אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו יצוא חופשי, התשס"ז-2006

צו יצוא חופשי, התשס"ז-2006

צו יצוא חופשי, התשס"ז-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), התשל"ט-1979, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"אישור" - שנתנה רשות מוסמכת, לייצא טובין;
"אספקה" - עסקה שיש בה תמורה, בין לשוק המקומי ובין לשוקי חוץ, לרבות חלוקת טובין, בין בהפקת רווחים ובין בלא הפקת רווחים;
"הממונה על הקרינה" - הממונה על קרינה סביבתית במשרד להגנת הסביבה;
"המפקח על היהלומים" - המפקח על היהלומים במשרד התמ"ת;
"טכנולוגיה" - לרבות מידע ספציפי הנדרש לפיתוח, לייצור או לשימוש של מוצר; המידע יכול שיהיה -
(1) סיוע טכני לרבות הוראות, מומחיות, הדרכה, ידע מעשי, ושירותי ייעוץ;
(2) נתונים טכניים לרבות שרטוטים, תכניות, דיאגראמות, מודלים, נוסחאות, תכנונים הנדסיים ומפרטים, חוברות הדרכה והוראות כתובות או הוראות מוקלטות או מאוחסנות באמצעים שונים כגון: דיסקטים, סרטי הקלטה, וזיכרון ניתן לקריאה (Read Only Memories);
ולמעט טכנולוגיה הנמצאת ברשות הציבור או שהיא מחקר בסיסי; לענין זה -
"הנמצאת ברשות הציבור" - שנעשתה מצויה ואין מגבלות להפצתה ואין בזכויות יוצרים כדי להגבילה מלהיות ברשות הציבור;
"מחקר בסיסי" - עבודה ניסויית או תאורטית, שמטרתה העיקרית רכישת ידע חדש בנוגע לעקרונות היסוד של תופעות ועובדות הניתנות לצפיה, ואשר אינה מכוונת בעיקרה למטרה או ליעד מעשיים מסוימים;
"יצוא" - הוצאה או גרם הוצאה של טובין מישראל דרך הים, היבשה או האוויר, בין בתמורה ובין בלא תמורה;
"ייצור" - לרבות הנדסת ייצור, הכללה, הרכבה, ביקורת, ניסויים, ואבטחת איכות;
"מינהל כימיה וסביבה" - מינהל הכימיה והסביבה במשרד התמ"ת;
"מיקרו-תכניות" - סדרה של הוראות בסיסיות השמורות במאגר מיוחד, שהפעלתה מותחלת על ידי רשימת הוראות מיוחסות;
"המרכז לסחר חוץ" - המרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;
"אגף הרכב ושירותי התחזוקה - אגף צ.מ.ה" - אגף ציוד מכני הנדסי באגף הרכב ושירותי התחזוקה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים;
"משרד התמ"ת" - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;
"נספח הציוד, תוכנה וטכנולוגיות" - נספח הציוד, תובנה וטכנולוגיות של המשטר בדבר פיקוח על טכנולוגיות טילים (Missile Technology Control Regime-MTCR) אשר ראשי פרקים שלו מפורטים בתוספת הרביעית והמופקד לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של משרד התמ"ת ובאתר האינטרנט שלו (www.moital.gov.il);
"ספר סיווג טובין ביצוא" - רשימה של פרטי מכס ותיאור טובין שרשות המסים בישראל מפרסמת מזמן לזמן באתר האינטרנט שלה;
"פיתוח" - לרבות השלבים של טרום-ייצור הכוללים תכנון, חקר תכנון, ניתוח תיכנון, תפישת התכנון, הרכבה וניסוי של אבות טיפוס, סדרות ייצור ניסיוניות, נתוני תכנון, תהליך הפיכת נתוני התכנון למוצר, תכנון תצורה, תכנון הכללה (אינטגרציה), ושרטוטי פרישה;
"ציוד" - כמפורט בנספח הציוד, תוכנה וטכנולוגיות;
"רישיון יצוא" - רישיון שנתנה רשות מוסמכת, לייצא טובין;
"רשות מוסמכת" - מי שהשר הסמיכו לגורם המנפיק רישיון יצוא כמפורט בטור ג' בטבלה שבתוספת הראשונה או לגורם הנותן אישור כמפורט בטור ג' בטבלה שבתוספת השניה;
"שימוש" - לרבות הפעלה, התקנה כולל התקנה בשטח, תחזוקה, תיקון ושיפוץ;
"שירות" - כל שירות לזולת לרבות עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, וכל עשיה במצרכים למען הזולת, לרבות בניה לצורכי אחרים;
"שירותים וטרינריים" - השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;
"שירותים להגנת הצומח" - השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;
"תוכנה" - קובץ של תבניות או מיקרו תכניות, אחת או יותר, המובעות באמצעי הבעה מוחשי כלשהו;
"תכניות" - סדרה של הוראות הניתנות לביצוע תהליך במתכונת, בת-ביצוע במחשב אלקטרוני או הניתנות להמרה למתכונת כאמור;
"תעודת קימברלי" - תעודה בעלת עיצוב מיוחד, החסינה מפני זיוף והמזהה יהלומי גלם מיוצאים העונים על דרישות התכנית הבין-לאומית לפיקוח ולתיעוד יצוא יהלומי גלם (להלן - סיכום קימברלי).
2. יצוא טובין
(א) על אף האמור בצו מתן רישיונות יצוא, 1940, מותרים ביצוא כל הטובין, ואולם -
(1) הטובין המפורטים בתוספת הראשונה מותרים ביצוא אם הומצא לגביהם רישיון יצוא;
(2) הטובין המפורטים בתוספת השניה מותרים ביצוא אם הומצא לגביהם אישור;
(3) הכימיקלים המפורטים בתוספת השלישית מותרים ביצוא לפי צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי וגרעיני), התשס"ד-2004;
(4) ציוד, תוכנה וטכנולוגיה המפורטים בנספח הציוד, תוכנה וטכנולוגיות, מותרים בייצוא אם הומצא אחד מאלה לפי הענין:
(א) היתר יצוא מאת מי ששר הביטחון מינהו למנהל לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יצוא ציוד ביטחוני וידע ביטחוני), התשנ"ב-1991 -
(1) לגבי רשימת הפרטים אשר ראשי הפרקים שלה מופיעים בקבוצה 1 בתוספת הרביעית;
(2) לגבי רשימת הפרטים אשר ראשי הפרקים שלה מופיעים בקבוצה 2 בתוספת הרביעית, אם ייעוד הפרטים הוא לשימוש כוחות מזוינים או כוחות ביטחון או לשימוש צבאי או ביטחוני;
(ב) רישיון יצוא ממינהל כימיה והסביבה לגבי רשימת הפרטים אשר ראשי הפרקים שלה מופיעים בקבוצה 2 בתוספת הרביעית, אם ייעוד הפרט אינו לשימוש כוחות מזוינים או כוחות ביטחון או לשימוש צבאי או ביטחוני.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) ו-(2), יהא יחיד רשאי לייצא את הטובין המפורטים בתוספת הראשונה בלא הצגתו של רישיון יצוא, או לייצא את הטובין המפורטים בתוספת השניה בלא המצאתו של אישור, אם אין הטובין מיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים, והם מיוצאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד.
(ג) לענין סעיף קטן (א)(3) ו-(4), "יצוא" - לרבות העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית כהגדרתם בתקנות הפיקוח על המטבע (הגדרת תושב חוץ), התשנ"ח-1998.
3. איסור או הגבלה ביצוא
(א) מקום שצוין בתוספות לצו זה מספר של פרק או פרט בספר סיווג טובין ביצוא (להלן - פרט המכס) יחול האיסור או ההגבלה ביצוא, לפי הענין, על כל הטובין המפורטים באותו פרט מכס.
(ב) מקום שצוין בתוספות לצו זה מספר של פרט מכס ולצדו תיאור הטובין המהווה רק חלק מהתיאור בספר סיווג טובין ביצוא, יחול האיסור או ההגבלה, לפי הענין, רק על אותו חלק של הטובין.
4. צירוף רישיון יצוא או אישור
מקום שנדרש אדם לפי צו זה להמציא רישיון יצוא או אישור, יצרף היצואן את רישיון היצוא או האישור לרשומון היצוא.
5. שמירת דינים
צו זה בא להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.
6. ביטול
צו יצוא חופשי, התשל"ח-1978 - בטל.
7. תחילה2
תחילתו של צו זה 60 ימים מיום פרסומו.
תוספת ראשונה - רביעית3
(תיקון: תשס"ט, תש"ע)
________________________________
1 קת"ם תשס"ז, 26; תשס"ט, 208, 216; תש"ע, 242.
2 הצו פורסם ביום 11.12.2006.
3 הנוסח אינו מובא.

________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ