אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות בדבר השתלמות מקצועית, ערבויות וביטוח מפני מחלה), תשל"ב-1971

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות בדבר השתלמות מקצועית, ערבויות וביטוח מפני מחלה), תשל"ב-1971

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות בדבר השתלמות מקצועית, ערבויות וביטוח מפני מחלה), תשל"ב-1971 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(2) ו-21 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, ולאחר התייעצות בועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. פרשנות
לענין צו זה -
(1) (א) "מנהל הענף" - מנהל ענף ביטוח נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי או מי שהוא מינה;
(ב) "מנהל השיקום" - מנהל השיקום של המוסד לביטוח לאומי או מי שהוא מינה;
(ג) "חוק הביטוח" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968;
(2) (א) "תקנות הביטוח מפני מחלה של לא זכאים" - תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה של בני משפחה שאינם זכאים לתגמולים), תשכ"ג - 1963;
(ב) "תקנות ביטוח מפני מחלה מס' 3" - תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) (מס' 3), תשכ"ו-1966;
(ג) "תקנות ההשכלה הגבוהה" - תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תקנות להשתלמות מקצועית במוסדות להשכלה גבוהה), תשט"ו-1955;
(ד) "תקנות ההכשרה המקצועית" - תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הכשרה מקצועית), תשכ"א-1961;
(ה) "תקנות לחינוך יתומים לרכישת מקצוע" - תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), תשי"ט-1959;
(ו) "תקנות להכשרה מקצועית והשכלה גבוהה לאלמנות" - תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (הקלות לאלמנות לרכישת הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה), תשכ"ד-1964;
(ז) "כללים לקביעת נכות מיוחדת" - תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), תשכ"ו-1965;
(ח) "תקנות ערבויות להסכמים" - תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים), תשט"ו-1955;
(ט) "תקנות ערבויות להסכמים למשפחות" - תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים), תשט"ו-1955;
(י) "תקנות ערבויות למילוות" - תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), תשי"ד-1954;
(יא) "תקנות ערבויות לזכאים" - תקנות משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לזכאים), תשי"ד-1954;
(יב) "תקנות לקביעת הכנסה" - תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (כללים לקביעת הכנסה ודרכי הוכחתה), תשכ"ה-1965;
(יג) "תקנות השתלמות לזכאים" - תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות השכלה על תיכונית), תשי"ט-1959;
(3) בתקנות האמורות בפיסקה (2) -
(א) במקום "ראש האגף" ובמקום "מנהל האגף" קרי "מנהל הענף";
(ב) במקום "רופא מוסמך" קרי "רופא אשר המוסד לביטוח לאומי מינה אותו להיות רופא מוסמך";
(ג) במקום "ממונה" קרי "מנהל השיקום";
(ד) במקום "מנהל הלשכה" קרי "פקיד השיקום המחוזי של המוסד לביטוח לאומי";
(ה) במקום "רשות מוסמכת" קרי "מנהל הענף ומנהל השיקום";
(ו) במקום "קצין תגמולים" קרי "פקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 130 לחוק הביטוח".
2. החלת תקנות ההשכלה הגבוהה
(א) תקנות 4, 5, 6, 7, 8, 8א, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ו-19 לתקנות ההשכלה הגבוהה יחולו על נפגע בשינויים המחוייבים.
(ב) לענין סעיף זה -
(1) "נכה", "נכה משוקם", "הכנסה", "מחיה", "שיקום נכה", "מימון", "מוסד" ו"שכר לימוד" - כמשמעותם בתקנה 1 לתקנות ההשכלה הגבוהה, בשינויים המחוייבים;
(2) "שיקום לימודי" - שיקום נכה בשטח השתלמות מקצועית במוסדות להשכלה גבוהה.
(ג) תוקם ועדת שיקום אשר תטפל באישור בקשות ומימון שיקום לימודי, וחבריה יהיו -
(1) מנהל השיקום שיהיה היושב-ראש;
(2) מנהל האגף להכשרה והשתלמות מקצועית במשרד העבודה או מי שהוא מינה;
(3) רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי;
(4) מי שמינה המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות.
(ד) בקשה למתן שיקום לימודי יש להגיש לא יאוחר מתום שלוש שנים מהיום שבו נמסרה לנכה החלטה סופית על דרגת נכותו היציבה.
(ה) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולותיהם של החברים המשתתפים בישיבה שיש בה מנין חוקי; היו הקולות שקולים, יכריע היושב-ראש.
(ו) הועדה רשאית לדחות את הבקשה או לאשרה במלואה או בתנאים ובסייגים שתמצא לנכון; וכן רשאית היא להחליט על המוסד להשכלה גבוהה שבו יוכל הנכה לקבל את השתלמותו.
(ז) נדחתה בקשתו של הנכה, יוכל לערער על החלטה זו בפני מנהל הענף תוך 14 יום מיום שנמסרה לו ההודעה על הדחיה, והחלטתו של מנהל הענף תהיה סופית.
3. החלת תקנות ההכשרה המקצועית
תקנות 1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 ו-35 לתקנות ההכשרה המקצועית יחולו על נפגע, בשינויים המחוייבים, ביחס לזכויות שאינן נתונות לפי תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז-1956, וההוראות לפיהן.
4. החלת תקנות ערבויות למילוות
(א) תקנות 2 ו-3 לתקנות ערבויות למילוות, יחולו על נפגע, בשינויים המחוייבים.
(ב) לענין סעיף זה, "קרן", "שיקום", "דיור", "מימון" ו"נכה" - כמשמעותם בתקנות ערבויות למילוות.
5. החלת תקנות ערבויות להסכמים
תקנות 1, 2 ו-3 לתקנות ערבויות להסכמים, יחולו על נפגע, בשינויים המחוייבים.
6. החלת כללים לקביעת נכות מיוחדת
תקנה 5 לכללים לקביעת נכות מיוחדת, תחול על נפגע, בשינויים המחוייבים.
7. החלת תקנות ערבויות לזכאים
(א) תקנות 2 ו-3 לתקנות ערבויות לזכאים, יחולו על בן משפחה של נפגע, בשינויים המחוייבים.
(ב) לענין סעיף זה, "זכאי", "קרן", "שיקום", "דיור" ו"מימון" - כמשמעותם בתקנות ערבויות לזכאים.
8. החלת תקנות ערבויות להסכמים למשפחות
תקנות ערבויות להסכמים למשפחות, יחולו על בן משפחה של נפגע, בשינויים המחוייבים.
9. החלת תקנות ביטוח מפני מחלה מס' 3
תקנה 1 לתקנות ביטוח מפני מחלה מס' 3, תחול על בן משפחה של נפגע, בשינויים המחוייבים.
10. החלת תקנות השתלמות לזכאים
(א) תקנות 3 עד 16 לתקנות השתלמות לזכאים, יחולו על בן משפחה של נפגע, בשינויים המחוייבים.
(ב) לענין סעיף זה -
(1) "יתום", "יתום בגיר", "הורה", "מימון" ו"שכר לימוד" - כמשמעותם בתקנות השתלמות לזכאים, בשינויים המחוייבים;
(2) ועדת שיקום לימודי האמורה בסעיף 2(ג) תשמש כועדה גם לענין סעיף זה, והוראות סעיפים קטנים (ד) עד (ז) של הסעיף האמור יחולו לענין זה, בשינויים המחוייבים.
11. החלת תקנות לחינוך יתומים לרכישת מקצוע
(א) תקנות לחינוך יתומים לרכישת מקצוע יחולו, בשינויים המחוייבים, על יתום שאינו זכאי לדמי מחיה לפי פרק ג1 לחוק הביטוח ותקנותיו.

(ב) לענין סעיף זה, "יתום" - כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות לחינוך יתומים לרכישת מקצוע.
(ג) ועדת שיקום לימודי האמורה בסעיף 2(ג) תשמש כועדה להשכלה על-תיכונית לענין סעיף זה, בשינויים המחוייבים.
12. החלת תקנות להכשרה מקצועית והשכלה גבוהה לאלמנות
(א) תקנות להכשרה מקצועית והשכלה גבוהה לאלמנות, יחולו, בשינויים המחוייבים, על אלמנה שאינה זכאית להכשרה מקצועית ולדמי מחיה לפי פרק ג1 לחוק הביטוח ותקנותיו.
(ב) ועדת שיקום לימודי האמורה בסעיף 2(ג) תשמש כועדה להכשרה מקצועית ולהשתלמות אלמנות לענין סעיף זה, בשינויים המחוייבים, ובלבד שאם התקופה המיועדת להכשרה מקצועית ולהשתלמות אלמנות היא פחות משנה - יחליט בכך מנהל השיקום.
13. החלת תקנות ביטוח מפני מחלה של לא זכאים
(א) תקנות 2 ו-3 לתקנות הביטוח מפני מחלה של לא זכאים יחולו על בן משפחה של נפגע, בשינויים המחוייבים.
(ב) לענין סעיף זה, "בן משפחה" ו"שיעור ביטוח" - כמשמעותם בתקנות הביטוח מפני מחלה של לא זכאים.
14. החלת תקנות לקביעת הכנסה
תקנות לקביעת הכנסה יחולו על בן משפחה של נפגע, בשינויים המחוייבים.
15. ביטול
צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות בדבר השתלמות מקצועית, ערבויות וביטוח מפני מחלה), תש"ל-1970 - בטל.
16. תחילה
תחילתו של צו זה ביום ט"ז באלול תש"ל (17 בספטמבר 1970).
______________________________
1 ק"ת תשל"ב, 110.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ