל בדירת מגורים, למעט טובין לכיסוי או ציפוי קירות מכל סוג וכן למעט טובין המותקנים כרגיל במבנה, פרט ל-2 מזגני אויר שסיווגם לפי פרט 8.13 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937;
(11) "כלי עבודה" - כלי עבודה ומכשירי עבודה, מהסוג הנישא ביד, אם הם מיועדים לצרכיו המקצועיים של הנכנס, ובלבד שערכם הכולל בלירות ישראליות לא יעלה על סכום השווה ל-1,650 דולר של ארצות של אמריקה אלא אם נאמר בצו זה אחרת;
(12) (בוטל)
(13) (א) "תייר" - הנכנס לישראל על פי אשרה או רשיון לישיבת מעבר או ביקור מסוג ב-2 כמשמעותם בתקנות הכניסה, או הנכנס לישראל ויושב בה על פי צו או היתר שניתן מכוח סעיף 17 (ב) לחוק הכניסה;
(ב) נכנס מלבנון בין התאריכים ט"ז באייר התש"ס (21 במאי 2000) עד כ"א באייר התש"ס (26 במאי 2000), על פי אשרה ורישיון לישיבה מסוג א5 כמשמעותו בתקנות הכניסה.
(14) "האזור" כמשמעות מונח זה בתקנה 1 לתקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא-הגנה-לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967;
(15) "תושב חוזר" -
(א) נכנס לישראל - למעט מי שנכנס לישראל מהאזור - הרשאי לשבת בה ישיבת קבע, למעט עולה, תושב חוץ, תושב המשרת באניה או בכלי טיס ששהה מחוץ לישראל פחות מ-60 ימים רצופים ותושב האזור; או
(ב) הנכנס לישראל על פי אשרה ורשיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הכניסה, שהוא לדעת המנהל אזרח חוץ אויב, למעט נכנס כאמור שהוא תושב האזור.
(16) "מוסד להשכלה גבוהה", לענין עולה - מוסד המעניק בתום הלימודים תואר אקדמאי, או מוסד לחינוך על תיכוני שהלימודים בו נמשכים שנתיים לפחות ומתקבלים אליו תלמידים בעלי תעודת בגרות או תעודת גמר ממשלתית של 12 שנות לימוד המעניק בתום הלימודים תעודת גמר, ובלבד שהמנהל - בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות ועם המנהל הכללי של המשרד לקליטת העליה או עם מי שהם הסמיכו לכך - הכיר במוסד בתור שכזה, וכן ישיבה גבוהה, ובלבד שהמנהל, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הדתות או מי שהוא הסמיכו לכך - הכיר בישיבה כישיבה גבוהה.
(17) "רכב מנועי" - לרבות מקלט רדיו המותקן בו;
(18) (בוטל)
(19) "תושב חוץ" - נכנס לישראל - למעט נכנס כאמור שהוא תושב האזור ונכנס שהוא לדעת המנהל אזרח ארץ אויב -
(א) על פי אשרה ורשיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הכניסה;
(ב) על פי אשרה ורשיון לישיבה מסוג א3 או ב-1, כמשמעותם בתקנות הכניסה.
(ג) על פי אשרה ורשיון לישיבה מסוג א2 (להלן תושב חוץ מסוג א2);
(20) (בוטל)
(21) "כניסה" - כניסה ראשונה לישראל במעמד הקובע לענין זכויות לפי צו זה.
(22) (בוטל)
(23) "ארץ מגורים אחרונה" - הארץ שבה שהה הזכאי ערב כניסתו לישראל לפחות שנה; המנהל רשאי מטעמים מיוחדים להכיר בארץ אחרת כארץ מגורים אחרונה.
(24) "תעריף המכס" - התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, כפי שהוחלפה בצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשנ"ו-1995.


2. פטור על יבוא ועל מכירה (תיקון: תשל"ו, תשל"ח, תשל"ט, תשמ"ב, תשמ"ד, תשנ"ו, תשנ"ז, תשס"א)
יבוא של סחורות ומכירתן יהיו פטורים מתשלום המס אם יובאו על ידי אחד מאלה או נמכרו לאחד מאלה, הכל לפי הענין, בכפוף לתנאים המפורשים בסעיף 16:
(1) נשיא המדינה;
(2) אדם הנהנה מפטור לפי התחייבות הנובעת מההסכמים המפורטים להלן:
(א) הסכם כללי לשיתוף פעולה טכני בין ישראל וארצות-הברית של אמריקה לפי תכנית סעיף 4;
(ב) הסכם בענין יבוא חומר חינוכי, מדעי ותרבותי;
(ג) אמנת ג'נבה מיום 12.8.1949 בדבר הטיפול בשבויי מלחמה;
(ד) אמנת ג'נבה מיום 12.8.1949 בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה;
(ה) הסכם בין ישראל ובין צרפת בדבר פטור גומלין ממסים לגבי חומר תעמולה וכתבי תעמולה המיועדים לתיירים;
(ו) חילוף אגרות בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות-הברית של אמריקה המהווה הסכם בדבר עזרה כלכלית מיוחדת לישראל במסגרת מצע לעזרה כלכלית מיוחדת על ידי ארצות-הברית של אמריקה למזרח הקרוב ולאפריקה;
(ז) פרקי הסכם בדבר קרן המטבע הבין-לאומית;
(ח) פרקי הסכם בדבר הבנק הבין-לאומי לשיקום ולפיתוח;
(ט) הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות-הברית של אמריקה למימון תכניות מסויימות לחילופים בשדה החינוך;
(י) פרקי הסכם של התאגיד הבין-לאומי למימון;
(יא) אמנת מכס בדבר הקלות ביבואם של טובין להצגה או לשימוש בתערוכות, בירידים, בכינוסים או באירועים דומים;
(יב) אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד מקצועי;
(יג) אמנת מכס בדבר כלי קיבול;
(יד) אמנת מכס בדבר הובלה בינלאומית של טובין מכוח פנקסי TIR;
(טו) אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד מדעי;
(טז) אמנת מכס בדבר יבוא זמני של כלי אריזה;
(יז) אמנת מכס בדבר ציוד רווחה ליורדי ים;
(יח) אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד פדגוגי;
(יט) ההצעה הנספחת להסכם בין מצרים וישראל מיום 1.9.1975;
(כ) הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות-הברית של אמריקה בדבר קרן מדע דו-לאומית של ארצות הברית וישראל;
(כא) הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות-הברית של אמריקה בדבר קרן דו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים של ישראל וארצות הברית;
(כב) הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות-הברית של אמריקה בדבר הקמת קרן למחקר ולפיתוח חקלאים;
(כג) הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת הרפובליקה הפדראלית של גרמניה בדבר מכון גתה, מרכז התרבות הגרמני;
(כד) הפרוטוקול שנחתם ביום ג' באב התשמ"א (3.8.1981) בין מדינת ישראל לבין מצרים בדבר הקמתם וקיומם של הכוח והמשקיפים הרב לאומיים, בסיני.
(כה) הסכם יסודי בין ארגון הבריאות העולמי ובין ממשלת ישראל בדבר אספקת ידע של יעוץ טכני.
(כו) הסכם קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי.
(כז) הסכם בין מדינת ישראל ובין ארצות הברית של אמריקה על פי חוק ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה, התשנ"ג-1993.
(כח) הפרוטוקול בין ממשלת ישראל וממשלת אוקראינה בדבר הקמה הדדית של מרכזי תרבות מידע ופעילויותיהם.
(כט) הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הפדרציה הרוסית בדבר ההקמה והתפקוד של מרכזי תרבות.
(3) האגודה האמריקאית להעברה לכל מקום (.(C. A. R. E, ובלבד שהפטור יינתן לגבי סחורות כאמור להלן המשמשות לחלוקה על ידי אגודה המיועדות לה:
(א) מגדנות, כלי עבודה, מכונות תפירה ומערכות מלבושי תינוקות ((Layette parcels אם המנהל אישר את חלוקתן של הסחורות האמורות;
(ב) סחורות המיובאות על ידי האגודה או הנמכרות לה ישר ממחסן רשוי ומיועדות לשימושה בלבד;
(4) נציגות מדינת-חוץ ונציג מדינת-חוץ, אם הסחורות מיועדות לשירותיה של הנציגות או לשימושו של הנציג. הפטור לפי פסקה זו יוענק רק במידה של הדדיות;
(5) כהל שנמכר לסוכנות הסעד והתעסוקה שליד ארגון האומות המאוחדות, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל ששימוש במרפאותיה, ובלבד שהכהילים בחוזק של 0 65 או יותר:
3. פטור על מכירת מכונית משומשת של ראש נציגות דיפלומטית
(א) בסעיף זה -
"מכונית" - רכב פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה;
"ראש נציגות" - שגריר, ציר או מיופה כוח העומדים בראש נציגות מדינת חוץ.
(ב) מכירת מכונית על ידי ראש נציגות, לאחר התקופה הנקובה בסעיף קטן (ג), בטור א', תהיה פטורה ממס בשיעור הנקוב שם בטור ב', אם נתמלאו תנאים אלה:
(1) המדינה, שבראש נציגותה עומד מבקש הפטור, גומלת פטור דומה למדינת ישראל;
(2) שר החוץ או מי שהוא הסמיך לענין סעיף זה המליץ על הפטור;
(3) המכונית היתה בישראל בשימושו העצמי של ראש הנציגות, בתפקידו זה, שנתיים לפחות;
(4) ראש הנציגות לא נהנה מפטור לפי צו זה במשך השנתיים שלפני המכירה.
(ג) אלה התקופות ושיעורי הפטור לענין סעיף זה:
טור א' טור ב'
שנה 25%
שנתיים 50%
שלוש שנים 75%
ארבע שנים 100%
לענין חישוב התקופות האמורות בסעיף קטן זה יראו את ראש הנציגות כאילו נהנה הוא מהפטור אם נהנתה הנציגות מהפטור.
(ד) נציגות מדינת חוץ שעל שמה היתה המכונית רשומה, תהיה זכאית לפטור בשיעורים האמורים בסעיף קטן (ג), אם מילאה אחר התנאים שבסעיף קטן (ב), בשינויים המחוייבים, וראש הנציגות לא מימש זכותו לפטור תוך שנתיים שלפני המכירה.
(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ב)(3), רשאי המנהל לאשר פטור בשיעור הנקוב בטור ב' לסעיף קטן (ג), לראש נציגות המסיים שירותו בישראל, לגבי מכונית שהיתה בשימושו העצמי בישראל לפחות שנה אחת עד ליום המכירה.
(ו) מכירת מכונית על ידי -
(1) נציגות מדינת חוץ או נציג מדינת חוץ;
(2) בעל זכות נפט או קבלן לעבודות נפט, כמשמעותו בחוק הנפט, תשי"ב-1952, תהיה פטורה מתשלום סכום המס העולה על אותו חלק מהמס שהוא כיחסו של ערך המכונית בשעת מכירתה לערכה בשעת שחרורה על ידי רשות המכס, ובלבד שלא הופחת המס לפי סעיף 10 לרישה לחלק החמישה-עשר של התוספת לצו מס קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו), תשל"ד-1974, ושלא יוענק פטור לפי פסקה (1) וסעיפים קטנים (א) עד (ה) אלא לפי אחת משתי הוראות אלה, לפי שיעור הפטור הגבוה יותר.
4. פטור על מכירת סחורות טעונות מס קצוב או בשיעור מעל 10% ועל יבוא סחורות
מכירת סחורות טעונות מס קצוב או טעונות מס בשיעור העולה על 10% ויבוא סחורות יהיו פטורים מתשלום המס, בכפוף לתנאים המפורשים בסעיף 16, אם יובאו על ידי אחד מאלה או נמכרו לאחד מאלה:
(1) בית הזכרון לנשיא המדינה המנוח, ד"ר חיים וייצמן ז"ל, אם הסחורות מיועדות לשימוש בית הזכרון;
(2) ארגון בין-לאומי שמדינת ישראל או ממשלת ישראל וגם מדינת-חוץ או ממשלתה של מדינת-חוץ חברות בו, אם הסחורות מיועדות למטרותיו;
(3) מוסד של ארגון בין-לאומי לסיוע שהוכר על ידי הממשלה, אם הסחורות מיועדות למטרותיו, וישמשו למטרות האמורות תוך שנתיים אחרי ייבואן או אחרי מכירתן.
הוראות פסקה זו לא יחולו על רכב מנועי על אביזריו, ציוד משרדי, מגדנות, יין ומשקאות אחרים.
5. פטור יבוא על ידי תייר (תיקון: תשל"ז, תשנ"ט)
(א) ייבואן של סחורות המפורטות להלן יהיה פטור מתשלום המס אם יובאו על ידי תייר בכפוף לתנאים ולהוראות של הסעיפים 16, 17 ו-18, הכל לפי הענין -
(1) חפצים אישיים;
(2) כלי עבודה;
(3) מכונת כתיבה, מצלמה, מסרטה, מקלט רדיו, מקלט טלויזיה, רשם קול, משקפת, תכשיטים אישיים, כלי נגינה, מקול, עגלת ילדים, אוהל אחד ושאר ציור מחנאות, ציוד ספורט, זוג אופניים ללא מנוע ומכשירים כיוצא באלה של נוסעים - כל אלה אם הם משומשים ומיטלטלים, שיובאו עם הנכנס בעת כניסתו;
(4) רכב מנועי, כפוף לתנאים הקבועים בפרט 7 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשנ"ט-1998, בפרטי משנה 1050/9, 1051, 1052, 1053 ו-1054;
(5) גרור למגורים;
(6) סירה מתנפחת.
(ב) גובה המכס רשאי לדרוש מהנכנס ערובות, שהחפצים יוצאו עם תום תקפו של הרשיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור או עם צאתו מישראל, הכל לפי התאריך המוקדם יותר, או שישולם סכום המס שהגיע בעדם בעת היבוא במקרה שגובה המכס ירשה את השארתם בישראל.
6. פטור יבוא על ידי עולה, או תושב (תיקון: תשל"ז, תשל"ח, תש"ם, תש"ס, תשס"ג, תשס"ד)
(א)3 ייבואן של סחורות המפורטות להלן יהיה פטור מתשלום מלוא המס, אם יובאו על ידי עולה, או תושב חוץ, למעט תושב חוץ מסוג א2 (בסעיף זה - נכנס)
(1) חפצים אישיים;
(2) כלי עבודה;
(3) חפצים ביתיים שיובאו במטענו הנלווה של הנכנס בעת כניסתו ובמספר משלוחים שאינו עולה על שלושה; וכן משלוח אחד נוסף של חפצים ביתיים, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי הצורך במשלוח הנוסף התעורר עקב תקלה באריזתם או בהובלתם של החפצים הביתיים במשלוח הקודם, והנכנס הודיע על כך לגובה המכס סמוך לשחרור המשלוח מפיקוח רשות המכס.
(4) (בוטלה).
(5)7 אופנוע או קטנוע או אופניים המצויידים במנוע עזר;
(6) רכב מנועי אחר שאינו מפורט בפסקה (5), וכן רכב המונע על ידי מנוע חשמלי שאינו טעון היתר משרד התחבורה לנוע בדרכים, אם יובא על-ידי עולה;
(7) - (9) בוטלו)
(ב) יבוא מכונות, מכשירים וכלים, כל אלה מהסוג המשמש לתעשייה, למלאכה, לחקלאות או למטרה אחרת שאושרה מראש על ידי מנכ"ל המשרד לקליטת העליה והמנהל - למעט רכב מנועי וכן למעט מכונות, מכשירים או כלים, המופעלים על ידי השלשת מטבע, אסימון או דיסקית המשמשים למכירת סחורות, או למשחקים או להשמעת נגינה - יהיו פטורים מתשלום המס החל עליהם, אם ייובאו על ידי עולה, ובלבד שנתקיימו כל אלה:
(1) ערך הטובין פו"ב בלירות ישראליות אינו עולה על סכום השווה ל-36,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה, ובלבד שאם יובאו סחורות שערכן עולה על הסכום האמור תחול פסקה זו על אותו חלק מהסחורות שערכן עד אותו סכום; לצורך חישוב הערך, יצורף גם ערך הסחורות שייבא העולה לפי סעיף קטן (א)(2), כאילו יובאו לפי סעיף קטן זה;
(2) הסחורות מיובאות לשימוש במפעלו התעשייתי, בבית מלאכתו, במשקו החקלאי או בעסקו (להלן - המפעל) של העולה, ויוחזקו במרוכז בחצרי המפעל;
(3) (בוטלה)
(4) העולה הינו בעלים במפעל ועובד פעיל בו;
(5) רשימה כוללת של כל הסחורות אושרה מראש על ידי המנהל;
(6) הסחורות יישארו בבעלותו המלאה של העולה במשך חמש שנים לפחות;
(7) העולה הציג בפני המנהל את כל הרשיונות, האישורים והמסמכים האחרים הדרושים על פי כל דין, לניהול המפעל, אולם רשאי המנהל לוותר על תנאי זה, אם הוכח להנחת דעתו כי העולה נקט בכל הצעדים הדרושים לקבלת מסמכים אלה.
(ג)3 (בוטל)
(ג1)3 תושב חוץ מסוג א2 יהיה פטור מתשלום המס בשל ייבוא טובין המפורטים בסעיף 5, ולפי התנאים האמורים בו.
(ד) לא יינתן פטור לפי סעיף קטן (א)(6), אם נהנה הנכנס מפטור לפי סעיף קטן (א)(5), אלא אם שילם את המס על הסחורה שייבא לפי סעיף קטן (א)(5).
(ה) לא יובאו הסחורות המנויות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) עם הנכנס, יינתן הפטור, אם ייבא הנכנס -
(1) רכב מנועי - בתוך שלוש שנים מיום הכניסה.
(2) סחורה אחרת, למעט חפצים אישיים - תוך שלוש שנים מיום כניסתו, אולם לגבי סחורה שסיווגה לפי סעיף 6(ב) רשאי המנהל לאשר תקופה נוספת שלא תעלה על שנה אם שוכנע כי העיכוב ביבוא הטובין נגרם בגלל תנאי הרישוי במקצועו של הזכאי.
(ו) לענין סעיף זה -
(1) יראו יום כניסתו של עולה כמשמעותו בסעיף 1(7)(ב) ו-(ה), למעט עולה ששינה מעמדו מתושב חוץ, כיום שבו קיבל רשיון לישיבת ארעי או תעודת עולה;
(2) (בוטלה)
(3) ניתן לראות אדם כעולה לפי יותר מפסקת משנה אחת של סעיף 1(7) - יראו את יום כניסתו בתאריך המוקדם ביותר בו ניתן לראותו כעולה לפי אותו סעיף.
(4) יראו את יום כניסתו של תושב חוץ מסוג א2 כיום כניסתו הראשונה על-פי האשרה, ואם קיבל רשיון לישיבת קבע כיום שבו קיבל את הרשיון;
(5) יראו את יום כניסתו של תושב חוץ למעט תושב חוץ מסוג א2 כיום כניסתו הראשונה על פי האשרה או הרשיון.
(6)6 על אף האמור בפסקה (5), יום כניסתו של תושב חוץ, למעט תושב חוץ מסוג א2, ששינה מעמדו לעולה, יהיה היום שבו קיבל רישיון לישיבת ארעי או תעודת עולה, לפי המוקדם מביניהם.
(ז) (1) תושב חוץ למעט תושב חוץ מסוג א2, ששינה מעמדו לעולה, יינתן לו הפטור בתקופה האמורה בסעיף קטן (ה), כפוף לאמור בסעיף קטן (ו); ובלבד שהתקופה לא תפחת משנה מיום שינוי מעמדו;
(2) תושב חוץ מסוג א2, ששינה מעמדו לעולה, יינתן לו הפטור בתקופות האמורות בסעיף קטן (ה) החל מיום שינוי מעמדו.
(ח) (בוטלה)
(ט)3 לא יינתן לנכנס פטור לפי סעיף זה על סחורות, למעט חפץ אישי, אם הנכנס או בן זוגו מימשו זכות לפטור על סחורות מאותו סוג בהתאם לצו זה, , למעט פטור הניתן לפי סעיף 5; ואולם לא יחול סעיף קטן זה על נכנס שבן זוגו מימש פטור על סחורות כאמור וחלפו שש שנים לפחות מהיום ששוחררו הסחורות מאותו הסוג מפיקוח רשות המכס.
(י)3 הוראות סעיף קטן (ט) לא יחולו על נכנס לישראל לפי אשרה ורשיון לישיבה א3 או ב-1, או מי שקיבל רשיון מהסוג האמור לאחר כניסתו לישראל, אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) חזר לישראל לאחר שיצא ממנה;
(2) כל הסחורות שהנכנס או בן זוגו נהנה בעבר לגביהן מפטור על פי צו זה, יוצאו עם יציאתו האמורה מישראל, זולת אם הרשה גובה המכס את השארת הסחורות בישראל והנכנס שילם את מס הקניה החל עליהן;
(3) (בוטלה)
(יא) (יב) (בוטלו)
(יג) לא יינתן פטור לפי סעיף זה לתושב חוץ כהגדרתו בסעיף 1(19)(ב), אלא אם מי שהזמין את תושב החוץ נתן ערבות להנחת דעתו של המנהל למילוי תנאי הפטור ותשלום המסים החלים על-פי צו זה.
7. פטור יבוא על ידי תושב חוזר או סטודנט חוזר (תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תש"ם3, תשמ"ז, תשנ"א5, תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ח, תשס"ד7)
(א) ייבואם של טובין המפורטים להלן יהיה פטור מתשלום המס אם יובאו על-ידי תושב חוזר או סטודנט חוזר (להלן בסעיף זה - הזכאי):
(1) יבוא על-ידי תושב חוזר ובלבד שנכנס לישראל דרך גבול יבשתי:
(א) עד יומיים -
הלבשה, הנעלה וצרכי טואלט מסוגים ובכמויות שנהוג להביאם כמטען יד של נוסע;
(ב) למעלה מיומיים אך פחות משבועיים -
הלבשה, הנעלה וצרכי טואלט מסוגים ובכמויות שנהוג להביאם כמטען יד של נוסע;
משקאות משכרים, כולל יין בכמות שאינה עולה על ליטר אחר, לכל נכנס שגילו לפחות 17 שנה;
טבק לכל צורותיו במשקל שאינו עולה על 125 גרם, לכל נכנס שגילו לפחות 17 שנה;
חפצים אחרים - למעט מזון, מקלט טלויזיה, מכונת כתיבה, מצלמה, מסרטה ורשם קול - אם יובאו עם הנכנס והם מיועדים לשימושו העצמי, או אם יינתנו לאדם אחר לשימושו העצמי, ובלבד שערכם הכולל לא יעלה על 50 דולר של ארצות הברית של אמריקה.
(2) ייבוא על-ידי תושב חוזר ששהה מחוץ לישראל פחות משנתיים אך לא פחות משבועיים לגבי נכנס לישראל דרך גבול יבשתי: חפצים אישיים, למעט מלבושי פרווה, ובלבד שלגבי תושב חוזר אחרי שהות של פחות משנה מחוץ לישראל תחול הגדרת "חפצים אישיים" שבסעיף 1(9)(ד) כאילו בכל מקום, במקום "125 דולר" נאמר "100 דולר" ולגבי תושב חוזר השב לישראל בכלי שיט, שפקד נמל בקפריסין, לא יינתן הפטור על חפצים אישיים לפי סעיפים קטנים ב' עד ד' לסעיף 1(9), אלא אם כן חלפו ששה חדשים רצופים לפחות מיום שקיבל פטור לפי הסעיפים האמורים.
(3) ייבוא על-ידי תושב חוזר, ששהה מחוץ לישראל שנתיים או יותר או על-ידי סטודנט חוזר:
(א) חפצים אישיים;
(ב) כלי עבודה, ובלבד שערכם הכולל בשקלים לא יעלה על סכום השווה ל-1000 דולר של ארצות הברית של אמריקה;
(ג) חפצי בית אלה: תנור בישול ואפיה, תנור הפועל בשיטת MICRO WAVE, מחשב ביתי, מדיח וכלים, מקרר או מקפיא עמוק, מערבל מזון, מכונת כביסה, רדיו משולב במקול, מערכת מגביר קול - רמקול (סטריאו), מקלט טלוויזיה, בעל מסך שגודלו אינו עולה על 29 אינץ, רשם-קול, שואב אבק, מאוורר, מכונת תפירה, רהיטים, מגהץ, אופניים, כלי אוכל ובישול, כלי מיטה ולבני רחצה, כלי נגינה פרט לפסנתר ועוגב, כלי תאורה, מייבש שיער, מכונת הקרנה ביתית לשקופיות ולסרט, מסך להקרנת שקופיות וסרט, מצנם, תנור חימום אחד, פרקולטור, שעון בית, מכונה לחיתוך לחם, מכונת סריגה, קישוטים לבית, צעצועים, עגלת תינוק, מחשב כיס, מכונת כתיבה מטלטלת, מצלמה, למעט מצלמת טלויזיה, רדיו מטלטל, רשמקול מטלטל, מסרטה, משקפת, קסטות מוקלטות לא זהות (עד 50) ותקליטים לא זהים (עד 200); מכונת גילוח, תכשיטים בכמות סבירה, אקדח, וחפצים ביתיים אחרים שערכם הכולל אינו עולה על סכום בשקלים השווה ל-200 דולר של ארצות הברית של אמריקה ובלבד שערך כל פריט אינו עולה על סכום בשקלים השווה ל-10 דולר של ארצות הברית של אמריקה.
לא יובאו הטובין המפורטים בפסקה זו, למעט הטובין המפורטים בסעיף 1(9)(ב)-(ד) במטען הנלווה של הזכאי בעת כניסתו, יינתן הפטור, אם ייבא את הטובין תוך תשעה חדשים מיום כניסתו, ובלבד שיובאו לישראל במספר משלוחים שאינו עולה על שניים. המנהל רשאי לאשר ייבוא במשלוח אחר נוסף אם הוכח לו שהצורך במשלוח הנוסף התעורר עקב תקלה באריזתם או הובלתם של הטובין במשלוח הקודם והזכאי הודיע על כך למנהל סמוך לשחרור אותו משלוח מפיקוח רשות המכס;
(ב) לא יינתן פטור לתושב חוזר, לסטודנט חוזר או לאזרח חוזר (להלן - בסעיף זה הזכאי) על טובין, למעט חפץ אישי, אם הם או בני זוגם נהגו בעבר מפטור על אותו סוג של טובין לפי צו זה, אלא אם הזכאי או בן זוגו שהה בישראל שש שנים לפחות מהיום ששוחררו הטובין מאותו סוג. העדרות מישראל במשך פרקי זמן שאינם עולים בכל שנה על ארבעה חדשים לא תחשב כהעדרות מישראל לענין זה.7
(ג) ייבוא של רכב מנועי יהיה פטור מתשלום המס, אם יובא על ידיתושב חוזר הבא לביקור לאחר שהות של שנה אחת לפחות מחוץ לישראל ובלבד שהרכב יוצא עמו, סמוך ליציאתו או לפניו, תוך תקופה שלא תעלה על ארבעה חדשים מיום כניסת הרכב, או תקופה נוספת שאישר המנהל, ובלבד שאם יוצא הרכב אחרי יציאתו של התושב החוזר, יאוחסן הרכב עד יצואו בנמל היצוא.
7א. - 8. (בוטלו) (תיקון: תשס"ד7)
9. פטור על יבוא של איש צוות (תיקון: תשל"ז, תש"ם, תשנ"ג, תש"ס)
(א) ייבואן של הסחורות המפורטות להלן יהיה פטור מתשלום המס אם יובאו על ידי אדם המשרת באניה או בכלי טיס והנכנס לישראל, בכפוף לתנאים ולהוראות של הסעיפים 16 ו-18, הכל לפי הענין ואם האדם האמור הצהיר על הסחורות -
(1) הלבשה והנעלה משומשות וצרכי טואלט מסוגים ובכמויות שנהוג להביאם כמטען יד של נוסע;
(2) יין בכמות שאינה עולה על 3/4 ליטר ומשקאות משכרים אחרים בכמות שאינה עולה על 3/4 ליטר - לכל נכנס שגילו לפחות 17 שנה, אם שהה מחוץ לישראל חמישה ימים או יותר;
(3) לכל נכנס שגילו לפחות 17 שנה - סיגריות בכמות שאינה עולה על 4 חפיסות של 20 סיגריות כל אחת, אם שהה מחוץ לישראל פחות מחמישה ימים, אך לא יותר מחפיסה אחת לכל יום של היעדרות ו-10 חפיסות של 20 סיגריות כל אחת, אם שהה מחוץ לישראל חמישה ימים או יותר.
(4) טובין אחרים שערכם הכולל אינו עולה על 20 דולר של ארצות הברית של אמריקה לכל תקופת היעדרות עד חמישה ימים, ועל 1.50 דולר של ארצות הברית של אמריקה לכל יום מעל חמשת הימים הראשונים.
(5) טובין שסך כל מסי היבוא החלים עליהם אינו עולה על 20 שקלים חדשים.
(ב) לא יוצאו הסחורות האמורות בסעיף קטן (א) לרשותו של אדם אחר שאינו זכאי לגביהן לפטור מתשלום המס, אלא אם כן שולם המס המלא החל עליהן.
(ג) לא יינתן פטור לפי סעיף זה אלא אם הסחורות יובאו עם הנכנס ובכמות שהיא, לדעת גובה המכס, מיועדת לשימושו העצמי והתכוף של הנכנס.
9א. (בוטל) (תיקון: תשס"ד7)
10. פטור על יבוא סחורות לפי תכנית
ייבואן של סחורות יהיה, בכפוף לתנאים של סעיף 16, פטור מתשלום המס אם יובאו על ידי אדם במסגרת תכנית כאמור בפרט 11 לתוספת של חוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), תשי"ז-1957.
11. מכירה לשם יצוא
מכירתן של סחורות תהיה פטורה מתשלום המס בכפוף לתנאים של סעיף 16, אם נמכרו לשם יצוא ויוצאו תוך תקופה שקבע המנהל, ובלבד -
(1) שיוצאו על ידי המוכר, או
(2) שהתמורה שולמה במטבע-חוץ.
11א. פטור על מכירה ליוצאים מישראל (תיקון: תשנ"ח)
מכירתם של טובין תהיה פטורה מתשלום המס בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 16, אם נמכרו במחסן למכירה ליוצאים מישראל או במחסן לצידת אניות וכלי טיס כאמור בתקנה 12 לתקנות המכס, התשכ"ו-1965, לזכאים לקנות טובין במחסנים אלה.
12. פטור על מכירת סחורות שיוצרו בישראל (תיקון: תשל"ז, תשל"ח, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ז, תשנ"ו, תשס"ד7)
(א) בסעיף זה -
"נכנס" -
(1)3 תושב חוץ המנהל משק בית בישראל (להלן בסעיף זה - תושב חוץ), עולה, תושב חוזר, סטודנט חוזר;
(2) נכנס לאזור - למעט מי שנכנס לאזור מאזור אחר או מישראל - לישיבת קבע באזור (להלן - תושב האזור).
"טובין" 3 - טובין אלה שיוצרו בישראל: מקרר, מכונת כביסה, מייבש כביסה, תנור בישול ואפיה או כיריים לבישול, מקלט טלוויזיה, מזגן אויר, מקפיא עמוק, פסנתר, רהיטים, שטיחים, תנור חימום, מאוורר, מערבל מזון, מצנן אויר, מייבש שיער, תנור מצלה, שואב אבק, תנור הסקה, קונווקטור להסקה, קולט אדים וריחות, מדיח כלים, מסחטת מיץ חשמלית, ומכשיר חשמלי לבישול קפה (אספרסו) אם שוחרר לפי סעיף קטן (ה).
(ב) מכירת טובין לנכנס שהוא עולה או תושב חוץ למעט תושב חוץ מסוג א2, תהיה פטורה מתשלום המס. מכירת טובין המפורטים להלן לתושב חוץ מסוג א2, תהיה פטורה מתשלום המס אם נרכשו תוך התקופה האמורה בסעיף 6(ה)(2): מקרר, מכונת כביסה, תנור בישול ואפיה, תנור חימום, מקלט טלוויזיה. לענין זה יראו את יום כניסתו של תושב חוץ מסוג א2 כיום כניסתו שבסמוך אליו קיבל פטור בשל אחד החפצים המנויים לעיל.3
(ג) מכירת טובין המפורטים להלן לנכנס שהוא תושב חוזר לאחר ששהה מחוץ לישראל שנתיים או יותר או למי שנכנס לראשונה לישראל ובידו אשרה או רשיון לישיבת קבע, או לסטודנט חוזר תהיה פטורה מתשלום המס: מקרר או מקפיא עמוק, מכונת כביסה, תנור בישול ואפיה או כיריים לבישול, מאוורר, מערבל מזון, מקלט טלוויזיה, שואב אבק, מכונת תפירה, מגהץ, מייבש שיער, רהיטים, מצנם, ותנור חימום אחד, כל אלה אם יוצרו בישראל.3
(ד) מכירת טובין המפורטים בסעיף קטן (ג) לנכנס שהוא תושב האזור לאחר ששהה מחוץ לישראל ומחוץ לאזור שנתיים או יותר תהיה פטורה מתשלום 50% מהמס.
(ה) מכירת סחורות למי שזכאי לייבא סחורות לפי סעיף 6(ב) תהיה פטורה ממלוא המס.
(ו) מכירתם של טובין המפורטים להלן לאזרח חוזר, תוך שנה מיום כניסתו, פטורה מתשלום המס: מקרר, מכונת כביסה, תנור בישול ואפיה, טלוויזיה, מערבל מזון, שואב אבק, שטיח, מזגן אויר ורהיטים - כל אלה שיוצרו בישראל.
(ז) מכירת סחורות לפי סעיף זה תהיה פטורה מתשלום המס, כולו או מקצתו, אם נתקיימו תנאים אלה:
(1) נתמלאו הוראות סעיפים 6, 7, 7א ו-8, הכל לפי הענין ובשינויים המחוייבים;
(2) הסחורות נמכרו בידי אדם המקיים להנחת דעתו של המנהל תנאים אלה:
(א) הוא יצרן הסחורה הנמכרת ולרשותו רשת של שיווק ואמצעים למתן שירות תיקונים לסחורה, אם מקובל לתת שירות לסחורות מסוג זה;
(ב) הסחורות יימכרו לזכאים לפטור לפי סעיף זה לפי מחירון שיאשר המנהל והמחיר כולל אחריות לטיב ולפעולה תקינה של הסחורה למשך התקופה שלה ניתנת כרגיל אחריות כאמור לאותה סחורה;
(ג) הוא מקיים את הוראות התוספת להוראות מס הכנסה, (ניהול חשבונות על ידי סוחרים וסוכנים), תש"ך-1960, ומנהל כל רישום אחר שקבע המנהל;
(ד) שם היצרן נכלל ברשימת היצרנים המוכרים לפי סעיף זה, שפורסמה על ידי המנהל בבתי המכס;
(ה) הוא מילא תנאים נוספים שקבע המנהל;
(ו) היצרן יאושר בכתב לצורך סעיף זה על ידי המנהל, אולם רשאי המנהל לבטל אישור זה אם חדל לקיים תנאי מתנאים אלה.
(3) סחורות שנמכרו לזכאים לפי סעיפים קטנים (ב), (ג), (ד) ו-(ו) יהיו רק סחורות המתאימות לשימוש ביתי ואילו סחורות הנמכרות לזכאים לפי סעיף קטן (ה) יהיו סחורות המתאימות לשימוש במפעלו של הזכאי, הכל כמשמעותם בסעיף 6(ב).
(ח) מכירת טובין לנכנס שהוא פליט מויטנאם שהוכר ככזה, על ידי שר הקליטה או מי שהוסמך על ידו, תהיה פטורה מתשלום המס, ובלבד שהפטור יינתן עד לתאריך כ"ד בתשרי התשמ"ד (1.10.83).
12א. פטור על מכירת טובין למיזם מורשה (תיקון: תשנ"ב)
מכירת טובין למיזם מורשה כמשמעותו בחוק אזורי נמל חופשיים, התשכ"ט-1969, תהא פטורה מתשלום המס אם הוכח, להנחת דעתו של המנהל, כי הטובין מיועדים להקמתו של המיזם המורשה, לניהולו, להפעלתו, לשימושו ולעסקיו כפי שפורט בכתב האישור שקיבל.
13. (בוטל) (תיקון: תשס"ד)
14. פטור על החזקת מלאי
הוטל מס על החזקת מלאי של סחורות בהתאם לסעיף 2(ב) לחוק, רשאי המנהל לפטור, בכפוף לתנאים של סעיף 16, את החזקת המלאי האמור מתשלום חלק מן המס המוטל עליו, ובלבד שחלק זה לא יעלה על 20 למאה מסכום המס.
15. פטור על יבוא בירושה
ייבואן של סחורות - למעט רכב מנועי - שהוכח, להנחת דעתו של גובה המכס, שבאו בירושה לתושב ישראל מנפטר מחוץ לישראל, יהיה, בכפוף לתנאים של סעיף 16, פטור מתשלום המס, ובלבד שהסחורות מיועדות לשימושו של אותו תושב או של בני-ביתו.
16. תנאי הפטור
הפטור האמור בסעיפים 2 ו-4 עד 15 יינתן לזכאי בתנאים אלה:
(1) הסחורה תיובא או תירכש על ידיו, אולם רכב מנועי, רשאי מי שזכאי לייבאו, לרכוש אותו ממחסן רשוי;
(2) הסחורה תשמש למטרה שלגביה ניתן הפטור, ואם לא צויינה המטרה - לשימושו העצמי של הזכאי לפטור או לבני משפחתו הנלווים אליו, ולא תשמש למטרה אחרת אלא לאחר קבלת היתר לכך מהמנהל ותשלום המס.
(3) הזכאי ימציא ערובות והוכחות בדבר קיום תנאי הפטור להנחת דעתו של גובה המכס.
17. תנאים נוספים לפטור על רכב מנועי או מכירתו (תיקון: תשל"ז, תשל"ח, תש"ם, תשנ"ד, תשנ"ז, תשנ"ח, תשס"ד)
(א) פטור מתשלום המס, כולו או מקצתו, על רכב מנועי יינתן לזכאי לפטור לפי סעיפים 5, 6 או 13 (להלן בסעיף זה - הנכנס); אם נתמלאו גם תנאים אלה:
(1) הנכנס הינו בעל רשיון נהיגה בר-תוקף בישראל, לרכב מהסוג שייבא או שרכש (להלן בסעיף זה - הרכב הנרכש);
(2) הנכנס היה בעל רשיון נהיגה בר-תוקף של ארץ מגוריו האחרונה, ערב כניסתו לישראל, לרכב מסוג הרכב הנרכש והציג רשיון זה בפני גובה המכס; תנאי זה לא יחול לגבי אופניים המצויידים במנוע עזר.
(3) על אף האמור בפסקה (2), עולה שנכנס כדי לשרת בצבא-הגנה לישראל (להלן - צה"ל) במסגרת הסדר מיוחד שפורסם בהוראת מטכ"ל ושאישר, לענין זה, המנהל, יראו כערב כניסתו לישראל את ערב הכניסה האחרונה שלו, שלפני מימוש זכויותיו.
(4) הוראות פסקה (2) לא יחולו על עולה, אם נתקיימו בו תנאים אלה:
(א) נכנס לישראל כדי לשרת בצה"ל בגיל שאינו פחות משבע עשרה ואינו עולה על עשרים;
(ב) שירת במועדו שירות סדיר כחייל בודד; לענין זה, "חייל בודד" - כהגדרתו בהוראת מטכ"ל 35.0808, בסעיף 2ב(2), שזה לשונה: "חייל למעט חייל בשירות חובה בתנאי קבע, אשר בא לארץ מחו"ל ולפני בואו לא היה חייב גיוס עפ"י הנחיות גיוס שהוצאו ע"י מינהל גיוס, התגייס לצה"ל וכל קרובי משפחתו מדרגה ראשונה נשארו בחו"ל ומקום מגוריהם הקבוע הוא בחו"ל (למעט בני שליחים מטעם המדינה, מוסדות ציבור או מפעלים);
(ג) לא יצא מישראל לאחר השירות הסדיר, אלא לביקורים שאינם עולים על ארבעה חודשים בכל שנה; בפסקת משנה זו, "שנה" - תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה בתאריך השחרור מצה"ל;
(5) יצא העולה מישראל שלא כאמור בפסקה (4)(ג), יהא חייב בהצגת רשיון נהיגה בר תוקף מארץ מגוריו האחרונה גם אם הרשיון ניתן לו במועד שאחרי ערב הכניסה לישראל.
(ב) מכירת רכב מנועי על ידי מי שנהנה מפטור מלא או חלקי לפי צו זה, למעט תייר ולמעט תושב חוץ כמשמעותו בסעיף 1(19)(ב) תהא פטורה מתשלום המס אם היה בהחזקתו ובשימושו בישראל תקופה שאינה פחותה מחמש שנים מיום השחרור או הרכישה בישראל; לענין סעיף קטן זה, יראו החזקה ושימוש בידי בן זוג של זכאי שנפטר כהחזקה ושימוש בידי הזכאי.
(1) רכב ששוחרר או שנרכש לפני יום ז' בטבת תשל"ד (1 בינואר 1974) והיה בהחזקתו ובשימושו בישראל תקופה שאינה פחותה מארבע שנים מיום השחרור או הרכישה בישראל;
(2) רכב ששוחרר או נרכש אחרי ו' בטבת תשל"ד (31 בדצמבר 1973), והיה בהחזקתו ובשימושו בישראל תקופה שאינה פחותה מחמש ש*נים מיום השחרור או הרכישה בישראל;
(3) לענין סעיף קטן זה, החזקה ושימוש בידי בן זוג של זכאי שנפטר יראו כהחזקה ושימוש בידי הזכאי.
(ג) (בוטל) (תיקון: תשס"ד7)
(ד) על אף האמור בסעיף 6(ט), ובכפוף ליתר הוראות צו זה, יהא עולה פטור מהמס בשל רכב מנועי לפי סעיפים 6 או 13, אף אם בן זוגו נהנה בעבר מפטור לפי צו זה בשל רכב מנועי בתקופה שלא היה בן-זוגו, ובלבד שנתקיים אחד מאלה:
(1) בן-הזוג החזיק והשתמש ברכב המנועי תקופה שאינה פחותה מארבע או חמש שנים, לפי הענין, כאמור בסעיף 17(ב);
(2) בן-הזוג העביר את הרכב המנועי או את השימוש בו לפני תום התקופה האמורה בפסקה (1) לאדם אחר ושולם המס המגיע, או, בהסכמת המנהל, לזכאי אחר לפטור מהמס לפי צו זה.
(ה) עולה המעביר את הרכב או את השימוש בו לאחר, כשחלפה שנה אחת לפחות מיום שחרורו מרשות המכס ובטרם עברה התקופה האמורה בסעיף קטן (ב)(2), יופחת משיעור המס שחל על הרכב ביום ההעברה, שיעור המכס שהוטל עליו ביום שחרורו לפי פרט 7 לתעריף המכס, ולהפרש יווסף שיעור המכס החל על הרכב ביום ההעברה לפי פרק 87 שבתעריף המכס.
18. הוראות כלליות (תיקון: תשל"ז, תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשנ"ח, תשס"ד7)
(א) הפטור מתשלום המס, כולו או מקצתו, לפי הסעיפים 5 עד 9 ו-12 יינתן לזכאי לפטור (להלן בסעיף זה - הנכנס) לפי הכללים האלה, הכל לפי הענין:
(1) הסחורות המפורטות בסעיפים האמורים יובאו או נרכשו בידי הנכנס בכמות סבירה.
(2) הסחורות שיובאו הן רכושו של הנכנס, שאותו החזיק בחוץ לארץ לפני כניסתו, או נרכשו על ידיו מכספו שהוחזק בחוץ לארץ לפני כניסתו, או, אם הוא תייר, תושב חוץ או עולה, נשלחו אליו כמתנה בתום לב;
(2א) הטובין ישמשו לשימושו העצמי של הנכנס או של בני משפחתו הגרים עמו במשך תקופה של שש שנים לפחות.
(3)3 לא הובאו הטובין עם הנכנס רשאי הוא לרכוש את הטובין מחוץ לישראל בכפוף לשאר תנאי צו זה.
(4) חשבון המכר של סחורות שנרכשו בחוץ לארץ וכן שטר המטען של סחורות כאמור, הוצאו על שמו של הנכנס;
(5) הנכנס הוכיח להנחת דעתו של המנהל, כי סחורות שעליהן ניתן בעבר פטור מלא או חלקי, לפי צו זה, לו או לבן זוגו, הן ברשותו, או נמכרו לאחר באישור מוקדם של גובה המכס, או יוצאו מישראל, וכי נתמלאו תנאי הפטור האחרים לגביהם; המנהל רשאי לוותר על קיומו של תנאי זה, במקרים מיוחדים, בתנאים שיקבע;
(6) הנכנס הציג בפני גובה המכס את התעודות והמסמכים שהוצאו לו מאת המשרד לקליטת העליה או מאת הסוכנות היהודית לא"י והנוגעים לכניסתו או לעלייתו לישראל או לשהותו בה;
(7) הנכנס הצהיר בכתב על העובדות המצביעות על זכאותו לפטור לפי צו זה, בטופס שהורה עליו המנהל;
(8) לא יובאו הסחורות עם הנכנס, יינתן הפטור האמור כלהלן:
(א) נקבעה בצו זה תקופה מסויימת לייבוא סחורות או לרכישתן, ייובאו או יירכשו הסחורות תוך תקופה זו;
(ב) לא נקבעה בצו זה תקופה כאמור, ייובאו הסחורות תוך שלושים יום לפני או אחרי היכנסו, בכפוף לפסקאות משנה (ג) עד (ה);
(ג) הלבשה והנעלה המיובאות על ידי עולה, תושב חוץ, תושב חוזר או אזרח חוזר, ייובאו תוך שלושים יום לפני כניסתו או תוך שלושה חדשים מיום כניסתו; אולם הלבשה והנעלה המיובאות יחד עם משלוח עיקר חפצי ביתו של הנכס שהיו בשימושו מחוץ לישראל ייובאו בתקופה שנקבעה בצו זה ליבוא חפצי ביתו;
(ד) חפצים אישיים, או סחורות המפורטות בסעיף 9, ייובאו עם הנכנס בעת כניסתו;
(ה) (בוטלה)
(9) לא יינתן פטור לטובין שיובאו באמצעות חבילות דואר, אלא אם החבילה נשלחה מארץ מגוריו האחרונה של הזכאי לפני כניסתו לישראל;3
(10) לא יינתן פטור לנכנס בשל חפצים ביתיים, כל עוד לא הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הוא מקיים משק בית בישראל.
(ב) החלטתו של גובה המכס, אם הסחורות נחוצות, מתאימות ומיועדות לשימוש עצמי, אם יובאו בכמות סבירה, אם הן משומשות או אם הן מסוגן של סחורות אחרות או דומות להן, וכן אם נתמלאו התנאים בדבר שהות בישראל או שהות מחוץ לישראל לתקופות הקבועות בצו זה - תהא סופית.
(ג) בחישוב כל תקופה לצורך מתן הפטור, לא תבוא במנין תקופה שהנכנס שירת בשירות סדיר תקופה שהנכנס שירת בשירות לאומי בהתנדבות כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות),
התשל"ח-1978, ובלבד שהציג אישור על קיום תנאי השירות הלאומי הקבועים בתקנות אלה או תקופה שהנכנס שירת בשירות בטחוני מיוחד ועל שירות זה ניתן לו אישור על ידי ראש הממשלה או מי שהוא הסמיך.
(ד) לעולה, למעט עולה האמור בסעיף קטן (ט) וסעיף 1(7)(ו) וסעיף 1(7)(ז)(1), או לתושב חוץ, בחישוב כל תקופה לצורך מתן הפטור, לא תבוא במנין תקופה רצופה העולה על ששה חדשים, ששהה מחוץ לישראל, ובלבד שסך כל התקופה מיום כניסתו עד תום התקופה בה הוא זכאי לפטור לא יעלה על שש שנים או תקופה ארוכה יותר אם ניתנה עליה הסכמת המנהל.3
(ה) רשאי המנהל, אם ראה טעמים מיוחדים לכך, לתת פטור בתנאים שיורה, גם במקרים אלה:
(1) העולה לא ייבא ולא רכש, תוך התקופה האמורה בצו זה, מקרר, תנור בישול ואפיה או כיריים, מכונת כביסה, מקלט טלוויזיה, תנור חימום; מכל לגז נפט מעובה, מונה אספקה למכשירי גז, וציוד המהווה מערכת להפעלת מכשיר הגז, ובלבד שפטור על סחורות אלה יינתן על רכישה לפי סעיף 12 בלבד ולא יאוחר מתום שנה מסיום התקופה האמורה;
(2) לא נתקיימו התנאים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (א), ובלבד שפטור לפי פסקה זו יינתן רק אם הסחורות הן בבעלותו, בתום לב, של הנכנס.
(ו) לאדם הנכנס והוא למטה מגיל 18 (להלן - קטין) יינתן הפטור רק על אלה:
(1) חפצים אישיים;
(2) סחורות אחרות שלדעת גובה המכס נחוצות לשימושו התכוף בתקופה הסמוכה לכניסתו: סעיף קטן זה לא יחול על קטין שהוא עולה -
1. שנכנס לישראל בגיל 17 שנה, חלה עליו חובת התייצבות לשירות סדיר והתייצב בישראל תוך שנה מיום כניסתו או הוכיח כי הוא פטור מהתייצבות על פי דין, ובלבד שאם התייצב כאמור אך קיבל דחיית שירות עקב צאתו מהארץ לא ייחשב כמתייצב לשירות וזאת למשך כל תקופת דחיית שירותו;
2. אם החל לימודיו תוך 18 חודש מיום כניסתו כתלמיד מן המנין במוסד להשכלה גבוהה ולמד לפחות שנתיים רצופות.
(ז) על אף האמור בסעיף קטן (ו), אדם הנכנס כקטין ונישא לאחר מכן, יחול עליו סעיף 12 לגבי סחורות אלה בלבד: מקרר, תנור בישול ואפיה או כיריים, מכונת כביסה, מקלט טלוויזיה ותנור חימום, הכל תוך יתרת התקופה שנותרה ולפי התנאים וההוראות הקבועים בצו זה.
(ח) (בוטלה)
(ט) לעולה שהחל תוך 18 חודש מיום כניסתו בלימודים סדירים כתלמיד מן המנין במוסד להשכלה גבוהה, יינתן הפטור לפי סעיפים 6, 12 ו-13, אם ייבא את חפציו תוך שנה מיום תום לימודיו. ובלבד שלימודיו לא נמשכו למעלה מחמש שנים רצופות; המנהל רשאי להאריך את התקופה של 18 חודש עד ל- 24 חודש מיום כניסתו של העולה, אם התחלת לימודיו נמנעה ממנו מסיבות שלא היו בשליטתו; המנהל רשאי, לגבי מקצועות רפואה ומשפטים, לאשר לענין זה תקופת לימודים ארוכה יותר, ולראות בהתמחות המקצועית בהם כתקופת לימודים; בסעיף קטן זה, "יום תום לימודיו" - יום תום שנת הלימודים האחרונה שבה היה העולה תלמיד מן המנין, ורשאי המנהל לראות את יום תום ההתמחות המקצועית או יום המבחן האחרון שבו נבחן העולה, כיום תום לימודיו.
(י) בחישוב תקופת שהות מחוץ לישראל לצורך צו זה לגבי תושב חוזר או נכנס כאמור - בסעיף 1(7)(ז) לא יראו ביקורים בישראל, שאינם עולים על ארבעה חדשים לשנה, כמספיקים את רציפות השהות מחוץ לישראל, ורשאי המנהל, אם נתקיימו נסיבות מיוחדות, לראות אף ביקורים בישראל שעלו על ארבעה חדשים לשנה, כביקורים שאינם מפסיקים את הרציפות; לענין סעיף קטן זה, יחל מנין השנים ממחרת יום היציאה מישראל.
(יא) (בוטל)
19. הארכת תקופות למגויסים
המנהל רשאי להאריך כל תקופה ליבוא או לרכישה של סחורות בפטור או לקצר תקופות שנקבעו כתקופות מזעריות לשהות מחוץ לישראל לצורך קבלת פטור, וכן לוותר על תנאים אחרים שנקבעו בצו זה, אם שוכנע כי נבצר מהזכאי לממש זכותו, במועד, עקב שירות צבאי במלחמת יום הכיפורים, או אם הוכיח הזכאי כי נקרא לשירות כאמור בעת שהותו מחוץ לישראל ועקב כך נבצר ממנו להשלים תקופת השהות המזערית הנדרשת לצורך קבלת פטור, או אם שוכנע כי בשל שירותו האמור נבצר מהזכאי למלא תנאי מהתנאים שבצו זה.
19א. הארכת תקופות (תיקון: תשל"ח, תשס"ד)
המנהל רשאי להאריך כל תקופה ליבוא בפטור (להלן בסעיף זה - תקופת הפטור) לפי צו זה, כך שתקופת שביתה לא תבוא במנין הימים לחישוב תקופת הפטור, אם הוכח להנחת דעתו, שנבצר מהזכאי לממש את זכותו במועד מחמת השביתה.
19ב. השעיית פטור (תיקון: תשנ"א, תשנ"ו)4
(א) על אף האמור בצו זה, לא יינתן פטור מלא או חלקי לעולה שהחל את תקופת זכויותיו לפטור לפי צו זה לאחר י"ג בכסלו התשנ"א (30 בנובמבר 1990) על חפצים ביתיים חשמליים, לרבות אלקטרוניים, שערכם בשקלים חדשים ליחידה עולה על סכום השווה ל-75 דולר של ארצות הברית ועל שטיחים ששטחם הכולל עולה על 12 מ"ר.
(ב) לענין סעיף זה, "עולה" - מי שנכנס לישראל ממדינה שקבע לענין זה שר האוצר בהתייעצות עם השר לקליטת העליה, במעמד "עולה" לפי סעיף 1(7), או שקיבל מעמד כאמור תוך שנה מיום כניסתו או מיום שעזב אותה מדינה, לפי הענין; ואולם יכול -
(1) שבקביעה כאמור ייקבע לגבי מדינה פלונית כי יראו כעולה ממנה רק מי שנתקיימה בו אחת מפסקאות המשנה של סעיף 1(7) שתצויין;
(2) שהמנהל, בהתייעצות עם המנהל הכללי של המשרד לקליטת העליה, יראה כעולה לענין סעיף זה גם מי שקיבל מעמד כאמור לאחר שנה מיום כניסתו לישראל או עזיבתו מדינה שנקבעה כאמור.
19ג. (בוטל) (תיקון: תשנ"ג)
20. הוראת מעבר
קטין שנכנס לארץ לפני פרסום צו זה וטרם מלאו לו 17 שנה ביום כניסתו יחולו עליו ההוראות שהיו בתוקף לפני יום כ"ב בסיון תשל"ה (1 ביוני 1975).
21. ביטול צו
צו מס קניה (פטור), תשכ"ב-1962 - בטל.
_________________________________
1 קת"מ תשל"ו, 36, 616, 662; תשל"ז, 46, 161, 212, 233; תשל"ח, 605, 632, 653, 661, 721; תשל"ט, 67, 537, 540, 553; תש"ם, 26, 108, 120, 708, 713, 732; תשמ"א, 88, 514, 518; תשמ"ב, 44, 608; תשמ"ד, 740; תשמ"ו, 17; תשמ"ז, 703, 756, 764; תשנ"א, 20, 1800; תשנ"ב, 20, 1622, 1638, 1640, 1668, 1742; תשנ"ג, 2, 1528, 1572; תשנ"ד, 1381, 1384; תשנ"ו, 2002, 2053, 2059, 2062; תשנ"ז, 54, 56, 1876; תשנ"ח, 4, 18, 1854, 1990; תשנ"ט, 42, 2023; תש"ס, 1848; תשס"א, 47, 50; תשס"ג, 92; תשס"ד, 991, 1106 .
2 במקור סומן (22), כפי הנראה מתוך טעות.
3 לפי סעיף 11(ב) לצו מס קניה (פטור) (תיקון מס' 8), תש"ם-1980 (קת"ם תש"ם, 713), תחילת הסעיף המתוקן ב- 1.1.81, והוא יחול גם לגבי זכאים שנכנסו לפני התאריך האמור.
4 סעיפים 2, 3 לצו מס קניה (פטור) (תיקון), התשנ"א-1990 קובעים כי:
(א) בתקופה הקבועה בסעיף 19ב לצו העיקרי יראו כאילו בסעיפים 6(ג) ו-18 (ה)(1) לצו העיקרי, בסוף כל אחד מהם בא "לענין סעיף קטן זה, עולה - עולה שהחל את תקופת זכויותיו לפטור לפי צו זה לפני י"ד בכסלו התשנ"א (1 בדצמבר 1990).
(ב) עולה שחל עליו סעיף 19ב, ושמטענו נשלח לישראל לפני יום י"ד בכסלו התשנ"א (1 בדצמבר 1990), יחולו עליו, לפי בחירתו, הוראות צו זה או ההוראות שהיו בתוקף לענינים האמורים בצו זה לפני היום האמור, ובלבד שנתקיימו כל אלה:
(1) העולה לא קיבל פטור מלא או חלקי על טובין כמפורט בסעיף 19ב;
(2) העולה לא קיבל מענק כספי במקום פטור על טובין כאמור;
(3) המטען הגיע לארץ לפני יום י"ח בסיון התשנ"א (31 במאי 1991).
5 סעיף 2 לצו מס קניה (פטור) (תיקון מס' 3), התשנ"א-1991 (קת"מ תשנ"א, 1800) קובע: תוקפו של תיקון סעיף 7(א)(2) עד יום 1 בספטמבר 1992).
6 סעיף 2 לצו מס קניה (פטור) (תיקון), התשס"ג-2003 (קת"מ תשס"ג, 92) קובע:
"2. הוראת מעבר
תושב חוץ למעט תושב חוץ מסוג א2, ששינה מעמדו לעולה וחלפה התקופה האמורה בסעיף 6(ה) לצו העיקרי כמשמעותו לפי צו זה, בתקופה שביום כ"ו באב התש"ס (27 באוגוסט 2000) עד יום פרסומו של צו זה, יהיה פטור מתשלום המס בשל ייבוא טובין לפי סעיף 6 לצו העיקרי, עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003)."
7 סעיפים 2, 3, 5 ו-10 לצו מס קניה (פטור) (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004 (קת"ם תשס"ד, 1106, 1107, ו-1108) קובעים לגבי סעיפים 1, 6, 7, 7א, 8, 9א, 12 ו-18:
"2. בסעיף 6 לצו העיקרי -
(ב) בפסקה (5), המילים "או קטנוע או אופניים המצוידים במנוע עזר" - יימחקו;
3. בסעיף 7 לצו העיקרי -
(1) בכותרת השוליים, המילים "או סטודנט חוזר" - יימחקו;
(2) בסעיף קטן (א) -
(א) ברישה, המילים "או סטודנט חוזר (להלן בסעיף זה - הזכאי)" - יימחקו.
(ב) בפסקה (1), במקום הרישה יבוא "ייבוא על ידי תושב חוזר הנכנס לישראל דרך גבול יבשתי, וששהה מחוץ לישראל פחות משבועיים:";
(ג) במקום פסקה (2) יבוא:
"(2) ייבוא על ידי תושב חוזר ששהה מחוץ לישראל פחות משנתיים אך לא פחות משבועיים לגבי נכנס לישראל דרך גבול יבשתי: חפצים אישיים, למעט מלבושי פרווה;"
(ד) במקום פסקה (3) יבוא:
"(3) ייבוא על ידי תושב חוזר ששהה מחוץ לישראל למעלה משנתיים אך פחות משש שנים - כלי עבודה וחפצים אישיים, למעט מלבושי פרווה;
(4) ייבוא על ידי תושב חוזר ששהה מחוץ לישראל שש שנים או יותר -
(א) חפצים אישים;
(ב) כלי עבודה;
(ג) חפצים ביתיים; לא יובאו חפצים ביתיים למעט טובין המפורטים בסעיף 1(9)(ב) עד (ד), במטען הנלווה של הזכאי בעת כניסתו, יינתן הפטור, אם ייבא את הטובין בתוך תשעה חודשים מיום כניסתו, ובלבד שיובאו לישראל במספר משלוחים שאינו עולה על שניים; המנהל רשאי לאשר ייבוא במשלוח אחר נוסף אם הוכח לו שהצורך במשלוח הנוסף התעורר עקב תקלה באריזתם או בהובלתם של הטובין במשלוח הקודם והזכאי הודיע על כך למנהל סמוך לשחרור אותו משלוח מפיקוח רשות המכס;
(ד) טובין כמפורט בסעיף 6(ב) בשינויים המחויבים."
(3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) לא יינתן פטור לתושב חוזר (להלן - בסעיף זה הזכאי) על טובין, למעט חפץ אישי, אם הזכאי או בן זוגו של הזכאי מימשו זכות לפטור על טובין מאותו סוג לפי צו זה. פסקה זו לא תחול על זכאי שבן זוגו מימש פטור על טובין וחלפו שש שנים מהיום ששוחררו הטובין מאותו סוג; היעדרות מישראל במשך פרקי זמן, שאינם עולים בכל שנה על ארבעה חודשים לא תיחשב כהיעדרות מישראל לענין זה."
5. בסעיף 12 לצו העיקרי -
(1) בסעיף קטן (א) -
(א) בהגדרה "נכנס", בפסקה (1), במקום "תושב חוזר, סטודנט חוזר" יבוא "תושב חוזר ששהה מחוץ לישראל שש שנים או יותר (להלן - בסעיף זה תושב חוזר";
(ב) בהגדרה "טובין", המילה "רהיטים" - תימחק;
(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "עולה" יבוא "תושב חוזר";
(3) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג) מכירת טובין מתוצרת ישראל המפורטים להלן למי שנכנס לראשונה לישראל ובידו אשרה או רישיון לישיבת קבע, תהיה פטורה מתשלום המס; מקרר או מקפיא עמוק, מכונת כביסה, תנור בישול ואפיה או כיריים לבישול, מאוורר, מערבל מזון, מקלט טלוויזיה, שואב אבק, מכונת תפירה, מגהץ, מייבש שיער, מצנם ותנור חימום, כל אחד מאלה."
(4) סעיפים קטנים (ד), (ו) ו-(ח) - בטלים;
(5) בסעיף קטן (ז)(3), במקום "(ב), (ג), (ד) ו-(ו), יבוא "(ב) ו-(ג)";
10. תחילה ותחולה
תחילתם של סעיפים 1(1) ו-(2), 4 ו-8 ככל שהם נוגעים לסטודנט חוזר, ותחילתם של סעיפים 2(2)(ב), 3, 5, ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ