אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה), התשמ"ו-1986

צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה), התשמ"ו-1986

צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה), התשמ"ו-1986 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), התשל"ט-1979, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"בעל הטובין" - מי ששמו רשום ברשימון כבעל הטובין;
"גובה המכס" - כמשמעותו בפקודת המכס;
"המנהל" - מנהל המכס ומע"מ;
"מכס" - כמשמעותו בפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937;
"טובין" - הטובין המסווגים בפרטי תעריף המכס המפורטים בתוספת לצו זה;
"ערך הטובין" - ערכם של הטובין לענין דיני המכס, כמשמעותו בפקודת המכס בתוספת המכס, מס קניה ותשלומי חובה אחרים החלים על הטובין המיובאים, למעט מס ערך מוסף;
"פדיה", לענין טובין - כמשמעותה בפקודת המכס;
"רשימון" - כמשמעותו בפקודת המכס, לרבות כל מסמך המוגש לגובה המכס לשם פדיית טובין;
"תעריף המכס" - התוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשמ"ו-1985;
"תושב חוזר" ו"סטודנט חוזר" - כמשמעותם בפרט 7 לתעריף המכס.
2. פקדון (תיקון: תשמ"ז)
(א) יובאו טובין כמפורט בתוספת, יופקד לזכות אוצר המדינה פקדון השווה ל-15% מערכם (להלן - הפקדון); סכום הפקדון יחושב לפי ערך הטובין ביום ההפקדה.
(ב) שיעור הפקדון יופחת בראשון לכל שלושה חדשים ויהיה כמפורט להלן:
החל ביום השיעור באחוזים
ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987) 12
ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987) 9
ד' בתמוז התשמ"ז (1 ביולי 1987) 6
ח' בתשרי התשמ"ח (1 באוקטובר 1987) 3
י"א בטבת התשמ"ח (1 בינואר 1988) 0
3. פקדון בידי תושב חוזר או סטודנט חוזר
על אף האמור בסעיף 2 לגבי טובין שיובאו בידי תושב חוזר או סטודנט חוזר והפטורים ממלוא המכס, לפי פרט 7.4034 לתעריף המכס, יופקד לזכות אוצר המדינה פקדון בשיעור של 10% אם הם מפורטים בתוספת.
4. תנאי ההפקדה
(א) בעל הטובין, או כל מי שהמנהל הרשה לו לפי שיקול דעתו ובנסיבות שנראו לו כמוצדקות, יפקיד את הפקדון בידי גובה המכס או בידי אדם אחר שהורה המנהל, לא יאוחר משעת פדיית הרשימון על אותם טובין.
(ב) הפקדון יהיה בכסף מזומן, זולת אם הורה המנהל אחרת.
5. החזרת הפקדון
(א) הפקדון יוחזר ביום ה15- לחודש השנים עשר שלאחר החודש בו הופקד.
(ב) (1) הפקדון יוחזר למפקיד על ידי זיכוי חשבונו של המפקיד בתאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, שעליו הורה המפקיד;
(2) הודעה בדבר החזר הפקדון תישלח למפקיד, ואם תוך חודש מתאריך ההודעה לא נתקבל מאת המפקיד ערעור בדבר מספר חשבון המפקיד בתאגיד הבנקאי, יראו את המספר שרשום בהודעה כמספר החשבון שעליו הורה המפקיד;
(3) הוחזר הפקדון לחשבון שעליו הורה המפקיד או לחשבון שרואים אותו כחשבון שעליו הורה המפקיד, יראוהו כסילוק מלא של החזר הפקדון, ולא יהיו למפקיד תביעות כלשהן לענין ההחזר.
(ג) זכותו של המפקיד לקבלת הפקדון אינה ניתנת להמחאה.
6. שינוי סכום הפקדון
(א) לא ישונה סכום הפקדון בעד טובין בשל שינוי ערכם, סיווגם או ייעודם לאחר פדיית הרשימון עליהם, אם סכום ההפרש בפקדון אינו עולה על 4 שקלים חדשים.
(ב) לא ישונה סכום הפקדון בעד הטובין אם נתגלתה טעות בחישוב המסים החלים עליהם לפני פדיית הרשימון אם סכום ההפרש של הפקדון כתוצאה מכך אינו עולה על 4 שקלים חדשים.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם לא הופקד פקדון לגבי טובין בשעת פדיית הרשימון, רשאי גובה המכס לגבותו גם לאחר פדיית הרשימון.
7. החזרת פקדון לגבי טובין שיוצאו
הוכח להנחת דעתו של גובה המכס כי נתקיימו התנאים שבסעיף 156 לפקודת המכס והטובין יוצאו, רשאי הוא להחזיר את סכום הפקדון לגבי הטובין שיוצאו.
8. פקדון לפרטים מותנים
טובין המסווגים לפי פרט מותנה כמשמעותו בסעיף 7 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה, התשמ"ו-1985, אשר תוך שנה מיום פדייתם לא נתמלאו תנאי הפרט המותנה, יופקד לגביהם פקדון כמפורט בתוספת.
9. תנאי לפדיית רשימון
לא יפדה גובה המכס רשימון על טובין שחובה להפקיד בעדם פקדון אלא אם כן הוכח לו כי הופקד הפקדון.
10. סייג להפקת פקדון
לא יופקד פקדון בעד טובין אם נתקיים בהם אחד מאלה:
(1) ערכם של כלל הטובין שיובאו בשטר מטען אחד אינו עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל-100 דולר של ארצות הברית;
(2) הטובין יובאו על פי רשיון יבוא כללי, התשל"ח-1978 (להלן - הרשיון); למעט רכב מנועי כמפורט בסעיפים 5 ו-5א לרשיון, ולמעט טובין שיובאו בידי תושב חוזר או סטודנט חוזר כאמור בסעיף 3.
(3) הטובין הם רכב מנועי המיועד לנכה, או לשאיר של חלל צבא הגנה לישראל, ומסי היבוא החלים על הרכב כוסו כולם או מקצתם מתקציב המדינה;
(4) הם טובין שהמנהל דחה מכוח סעיף 160ב לפקודת המכס את תשלום המכס עליהם, וזאת לגבי החלק היחסי מערך הטובין שלגביו נדחה תשלום המכס. לענין פסקה זו יראו את הטובין כטובין שתשלום מלוא המכס עליהם נדחה, אף אם שולם עליהם מכס לפי סעיף 4 לתעריף המכס.
11. עיגול סכום הפקדון
סכום הפקדון יעוגל כלפי מטה לשקל החדש הקרוב.
12. שמירת דינים
צו זה בא להוסיף על כל דין אחר.
13. תחולה (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ז)
חובת הפקדת פקדון לפי צו זה תחול לגבי הטובין המפורטים בתוספת שרשימונם נפדה ביום כ"ב בשבט התשמ"ו (1 בפברואר 1986), או לאחר מכן, אף אם יובאו לפני מועד זה; אולם היא לא תחול לגבי טובין שרשימונם ייפדה אחרי תום עשרים ושלשה חדשים מהמועד האמור או שיובאו לפני תום אותם עשרים ושלשה חדשים ורשימונם טרם נפדה עד אותו מועד.
14. תחולה על המדינה
הוראות צו זה יחולו גם על טובין שיבאה המדינה.
15. ביטול
צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה), התשמ"ג-1983 - בטל.
16. תחילה
תחילתו של צו זה ביום כ"ב בשבט התשמ"ו (1 בפברואר 1986).
תוספת
(תיקון : תשמ"ו)
(סעיף 2)
פרט תעריף פרט תעריף פרט תעריף פרט תעריף
המכס המכס המכס המכס
18.06.9921 69.12 84.59.2026 82.02.7550
18.06.9929 69.13.9900 84.59.2029 87.02.7592
22.01.9900 73.36.2010 84.59.2081 87.02.7593
22.02 73.36.2090 84.59.2089 87.02.7599
22.03.1000 84.12.1010 85.06.4000 87.02.9911
22.03.9900 84.12.1020 85.12.1051 87.09.1000
22.09.9910 84.12.1099 85.12.2010 87.09.2010
22.09.9990 84.12.8000 85.12.6011 87.09.2090
33.06.1000 84.15.1011 85.12.6019 87.09.3010
33.06.2500 84.15.1012 85.14.9910 87.09.3090
33.06.4010 84.15.1013 85.14.9990 87.09.9910
33.06.4090 84.15.1019 85.15.7091 82.09.9920
33.06.7500 84.15.1090 87.02.1031 87.09.9990
33.06.9991 84.15.5500 82.02.1032 89.01.1000
33.06.9999 84.15.8011 87.02.1033 89.01.2090
58.01 84.15.8012 87.02.1034 89.01.9910
58.02.1000 84.15.8013 87.02.1035 732.1000
58.02.9900 84.15.8019 87.02.1036 732.9910
59.02.9910 84.15.8090 87.02.1037 732.9920
69.08.1010 84.19.1010 87.02.1039 732.9930
69.08.1090 84.19.1030 87.02.1051 732.9990
69.08.9900 84.59.2022 87.02.1059
69.10.3000 84.59.2023 87.02.1090
69.10.9900 84.59.2024 87.02.5520
69.11 84.59.2025
______________________________
1 קת"ם תשמ"ו, 745, 786, 822; תשמ"ז, 706, 711.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ