אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים המלח, סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים, מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה במקומות רחצה מוכרזים בים המלח), התשמ"ח-1988

צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים המלח, סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים, מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה במקומות רחצה מוכרזים בים המלח), התשמ"ח-1988

צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים המלח, סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים, מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה במקומות רחצה מוכרזים בים המלח), התשמ"ח-1988 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 3 ו-4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ד)
בצו זה -
"מקום רחצה מוכרז" ו"מקום אסור לרחצה" לענין ים המלח - כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד-2004.
"עונת רחצה" - התקופה שבין א' בתשרי לבין כ"ט באלול בכל שנה;
"שעות רחצה" - שעות שנקבעו לרחצה על ידי הרשות המקומית והובאו לידיעת הציבור;
"השר" - שר הפנים או מי שהסמיך לכך;
"מפקח רחצה" - אדם שהשר הסמיך לענין צו זה;
"מציל אחראי", "מציל משנה", "מציל עוזר" - מציל שבידו תעודה מאת שר העבודה המעידה על סיווגו בדרגה כאמור לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, וכן אישור מאת שר הפנים או מי שהסמיך לכך המעיד כי עבר את ההשתלמות בעזרה ראשונה כנדרש בצו זה;
"סדרן" או "פקח" - אדם שנתמנה בכתב בידי ראש הרשות המקומית שבתחומה מקום הרחצה המוכרז, או שנתמנה בידי שר הפנים או מי שהסמיך לכך להיות סדרן או פקח לענין ביצוע החוק וכל צו וחוק עזר או הוראה אחרת על פיו;
"מגיש עזרה ראשונה" - אח או אחות מוסמכים וכן אדם שניתנה לו תעודה מאת מגן דוד אדום בישראל כמוסמך להגשת עזרה ראשונה בחוף הים, או אדם שהוסמך להיות חובש על ידי חיל הרפואה של צה"ל ובידו תעודה המוכיחה זאת;
"תחנת הצלה" - שטח מגודר על חוף הים בו ממוקמת סוכת מצילים;
"דגלי סימון" - דגלים בצבע לבן, אדום ושחור המונפים מעל סוכת המציל לציון מצב הים;
"כלי שיט" - אניה, ארבה, ספינה או סירה לרבות גלשן, אופנוע ים וכלים דומים המשמשים לספורט ימי;
"מתרחץ" - אדם הנמצא במקום רחצה מוכרז בין במים ובין על החוף;
"רכב" - כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה.
2. שילוט מקום אסור לרחצה
באתרים שאוכרזו "כמקום אסור לרחצה" יוצב שילוט כמפורט בתקנות הסדרת מקומות רחצה (הצבת שלטי איסור על ידי רשויות מקומיות), התשכ"ה-1965.
3. תחנות הצלה והפעלתן
(א) בעונת רחצה תהיה במקום רחצה מוכרז תחנת הצלה אחת לכל 250 מטר חוף רחצה אלא אם כן קבע מפקח הרחצה אחרת, ובלבד שתהיה תחנת הצלה אחת לפחות בכל מקום מוכרז.
(ב) תחנות הצלה יופעלו בעונת הרחצה, בשעות הרחצה, זולת אם התיר מפקח הרחצה בכתב שלא להפעיל תחנה פלונית לתקופה מסויימת או בשעות מסויימות, הכל כפי שיקבע.
4. השתלמות בעזרה ראשונה
כל מציל יעבור השתלמות בעזרה ראשונה ויקבל מאת שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך אישור על כך; תקפו של האישור כאמור שנתיים מיום הוצאתו.
5. סוכת מצילים
(א) בכל תחנת הצלה תהיה סוכת מצילים שמידותיה, צורתה ואופן הצבתה יהיו כמפורט בתוספת השלישית.
(ב) לא יימצא אדם, פרט למציל או מי שהורשה לכך על ידי מפקח רחצה, בסוכת המצילים.
6. ציוד הצלה
(א) בכל תחנת הצלה יימצא בעונת הרחצה ציוד הצלה כמפורט בתוספת הרביעית.
(ב) ציוד ההצלה יהיה במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת בעונת הרחצה.
(ג) ליד כל תחנת הצלה יהיה מקום החסנה מתאים לציוד ההצלה.
(ד) מפקח רחצה רשאי לוותר על הימצאות סירת הצלה ומשוטים אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת.
7. תחנת עזרה ראשונה
ליד כל תחנת הצלה תהיה תחנת עזרה ראשונה ובה ציוד עזרה ראשונה כמפורט בתוספת החמישית, אולם מפקח רחצה רשאי להתיר קיום תחנת עזרה ראשונה אחת שתשרת יותר מתחנת הצלה אחת.
8. חניית רכב
(א) בקרבת מקום רחצה מוכרז יותקן מגרש חניה לרכב.
(ב) יותקנו דרכי גישה נוחות להולכי רגל ממגרש החניה למקום רחצה מוכרז.
9. איסור הכנסת זכוכית או חמרים אחרים
לא יכניס אדם למקום רחצה מוכרז בקבוקי זכוכית או חמרים העלולים להתפוצץ, להתלקח או לסכן את בריאות הציבור.
10. מיתקני תברואה
במקום רחצה מוכרז יותקנו:
(1) ברזי מים לשתיה;
(2) פחי אשפה;
(3) בתי שימוש;
(4) ברזי מים לשטיפת רגליים;
(5) מקלחות פתוחות;
הכל במספר מספיק להנחת דעתו של מפקח הרחצה.
11. נקיון
מקום רחצה מוכרז יוחזק במצב נקי.
12. שילוט גבולות מקום רחצה מוכרז
גבולות מקום רחצה מוכרז על החוף יסומנו בשלטים בגודל של 80X120 ס"מ, עשויים מחומר בלתי מתבלה ומוצבים בגובה של שני מטרים לפחות מעל לפני הקרקע, בצורה שתבטיח עמידה נגד תלאות מזג האויר ועליהם כתוב בצבע אדום על רקע לבן "גבול מקום רחצה מוכרז". שטח הרחצה במים יתוחם במצופים.
13. שילוט מקום מוכרז
מקום רחצה מוכרז יסומן בשלטים כאמור בסעיף 13 הנראים לעין ובמספר מספיק שעליהם כתוב "מקום רחצה מוכרז".
14. הוראות בטיחות
במקום רחצה מוכרז יוצב שילוט הכולל הוראות בטיחות למתרחצים כמפורט בתוספת השישית; ההוראות תהיינה בעברית, ערבית ואנגלית.
15. ציון מקומות אסורים בתוך מקום רחצה מוכרז
(א) נמצא במקום רחצה מוכרז קטע אשר הרחצה בו מסוכנת באופן קבוע, יסומן אותו קטע על ידי שלטים כאמור בסעיף 13 שעליהם כתוב בצבע שחור על רקע לבן "בקטע זה הרחצה אסורה".
(ב) מפקח רחצה רשאי לחייב גידור ונקיטת אמצעים נוספים למניעת הרחצה באותו קטע.
16. איסור או הגבלת הרחצה במקום מוכרז
(א) החליט מציל כי הרחצה במקום רחצה מוכרז מסכנת את בטיחותם של המתרחצים בגלל מצב הים, רשאי הוא לאסור את הרחצה בו ויציין את האיסור על ידי הנפת דגלים שחורים במספר מספיק כדי שייראו בבירור בכל מקום בו, כולל סוכת המציל.
(ב) מציל רשאי לאסור את הרחצה כאמור בסעיף קטן (א) בכל קטע ממקום הרחצה המוכרז.
(ג) לא יימצא אדם בים במקום בו נאסרה הרחצה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב).
17. שימוש בדגלי סימון
(א) מציל יסמן את מצב הים השורר בשעות הרחצה על ידי הנפת דגלי סימון מעל סוכת המציל כמפורט להלן:
(1) דגל לבן - לציון כי הרחצה מותרת;
(2) דגל אדום - לציון כי הרחצה מותרת בהגבלה;
(3) דגל שחור - הרחצה אסורה.
(ב) משהניף מציל דגל שחור, עליו להורות למתרחצים לצאת מהמים.
(ג) לא יונף כל דגל מעל סוכת מצילים שלא בשעות הרחצה.
(ד) בתחנת הצלה אשר בה יותר ממציל אחד, יקבע את סוג הדגל אשר יונף מעל סוכת המצילים המציל האחראי לתחנה או הממונה על המצילים באותה תחנת הצלה.
18. הגבלת משחקים וספורט
(א) במקום רחצה מוכרז ייקבע מקום מיוחד למשחקי כדור ולספורט.
(ב) לא ישחק אדם במשחקי כדור ולא יעסוק בספורט אלא במקום שנקבע לכך.
19. סמכויות מפקח רחצה
(א) מפקח רחצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום רחצה מוכרז כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות צו זה.
(ב) נוכח מפקח רחצה כי לא נתמלאה הוראה מהוראות צו זה, למעט הוראות הסעיפים 16(ג) ו-18 (ב), יודיע על כך מיד לשר או למי שהוסמך לכך.
(ג) מפקח רחצה רשאי, לאחר התייעצות עם קצין רישוי ארצי במטה הארצי של משטרת ישראל, עם מהנדס תברואה ראשי במשרד הבריאות והרשות המקומית שבתחומה נמצא מקום הרחצה, לאסור את הרחצה במקום מוכרז לתקופה שלא תעלה על ארבעה-עשר ימים, אם נוכח שדרוש לעשות כן מטעמי בטיחות או תברואה.
20. מניעת כניסת כלי שיט
לא ישיט אדם כלי שיט במקום רחצה מוכרז אלא לצרכי הצלת אדם או לפיקוח על הרחצה, וכן באזור של 50 מטרים לאורך החוף מקצה כל גבול של "מקום רחצה מוכרז" ובתחום של 300 מטרים מנקודת שפל המים.
21. תקן מצילים
(א) בכל תחנת הצלה ימצא בשעות הרחצה מציל אחד בדרגת מציל משנה לפחות.
(ב) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב הימצאותם של מצילים במספר גדול יותר או מסוג שונה.
22. חובות מציל
אלה חובותיו של מציל:
(1) להבטיח שהמתרחצים יתרחצו במים בגבולות המקומות המוכרזים בלבד;
(2) למנוע את הרחצה במקומות ובזמנים אסורים;
(3) למנוע מהמתרחצים לצאת מתחום מקום הרחצה המוכרז במים;
(4) להגיש עזרה במים לזקוקים לה;
(5) להגיש עזרה ראשונה לנזקקים עד שיוחלף על ידי מגיש עזרה ראשונה;
(6) לשמור על סוכת ההצלה וציוד ההצלה וכן להבטיח תקינותם בכל עת.
23. איסור עיסוק על ידי מציל
(א) לא יעסוק מציל הן בתמורה והן שלא בתמורה במקום רחצה מוכרז בהשכרת סירות הצלה, בלימוד התעמלות ולימוד שחיה.
(ב) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לאשר למציל בחוף רחצה מוכרז לעסוק גם כמגיש עזרה ראשונה ובתנאי שהמציל מוסמך גם כמגיש עזרה ראשונה.
24. סמכויות מציל
מציל רשאי -
(1) לצוות על המתרחץ לצאת מהים וכן להוציא מתרחץ מהים אם, לדעתו, המתרחץ נתון בסכנה או מפריע למתרחצים אחרים;
(2) להורות למתרחץ בכל ענין שעשוי לדעתו למנוע סכנה לחייו או לחיי מתרחצים אחרים.
25. סימון היכר למציל
מציל ילבש בשעת תפקידו תלבושת שתאפשר לקהל המתרחצים לזהותו בקלות.
26. תקן סדרנים או פקחים
(א) במקום רחצה מוכרז יימצא סדרן או פקח אחד לכל 250 מטר בחוף רחצה.
(ב) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים, ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותם של סדרנים או פקחים במספר גדול יותר לפי שיקול דעתו.
27. חובות סדרן או פקח
אלה החובות של סדרן או פקח:
(1) להשגיח על הסדר הטוב במקום רחצה או בסמוך לו;
(2) למנוע הצבת אוהל, כסא מרגוע, עגלה, פרט לעגלת נכים או עגלת ילדים, ודוכני מכירה העלולים להפריע לנוחיות המתרחצים או לשלומם.
28. סמכויות סדרן או פקח
סדרן או פקח רשאי -
(1) להרחיק ממקום הרחצה המוכרז כל אוהל, כסא מרגוע, עגלה, פרט לעגלת נכים או עגלת ילדים, דוכן מכירה, מכשיר ספורט או כל חפץ העלול להפריע לשלומם או בטחונם של המתרחצים או שמשתמשים בו בניגוד להוראות החוק או הצווים על פיו;
(2) לעשות כל פעולה אחרת הדרושה לו במידה סבירה למילוי תפקידיו.
29. סימן היכר לסדרן או לפקח
סדרן או פקח יענוד סרט על זרועו בצבע ירוק ברוחב של 8 ס"מ לפחות שעליו כתובה בצבע שחור המלה "סדרן" או "פקח רחצה".
30. תקן של מגיש עזרה ראשונה
(א) בכל תחנת עזרה ראשונה יימצא בשעות הרחצה מגיש עזרה ראשונה. ואולם מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לאשר בכתב הימצאותם של מגישי עזרה ראשונה כאמור אך ורק בחלק משעות הרחצה.
(ב) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותם של מגישי עזרה ראשונה במספר גדול יותר.
(ג) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים, ואם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותו של רופא בימים בהם לדעתו מספר המתרחצים מחייב זאת.
31. תחילה
תחילתו של צו זה 90 ימים מיום פרסומו.
תוספת ראשונה - תוספת שניה (בוטלו) (תיקון: תשס"ד)
תוספת שלישית
(סעיף 6)
סוכת מצילים -
(1) תוצב כמבנה על עמודים כשרצפתה בגובה של לפחות 2 מטר מעל לפני הקרקע.
(2) מידותיה יהיו: לא פחות מ-1.50 מטר אורך ורוחב, ו-2 מטר גובה.
(3) תהיה פתוחה לצד הים בצורה שתאפשר תצפית טובה לכל השטח ברדיוס של 125 מטר.
(4) יעלו עליה במדרגות נוחות עם מעקה.
(5) תכוסה בגג ותצוייד כסוכך, בוילון או באביזרים אחרים שיאפשרו ראייה טובה גם בשעות שבהן השמש נמצאת מול החוף.
(6) תגודר מסביב להרחקת קהל המתרחצים ממנה.
(7) ייקבע בה או סמוך לה תורן בגובה 6 מטרים לפחות מעל לפני הקרקע והמצוייד באבזרים שיאפשרו החלפת דגלים נוחה ומהירה.
תוספת רביעית
(סעיף 7)
ציוד הצלה
(1) רמקול.
(2) משקפת 30X6.
(3) דגלי סימון בצבע לבן, שחור ואדום במידות 60X40 ס"מ.
(4) 2 שמיכות.
(5) כסא המאפשר ישיבה לצפייה נוחה ויעילה.
(6) גלגל הצלה עשוי משעם או מחומר דומה אחר.
(7) סירת הצלה שאורכה 4.50 מטרים לפחות, רוחבה 1.35 מטר וגובהה 0.20 מטר.
(8) 2 משוטים לכל סירת הצלה, עשויים מעץ או מחומר אחר המתאים לחתירה, שאורך כל אחד מהם לא יפחת מ-3.45 מטרים.
(9) חצובה לסירת הצלה.
(10) ערכת הנשמה למבוגרים ולילדים.
(11) ערכת חמצן ניידת הכוללת:
1. מיכל חמצן אלומניום ד 1 יחידה
2. ווסת חמצן למכשיר נייד 1. יחידה
3. צנור לחמצן, משקפיים 1 יחידה
4. מפתח למיכל חמצן 1 יחידה
5. תיק בד למיכל חמצן 1 יחידה
תוספת חמישית
(סעיף 8)
ציוד בתחנת עזרה ראשונה
א. ציוד כללי
1. ארון פח 2 דלתות 1 יחידה
2. כסא 1 יחידה
3. ספת טיפולים 1 יחידה
4. עגלה או שולחן טיפולים 1 יחידה
5. שלט תחנת עזרה ראשונה 1 יחידה
ב. חבישה
1. אגד "2 20 יחידות
2. אגד "3 30 יחידות
3. אגד "4 20 יחידות
4. איספלנית "2 2 יחידות
5. חוסם עורקים 2 מטר 2 יחידות
6. משולש בד 30 יחידות
7. סד פלסטי ליד 10 יחידות
8. סיכות בטחון 10 יחידות
9. ערכת תרמיל חובש המכילה: 1 יחידה
א) אגד "3 10 יחידות
ב) איספלנית ניר "1 1 יחידה
ג) גזה בוזלין, סטרילית 1 יחידה
ד) חוסם עורקים 2 מטר 2 יחידות
ה) מספריים לעזרה ראשונה 1 יחידה
ו) משולש בד 10 יחידות
ז) סד פלסטי ליד 1 יחידה
ח) סכות בטחון 10 יחידות
ט) סרט שרוול מגיש ע"ר 1 יחידה
י) עט כדורי 1 יחידה
יא) פד גזה סטרילי "3X3" 20 יחידות
יב) פד לחיטוי עור 12 יחידות
יג) פנס כיס 1 יחידה
יד) פנקס שורות קטן מס' 1 1 יחידה
טו) תחבושת שדה אישית קטנה 8 יחידות
טז) תחבושת שדה בינונית 2 יחידות
יז) תחבושת לכוויות 2 יחידות
יח) תיק לחוב ריק 1 יחידה
10. פד גזה "3X3", סטרילי 200 יחידות
11. צמר גפן, 100 גרם 0.5 ק"ג
12. תחבושת שדה אישית 20 יחידות
13. תחבושת שדה בינונית 5 יחידות
ג. חמצן
1. ערכת מכל חמצן 1 יחידה
המכילה:
א) וסת למכל חמצן 1 יחידה
ב) מכל חמצן "H" 1 יחידה
ג) מסכת חמצן 40% 1 יחידה
ד) מרטיב לחמצן, דגם חדש 1 יחידה
ה) צינור לחמצן, משקפיים 1 יחידה
ו) צינור פלסטי לחמצן 1 יחידה
ז) אטם (שייבה) לחמצן 2 יחידות
ד. ציוד החייאה
1. ערכת הנשמה לילדים 1 יחידה
המכילה:
א) מנתב אוויר מס' 00 1 יחידה
ב) מנתב אוויר מס' 0 1 יחידה
ג) מסכה לתינוק מס' 0 1 יחידה
ד) מפוח לילד 250 סמ"ק 1 יחידה
ה) צינור מאריך להעשרת חמצן 1 יחידה
ו) קטטר שאיבה מס' 8 2 יחידות
ז) קטטר שאיבה מס' 18 2 יחידות
ח) תיק לערכה ריק 1 יחידה
2. ערכת הנשמה למבוגרים 1 יחידה
המכילה:
א) מפוח 1000 סמ"ק 1 יחידה
ב) מסכה להנשמה מס' 2 1 יחידה
ג) מסכה להנשמה מס' 5 1 יחידה
ד) מנתב אוויר מס' 1 1 יחידה
ה) מנתב אוויר מס' 2 2 יחידות
ו) מנתב אוויר מס' 3 1 יחידה
ז) משאבת רגל 1 יחידה
ח) קטטר שאיבה מס' 8 2 יחידות
ט) קטטר שאיבה מס' 18 2 יחידות
י) תיק לערכה, ריק 1 יחידה
ה. ציוד רפואי
1. מדחום 2 יחידות
2. מספריים לחומר עם כפתור 1 יחידה
3. קיסם עץ 50 יחידות
4. שפדל עץ 12 יחידות
5. שקית קרור 2 יחידות
6. ערכת תרמיל רופא לחופי 1 יחידה
רחצה המכילה:
(א) תרופות
1. אדרינאלין 1 מ"ג 2 אמפ.
2. אופטאלגין 500 מ"ג 50 טבל.
3. אמינופילין 250 מ"ג 2 אמפ.
4. אטרופין 1 מ"ג 2 אמפ.
5. נאטר ביקארבונט 50 - 7.5% מ"ל 2 אמפ.
(ב) ציוד רפואי
1. חוסם ורידים 70 ס"מ 1 יחידה
2. מד-לחץ דם עם שעון 1 יחידה
3. מזרק 2 סמ"ק עם מחט ח.פ. 5 יחידות
4. מזרק 5 סמ"ק עם מחט ח.פ. 5 יחידות
5. מזרק 10 סמ"ק עם מחט ח.פ. 3 יחידות
6. מזרק 50 סמ"ק ח.פ. 1 יחידה
7. מחט לואר 21X1.5 ח.פ. 1 יחידה
8. מספריים כירורגיות ישרות 10/15 1 יחידה
9. משוריות לאמפולות 5 יחידות
10. סטטוסקופ 1 יחידה
11. פנצטה כירורגית 10/15 1 יחידה
12. פנצטה לגוף זר 1 יחידה
13. קטטר אינטרקאט מס' 14 1 יחידה
(ג) ערכות
1. ערכת עירוי (עם תמיסת הרטמן) 1 יחידה
הכוללת:
(א) איספלנית נייר "1 1 יחידה
(ב) חוסם ורידים 1 יחידה
(ג) מערכת לעירוי נוזלים 1 יחידה
(ד) פד גזה "3X3", סטרילי 3 יחידות
(ה) פד לחיטוי עור 2 יחידות
(ו) צנור ונפלון מס' 18 2 יחידות
(ז) תמיסת הרטמן 1 ליטר 1 א.מ.

2. ערכת עירוי עם תמיסת גלוקוז 5% 1 יחידה
(א) איספלנית "1 1 יחידה
(ב) חוסם ורידים 70 ס"מ 1 יחידה
(ג) מערכת לעירוי נוזלים 1 יחידה
(ד) פד גזה "3"X3, סטרילי 3 יחידות
(ה) פד לחיטוי עור 2 יחידות
(ו) צנור ונפלון מס' 18 2 יחידות
(ז) תמיסת דקסטרוז 500 - 5% מ"ל 1 א.מ.
3. תרמיל ריק 1 יחידה
ו) ציוד רפואי - משקי
1. אגן מוגלה פלסטי 2 יחידות
2. אלונקה 4 יחידות
3. בקבוק שתן פלסטי 1 יחידה
4. כוסית לשטיפת עין 1 יחידה
5. מעמד לרגל 1 יחידה
6. צנצנת למדחום 2 יחידות
7. שמיכה 2 יחידות
ז) תמיסות ומשחות
1. בנזין 0.5 ליטר
2. כוהל 70% 500 מ"ל
3. וזלין בשפופרת 15 גרם 1 א.מ.
4. תמיסת "סאביור" 0.5 ליטר 1 א.מ.
5. תמיסת "פולידין" 1 ליטר 1. א.מ.
ח) טפסים

1. טופס בדיקה וטיפול 1 יחידה
2. יומן טיפולים 1 יחידה
תוספת שישית
(סעיף 15)
הוראות בטיחות למתרחצים בים המלח
להלן פירוט ההוראות למתרחצים:
א. הימנע מצלילה או קפיצה.
ב. אין לטבול את הראש במים.
ג. רד תחילה למצב ישיבה ואחר כך שכב על גבך.
ד. על תתיז מים על עצמך ועל חבריך.
ה. אסור לשתות מי ים המלח, אם בלעת מים פנה מיד למציל/מגיש עזרה ראשונה לקבלת טיפול.
ו. הרבה בשתיית מים.
ז. הכנס למים בעזרת הגשרונים (אם ישנם).
Sixth Addendum
(Paragraph 15)
Safety Rules for Bathers in the Dead Sea
Following are detailed rules for bathers:
A. Abstain from diving or jumping into the water.
B. Do not submerge your head in the water.
C. First take a sitting position, and then lay on your back.
D. Do not splash water on yourself or your friends.
E. Drinking the water of the Dead Sea is forbidden.
if you have swallowed some water, go at once to the life guard or the first aid man.
F. Drink Frequently.
G. Enter the water assisted by the small bridges (where there are any).

______________________________
4. סמכויות מציל
מציל רשאי -
(1) לצוות על המתרחץ לצאת מהים וכן להוציא מתרחץ מהים אם, לדעתו, המתרחץ נתון בסכנה או מפריע למתרחצים אחרים;
(2) להורות למתרחץ בכל ענין שעשוי לדעתו למנוע סכנה לחייו או לחיי מתרחצים אחרים.
5. סימן היכר למציל
מציל יענוד בשעת תפקידו תג מיוחד על בגדו, וכן יחבוש כובע בצורה שהורה שר הפנים.
6. תקן סדרנים או פקחים (תיקון: תשל"ח)
(א) במקום רחצה מוכרז יימצא בימות החול סדרן או פקח אחד ובשבתות או במועדים יימצאו שני סדרנים או פקחים לכל מאה וחמשים מטר בחוף רחצה.
(ב) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים, ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותם של סדרנים או פקחים במספר גדול יותר או קטן יותר לפי שיקול דעתו.
7. חובות סדרן או פקח
אלה החובות של סדרן או פקח:
(1) להשגיח על הסדר הטוב במקום-רחצה או בסמוך לו;
(2) למנוע הצבת אוהל, כסא-מרגוע, עגלה - פרט לעגלת-נכים או עגלת-ילדים - ודוכני מכירה העלולים להפריע לנוחיות המתרחצים או לשלומם.
8. סמכויות סדרן או פקח
סדרן או פקח רשאי:
(1) להרחיק ממקום-הרחצה המוכרז כל אוהל, כסא-מרגוע, עגלה - פרט לעגלת-נכים או עגלת-ילדים - דוכן-מכירה, מכשיר-ספורט או כל חפץ העלול להפריע לשלומם או בטחונם של המתרחצים או שמשתמשים בו בניגוד להוראות החוק או הצווים על פיו;
(2) לעשות כל פעולה אחרת הדרושה לו במידה סבירה למילוי תפקידיו.
9. סימן היכר לסדרן או לפקח
סדרן או פקח יענוד סרט על זרועו בצבע ירוק ברוחב של 8 ס"מ לפחות שעליו כתובה בצבע שחור המלה "סדרן" או "פקח-רחצה".
10. תקן של מגישי עזרה ראשונה (תיקון: תשל"ח, תשמ"ה)
(א) בכל תחנת עזרה ראשונה יימצאו בשעות הרחצה שני מגישי עזרה ראשונה. ואולם מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסוימים ואם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לאשר בכתב המצאותם של מגישי עזרה ראשונה כאמור אך ורק בחלק משעות הרחצה.
(ב) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים, ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותם של מגישי עזרה ראשונה במספר גדול יותר או קטן יותר לפי שיקול דעתו, ובלבד שמספרם לא יפחת מאחד.
(ג) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים, ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותם של רופא בימים בהם, לדעתו, מספר המתרחצים מחייב זאת.
11. תיקון: צו
סעיף 13 לצו הסדרת מקומות-רחצה (סדרים ואיסורים במקומות-רחצה מוכרזים), תשכ"ה-1965 -בטל.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ו, 463, 2438; תשכ"ז, 2248; תשכ"ט, 926; תשל"ז, 1358; תשל"ח, 1954; תשמ"ה, 1922; תשס"ד, 460, 720; תשס"ה, 609.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ