אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו יבוא חופשי, התשס"ט-2008

צו יבוא חופשי, התשס"ט-2008

צו יבוא חופשי, התשס"ט-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות צו יבוא חופשי (תיקון: תשס"ט)
בצו זה -
"אזור" - יהודה ושומרון והתחום הגאוגרפי שחל עליו חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005, כמשמעותו בסעיף 3 באותו חוק;
"אספקה" - עסקה שיש בה תמורה, בין לשוק המקומי ובין לשוקי חוץ, לרבות חלוקת טובין, בין בהפקת רווחים ובין בלא הפקת רווחים;
"ארצות אפט"א" - כל אחת מארצות אלה: איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה ושוויץ;
"הקהילייה האירופית" - כל אחת מארצות אלה: אוסטריה, איטליה, אירלנד, בולגריה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הממלכה המאוחדת, יוון, לוקסמבורג, פינלנד, ספרד, פורטוגל, שבדיה, צרפת, קפריסין, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא, מלטה, פולין, סלובקיה, סלובניה, רומניה;
"השר" - שר התעשיה המסחר והתעסוקה;
"ייצור" - לרבות שינוי טובין מבחינת הצורה, הטיב, או האיכות או מכל בחינה אחרת, למעט מזיגתם או אריזתם וכן לרבות ייצורה או גידולה של תוצרת חקלאית;
"מנהל" - מנהל רשות המסים בישראל או סגנו;
"עגורן נייד" - מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה אינטגרלית שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון מטר;
"עוסק" - כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;
"צו היטלי סחר" - צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשס"ח-2008;
"צו המכס" - צו המכס (איסור יבוא), התשס"ה-2005;
"צו מוצרי תעבורה" צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יצור מוצרי תעבורה וסחר בהם), התשמ"ג-1983;
"רישיון יבוא" - רישיון ליבוא טובין שניתן על ידי רשות מוסמכת;
"רשות מוסמכת" - מי שהוסמך בידי השר שבתחום סמכותו מצויים הטובין הטעונים רישיון יבוא;
"שירות" - כל שירות לזולת לרבות עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 וכל עשייה במצרכים למען הזולת, לרבות בנייה לצורכי אחרים;
"תעריף המכס" - צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ז-2007 .
2. יבוא חופשי (תיקון: תשס"ט)
(א) על אף האמור בצו מתן רישיונות יבוא, 1939, מותרים ביבוא כל הטובין המסווגים בפרקים 1 עד 97 ובפרטים 201, 207, 210, 212, 414, 611, 614, 616, 622, 628, 807, 816 ו-825 שבתוספת הראשונה לתעריף המכס, למעט אלה אשר יבואם אסור לפי צו המכס ואלה המפורטים בתוספת הראשונה, שלגביהם חלה חובת הצגתו של רישיון יבוא.
(ב) הטובין המפורטים בתוספת השניה מותרים ביבוא אם הומצא אישור או נתקיימו התנאים כמפורט בטור ג' בטבלה שבתוספת השניה (להלן - המצאת אישור או עמידה בתנאים), והיבואן צירף את האישור לרשימון היבוא.
(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).
(1) יהא יחיד רשאי לייבא את הטובין המפורטים בתוספת הראשונה בלא הצגתו של רישיון יבוא, או לייבא את הטובין המפורטים בתוספת השניה בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי הטובין לא יובאו באמצעות עוסק, הם אינם מיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים, והם מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד ( להלן - יבוא אישי), למעט טובין אשר יבואם אסור לפי צו המכס וטובין אשר צוין לגביהם בתוספת הראשונה או השניה כי דרישת רישיון יבוא, או המצאת אישור או עמידה בתנאים, לפי העניין, חלה גם ביבוא אישי ולמעט מוצרי תעבורה לכלי רכב המוגדרים בצו מוצרי תעבורה;
(2) רשאי השר או מי שהוא הסמיכו להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה בלא הצגת רישיון יבוא, או יבוא טובין המפורטים בתוספת השניה ללא המצאת אישור או עמידה בתנאים למעט טובין אשר יבואם אסור לפי צו המכס;
(3) טובין המפורטים בתוספת החמישית מותרים ביבוא בלא הצגת רישיון יבוא ובלא המצאת אישור או עמידה בתנאים, למעט אלה אשר יבואם אסור לפי צו המכס ואלה המפורטים בתוספות הראשונה והשניה ואשר צוין לגביהם כי דרישת רישיון יבוא או אישור או עמידה בתנאים, לפי העניין, חלה גם ביבוא אישי ולמעט מוצרי תעבורה לכלי רכב המוגדרים בצו מוצרי תעבורה.
(ד) בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הטובין המפורטים בתוספות החמישית ואילך לתעריף המכס, והטובין המפורטים בתוספות הראשונה והשלישית לצו היטלי סחר, ושלגביהם נקבעו מכסות - מופחתות או פטורות מכס או היטל - טעונים רישיון יבוא.
(ה) בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה יבוא בידי מזמין כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1999, טעון אישור הרשפ"ת כהגדרתה באותן תקנות, אם ערך הטובין המיובאים הוא 50,000 דולר של ארצות הברית או יותר.
3. מועדי מתן רישיון יבוא, אישור או היתר
(א) רישיון יבוא, אישור או היתר לפי צו זה או החלטה לסרב לתתם, יינתנו למבקש בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה; החלטת סירוב תהיה מנומקת.
(ב) מניין הימים האמור בסעיף קטן (א) יחל ביום קבלת כל המסמכים הדרושים לקבלת רישיון היבוא, האישור או ההיתר, לפי העניין.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) -
(1) מניין הימים האמור בו לא יחול על רישיון יבוא, אישור או היתר הניתן אחת לשנה;
(2) שירות המזון או אגף הרוקחות במשרד הבריאות ימסרו את החלטתם למגיש הבקשה לקבלת רישיון יבוא, אישור או היתר, בתוך 21 ימי עבודה.
(ד) מי שמוסמך ליתן רישיון יבוא, אישור או היתר לפי צו זה, יפרסם את כלל הדרישות, התנאים המלאים והמסמכים הנדרשים לצורך נתינתם באתר האינטרנט של המשרד, לפי העניין.
4. יבוא רכב
לא ייבא אדם רכב אלא ביבוא אישי כמשמעותו בסעיף 2(ג)(1) או בהתאם להוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978 או אם הוא גוף הצלה, לרבות ארגון או מוסד, שהוקם מכוח דין הנותן שירות לציבור ובלבד שהרכב ישמש את הגוף המייבא למטרות הצלה וששר התחבורה והבטיחות בדרכים אישר את היבוא, או אם הוא גוף הנותן שירותי הרמה, המייבא עגורן נייד המיועד לשעת חירום.
5. תחולת צו מתן רישיונות יבוא
טובין שאין לייבאם לפי הוראות צו זה, או שהוראות צו זה אינן חלות על יבואם כמפורט בסעיף 6, יחולו עליהם הוראות צו מתן רישיונות יבוא, 1939 .
6. אי-תחולה (תיקון: תשס"ט) 2
הוראות צו זה לא יחולו על יבוא טובין -
(1) שהם סמים מסוכנים, כמשמעותם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-1973, והמפורטים בתוספת הרביעית לצו זה;
(2) שיעדם הוא האזור, כשאין היתר באזור להעברתם מישראל או כאשר אין רישיון העברה לשטחי האחריות הפלסטינית, לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007;
(3) שעל גביהם קבוע השם "ירושלים", או אשר יוחד להם סימן מסחרי הכולל את השם "ירושלים", והכול כאמור בפקודת סימני סחורות;
(4) מארצות שאין לישראל עמן -
(א) יחסים דיפלומטיים והאוסרות יבוא טובין מישראל;
(ב) הסכם הכולל סעיף "אומה המועדפת ביותר" (M.F.N) או המגבילות, לדעת השר או מי שהסמיכו לכך, במפורש או מכללא, יבוא טובין מישראל, דרך כלל או מסוג מסוים; השר או מי שהסמיכו לכך, יפרסם בהודעה ברשומות את הארצות כמפורט בפסקה זו, או הטובין שיוצרו בארצות כאמור; לעניין זה, "יוצרו" - לרבות נארזו או מוזגו.
7. תחולת חובת הצגת רישיון יבוא או המצאת אישור (תיקון: תשס"ט)
(א) מקום שצוין בתוספות לצו זה מספרם של פרט, פרט משנה וסעיף בתעריף המכס (להלן - פרט מכס), תחול חובת הצגתו של רישיון יבוא, או המצאת אישור או עמידה בתנאים על כל הטובין המסווגים באותו פרט מכס.
(ב) מקום שלצדו של פרט מכס בתוספות לצו זה צוין תיאור הטובין בטור ב' - תחול חובת הצגתו של רישיון יבוא או המצאת אישור או עמידה בתנאים רק על אותם טובין.
(ג) טובין המפורטים בתוספת השניה, שלצדם רשום בטור ג' יותר מאישור או תנאי אחד, חובה להמציא לעניינם את כל האישורים הרשומים לצדם וכן אישור של עמידה בכל התנאים הרשומים לצדם; ואלם פרט מכס שסומנה לצדו כוכבית בטור א' - האישורים והתנאים המפורטים בטור ג' לצדו הם חלופיים.
(ד) מקום שחלה חובה על פי דין של סימון טובין לפני יבואם, יראו בחובה זו גם תנאי לפי צו זה.
8. צירוף אישור
מקום שנדרש אדם על פי צו זה להמציא אישור, יצרף היבואן לרשימון היבוא אישור כדוגמת הטופס שבתוספת השלישית.
9. שמירת דינים
צו זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.
10 . יבוא חומרי נפץ.
רישיון יבוא שניתן לפי צו זה מהווה היתר לעניין סעיף 9 לחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954.
11 . ביטול
(א) צו יבוא חופשי, התשס"ו-2006 בטל.
תוספת ראשונה חמישית2
(תיקון: תשס"ט, תש"ע)
________________________________
1 קת"ם תשס"ט, 16, 208, 218, 220, 242.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ