אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), תשכ"ה-1965

צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), תשכ"ה-1965

צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), תשכ"ה-1965 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד-1964, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשל"א, תשל"ו, תשמ"ו, תשנ"ו, תשס"ה)
בצו זה -
"מפקח רחצה" - אדם שהוסמך על-ידי השר לצורך זה;
"השר" - שר הפנים או מי שהסמיך לכך;
"מקום רחצה מוכרז" - כמשמעותו בצו הסדרת הרחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור הרחצה בחוף ים התיכון, ים-סוף וים-כנרת), תשכ"ה-1965;
"מציל" - אדם שבידו תעודת מציל בת תוקף מאת שר העבודה או מי שהסמיך לכך וכן אישור מאת שר הפנים או מי שהסמיך לכך, המעיד כי עבר את ההשתלמות כנדרש בסעיף 2א.
"רכב" - כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה;
"עונת רחצה" - התקופה שבין א' באייר לבין כ"ט בתשרי בכל שנה.
הוראת שעה
1. בתקופה שעד יום ל' בתשרי התשס"ו (2 בנובמבר 2005) יראו בסעיף 1 לצו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), התשכ"ה-1965, כאילו במקום ההגדרה "עונת רחצה" נאמר:
"עונת רחצה" - התקופה שמיום ח' בניסן התשס"ה (17 באפריל 2005) עד יום כ"ב בתשרי התשס"ו (25 באוקטובר 2005).
"שעות רחצה" - שעות שנקבעו לרחצה על ידי הרשות המקומית והובאו לידיעת הציבור.
"דגלי סימון" - דגלים בצבע לבן, אדום ושחור המונפים מעל סוכת המציל לציון מצב הים.
"רכב בטחון" - כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;
2. תחנות הצלה (תיקון: תשמ"ו)
(א) במקום רחצה מוכרז תהיה תחנת-הצלה אחת לכל 150 מטר חוף-רחצה, אלא אם קבע מפקח-הרחצה אחרת, ובלבד שתהיה תחנת-הצלה אחת לפחות.
(ב) תחנות הצלה יופעלו בעונת הרחצה, בשעות הרחצה, זולת אם התיר מפקח הרחצה בכתב שלא להפעיל תחנה פלונית לתקופה מסויימת או בשעות מסוימות, הכל כפי שיקבע.
(ג) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), רשאי מפקח הרחצה להורות בתקופה שלא בעונת הרחצה כי תופעל תחנת הצלה אחת או יותר במקום רחצה מוכרז, הכל כפי שיורה.
2א. השתלמות בעזרה ראשונה (תיקון: תשל"ו)
כל מציל יעבור השתלמות בעזרה ראשונה ויקבל מאת שר הפנים או מי שהסמיך לכך אישור על כך; תקפו של האישור למשך שנתיים.
3. סוכת מצילים
(א) בכל תחנת-הצלה תהיה סוכת-מצילים שמידותיה, צורתה ואופן הצבתה יהיו כמפורט בתוספת הראשונה.
(ב) לא יימצא אדם - פרט למציל או מי שהורשה לכך על-ידי מפקח-רחצה - בסוכת-המצילים.
4. ציוד הצלה
(א) בכל תחנת-הצלה יימצא בעונת-הרחצה ציוד-הצלה כמפורט בתוספת השניה.
(ב) ציוד ההצלה יהיה במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת בעונת-הרחצה.
(ג) ליד כל תחנת-הצלה יהיה מקום-החסנה מתאים לציוד-ההצלה.
5. תחנת עזרה ראשונה
ליד כל תחנת-הצלה תהיה תחנת עזרה ראשונה ובה ציוד עזרה ראשונה כמפורט בתוספת השלישית, אולם מפקח-רחצה רשאי להתיר קיום תחנת עזרה ראשונה אחת שתשרת יותר מתחנת הצלה אחת.
6. חניית רכב
(א) בקרבת מקום מוכרז יותקן מגרש-חניה לרכב.
(ב) יותקנו דרכי-גישה נוחות להולכי-רגל ממגרש-החניה למקום-רחצה מוכרז.
6א. איסור הכנסת בקבוקי זכוכית או חמרים אחרים (תיקון: תשל"ח)
לא יכניס אדם למקום רחצה מוכרז בקבוקי זכוכית או חמרים אחרים העלולים להתפוצץ, להתלקח, או לסכן את בטיחות הציבור.
7. מיתקני תברואה
במקום-רחצה מוכרז יותקנו:
(1) ברזי-מים לשתיה;
(2) פחי-אשפה;
(3) בתי-שימוש;
(4) ברזי-מים לשטיפת-רגלים;
(5) מקלחות פתוחות;
הכל במספר מספיק, להנחת-דעתו של מפקח-הרחצה.
8. נקיון
מקום-רחצה מוכרז יוחזק במצב נקי.
9. שילוט גבולות מקום רחצה מוכרז
גבולות מקום-רחצה מוכרז על החוף יסומנו בשלטים, בגודל של 80X120 ס"מ, עשויים מחומר בלתי-מתבלה ומוצבים בגובה של שני מטרים לפחות מעל לפני הקרקע, בצורה שתבטיח עמידה נגד תלאות מזג האויר ועליהם כתוב בצבע אדום על רקע לבן "גבול מקום-רחצה מוכרז".
10. שילוט מקום מוכרז
מקום-רחצה מוכרז יסומן בשלטים כאמור בסעיף 9, הנראים לעין ובמספר מספיק, שעליהם כתוב "מקום-רחצה מוכרז".
11. ציון מקומות אסורים בתוך מקום רחצה מוכרז
(א) נמצא במקום-רחצה מוכרז קטע אשר הרחצה בו מסוכנת באופן קבוע, יסומן אותו קטע על-ידי שלטים כאמור בסעיף 9 שעליהם כתוב בצבע שחור על רקע לבן "בקטע זה הרחצה אסורה".
(ב) מפקח-רחצה רשאי לחייב גידור ונקיטת אמצעים נוספים למניעת הרחצה באותו קטע.
12. איסור או הגבלת הרחצה במקום מוכרז (תיקון: תשמ"ו)
(א) החליט מציל כי הרחצה במקום-רחצה מוכרז מסכנת את בטיחותם של המתרחצים בגלל מצב הים, רשאי הוא לאסור את הרחצה בו, ויציין את האיסור על-ידי הנפת דגלים שחורים במספר מספיק, כדי שייראו בבירור בכל מקום בו, כולל סוכת המציל.
(ב) מציל רשאי לאסור את הרחצה כאמור בסעיף-קטן (א) בכל קטע במקום-הרחצה המוכרז.
(ג) לא יימצא אדם בים במקום בו נאסרה הרחצה לפי סעיפים-קטנים (א) ו-(ב).
13. שימוש בדגלי סימון (תיקון: תשמ"ו)
(א) מציל יסמן את מצב הים השורר בשעות הרחצה על ידי הנפת דגלי סימון מעל סוכת המציל כמפורט להלן:
(1) דגל לבן - לציון כי הרחצה מותרת;
(2) דגל אדום - לציון כי הרחצה מותרת בהגבלה;
(3) דגל שחור - הרחצה אסורה.
(ב) משהניף מציל דגל שחור, עליו להורות למתרחצים לצאת מהמים.
(ג) לא יונף כל דגל מעל סוכת מצילים שלא בשעות הרחצה.
(ד) בתחנת הצלה אשר בה יותר ממציל אחד, יקבע את סוג הדגל אשר יונף מעל סוכת המצילים, המציל האחראי לתחנה, או הממונה על המצילים באותה תחנת הצלה.
14. הגבלת משחקים וספורט
(א) במקום-רחצה מוכרז ייקבע מקום מיוחד ומגודר למשחקי-כדור ולספורט.
(ב) לא ישחק אדם במשחקי-כדור ולא יעסוק בספורט אלא במקום שנקבע לכך.
14א. איסור נהיגה ברכב במקום רחצה מוכרז (תיקון: תשנ"ו)
(א) במקום רחצה מוכרז לא ינהג אדם ברכב אלא -
(1) למטרות שמירה על בטחון הציבור, כשהוא נוהג רכב בטחון בשעת מילוי תפקידו, בשיטור, פיקוח והצלה;
(2) לצורך מתן שירותי נקיון כשהנוהג הורשה לכך בידי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, ומחוץ לתחום הרשות המקומית - באישור מפקח רחצה;
(3) למטרה אחרת שהתיר הממונה על המחוז.
(ב) בכל מקום רחצה מוכרז תציג הרשות המקומית שלטים במקומות הנראים לעין שכתוב בהם "הנהיגה ברכב אסורה". על צורת השלטים ואופן הצגתם יחולו הוראות סעיף 9, בשינויים המחויבים.
15. סמכויות מפקח רחצה (תיקון: תשל"ו)
(א) מפקח-רחצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום-רחצה מוכרז כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות צו זה.
(ב) נוכח מפקח-רחצה כי לא נתמלאה הוראה מהוראות צו זה, למעט הוראות הסעיפים 12(ג) ו-14 (ב), יודיע על כך מיד לשר או למי שהוסמך לכך על ידיו.
(ג) מפקח רחצה רשאי, לאחר התייעצות עם קצין רישוי ארצי במטה הארצי של משטרת ישראל, עם מהנדס תברואי ראשי במשרד הבריאות והרשות המקומית שבתחומה נמצא מקום הרחצה, לאסור את הרחצה במקום מוכרז לתקופה שלא תעלה על ארבעה-עשר יום, אם נוכח שדרוש לעשות כן מטעמי בטיחות או תברואה.
16. תחילה
תחילתו של צו זה היא בתום חמישה-עשר יום מיום פרסומו ברשומות.
תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"ז)
(סעיף 3)

סוכת מצילים -
(1) תוצב כמבנה על עמודים כשרצפתה בגובה של לפחות 2.50 מטר מעל לפני הקרקע.
(2) מידותיה יהיו: לא פחות מ-2.25 מטר גובה, אורך ורוחב.
(3) תהיה פתוחה לצד הים בצורה שתאפשר תצפית טובה לכל השטח ברדיוס של 75 מטר.
(4) יעלו עליה במדרגות נוחות עם מעקה.
(5) תכוסה בגג ותצוייד בסוכך, בווילון או באביזרים אחרים שיאפשרו ראיה טובה גם בשעות שבהן השמש נמצאת מול החוף.
(6) תגודר מסביב להרחקת קהל המתרחצים ממנה.
(7) ייקבע בה או סמוך לה תורן בגובה 8 מטרים לפחות מעל לפני הקרקע והמצוייד באביזרים שיאפשר החלפת-דגלים נוחה ומהירה.
תוספת שניה
(תיקון: תשל"ח, תשמ"ז)
(סעיף 5)

ציוד הצלה -
(1) רמקול;
(2) משקפת 6 X 30;
(3) דגלי-סימון בצבע לבן, שחור ואדום במידות 40 X 60 ס"מ;
(4) 2 שמיכות חמות;
(5) 2 כסאות המאפשרים צפיה נוחה ויעילה;
(6) מכשיר להנשמה מלאכותית;
(7) גלגל-הצלה עשוי משעם או מחומר דומה אחר;
(8) סירת הצלה אחת לכל שני מצילים, שארכה 4.50 מטר לפחות, רחבה 1.35 מטר וגבהה 0.20 מטר.
(9) 3 משוטים לכל סירת-הצלה, עשויים מעץ, או מחומר אחר המתאים לחתירה, שאורך כל אחד מהם לא יפחת מ-3.45 מטר;
(10) חצובות לסירות-ההצלה.
(11) ערכת חמצן ניידת הכוללת:
א. מיכל חמצן אלומיניום ד 1 יחידה
ב. וסת חמצן למכשיר נייד 1 יחידה
ג. צינור לחמצן, משקפיים 1 יחידה
ד. מפתח למיכל חמצן 1 יחידה
ה. תיק בד למיכל חמצן 1 יחידה
ו. אטם למכשיר רוברט שאו 1 יחידה.
תוספת שלישית (תיקון: תשמ"ח)
(סעיף 5)
ציוד בתחנת עזרה ראשונה
א. ציוד כללי
1. ארון פח 2 דלתות 1 יחידה
2. כסא 1 יחידה
3. ספת טיפולים 1 יחידה
4. עגלה ו/או שולחן טיפולים 1 יחידה
5. שלט תחנה עזרה ראשונה 1 יחידה
ב. חבישה
1. אגד "2 20 יחידות
2. אגד "3 30 יחידות
3. אגד "4 20 יחידות
4. איספלנית "2 2 יחידות
5. חוסם עורקים 2 מטר 2 יחידות
6. משולש בד 30 יחידות
7. סד פלסטי ליד 10 יחידות
8. סיכות בטחון 10 יחידות
9. ערכת תרמיל חובש המכילה: 1 יחידה
א) אגד "3 10 יחידות
ב) איספלנית ניר "1 1 יחידה
ג) גזה בוזלין, סטרילית 1 יחידה
ד) חוסם עורקים 2 מטר 2 יחידות
ה) מספריים לעזרה ראשונה 1 יחידה
ו) משולש בד 10 יחידות
ז) סד פלסטי ליד 1 יחידה
ח) סכות בטחון 10 יחידות
ט) סרט שרוול מגיש ע"ר 1 יחידה
י) עט כדורי 1 יחידה
יא) פד גזה סטרילי "3X"3 20 יחידות
יב) פד לחיטוי עור 12 יחידות
יג) פנס כיס 1 יחידה
יד) פנקס שורות קטן מס' 1 1 יחידה
טו) תחבושת שדה אישית קטנה 8 יחידות
טז) תחבושת שדה בינונית 2 יחידות
יז) תחבושת לכוויות 2 יחידות
יח) תיק ריק לחובש 1 יחידה
10. פד גזה "3" X 3, סטרילי 200 יחידות
11. צמר גפן, 100 גרם 0.5 ק"ג
12. תחבושת שדה אישית 20 יחידות
13. תחבושת שדה בינונית 5 יחידות
ג. חמצן
1. ערכת מיכל חמצן המכילה: 1 יחידה
א) וסת למיכל חמצן 1 יחידה
ב) מיכל חמצן "H" H יחידה
ג) מסכת חמצן 40% 1 יחידה
ד) מרטיב לחמצן, דגם חדש 1 יחידה
ה) צנור לחמצן, משקפיים 1 יחידה
ו) צינור פלסטי לחמצן 1 יחידה
ז) אטם (שייבה) לחמצן 2 יחידות
ד. ציוד החייאה
1. ערכת הנשמה לילדים, המכילה: 1 יחידה
א) מנתב אוויר מס' 00 1 יחידה
ב) מנתב אוויר מס' 0 1 יחידה
ג) מסכה לתינוק מס' 0 1 יחידה
ד) מפוח לילד 250 סמ"ק 1 יחידה
ה) צנור מאריך להעשרת חמצן 1 יחידה
ו) קטטר שאיבה מס' 8 2 יחידות
ז) קטטר שאיבה מס' 18 2 יחידות
ח) תיק לערכה ריק 1 יחידה
2. ערכת הנשמה למבוגרים המכילה: 1 יחידה
א) מפוח 1000 סמ"ק 1 יחידה
ב) מסכה להנשמה מס' 2 1 יחידה
ג) מסכה להנשמה מס' 5 1 יחידה
ד) מנתב אוויר מס' 1 1 יחידה
ה) מנתב אוויר מס' 2 2 יחידות
ו) מנתב אוויר מס' 3 1 יחידה
ז) משאבת רגל 1 יחידה
ח) קטטר שאיבה מס' 8 2 יחידות
ט) קטטר שאיבה מס' 18 2 יחידות
י) תיק לערכה, ריק 1 יחידה
ה. ציוד רפואי
1. מדחום 2 יחידות
2. מספריים לחומר עם כפתור 1 יחידה
3. קיסם עץ 50 יחידות
4. שפדל עץ 12 יחידות
5. שקית קרור 2 יחידות
6. ערכת תרמיל רופא לחופי רחצה המכילה: 1 יחידה
א) תרופות
1) אדרינאלין 1 מ"ג 2 אמפ'
2) אופטאלגין 500 מ"ג 50 טבל'
3) אמינופילין 250 מ"ג 2 אמפ'
4) אטרופין 1 מ"ג 2 אמפ'
5) נאטר ביקארבונט - % 7 - 50 מ"ל 2 אמפ'
ב) ציוד רפואי
1) חוסם ורידים 70 ס"מ 1 יחידה
2) מד-לחץ דם עם שעון 1 יחידה
3) מזרק 2 סמ"ק עם מחט ח.פ. 5 יחידות
4) מזרק 5 סמ"ק עם מחט ח.פ. 5 יחידות
5) מזרק 10 סמ"ק עם מחט ח.פ. 3 יחידות
6) מזרק 50 סמ"ק ח.פ. 1 יחידה
7) מחט לואר 1X 21 ח.פ. 1 יחידה
8) מספריים כירורגיות ישרות 10/15 1 יחידה
9) משוריות לאמפולות 5 יחידות
10) סטטוסקופ 1 יחידה
11) פנצטה כירורגית 10/15 1 יחידה
12) פנצטה לגוף זר 1 יחידה
13) קטטר אינטרקאט מס' 14 1 יחידה
ג) ערכות
1) ערכת עירוי (עם תמיסת הרטמן) הכולל: 1 יחידה
(א) איספלנית ניר "1 1 יחידה
(ב) חוסם ורידים 1 יחידה
(ג) מערכת לעירוי נוזלים 1 יחידה
(ד) פד גזה "3" X 3, סטרילי 3 יחידות
(ה) פד לחיטוי עור 2 יחידות
(ו) צנור ונפלון מס' 18 2 יחידות
(ז) תמיסת הרטמן 1 ליטר 1 א.מ.
2) ערכת עירוי עם תמיסת גלוקוז 5% 1 יחידה
(א) איספלנית "1 1 יחידה
(ב) חוסם ורידים 70 ס"מ 1 יחידה
(ג) מערכת לעירוי נוזלים 1 יחידה
(ד) פד גזה "3" X 3, סטרילי 3 יחידות
(ה) פד לחיטוי עור 2 יחידות
(ו) צנור ונפלון מס' 18 2 יחידות
(ז) תמיסת דקסטרוז 5% - 50 מ"ל 1 א.מ.
3) תרמיל ריק 1 יחידה
ו. ציוד רפואי - משקי
1. אגן מוגלה פלסטי 2 יחידות
2. אלונקה 4 יחידות
3. בקבוק שתן פלסטי 1 יחידה
4. כוסית לשטיפת עין 1 יחידה
5. מעמד לרגל 1 יחידה
6. צנצנת למדחום 2 יחידות
7. שמיכה 2 יחידות
ז. תמיסות ומשחות
1. בנזין 1/2 ליטר
2. כוהל 70% 500 מ"ל
3. וזלין בשפופרת 15 גרם 1 א.מ.
4. תמיסת "סאביור" 1/2 ליטר 1 א.מ.
5. תמיסת "פולידין" 1 ליטר 1 א.מ.
ח. טפסים
1. טופס בדיקה וטיפול 1 יחידה
2. יומן טיפולים 1 יחידה
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ה 1903; תשכ"ו, 463; תשכ"ז, 3120; תשל"א, 276; תשל"ו, 769, 1155; תשל"ח, 679, 1060, 1955; תשמ"ו, 67; תשמ"ז, 1163; תשנ"ו, 503; תשס"ה, 618.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ