אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיא), התש"ע-2009

צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיא), התש"ע-2009

צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיא), התש"ע-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8, 9 ו-10 לחוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה), התשס''ט-2008 (להלן - חוק הפירוק), אני מצווה לאמור:
1. ביטול אכרזה
אכרזת העיריות (עיר הכרמל), התשס''ו-2006 - בטלה.
2. תחום המועצה המקומית דלית אל כרמל
תחום המועצה המקומית דלית אל כרמל יכלול גושים וחלקות רישום קרקע כמפורט להלן:
הגושים 17130, 17131, 17151, 17153 עד 17157, 17177 - בשלמותם;
גוש 17132 - חלקות 1 עד 3, 7 עד 13, 15, 16, 18, 19, 21 עד 27, 29 עד 31, 33, 35 וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ג' באלול התשס"ט (23 באוגוסט 2009) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה, ובמשרד המועצה המקומית דלית אל כרמל (להלן - המפה);
גוש 17133 - חלקות 1 עד 5, 7 עד 9, 11 עד 15, 17 עד 31, 33, 34, 36, 37, 40 וחלק מחלקות 38, 39 כמסומן במפה;
גוש 17134 - חלקות 4, 45, 55 עד 60 וחלק מחלקה 42 כמסומן במפה;
גוש 17142 - פרט לחלקה 54;
גוש 17143 - חלקות 2 עד 5, 7, 9 עד 14, 16 עד 18, 20 עד 24, 26, 32, 35, 37, 39 עד 46, 48, 53, 54 וחלק מחלקות 1, 36 כמסומן במפה;
גוש 17146 - חלקות 28 עד 42, 44 עד 55, 57 עד 73, 76 עד 85, 88 עד 93, 95 עד 121, 123, 125 עד 127, 130 עד 132, 134 עד 136 וחלק מחלקות 122, 124 כמסומן במפה;
גוש 17149 - חלקות 8, 16, 18 וחלק מחלקות 9, 17 כמסומן במפה;
גוש 17150 - חלקות 4, 5, 11 עד 13, 16 עד 21, 23 עד 134 וחלק מחלקות 10, 22 כמסומן במפה;
גוש 17158 - חלקות 1 עד 21, 23 עד 29 וחלק מחלקה 30 כמסומן במפה;
גוש 17159 - חלקות 1 עד 5, 8, 11, 27, 28 וחלק מחלקות 24, 26 כמסומן במפה;
גוש 17165 - חלקות 1 עד 9, 11 עד 19, 23 עד 25, 49 וחלק מחלקות 21, 27 כמסומן במפה;
גוש 17166 - חלקות 1 עד 8, 19, 20, 22 עד 44 וחלק מחלקות 21, 54, 55 כמסומן במפה;
גוש 17170 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה;
השטח הבנוי התחום על ידי הגושים 17130, 17131, 17154, 17155.
3. תחום המועצה המקומית עוספיא
תחום המועצה המקומית עוספיא יכלול גושים וחלקות רישום כמפורט להלן:
הגושים 11506 עד 11509, 11519 עד 11524, 11526, 11527, 12652 - בשלמותם;
גוש 11501 - חלק מחלקות 43, 44, 87 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000, והחתומה ביד שר הפנים ביום ג' באלול התשס"ט (23 באוגוסט 2009) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה, ובמשרד המועצה המקומית עוספיא (להלן - מפה מס' 1);
גוש 11502 - חלקות 30, 31, 40, 45, 58 עד 61, 64 עד 314, 317, 319, 320 וחלק מחלקות 5, 10, 12, 21 עד 23, 47, 56, 316 כמסומן במפה מס' 1;
גוש 11505 - חלקות 10 עד 13, 15 עד 17, 50 וחלק מחלקות 9, 14, 51, 52 כמסומן במפה מס' 1;
גוש 11510 - חלקות 2, 5 עד 29, 52 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה מס' 1;
גוש 11511 - חלקות 1 עד 4, 9 עד 28, 37, 43 עד 45, 66 עד 70, 73 עד 92, 95 וחלק מחלקות 36, 94 כמסומן במפה מס' 1;
גוש 11514 - חלקות 15 עד 18, 21 עד 23, 26 עד 43, 50 עד 53, 55 וחלק מחלקות 2, 14, 19, 20, 48, 49 כמסומן במפה מס' 1;
גוש 17134 - חלקה 1 וחלק מחלקה 42 כמסומן במפה מס' 1;
גוש 17158 - חלקה 22 וחלק מחלקה 30 כמסומן במפה מס' 1;
השטח הבנוי התחום על ידי הגושים 11521 עד 11524.
4. המועצה המקומית דלית אל כרמל חליפתה של עיריית עיר הכרמל
(א) המועצה המקומית דלית אל כרמל תהיה חליפתה של עיריית עיר הכרמל לגבי השטח שהיה בתחום השיפוט של עיריית עיר הכרמל ערב יום הביטול כמשמעותו בסעיף 5 לחוק הפירוק (להלן - יום הביטול), והכלול בתחומה לפי סעיף 2, לגבי זכויות במקרקעין, לרבות בעלות או חזקה במקרקעין וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין, ככל שהם בתחום השטח האמור, ולעניין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהטילה עיריית עיר הכרמל וטרם נגבו.
(ב) המועצה המקומית דלית אל כרמל תהיה חליפתה של עיריית עיר הכרמל ביחס למיטלטלין המצויים בתחום השיפוט האמור בסעיף קטן (א) וכן לזכויות וחובות שלא נזכרו בסעיף קטן (א), למעט לגבי זכויות וחובות אשר נקבע לגביהן אחרת ברשימה המופקדת לעיון הציבור, במינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בירושלים (להלן - הרשימה).
(ג) המועצה המקומית דלית אל כרמל תהיה חליפתה של עיריית עיר הכרמל בכל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב יום הביטול מטעם העיריה או נגדה, הנוגע לתחומה כאמור בסעיף קטן (א) למעט הליכים משפטיים אשר נקבע לגביהם אחרת ברשימה.
5. המועצה המקומית עוספיא חליפתה של עיריית עיר הכרמל
(א) המועצה המקומית עוספיא תהיה חליפתה של עיריית עיר הכרמל לגבי השטח שהיה בתחום השיפוט של עיריית עיר הכרמל ערב יום הביטול, הכלול בתחומה לפי סעיף 3, לגבי זכויות במקרקעין, לרבות בעלות או חזקה במקרקעין וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין, ככל שהם בתחום השטח האמור, ולעניין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהטילה עיריית עיר הכרמל וטרם נגבו.
(ב) המועצה המקומית עוספיא תהיה חליפתה של עיריית עיר הכרמל ביחס למיטלטלין המצויים בתחום השיפוט האמור בסעיף קטן (א) וכן לזכויות וחובות שלא נזכרו בסעיף קטן (א), למעט לגבי זכויות וחובות אשר נקבע לגביהן אחרת ברשימה.
(ג) המועצה המקומית עוספיא תהיה חליפתה של עיריית עיר הכרמל בכל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב יום הביטול מטעם העיריה או נגדה הנוגע לתחומה כאמור בסעיף קטן (א) למעט לגבי הליכים משפטיים אשר נקבע לגביהן אחרת ברשימה.
6. המשכת הליכים
אדם שערב יום הביטול היה רשאי להגיש ערר, ערעור או כיוצא באלה לעיריית עיר הכרמל, יהיה רשאי להגישם למועצה המקומית דלית אל כרמל - ביחס לשטח המפורט בסעיף 2 ולמועצה המקומית עוספיא - ביחס לשטח המפורט בסעיף 3; המועד האחרון להגשת ערר, ערעור או כיוצא באלה יוארך בשלושים ימים נוספים.
7. הוראות לעניין עובדים
(א) עובדי עיריית עיר הכרמל אשר התקבלו כדין לעבודה בעיריית עיר הכרמל ערב יום הביטול, יהיו לעובדי המועצות המקומיות דלית אל כרמל או עוספיא לפי החלוקה המפורטת ברשימה, ויחולו לגבי מעבר עובדים כאמור הוראות סעיף 9(א) לחוק הפירוק.
(ב) אדם שערב יום הביטול היה זכאי לתשלום קצבה חודשית מקופת עיר הכרמל, יהיה זכאי לקבלו מן המועצה המקומית דלית אל כרמל או המועצה המקומית עוספיא לפי הקבוע ברשימה.
8. הוראות מעבר לעניין תקציב
(א) מיום הביטול ועד לאישור תקציב כדין על ידי המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיא, תהא כל מועצה רשאית להוציא בכל חודש סכום השווה לחלק השנים עשר מהחלק היחסי של המועצה בתקציב עיריית עיר הכרמל ובכפוף להתאמות שיאשר שר הפנים; בסעיף זה, "החלק היחסי של המועצה בתקציב עיריית עיר הכרמל" לגבי המועצה המקומית דלית אל כרמל - %60, ולגבי המועצה המקומית עוספיא - %40.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מיום הביטול תהיה כל מועצה רשאית להוציא סכומים בהתאם לתקציבים בלתי רגילים שאושרו על ידי עיריית עיר הכרמל לפי הרשימה, וזאת עד לשינויים לפי דין.
9. פעילות משותפת - ועדה מקומית
עד להקמתה של ועדה מקומית לפי סעיף 19 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 (להלן - חוק התכנון), תתבצע הפעלתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עיר הכרמל בשיתוף בין המועצות המקומית דלית אל כרמל ועוספיא; ניהולה של הוועדה והעסקת עובדי הוועדה ייעשו עד להקמת הוועדה כאמור, על ידי המועצה המקומית דלית אל כרמל לפי הוראות חוק התכנון, והמועצה המקומית עוספיא תשתתף בעלות ההוצאות הנדרשות להחזקתה וניהולה, במישרין או בעקיפין, כפי שיקבע השר, לרבות עלות הנוגעת להליכי הקמת הוועדה המקומית כאמור, ככל שתידרש.
10. שינוי הרשימה
שר הפנים יהא רשאי לשנות את הרשימה.
11 .תחילה
תחילתו של צו זה ביום הביטול.
_______________________________________
1 ק"ת תש"ע, 120.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ