אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות, אני מצווה לאמור:
פרק ראשון: פרשנות
1. הגדרות
בצו זה -
"רשות מקומית" - מועצה מקומית או מועצה אזורית;
"מינהל השירות" - מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות;
"ראש מינהל השירות" - ראש מינהל השירות כמשמעותו בצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962 (להלן - צו מינהל השירות);
"ועדת מינהל השירות" - ועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות, כמשמעותה בצו מינהל השירות;
"תקן" - כמשמעותו בצו מינהל השירות;
"מבחן" - שאלה או קבוצה של שאלות בכתב לרבות מבחן באמצעות מכשירים.
פרק שני: דרכים למילוי משרה פנויה בתקן של רשות מקומית
2. מינוי עובד
לא יתמנה אדם כעובד במשכורת ברשות מקומית ולא יועבר ממשרה אחרת באותה רשות מקומית אלא למשרה פנויה בתקן.
3. דרכים למילוי משרה בתקן
משרה פנויה בתקן של רשות מקומית ניתן למלא באחת מאלה:
(1) העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית;
(2) מכרז פנימי;
(3) פנייה לשירות התעסוקה;
(4) מכרז פומבי;
(5) העסקה לפי חוזה מיוחד.
פרק שלישי : אישור נחיצות מילוי משרה פנויה
4. אישור נחיצות מילוי משרה
התפנתה משרה הנמנית על אחד הסוגים המפורטים בסעיף 5, ניתן למלאה רק לאחר קבלת אישור נחיצות מילוי המשרה מאת השר או מראש מינהל השירות.
5. סוגי המשרות בהם חלה חובת האישור (תיקון: תשס"ח)
(א) חובת אישור נחיצות מילוי משרה חלה על סוגי המשרות המפורטות להלן:
(1) משרה בדרגה י"ג ומעלה של הדירוג האחיד;
(2) משרה בדרגה 2 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים;
(3) משרה בדרגה כלשהיא של הדירוגים המקצועיים האחרים, למעט סוגי משרות המנויים בסעיף קטן (ב).
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא תחול חובת אישור נחיצות מילוי משרה על סוגי משרות אלה:
(1) משרות של מורים בבתי-ספר יסודיים שבבעלות רשות מקומית ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;
(2) משרות של מורים בבתי-ספר של חטיבת הביניים או בבתי-ספר על-יסודיים שבבעלות הרשות המקומית ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;
(3) משרות של גננות בגני-ילדים או בגנונים שבבעלות רשות מקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות.
(4) (בוטלה)
6. בקשה לאישור נחיצות משרה בתקן
בקשה לאישור נחיצות מילוי משרה פנויה יש להגיש בטופס "א" שבתוספת.
פרק רביעי : העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית
7. סייגים להעברת עובד קבוע ממשרה למשרה
העברת עובד קבוע ממשרה למשרה שלא בדרך מכרז מותרת בכפיפות לסייגים אלה:
(1) דרגתו של העובד המועבר אינה נמוכה מהדרגה הגבוהה ביותר הצמודה בתקן למשרה הפנויה;
(2) דירוגו של העובד המועבר זהה לדירוג שנקבע בתקן למשרה הפנויה.
פרק חמישי : מכרז פנימי
8. חובת מכרז פנימי
התפנתה משרה ברשות מקומית ולא הועבר אליה עובד קבוע המועסק באותה רשות, יפורסם עליה מכרז פנימי.
9. סייגים למכרז פנימי
על אף האמור בסעיף 8, לא תחול חובת עריכת מכרז פנימי על סוגי משרות אלה:
(1) משרות של מורים בבתי-ספר יסודיים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;
(2) משרות של מורים בבתי-ספר של חטיבת הביניים או בבתי-ספר על-תיכוניים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;
(3) משרות של גננות בגני-ילדים או בגנונים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;
(4) משרות של עובדים סוציאליים כשירים, בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית או בוגרי קורס של המכון לעובדים סוציאליים אשר קיבלו מילגת לימודים לקראת קבלת הסמיכות ממשרד הסעד או מהרשות המקומית והתחייבו לעבוד כעובדים סוציאליים ברשות המקומית לתקופה של שנתיים לפחות.
10. פרסום מכרז פנימי
מכרז פנימי על סוגי המשרות שחלה עליהם חובת אישור נחיצות מילוי משרה יפורסם רק לאחר קבלת האישור הדרוש, ובטופס "ב" שבתוספת.
11. אופן הפרסום
(א) המכרז יפורסם על לוח המודעות של הרשות המקומית והעתקים ממנו יישלחו למינהל השירות ולוועד העובדים של אותה רשות.
(ב) במכרז פנימי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות לתקופה שלא תהיה קצרה משבעה ימים ולא תהיה ארוכה מעשרים ואחד יום.
12. הדרישות במכרזים פנימיים
(א) דרישות ההשכלה ושנות הנסיון במכרזים פנימיים למשרות בדירוג האחיד הן כדלקמן:הדרגה


אקדמאי
מוסמך


אקדמאי
בוגר
תיכונית + 2
שנות לימוד
במקצוע
שאליו
שייכת
המשרהתיכונית


יסודית
+ 2


יסודית
שנים

י"ט 2
מעל 9
מעל 9
מעל 11
מעל 12
-
-

י"ט 1
9
מעל 9
מעל 11
מעל 12
-
-

י"ח
7
9
11
12
-
-

י"ז
5
7
9
10
-
-

ט"ז
3
5
7
8
-
-

ט"ו
1
3
5
6
7
8

י"ד
-
1
3
4
5
6

י"ג
-
-
1
2
3
4

י"ב
-
-
-
1
2
3

י"א
-
-
-
עד 1
1
2

י'
-
-
-
-
עד 1
1

ט'
-
-
-
-
-
עד 1


(ב) במשרות שלמילוין דרושות כשירות מיוחדת כגון: תואר מיוחד, השלמת חוק לימודים מסויים או רשיון על פי חוק, לא תתקבל בקשה ממועמד החסר אותה כשירות מיוחדת.
(ג) האמור בסעיף זה לא יחול על המשרות אשר להן נקבעו דרישות מפורטות במסגרת מסלולי קידום או בהסדרים מיוחדים על פי הסכם קיבוצי.
13. טופס הבקשה
בקשות למשרה פנויה יש להגיש על טופס "ג" שבתוספת.
14. בחינה שבכתב
(א) הרשות המקומית רשאית לחייב את המועמדים למשרה מוכרזת להיבחן בבחינה בכתב לפני הופעתם בפני ועדת בחינה.
(ב) היקף הבחינה תקבע הרשות המקומית.
15. ועדות בחינה
(א) כל רשות מקומית תציע לראש מינהל השירות רשימה של שמות נציגים לוועדות בחינה.
(ב) הרשימה תכלול את שמות הנציגים של הרשות המקומית, את שמות הנציגים של ועד העובדים של הרשות המקומית ואת שמות נציגי הציבור.
(ג) הרשימה טעונה אישור ועדת מינהל השירות.
16. הרכב ועדת הבחינה למשרה בדרגה ט"ו (תיקון: תשמ"א)
(א) פורסם מכרז פנימי למשרה שהיא בדרגה ט"ו ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 3 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג הרשות המקומית;
(2) נציג ועד העובדים של המועצה;
(3) נציג הציבור המקומי.
(ב) על-אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי ראש מינהל השירות להעביר את סמכותו למנות את חברי ועדת הבחינה, לראש הרשות המקומית.
17. הרכב ועדת הבחינה למשרה בדרגה ט"ז (תיקון: תשמ"א)
פורסם מכרז פנימי למשרה שהיא בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד או בדרגה 4 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל שירות העובדים;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית הנוגעת בדבר;
(4) נציג ועד העובדים של הרשות המקומית;
(5) נציג הציבור המקומי.
18. הרכב ועדת הבחינה למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד
(א) פורסם מכרז פנימי למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל שירות העובדים;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) נציג משרד הסעד;
(5) נציג איגוד העובדים הסוציאליים;
(6) נציג הציבור המקומי.
(ב) הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרות האמורות בסעיף קטן (א).
19. הרכב ועדת הבחינה למשרת מנהל במפת"ן
פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל או מדריך במפעל תעסוקה לנוער (להלן - מפת"ן), יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל שירות העובדים;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) נציג משרד הסעד;
(5) נציג ועד העובדים של הרשות המקומית;
(6) נציג הציבור המקומי.
20. הרכב ועדת הבחינה למשרה של קצין ביקור סדיר
פורסם מכרז פנימי למשרה של קצין ביקור סדיר, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל שירות העובדים;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) נציג משרד החינוך והתרבות;
(5) נציג ועד העובדים של אותה הרשות;
(6) נציג הציבור המקומי.
21. הרכב ועדת הבחינה למשרה של פסיכולוג
(א) פורסם מכרז פנימי למשרה של פסיכולוג לבתי-ספר, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל שירות העובדים;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) נציג משרד החינוך והתרבות;
(5) נציג ארגון הפסיכולוגים בישראל;
(6) נציג הציבור המקומי.
(ב) הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א).
22. הרכב ועדת הבחינה למנהל בית-ספר של חטיבת ביניים
(א) פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל בית-ספר של חטיבת ביניים או בית-ספר מקיף יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך והתרבות - או נציג אגף החינוך הדתי אם מדובר במשרה של ניהול בית-ספר שבפיקוח אגף החינוך הדתי, שישמש כיושב-ראש הוועדה;
(2) נציג מינהל שירות העובדים;
(3) נציג ועדת מינהל השירות;
(4) נציג הרשות המקומית;
(5) נציג הסתדרות המורים;
(6) נציג ארגון מורי בתי-ספר העל-יסודיים;
(7) המפקח על בית-הספר מטעם משרד החינוך והתרבות.
(ב) הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרות האמורות בסעיף קטן (א).
23. הרכב ועדת הבחינה למנהל בית-ספר על-יסודי
(א) פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל בית-ספר על-יסודי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל שירות העובדים;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) נציג משרד החינוך והתרבות;
(5) נציג הסתדרות המורים;
(6) נציג ארגון מורי בתי-הספר העל-יסודיים;
(7) נציג הציבור המקומי.
(ב) הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א).
24. הרכב ועדת הבחינה לדרגה שצמוד לה דירוג של מהנדסים
(א) פורסם מכרז פנימי למשרה לה צמודה דרגה כלשהיא של דירוג המהנדסים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל שירות העובדים;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) נציג הסתדרות המהנדסים - מהנדס;
(5) נציג הציבור המקומי.
(ב) הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א).
25. ועדת הבחינה למשרת מנהל מחלקת התברואה
פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל מחלקת תברואה, או למשרה של תברואן מוסמך יחידי או למשרה של תברואן איזורי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל שירות העובדים;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) נציג משרד הבריאות;
(5) נציג ועד העובדים של הרשות המקומית;
(6) נציג הציבור המקומי.
26. ועדת הבחינה למשרה הצמודה לדירוג הרופאים
(א) פורסם מכרז פנימי למשרה לה צמודה דרגה כלשהי של דירוג הרופאים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל שירות העובדים;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) רופא - נציג המשרד הממשלתי הנוגע בדבר;
(5) רופא - נציג ההסתדרות הרפואית;
(6) נציג הציבור המקומי.
(ב) הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א).
27. ועדת הבחינה של מנהל מדור ספורט
פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל מדור ספורט או למשרה של רכז ספורט, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל שירות העובדים;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) נציג רשות הספורט - משרד החינוך והתרבות;
(5) נציג ועד העובדים;
(6) נציג הציבור המקומי.
28. מינוי נציגים
הנציגים, למעט נציג הציבור המקומי, לענין סעיפים 16 עד 27 ימונו בידי ראש מינהל השירות לפי הצעת הגופים שאליהם הם משתייכים. נציג הציבור המקומי ימונה בידי ראש מינהל השירות לפי הצעת הרשות המקומית.
29. אי-הזמנת מועמדים
מועמדים למשרה פנויה שעליה הוכרז במכרז פנימי ואשר נתוניהם האישיים אינם עונים לתנאי המכרז, לא יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה; הודעה על כך תישלח להם על-ידי המועצה.
30. מועמד יחיד
הוצעה מועמדות יחידה למשרה המוכרזת והנתונים האישיים של המועמד עונים לתנאי המכרז, מותר להעסיקו באותה המשרה, במעמד ארעי, ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.
31. ראיון למועמדים
(א) מועמדים למשרה פנויה שעליה הוכרז מכרז פנימי ואשר נתוניהם האישיים עונים לתנאי המכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה, על-ידי המועצה, לפחות שבעה ימים לפני מועד הראיון.
(ב) מועד הראיון ייקבע בידי מינהל השירות בתיאום עם הרשות המקומית.
32. החלטת ועדת הבחינות
(א) החלטות ועדת הבחינה יתקבלו בקולות יושב-ראש הוועדה ושניים מחבריה לפחות.
(ב) במקרה של מספר קולות שקול בוועדת בחינה, יכריע היושב-ראש.
33. פרוטוקול הישיבה
(א) הוועדה תערוך פרוטוקול אשר יירשם על טופס "ד" שבתוספת, וייחתם בידי חברי ועדת הבחינה הנוכחים בעת ההחלטה.
(ב) יושב-ראש ועדת הבחינה יציין בפרוטוקול את שמו של המועמד או המועמדים הנראים לוועדה ככשרים למשרה המוכרזת לפי סדר עדיפותם, ובלבד שמספרם לא יעלה על שלושה.
34. מועמד או מועמדים כשירים
(א) מצאה ועדת הבחינה מועמד יחיד כשיר, ימונה הוא למשרה הפנויה.
(ב) מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הוועדה; ויתר אחד המועמדים על המשרה או לא נמצא מתאים לה בתקופת הניסיון, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הוועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברו ששה חדשים מיום החלטת ועדת הבחינה בענין זה.
35. הכרזה על אי-כשירות המועמדים
ועדת הבחינה רשאית להחליט שאף אחד מהמועמדים אינו מתאים להיבחר למשרה המוכרזת.
36. הודעות למועמדים
(א) מינהל השירות ישלח למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת הבחינה, הודעות בכתב על בחירתם או אי-בחירתם.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת בחינה שחבריה נתמנו בידי ראש המועצה תשלח המועצה הודעות בכתב על בחירתם או אי-בחירתם; העתקים מההודעות יישלחו למינהל השירות.
37. סודיות הדיונים
דיוני ועדת בחינה, מסמכיה ומסקנותיה - הם סודיים, ואין להביאם לידיעת אחרים אלא באישורו של ראש מינהל השירות.
פרק שישי : פנייה לשירות התעסוקה
38. פניה ללשכת העבודה (תיקון: תשמ"א)
(א) התפנתה ברשות מקומית משרה בדרגה ט"ו ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 3 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, ולא נתמלאה באחת מהדרכים המפורטות בפרקים ארבע וחמש, תזמין הרשות המקומית מועמדים מלשכת העבודה של שירות התעסוקה.
(ב) רשות מקומית, הרוצה להעסיק במשרה חניך או שוליה, תזמין את המועמדים מלשכת העבודה לנוער של שירות התעסוקה.
39. הצבעה על מועמד
הזמינה רשות מקומית מועמדים מלשכת העבודה ובתוך התקופה המפורטת להלן בטור ג' לא הפנתה אליה לשכת העבודה מועמד לפי המבוקש, רשאית היא להצביע ללשכה על מועמד הממלא אחר הדרישות אותן פירטה בהודעתה ללשכה והלשכה תשלח לרשות המקומית את המועמד שעליו היא הצביעה.
טור א' טור ב' טור ג'
ענף העבודה או
סוג העבודה סוג העובדים מספר הימים
תעשיה או מלאכה עובדים מקצועיים 7
עובדים לא מקצועיים 2
בניה או חקלאות עובדים מקצועיים 3
עובדים לא מקצועיים 2
פקידות עובדים מקצועיים 7
שירותים וענפי
עבודה אחרים עובדים מקצועיים 7
עובדים לא מקצועיים 2
פרק שביעי : מכרז פומבי
40. חובה של מכרז פומבי (תיקון: תשמ"א)
(א) התפנתה ברשות מקומית משרה בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד, או בדרגה 4 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים ולא נתמלאה באחת מהדרכים המפורטות בפרקים הרביעי, החמישי והשישי - יפורסם עליה מכרז פומבי.
(ב) למרות האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על סוגי המשרות דלקמן:
(1) מורים בבתי-ספר יסודיים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;
(2) מורים בבתי-ספר של חטיבת הביניים או בבתי-ספר על-יסודיים שבבעלות הרשות המקומית ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;
(3) גננות בגני-ילדים או בגנונים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;
(4) עובדים סוציאליים כשירים, בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית או בוגרי קורס של המכון לעובדים סוציאליים אשר קיבלו מילגת לימודים לקראת קבלת הסמיכות במשרד הסעד או מהרשות המקומית והתחייבו לעבוד כעובדים סוציאליים ברשות מקומית לתקופה של שנתיים לפחות.
41. פרטים במכרז פומבי
מכרז פומבי יפורסם לפי טופס "ה" שבתוספת ויכללו בו הפרטים כלהלן:
(1) תואר המשרה;
(2) דרגת המשרה;
(3) שיעור המשרה;
(4) נתונים אישיים הדרושים למילוי המשרה;
(5) המען אליו יש להגיש את הבקשה למשרה פנויה;
(6) המועד האחרון להגשת הבקשה.
42. בקשה להשתתף במכרז
בקשה להשתתפות במכרז למשרה פנויה יש להגיש לפי טופס "ג" שבתוספת.
43. התקופה להגשת הבקשות
במכרז פומבי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות להשתתף במכרז לתקופה שלא תהיה קצרה משבעה ימים ולא תהיה ארוכה מעשרים ואחד יום.
44. מקום פרסום המכרז
(א) המכרז יפורסם -
(1) בלוח המודעות של הרשות המקומית הנוגעת בדבר;
(2) בשני עתונים יומיים לפחות.
(ב) הרשות המקומית יכולה לפרסם הודעה על המכרז בכל דרך נוספת שתמצא לנכון.
(ג) העתק המכרז יישלח למינהל השירות.
45. הדרישות למשרות בדירוג האחיד
(א) דרישות ההשכלה והנסיון במכרזים פומביים למשרות בדירוג האחיד הן:


הדרגה


אקדמאי
מוסמך


אקדמאי
בוגר
תיכונית + 2 שנות לימוד במקצוע שאליו שייכת המשרה


תיכונית

י"ט 2
מעל 9
מעל 11
-
-

י"ט 1
9
11
-
-

י"ח
7
9
-
-

י"ז
5
7
-
-

ט"ז
3
5
7
-

ט"ו
1
3
5
-

י"ד
-
1
3
6

עד י"ג
-
-
1
2


(ב) הדרישות המפורטות בסעיף קטן (א) לא יחולו על המשרות אשר להן נקבעו דרישות מפורטות במסגרת "מסלולי קידום" או בהסדרים מיוחדים לקבוצות של משרות או למשרות בודדות.
46. מבחנים למשרות
המבחנים למשרה מוכרזת ישמשו לבדיקת הסגולות, הכישורים, הידיעות והניסיון הדרושים לאדם הממלא את המשרה.
47. תכנית המבחנים
הרשות המקומית תתאים את תכנית המבחן לדרישות המשרה שעליה פורסם המכרז, לפי הנחיות של ועדת מינהל השירות או של ראש מינהל השירות.
48. עריכת מבחנים
המבחנים ייערכו בידי גוף מוסמך, בעל ניסיון בעריכת מבחנים, מורכב מצוות בוחנים שתבחר ועדת מינהל השירות.
49. בחינה בעל-פה
הרשות המקומית רשאית, באישור ראש מינהל השירות ויושב-ראש ועדת מינהל השירות, לא לקבוע מבחן לגבי משרה אשר לדעתה אפשר לעמוד על הסגולות הדרושות למילויה באמצעות בחינה בעל פה בלבד.
50. אי-הזמנת מועמד
לא יוזמן מועמד למבחנים ולבחינות אם הנתונים האישיים שלו אינם עונים על תנאי המכרז; הרשות המקומית תודיע לו זאת בכתב.
51. בחינות ומבחנים
אדם שהציע את מועמדותו למשרה המוכרזת והנתונים האישיים שלו עונים לתנאי המכרז, יידרש לעמוד במבחנים ובבחינות בהתאם להוראות פרק זה.
52. הזמנה למבחן
הזמנה למבחן תישלח למועמד על-ידי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, לפחות שבעה ימים לפני מועד המבחן.
53. מועד המבחנים
המבחנים ייערכו במועד ובמקום שתקבע הרשות המקומית.
54. מינוי מפקח על מבחנים
הגוף המוסמך לעריכת מבחנים כאמור בסעיף 48 ימנה מפקח על המבחנים.
55. זיהוי המועמד
מועמד שהתייצב למבחן חייב להוכיח את זהותו למפקח בהציגו לפניו תעודת זהות.
56. גליונות המבחנים
גליונות המבחנים יהיו מסומנים במספרים; המפקח יקבע מספר לכל נבחן לשם זיהוי גליונות המבחנים.
57. התנהגות בשעת מבחן
(א) נבחן אינו רשאי לשאול שאלה בשעת המבחן, לשוחח עם נבחן או עם אדם אחר, לעיין בספר, במסמך, או ברשימה, או לעזוב את מקומו - אלא ברשות המפקח.
(ב) נבחן לא יעתיק שאלה או פרט אחר בגליון המבחן; בתום המבחן ימסור הנבחן למפקח את גליון המבחן וכן כל רישום או טיוטה אשר עשה בקשר למבחן; שום חומר בכתב לא יוצא ממקום עריכת המבחן.
(ג) נבחן חייב להישמע להוראות המפקח.
58. הוצאת נבחן מחדר המבחנים
נבחן העובר על סעיף 57, רשאי המפקח להוציאו ממקום עריכת המבחן.
59. הודעה לרשות המקומית
הוציא המפקח נבחן מחדר המבחנים, יודיע על כך בכתב לראש הרשות המקומית הנוגעת בדבר, והרשות המקומית רשאית לפסול את הנבחן או לחייבו לעמוד במבחן נוסף, הכל כפי שייראה בעיניה לאור הנסיבות.
60. ועדת בחינה
(א) כל רשות מקומית תציע לראש מינהל השירות רשימה של שמות נציגים לוועדת בחינה.
(ב) רשימה זו תכלול את שמות הנציגים של הרשות המקומית, את שמות הנציגים של ועד העובדים של הרשות המקומית, ואת שמות הנציגים של הציבור המקומי.
(ג) הרשימה טעונה אישור של ועדת מינהל השירות.
61. הרכב ועדת בחינה להנדסאים
פורסם מכרז פומבי למשרה בדרגה י"ד ומעלה של הדירוג האחיד, או למשרה בדרגה 2 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל השירות;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) נציג הסתדרות העובדים הכללית;
(5) נציג הציבור המקומי.
62. הרכב ועדת בחינה לעובדים סוציאליים
פורסם מכרז פומבי למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת של ועדת הבחינה במכרז פנימי.
63. הרכב ועדת הבחינה למנהל במפת"ן
פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל או מדריך במפת"ן, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל שירות העובדים;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) נציג משרד הסעד;
(5) נציג הסתדרות העובדים הכללית;
(6) נציג הציבור המקומי.
64. הרכב ועדת הבחינה לקצין ביקור
פורסם מכרז פומבי למשרה של קצין ביקור סדיר יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל שירות העובדים;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) נציג משרד החינוך והתרבות;
(5) נציג הסתדרות העובדים הכללית;
(6) נציג הציבור המקומי.
65. הרכב ועדת הבחינה לפסיכולוגים
פורסם מכרז פומבי למשרה של פסיכולוג לבתי-ספר, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי.
66. הרכב ועדת הבחינה למנהל בית-ספר של חטיבת ביניים
פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל בית-ספר של חטיבת ביניים או בית-ספר מקיף, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז הפנימי.
67. הרכב ועדת הבחינה למנהל בית-ספר על-יסודי
פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל בית-ספר על-יסודי, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי.
68. הרכב ועדת הבחינה למהנדסים
פורסם מכרז פומבי למשרה שלה צמודה דרגה כלשהי של דירוג המהנדסים, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי.
69. הרכב ועדת הבחינה למנהל מחלקת תברואה
פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל מחלקת תברואה, או למשרה של תברואן מוסמך יחידי או למשרה של תברואן אזורי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל שירות העובדים;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) נציג משרד הבריאות;
(5) נציג הסתדרות העובדים הכללית;
(6) נציג הציבור המקומי.
70. הרכב ועדת הבחינה לרופאים
פורסם מכרז פומבי למשרה שלה צמודה דרגה כלשהי של דירוג הרופאים, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי.
71. הרכב ועדת הבחינה למנהל מדור ספורט
פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל מדור ספורט או למשרה של רכז ספורט, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:
(1) נציג מינהל השירות;
(2) נציג ועדת מינהל השירות;
(3) נציג הרשות המקומית;
(4) נציג רשות הספורט, משרד החינוך והתרבות;
(5) נציג הסתדרות העובדים הכללית;
(6) נציג הציבור המקומי.
72. מינוי נציגים
הנציגים, למעט נציג הציבור, לענין סעיפים 61, 63, 64, 69 ו-71 ימונו בידי ראש מינהל השירות לפי המלצת הגופים שאליהם הם משתייכים; נציג הציבור המקומי יתמנה בידי ראש מינהל השירות לפי הצעת הרשות המקומית.
73. מועמד יחיד
הוצעה מועמדות יחידה למשרה המוכרזת והנתונים האישיים של המועמד עונים לתנאי המכרז, רשאית הרשות המקומית להעסיקו באותה המשרה, במעמד ארעי, ובתנאי שיעמוד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.
74. הזמנה לראיון
(א) נתקיימו מבחנים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שהשיגו במבחנים תוצאות מתאימות.
(ב) למועמדים שלא השיגו תוצאות מתאימות, תשלח הרשות המקומית הודעה על כך בכתב.
(ג) לא נתקיימו מבחנים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שנתוניהם האישיים עונים על תנאי המכרז.
(ד) הזמנה לראיון בפני ועדת בחינה תישלח למועמד בידי הרשות המקומית לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לראיון.
75. מועד הישיבה
מועד הישיבה של ועדת בחינה ייקבע בידי מינהל השירות בתיאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר.
76. בדיקה על-ידי ועדת הבחינה
ועדת הבחינה תבדוק את התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו ותכונותיו למילוי המשרה המוכרזת.
77. הכרעה לגבי מועמדים
(א) ההכרעה על קבלת מועמד למשרה מוכרזת תתקבל על בסיס השכלתו, הכשרתו והתאמתו של מועמד.
(ב) עובד הרשות או מועמד אחר לא יופלה מסיבה כלשהי.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), תינתן בתנאים שווים עדיפות לתושבים המתגוררים בתחומה של הרשות המקומית הנוגעת בדבר.
78. החלטות ועדת הבחינה
(א) החלטות ועדת בחינה יתקבלו בקולות יושב-ראש הוועדה ושניים מחבריה.
(ב) במקרה של מספר קולות שקול בוועדת בחינה, יכריע היושב-ראש.
(ג) ועדת הבחינה רשאית להחליט שאף אחד מהמועמדים אינו כשיר להתמנות למשרה המוכרזת.
79. פרוטוקול ועדת הבחינה
(א) יושב-ראש ועדת הבחינה יציין בפרוטוקול את שמו של המועמד או את שמותיהם של המועמדים הנראים לוועדה ככשירים למשרה המוכרזת לפי סדר עדיפותם, ובלבד שמספרם לא יעלה על שלושה.
(ב) הפרוטוקול ייערך לפי טופס "ד" שבתוספת וייחתם בידי חברי הוועדה הנוכחים בעת ההחלטה.
80. מינוי המועמדים
(א) מצאה ועדת הבחינה מועמד יחיד כשיר, יתמנה הוא למשרה הפנויה.
(ב) מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הוועדה.
(ג) ויתר המועמד הכשיר הראשון על המשרה או לא נמצא מתאים לה בתקופת הנסיון, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הוועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברה שנה מיום החלטת ועדת הבחינה בענין זה.
(ד) לא נתמנה למשרה מועמד כשיר, מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד באותה משרה ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.
81. סודיות דיונים
דיוני ועדת הבחינה, מסמכיה ומסקנותיה יישמרו בסוד ואין להביאם לידיעת אחרים אלא באישור ראש מינהל השירות.
82. העסקת אדם כארעי
(א) לא מצאה ועדת הבחינה מועמד כשיר למשרה המוכרזת, מותר להעסיק אדם על פי חוזה מיוחד באותה המשרה ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו במקרים שבהם לא מצאה ועדת בחינה מועמד כשיר למשרה מוכרזת של תברואן מוסמך.
83. הודעות לנבחנים
מינהל השירות ישלח למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת הבחינה, הודעות בכתב על בחירתם או אי-בחירתם.
84. ביטול מינוי משרה פנויה
ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול מינוי למשרה פנויה שלא נעשה בהתאם לצו זה.
פרק שמיני: העסקה על פי חוזה מיוחד
85. העסקה על פי חוזה מיוחד
מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד בתנאי שיש לכך כיסוי בתקציב המאושר של הרשות המקומית.
86. מקרים לאיסור חוזה מיוחד
לא תתקשר רשות מקומית בחוזה מיוחד עם עובד המועסק ברשות המקומית במשרה שלמה אחרת במעמד קבוע, זמני, ארעי, או על פי חוזה מיוחד.
87. רשיון לפי החוק
אין להעסיק אדם לפי חוזה מיוחד בעבודה שלהתעסקות בה דרוש רשיון על פי דין אלא אם בידו הרשיון הדרוש.
88. העסקה מעל שלושה חדשים
(א) לא יועסק אדם לפי חוזה מיוחד לתקופה שמעל שלושה חדשים ללא קבלת אישור מראש מינהל השירות או ממי שהסמיך לכך.
(ב) בקשה לאישור נחיצות מילוי משרה יש להגיש לפי טופס "ו" שבתוספת.
89. החלת צו הרשויות המקומיות (שירות העובדים)
(א) הוראות סעיף 22 לצו מינהל השירות בדבר חובת בדיקות רפואיות, יחולו על כל עובד המועסק לפי חוזה מיוחד לתקופה העולה על ששה חדשים, בשינויים המחוייבים.
(ב) הועסק עובד לפי חוזה מיוחד לתקופה קצרה מששה חדשים ונתברר שיש צורך להעסיקו לתקופה ארוכה יותר, על הרשות המקומית לשלוח את העובד לבדיקה רפואית מיד.
90. עובדים המועסקים על פי חוזה מיוחד
(א) עובדים המועסקים על פי חוזה מיוחד הם משני סוגים אלה:
(1) עובדים במשרה תקנית;
(2) עובדים במשרה שאינה תקנית.
(ב) במשך תקופת החוזה לא ישא שירותו של העובד זכות לגימלה מטעם הרשות המקומית.
91. מועמד בן 55 ומעלה
מועמד שמלאו לו 55 שנה, אך טרם מלאו לו 64 שנה מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים בכל פעם, עד הגיעו לגיל 65.
92. מועמד בן 64 ומעלה
מועמד שמלאו לו 64 שנה מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם.
93. עובד שהתקבל לעבודה לפני 28.11.67
עובד שנתקבל לעבודה לפני יום כ"ח בחשון תשכ"ח (28 בנובמבר 1967) ובעת קבלתו לעבודה מלאו לו 55 שנה ולא נעשה עמו חוזה מיוחד, ובהגיעו לגיל 65 שנה לא קנה לעצמו זכות לגימלאות, ימשיך להיות מועסק במועצה עד 10 שנות שירות המזכות אותו לגימלה.
94. הארכת שירות עובד בגיל 65 (תיקון: תשמ"א)
רשות מקומית הרוצה להאריך את השירות של עובד קבוע שהגיע לגיל 65 שנה, תנהג בהתאם לפרק העשירי.
95. אי-כשירות רפואית
אדם שאינו כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה תקנית מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה עד שנה בכל פעם, ובלבד שמילא אחר כל שאר הדרישות למינוי קבע.
96. תנאים להעסקה על פי חוזה מיוחד
פורסם מכרז פומבי ונתקיים אחד מאלה רשאית הרשות המקומית להעסיק אדם באותה משרה על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים:
(1) לא הוגשה בקשה למשרה עד היום האחרון שנקבע להגשת הבקשות;
(2) הוצעה מועמדות יחידה למשרה והנתונים האישיים של המועמד אינם עונים על דרישות המשרה;
(3) לא נמצא במבחנים בכתב, אם נערכו, מועמד שניתן להזמינו לראיון בפני ועדת בחינה;
(4) אף אחד מהמועמדים שוועדת הבחינה מצאה אותם כשירים למשרה, לא מונה למשרה;
(5) ועדת הבחינה לא מצאה מועמד כשיר למשרה.
97. העסקה לעבודה שאינה צמיתה
אדם המתקבל לעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה של תעלה על שנה אחת בכל פעם.
98. העסקה למילוי מקום
אדם המתקבל לעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה לשם מילוי מקום של עובד הנעדר מהעבודה, מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שבדרך כלל לא תארך יותר משנה אחת.
99. העסקה שלא במסגרת התנאים הרגילים
אדם שלגביו ראש מינהל השירות קבע על סמך פניית הרשות המקומית כי עבודתו חיונית לאותה הרשות וכי אין אפשרות מעשית להעסיקו במסגרת תנאי העבודה או השכר המקובלים בשירות הרשויות המקומיות מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם.
100. הארכת שירות במשרה לא תקנית
(א) הארכת שירות של עובד המועסק על פי חוזה מיוחד במשרה שאינה תקנית מותרת רק לאחר קבלת אישור מראש מינהל השירות או ממי שהוא הסמיך.
(ב) הועסק עובד על פי חוזה מיוחד במשרה שאינה תקנית לתקופה קצרה משנה אחת ובדעת המועצה להאריך את שירותו, עליה להגיש בקשה למינהל השירות לפחות שלושים יום לפני סיום תקפו.
(ג) את הבקשה יש להגיש לפי טופס "ו" שבתוספת.
(ד) תמה תקופת ההארכה ובדעת המועצה להאריך את שירותו של העובד, עליה להגיש בקשה נוספת בהתאם לאמור בסעיף קטן (ב).
101. החלת הוראות פרק שביעי.
(א) הוראות פרק שביעי יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על העסקת עובד במשרה שאינה תקנית לתקופה העולה על שנה אחת.
(ב) הועסק עובד על פי חוזה מיוחד במשרה שאינה תקנית לתקופה קצרה משנה ונתברר שיש צורך להעסיקו לתקופה ארוכה יותר, תפרסם הרשות המקומית מכרז פומבי.
102. משכורת להעסקה על פי חוזה מיוחד
משכורתו של עובד המועסק על פי חוזה מיוחד תיקבע בחוזה, והיא תשולם לפי אחת מאלה:
(1) דרגה ודירוג של אחד מסולמות השכר הנהוגים;
(2) תעריף האיגוד המקצועי;
(3) משכורת יסוד;
(4) משכורת כוללת.
103. תשלום התוספת
(א) נקבע בחוזה כי משכורת העובד תשולם לפי דרגה בדירוג כלשהו או לפי תעריף מסויים, זכאי העובד לכל התוספות וההטבות הניתנות מזמן לזמן לעובד במעמד דומה שמשפחתו כמשפחת העובד.
(ב) נקבע בחוזה כי תשולם לעובד משכורת יסוד בשיעור מסויים אך לא לפי דרגה, תשולם לו על משכורת היסוד תוספת יוקר לפי המקובל וכן קצובת ילדי עובדים לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968, ללא כל תוספת או הטבה אחרת.
(ג) נקבע בחוזה כי תשלום לעובד משכורת כוללת, לא תשולם לו כל תוספת או הטבה מחוץ לקצובת ילדי עובדים.
104. טופס לחוזה מיוחד
חוזה מיוחד ייחתם על טופס "ז" שבתוספת.
105. ביטול חוזה מיוחד
ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול חוזה מיוחד שנעשה בניגוד להוראות פרק זה, ובלבד שלפני שיעשה כן יתן לרשות המקומית ולעובד הזדמנות להשמיע את דברם.
פרק תשיעי: סייגים להעסקה מטעמי קרבה משפחתית
106. הגדרות (תיקון: תשס"ח)
בפרק זה -
"עובד" - לרבות עובד הרשות המקומית במעמד ארעי או על פי חוזה מיוחד;
"קרוב משפחה" - בן-זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים.
"ממונה" - ראש הראש המקומית, סגניו, חבר המועצה או עובד באותה רשות מקומית הממונים על יחידה מינהלית ברשות המקומית.
107. סייגים להעסקת עובד
(א) לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו.
(ב) לא יועסק ולא יתמנה ממונה ביחידה של הרשות המקומית שבה עובד קרוב משפחה שלו ובתנאי שלא תהיה ביניהם כפיפות.
108. היתר להעסקה
על אף האמור בסעיף 107 רשאית ועדת מינהל השירות, לפי בקשת ראש הרשות המקומית להתיר העסקת עובד אף אם לא מתקיימות הוראות הסעיף האמור.
פרק עשירי: העסקה מעל לעיל 65 שנה (תיקון: תשמ"א)
108א. תנאים להארכת שירות (תיקון: תשמ"א)
(א) ראש רשות מקומית המבקש להאריך את השירות של עובד קבוע שהגיע לגיל 65 שנה, יפנה בבקשה לראש מינהל השירות, לפחות ששה חדשים לפני המועד שבו יגיע העובד לגיל 65 שנה, ראש מינהל השירות רשאי לקבל בקשה אף אם הוגשה לאחר המועד האמור, אך לפני שהגיע העובד לגיל 65 שנה, אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן.
(ב) רשאי ראש מינהל השירות בהסכמת העובד להרשות את המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל 65, במשרה מלאה או במשרה חלקית, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם, עד הגיע העובד לגיל 70, וזאת אם התמלאו כל התנאים האלה:
(1) לבקשה צורף אישור מאת ראש הרשות המקומית לפיו העובד מסוגל להמשיך ולמלא את תפקידו, וכן הסכמת העובד בכתב להמשך העסקתו;
(2) ראש מינהל השירות שוכנע שקיים צורך בהמשך מילוי המשרה בה מועסק העובד וכי שירותו של העובד חיוני לרשות המקומית;
(3) העובד נבדק בדיקה רפואית על ידי ועדת הרופאים המוסמכת לקבוע את כשרם הבריאותי של עובדים להמשיך בעבודה בשירות הרשות המקומית, והוא נמצא כשיר להמשיך לכהן במשרתו.
108ב. המשך הארכת שירות (תיקון: תשמ"א)
הוראות סעיף 108א(ב) יחולו על כל הארכת שירותו של עובד, אולם העובד לא יידרש להיבדק בדיקה רפואית אלא אם מצב בריאותו ומידת העדרותו מן העבודה מפאת מחלה, בתקופת שירותו המוארך החולף, מחייבים לדעת ראש הרשות המקומית או ראש מינהל השירות, בדיקה כאמור.
108ג. הורים שכולים ונכים (תיקון: תשמ"א)
האמור בסעיפים 108א ו-108ב אינו בא לגרוע מזכויות הורים שכולים ונכים להעסקה על פי כל דין
108ד. הגשת ערר (תיקון: תשמ"א)
(א) ניתן להגיש ערר על החלטת ראש מינהל השירות שלא להאריך המשך העסקה לפי סעיף 108א; הערר יוגש לועדת מינהל השירות תוך 45 יום מיום שנשלחה לראש הרשות הודעת ראש מינהל השירות בדבר דחיית הבקשה להמשך העסקת העובד.
(ב) ועדת מינהל השירות רשאית לקבל את הערר או לאשר את החלטת ראש מינהל השירות בלי שינויים או בשינויים שתמצא לנכון; החלטתה תהא סופית.
פרק אחד עשר: כללי (תיקון: תשמ"א)
109. צווי המועצות המקומיות
צו זה הוא חלק מכל אחד מצווים אלה:
(1) צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950;
(2) צו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953;
(3) צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958.
110. תחילה
תחילתו של צו זה בתום שלשה חדשים לאחר פרסומו.
תוספת 2
______________________________
1 ק"ת תשל"ז, 1932; תשמ"א, 90; תשס"ח, 520.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ