אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953

צו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953

צו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"המועצה" - כל אחת מהמועצות המקומיות ששמותיהן מפורשים בתוספת הראשונה;
"תחום המועצה" - כל אחד מהשטחים המתוארים בתוספת הראשונה;
"נכסים", "אדמה חקלאית", "בנין", "קרקע תפוסה", "אדמת בנין", "בעל", "מחזיק", "השר" - פירושם כמשמעותם בסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א - 1950 (להלן - צו (א)).
2. חלות הסעיפים 2 עד 7 לצו (א)4
הסעיפים 2 עד 7 לצו (א) יהיו סעיפים 2 עד 7 גם לצו זה.
7א. מינוי חברים למועצה
השר רשאי למנות למועצה חברים נוספים שמספרם לא יעלה על שליש החברים הנבחרים; על חברים שנתמנו כאמור לא יחולו הוראות סעיף 101(1) ו-(4).
7ב. חלות הסעיפים 8 עד 108ב לצו (א) (תיקון: תשנ"ג)
הסעיפים 8 עד 108ב לצו (א) יהיו סעיפים 8 עד 108ב גם לצו זה.
11. כניסה לתפקיד (תיקון: תשנ"ו)
(א) מועמדים בבחירות למועצה שפקיד הבחירות הכריז עליהם כמי שנבחרו חברי מועצה לפי סעיף 46 לחוק הבחירות, או שנקבעו כחברי המועצה בפרוטוקול שנוהל לפי סעיף 66 לחוק הבחירות, יתחילו לכהן 21 ימים לאחר יום הבחירות; התקיימו בחירות חוזרות לראשות המועצה המקומית לפי סעיף 9(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, יתחילו המועמדים האמורים לכהן 21 ימים לאחר יום הבחירות החוזרות.
(ב) המועצה תקיים את ישיבתה הראשונה תוך 14 ימים מיום התחלת כהונתם של חברי המועצה כאמור בסעיף קטן (א).
109. ראש המועצה (תיקון: תשל"ו)
(א) המועצה בישיבתה הראשונה אחרי היבחרה או אחרי התמנותה תבחר אחד מחבריה לראש המועצה; בחירת ראש המועצה טעונה אישור השר.
(ב) לא יכהן כראש המועצה חבר המועצה שאינו יודע קרוא וכתוב, אלא שאם ראה השר שטובת המקום דורשת זאת רשאי הוא להתיר כהונתו זו.
(ג) סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו לגבי ראש מועצה שנבחר לפי הוראות חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975.
109א. חלות הסעיפים 110 עד 139 לצו (א)
הסעיפים 110 עד 139 לצו (א) יהיו סעיפים 110 עד 139 גם לצו זה.
140. מינוי עובדים
(א) מועצה רשאית להעסיק מזכיר, גזבר, וכן עובדים אחרים במשכורת ולקבוע, באישור השר, את משכורתם ותנאי עבודתם; מינויים של גזבר ומזכיר טעון אישור השר.
(ב) ראש המועצה, או כל אדם שהוסמך על ידיו, רשאי, בשים לב להוראות המועצה בענין זה, להעסיק עובדים בשכר כדי לבצע כל עבודה של המועצה ולקבוע שכרם ותנאי עבודתם.
(ג) מועצה רשאית לדרוש מכל עובד הממלא תפקיד הגורר אחריות כספית, שיתן ערובה למילוי תפקידו כשורה.
140א. חלות הסעיפים 140א עד 179 לצו (א) (תיקון: תש"ם, תשמ"א)5
סעיפים 140א עד 179 לצו (א) יהוו סעיפים 140א עד 179 גם לצו זה.
140ב. (בוטל) (תיקון: תשמ"א)
154א. (בוטל) (תיקון: תש"ם)
180. בטחון קופת המועצה
גזבר המועצה יהא האחראי לבטחונה של קופת המועצה; אם אין גזבר יהא ראש המועצה אחראי לבטחונה.
181. תשלום כספים בבנק
כל הכספים השייכים לקופת המועצה או המתקבלים למענה או לחשבונה ישולמו מיד לחשבון המועצה בבנק שייקבע לכך, אלא -
(1) שהמועצה רשאית להרשות לגזבר, ובאין גזבר - לראש המועצה - להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום-יום של המועצה;
(2) אם אין בנק בתחום המועצה - יוחזקו הכספים בכל צורה של בטחון, שיבוא עליה אישור המועצה.
182. חתימה על פקודת תשלום (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט)
(א) כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר; אם אין גזבר או שכהונתו של ראש המועצה הותרה לפי סעיף 109(ב), ייחתם המסמך גם ביד חבר מועצה שהמועצה תמנהו לכך.
(ב) לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על חמש מאות שקלים חדשים, רשאי הגזבר, ובאין גזבר - ראש המועצה, להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויות הגזבר לפי סעיף זה.
182א. חלות הסעיפים 183 עד 192 לצו (א)6
הסעיפים 183 עד 192 לצו (א) יהיו הסעיפים 183 עד 192 גם לצו זה.
193. חתימה על מסמכים מסויימים3
(א) חוזה, כתב-התחייבות או תעודה אחרת מסוג שקבע השר, שיש בהם התחייבות כספית מטעם המועצה, לא יחייבוה אלא אם חתמו עליהם בשם המועצה, בצד חותמת המועצה, ראש המועצה וכן גזברה; לא היתה בהם התחייבות כספית כאמור, לא יחייבו את המועצה אלא אם חתמו עליהם בשם המועצה, בצד חותמת המועצה, ראש המועצה וכן מזכירה; אם אין גזבר או מזכיר ייחתמו המסמכים האמורים גם ביד עובד אחר של המועצה, הממלא, לפי החלטת המועצה, את תפקיד הגזבר או המזכיר.
(ב) לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי הסכום שקבע השר, רשאי הגזבר, באישור המועצה להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.
193א. חלות הסעיפים 194 ו-195 לצו (א)
הסעיפים 194 ו-195 לצו (א) יהיו סעיפים 194 ו-195 גם לצו זה.
195א. המשכה בכהונה
נתקיימו שירותים בתחום המועצה לפני קום המועצה והועסקו בהם עובדים - ימשיכו בכהונתם.
195ב. חלות הסעיפים 196 עד 204 לצו (א)
הסעיפים 196 עד 204 לצו (א) יהיו סעיפים 196 עד 204 גם לצו זה.
תוספת ראשונה2
(תיקון: תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז,תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(א) - (ג) (בוטלו)
(ד) קרית-עקרון (ק"ת תשכ"א, 2700; תשכ"ה, 2617; תשנ"ז, 495; תש"ע, 755)
(ה)-(יג) (בוטלו)
(יד) ג'לג'וליה (ק"ת תשט"ז, 772; תשי"ט, 1954;593; תשכ"ה, 1525; תש"ע, 1006)
(טו) (בוטל)
(טז) מג'אר (ק"ת תשט"ז, 1193; תשנ"ח, 1166; תשס"ד, 962; תשס"ז, 16)
(יז) (בוטל)
(יח) ירכא (ק"ת תשי"ח, 893; תשמ"ו, 1047; תשס"ח, 1233)
(יט) כפר-קרע (ק"ת תשי"ח, 970; תשמ"ד, 773; תשס"ה, 787)
(כ) משהד (ק"ת תשי"ח, 1723; תשנ"א, 755; תשנ"ד, 1271; תשנ"ה, 1653; תשנ"ו, 755; תשס"ד, 80)
(כא)-(כד) (בוטלו)
(כה) רמת-ישי (ק"ת תשי"ט, 87)
(כו) (בוטל)
(כז) ג'ת (ק"ת תשי"ט, 522; תשכ"א 2701)
(כח) טורעאן (ק"ת תשי"ט, 1282; תשכ"ד, 647; תש"ס, 20)
(כט) איכסאל (ק"ת תשי"ט, 1614; תשכ"ג, 1181; תשנ"ה, 1652; תשס"ז, 184)
(ל) ירוחם (ק"ת תשי"ט, 1615; תשכ"ב, 2334; תשכ"ז, 1314; תשל"ה, 381; תשל"ו, 1222, 1221; תשל"ח, 903; תשס"ח, 107)
(לא) רכסים (ק"ת תשי"ט, 1824; תשס"ו, 260)
(לב)-(לג) (בוטלו)
(לד) כנרת (ק"ת תש"ך, 778, 402; תש"ן, 540)
(לה) כפר-כנא (ק"ת תש"ך, 912; תש"ל, 645; תשנ"ה, 1651)
(לו) (בוטל)
(לז) יפיע (ק"ת תש"ך 1130; תשכ"ב 1411)
(לח) (בוטל)
(לט) איעבלין (ק"ת תש"ך, 1368)
(מ) שלומי (ק"ת תש"ך, 1898; תשנ"ז, 18; תשס"א, 735)
(מא) עין-מא'הל (ק"ת תשכ"א, 533; תשנ"א, 756; תשנ"ד, 1272)
(מב) דבורייה (ק"ת תשכ"א 657; תשכ"ב, 2591; תשכ"ג, 1749; תשנ"א, 756; תשנ"ה, 366)
(מג) ג'יסר אל-זרקא (ק"ת תשכ"א, 2103; תשנ"ב, 1035; תשס"ז, 174)
(מד) - (מה) (בוטלו)
(מו) כפר-ברא (ק"ת תשכ"ב, 1676; תש"ע, 755)
(מז) כפר-מנדא (ק"ת תשכ"ב, 1676; תשמ"ז, 523; תשס"ב, 352)
(מח) (בוטל)
(מט) פרדסיה (ק"ת תשי"ב 631; תשכ"ג, 189; תשמ"ה, 479; תשס"ד, 963; תשס"ה, 790)
(נ) גוש-חלב (ק"ת תשכ"ג, 1038)
(נא) בית-ג'ן (ק"ת תשכ"ג, 1313)
(נב) מג'ד-אל-כרום (ק"ת תשכ"ד, 478; תשמ"ו, 1048; תשס"ט, 122)
(נג) מבשרת-ציון (ק"ת תשכ"ד, 516; תשל"ו, 1641; תשנ"ח, 1120)
(נד) עראבה (ק"ת תשכ"ד, 516; תשמ"ו 1061)
(נה) (בוטל)
(נו) פסוטה (ק"ת תשכ"ד, 1363; תש"ן, 962)
(נז) מצפה-רמון (ק"ת תשכ"ד, 1389; תשל"א, 917; תשל"ה, 382; תשס"ד, 709)
(נח) - (נט) (בוטלו)
(ס) ג'וליס (ק"ת תשכ"ה 1205)
(סא) חורפיש (ק"ת תשכ"ז 1182)
(סב) (בוטל) (ק"ת תשמ"ט, 971)
(סג) נחף (ק"ת תשכ"ח 1645)
(סד) ריינה (ק"ת תשכ"ח 2264; תשל"ג 1851; תשל"ו 2647; תשנ"א, 754; תשנ"ד, 1270; תשנ"ה, 1650)
(סה) בסמת טבעון (ק"ת תשכ"ט 657; תשנ"ב, 1472)
(סו) (בוטל)
(סז) דיר-אל-אסד (ק"ת תש"ל 450; תשמ"ו 1059; תשס"ט, 122)
(סח) ערערה (ק"ת תש"ל, 2014; תש"ן, 1266; תשס"ה, 788)
(סט) (בוטל)
(ע) כאבול (ק"ת תשל"ג 1850; תשל"ד 1311; תשל"ט 1497; תשמ"ו 1047; תש"ן 304)
(עא) עילבון (ק"ת תשל"ד 1313, 118; תשמ"ו 1060)
(עב) עומר (ק"ת תשל"ד, 1312; תשמ"ט, 204; תש"ס, 368; תשס"ה, 614, 741; תשס"ו, 86; תשס"ז, 467; תשס"ט, 204.
(עג) אליכין (ק"ת תשמ"ט, 972; תשנ"א, 218; תשנ"ו, 1461; תש"ע, 754)
(עד) דייר חנא (ק"ת תשל"ה 921; תשל"ו 273; תשמ"ו, 1046)
(עה) שעב (ק"ת תשל"ה, 1986)
(עו) ביענה (ק"ת תשל"ו 605; תשס"ט, 122)
(עז) אליכין (ק"ת תשל"ז 2278)
(עח) סביון (ק"ת תשל"ח 2076; תש"ע, 806)
(עט) (בוטל) (ק"ת תשנ"ד 1159)
(פ) בני עי"ש (ק"ת תשמ"א 1280; תש"ן, 619; תש"ע, 1005)
(פא) מג'דל שמס (ק"ת תשמ"ב, 381)
(פב) בוקעתא (ק"ת תשמ"ב, 381; תשנ"ד, 1272)
(פג) מסעדה (ק"ת תשמ"ב, 381)
(פד) עין קיניה (ק"ת תשמ"ב, 382)
(פה) אל עז'ר (ק"ת תשמ"ב, 382)
(פו) כאוכב אבו אלהיג'א (ק"ת תשמ"ד, 1212; תשנ"א, 391)
(פז) תל שבע (ק"ת תשמ"ד, 1578; תשס"ה, 742; תשס"ט, 204)
(פח) שבלי (ק"ת תשמ"ד, 1740; תשנ"א, 168; תשנ"ב, 1423; תשנ"ו, 385; תש"ס, 576)
(פט) מיתר (ק"ת תשמ"ו, 1098; תשנ"ה, 267, 298; תשס"ה, 740; תשס"ו, 1074)
(צ) בועיינה-נוג'יידאת (ק"ת תשמ"ז, 649; תשנ"א, 391; תשנ"ח, 508)
(צא) כוכב יאיר (ק"ת תשמ"ז, 1027; תשס"ג, 605; תש"ע, 254)
(צב) טובא-זנגריה (ק"ת תשמ"ח, 936; תשס"ז, 179)
(צג) זמר (ק"ת תשמ"ח, 1070; תשמ"ט, 795; תש"ע, 1007)
(צד) ג'דיידה-מכר (ק"ת תשמ"ט, 972)
(צה) אבו סנאן - כפר יאסיף (ק"ת תשמ"ט, 975; תשנ"א, 263)
(צו) להבים (ק"ת תשמ"ט, 1176; תשנ"ו, 909; תשס"ה, 740; תשס"ח, 123)
(צז) מכבים-רעות (ק"ת תש"ן, 608; תשנ"ד, 603)
(צח) ביר אל-מכסור (ק"ת תש"ן, 619; תשנ"ב, 1471)
(צט) ינוח-ג'ת (ק"ת תש"ן, 959; תשנ"א, 766)
(ק) כסרא-סומיע (ק"ת תש"ן, 959; תשנ"א, 766)
(קא) עילוט (ק"ת תשנ"א, 932)
(קב) סאג'ור (ק"ת תשנ"ב, 904; תשס"ז, 180)
(קג) (בוטל) (ק"ת תשנ"ז, 348)
(קד) קציר-חריש (ק"ת תשנ"ב, 1216; תשנ"ו, 1494; תשס"ז, 173; תש"ע, 142)
(קה) אבו גוש (ק"ת תשנ"ג, 175)
(קו) קרית יערים (ק"ת תשנ"ג, 177)
(קז) כפר ורדים (ק"ת תשנ"ג, 878, 1057; תשנ"ו, 410; תשס"ו, 1066)
(קח) שהם (ק"ת תשנ"ג, 1091; תשנ"ד, 244; תשס"ו, 782; תש"ע, 254)
(קט) - (קי) (בוטלו)
(קי"א) חורה (ק"ת תשנ"ו, 881; תשס"ו, 1073)
(קי"ב) לקיה (ק"ת תשנ"ו, 882)
(קי"ג) ערערה בנגב (ק"ת תשנ"ו, 883)
(קי"ד) כסיפה (ק"ת תשנ"ו, 884)
(קט"ו) שגב-שלום (ק"ת תשנ"ו, 885; תש"ס, 67)
(קט"ז) מזרעה (ק"ת תשנ"ו, 925; תשס"ו, 79)
(קי"ז) זרזיר (ק"ת תשנ"ו, 927; תשס"ב, 1337)
(קי"ח) כעביה טבאש-חג'אג'רה (ק"ת תשנ"ו, 928)
(קי"ט) בסמ"ה (ק"ת תשנ"ז, 163; תשס"ה, 786)
(קכ) מעלה עירון (ק"ת תשנ"ז, 165; תשס"ה, 789)
(קכא) צורן (ק"ת תשנ"ח, 18)
תוספת שניה עד חמישית
התוספת השניה עד החמישית לצו (א) יהיו התוספות השניה עד החמישית גם לצו זה.
_________________________________
1 (א) ק"ת תשי"ג, 1174; תשכ"ב, 2489, 2591; תשכ"ג, 1151; תשכ"ח, 2264; תשכ"ט, 1521, 657; תש"ל, 416, 450, 645; תשל"ב, 1275; תשל"ג, 1850; תשל"ד, 118, 1312, 1389; תשל"ה, 8, 382, 921, 991, 1986; תשל"ו, 1833, 2647; תשל"ז, 450, 2278; תשל"ח, 2076; תשל"ט, 203, 486, 1497, 1730; תש"ם, 1282, 1825, תשמ"א, 1014, 1280; תשמ"ב, 241, 381, 382; תשמ"ג, 225, 1212; תשמ"ד, 1212, 1214, 1578, 1740; תשמ"ה, 402, 479; תשמ"ז, 331, 523, 649, 1251, 1027; תשמ"ח, 876, 936, 1021, 1070, 1250; תשמ"ט, 795, 971, 972, 974, 975, 1176; תש"ן, 304, 540, 608, 619, 959, 962, 1266; תשנ"א, 168, 218, 263, 391, 754, 755, 756, 766, 932; תשנ"ב 662, 904, 1035, 1117, 1216; תשנ"ג, 175, 177, 397, 878, 913; תשנ"ד, 244, 598, 603, 788, 1159, 1212, 1241, 1270, 1271, 1272; תשנ"ה, 267, 298, 366, 715, 1311, 1507, 1650, 1651, 1652, 1653; תשנ"ו, 385, 881, 882, 883, 884, 885, 904, 909, 925, 927, 928, 1461, 1494; תשנ"ז, 18, 348, 495; תשנ"ח, 18, 508, 1166; תש"ס, 20, 67, 368, 576; תשס"א, 379, 735; תשס"ב, 108, 352, 1337; תשס"ג, 605; תשס"ד, 80, 709, 962, 963; תשס"ה, 614, 740, 741, 742, 759, 786, 787, 788, 789, 790; תשס"ו, 79, 86, 260, 713, 736, 780, 820, 782, 1066, 1071, 1073, 1074; תשס"ז, 173, 174, 179, 180, 184, 467; תשס"ח, 123, 181; תשס"ח, 644, 1233; תשס"ט, 204; תש"ע, 142, 754, 755, 806, 1005, 1006, 1007.
קתש"ם, תשמ"א, 128; תשמ"ו, 480, 1098, 1178, 1500;
י"פ תשמ"ט, 1991; תשנ"ג, 3535.
(ב) איזכורי התיקונים עד שנת תשכ"ב אינם מובאים כי תיקון הצו משנת תשכ"ב החליף כמעט את כל סעיפי הצו.
(ג) סעיף 74 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 111) מתקן סעיפים המפורטים להלן מפקודת העיריות והחלים על מועצות אזוריות, לפי סעיף 75(ג) לחוק המתקן ואלה הסעיפים מפקודת העיריות: 34א, 142א, 142ב, 142ג, 167, 167ב, 170, 170ג2, 170ג3, 171, 191, 192, 203, 206, 210, 213 ו-249.
2 התחום ותאריך ההקמה של המועצות המקומיות אינו מובא.
3 פורסמה הודעה במסגרת סעיף 193(ב) (י"פ תשמ"ט, 1991) הקובעת כי גזבר המועצה רשאי, באישור המועצה, להסמיך עובד אחר להשתמש בסמכויותיו לפי הסעיף האמור עד לסכום של 1750 ש"ח.
4 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ג, 3535; תשס"ג, 3863) בדבר קביעת מספר החברים של עיריות ומועצות מקומיות, לפי סעיף 6 לצו המועצות המקומיות (ב).
5 סעיף 139 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (ס"ח תשס"א, 488) קובע לגבי סעיף 147:
"139. ביטול סמכויות הרשות המקומית
(א) החל ביום תחילת פעילות החברה תהיה כל אחת מן הרשויות המקומיות שבתחום החברה (להלן - הרשות המקומית) משוחררת מחובותיה לאספקת שירותי מים ושירותי ביוב וכן מחובותיה לביצוע פעילות נוספת שהיא העבירה לחברה, ויינטלו ממנה סמכויותיה עח פי כל דין בכל הנוגע לאספקתם ולהטלה ולגביה של תשלומי חובה בקשר אליהם; ואולם אין בכך כדי לגרוע מחובות הרשות המקומית כבעלת מניות בחברה.
(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), הרשות המקומית לא תפעל, לענין אספקת שירותי מים ושירותי ביוב ולענין שהיא העבירה לחברה, כאמור בהוראות החוקים האלה ובתקנות ובחוקי העזר שהותקנו מכוחם, לפי הענין:
(1) סעיפים 235(2), 237 ו-238 לפקודת העיריות;
(2) סעיף 147 לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, ולצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953, וסעיף 63(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958;
(3) פקודת העיריות (אספקת מים);
(4) חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962;"
6 פורסמה הסמכה (י"פ תשס"ד, 1787) לפי סעיף 186ה(ג) לפקודה, המסמיכה כל ממונה על מחוז לאשר תקציב מילואים, לגבי המועצות המקומיות בתחום המחוז שעליו הוא ממונה.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ