אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950

צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950

צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 מפקודת המועצות המקומיות, 1941, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור:
חלק א'
פרק ראשון: פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ז, תשכ"ט)
בצו זה -
"המועצה" - כל אחד מהמועצות המקומיות ששמותיהן מפורשים בתוספת הראשונה;
"תחום המועצה" - כל אחד מהשטחים המתוארים בתוספת הראשונה;
"נכסים" - בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב;
"בעל" - לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא-כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכן שוכר-משנה ששכרו נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים;
"מחזיק" - אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;
"בנין" - כל מבנה בתחום המועצה או חלק ממנו, לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו הוא עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר מהשטח שקבעה לכך המועצה, למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם, כולו או מקצתו;
"אדמה חקלאית" - כל קרקע בתחום המועצה שאינה בנין, המשמשת למטע, למשתלה, למשק בעלי-חיים, לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או פרחים; אולם אם היא נמצאת באזור מגורים או באזור מסחרי ואינה עולה בשטחה על חמישה דונמים, רשאית המועצה לראותה שלא כאדמה חקלאית בשים לב לדרגת התפתחותו של אותו אזור;
"קרקע תפוסה" - כל קרקע בתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית ומשתמשים ומחזיקים בה שלא ביחד עם בנין;
"אדמת בנין" - כל קרקע בתחום המועצה שאינה לא בנין ולא אדמה חקלאית ולא קרקע תפוסה;
"השר" - שר הפנים או מי שהוסמך על ידו לענין צו זה.
פרק שני : ייסוד המועצה והרכבה
2. מועצה מקומית
מכריזים בזה כי תחום המועצה ינוהל על-ידי מועצה מקומית שתיקרא בשם הנקוב בפרט המתאר אותו תחום שבתוספת הראשונה.
3. מועצה ראשונה (תיקון: תשכ"ו, תשנ"ג)
(א) השר ימנה את חברי המועצה הראשונה שתוקם אחרי פרסום צו זה והיא תכהן עד שתיבחר מועצה לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות).
(ב) השר רשאי בכל עת למנות חברים נוספים למועצה ראשונה ממונה וכן רשאי הוא בכל עת להעביר מכהונתו חבר מועצה שמונה ולמנות אחר במקומו.
4. מועצה ראשונה נבחרת (תיקון: תשכ"ז)
על אף האמור בסעיף 3 רשאי השר, בנסיבות המצדיקות זאת לדעתו, לצוות על עריכת בחירות למועצה ראשונה ביום שייקבע לכך.
5. מועצה ראשונה תתכנס על ידי השר (תיקון: תשכ"ו, תשכ"ז, תשל"ט)
הישיבה הראשונה של מועצה ממונה, תתכנס על פי הזמנת השר והוא ישב בראשה וינהלה עד שייבחר ראש המועצה בהתאם לסעיף 109.
6. הרכב המועצה (תיקון: תשל"ט)10,6
(א) מועצה תהא מורכבת ממספר חברים שיקבע השר לפי הטבלה הנתונה בסעיף קטן (ב) בהתאם למספר התושבים שהתגוררו בתחום המועצה ביום 31 בדצמבר שלפני יום הבחירות על פי הרישום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה תשמש ראיה לתוכנה.
(ב) וזו הטבלה:
הסוג מספר התושבים מספר חברי המועצה
א עד 1,000 5
ב 1001 עד 3,000 7 עד 9
ג 3001 עד 25,000 9 עד 15
ד למעלה מ-25,000 15 עד 21
(ג) השר רשאי להגדיל את מספר חברי המועצה הנמנית עם סוג משלושת הסוגים הראשונים, כדי המספר המכסימלי הקבוע בטבלה לסוג הבא אחריו.
10-7. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ו)
11. כניסה לתפקיד (תיקון: תשכ"ו, תשנ"ו)
(א) מועמדים בבחירות למועצה שפקיד הבחירות הכריז עליהם כמי שנבחרו חברי מועצה לפי סעיף 46 לחוק הבחירות, או שנקבעו כחברי המועצה בפרוטוקול שנוהל לפי סעיף 66 לחוק הבחירות, יתחילו לכהן 21 ימים לאחר יום הבחירות; התקיימו בחירות חוזרות לראשות המועצה המקומית לפי סעיף 9(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, יתחילו המועמדים האמורים לכהן 21 ימים לאחר יום הבחירות החוזרות.
(ב) המועצה תקיים את ישיבתה הראשונה תוך 14 ימים מיום התחלת כהונתם של חברי המועצה כאמור בסעיף קטן (א).
12. רציפות הכהונה (תיקון: תשכ"ו)
מועצה קיימת תמשיך בתפקידה עד שתיכנס לתפקידה מועצה חדשה.
פרק שלישי
18-13. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ו)
19. בעלי זכות לבחור (תיקון: תשכ"ו)
(א) בוטל.
(ב) כדי להסיר ספק נאמר בזה כי לצרכי צו זה -
(1) אין לאדם בכל יום מן הימים אלא מקום-מגורים קבוע אחד;
(2) מקום-מגוריו הקבוע של חייל בצבא-הגנה לישראל הוא המקום שהיה מקום מגוריו הקבוע ביום התגייסותו.
פרק רביעי
100-20. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ו)
פרק חמישי: חברי-מועצה, ראש המועצה וסגניו
סימן א' : חברות במועצה
101. פסולים לכהונה (תיקון: תשכ"ב, תשל"ג, תשנ"ז, תשס"א)
ואלה פסולים לכהן כחברי מועצה נבחרת:
(1) מי שמקום-מגוריו הקבוע שוב אינו בתחום המועצה;
(2) מי שהוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.
(3) שוטר;
(4) עובד המדינה במשכורת, שעבודתו קשורה בעניני המינהל המחוזי או השלטון המקומי, או שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי-התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה;
(5) עובד במשכורת באותה מועצה;
(6) עובד במשכורת בכל רשות מקומית אחרת, שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי-התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית ובין תפקידיו כחבר המועצה;
(7) מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כחבר המועצה, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון;
(7א) מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 7 לחוק הבחירות ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 7א לחוק האמור.
(8) מי שהוכרז פושט-רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואן - טרם עברו שנתיים ממועד תחילתו.
101א. קביעת קלון על ידי בית המשפט (תיקון: תשס"א)
(א) גזר בית המשפט את דינו של חבר מועצה בשל עבירה פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, יקבע בית המשפט בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון; החלטת בית המשפט לענין קלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.
(ב) לא קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), או שחבר המועצה החל לכהן בין מועד מתן גזר הדין לבין המועד שבו פסק הדין נהיה סופי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, כל עוד פסק הדין לא נהיה סופי, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין ואם הוגש ערעור, לבית המשפט שלערעור.
(ג) מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסק הדין או מהחלטת בית המשפט, לפי הענין, למזכיר הרשות המקומית ולשר הפנים.
102. כהונה בפסלות (תיקון: תשל"ט)
המכהן כחבר מועצה והוא פסול לכך, דינו - קנס חמש מאות לירות.
103. חבר מועצה המעונין בחוזה (תיקון: תשכ"ד)
(א) חבר-מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי קרוביהם, כל חלק או טובת-הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, או בכל ענין העומד לדיון במועצה או בועדה מועדותיה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים -
(1) יודיע על כך למועצה, בכתב או בעל-פה, מיד לאחר שנודע לו כי החוזה, העסק או הענין האמורים עומדים לדיון וההודעה תירשם בפרוטוקול;
(2) לא ישתתף בדיונים על החוזה, העסק או הענין במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם;
(3) לענין סעיף זה, "קרוב" לאדם פלוני כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על חבר-מועצה מחמת היותו בעל מניות או חבר בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת-הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן, אלא אם היה אותו חבר משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף משפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 5 אחוזים.
(ג) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.
103א. איסור התקשרות בחוזים (תיקון: תשל"ט)
(א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול -
(1) לגבי חוזה בדבר מתן שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושביה, לאחד מהמנויים בסעיף קטן (א);
(2) לגבי הסכם בהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, או בהליכי העברת מקרקעין במקום רכישה כאמור;
(3) לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר התירה ובתנאים שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות.
(ג) חוזה שנערך בניגוד להוראות סעיף זה ניתן לביטול על פי החלטת המועצה ברוב חבריה או על פי החלטת השר, ומשבוטל כך לא תהא המועצה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה או לשלם את שוויו של מה שקיבלה, ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.
(ד) לענין סעיף זה, דין התקשרות עם תאגיד שלמועצה שליטה בו כדין התקשרות עם המועצה; לענין זה, "שליטה" - כמשמעותה לפי סעיף 2 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963.
(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על התקשרויות שנעשו לפני תחילת כהונתו של חבר המועצה שבשלו חל האיסור; אולם עם תחילת הכהונה יודיע בכתב חבר המועצה על כל התקשרות האסורה לפי הוראת סעיף קטן (א) שנעשתה לפני תחילת כהונתו, וכל עוד לא נסתיימה התקשרות זו לא יעסוק אותו חבר המועצה בתוקף כהונתו במועצה בכל ענין הנוגע להתקשרות האמורה.
(ו) העובר ביודעין על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר שנה אחת או קנס חמישים אלף לירות או פי שלושה משוויה של טובת ההנאה שהושגה על ידי העבירה או שלושת הענשים כאחד.
(ז) הרשעה בעבירה לפי סעיף זה תיחשב כהרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
(ח) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 103.
104. העדר מישיבות המועצה (תיקון: תשל"ט)
(א) חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים או שנעדר משלוש ישיבות רצופות - אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות - יחדל להיות חבר המועצה, זולת אם נעדר בגלל מחלה שמנעה ממנו את נוכחותו בישיבה או בגלל שירות בצבא-הגנה לישראל או בגלל שליחות ציבורית או ברשות המועצה שניתנה מראש ובתנאי שראש המועצה או הממונה על המחוז שלח לו הודעה כמפורט בסעיף זה.
(ב) בתום החודש השני להיעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה או מיד אחרי הישיבה השניה ממנה נעדר, הכל לפי הענין, ישלח לו ראש המועצה הודעה בכתב שתכלול פירוט ישיבות המועצה מהן נעדר וכן נוסחו המלא של סעיף זה.
(ג) ההודעה תישלח לחבר המועצה בדואר במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח בדואר במכתב רשום לממונה על המחוז.
(ד) לא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) תוך שבעה ימים מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש המועצה.
105. הודעה על חדילת חברות במועצה (תיקון: תשל"ט, תשמ"ט, תשס"א)
(א) נראה לראש המועצה, כי חבר המועצה פסול לכהן כחבר המועצה או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 104, ישלח לו ראש המועצה, בדואר במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה, הודעה בדבר התפנות מקומו במועצה ויפרט בה את הסיבות לכך.
(ב) עם משלוח ההודעה כאמור בסעיף-קטן (א) ימציא ראש המועצה העתק מההודעה לידי הממונה על המחוז, אישית או בדואר במכתב רשום.
(בב) נראה לממונה על המחוז שחבר המועצה פסול לכהן כחבר המועצה או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 104, ולא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תוך ארבעה עשר יום מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש המועצה;
(ג) כתום שלושים יום מיום שנשלחה אליו הודעה כאמור בסעיף קטן (א) או (בב), יחדל חבר המועצה לכהן כחבר המועצה, זולת אם תוך הזמן האמור -
(1) הגיש אותו חבר המועצה בקשה לבית-משפט מוסמך לביטול ההודעה, ובמקרה זה לא יחדל לכהן כאמור עד שבית-המשפט החליט אחרת; או
(2) התברר לשולח ההודעה שלא נתקיימו הנסיבות המחייבות את שליחתה והוא ביטל אותה בהודעה מנומקת בכתב על כך לחבר המועצה; העתק מהודעת הביטול יימסר לידי הממונה על המחוז או ראש המועצה, הכל לפי הענין.
(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מי שפסול לכהן לפי סעיף 101(7), תיפסק חברותו במועצה מיום שפסק הדין נהיה סופי.
(ה) על מי שפסול לכהן לפי סעיף 101(7א) יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), ואולם אם הגיש בקשה לביטול ההודעה לפי סעיף קטן (ג)(1) יושעה מחברותו במועצה עד להחלטת בית המשפט בבקשה.
105א. הוראות לענין השעיה (תיקון: תשס"א)
(א) קבע בית המשפט לפי סעיף 101א כי יש עם העבירה שבה הורשע חבר המועצה משום קלון, יושעה חבר המועצה מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.
(ב) הושעה חבר המועצה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 105(ה), יחולו הוראות סעיף 106; חזר חבר המועצה לכהן לאחר שזוכה בערעור או לאחר שקבע בית המשפט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, או לאחר שהחליט בית המשפט שלא נתקיימה העילה לפסלות כהונה לפי סעיף 101(7א), יחדל לכהן האחרון שנהיה לחבר המועצה מתוך רשימת המועמדים, ולא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון לשוב ולכהן כחבר מועצה מכוח הוראות סעיף 106(א) או (ב).
106. חליפו של חבר מועצה שחדל לכהן (תיקון: תשס"א)
(א) חבר מועצה שחדל לכהן או שפקעה כהונתו, יבוא במקומו המועמד ששמו בא ברשימת המועמדים של אותו חבר אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה בבחירות הקודמות למועצה; ואם המועמד הזה כבר נכנס למועצה בדרך זו קודם לכן או שהוא פסול או שאינו יכול להיות חבר-מועצה מכל סיבה אחרת, או שהודיע בכתב לראש המועצה שאין ברצונו להיות חבר-מועצה, יבוא במקומו המועמד ששמו בא אחריו ברשימת המועמדים האמורה, וכן הלאה.
(ב) אם אין ברשימה מי שימלא את המקום הפנוי, כאמור בסעיף קטן (א) ימונה ללא דיחוי חבר חדש, מבין אנשים הזכאים להיבחר כחברי המועצה, על ידי השר, על פי הצעת ארגון הציבור שמטעמו נבחר החבר שמקומו נתפנה, ואם לדעת השר אין ארגון כזה - בהתחשב עם רצונם של אותם האנשים שהשר רואה אותם כנציגיו של אותו ציבור.
107. תוקף פעולות
חבר-מועצה, המכהן בתפקידו כשהוא פסול לכהן כחבר-מועצה לפי סעיף 101, או שחדל להיות חבר המועצה לפי סעיף 104, יראו את מעשיו בתפקידו כחבר-מועצה כאילו נעשו על ידי חבר-מועצה המכהן כדין.
108. התפטרות חבר המועצה (תיקון: תשכ"ו, תש"ס)
(א) חבר המועצה רשאי, בהודעה לראש המועצה, להתפטר מתפקידו; חברותו במועצה נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב התפטרותו הגיע לידי ראש המועצה זולת אם חזר בו מהתפטרותו לפני כן.
(ב) חבר המועצה ימציא העתק מהודעתו לחברי המועצה ולממונה על המחוז.
108א. סייג למועמדות חבר מועצה שפרש מסיעתו (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ד, תשס"א)
(א) חבר המועצה שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו תוך שלושים ימים מיום פרישתו, לא ייכלל, בבחירות למועצה שלאחריה, ברשימת מועמדים שהגישה סיעה של המועצה היוצאת או סיעה של הכנסת.
(ב) חבר המועצה שפרש מסיעתו לא יהיה במהלך כהונת אותה המועצה, לראש המועצה או לסגן ראש המועצה.
(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על התפלגות סיעה.
(ד) לענין סעיף זה -
"סיעה" - רשימת המועמדים שבמסגרתה נבחר חבר המועצה לתפקידו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות);
"התפלגות סיעה" - כל אחד מאלה:
(1) פרישת קבוצה של שניים מחברי מועצה מתוך סיעה שנבחרו בה שלושה חברי מועצה, או פרישת קבוצה של שלושה מחברי המועצה מסיעתם, יהא מספר חבריה אשר יהא, ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו הודעה משותפת בכתב על פרישתם, לראש המועצה ושהפרישה נעשתה שנתיים לפחות אחרי מועד התחלת כהונתם של חברי המועצה כאמור בסעיף 11;
(2) התפלגות של סיעה שהיא צירוף של סיעות של המועצה היוצאת שנקבעו כאמור בסעיף 25(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, או צירוף של ארגונים שלא היו סיעה במועצה היוצאת או צירוף של סיעה של המועצה היוצאת וארגון כאמור וההתפלגות היא על פי ההשתייכות לאותן סיעות או ארגונים; ובלבד שהסיעה המתפלגת כאמור הגישה לפקיד הבחירות בעת הגשת רשימת המועמדים שלה הודעה בכתב בדבר צירוף של סיעות או ארגונים כאמור בציון ההשתייכות של המועמדים.
"פרישה מסיעה" -
(1) הודעה על פרישה מסיעה;
(2) הצבעה בניגוד לעמדת הסיעה, שלא בהסכמת רוב חבריה, באחד מאלה:
(א) אישור או אי אישור תקציב המועצה כאמור בסעיף 186ג;
(ב) בחירת ראש המועצה לפי סעיף 24(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 (להלן - חוק הבחירה הישירה);
(ג) בחירת סגן ראש המועצה לפי סעיף 14 או סעיף 15 לחוק הבחירה הישירה;
ואולם, לא ייחשבו כפרישה מסיעה, הודעה או הצבעה כאמור שנעשו החל ביום קביעת סיעות המועצה לפי סעיף 25 לחוק הבחירות ועד תום כהונתה של המועצה;
"עמדת הסיעה" - עמדתם של רוב חברי הסיעה במועצה בהצבעה שקיימה המועצה בענין מהענינים המנויים בהגדרת "פרישה מסיעה".
108ב. קביעת פרישתו של חבר המועצה (תיקון: תשנ"ג)
(א) דבר פרישתו של חבר המועצה, כאמור בסעיף 108א ייקבע בידי ראש המועצה על יסוד בקשה בכתב שהוגשה בידי רוב חברי הסיעה שעמה נמנה חבר המועצה שאת פרישתו מבקשים לקבוע, ובלבד שהבקשה הוגשה תוך שבעה ימים ממעשה הפרישה ולאחר שניתנה לנציג המבקשים ולחבר המועצה שאת דבר פרישתו מבקשים לקבוע, הזדמנות לטעון טענותיהם בפני ראש המועצה.
(ב) חבר המועצה שדבר פרישתו נקבע בידי ראש המועצה או סיעה שבקשתה לפי סעיף קטן (א) נדחתה, או לא נענתה תוך 30 ימים, רשאים לערער על הקביעה בפני בית המשפט המחוזי שהמועצה נמצאת באזור שיפוטו.
(ג) ערעור כאמור יוגש תוך 30 ימים מהחלטת ראש המועצה או מתום 30 הימים האמורים בסעיף קטן (ב), הכל לפי המוקדם, והוא יידון בפני שופט יחיד; החלטת השופט תהיה סופית.
(ד) החליטו ראש המועצה או בית המשפט כי חבר המועצה פרש מסיעתו, יודיע על כך ראש המועצה לפקיד הבחירות שנתמנה לפי סעיף 29 לחוק הבחירות, לא יאוחר מיום קביעת הסיעות לפי סעיף 25 לחוק האמור.
סימן ב' : ראש המועצה וסגניו
109. ראש המועצה (תיקון: תשכ"ב, תשל"ט, תשנ"ג)
(א) המועצה, בישיבה הראשונה אחרי התמנותה, תבחר אחד מחבריה לראש המועצה. הבחירה טעונה אישור השר.
(ב) לא יכהן כראש המועצה חבר המועצה שאינו יודע קרוא וכתוב, אלא שאם ראה השר שטובת המקום דורשת זאת רשאי הוא להתיר כהונתו זו, בתנאים וסייגים שיקבע.
110. בחירת ראש המועצה
ההצבעה בבחירת ראש המועצה תהיה גלויה ויחולו עליה כללים אלה:
(1) המועמד שקיבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי המועצה - הוא הנבחר;
(2) לא קיבל שום מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה השניה לישיבה אחרת שתקויים ביום-החול הבא אחרי יום הישיבה הראשונה;
(3) המועמד שקיבל בהצבעה השניה או בכל הצבעה נוספת למעלה ממחצית הקולות של חברי המועצה המצביעים (להלן בסעיף זה - רוב) - הוא הנבחר;
(4) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השניה, מצביעים שלישית;
(5) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השלישית, מצביעים רביעית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה הרביעית לישיבה אחרת שתקויים ביום-החול הבא אחרי יום הישיבה בה נערכה ההצבעה השלישית; בהצבעה הרביעית עומדים לבחירה רק אותם המועמדים שעמדו לבחירה בהצבעה השלישית;
(6) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה הרביעית, חוזרים ומצביעים עד שמועמד אחד יקבל רוב; בהצבעה החמישית וכן בכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה (להלן בסעיף זה - יצא) המועמד שקיבל בהצבעה הקודמת את מספר-הקולות הקטן ביותר. קיבלו מועמדים אחדים מספר שווה של קולות והוא מספר-הקולות הקטן ביותר, ינהגו כך: היו שני מועמדים כאמור, יצא אחד מהם, כפי שייקבע על ידי הגרלה; היו יותר משניים, יצא לפני כל הצבעה נוספת רק מועמד אחד, כפי שייקבע על-ידי הגרלה;
(7) כל הגרלה לפי סעיף זה תיערך בו במקום על-ידי יושב-ראש הישיבה; היה היושב-ראש עצמו מועמד לראשות המועצה בהצבעה שקדמה להגרלה, תיערך ההגרלה על-ידי חבר המועצה שהיא תמנהו לכך.
111. רציפות כהונת ראש המועצה
עד שייבחר ראש המועצה לפי סעיף 110, יכהן כראש המועצה האדם שנשא בכהונה זו במועד הבחירות, אם נבחר למועצה החדשה, ואם לא נבחר - האדם שהשר ימנהו לכך.
112. ראש המועצה (תיקון: תשל"ט)
(א) המועצה תפעל באמצעות ראש המועצה; אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכויות המועצה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, או לפי כל דין אחר.
(ב) ראש המועצה יהיה אחראי לכך שהתפקידים שהוטלו על המועצה בצו זה או בכל דין אחר יבוצעו כראוי.
112א. האחריות לביצוע החלטות המועצה (תיקון: תשל"ט)
ראש המועצה יהיה אחראי לכך שהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה; הצריכה ההחלטה הוצאה מכספי המועצה יהיה ראש המועצה אחראי לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר ובהתאם להוראות אחרות של צו זה או של כל דין אחר; בהעדר ראש המועצה יהיו החובות האמורות על ממלא מקומו לפי הסעיפים 14 או 16 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975.
112ב. דו"ח תלת חדשי (תיקון: תשל"ט)
(א) ראש המועצה ימסור למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון על מצבה הכספי של המועצה ויפרט בו את הוצאותיה והכנסותיה.
(ב) ראש המועצה יגיש למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון בכתב על פעולות המועצה.
(ג) המועצה תקיים דיון, במועד שתקבע לכך, בדין וחשבון שנמסר לה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב).
113. בחירת סגן ראש המועצה
המועצה תבחר מבין חבריה בסגן ראש מועצה אחד לפחות. הוראות סעיף 110 יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על בחירת סגן ראש המועצה.
114. ממלא מקום ראש המועצה (תיקון: תשל"א)
(א) נבצר מראש המועצה לפעול, או שחדל לכהן וטרם נבחר ראש מועצה חדש, ימלא את מקומו -
(1) סגן ראש המועצה - אם יש סגן אחד בלבד;
(2) אותו הסגן שהמועצה תמנהו לכך - אם יש יותר מסגן אחד;
(3) אותו חבר המועצה שהיא תמנהו לכך - אם נבצר מהסגן או מכל הסגנים לפעול, או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחר סגן חדש, ובלבד שממלא-מקומו של ראש המועצה ידע קרוא וכתוב; השר רשאי, אם ראה שטובת המקום דורשת זאת, להתיר שממלא-מקומו של ראש המועצה כאמור ימלא תפקיד זה בתנאים וסייגים שיקבע.
(ב) באין ממלא-מקום לפי סעיף קטן (א), יכנס מזכיר המועצה, תוך 7 ימים, ישיבת מועצה שלא מן המנין, לשם בחירת ממלא-מקום ראש המועצה, וינהלה עד לבחירת ממלא-מקום.
(ג) לא נבחר ממלא-מקום בישיבה האמורה או לא היה בה מנין חוקי ימנה השר את ממלא-המקום.
115. משכורת ראש המועצה, סגנו וממלא מקומו (תיקון: תשמ"א, תשנ"ג)
ראש המועצה, סגנו וכן מי שממלא את מקום ראש המועצה לפי סעיף 114(א)(3) או (ג), רשאים לקבל מקופת המועצה משכורת באישור השר ובשיעור שקבע השר.
116. חדילת כהונתו של ראש המועצה או סגנו
(א) ראש המועצה או סגן ראש המועצה יחדל לכהן אם אירע אחד מאלה:
(1) חדל להיות חבר המועצה;
(2) התפטר;
(3) הועבר מכהונתו על-ידי המועצה.
(ב) להחלטת המועצה להעביר את ראש המועצה או סגן ראש המועצה מכהונתו לא יהיה תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה; ואולם אם סיבת ההעברה מכהונה היא חיוב בדין, בפסק-דין סופי, על עבירה שיש בה קלון - תספיק החלטה המתקבלת ברוב רגיל.
117. הודעה על שינויים בכהונה
המועצה תודיע לשר על כל בחירה, התפטרות או העברה מכהונה של ראש המועצה או סגנו והוא יפרסם הודעה על כך ברשומות.
118. בחירת ראש המועצה או סגן ראש המועצה שחדלו לכהן (תיקון: תשנ"ג)
ראש המועצה שחדל לכהן או סגן ראש המועצה שחדל לכהן ואין מלבדו סגן ראש מועצה אחר, תבחר המועצה באופן הקבוע בסעיף 110 ראש מועצה או סגן ראש מועצה חדש לא יאוחר מאשר בישיבה הרגילה הבאה לאחר שנתפנה מקומו; בחירת ראש המועצה טעונה אישור השר; חדל ראש מועצה לכהן על פי החלטת המועצה, תבחר באופן הקבוע בסעיף 110, ראש מועצה באותה ישיבה או, לפי דרישת שליש מחברי המועצה, בישיבה שתתקיים כעבור 48 שעות משעת כינוסה של אותה ישיבה ובאותו מקום, ואם חל מועד זה ביום מנוחה, ביום החול הראשון שלאחר אותו יום המנוחה.
119. אצילת תפקידים של ראש המועצה
סגן ראש המועצה, חבר המועצה או עובד המועצה רשאי למלא את תפקידו של ראש המועצה ולשמש בסמכויותיו במידה שנאצלו לו על-ידי ראש המועצה, באישור המועצה, אם באופן כללי ואם לענין מסויים או לסוג מסויים של ענינים.
119א. אי תחולה (תיקון: תשל"ו, תשמ"א, תשנ"ג)
(א) פסקה (1) לסעיף 108(א) וסעיפים 109 עד 111, 113, 114, 116 עד 119 לא יחולו על ראש מועצה וסגניו שנבחרו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975.
(ב) ראש המועצה וסגן ראש המועצה שנבחרו כאמור בסעיף קטן (א) רשאים לקבל משכורת מקופת המועצה, באישור השר ובשיעור שקבע.
פרק שישי : ועדות
120. ועדת הנהלה
(א) למועצה תהא ועדת הנהלה קבועה, שתפקידה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין, ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על-ידי המועצה.
(ב) ועדת ההנהלה תיבחר על-ידי המועצה מבין חבריה.
121. ועדה חקלאית
למועצה תהא ועדה חקלאית קבועה כאמור בתוספת השניה אם הורה על כך השר וכל עוד לא ביטל הוראתו.
122. ועדת בקורת (תיקון: תשכ"ד, תשל"ט)
(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת.
(ב) ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת הביקורת.
(ג) מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות, בה יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת ההנהלה.
(ד) יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה, זולת אם היתה במועצה סיעה אחת בלבד.
122א. תפקידי ועדת הביקורת (תיקון: תשכ"ד, תשנ"ז)
(א) אלה תפקידי ועדת הביקורת:
(1) לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה;
(2) לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה;
(3) לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין;
(4) לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.
(ב) ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.
123. ועדת מכרזים (תיקון: תשל"ט)
(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידיה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו; ראש המועצה לא יהיה חבר בועדת המכרזים.
(ב) החליט ראש המועצה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה.
(ג) ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.
123א. ועדת מל"ח (תיקון: תשל"ב)
(א) המועצה תבחר ועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום (להלן - ועדת מל"ח).
(ב) הוראות סעיף 125 לא יחולו על הרכב ועדת מל"ח.
123ב. ועדת בטחון (תיקון: תשל"ו)
(א) במועצה מקומית שבה נתכונן משמר בטחון אזרחי, כמשמעותו בפקודת המשטרה, תוקם ועדת בטחון אשר תייעץ ותסייע למשטרה בענין המשמר האזרחי.
(ב) חברי ועדת הבטחון יהיו:
(1) נציגי המועצה המקומית שתמנה המועצה;
(2) נציגי שרים אלה, אם ראו לשלוח נציג: נציג שר הבטחון, שימנה מפקד הג"א מחוזי, כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951; נציג שר החינוך והתרבות, שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד; נציג שר המשטרה, שימנה מפקד משטרת המחוז;
(3) חברים אחרים כפי שתחליט הוועדה.
(ג) על נציגי המועצה המקומית בוועדת הבטחון לא יחולו הוראות סעיף 125.
124. ועדות שונות
נוסף על הוועדות הנקובות בצו זה או בכל חוק אחר רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות לענינים או למקרים מסויימים.
125. הרכב הוועדות
ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב על פי חיקוק, יהיו רבע חבריה, לפחות, חברי המועצה, והשאר - בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה שאינם פסולים לפי סעיף 101, ובלבד שההרכב הסיעתי הכולל של כל הוועדות האמורות יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של המועצה.
126. יושב-ראש לוועדות המועצה ותפקידיהם (תיקון: תשל"ב)
(א) ראש המועצה יהיה בתוקף מישרתו יושב-ראש בוועדת ההנהלה ובוועדת מל"ח; יושב-ראש לשאר הוועדות ייבחרו על-ידי המועצה מתוך חבריה חוץ מוועדה שביחס אליה יש בצו זה הוראה אחרת.
(ב) יושב-ראש ועדת יעשה כל האפשר שהחלטות הוועדה יוצאו אל הפועל כדין.
127. תקופת הכהונה של ועדות המועצה
ועדה קבועה של המועצה תכהן בתפקידה כל תקופת כהונתה של המועצה, חוץ מוועדה קבועה שביחס אליה יש בצו זה הוראה אחרת, וועדה אחרת תכהן בתפקידה עד גמר עבודתה; אך רשאית המועצה לפטר בכל ועדה שנבחרה כולה על ידיה או לשנות את הרכבה, וכן להחליף את נציגיה בוועדה שהורכבה בשותפות עם גורמים אחרים.
128. חדילת חברות בוועדה (תיקון: תש"ס)
(א) חבר ועדה שנבחר לה כחבר מועצה, חברותו באותה ועדה נפסקת משנפסקה חברותו במועצה.
(ב) חבר ועדה שפקעה זכותו להיבחר כחבר המועצה יחדל מהיות חבר הוועדה.
(ג) חבר ועדה של המועצה רשאי להתפטר מתפקידו בהודעה בכתב לראש המועצה.
129. ועדות משנה
כל ועדה של המועצה רשאית לבחור ועדת משנה לכל מטרה הנראית לה בגדר תפקידיה.
פרק שביעי: ישיבות המועצה והוועדות וסדריהן
130. ישיבות המועצה והנוהל בהן (תיקון: תשל"ז)
ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן לפי התקנון שבתוספת השלישית.
131. מועד ישיבות של ועדות (תיקון: תשל"ז)
(א) יושב-ראש הוועדה רשאי לקרוא בכל עת לישיבת הוועדה שהוא יושב-ראש בה והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הוועדה או על פי דרישה של ועדת ההנהלה או של ועדת הביקורת.
(ב) ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חדשים; לא כונסה הוועדה כאמור יורה ראש המועצה לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת הוועדה; לא נכח יושב-ראש הוועדה בישיבה או סירב לנהלה, ינהלה זקן חברי הוועדה הנוכחים.
132. סדר היום בוועדות
אין להעלות על סדר היום של ועדה שום ענין שלא פורט בהזמנה לאותה ישיבה, אלא אם נוכחים בישיבה ומסכימים לכך לפחות שני שלישים מכל חברי הוועדה.
133. הזמנות לישיבות ועדה
הזמנה לכל ישיבה של ועדה, חתומה ביד מזכיר המועצה או מזכיר הוועדה ומפרטת את סדר יומה של הישיבה, תימסר לכל חבר הוועדה לפחות עשרים וארבע שעות לפני הישיבה; ואם היא נשלחת על-ידי הדואר, יש לשלחה לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני הישיבה.
134. הנהלת ישיבות הועדות
יושב-ראש ועדה ישב ראש בכל ישיבותיה, ובהיעדרו - יפתח את הישיבה הזקן שבין החברים המשתתפים בישיבה והוא יהיה יושב-ראש בה עד שייבחר לכך חבר אחר של הוועדה על-ידי הנוכחים בישיבה.
135. מנין חוקי והצבעה בוועדות
(א) רוב חברי ועדה הם מנין חוקי בישיבותיה. לא היה מנין חוקי בשתי ישיבות של ועדה, המתקיימות בזו אחר זו, יהיה בישיבה השלישית שליש חברי הוועדה מנין חוקי לגבי כל ענין שעמד על סדר היום של שתי הישיבות.
(ב) החלטות ועדה מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי הוועדה המצביעים בישיבה שיש בה מנין חוקי. מספר-קולות שקול פירושו דחיית ההצבעה.
(ג) ההצבעה בועדה היא בהרמת-ידים.
136. פרוטוקול ואישורו
(א) בכל ישיבה של ועדה יש לרשום בפרוטוקול שיכיל את שמות חברי הועדה הנוכחים בישיבה, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות ההצבעות.
(ב) יושב-ראש בישיבת-ועדה יאשר בחתימת-ידו את הפרוטוקול של הישיבה, והעתקו יישלח לכל חברי הועדה. לא הגיש חבר הועדה ליושב-ראש הועדה התנגדות בכתב לפרוטוקול של ישיבה פלונית עד לפתיחת הישיבה שלאחריה, רואים את הפרוטוקול כמאושר על ידי הועדה.
137. הסדר העבודה והישיבות
בשים לב לאמור בסעיפים 131 עד 136, רשאית כל ועדה להסדיר את עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה.
138. תוקף דיונים במועצה או בועדה
תקפו של דיון במועצה או בועדה לא ייפגע מחמת שנתפנה מקומו של אחד מחבריה או מחמת ליקויים בסדר הישיבה או בדיונים שלפי הנראה לא השפיעו על התוצאות.
פרק שמיני: עובדים וביקורת (תיקון: תשנ"ז)
סימן א': עובדי המועצה (תיקון: תשנ"ז)
139. העסקת עובדים בכירים (תיקון: תשל"ט)
מועצה רשאית - ולפי דרישת הממונה על המחוז חייבת - להעסיק מזכיר, גזבר ומהנדס, אך אפשר למנות אדם אחד ליותר ממשרה אחת מן המשרות המפורטות.
140. העסקת עובדים אחרים (תיקון: תשל"ט)
(א) ראש המועצה רשאי למנות למועצה עובדים שלא פורטו בסעיף 139 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר.
(ב) לא יתמנה אדם לעובד המועצה לפי סעיף קטן (א) אלא על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962.
140א. העסקת מתנדבים (תיקון: תשל"ב)
(א) המועצה רשאית להעסיק מתנדבים בשעת חירום בכל התפקידים הכרוכים בהכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.
(ב) על אף האמור בצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962, יראו מתנדבים המועסקים כאמור כעובדי מועצה ארעיים.
141. גימלאות לעובדים
המועצה רשאית, באישור השר, להורות בדבר קיצבאות לעובדיה, לבני-משפחותיהם או לתלויים בהם, או בדבר הקמתה והנהלתה של קופת-תגמולים לטובתם.
142. איסור טובת הנאה
לא יהיה לעובד-מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת-הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם-עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה. אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת-הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא בתנאים המפורטים בסעיף 103(ב) לגבי חבר המועצה.
143. איסור עבודת חוץ
(א) בסעיף זה "עבודת-חוץ" - כל עסק או עבודה מחוץ לשירות המועצה, למעט -
(1) עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרס;
(2) עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית ללא התקשרות קבועה;
(3) השקעת-הון וקבלת רווחים ממנה שאין אתן עבודה או עיסוק.
(ב) עובד המועצה המשמש בקביעות במישרה מלאה (בסעיף זה - עובד מועצה) לא יעסוק ולא ישתתף, בעקיפין, או במישרין, בעבודת-חוץ; אולם רשאי ראש המועצה, באישור המועצה, להתיר לעובד-מועצה לעסוק בעבודת-חוץ שלא על מנת לקבל פרס, ומועצה רשאית, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד-מועצה לעסוק בעבודת-חוץ גם על מנת לקבל פרס.

(ג) אין מועצה רשאית להתיר לעובד-מועצה לעסוק בעבודות-חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה, אלא אם -
(1) היא לטובת הכלל;
(2) אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד המועצה;
(3) אין בה משום התחרות בלתי-הוגנת עם מי שאינו עובד-מועצה;
(4) אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד, העומדים במגע כספי, מסחרי או עניני עם המועצה;
(5) העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.
(ד) על אף האמור בסעיף זה, רשאי עובד-מועצה, באישור ראש המועצה, לעסוק בעבודה מדעית, אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות המועצה, גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה.
(ה) עובד-מועצה, העובד בעבודת-חוץ על מנת לקבל פרס בניגוד להוראות סעיף זה, דינו - קנס חמש מאות לירות או מאסר שלושה חדשים או שני הענשים כאחד.
(ו) הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 142.
144. פיטורי עובדים בכירים (תיקון: תשל"ט, תשנ"ב, תשנ"ז)
(א) עובדי המועצה המנויים בסעיף 139 לא יפוטרו אלא אם כן הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.
(ב) לא יפוטר מבקר המועצה או עובד המועצה המשמש יועץ משפטי למועצה אלא באישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.
(ג) לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה אלא לאחר שניתנה לו זכות לשאת לפני המועצה את דברו בענין הפיטורים.
(ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על השעיית מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה.
(ה) האמור בסעיף זה איננו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד המועצה שסעיף זה דן בו, בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.
144א. פיטורי עובדים אחרים (תיקון: תשל"ט)
עובד המועצה שאינו מהעובדים המנויים בסעיף 144 -
(1) יפטרו ראש המועצה על פי החלטת בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת;
(2) רשאי ראש המועצה לפטרו באישור המועצה או ועדה שהמועצה מינתה לכך - אם הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת.
144ב. פיטורי עובדים בנסיון (תיקון: תשל"ט)
הוראות סעיפים 144 ו-144א לא יחולו על עובד שנתקבל לעבודה בנסיון וטרם מלאו ששה חודשים להעסקתו במועצה.
145. עובד המועצה שהיה לחבר המועצה
עובד שהתפטר מעבודתו במועצה מסיבה זו בלבד שהתחיל לכהן כחבר אותה מועצה, הזכות בידו לחזור לעבודתו תוך שלושה חדשים, לאחר תום תקופת כהונתו כחבר מועצה. חזר כך - תיחשב לו תקופת עבודתו הקודמת במועצה וכן תקופת כהונתו כחבר המועצה כתקופות ותק בעבודה לצורך קביעת שכרו וזכויותיו בעבודתו החדשה או המחודשת.
סימן ב': מינוי מבקר וסמכויותיו (תיקון: תשנ"ז)
145א. מינוי מבקר המועצה (תיקון: תשנ"ז)
(א) המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה (להלן - המבקר), על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות עובדים), התשכ"ב-1962.
(ב) היה מספר התושבים בתחום המועצה 10,000 או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר.
(ג) היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ-10,000 רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן (ב).
(ד) המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי.
(ה) המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד ענינים עם תפקידו כמבקר.
145ב. מינוי המבקר (תיקון: תשנ"ז)
(א) לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא יחיד;
(2) הוא תושב ישראל;
(3) הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
(4) הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון;
(5) הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.
(ב) מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה, אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה.
(ג) מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה, למשך כל תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו למבקר המועצה של אדם אשר לא נתמלא בו -
(1) אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א)(4), אם רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992;
(2) התנאי שבסעיף קטן (א)(5), אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר.
145ג. מועצה שלא מינתה מבקר (תיקון: תשנ"ז)
(א) ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף 139א תוך הזמן הנקוב בהודעה.
(ב) לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור, רשאי הממונה על המחוז למנות מבקר למועצה.
145ד. תפקידי המבקר (תיקון: תשנ"ז)
(א) ואלה תפקידי המבקר:
(1) לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
(2) לבדוק את פעולות עובדי המועצה;
(3) לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
(4) לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;
(5) לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה.
(ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם (כל אחד מאלה, להלן - גוף מבוקר).
(ג) בכפוף להוראות סעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי -
(1) שיקול דעתו;
(2) דרישת ראש המועצה לבקר ענין פלוני;
(3) ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.
(ד) המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.
(ה) המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן עובדים; המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי, בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר, כפי שהגיש המבקר.
145ה. המצאת מידע למבקר (תיקון: תשנ"ז)
(א) ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר, ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע או הסבר שיבקש.
(ב) למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של גוף מבוקר.
(ג) לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.
(ד) עובד של המבקר שאינו עובד המועצה יחולו עליו לענין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר.
(ה) לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מליאת המועצה או של כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר.
145ו. דו"ח על ממצאי הביקורת (תיקון: תשנ"ז)
(א) המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; בעת הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת.
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן.
(ג) בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה לועדת הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
(ד) ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (ג); בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
(ה) תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.
(ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור; לענין סעיף קטן זה, "דו"ח" - לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת.
(ז) הוגש דו"ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר; אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 203.
145ז. מינוי עובדים ללשכת המבקר (תיקון: תשנ"ז)
(א) ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 140.
(ב) דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות מהמבקר בלבד.
(ג) לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכפוף להוראות סעיף 144א(1).

פרק תשיעי : סמכויות
146. סמכויות כלליות של המועצה (תיקון: תשכ"ד, תשל"ב, תשל"ה, תשמ"א, תשמ"ב)
המועצה מוסמכת, בשים לב להוראות השר ובמידה שאין בכך משום סתירה לכל דין, לפעול בכל ענין הנוגע לציבור בתחום המועצה, ובכלל זה יהיו לה סמכויות אלה:
(1) לקיים סדר, שלטון תקין ובטחון;
(2) לדאוג לפיתוח תחום המועצה, לשיפורו ולקידום עניניהם הכלכליים, הסוציאליים, החברתיים והתרבותיים של תושביו או של כל חלק מהם;
(3) לשמש נאמן או אפוטרופוס לכל ענין ציבורי;
(4) להקים, להחזיק ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם, לדעת המועצה, לתועלת הציבור;
(5) להקים ולקיים בנינים ולעשות עבודות ציבוריות;
(6) להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם ואת הנהלת עניניהם של כל שירות, מפעל ומוסד ציבורי, או כל סוג שבהם, לרבות קביעת מחירים, אגרות ושאר תנאים לשימוש בהם ולהנאה מהם וקביעת ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם;
(7) להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם של עסקים, מלאכות ותעשיות, או של כל סוג מהם, למעט בנקים, ולקבוע ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם; והכל בכפוף לכל פטור שהשר הורה עליו בצו;
(8) לקבוע סדרים, להטיל איסורים והגבלות, לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, בעלים ומחזיקים שהם יאחזו באמצעים - כדי להבטיח את בריאות הציבור, את הסדר ואת הבטחון, למנוע הופעתם והתפשטותם של מחלות ונגעים (ולרבות מחלות ונגעים של בעלי חיים וצמחים), ולבערם, להשמיד מזיקים או בעלי חיים שאין להם בעלים, למנוע דליקות ולכבותן, להורות בדבר שמירת המראה של חזיתות הבתים, לרבות סיודן ושיפוצן, לסלק מפגעים ולמנוע תקלות, לרבות הריסת בנינים מסוכנים או מזיקים לבריאות;
(9) להסדיר, להגביל או לאסור את גידולם, החזקתם או מכירתם של חזירים ואת החזקתם או מכירתם של בשר חזיר או מוצריו;
(10) להסדיר, להגביל או לאסור רוכלות, תגרנות רחוב, צילומי רחוב, פרסומת רחוב, איסוף כספים ברחוב וכיוצא בזה;
(11) להסדיר עניני השקאה, מרעה ומניעת סחף, וכל ענין בעל ערך חקלאי שהסדרתו היא לטובת כלל החקלאים בתחום המועצה;
(12) (בוטלה);
(13) לעשות את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום, לרבות ארגונם והסדרתם של אספקת מצרכים ושירותים חיוניים.
146א. תנאים לייסוד תאגיד (תיקון: תש"ם, תשמ"ה, תשנ"א, תשס"ו-16)
(א) לא תייסד המועצה חברה, חברהבת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת (להלן - תאגיד) לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים, ולא תהיה חברה בעמותה, אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע.
(ב) מניות שרכשה המועצה בתאגיד יוחזקו על שמה או על שם ראש המועצה, סגניו או עובדי המועצה תוך נקיבת תפקידם בלבד, והוא הדין לגבי חברות המועצה בתאגיד ללא הון מניות.
(ג) מועצה לא תייסד תאגיד, אלא לאחר שנתקבלה החלטה על כך ברוב של חברי המועצה.
(ד) על מינוי נציגי המועצה בתאגיד יחולו תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006, בשינויים המחויבים.
(ה) ראש המועצה יגיש למועצה לפחות פעם אחת בשנה דין וחשבון על מצב התאגיד, והמועצה תקיים דיון על הדין וחשבון; העתק הדין וחשבון ופרוטוקול מישיבת המועצה שבה נידון יועבר לשר הפנים.
(ו) לא יינתן אישור לפי סעיף קטן (א), אלא אם נכללו בתזכיר או בתקנון התאגיד הוראות אשר לפיהן החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת שר הפנים:
(1) הקמת חברת-בת או סניף לתאגיד;
(2) ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;
(3) הגדלת הון המניות הרשום של חברה, או שינוי בתזכיר או בתקנון התאגיד;
(4) תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בתאגיד כנציגי המועצה;
(5) הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה, על ידי התאגיד.
147. סמכות בקשר למפעלי מים (תיקון: תשכ"ב)13
ביחס למפעלי המים שהוקמו על-ידי המועצה או גוף ציבורי אחר או על-ידי יחיד לשם אספקת מים בתחומה של המועצה מוסמכת המועצה -
(1) למנוע בזבוז מים, שימוש בלתי נאות, תצרוכת יתירה או זיהום של מים שמספקים אותם לציבור או ליחיד;
(2) להורות על שימוש בצינורות, שסתומים, ברזים, בורות, סירי שופכין, אסלות מים ושאר כלים וכלי קיבול, כולם או מקצתם, שישמשו להובלת מים, חלוקתם, לפיקוח עליהם ואצירתם, וכן לקבוע את גודלם, מהותם, עצמתם וחמריהם, אופן סידורם, מצבם, שינויים, הסרתם, חידושם ותיקונם;
(3) להסדיר אספקת מים ציבורית על-ידי ברזי מים והשימוש בהם;
(4) להסדיר אספקת מים על-ידי מדידה ולקבוע את החמרים, מדי המים, האביזרים והמתאמות המשמשים למטרה זו או בקשר אתה וכן את המחיר בעד התקנתם על-ידי המועצה;
(5) לקבוע את התנאים שבהם יש לספק מים לצרכי בית ולצרכים אחרים ואת המחיר שישולם בעד המים שסופקו כאמור.
148. סמכויות למתן אישורים ורשיונות
המועצה רשאית לתת אישורים ולהוציא רשיונות בנוגע לענינים שהמועצה נדרשת או מוסמכת להם.
149. סמכויות לעריכת חקירות ובדיקות
המועצה רשאית להיכנס למקומות ציבוריים ופרטיים על-ידי שליחת עובדיה המורשים לכך ופועלים הנלווים אליהם, כדי לערוך בהם חקירות, בדיקות ומדידות לשם מניעתם או גילויים וסילוקם של מפגעים ותקלות, ולשם מניעתן או גילויין של עבירות על צו זה או על חוקי עזר או על החלטות המועצה או לשם עשיית כל מעשה שהמועצה רשאית לעשותו.
150. המועצה נציגות מוכרת
המועצה היא הנציגות המוכרת של הציבור בתחום המועצה בכל ענין שהוא בגדר סמכויותיה.
151. שיתוף עם רשויות אחרות
המועצה רשאית לעשות כל דבר בשיתוף או בשותפות עם כל רשות מקומית אחרת ולשלם חלק מן המחיר או מן ההוצאה הכרוכים בכך כפי שיוסכם בין המועצה ובין הרשות האחרת.
152. הטלת מסים (תיקון: תשכ"ז, תשכ"ט, תשנ"ג)
(א) המועצה רשאית -
(1) להטיל, באישור השר, אגרות, היטלים, דמי-השתתפות או תשלומי-חובה אחרים;
(2) להטיל ללא אישור השר ארנונה כללית;
(3) לקבוע מועדים לתשלום התשלומים האמורים (להלן - מסים).
(ב) המועצה רשאית, באישור השר, לקבוע את המסים שאינם ארנונה לפי דרגות, אחוזים או בסיסי-הערכה שונים על סוגים שונים של נכסים או של בני-אדם או על חלקים שונים של תחום המועצה.
(ג) המועצה רשאית להפחית מסים, למעט ארנונה כללית, או לוותר עליהם בהתחשב במצבו החמרי של החייב בהם או בשל סיבה אחרת שתאושר בידי השר.
פרק עשירי : ארנונה כללית9
153. (בוטל) (תיקון: תשנ"ג)
154. חובת ארנונה אחת לשנה (תיקון: תשכ"ט)
לא תחול חובת תשלום ארנונה יותר מפעם אחת על נכס אחד לשנת-כספים אחת.
155. (בוטל) (תיקון: תשנ"ג)
156. מועד החלטה על ארנונה (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ב)
החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום 1 בדצמבר שלפני שנת-הכספים שלגביה מוטלת הארנונה.
157. פרסום (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ב)
(א) המועצה תפרסם בתחומה, לא יאוחר מיום 15 בדצמבר שלפני כל שנת-כספים, הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומה.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על המועצה בשנת-הכספים שבה היא הוקמה והיא תפרסם הודעה בדבר שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה מיד לאחר שהחליטה עליהן.
158. (בוטל) (תיקון: תשנ"ג)
159. השגת ידיעות (תיקון: תשכ"ט)
לענין ארנונה רשאי מי שהוסמך לכך על-ידי ראש המועצה -
(1) לערוך, בעצמו או על-ידי שליחיו, כל מיפקד וחקירה שימצא לנחוץ;
(2) לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לו או לשליחיו כל ידיעה שבידו ולהראות לו או לשליחיו את כל המסמכים שברשותו הדרושים לו בקשר לתפקידו;
(3) להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על-ידי שליחים ולערוך בהם בדיקות ומדידות;
(4) להשתמש בכל ידיעה שנתקבלה כאמור ובכל ידיעה וחומר אחרים.
160. חילופי בעלים או מחזיקים (תיקון: תשכ"ט)
היה אדם לבעל נכס או למחזיק בנכס, שבעל או מחזיק חייב עליו בארנונה לפי צו זה, ישלם כל שיעור משיעורי הארנונה שפרעונו חל לאחר שהיה לבעל הנכס או למחזיק בו, הכל לפי הענין.
161. העברת נכס (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה)
העביר אדם נכס שחייבים עליו בארנונה לפי צו זה, או חדל מהיות מחזיק בנכס זה, אם השכירו לתקופה של שנה או יותר, לא יהיה חייב בתשלום כל שיעור משיעורי הארנונה שפרעונו חל אחרי יום ההעברה או אחרי היום שחדל להיות מחזיק כאמור, אך כל זמן שלא נמסרה למועצה הודעה על העברת הנכס או על חדילת החזקה, יהא האדם האחראי לתשלום כל ארנונה על הנכס הזה שלא שולמה על-ידי הבעל החדש או על-ידי המחזיק שבא אחריו, הכל לפי הענין. בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר חייב בארנונה.
162. בנין שנהרס (תיקון: תשכ"ט)
בנין שחלות עליו ארנונות לפי צו זה והוא נהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש, ואין משתמשים בו, ונמסרה למועצה הודעה בכתב על כך, לא יהיו הבעל והמחזיק אחראים לתשלום כל שיעור משיעורי הארנונות על הבנין שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה.
178-163. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ט)
פרק אחד-עשר: כספים ונכסים
179. קופת המועצה
כל הכספים המתקבלים על-ידי המועצה או על שמה הם קופת המועצה, וממנה ישולם כל סכום שהמועצה רשאית או חייבת להוציאו כדין.
180. אחריות הגזבר
גזבר המועצה הוא אחראי לקופת המועצה.
181. בטחון הקופה
כל הכספים השייכים לקופת המועצה או המתקבלים למענה או לחשבונה ישולמו מיד לחשבון המועצה בבנק שהיא תקבע לכך, אלא -
(1) שהמועצה רשאית להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום-יום של המועצה;
(2) אם אין בנק בתחום המועצה, יחזיקו את הכספים בכל צורה של בטחון שיבוא עליה אישור המועצה.
182. חתימה על פקדונות תשלום (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט)
כל המחאה או פקודת-תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובלבד שאם הותרה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף 109(ב) יוחתם המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך; אולם לגבי המחאה או פקודת-תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על חמש מאות שקלים חדשים, רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.
183. הוראות כלליות להנהלת הקופה
רשאי השר, בכפוף לאמור בפרק זה, לתת הוראות כלליות בדבר הנהלת קופות המועצה והמועצה חייבת לנהוג לפיהן.
184. השקעת כספים
רשאית המועצה, בהתחשב עם הוראות כלליות של השר, להשקיע את עודפי כספיה בדרך הטובה בעיניה.
185. קניות ומחסנים (תיקון: תשנ"ט11)
המועצה תסדיר את קניותיה, את ניהול המחסנים ואת רישום וניהול הטובין בהתאם להוראות שבתוספת החמישית.
186. מחיקת חובות
כל סכום המגיע למועצה שתשלומו נתאחר לא פחות משלוש שנים והוא נראה כחוב אבוד, רשאית המועצה לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים. בכל מקרה אחר, טעונה החלטת המועצה אישורו של השר ובלבד שיהיו סבורים שהדבר הוא לטובת הציבור.
פרק שנים עשר: תקציב חשבונות וביקורת חשבונות
סימן א': תקציב המועצה
186א. תקציב שנתי (תיקון: תשל"ט)
לכל מועצה יהיה תקציב שנתי.
186ב. שנת כספים (תיקון: תשל"ט, תשנ"ב)
שנת הכספים לכל המועצות תתחיל באחד בינואר של כל שנה.
186ג. הכנת התקציב ואישורו (תיקון: תשל"ט, תש"ם)
(א) ראש המועצה יכין הצעת תקציב למועצה ויגישה לאישור המועצה לא יאוחר מחדשיים לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה; ראש המועצה יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים, ובאין ועדת כספים - בפני ועדת הנהלה, קודם שיגיש אותה למועצה.
(ב) המועצה תחל בדיון בהצעה לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה ותאשר אותה בשינויים או בלא שינויים, עד יום תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה.
(ג) תקציב המועצה טעון אישורו של השר.
(ד) הגשת הצעת תקציב למועצה באיחור ואישור שניתן להצעת תקציב באיחור, אין בהם כדי לגרוע מתקפו של התקציב שאושר.
(ה) החלה שנת הכספים והמועצה או השר לא אישרו את הצעת התקציב, תהא המועצה רשאית להוציא בכל חודש, כל עוד לא אושרה ההצעה כאמור, סכום השווה לחלק השנים-עשר מן התקציב השנתי הקודם, בתוספת סכום שאישר השר בהתחשב בהתייקרויות ובנסיבות מיוחדות אחרות, וזאת לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודם.
186ד. סמכות השר לתקן התקציב (תיקון: תשל"ט)
השר רשאי, לאחר שנתן דעתו על השקפת המועצה, לשנות או לדחות פריט בתקציב או להוסיף פריט אם הוספתו היא, לדעתו, חיונית לטובת הציבור מחמת נסיבות חורגות מהרגיל הקשורות במועצה.
186ה. תקציב מילואים (תיקון: תשל"ט, תש"ם)14
(א) ראש המועצה רשאי להכין למועצה בשעת הצורך הצעת תקציב מילואים ולהגישה לאישור המועצה; ראש המועצה יביא את הצעת תקציב המילואים לפני ועדת הכספים, ובאין ועדת כספים - בפני ועד הנהלה, קודם שיגיש אותה למועצה.
(ב) המועצה תחל בדיון בהצעה לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה, והיא רשאית לאשר אותה בשינויים או בלא שינויים.
(ג) תקציב מילואים טעון אישורו של השר.
(ד) לא אישרה המועצה את הצעת תקציב המילואים תוך חדשיים מיום שהוגשה לה, לא תהא עוד ההצעה טעונה אישור המועצה וראש המועצה יגיש את ההצעה לאישור השר בצירוף פרוטוקול ישיבות המועצה שבהן דנה המועצה בהצעה, אם דנה.
(ה) הוראות סעיף 186ד יחולו על תקציב המילואים.
186ו. העברה מסעיף לסעיף באישור השר (תיקון: תשל"ט)
ראש המועצה רשאי באישור המועצה ובאישור השר, בכל שנה שהיא, להעביר כספים מסעיף הוצאה אחד שבתקציב למשנהו, ובלבד שהוצאה שהורשתה על ידי העברה כאמור איננה בניגוד לפקודה או לכל דין אחר, ואין עוברים על סך ההוצאות שבתקציב ובתקציב המילואים.
186ז. העברה מסעיף לסעיף ללא אישור השר (תיקון: תשל"ט)
השר רשאי, בצו -
(1) לקבוע לכל המועצות בדרך כלל סוגים של העברות כספים מסעיף הוצאה בתקציב למשנהו שבאותו פרק ללא אישור השר;
(2) להגביל למועצה פלונית, בשים לב לגודל התקציב בלבד, את גובה הסכום שהמועצה רשאית להעביר ללא אישור השר מסעיף הוצאה שבאחד מפרקי התקציב לסעיף הוצאה אחר שבאותו פרק.
סימן ב': חשבונות וביקורת-חשבונות
187. הנהלת חשבונות
המועצה חייבת לנהל חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידיה או בשמה.
188. ביקורת חשבונות (תיקון: תשכ"ב, תשכ"ד, תשמ"ח)
(א) גזבר המועצה יגיש תוך 150 יום מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה וכן את הדין-וחשבון שלו למבקר-חשבונות שנתמנה על-ידי השר לפי סעיף 69(1) לפקודת העיריות, 1934, וכן ימציא העתק מהדין-וחשבון הכספי השנתי לכל חבר-מועצה.
(ב) מבקר החשבונות של המועצה יערוך דין-וחשבון על ביקורתו ויציין בו את ההוצאות הבלתי-חוקיות שהוציאה המועצה; הדין-וחשבון יוגש לשר והעתקים ממנו יישלחו לראש המועצה והוא יעבירם לחברי ועדת הביקורת.
189. הוצאה שאינה חוקית (תיקון: תשכ"ב)
(א) השר רשאי לזקוף כל הוצאה שאינה חוקית, או כל חלק ממנה, לחובתו של כל אדם שהוציא אותה או שהרשה להוציא אותה ויודיע על כך בכתב לכל אדם הנוגע בדבר והוא רשאי, תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה, לבקש בכתב, לבטל או להפחית את החיוב; את החלטתו הסופית יודיע השר בכתב למבקש ולמועצה.
(ב) לא נתברר מהחלטותיה של המועצה מי מחבריה הסכים להוצאה פלונית, רואים כל חבר שנוכח בישיבה שבה נתאשרה ההוצאה כאילו נתן את הסכמתו לכך, עד שלא הוכיח היפוכו של דבר.
(ג) האדם שלחובתו נזקפה בהחלטה סופית הוצאה שאינה חוקית יהא חייב בתשלומה למועצה תוך 30 יום מיום שבו נתקבלה ההחלטה הסופית.
(ד) לא נפרע החוב, כאמור, במועד הקבוע, תתבע אותו המועצה במשפט, ואם סירבה או התרשלה להגיש תביעה משפטית או לנהל את המשפט כהלכתו, רשאי השר למנות אדם שיעשה זאת בשמה ולמענה, והוצאות המשפט ישולמו מקופת המועצה.
פרק שלושה-עשר : חוזים והצעות
190. התקשרות בחוזים (תיקון: תשל"ט)
(א) בכפוף לאמור בסעיף 13 לפקודת המועצות המקומיות רשאי ראש המועצה, על פי החלטת המועצה, להתקשר בחוזה בשם המועצה והוא רשאי לעשות כן גם ללא החלטת המועצה אם לכל הוצאה כספית הכרוכה בחוזה ניתנה הקצבה כספית מתאימה בתקציב המאושר.
(ב) האמור בסעיף קטן (א) אינו גורע מהוראות סעיפים 190א, 191, 192, ו-193.
190א. עיסקות מקרקעין (תיקון: תשל"ט)
(א) מועצה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין או להחליפם אלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר או מי שהוא הסמיך לכך בכתב.
(ב) מועצה רשאית להשכיר מקרקעין או להרשות שימוש במקרקעין שאין בו משום שכירות, אולם השכרת מקרקעין לתקופה העולה על חמש שנים והשכרת נכס שחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972, חל על שכירותו, טעונות החלטה ואישור כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) התמורה שנתקבלה ממכירת מקרקעין של המועצה תשמש אך ורק לקניית מקרקעין; ואולם רשאי השר אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, להתיר עשיית שימוש אחר בתמורה.
(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 192.
191. חוזים הטעונים אישור (תיקון: תשכ"ב)
חוזה של מועצה למתן זכיון או מונופולין, או חוזה שאין להוצאות הכרוכות בו הקצבה מתאימה בתקציב המאושר, טעון אישור המועצה וכן אישור השר בכתב.
192. מכרזים
לא תתקשר מועצה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי הוראות התוספת הרביעית.
193. חתימה על מסמכים מסויימים7
(א) חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת מסוג שקבע השר ושיש בהם התחייבות כספית מטעם המועצה, לא יחייבוה אלא אם חתמו עליהם בשם המועצה, בצד חותמת המועצה, ראש המועצה וכן גזברה; לא היתה בהם התחייבות כספית כאמור, לא יחייבו את המועצה אלא אם חתמו עליהם בשם המועצה, בצד חותמת המועצה, ראש המועצה וכן מזכירה, ובאין מזכיר - עובד אחר של המועצה, הממלא את תפקיד המזכיר לפי החלטת המועצה.
(ב) לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי הסכום שקבע השר, רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.
פרק ארבעה-עשר : שונות
194. הטלת חובה על בעל נכס
מקום שבצו זה מוטלת חובה על בעל נכס, חייבים בקיומה, ביחד ולחוד, כל אלה, שהם בבחינת "בעל" של אותו נכס לענין צו זה.
195. העברת זכויות וחובות של ועדי שכונות
כל נכס שבבעלותו או בהחזקתו של ועד שכונה אשר נכללה בתחום המועצה, מקרקעין ומטלטלין, כל זכות ראויה או מוחזקת, וכל טובת הנאה שיש לו בכל נכס, כל החובות שחבים לו וכל ההתחייבויות הקיימות כלפיו, החובות שהוא חב בהם וההתחייבויות שקיבל על עצמו כדין, עוברים, מתאריך הכללתה של השכונה בתחום המועצה, למועצה.
196. משפטים
המועצה רשאית לעשות כל פעולה משפטית בקשר לתפקידיה ולעניניה, אם הדבר נראה לה דרוש לקיומן או להגנתן של זכויות המועצה, חבריה, עובדיה, מוסדותיה ומפעליה בקשר לתפקידיהם, ולתכלית זו רשאית היא לייפות כוחו של כל חבר המועצה או של כל עובד, הן באופן כללי והן לענין מיוחד.
197. שמירת רשומות המועצה
השמירה על ספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה היא בידי מזכיר המועצה או בידי עובד אחר שימונה לכך על ידי המועצה, או בכל דרך אחרת שתחליט עליה המועצה. ראש המועצה יהא אחראי לסדרי השמירה.
198. זכות עיון לחברי מועצה וועדות
(א) ספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ובדיקה לפני כל חבר מועצה, והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוצא ספר, מסמך או נייר כאמור ממשרדי המועצה בלי הסכמתו בכתב של ראש המועצה.
(ב) ועדות המועצה תהיה להן בזמן ישיבתן גישה לספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה הנוגעים לעבודתן.
199. זכות עיון לתושבים
כל משלם מסים או תושב זכאי -
(1) לעיין בשעות העבודה במשרדי המועצה בכל פנקס בוחרים, לוח שומה, חוק עזר, תקנה או הודעה של המועצה ובכל מסמך אחר שפורסם על ידי המועצה או בשמה או בעניניה, וכן בחומר ובמסמכים של ועדת הבחירות, של ועדת השומה ושל ועדת הערר לעניני שומה, בנוגע לענין שהוא מעוניין בו, ולהכין לעצמו העתק או תקציר מהם - ללא תשלום כל שהוא;
(2) לעיין בשעות העבודה במשרדי המועצה, בתשלום שתקבע המועצה באישור השר, בדינים וחשבונות של כספים של המועצה ובדינים וחשבונות של מבקר החשבונות, ולהכין לעצמו העתק או תקציר מהם;
(3) לקבל העתקים או תקצירים מן הספרים, המסמכים והניירות האמורים בתשלום סביר שייקבע על ידי המועצה.
200. דרך פרסום מסמכים
מקום שצו זה מחייב פרסום של מסמך ולא נקבעה הוראה בדבר אופן הפרסום, יפורסם המסמך בהנחת העתק ממנו במשרדי המועצה, על מנת שיהיה נתון לבדיקה לכל דורש, ובהדבקת העתק על בנין משרדי המועצה או בקרבתו או במקומות ציבוריים אחרים בתחום המועצה שייקבעו על ידי החייב בפרסום.
201. דרך מסירת הודעה (תיקון: תשכ"ב)
(א) כל הודעה, הזמנה, צו או מסמך אחר שיש רשות או חובה לפי צו זה למסור אותו למועצה או לכל ועדה מוועדותיה, תהא מסירתם כדין, אם נמסרו במשרדי המועצה או נשלחו בדואר במכתב רשום על שם המועצה או הועדה לפי מען משרדי המועצה; ואם היו התעודות כאמור שייכות למועצה, מותר למסרן גם לראש המועצה או למזכיר המועצה או לעובד אחר שמונה לשם זה על ידי המועצה; היו שייכים לועדה, אפשר למסרן גם למזכיר המועצה או למזכיר הועדה.
(ב) תעודות כאמור שיש רשות או חובה לפי צו זה למסרן לכל אדם שהוא, להוציא את המועצה ואת ועדותיה, תהא מסירתן כדין, אם נמסרו לידי אותו אדם, או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם; או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא מסירתן כדין - אם הוצגו במקום בולט על הנכסים שבהן הן דנות או נתפרסמו בשני עתונים יומיים לפחות, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.
(ג) תעודות כאמור שיש רשות או חובה לפי צו זה למסרן לבעל או למחזיק תהא מסירתן אם הן ערוכות אל "הבעל" או אל "המחזיק" בלי כל שם או תיאור נוסף.
(ד) תעודות כאמור הנשלחות לפי צו זה בדואר ייחשבו כאילו הגיעו לתעודתן 48 שעות לאחר שנמסרו לדואר.
202. דין וחשבון על הנהלת המועצה
(א) ראש המועצה חייב אחרי האחד באפריל של כל שנה להכין בהקדם האפשרי דין וחשבון מפורט על עניני המועצה במשך השנה שחלפה.
(ב) הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו, בתיקונים או שלא בתיקונים, ידאג ראש המועצה לכך שלפחות 3 העתקים ממנו יישלחו לשר לא יאוחר מאחד ביוני בכל שנה.
(ג) המועצה רשאית לפרסם את הדין וחשבון בצורה הטובה בעיניה.
203. המצאת ידיעות לשר
השר רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא לו ידיעות, פרטים, הסברים, חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני המועצה, ועל ראש המועצה למלא אחרי הדרישה תוך זמן מתאים.
204. עבירות (תיקון: תשנ"ז)
(א) ואלה דינם מאסר חודש ימים או קנס כקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שני הענשים כאחד:
(1) המחזיק ספר, מסמך או נייר של המועצה וסירב להרשות למי שזכאי לכך, את העיון בהם או לא נתן העתק או תקציר מהם או רשות להכין העתק או תקציר מהם;
(2) מי שמיאן למסור ידיעה או להראות מסמך, או נמנע מעשות זאת במשך שבוע ימים מיום שנדרש לכך לפי צו זה;
(3) מי שמסר ביודעין ידיעה או הצהרה לא נכונה בכל בקשה, ערר או ערעור, או בכל מסמך או טופס אחר שהגיש או שמילא לפי צו זה;
(4) מי שעיכב או מנע ועדה מוועדות המועצה או עובד מעובדיה או שליח משליחיה המורשים לכך להיכנס לבנין או לקרקע להשיג שם ידיעות הדרושות להם לצורך תפקידיהם, או לערוך שם חקירות, בדיקות ומדידות לפי צו זה;
(5) מי שמסר ידיעה שהגיעה לידיו בתוקף תפקידו בענין מכרז העומד להתפרסם או בענין מהלך הדיונים בועדת המכרזים וההצעות של המועצה והחלטתה לאדם שלא הוסמך כדין לקבל אותה ידיעה.
(ב) המפרסם דו"ח, כולו או חלקו או תוכנו של דו"ח, או ממצא ביקורת בניגוד להוראות סעיף 145ו(ו) או המפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו - מאסר ששה חודשים.
205. שינוי סעיפים 8 ו-9 לצרכי הבחירות בשנת תשי"א (תיקון: תשכ"ב)
לצרכי בחירות למועצה בשנת תשי"א ייקראו הסעיפים 8 ו-9 כאילו במקום "היום הקובע" נאמר בהם "יום י"ב בטבת תש"י (1 בינואר 1950)" ו"ביום י"ב בטבת תש"י (1 בינואר 1950)" וסעיף קטן (א)(1) מסעיף 8 כאילו במקום "בשטח הכלול ביום הקובע בתחום המועצה" נאמר בו "בשטח הכלול ביום ט"ז בתמוז תש"י (1.7.50) בתחום המועצה".
2.206
207. הוראות מעבר (תיקון: תשי"ב, תשכ"ב)
(א) כל איש או חבר אנשים אשר מונו או נבחרו לכהונה כל שהיא על פי הצווים המבוטלים על ידי צו זה, שנשאו בכהונתם ערב יום פרסום צו זה ימשיכו בכהונתם והוראות צו זה יחולו עליהם כאילו מונו או נבחרו לפיהן.
(ב) כל המסים שהוטלו לפני פרסום צו זה לפי הצווים המבוטלים בצו זה רואים אותם כאילו הוטלו לפי הוראות צו זה.
(ג) לוח שומה שהוא בתקפו ביום פרסום צו זה רואים אותו כאילו הוכן לפי הוראות צו זה.
(ד) כל מעשה או פעולה שנעשו לפני פרסום צו זה על פי הוראות כל צו מהצווים שבוטלו בצו זה רואים אותם כאילו נעשו על פי הסעיפים המתאימים בצו זה.
(ה) הוראות סעיף 73(ד) לא יחולו על הטלת ארנונות לשנת הכספים 1951/52. המועצה תפרסם את ההודעה על הטלת ארנונות בשנת הכספים 1951/52, שיעורי שילומן ומועדן לא יאוחר מיום ב' בטבת תשי"ב (31.12.1951).
(ו) הוראות סעיף 73(ד) לא יחולו על הטלת ארנונות לשנת הכספים 1952/53. המועצה תפרסם את ההודעה על הטלת ארנונות לשנת הכספים 1952/53
208. תחילת תוקף (תיקון: תשכ"ב)
תקפו של צו זה הוא מיום י"ד בניסן תש"י (1 באפריל 1950) ולגבי ביטול צו המועצות המקומיות (בחירות, חברות והנהלה), תש"י-1950, מיום א' באייר תש"י (18 באפריל 1950).
תוספת ראשונה3
(תיקון: תשכ"ב, תשל"ו, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(א)-(ז) (בוטלו)
(ח) כפר-יונה (ע"ר, 1679, 1940א'; 1264, 1942א', 1308א'; 1946, תש"ט, 170; 425; 519; תש"י 125; תשי"א 178; תשי"ג, 90; תשכ"ד 307; תשמ"ה, 477; תשס"ז, 17; תש"ע, 1008)
(ט)-(יב) (בוטלו)
(יג) (בוטל)
(יד)-(טו) (בוטלו)
(טז) גדרה (ק"ת תש"י 15, 62; תשי"א 178; תשי"ב 258, 523; תשי"ד 735; תשי"ז, 1423; תשס"ג, 549; תש"ע, 945)
(יז) - (כג) (בוטלו)
(כד) גן-יבנה (ק"ת תש"י, 980, 560; תשי"א 178; תשי"ב 258; תשי"ט 1008; תשס"ז, 9 ; תש"ע, 257)
(כה) זכרון-יעקב (ק"ת תשס"ח, 1396)
(כו) אבן-יהודה (ק"ת תש"י 1309, 917; תשי"א, 178, 511; תשי"ב 258)
(כז) בנימינה (ק"ת תש"י 918, 1310; תשי"א 178; תשי"ב 258; תשי"ח 444; תשכ"ח 704; תשס"ה, 560; תשס"ז, 18; תש"ע, 944)
(כח) עתלית (ק"ת תש"י 920, 1311; תשי"א 178, 565; תשי"ב 258; תשי"ט 1306; תש"ך 1964; תשכ"ט 1519)
(כט) קדימה (ק"ת תש"י 922, 1312; תשי"ב 258; תשי"ג 791; תשי"ח 795; תשכ"ג 1129)
(ל)-(לג) (בוטלו)
(לד) אזור (ק"ת תשי"א 1070; תשי"ב 258, 631; תשי"ד 618; תשט"ו 814; תשט"ז 553; תשי"ז 1365; תשכ"א, 2669; תשכ"ב 2248; תשכ"ד 1385; תשכ"ה 1360; תשכ"ו 841; תשכ"ח 1786; תשס"ט, 31; תש"ע, 945)
(לה) (בוטל)
(לו) פקיעין (ק"ת תשי"א 1368; תשי"ב 258; תשכ"ו 721; תשכ"ח 2303)
(לז) ראמה (ק"ת תשי"א 1466; תשי"ז 1692; תשי"ט 1850; תש"ל 151; תשס"ב, 1275)
(לח) פוריידיס (ק"ת תשס"ח, 1397)
(לט) מעיליא (ק"ת תשי"א 1631; תשי"ב 258)
(מ)-(מה) (בוטלו)
(מו) מזכרת-בתיה (ק"ת תשי"ג 122; תשכ"ב 2374; תש"ע, 1045)
(מז) - (מט) (בוטלו)
(נ) בית-דגן (ק"ת תשי"ג 700, 1041; תשי"ז, 1608; תשנ"ד, 788; תש"ע, 1005)
(נא) מטולה (ק"ת תש"ט 179, 449; תשי"א 474; תשי"ב 258; תשי"ג 791; תשנ"ד, 1212)
(נב) יסוד-המעלה (ק"ת תש"ט 2, 450; תשי"א 474; תשי"ב 258; תשי"ג 791; תשט"ו 659; תשי"ז 137; תש"ן, 618)
(נג) מגדל (ק"ת תש"ט 8, 451; תשי"א 474; תשי"ב 258; תשי"ג 345; תשכ"ה 2171; תשנ"ח, 1120)
(נד) ראש-פינה (ק"ת תש"ט 14; תשי"א 474; תשי"ב 258; תשי"ג 791; תשל"ו 1917, תשמ"ט, 882; תשס"ז, 178)
(נה) (בוטל)
(נו) גבעת-עדה (ק"ת תש"י 87; תשי"א 474; תשי"ב 258, 351; תשי"ג 137, 791; תשל"ה, 8)
(נז) כפר-תבור (ק"ת תש"י 89, 1187; תשי"א 474; תשי"ב 258; תשי"ג 791; תשכ"ו 162; תשנ"א, 167; תש"ס, 434)
(נח) באר-יעקב (ק"ת תש"י 198, 477, 1374; תשי"א 474; תשי"ב 258, 308, 523; תשי"ג 791; תשט"ו 348; תשס"ב, 110, 757; תשס"ז, 1133; תש"ע, 1004)
(נט) - (ס) (בוטלו)
(סא) כפר-שמריהו (ק"ת תש"י 503; תשי"א 474, 574, 1192; תשי"ג 791; תשי"ד 1238; תש"ע, 107)
(סב) כפר-קמה (ק"ת תש"י 1269; תשי"א, 474, 1434; תשי"ג 791)
(סג) יבנאל (ק"ת תשי"א 474, 1433; תשי"ב 258; תשי"ג 791; תשי"ד 89; תשכ"ז 1053)
(סד) עיספייא (ק"ת תשי"א 474; תשי"ב 258; תשי"ג 791; תשכ"ב 1410; תשל"ו, 284, 1674; תשנ"א, 377; תשנ"ח, 587; תשס"ט, 89)
(סה) דאלית-אל-כרמל (ק"ת תשי"א 474; תשי"ב 258; תשי"ג 791; תשל"ב 395, תש"ן, 618; תשנ"ח, 586; תשס"ט, 89)
(סו) (בוטל)
(סז) רמות השבים (ק"ת תשי"א 574, 1191, 1565; תשי"ב 258; תשי"ג 791; תשט"ו 320; תשי"ז 1692; תשל"ז 1887)
(סח) - (סט) (בוטלו)
(ע) תל-מונד (ק"ת תשי"ד 934; תשט"ו 56; תשכ"ה 290; תש"ע, 1043)
(עא) (בוטל)
(עב) עומר (ק"ת תש"ס 368)
(עג) - (עד) (בוטלו)
(עה) קרית-טבעון (ק"ת תשכ"ד, 1543; תשנ"ג, 156; תשס"ו, 259)
(עו) - (פה) (בוטלו)
(פו) נוה אפרים - מונוסון (ק"ת תשי"ט 1978; תשכ"ב 1320; תשכ"ז 1962, 1960; תשמ"ח, 55; תשמ"ט, 552)
(פז) (בוטל)
(פח) שבלי-אום אל ג'נם (ק"ת תש"ס 576)
(פט) - (צ) (בוטלו)
(צא) פרדס-חנה - כרכור (ק"ת ע"ר 153, 1940א'; 689, 1941א'; תש"ט 32, 171; תשי"א 178; תשי"ב 258; תשט"ו 271; תשי"ח 812; תשכ"ב 2154; תשכ"ז 1055; תשס"ו, 1072; תש"ע, 1044)
(צב) (בוטל)
(צג) ירוחם (ק"ת תשי"ט 1615; תשכ"ב 2334; תשכ"ז 1314; תשל"ה 381; תשל"ו 1221, 1222; תשל"ח 903; תש"ן, 1265; תשס"ח, 107)
(צד) - (צה) (בוטלו)
(צו) קצרין (ק"ת תשמ"ב 380; תשמ"ג 816; תשס"א, 679)
(צז) גני תקוה (ק"ת תש"ע, 1006)
תוספת שניה (סעיף 121)
(תיקון: תשכ"א, תשל"א, תשמ"א)
הוראות בדבר ועדה חקלאית
פרק ראשון : הקמת ועדה חקלאית ותפקידה
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ב)
בתוספת זו -
"ועדה" - ועדה חקלאית;
"אדמה חקלאית" - קרקע בתחום המועצה המשמשת למטע, למשתלה, למשק בעלי-חיים, לגידול תוצרת חקלאית או פרחים או לייעור, ושטחה שני דונמים לפחות, למעט קרקע הכלולה בהגדרת "בנין" בסעיף 1 לצו;
"חקלאי" - מי שהוא בעל אדמה חקלאית שאינה מוחזקת על-ידי אדם זולתו, או מי שמחזיק אדמה חקלאית ומעבדה עיבוד סדיר;
היתה אדמה חקלאית בבעלות משותפת או בהחזקה משותפת ובעיבוד משותף בנסיבות שאילו היה יחיד במקום השותפים היה נחשב כחקלאי, יראו כחקלאי כל שותף שהיה זכאי לשני דונמים לפחות באדמה החקלאית אילו חולקה הבעלות או ההנאה בין השותפים; לא היה בנסיבות אלה אף שותף אחד זכאי לשני דונמים לפחות, יראו כחקלאים מספר שותפים כמחצית מספר כל הדונמים ושמותיהם ייקבעו בהסכמת כל יתר השותפים; באין הסכמה כאמור, לא יראו אף אחד מהשותפים כחקלאי:
"ענין חקלאי" - ענין בעל ערך חקלאי, שהסדרתו היא לטובת החקלאות או לטובת ענף שבה, או לטובת עוסקים בחקלאות בתחום המועצה או בשטח בנין-עיר הכולל את תחום המועצה, לרבות הטלת ארנונות על אדמה חקלאית או הטלת היטלים, מסים ואגרות על העוסקים בחקלאות כאמור בקשר לאדמה חקלאית, ודרך הוצאתן של ההכנסות מארנונות, היטלים, מסים ואגרות כאמור על ידי המועצה.
2. מינוי ועדה
במועצה ממונה ימנה השר את יושב-ראש הועדה ושאר חבריה.
3. הקמת ועדה (תיקון: תשמ"ג)
במועצה נבחרת תוקם הועדה לפי זה:
(1) חברי הועדה יהיו במספר שתחליט עליו המועצה תוך המועד שהורה השר, ובלבד שמספרם יהא ניתן לחלק ל-3 ולא יעלה על 12; לא החליטה המועצה על המספר תוך המועד האמור, יקבענו השר; או אם היו הנסיבות כאלה הנזכרות בסעיף 47, תמנה הועדה, תשעה, ששה או שלושה חברים - הכל בהתאם לנסיבות;
(2) חברי הועדה, פרט לאחד, ייבחרו על-ידי החקלאים. המועצה תמנה מבין חבריה את החבר הנוסף, שיכול להיות לא-חקלאי;
(3) לצורך הקמת הועדה או הרכבת ועדה חדשה ימנה השר פקיד בחירות ויפרסם הודעה על כך ברשומות;
(4) הבחירות של נציגי החקלאים יהיו שוות, ישירות, חשאיות ויחסיות;
(5) המועצה תמנה את נציגה לועדה ותודיע את שמו לפקיד הבחירות לא יאוחר מ-10 ימים מיום בחירת נציגי החקלאים; לא הודיעה המועצה כאמור, תהא הועדה מורכבת מנציגי החקלאים בלבד עד שתמסור המועצה לפקיד הבחירות או ליושב-ראש הועדה המשמש לפי סעיף 4(ב) הודעה על שם נציגה בועדה, ולא יגרע הדבר מסמכות הועדה, פרט לסמכות להציע למועצה מועמדים לתפקיד יו"ר הועדה או סגנו.
4. יושב ראש וסגנו
(א) לועדה יהיה יושב-ראש וסגן יושב-ראש, והם יתמנו על ידי המועצה מבין מועמדים שהוצעו על ידי הועדה, ובלבד שלכל תפקיד יוצעו, על פי דרישות המועצה, לפחות שני מועמדים; בהעדר היושב-ראש ימלא סגנו את מקומו.
(ב) היתה הועדה מורכבת מנציגי החקלאים בלבד, כאמור בסעיף 3(5), ישמש כיושב-ראש, עד לבחירת יושב-ראש לפי סעיף קטן (א), מי שנבחר על ידי הועדה בישיבתה הראשונה.
(ג) עד לבחירת יושב-ראש, אם לפי סעיף קטן (א) ואם לפי סעיף קטן (ב), יהיה פקיד הבחירות יושב-ראש הועדה.
5. ישיבה ראשונה
פקיד הבחירות יקרא לישיבה ראשונה של הועדה לא יאוחר מ-14 יום מיום בחירת נציגי החקלאים בועדה, אולם לא מוקדם מ-10 ימים מאותו יום.
6. תקופת כהונה (תיקון: תשכ"ו)
ועדה תכהן עד תום שנתיים לאחר גמר תקופת כהונתה של המועצה הקיימת בשעת הקמתה; לא יאוחר משנתיים מיום היבחרה של מועצה חדשה ימנה השר פקיד בחירות לפי האמור בסעיף 3(3); ועדה שתקופת כהונתה נסתיימה, תמשיך בתפקידה עד שתורכב כדין ועדה חדשה.
7. ישיבות-הועדה
הועדה תקיים ישיבה לפחות אחת לחודש; לא נתקיימה ישיבה תוך חודש, רשאים שלושה חברים, לפחות, לדרוש בכתב מיושב-ראש הועדה, ובהעדרו - מסגנו, לזמן ישיבה. לא עשה כן תוך ארבעה-עשר יום מיום מסירת הדרישה, רשאים הם לזמן ישיבה במקומו.
8. חדילת חברות (תיקון: תשכ"ב)
חברותו של נציג החקלאים בועדה תחדל משחדל להיות חקלאי, או אם נתקיימו בו תנאים שהיו פוסלים אותו מהיות מועמד לחברות בועדה כאמור בסעיף 38.
9. העדר מישיבות והודעה על חדילה (תיקון: תשכ"ב)
על העדר מישיבות הועדה ועל ההודעה בדבר חדילה יחולו הסעיפים 104 ו-105 לצו, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
10. נציג יוצא (תיקון: תשכ"ד)
(א) חדל נציג החקלאים מכהונתו או שנפסל מהיות חבר ועדה (להלן - נציג יוצא), יבוא במקומו מי ששמו בא ברשימת המועמדים ששם אותו נציג כלול בה, מיד אחרי שמותיהם של המועמדים שנבחרו מתוכה בבחירות, לרבות אלה שהיו לנציגים מכוח סעיף זה; לא היה מי שימלא את מקומו של הנציג היוצא מכוח הרישא לפיסקה זו, ימנה השר את הנציג החדש, לאחר התייעצות עם אנשים מבין החותמים על רשימת המועמדים שאיתה נמנה הנציג היוצא.
(ב) לא ימלא את מקומו של נציג יוצא מי שאינו חקלאי אותה שעה, או מי שהודיע ליושב-ראש הועדה שאין ברצונו להיות חבר בה.
10א. סמכות השר לגבי ועדה נחשלת (תיקון: תשמ"א)
(א) בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי השר להורות על בחירת ועדה חדשה ולקבוע את תאריך הבחירות, או למנות ועדה מתוך אנשים כשירים להיות חברי הועדה או למנות ועדה למילוי תפקידי הועדה החקלאית, ואלה המקרים:
(1) התפטרו רוב נציגי החקלאים בועדה, או חדלה חברותם, כאמור בסעיפים 8 או 9, ולא היה מי שימלא את מקומם כאמור בסעיף 10;
(2) הועדה או יושב ראש הועדה אינם ממלאים עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי תוספת זו או בכל דין אחר, וכל זאת לאחר שהזהיר אותם;
(3) נקבע מועד לבחירות כאמור בסעיף 36, אולם לא הוגשה רשימת מועמדים כאמור בסעיף 39;
(4) כל חברי הועדה וראש המועצה ביקשו מאת השר לעשות כן.
(ב) תקופת כהונתה של ועדה שנבחרה או שנתמנתה לפי סעיף זה תהיה בהתאם לסעיף 6.
11. תפקידי הועדה
ואלה תפקידיה וסמכויותיה של הועדה:
(1) לייעץ למועצה בכל ענין חקלאי הן ביזמת עצמה והן לפי בקשת המועצה;
(2) להציע למועצה הצעות להחלטה בכל ענין חקלאי;
(3) לבצע החלטות המועצה בענין חקלאי, אם נדרשה לכך על ידי המועצה או על ידי ראש המועצה או על ידי השר, אם היה הענין בערר על פי סעיף 13.
12. דיון בענין חקלאי (תיקון: תשכ"ד)
ענין חקלאי לא יבוא לדיון סופי במועצה אלא אם דנה בו תחילה הועדה וחיוותה דעתה, או שעברו ארבעה-עשר יום מיום שהגישה המועצה את הענין בכתב לפני הועדה, הכל לפי המועד המוקדם; הציעה הועדה למועצה הצעת החלטה בענין חקלאי, חייבת המועצה להעמיד את ההצעה על סדר יומה ולדון בה בהקדם האפשרי. לא נדחתה ההצעה על ידי המועצה בתום ששים יום מיום שהוגשה בכתב, יראו את הצעת ההחלטה כהחלטת המועצה.
13. ערר
נתקבלה במועצה החלטה בענין חקלאי שלא בהתאם להצעת הועדה או לחוות דעתה, רשאית הועדה לערור על ההחלטה לפני השר תוך ארבעה-עשר יום מיום שנמסרה בכתב לועדה; המועצה לא תבצע החלטה כאמור לפני תום תקופת הערר וכל עוד הערר תלוי ועומד.
14. כספים
כל ההכנסות מהיטלים, מאגרות ומתשלומים אחרים שהוטלו על אדמה חקלאית או על העוסקים בחקלאות בקשר לאדמה חקלאית וכן 50 אחוז לפחות של ההכנסות מארנונות שהוטלו על אדמה חקלאית יוצאו לענינים חקלאיים, יירשמו בפנקס המועצה בנפרד, ובגמר כל שנת כספים יועברו היתרה או הגרעון לשנה הכספים הבאה.
פרק שני: בחירות לועדה (תיקון: תשמ"א)
15. הזכות לבחור
הזכות לבחור נציגי החקלאים בועדה תהא לכל מי שנרשם ברשימת החקלאים בהתאם לסעיף 16.
16. רישום כבוחר (תיקון: תשל"א)
כבוחר ברשימת החקלאים יירשם כל אדם שביום מינויו של פקיד הבחירות (להלן - היום הקובע) ושנה שלמה לפני כן היה חקלאי, וכן - אם איננו תאגיד - שיום הולדתו ה18- חל לא יאוחר מיום א' בניסן שלפני היום הקובע.
17. פרסום הודעה על הכנת רשימת החקלאים (תיקון: תשכ"ח, תשל"א)
פקיד הבחירות יפרסם, לא יאוחר מ-12 ימים מהיום הקובע, הודעה על הכנת רשימת החקלאים, בה יצויין כי כל אדם רשאי תוך 7 ימים מיום פרסום ההודעה להגיש לו בקשה מנומקת לרישומו כבוחר. כמו כן תכלול ההודעה את המען שאליו יש לשלוח את הבקשות כאמור ואת המקומות בהם יפורסמו הודעות פקיד הבחירות בהתאם לתוספת זו.
18. הודעת בעלים משותפים
עד תום המועד להגשת בקשות כאמור בסעיף 17 רשאים בעלים משותפים של אדמה חקלאית, או מחזיקים או מעבדים של אדמה חקלאית במשותף כאמור בסעיף 1 להגיש לפקיד הבחירות הודעה בכתב על הסכמתם בדבר קביעת מי מהם ייחשב כחקלאי לענין הבחירות.
19. אופן ההודעה
הודעת פקיד הבחירות לפי סעיף 17 -
(1) תונח במקום בולט במשרדה הראשי של המועצה וליד הכניסה אליו;
(2) תודבק במקומות ציבוריים בתחום המועצה שייקבעו על ידי פקיד הבחירות;
(3) תפורסם בשני עתונים יומיים לפחות הנפוצים בתחום המועצה ובכל צורה אחרת שיראה אותה פקיד הבחירות טובה להביא בה את תוכן ההודעה לידיעת המעונינים.
20. הכנת רשימת החקלאים
לצורך הכנת רשימת החקלאים ישתמש פקיד הבחירות בבקשות שהופנו אליו לפי סעיף 17, בספרי המועצה, ובכל חומר אחר הדרוש לדעתו.
21. מסירת ידיעות ומסמכים
פקיד הבחירות רשאי לדרוש מכל אדם שהוא בעל או מחזיק בקרקע בתחום המועצה שימסור לו או לשליחו, באופן, במקום ובזמן שיקבע, כל ידיעה שבידו ושיראה לו או לשליחו כל מסמך שברשותו.
22. פרטים שייכללו ברשימת החקלאים
רשימת החקלאים תכלול פרטים אלה:
(1) לגבי יחיד -
(א) שם המשפחה;
(ב) השם הפרטי;
(ג) שנת הלידה;
(ד) המען;
(ה) מספר הרישום במרשם התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש"ט-1949;
(2) לגבי תאגיד - שם התאגיד ומען משרדו הרשום.
23. רישום שמות חקלאים
שמות החקלאים יירשמו ברשימה זה תחת זה לפי סדר האלף-בית ויסומנו במספרים סידוריים החל ממספר 1.
24. הנחת העתקי רשימת החקלאים
לא יאוחר מ-30 יום מהיום הקובע, יונחו העתקים מרשימת החקלאים למשך 7 ימים במשרדי המועצה ובמקומות אחרים שקבע פקיד הבחירות; כל אדם יהיה זכאי לעיין ברשימה ולערוך העתק או תקציר ממנה.
25. פרסום הודעה על הנחת הרשימה
יום אחד לפחות לפני הנחת העתקים מרשימת החקלאיים, כאמור בסעיף 24, יפרסם פקיד הבחירות הודעה על ההנחה, המקומות בהם יונחו והימים והשעות בהם אפשר יהיה לעיין בהם. כמו כן תפרט ההודעה את הוראת סעיף 24.
26. ערר
כל הרשום ברשימת החקלאים או הטוען שהוא זכאי להירשם בה, רשאי תוך 40 יום מהיום הקובע, להגיש לפקיד הבחירות ערר מנומק בכתב על יסוד הטענה שהוא או זולתו נרשם או לא נרשם שלא כדין, או נרשם באופן לא נכון; הגיש אדם ערר המכוון נגד אדם אחר, ימציא לפקיד הבחירות העתק נוסף מכתב הערר ופקיד הבחירות ימסור את ההעתק לאותו אדם אחר.
27. החלטה על ערר
פקיד הבחירות יחליט בערר ויודיע על החלטתו לעורר בכתב בדואר רשום לא יאוחר מהיום ה48- לאחר היום הקובע - ואם הוגש ערר הנוגע לאדם זולת העורר - גם לאותו אדם.
28. ערעור
מי שהגיש ערר, ואם הערר נגע לזולתו - גם הזולת, רשאי, עד היום ה58- לאחר היום הקובע, לערער על החלטת פקיד הבחירות או על שלא קיבל הודעה על החלטת פקיד הבחירות.
29. ועדת ערעור
הערעור יוגש לפני ועדת הערעור של שלושה שיתמנו על ידי הממונה על המחוז. הרכבה של הועדה יהיה:
(1) נציג הממונה על המחוז, שישמש יושב-ראש;
(2) נציג המועצה;
(3) נציג ארגון של חקלאים שלדעת הממונה על המחוז הוא ארגון יציג של חקלאים.
30. החלטה בערעור
ועדת ערעור תשמע את המערער או נציגו ואת פקיד הבחירות, תעיין במסמכים שיוגשו לה ותחליט בערעורים תוך 10 ימים מהיום האחרון להגשת ערעורים; העתקים מהחלטתה יימסרו לפקיד הבחירות; החלטת ועדת הערעור תהיה סופית.
31. תיקון הרשימה
פקיד הבחירות יתקן את רשימת החקלאים בהתאם להחלטתו לפי סעיף 27 אם לא הוגש ערעור עליה, או בהתאם להחלטת ועדת הערעור לפי סעיף 30.
32. חתימת הרשימה (תיקון: תשכ"ב)
פקיד הבחירות יחתום על כל דף מרשימת החקלאים, ומשחתם כאמור אין להכניס ברשימה שום שינוי.
35-33. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ד)
36. מועד הבחירות (תיקון: תשכ"ב)
הבחירות יקויימו ביום ובשעות שיקבע פקיד הבחירות ושלא יהיה מאוחר מ-100 יום לאחר היום הקובע אלא אם קבע השר, מסיבות המצדיקות זאת לדעתו, מועד מאוחר יותר. לא קויימו הבחירות במועדן, יקבע השר מועד חדש לבחירות.
37. פרסום הודעה בדבר הבחירות (תיקון: תשכ"ד)
לא יאוחר מ-14 יום לפני יום הבחירות יפרסם פקיד הבחירות הודעה שתפרט את הפרטים הבאים:
(1) יום הבחירות והשעות;
(2) (בוטלה);
(3) מספר נציגי החקלאים העומדים לבחירה;
(4) המקום, המועד והדרך להגשת רשימות המועמדים;
(5) תנאי הכשירות להיות מועמד.
38. הזכות להיבחר (תיקון: תשמ"א)
(א) כנציג החקלאים יכול להיבחר כל אדם הרשום ברשימת החקלאים, פרט לתאגיד, שהוא בן 20 שנה או מעלה ביום הגשת מועמדותו ואיננו מאלה המנויים בסעיף 101 לצו.
(ב) נחתמה רשימת החקלאים כאמור בסעיף 32 והתברר כי אין ברשימה לפחות שני חקלאים שמקום מגוריהם הקבוע הוא בתחום המועצה - יוכל להיבחר כנציג החקלאים כל אדם הרשום ברשימת החקלאים, פרט לתאגיד, שהוא בן 20 שנה ומעלה ביום הגשת מועמדותו ואיננו מאלה המנויים בסעיף 101(2) עד 101(8) לצו.
39. רשימות מועמדים (תיקון: תשכ"ד)
רשימות המועמדים יוגשו לפקיד הבחירות במועד שקבע ולפי טופס שהכין.
40. פרטים שיצויינו ברשימת המועמדים (תיקון: תשכ"ד)
רשימת המועמדים תפרט את שמו ושם משפחתו של המועמד, מענו וגילו. לא ייחשב אדם כמועמד אלא אם כן צורפה הסמכתו בכתב לרשימת המועמדים שהוגשה לפקיד הבחירות.
41. רשימת מועמדים טעונה חתימה (תיקון: תשכ"ד, תשל"א)
רשימת מועמדים טעונה חתימות של 10%, לפחות, מהחקלאיים הרשומים ברשימת החקלאים; רשימת מועמדים תיחתם בידי המגישים; החותם הראשון ייחשב כבא-כוח החותמים והבא אחריו ממלא מקומו; ליד חתימתו של כל מועמד יצויינו שמו ושם משפחתו של החותם ומספרו ברשימת החקלאים.
42. מספר המועמדים המותר ברשימה (תיקון: תשכ"ד)
רשימת מועמדים תכלול לא יותר מכפל מספר הנציגים העומדים לבחירה ולא פחות משליש מספר זה.
43. אישור קבלת רשימת מועמדים (תיקון: תשכ"ד)
פקיד הבחירות יאשר בכתב קבלת רשימת מועמדים ויציין בה את היום והשעה של הגשתה.
44. מועמד הנכלל ביותר מרשימת מועמדים אחת (תיקון: תשכ"ד)
מועמד שנתן הסכמתו להיכלל ביותר מרשימת מועמדים אחת, מועמדותו בטלה בכל הרשימות.
45. אישור רשימת מועמדים אחת (תיקון: תשכ"ד)
(א) רשימת מועמדים טעונה אישורו של פקיד הבחירות.
(ב) פקיד הבחירות יבדוק כל רשימת מועמדים סמוך ככל האפשר לאחר המועד להגשתה. החליט פקיד הבחירות שלא לאשר רשימת מועמדים, יודיע על כך בכתב לבא-כוח החותמים או לממלא מקומו.
(ג) החלטתו של פקיד הבחירות תהיה סופית.
46. הכרזת תוצאות הבחירות כשאין צורך בבחירות בקלפי (תיקון: תשכ"ד, תשל"א)
(א) היה מספר המועמדים שאושרו בכל רשימות המועמדים שווה למספר הנציגים העומדים לבחירה, יכריז פקיד הבחירות ביום הבחירות על המועמדים כעל האישים שנבחרו.
(ב) הוגשה רשימת מועמדים אחת בלבד ומספר המועמדים שבה עלה על מספר הנציגים העומדים לבחירה, יכריז פקיד הבחירות ביום הבחירות על מספר המועמדים מתוך אותה הרשימה השווה למספר הנציגים העומדים לבחירה ולפי סדרם ברשימה כעל האישים שנבחרו.
47. מספר המועמדים פחות ממספר הנציגים העומדים לבחירה (תיקון: תשכ"ד, תשל"א)
היה מספר כל המועמדים שאושרו פחות ממספר הנציגים העומדים לבחירה, יופחת מספר הנציגים העומדים לבחירה ויועמד על שמונה, חמש או שתיים, הכל לפי המספר הקטן יותר והקרוב ביותר למספר המועמדים שאושרו.
48. בחירות בקלפי
בכפוף לאמור בסעיף 46(ב) - היה מספר המועמדים שאושרו עולה על מספר הנציגים העומדים לבחירה, ייערכו בחירות בקלפי.
49. מקום הקלפי
הבחירות יתקיימו בקלפי שתימצא בתחום המועצה, במקום שיקבע פקיד הבחירות.
50. הודעה על בחירות (תיקון: תשכ"ד, תשל"א)
לא יאוחר מ-7 ימים לפני יום הבחירות יפרסם פקיד הבחירות הודעה בה יציין את היום והשעות שבהם תתקיים ההצבעה, את מקום ההצבעה ואת רשימות המועמדים שאושרו.
51. הצעה על ידי תאגיד
חקלאי הרשום ברשימת החקלאים ושהוא תאגיד, יצביע בשמו יחיד המייצג את התאגיד לענין זה, על פי הודעה בכתב שנמסרה לפקיד הבחירות לא יאוחר מיומיים לפני מועד הבחירות.
52. (בוטל) (תיקון: תשכ"ד)
53. פתק הצבעה (תיקון: תשכ"ב, תשכ"ד)
פקיד הבחירות יקבע צורה אחידה של פתקי ההצבעה ויודיע על כך לבאי-כוח רשימות המועמדים ולממלאי-מקומם לפחות 7 ימים לפני יום הבחירות. באי-כח הרשימות או ממלאי-מקומם ימציאו לפקידי הבחירות את פתקי ההצבעה, והוא ידאג להספקתם במקום ההצבעה ביום הבחירות.
54. קלפי
פקיד הבחירות יציב במקום ההצבעה תיבה מותקנת במנעול ובמפתח שתהיה עשויה כך שאפשר להכניס לתוכה מעטפות או פתקי-הצבעה אך אי-אפשר להוציאם מתוכה אלא בפתיחת מנעולה (להלן - קלפי).
55. הצגת קלפי
לפני שהתחילה ההצבעה, יציג פקיד הבחירות לעיני האנשים המצויים במקום ההצבעה את הקלפי כשהיא פתוחה וריקה; אחר כך ינעל אותה במעמדם ויחתמנה באופן שלא תהא ניתנת לפתיחה אלא בשבירת החותמת.
56. זיהוי הבוחר (תיקון: תשכ"ד)
בוחר שנכנס למקום ההצבעה יזהה עצמו תחילה; כאמצעי זיהוי ישמשו אך ורק פנקס זיהוי שהוצא לפי תקנות שעת חירום (רישום תושבים), תש"ח-1948, או תעודת זהות שהוצאה לפי פקודת מרשם התושבים, תש"ט-1949. משנזדהה, יקרא פקיד הבחירות את שם הבוחר, ובהעתק רשימת החקלאים, בצד שמו של הבוחר, יצויין שהבוחר ביקש להצביע; אחר כך ימסור לבוחר מעטפה הנושאת עליה את חתימתו של פקיד הבחירות.
57. (בוטל) (תיקון: תשכ"ד)
58. ההצבעה בבחירות יחסיות (תיקון: תשכ"ד)
בוחר, משקיבל את המעטפה, ילך אל תא ההצבעה, שם ישים במעטפה את פתק ההצבעה לרשימה שהוא מצביע בעדה, יחזור ויראה לפקיד הבחירות את המעטפה עד כדי שהפקיד יראה את חתימתו עליה, ויטילנה בקלפי. פקיד הבחירות יציין בהעתק רשימת החקלאים את דבר ההצבעה.
59. מנין הקולות
מנין הקולות ייעשה על-ידי פקיד הבחירות במקום ההצבעה מיד עם גמר ההצבעה שלא ייפסק עד תומו.
60. (בוטל) (תיקון: תשכ"ד)
61. פתקי הצבעה בטלים (תיקון: תשכ"ד)
(1) פתק הצבעה שנמצא במעטפה שאינה נושאת עליה את חתימתו של פקיד הבחירות - בטל;
(2) נמצאו במעטפה יותר מפתק אחד של אותה רשימה - הקול כשר;
(3) פתק הצבעה שצורתו שונה מזו שנקבעה לפי סעיף 53 - בטל;

(4) פתק הצבעה שעליו הוסף סימן, בין בכתב ובין על-ידי הטבעה או בכל אופן אחר, והוא עשוי לזהות את המצביע - בטל;
(5) פתק הצבעה שנמצא במעטפה שלתוכה הוכנס דבר כלשהוא זולת הפתק - בטל;
(6) נמצאו במעטפה פתק הצבעה מסוג כאמור בפיסקאות (3) או (4) יחד עם פתק הצבעה שאינו בטל כאמור - הקול פסול.
62. סדרי ההצבעה
סדרי ההצבעה יהיו בהתאם להוראות פקיד הבחירות; כל אדם חייב לציית להוראות פקיד הבחירות בנוגע לשמירה על הסדר.
63. (בוטל) (תיקון: תשכ"ד)
64. תוצאות בחירות (תיקון: תשכ"ד)
התוצאות ייקבעו לפי זה:
(1) סך כל הקולות הכשרים שקיבלו כל הרשימות יחולק למספר הנציגים העומדים לבחירה, והמספר השלם היוצא מן החילוק יהיה המודד;
(2) כל רשימה תזכה במספר נציגים כמספר השלם היוצא מחילוק קולותיה הכשרים למודד;
(3) המקומות הנותרים יתחלקו אחד אחד בין הרשימות שנשארו להן עודפי הקולות הגדולים ביותר לפי סדר שיעור העודפים, וברשימה שמספר קולותיה אינו מגיע למודד, ייחשב כעודף המספר הכולל של קולותיה הכשרים;
(4) היו לשתי רשימות או יותר עודף קולות שווה ולא נותר אלא מקום פנוי אחד, יוכרע בין הרשימות בהגרלה שיערוך פקיד הבחירות בו במקום;
(5) סדר הבכורה של המועמדים ברשימה שזכתה במקומות בוועדה יהיה לפי סדרם ברשימה מלמעלה למטה.
65. ישיבה שלא מן המנין (תיקון: תשכ"ד)
ראש המועצה יקבע דיון בדין-וחשבון השנתי שהוגש על-ידי הגזבר, בהצעת התקציב ובהטלת הארנונות בישיבה שלא מן המנין, במועד שיקבע.
66. פרסום הודעה על תוצאות בחירות
לא יאוחר מ-7 ימים מיום הבחירות יפרסם פקיד הבחירות, בדרך האמורה בסעיף 19, הודעה על תוצאות הבחירות; יום הפרסום הוא יום הבחירה של נציגי החקלאים בוועדה.
67. הוצאות הבחירות
ההוצאות הכרוכות בהכנת רשימת החקלאים ובעריכת הבחירות בקרב החקלאים ישולמו מתוך קופת המועצה.
68. ימי מנוחה
חל מועד מהמועדים הנקובים בתוספת זו באחד מימי המנוחה כמשמעותם בפקודת ימי מנוחה, תש"ח-1948, יידחה המועד ליום החול הראשון שאחרי אותו יום.
תוספת שלישית
(סעיף 130)
(תיקון: תשל"ז, תשמ"ב, תשנ"ז)
תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן
פרק ראשון : כללי
1. ישיבות המועצה
המועצה תקיים ישיבות מן המנין וישיבות שלא מן המנין, הכל כמפורט בתקנון זה; לכל אחת משתי אלה ייקרא להלן "ישיבה".
2. זימון
המועצה לא תתכנס לישיבה אלא על פי הזמנה.
3. ישיבה ראשונה
מועצה נבחרת תקיים את ישיבתה הראשונה תוך ארבעה-עשר יום מיום פרסום הודעה לפי סעיף 71 או סעיף 46 לחוק הבחירות, במועד שיקבע ראש המועצה ובאין ראש מועצה מי שהשר ימנה לענין זה; לא כונסה המועצה לישיבתה הראשונה במועד האמור יכנסה השר במועד שיקבע אך לא יאוחר משלושים יום מהיום שבו נבחרה.
פרק שני : מועדי ישיבות מן המנין
4. מספר הישיבות
המועצה תקיים ישיבה מן המנין אחת לחודש לפחות, אך רשאית היא להחליט שלא לקיימה בשני חדשים של השנה.
5. מועדי הישיבות מן המנין (תיקון: תשל"ז)
(א) תוך חדשיים מיום היבחרה תחליט המועצה על המועד הקבוע לישיבותיה; המועד יהיה תוך חמישה-עשר הימים הראשונים לכל חודש קלנדרי, ובלבד שלא יהיה ביום המנוחה השבועי של חבר מחברי המועצה; הישיבה תתחיל בשעה שלא לפי 18.00, זולת אם הסכימו כל חברי המועצה לשעה אחרת.
(ב) עד שתחליט המועצה על מועד קבוע לישיבותיה יתקיימו הישיבות ביום חמישי הראשון לכל חודש בשעה 18.00.
(ג) חל מועד הישיבה בערב יום מנוחה, ביום מנוחה או במוצאי יום מנוחה של חבר מחברי המועצה, תידחה הישיבה ליום ולשעה הקבועים בשבוע שלאחר מכן.
(ד) בסעיף זה, "יום מנוחה" - כמשמעותו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.
6. דחיית ישיבה מן המנין
(א) ראש המועצה חייב לדחות ישיבה למועד אחר, לא יותר מפעם אחת ולא יותר משבוע ימים, אם דרשו זאת בכתב שליש לפחות מחברי המועצה חמישה ימים לפחות לפני מועד הישיבה, ורשאי הוא, בהסכמת רוב חברי המועצה, לדחות את הישיבה למועד אחר, והכל בתנאי שבאותו חודש קלנדרי תקויים לפחות ישיבה אחת ושלא יחלוף מועד שנקבע על פי דין לענין שעל סדר יומה של הישיבה.
(ב) הוראות סעיף 5(א) ו-(ג) לענין ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על המועד הנדחה.
7. אי-זימון למועד
(א) לא זומנה המועצה לישיבה במועד שנקבע בפרק זה, יכנס מזכיר המועצה את המועצה לישיבה על פי דרישה בכתב של שליש לפחות מחברי המועצה המפרטת את סדר יומה והצעת החלטה לגביו וישיבה זו תהיה תוך שבעה ימים מהיום שקיבל מזכיר המועצה את הדרישה לכך.
(ב) הוראות סעיף 5(א) ו-(ג) לענין ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על ישיבה שזומנה לפי סעיף זה.
פרק שלישי : מועדי ישיבות שלא מן המנין
8. סמכות ראש המועצה
ראש המועצה רשאי לכנס ישיבה שלא מן המנין.
9. כינוס על-פי דרישה
(א) ראש המועצה יכנס ישיבה שלא מן המנין למועד שלא יהא מאוחר משבעה ימים מהיום שבו הוגשה לו דרישה לכך בכתב, חתומה בידי שליש לפחות מחברי המועצה ומפרטת את סדר יומה והצעת החלטה לגביו; היתה בהצעת סדר היום העברה מכהונה4 של סגן ראש המועצה כאמור בסעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן - חוק הבחירה), תהיה הדרישה חתומה בידי רוב חברי המועצה.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על העברה מכהונה של ראש המועצה שנבחר על פי הוראות חוק הבחירה או של הסגן האמור בסעיף 14 לחוק הבחירה.
(ג) ראש המועצה שלא נבחר על פי הוראות חוק הבחירה, יכנס ישיבה שלא מן המנין למועד שלא יהא מאוחר משבעה ימים מהיום שבו הוגשה לו דרישה חתומה בידי רוב חברי המועצה הכוללת הצעה להעברה מכהונתו.
10. ישיבה מן המנין במקום ישיבה שלא מן המנין
החליטה המועצה לקיים לפחות ישיבה אחת בשבועיים, רשאי ראש המועצה במקום לכנס ישיבה שלא מן המנין כאמור בסעיף 9, לכלול את ההצעות הנכללות בדרישה לכינוסה כסעיפים ראשונים בסדר היום של הישיבה הקרובה שמן המנין, זולת אם היתה בהצעה לסדר היום העברה מכהונה של ראש המועצה או של סגן מסגניו.
11. ישיבה שלא מן המנין על-פי הוראות השר (תיקון: תשמ"ב)
נדרש כינוסה של ישיבה שלא מן המנין וראש המועצה לא כינס את המועצה לישיבה תוך שבעה ימים כאמור בסעיף 9, ולא נהג לפי סעיף 10, ימנה שר הפנים או הממונה אדם שיכנס את המועצה לישיבה במועד שקבע שר הפנים או הממונה.
12. ימים ושעות של ישיבה שלא מן המנין
הוראות סעיף 5(א) ו-(ג) לענין ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על ישיבה שזומנה לפי פרק זה.
פרק רביעי: זימון ישיבות
13. משלוח הזמנות
מזכיר המועצה יחתום על הזמנות לישיבות המועצה ויהיה אחראי למסירתן, אולם הזמנות לישיבות מועצה ממונה ולישיבות שכינס מי ששר הפנים מינה לכך כאמור בסעיף 11, יחתום מי ששר הפנים מינה לכך והוא יהיה אחראי למסירתן.
14. תוכן ההזמנה
ההזמנה תפרט -
(1) אם הישיבה היא מן המנין או שלא מן המנין;
(2) את היום, השעה והמקום של הישיבה;
(3) את סדר היום על סעיפיו, לפי סדר הדיון בהם;
(4) בישיבה שבה ידונו בתקציב, בתשלומי חובה או בחוק עזר - טיוטה של ההצעות עם דברי הסבר;
(5) בישיבה שכונסה על פי דרישת שליש לפחות מחברי המועצה - הצעת החלטה לגבי סדר היום.
15. מסירת ההזמנות
(א) הזמנה לישיבה תימסר לכל אחד מחברי המועצה 36 שעות לפחות לפני תחילת הישיבה, אולם בהסכמת כל חברי המועצה ניתן יהיה לקיים ישיבה גם בהודעה תוך מועד קצר יותר.
(ב) הזמנה לישיבה שבה ידונו בתקציב, בתשלומי חובה או בחוק עזר תימסר לחברי המועצה עשרה ימים לפחות לפני יום הישיבה, זולת אם הסכימו כל חברי המועצה למועד קצר יותר.
(ג) המסירה תהא כדין אם ההזמנה נמסרה לחבר המועצה אישית או אם נמסרה בביתו לאחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים אתו או אם נמסרה כפי שביקש חבר המועצה בכתב ממזכיר המועצה; לא ניתן למסור את ההזמנה כאמור, בשקידה סבירה, תהא המסירה כדין אם הושמה בתוך תיבת הדואר במענו של חבר המועצה.
16. מען למסירת הזמנה
הזמנות לישיבות יימסרו לפי מעניהם של חברי המועצה שפורסמו ברשימות המועמדים, ובמועצה ממונה - לפי המען האחרון הרשום במרשם האוכלוסין, ואם מסר חבר המועצה בכתב מען אחר בתחום הרשות המקומית למזכיר המועצה - לפי אותו מען.
17. פגם במסירת הזמנה
(א) נכח חבר המועצה בישיבה או הסכים לקבל את ההזמנה אליה שלא במען כאמור בסעיף 16, לא תישמע הטענה שלא הוזמן כדין.
(ב) הטענה שהחלטה נתקבלה שלא כדין מפני שחבר המועצה לא הוזמן כדין לישיבה לא תישמע אלא מאותו חבר בלבד.
פרק חמישי : פומביות הדיונים
18. פומביות הדיון וסייגיו
ישיבות המועצה יהיו פומביות; אולם ישיבה תתקיים או מקצתה בדלתיים סגורות באחת מאלה:
(1) הורה על כך ראש המועצה לאחר שראה טעמים שבבטחון המדינה המחייבים לעשות כן;
(2) הורה על כך ראש המועצה בהסכמה מראש על שלושה רבעים מחברי המועצה;
(3) החליטו על כך שלושה רבעים מחברי המועצה הנוכחים בישיבה.
19. איסור הגילוי
לא יגלה איש דבר מדיוני ישיבה שהתנהלה בדלתיים סגורות למי שאיננו חבר המועצה, אלא אם הדבר דרוש לצורך ביצוע החלטת המועצה.
20. מקום הישיבות
הישיבות יתקיימו במשרדי המועצה, זולת אם החליטה המועצה אחרת ברוב של שני שלישים מחבריה, לישיבה פלונית.
פרק ששי : מנין המשתתפים
21. מנין חוקי
מנין חוקי בישיבה הוא רוב חברי המועצה.
22. באין מנין חוקי
(א) לא היה מנין חוקי בישיבת המועצה, תידחה הישיבה לשלושה ימים; לא היה גם במועד זה מנין חוקי - תידחה הישיבה שוב ליומיים; במועד זה יהווה שליש מחברי המועצה מנין חוקי לכל ענין שנכלל בסדר היום של הישיבה.
(ב) הוראות סעיף 5(א) ו-(ג) לענין ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על ישיבה נדחית לפי סעיף זה.
23. התמעטות המשתתפים
משנפתחה הישיבה כדין לפי סעיפים 21 או 22, יהא המשך הישיבה כדין כל עוד משתתפים בה שליש מחברי המועצה.
פרק שביעי : סדר היום
24. קביעת סדר יום
(א) ראש המועצה יקבע את סדר היום של הישיבה.
(ב) קבעה המועצה סדר יום של ישיבה בהחלטה מראש - יהא זה סדר היום.
(ג) בישיבה שכונסה על פי דרישת שליש לפחות מחברי המועצה יהא סדר היום כפי שפורט בדרישה.
(ד) עם פתיחת ישיבה מן המנין ידונו תחילה בבקשות לתיקון הפרוטוקול כאמור בסעיף 55, בתשובות לשאילתות לפי הפרק התשיעי, ובהצעות לפי סעיף 30.
25. עדיפות
בכפוף לאמור בסעיף 24(ד) להלן, יהיה הדיון בסעיפים שבסדר היום לפי סדר הופעתם בו.
26. סעיפים על סדר היום
סעיף בענין שאינו בתחום סמכויות מועצה מקומית או שלא הוגדר במפורט לא ייכלל בסדר היום.
27. הצעות נוספות של חברי המועצה
(א) חבר המועצה רשאי להגיש הצעות לסדר היום של ישיבה מן המנין ולא יאוחר מ-48 שעות לפני מועדה.
(ב) בכל ישיבה מן המנין יידונו ארבע הצעות לסדר היום, אם הוגשו.
(ג) הצעות שהוגשו ייקבעו לדיון, ויידונו, בהתחשב בגדלן של הסיעות במועצה, ובלבד שזכות קדימה תינתן להצעה שהוגשה מטעם חבר המועצה שהסיעה שאליה הוא משתייך אינה מיוצגת בוועדת ההנהלה; בכפוף לאמור ייקבעו ההצעות לדיון ויידונו, לפי סדר הגשתן.
28. פירוט הצעות לסדר היום
הצעה לסדר היום של הישיבה כאמור בסעיף 27, תפורט בהזמנה לאותה ישיבה לפי סעיף 14, או בתוספת להזמנה.
29. סדר העדיפות בדיון
הצעה לשינוי סדר העדיפות בדיון בסעיפים שעל סדר היום לא תישמע אלא אם הוגשה בכתב למזכיר המועצה לא יאוחר משש שעות לפני פתיחת הישיבה.
30. דיון בהצעות ובשינוי סדר הדיון
(א) הצעה לסדר היום יביא אותה בפני המועצה מגיש ההצעה או מי שהמגיש ביקש ממנו להביאה; היתה התנגדות לדיון בהצעה, יישמעו דבר המציע ודברי מתנגד אחד להצעה במשך זמן שאינו עולה על עשר דקות לכל אחד, ולא תתקבל ההצעה לסדר היום אלא אם הצביעו בעדה רוב חברי המועצה הנוכחים בישיבה.
(ב) על הצעה לשינוי סדר הדיון בסעיפים שעל סדר היום יחולו הוראות שבסעיף קטן (א), ובלבד שהזמן שיוקדש לכל דובר לא יעלה על חמש דקות.
31. מחלוקת על סדר היום
חבר המועצה הנוכח בישיבה הטוען שסעיף פלוני נכלל בסדר היום, או לא נכלל בו, שלא כדין, רשאי לדרוש שהמועצה תכריע בדבר.
32. באין נוכחות מציע
חבר המועצה שהגיש הצעה לסדר היום ולא יהיה נוכח בישיבה, רשאי לבקש לדחות את הדיון לישיבה הבאה או לבקש חבר אחר שינמק את ההצעה במקומו.
33. הסרת הצעה מסדר היום
המגיש הצעה לסדר היום יכול להסירה בכל עת על-ידי הודעה בכתב למזכיר המועצה לפני ישיבת המועצה או בהודעה בעל פה בישיבת המועצה; דרש חבר אחר שההצעה תיכלל בסדר היום, תובא ההצעה לדיון כאילו אותו חבר הגיש אותה.
34. דחיית הדיון בסעיפים
בכפוף להוראות סעיף 52, סעיפים שהועמדו על סדר היום בישיבה מן המנין ולא נסתיים הדיון בהם יועברו לסדר היום של הישיבה מן המנין שלאחריה.
פרק שמיני : ניהול הישיבה
35. קביעת יושב-ראש
(א) ראש המועצה יהיה יושב-ראש בישיבות המועצה.
(ב) בהעדרו של ראש המועצה ימלא את מקומו סגנו; נעדרו ראש המועצה וכל סגניו או סירבו לנהל את הישיבה, יפתח זקן חברי המועצה הנוכחים את הישיבה וחברי המועצה יבחרו מביניהם ביושב-ראש לישיבה.
36. תפקיד היושב-ראש
יושב-ראש הישיבה יפתח את ישיבות המועצה, ינהל את הדיונים, יסכם את תוצאות הדיונים וההצבעה בכל ענין וינעל את הישיבה.
37. נעילת ישיבה שלא כדין
ישיבה שהיושב-ראש בה ביקש לנעלה בניגוד לתקנון זה, דינה כאילו סירב לנהל את הישיבה.
38. רשות הדיבור
לאחר דברי הפתיחה לסעיף, יתן יושב-ראש הישיבה את רשות הדיבור למשתתפים בדיון לפי סדר הפונים אליו, ובלבד שאם לא כל סיעות המועצה מיוצגות בוועדת ההנהלה, יתן יושב-ראש הישיבה את רשות הדיבור תחילה לנציג הסיעה הגדולה שאינה מיוצגת כאמור.
39. זמן לדיבור
חבר המועצה - פרט ליושב-ראש הישיבה וליושב-ראש ועדה המדווח בשם הוועדה - לא יאריך בדיבור בסעיף אחד יותר מעשר דקות; אולם הדובר רשאי לקבל מחבר אחד אחר זמן שאינו עולה על עשר דקות, והמועצה רשאית להחליט על הקצבת זמן יותר ארוך לכל המשתתפים בדיון בסעיף פלוני.
40. סמכויות היושב-ראש
יושב-ראש הישיבה רשאי -
(1) להפסיק חבר המועצה הנואם למעלה מהזמן שהותר לו על פי תקנון זה, או שאינו מדבר לענין;
(2) להתרות בחבר המועצה המפריע לדעתו למהלך התקין של הישיבה; לא שמע החבר לשלוש התראות בישיבה אחת, רשאי היושב-ראש, בהסכמת שלושה רבעים לפחות מחברי המועצה הנוכחים, לדרוש ממנו לעזוב את הישיבה, ואם לא עזב כאמור לא יימנה קולו במנין הקולות בהצבעה;
(3) להורות על הוצאת הקהל כאשר ניתנה הוראה להמשיך בדיוני המועצה בדלתיים סגורות;
(4) להורות על הוצאת אדם מהקהל אם הוא מפריע למהלך הישיבה, לאחר שהוזהר על כך.
פרק תשיעי : שאילתות והודעות אישיות
41. הגשת שאילתה ותשובה
(א) לא יאוחר מ-48 שעות לפני תחילת הישיבה מן המנין הקרובה רשאי חבר המועצה להגיש לראש המועצה שאילתה בכתב על ענין עובדתי שבתחום תפקידי המועצה המקומית, והיא תנוסח בקיצור נמרץ ובצורת שאלה בלבד; ראש המועצה ישיב בכתב ובקצרה לשאילתה ויקרא את התשובה באותה ישיבה, אולם הוא רשאי לדחות את תשובתו לישיבה מן המנין שלאחר הישיבה הבאה; השאילתה והתשובה בכתב יחולקו לחברי המועצה.
(ב) לא מסר ראש המועצה את תשובתו לשאילתה בשתי ישיבות מן המנין שהתקיימו לאחר הגשתה, יועמד נושא השאילתה, לפי דרישת השואל, כסעיף ראשון על סדר היום בישיבה מן המנין הקרובה.
(ג) לא יוגשו יותר משתי שאילתות מאת חבר המועצה לפני כל ישיבה מן המנין.
42. שאלה נוספת
השואל רשאי, אחר שמיעת התשובה, לשאול בעל-פה שאלה קצרה נוספת, ובלבד שתהא נובעת מתוכן התשובה, וראש המועצה או אדם אחר מטעמו יענה תשובה קצרה בעל-פה; על שאילתה או על תשובה נוספת לא יתנהל ויכוח במועצה.
43. הודעה אישית
(א) חבר המועצה המבקש רשות להודיע הודעה אישית ימסור תחילה בכתב ליושב-ראש את תוכן הודעתו.
(ב) רשות להודעה אישית תינתן רק לשם תיקון אי-הבנה שחלה בדברי המבקש או בקשר לדבריו, או לשם הסרת אשמה שהושמעה כלפיו בישיבת המועצה.
(ג) הודעה אישית לא תארך יותר מחמש דקות, והיא תישמע רק בסוף הישיבה, אולם רשאי יושב-ראש הישיבה לתת לחבר המועצה להבהיר את דבריו או להסיר אשמה גם תוך כדי הישיבה.
44. הודעה על-פי דין
חבר המועצה רשאי, בכל עת שקיימת עליו חובה, למסור הודעה שהוא חייב למסרה לפי כל דין.
פרק עשירי : הצעות, הצבעות והחלטות
45. הגשת הצעה והנמקתה
המגיש הצעה להצבעה רשאי לנמקה לפני ההצבעה, אך לא יאריך בדבריו למעלה מחמש דקות.
46. הצבעה
(א) לא היתה יותר מהצעה אחת בענין הנדון - יצביעו בעד ההצעה ונגדה.
(ב) עמדו להצבעה יותר מהצעה אחת בענין אחד - יצביעו עליהן אחת אחת בעד ונגד, כשהמרחיקה לכת שבהן, בכל הצבעה, קודמת לאחרות, ובכפוף לזה לפי סדר הגשתן.
(ג) עמדו להצבעה שתי הצעות בלבד - רשאי היושב-ראש להעמידן להצבעה זו מול זו.
47. שיטת ההצבעה
ההצבעה תהיה בהרמת ידיים.
48. החלטות על פי רוב קולות
החלטות המועצה שלא נדרש להן רוב מיוחד לפי כל דין יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היה מספר הקולות שקול - תידחה ההצעה.
49. מניית הקולות
(א) בשעת ההצבעה ימנו את קולות המצביעים בעד ונגד, ואם היו נמנעים בהצבעה - גם את קולות הנמנעים אם דרש זאת אחד מהם.
(ב) אם תוצאות ההצבעה אינן ברורות ליושב-ראש, או שערער אחד מחברי המועצה עליהן, ימנה היושב-ראש מבין חברי המועצה מוני קולות ויטיל עליהם את מנין הקולות בהצבעה חוזרת.
50. דיון חוזר בהחלטה
בכפוף לסעיף 13 לחוק הבחירה, לא תועמד לדיון ולהצבעה הצעה לביטול החלטה, או הצעה לדיון מחודש בהצעה שנדחתה, אלא לאחר שעברו שלושה חדשים ממועד ההחלטה או ממועד דחיית ההצעה, לפי הענין, אלא לפי דרישת ראש המועצה או 40% לפחות מחברי המועצה, חתומה בידיהם.
51. משך זמן ישיבה ונעילתה
ישיבת המועצה לא תינעל לפני תום שלוש שעות משעת הפתיחה אלא אם נסתיימו הדיונים וההצבעות בכל הסעיפים שעל סדר היום או שהסכימו לנעילה כל חברי המועצה הנוכחים בישיבה אותה שעה; ישיבת המועצה לא תימשך יותר מארבע שעות, אלא בהסכמת שלושה רבעים מחברי המועצה הנוכחים.
52. המשך ישיבה במועד אחר
לא נסתיימו דיוני הישיבה בכל הענינים שהיו על סדר היום, רשאי יושב-ראש הישיבה, בהסכמת רוב חברי-המועצה הנוכחים בישיבה, להזמין את חברי המועצה להמשך הישיבה ביום חול הבא לאחר הישיבה, שאינו ערב יום מנוחה; חברי המועצה שלא היו נוכחים בעת ההחלטה יוזמנו להמשך הדיונים על-ידי הודעות בכתב שיימסרו להם כאמור בסעיף 16.
פרק אחד-עשר: פרוטוקול
53. פרוטוקול וניהולו
(א) בכל ישיבה יירשם פרוטוקול; מזכיר המועצה יהיה אחראי לניהולו התקין.
(ב) בפרוטוקול יצויינו -
(1) מועד הישיבה ומקום קיומה;
(2) שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה, בציון אלה שנכחו בפתיחה;
(3) שאילתות ותשובות עליהן;
(4) סדר היום וכל שינוי בו;
(5) שמות המשתתפים בוויכוח בכל סעיף;
(6) ההצעות והנמקתן;
(7) ההחלטות ותוצאות ההצבעה, ולפי דרישת חבר המועצה - ציון שמות המצביעים ואופן הצבעתם;
(8) הודעות.
(ג) המועצה רשאית לקבוע שנוסף על הדברים האמורים בסעיף קטן (ב) יירשם פרוטוקול מלא מכל הדברים שייאמרו בישיבת המועצה, אם דרך כלל ואם לישיבה מסויימת.
54. אישור הפרוטוקול
יושב-ראש הישיבה, ומזכיר המועצה או מי שהוא הסמיך, יאשרו את הפרוטוקול בחתימת ידם; העתק ממנו יימסר לכל אחד מחברי המועצה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הישיבה מן המנין הקרובה, זולת אם נמנע הדבר בגלל סיבות שליושב-ראש הישיבה או למזכיר המועצה לא היתה שליטה עליהן, ובמקרה כזה יימסר הפרוטוקול במועד המוקדם האפשרי.
55. בקשה לתיקון הפרוטוקול
(א) חבר המועצה רשאי להגיש בכתב למזכיר המועצה בקשה לתיקון הפרוטוקול.
(ב) לא הוגשה שום בקשה כאמור עד לפתיחת הישיבה מן המנין שלאחר מסירת העתקי הפרוטוקול, רואים אותו כמאושר.
56. דיון בהצעה לתיקון הפרוטוקול
הגיש חבר המועצה הצעה לתיקון הפרוטוקול, יקרא אותה מזכיר המועצה בישיבה מיד עם פתיחתה, ובאין הסכמה לתיקון המוצע יוכרע הדבר בהצבעה.
57. תיקון הפרוטוקול של ישיבה סגורה
תיקון פרוטוקול של ישיבה סגורה יידון בישיבה סגורה.
58. שמירת הפרוטוקול
פרוטוקול של ישיבות המועצה יהיה שמור במשרדיה בידי מזכיר המועצה.
59. עיון בפרוטוקול
(א) פרוטוקול של ישיבה בדלתיים פתוחות יהיה פתוח לעיון בשעות העבודה הרגילות של המועצה המקומית לכל בעל נכס או מחזיקו בתחום המועצה המקומית, לכל אדם שמקום מגוריו הקבוע, לפי הרשום במרשם האוכלוסין, הוא בתחום המועצה המקומית, ולכל אדם אחר שיש לו ענין בכך.
(ב) פרוטוקול של ישיבה סגורה לא יהיה פתוח לעיון, אך רשאית המועצה להתיר את העיון בו, ואת הפצתו או העתקתו, בסייגים או בלעדיהם.
(ג) שר הפנים או מי שהוא מינה לכך רשאי לעיין בכל פרוטוקול של ישיבות המועצה.
פרק שנים-עשר: דיונים מיוחדים
60. דינים וחשבונות, הצעות תקציב והיטלי ארנונות (תיקון: תשנ"ז)
(א) ראש המועצה יקבע מועד לדיון מיוחד בדו"ח השנתי שהגיש הגזבר, בדו"ח הביקורת של משרד הפנים על המועצה ובדו"ח מבקר המדינה, שיהיה לכל המאוחר חודש לאחר הגשתם.
(א1) ראש המועצה יקבע מועד לדיון מיוחד בדו"ח השנתי שהגיש מבקר המועצה; הדיון בדו"ח מבקר המועצה יהיה באופן ובמועדים הקבועים בסעיף 145ו לצו.
(ב) ראש המועצה יקבע מועד לדיון מיוחד בהצעת התקציב ובהיטל הארנונות, שיתקיים בישיבה שלא מן המנין.
(ג) ראש המועצה יגיש למועצה לפחות פעם בשנה דין-וחשבון על המצב בכל תאגיד שהמועצה המקומית משתתפת בו, ולפי דרישה של חבר המועצה יקויים דיון בדו"ח זה.
(ד) הוראות סעיף 5(א) ו-(ג) לענין ימי השבוע יחולו גם על דיונים לפי סעיף זה.
61. ישיבות בענינים מיוחדים
(א) בישיבות בענינים המיוחדים המפורטים בסעיף 60 יפתח היושב-ראש, או מי שהוא יורה, בדברי ההסבר, ובכפוף לאמור בסעיף 51 תיקבע המועצה בעצמה את משך הזמן שיוקדש לוויכוח; אולם שליש מחברי המועצה רשאי לדרוש שהזמן שיוקדש לדיון בהצעת התקציב לא יפחת משש שעות.
(ב) בישיבה הראשונה בענין המיוחד כאמור לא יידון כל דבר אחר.
62. הגדרת מזכיר
בתקנון זה, "מזכיר" - לרבות מי שממלא תפקיד זה בפועל.
תוספת רביעית8
(סעיף 192)
(תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ט, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ט)
הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ט)
בתוספת זו -
"הועדה" - ועדת המכרזים של המועצה;
"יושב ראש הועדה" - חבר מועצה שהמועצה בחרה בו ליושב ראש;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד היסודי" - 115.5 נקודות (ממוצע 1987: 100);
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"מועצה" - מועצת המועצה המקומית
2. הצמדה למדד (תיקון: תשמ"ט)
(א) הסכומים הנקובים בסעיפים 3(3) ו-8 יתואמו ב-16 בכל חודש (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום מתואם כאמור בסעיף קטן (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים.
3. פטורים (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ט)
מועצה מקומית רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז אם החוזה הוא מסוג חוזים אלה:
(1) חוזה להעברת מקרקעין לרשות המועצה המקומית;
(2) חוזה להעברת מקרקעין של המועצה המקומית שלפיו -
(א) המקרקעין מועברים למדינה, לשירות התעסוקה, לרשות מקומית או לאיגוד ערים;
(ב) המקרקעין מועברים בדרך של שכירות לרשות הדואר למטרת הקמת בית דואר, בית מיון לדואר או מרכז לחלוקת דואר.
(ג) המקרקעין מועברים לחברת חשמל, לשם הקמת מיתקן חשמל הדרוש, לדעת המועצה, כדי להבטיח אספקת חשמל למועצה המקומית, בתנאי שהשטח המועבר לא יעלה על 100 מ"ר לכל מיתקן, וכי הקמת המיתקן תואמת את התכניות החלות על המקום לפי דיני התכנון והבניה;
(ד) המקרקעין מועברים למוסד ציבורי למטרות חינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד, בריאות או ספורט, והם מיועדים לאחת מהמטרות האמורות;
(ה) המקרקעין מועברים לאדם שהתחייב לפתח אותם תוך זמן שקבעה המועצה המקומית, ובהתאם לתכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, החלה עליהם, אם ביקשה המועצה לגביהם, ברוב חבריה, לשחררה מחובת עריכת מכרז, ושר הפנים אישר את בקשת המועצה המקומית לאחר שנוכח, כי בנסיבות הענין עריכת המכרז לא תביא תועלת, לרבות תועלת כספית;
(ו) העברת המקרקעין דרושה לביצוע השלמה, חלוקה, איחוד, הפרדה או חלוקה מחדש של מקרקעין, הכרוכים בביצוע תכנית שנתאשרה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965;
(ז) המקרקעין מיועדים לשמש פיצוי בקשר להפקעת מקרקעין על ידי המועצה המקומית, או בקשר לפינוי מקרקעין על פי דרישת המועצה המקומית;
(ח) המקרקעין מועברים במסגרת חליפין של מקרקעין;
(ט) המקרקעין הן דירות המועברות בדרך של שכירות לצורך מגורים;
(י) המקרקעין הם דירות מגורים או בתי עסק המועברים למחזיק בהם או ליורשיו, מכוח שכירותם במשך 10 שנים לפחות, ובלבד שהתמורה לא תפחת מסכום שנקבע בשומת מקרקעין שערך שמאי מקרקעין;
(יא) המקרקעין מועברים בדרך של שכירות לצורך שיקומו של נכה או של נזקק כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958, או הם מועברים לאדם שפונה, על פי החלטת רשות מוסמכת, ממבנה שהחזיק בו;
(יב) המקרקעין הם דירות למגורים המועברות לחברה שכל מניותיה נמצאות בידי המועצה המקומית, אם המועצה החליטה ברוב חבריה לשחרר את המועצה המקומית מחובת עריכת מכרז, ושר הפנים אישר את ההחלטה;
(יג) המקרקעין הם דירת מגורים למי שהעתיק את מגוריו לתחום המועצה המקומית לפי בקשתה, ומחזיק בהם למעלה מעשר שנים, ובלבד שהתמורה לא תפחת מסכום שנקבע בשומת מקרקעין שערך שמאי מקרקעין;
(3) חוזה להעברת טובין או לביצוע עבודה שערכו אינו עולה על 15,000 שקלים חדשים;
(4) חוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה הנערך עם הספק היחיד בארץ לאותם טובין, או עם המומחה היחיד בארץ לביצוע אותה העבודה, אם המומחה שהוועדה מינתה לענין זה קבע, בכתב, באישור הוועדה, כי אכן אותו ספק או מומחה הוא היחיד בארץ;
(5) חוזה לביצוע עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית;
(6) חוזה להזמנה דחופה של טובין או לביצוע עבודה דחופה שהמועצה המקומית מתקשרת בו להצלת נפש או רכוש;
(7) (א) חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה המקומית, בפרט מפרטי חוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות לא יעלה על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים;
(ב) חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה המקומית על ידי הוספת פרטים לחוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו לא יעלה על 25% מכלל הוצאות המועצה המקומית על פי החוזה הקיים או על 50% אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת.
(8) חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה;
(9) חוזה לאחזקה והפעלה של מיתקני ביוב על ידי תאגיד, במקרה שהתמורה לעבודות היא מסירת הקולחין, ובלבד שנציב המים אישר את מסירת הקולחין;
(10) התקשרות עם תאגיד ממשלתי כמשמעותו בתקנה 3(5) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן - התאגיד), באישור שר הפנים, ובלבד שנתקיים אחד מאלה:
(א) התאגיד מהווה על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי החלטת הממשלה או על פי החוק שהקימו, זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלות אלה; או - התאגיד מבצע מטלה או שירות שהוטלו עליו לפי דין, או מספק שירות או מצרך חיוניים לציבור, וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלה או שירות אלה;
(ב) שמונים וחמישה אחוזים או יותר מעובדי התאגיד זכאים על פי כל דין לגמלה או לתגמול בשל נכות, או לקצבת זקנה מן המוסד לביטוח לאומי, וההתקשרות היא לרכישת שירותים או לביצוע עבודה.
(11) חוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה שהשר התיר לערוך ללא מכרז.
4. הצעה שלא נדונה בוועדה (תיקון: תשמ"ט)
בחוזה הטעון מכרז לא ידונו המועצה או ראש המועצה בהצעת מחירים שלא נדונה קודם לכן בועדה על פי תוספת זו.
5. פיצול חוזים (תיקון: תשמ"ט)
עמדה מועצה מקומית להתקשר בזמן אחד במספר חוזים להזמנת אותם טובין, או לביצוע עבודות המהוות למעשה עבודה שלמה אחת, יראו את כל אותם חוזים כאילו היו - לענין תוספת זו - חוזה אחד.
6. שמירת סודיות (תיקון: תשמ"ט)
לא ימסור אדם שום ידיעה שהגיעה לידו בתוקף תפקידו בענין מכרז העומד להתפרסם או שפורסם, או בענין מהלך הדיונים בוועדה והחלטתה, אלא לאדם שהוסמך כדין לקבל אותה ידיעה, ובדרך שנקבעה בתוספת זו.
7. פנקס המכרזים (תיקון: תשמ"ט)
(א) כל מכרז יסומן במספר סידורי ויירשם בפנקס שיוחזק במקום שהורה יושב ראש הועדה.
(ב) כל אדם רשאי לעיין בפנקס בשעות המיועדות לקבלת קהל במשרדי המועצה המקומית.
8. מכרז זוטא (תיקון: תשמ"ט)
(א) מועצה מקומית רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה, שערכו עולה על 15,000 שקלים חדשים, אולם אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים, על פי מכרז שאינו פומבי (להלן - מכרז זוטא).
(ב) הועדה תנהל רשימה של ספקים וקבלנים, אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא, ותקבע את אמות המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים האמורים; הרשימה תהיה פתוחה לעיון הציבור; כל ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והועדה תדון בבקשתו; החליטה הועדה שלא לצרף קבלן או ספק כאמור לרשימה, או החליטה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, תנמק את החלטתה; לא תחליט הועדה אלא לאחר שאיפשרה לאותו ספק או קבלן להביא את טענותיו בפניה.
(ג) הועדה תמציא אחת לשנה למועצה ולמבקר המועצה את רשימת הספקים והקבלנים כאמור, וכן פירוט הספקים והקבלנים שראש המועצה פנה אליהם לפי תקנה זו במכרזי זוטא; הפירוט האמור יהיה פתוח לעיון הספקים והקבלנים הכלולים בו.
(ד) הודעה על מכרז זוטא לספקים או קבלנים הכלולים ברשימה תיעשה על ידי משלוח הודעה בדואר רשום עם אישור מסירה, או על ידי מסירה לידי הנמען בידי מזכיר המועצה או מי שהוא הסמיך לענין זה, לפי הפירוט להלן:
(1) אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 15,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 37,500 שקלים חדשים - לארבעה ספקים או קבלנים לפחות הכלולים ברשימה;
(2) אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 37,500 שקלים חדשים ואינו עולה על 75,000 שקלים חדשים - לששה ספקים או קבלנים לפחות הכלולים ברשימה.
(ה) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2) לסעיף קטן (ד), רשאי ראש המועצה לשלוח את ההודעה לשני ספקים או קבלנים לפחות, אם מקום עסקם נמצא בחוץ לארץ, ואין ספקים או קבלנים אחרים בארץ לטובין או לעבודה הנדרשים.
(ו) על אף האמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה), יהיה רשאי להשתתף במכרז זוטא כל ספק או קבלן הכלול ברשימה לסוג החוזה המוצע, אם ביקש זאת והגיש את מסמכי המכרז תוך המועד שנקבע להגשת הצעות.
9. מכרז פומבי (תיקון: תשמ"ט)
(א) רצתה מועצה מקומית להתקשר בחוזה הטעון מכרז פומבי, יפרסם ראש המועצה הודעה על כך ובה יפורטו:
(1) תיאור נושא החוזה המוצע;
(2) המקום והמועד האחרון להגשת מסמכי המכרז;
(3) המקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי מסמכי המכרז.
(ב) הודעה על מכרז פומבי תיעשה על ידי פרסומה בשני עתונים יומיים לפחות הנדפסים בישראל, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
(ג) פרסם ראש המועצה הודעה על מכרז פומבי, רשאי הוא גם לפרסמה ברבים בחוץ לארץ, או לשלוח את ההודעה לספקים או לקבלנים שמקום עסקם נמצא בחוץ לארץ, ובלבד שישלח את ההודעה לפחות לשני ספקים או קבלנים כאמור.
10. מסמכי המכרז (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ה)
(א) ראש המועצה או מי שהוא הסמיך לכך, ימציא לכל אדם המבקש להשתתף במכרז פומבי או במכרז זוטא, על פי בקשתו כאמור בסעיף 8(ו), ולכל אדם שראש המועצה פנה אליו בהודעה על מכרז זוטא, את מסמכי המכרז המפורטים להלן:
(1) תנאי המכרז, לרבות תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז;
(2) נוסח "מסמך הצעת המשתתף במכרז";
(3) נוסח של החוזה המוצע;
(4) לוח זמנים ותנאי תשלום;
(5) התכנית והמפרטים הנוגעים לביצוע החוזה;
(6) כתבי כמויות, טפסי הצעת מחירים;
(7) רשימת החמרים וכמויותיהם, ציוד העזר והמכונות שהמועצה תספק לצורך ביצוע העבודה נושא החוזה, ותנאי מסירתם;
(8) נוסחי הערבויות הבנקאיות הנדרשות, גובה הערבות ומשך הערבות;
(9) מעטפה הנושאת את מספר המכרז לשם הגשת מסמכי מכרז (להלן - מעטפת המכרז);
(10) התקשרות עם תאגיד ממשלתי כמשמעותו בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן - התאגיד), באישור שר הפנים, ובלבד שהתקיימו אלה:
התאגיד מהווה על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי החלטת הממשלה או על פי החוק שהקימו, זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלות אלה; או - התאגיד מבצע מטלה או שירות שהוטלו עליו לפי דין, או מספק שירות או מצרך חיוניים לציבור, וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלה או שירות אלה;
(11) כל מידע או מסמך אחרים שראש המועצה ימצא לנכון למסור או לדרוש, לרבות בדבר כושרו, נסיונו ויכולתו של המציע.
(ב) המצאת מסמכי מכרז פומבי תהא תמורת תשלום כפי שקבעה המועצה המקומית דרך כלל, לסוג של מכרזים או למכרז פלוני.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי ראש המועצה להחליט שלא להמציא את המסמכים המפורטים בפסקאות (3) ו-(5) של סעיף קטן (א), אלא להציגם לעיון במקום שיקבע; החליט ראש המועצה כאמור, יצרף למסמכי המכרז הודעה על המקום והמועד לעיון במסמכים.
(ד) תינתן הזדמנות סבירה ושווה לכל אדם לעיין במסמכי המכרז, כפי שפורטו בסעיף קטן (א), לבקר בנכס ולקבל הסברים לגביהם.
(ה) כל אדם שעיין במסמכי המכרז, שקיבל מסמכי מכרז או שביקר בנכס, יאשר זאת בכתב.
11. אומדן (תיקון: תשמ"ט)
(א) לפני תום המועד להגשת ההצעות יפקיד יושב ראש הועדה או מי שהוא הסמיך בתיבת המכרזים האמורה בסעיף 14(א), אומדן מפורט של ההוצאות או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצע.
(ב) היה נושא המכרז חוזה להעברת מקרקעין, יפקיד יושב ראש הועדה או מי שהוא הסמיך בתיבת המכרזים שומת מקרקעין שנערכה בידי שמאי מקרקעין.
(ג) האומדן או שומת המקרקעין (להלן - האומדן), יופקדו בתיבת המכרזים לפני תום המועד להגשת מסמכי המכרז.
12. המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז (תיקון: תשמ"ט)
המועד להגשת מסמכי המכרז ייקבע בהתחשב בנושא החוזה המוצע ותנאיו; המועד יהיה לא מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ-90 ימים מיום פרסום ההודעה, אולם רשאי יושב ראש ועדת המכרזים לקבוע מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז מאוחר מ-90 ימים מיום הפרסום האמור.
13. הגשת מסמכי המכרז (תיקון: תשמ"ט)
(א) המעונין להשתתף במכרז יגיש למועצה המקומית את מסמכי המכרז כמפורט בסעיף 10(א), וכן כל מסמך שידרוש ראש המועצה, כגון אישור פקיד השומה או רואה חשבון בגין ניהול ספרים כחוק, אישור רישום בפנקס הקבלנים וכיוצא באלה; נדרשו מסמכים כאמור - יהפכו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
(ב) מסמכי המכרז ייחתמו בידי המציע ויוגשו על גבי הטפסים שהומצאו בתוך מעטפת המכרז, כשהיא סגורה היטב, בדרך ובמועד שנקבעו בתנאי המכרז; המסמכים המפורטים בסעיף 10(א) (2) ו-(6) יוגשו בשני עותקים.
14. קבלת המסמכים במועצה (תיקון: תשמ"ט)
(א) עובד המועצה המקומית שראש המועצה מינה לכך יכניס כל מעטפת מכרז שנתקבלה המועצה המקומית לפני תום המועד להגשת מסמכי המכרז לתוך תיבה מיוחדת נעולה בשני מנעולים, שמפתחותיהם נשמרים בידי שני אנשים שראש המועצה הסמיך אותם לכך (להלן - תיבת המכרזים).
(ב) מעטפת מכרז שנתקבלה במועצה המקומית אחרי תום המועד להגשת מסמכי המכרז, לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח אותה ובלי לגלות את תכנה, זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.
(ג) מעטפת המכרז שנמסרה למשלוח בדואר רשום יראו אותה כאילו נתקבלה במועצה המקומית במועד מסירתה כאמור, וחותמת הדואר תשמש ראיה לכך.
(ד) מעטפת המכרז שנשלחה מחוץ לארץ, יראו אותה, על אף האמור בסעיף קטן (ג), כאילו נתקבלה במועצה המקומית במועד שבו הגיעה לדואר בישראל וחותמת הדואר תשמש ראיה לכך.
(ה) מעטפת מכרז שנמסרה בידי מגיש מסמכי המכרז (להלן - מסירה ידנית), תימסר לעובד המועצה המקומית כאמור בסעיף 14(א), ויראו אותה כאילו נתקבלה במועד הרשום באישור קבלתה.
15. פתיחת תיבת המכרזים (תיקון: תשמ"ט)
(א) לא לפני 7 ימים לאחר תום המועד להגשת מסמכי המכרז במקרה של משלוח בדואר, ולא יאוחר מ-14 ימים מתום אותו מועד, תיפתח תיבת המכרזים בידי האנשים שהוסמכו כאמור בסעיף 14(א).
(ב) נקבע בתנאי המכרז כי מסירה תהא במסירה ידנית בלבד, תיפתח תיבת המכרזים החל מתום המועד שנקבע להגשת מסמכי המכרז לפי סעיף 12 ולא מאוחר מ-14 ימים מהמועד שנקבע כאמור.
(ג) יושב ראש הועדה יפרסם הודעה על המקום והמועד בו תיפתח תיבת המכרזים לענין מכרז פלוני, ויציין בה, כי כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז; ההודעה תודבק בכניסה לבנין הראשי של המועצה, וכן בכניסה לבנין שבו תיפתח תיבת המכרזים, ותימסר לכל מעונין הפונה לשם קבלתה.
(ד) תיבת המכרזים תיפתח רק אם יהיו נוכחים חבר הועדה שקבעה הועדה, וכן עובדי המועצה שראש המועצה הסמיך לכך כאמור בסעיף 14(א).
(ה) כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים ורישום מסמכי המכרזים בפרוטוקול.
16. צורת ניהול הפרוטוקול (תיקון: תשמ"ט)
הפרוטוקול ינוהל בשני עותקים, שאחד מהם יימסר למשמורת לעובד המועצה המקומית שקבע לכך ראש המועצה.
17. רישום מסמכי מכרז (תיקון: תשמ"ט)
(א) משנפתחה תיבת המכרזים יוצאו ממנה המעטפות והאומדן הנוגעים למכרז, שלגביו נקבע מועד פתיחת מסמכי המכרז באותו יום; כל מעטפה תסומן במספר סידורי, ומספרן הכולל של המעטפות יירשם בפרטוקול.
(ב) לאחר הסימון, כאמור בסעיף קטן (א), תיפתח כל מעטפה, וחבר הועדה יחתום בראשי תיבות על כל גליון או חוברת כרוכה שהוצאו מכל מעטפה, וכן יחתום על גבי האומדן.
(ג) שמות המשתתפים במכרז, הסכום הכולל של כל אחד ממסמכי המכרז, מספר הגליונות שהוצאו מכל מעטפת מכרז והאומדן יירשמו בפרוטוקול, אולם לפני רישומם יכריז עליהם חבר הועדה שנקבע כאמור.
18. חוות דעת מומחה (תיקון: תשמ"ט)
(א) יושב ראש הועדה ימסור, ללא דיחוי, העתק של כל מסמכי המכרז שהוצאו מתיבת המכרזים, לידי המומחה שקבעה הועדה דרך כלל לאותו סוג של חוזים שאליו משתייך החוזה המוצע במכרז לשם קבלת חוות דעתו (להלן - המומחה).
(ב) לא נקבע מומחה, יכנס היושב ראש את הועדה והיא תחליט בדבר הצורך בהתייעצות במומחה ובדבר בחירתו.
(ג) נתגלתה במסמכי המכרז, בעת הבדיקה בידי מומחה או בידי הועדה, טעות חשבונית, תתוקן הטעות בידי יושב ראש הועדה ועל דעת הועדה; התיקון יירשם בפרוטוקול; נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר יחידות ובין המחיר של כל יחידה שצויין במסמכי המכרז, תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה.
18א. איסור ניהול משא ומתן (תיקון: תשנ"ז)
לא ינוהל משא ומתן עם משתתף במכרז בטרם נקבע הזוכה במכרז.
19. בירור פרטים (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ז)
(א) מבלי לפגוע בהוראות סעיף 18א, הועדה רשאית להזמין בעל הצעה, כדי לברר פרטים במסמכי המכרז שהגיש, וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך כל החלטה בהתאם לתוספת זו;
(ב) הבירור יעשה בידי הועדה או מי שהיא קבעה;
(ג) פרטי הבירור יירשמו בפרוטוקול.
20. פסילת מסמכי מכרז (תיקון: תשמ"ט)
(א) היה לועדה, אחרי עיון במסמכי המכרז, יסוד סביר לחשוב שכוונתו של בעל מסמכי המכרז היתה להוליך את הועדה שולל, על ידי שגיאות שנעשו במכוון, או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, רשאית היא - לאחר שנתנה לבעל מסמכי המכרז הזדמנות להביא טענותיו - להחליט שלא לדון עוד במסמכי המכרז שהגיש.
(ב) נראה לועדה אחרי עיון במסמכי המכרז ולאחר שניתנה לבעל מסמכי מכרז הזדמנות להביא טענותיו, כי המוצע במסמכי המכרז מבוסס על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות, או שהמחירים שצויינו בהם אינם סבירים, רשאית היא להחליט שלא לדון עוד במסמכי המכרז שהגיש.
(ג) מסמכי מכרז שהוגשו שלא בהתאם לתוספת זו או שלא בהתאם לתנאי המכרז, או שצורפה להם הסתייגות עקרונית או שינוי יסודי - פסולים.
(ד) נימוקי החלטות הועדה על פי תקנה זו יירשמו בפרוטוקול.
21. דיון במסמכי מכרז שנקבעו כהצעות (תיקון: תשמ"ט)
לאחר שהועדה סיימה את בדיקת כל מסמכי המכרז שהוגשו, ועיינה בחוות דעתו של מומחה ושל יועץ משפטי - אם ניתנו כאלה - ירשום יושב ראש הועדה את כל הסכומים המופיעים במסמכי המכרז שנותרו לדיון (להלן - ההצעות), ויקבע מתוכם את ההצעה הזולה ביותר, ולענין חוזה כאמור בסעיף 22(ד) - את ההצעה הגבוהה ביותר.
22. המלצות הוועדה (תיקון: תשמ"ט)
(א) ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ-15% ממחיר הטובין המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין.
(ב) בכפוף לאמור בצו זה, תמליץ הועדה על ההצעה הזולה ביותר, ובלבד שהמחירים המוצעים הם הוגנים וסבירים בהתחשב עם האומדן שנמסר כאמור בסעיף 11.
(ג) אם החליטה הועדה להמליץ על הצעה שאיננה הזולה ביותר, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה.
(ד) היה נושא המכרז חוזה למכירת מקרקעין או טובין של המועצה המקומית, תמליץ הועדה על ההצעה הגבוהה ביותר, כל עוד אינה נמוכה באופן בלתי סביר מן הסכום שנקבע באומדן; אולם הועדה רשאית להמליץ על הצעה שאיננה הגבוהה ביותר אם נוכחה שהדבר הוא לתועלת הציבור; החליטה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה.
(ה) הועדה רשאית, לאחר שנתנה לבעל ההצעה הזדמנות להביא טענותיו, שלא להמליץ על ההצעה הזולה ביותר בהתחשב בכשרו נסיונו או יכולתו של בעל ההצעה לבצע את החוזה המוצע או לעמוד בתנאיו; החליטה הועדה כאמור, תרשום הפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה; הוראה זו לא תחול על מכרז זוטא.
(ו) לא תמליץ הועדה דרך כלל, על הצעה, אם היתה זו ההצעה היחידה שהוגשה, או שנותרה יחידה לדיון בפני הועדה; המליצה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה.
(ז) הועדה רשאית שלא להמליץ על כל הצעה שהיא, אך עליה לרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה.
(ח) לא הוגשה כל הצעה למכרז או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה או על הצעה כלשהי או שהמועצה החליטה שלא לאשר הצעה של ראש המועצה לפי סעיף 123(ג) לצו זה, רשאית המועצה המקומית להתקשר בחוזה ללא מכרז, לאחר שהמועצה החליטה על כך ברוב חבריה, ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין עריכת מכרז לא תביא תועלת.
(ט) לאחר קבלת החלטה סופית של הועדה רשאי כל משתתף במכרז לעיין בהחלטתה הסופית של הועדה, ובהצעת הזוכה במכרז.
23. ביטול מכרז (תיקון: תשמ"ט)
(א) המועצה המקומית רשאית לבטל מכרז אם ועדת המכרזים החליטה על כך וראש המועצה אישר את החלטתה.
(ב) אין לפרסם מכרז אחר כאשר אין בין המכרז שבוטל כאמור בסעיף קטן (א) ובין המכרז האחר שוני מהותי, זולת אם לדעת הועדה נשתנו הנסיבות שגרמו להחלטה על הביטול.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאית המועצה המקומית לפרסם מכרז חדש אם לא הוגשה כל הצעה למכרז הנדון, או נדונה הצעה יחידה והוועדה לא המליצה עליה.
תוספת חמישית (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ט11)
(סעיף 185)
פרק א': פרשנות (תיקון: תשנ"ט)
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ט)
בתוספת זו -
"הגזבר" - גזבר המועצה או מי שהוא הסמיכו לכך;
"הקטלוג האחיד" - הגדרה אחידה לזיהוי טובין של המועצה שפרסם המנהל הכללי של משרד הפנים;
"המנהל" - מי ששר הפנים הסמיכו למנהל לענין תוספת זו או המנהל הכללי של משרד הפנים;
"ועדת רכש ובלאי" - ועדה שמינתה המועצה לפי סעיף 5 לאשר ביצוע רכישות למועצה, רישומן וגריעתן;
"יחידה" - יחידת רישום עצמאית כגון אגף, מחלקה, מוסד או כל מיתקן אחר של המועצה המחזיק במצאי, שרשם המצאי קבעו כיחידה;
"מחסן" - מקום ריכוז, רישום, אחסון וניפוק מלאי של המועצה;
"מלאי" - טובין המצויים במחסן של המועצה;
"מנהל מחסן" - עובד המועצה שמונה לנהל מלאי;
"מנהל רכש ואספקה" - מי שמונה בידי המועצה לפי סעיף 5 לרכישת טובין, לאחסנתם, להספקתם, לשמירה עליהם ולקביעת רמת המלאי או מי שהוא הסמיכו לכך;
"מספר קטלוגי" - מספר זיהוי של פריט טובין כפי שהוא מופיע בקטלוג האחיד;
"מצאי" - טובין בני קיימה שאינם מאוחסנים במחסן המועצה;
"טובין" - מיטלטלין שבבעלות המועצה או שנמסרו לה דרך שכירות, שאילה או רשיון לרבות כאלה שנתרמו או שנרכשו מכספי תרומה;
"פנקס" - רשימה בספר המלאי והמצאי של המועצה, ערוכה לפי מספרים קטלוגיים;
"רבעון" - פרק זמן של 3 חודשים שתחילתו ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של אותה שנת כספים;
"רכישה" - לרבות שכירות ושאילה של טובין;
"רמת מלאי" - כמות או שווי כספי של מלאי במחסן;
"רשם מצאי" - עובד המועצה שמונה לנהל רישום מצאי של טובין במועצה.
פרק ב': כללי (תיקון: תשנ"ט)
2. רכישת טובין וניהול מחסן (תיקון: תשנ"ט)
המועצה תסדיר את רכישותיה, תנהל את מחסניה ואת הטובין שלה בהתאם להוראות אלה.
3. ניהול פנקס (תיקון: תשנ"ט)
המועצה תנהל פנקס באחד מן האמצעים הנמצאים המפורטים להלן:
(1) מערכת עיבוד נתונים אוטומטית מרכזית לניהול טובין שעליה יורה המנהל;
(2) מערכת עיבוד נתונים אוטומטית נפרדת, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(א) מערכת עיבוד הנתונים מאפשרת מעקב אחר הרישום של החשבון הנגדי בהנהלת החשבונות של המועצה ואיתור התיעוד המתאים;
(ב) נתקבל דיווח על יתרות כספיות במתכונת שעליה הורה רואה החשבון של המועצה;
(ג) המערכת מאפשרת את העברת הדיווח למערכת עיבוד נתונים מרכזית באמצעים ממוכנים;
(ד) תכנון עיבוד הנתונים יהיה בהתאם להוראות כל דין ויאפשר בדיקה פנימית ובקרת נתונים;
(3) לפי בקשת ראש המועצה - בדרך אחרת שעליה הורה רואה חשבון שהמנהל מינה לאותה מועצה ובאופן שהורה.
4. איסור מחיקה (תיקון: תשנ"ט)
(א) כל הרישומים בטפסים המשמשים להסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין לפי הוראות אלה ייעשו ללא מחיקות.
(ב) תיקון רישום, כאמור בסעיף קטן (א), לא ייעשה בדרך של מחיקה, אלא בדרך של כתיבת הנתון החדש בשורה חדשה בציון שם מבצע התיקון, תאריך ביצועו והשורה שאותה מתקנים.
פרק ג': הסדר רכישות (תיקון: תשנ"ט)
5. מינויים (תיקון: תשנ"ט)
מועצת המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי.
6. תכנון צריכה תקופתי (תיקון: תשנ"ט)
מנהל רכש ואספקה, בשיתוף עם מנהלי היחידות ומנהלי המחסנים ובתיאום עם הגזבר, יכין בכל רבעון, תחזית ותכנית צריכה, בהתאם לצורכי היחידות והמחסנים ובהתאם לתקציב המאושר של המועצה באותה שנה ולתזרים המזומנים שלה.
7. קביעת פריטים בתכנון (תיקון: תשנ"ט)
ועדת רכש ובלאי תקבע את הפריטים שייכללו בתכנון הצריכה התקופתי, כאמור בסעיף 6 בעבור היחידות והמחסנים.
8. אישור ועדת רכש ובלאי (תיקון: תשנ"ט)
לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת רכש ובלאי שניתן באמצעות מנהל רכש ואספקה, ובכפוף להוראות כל דין.
9. רכישה ללא אישור הועדה (תיקון: תשנ"ט)
(א) על אף האמור בסעיפים 7 ו-8 רשאי מנהל רכש ואספקה לרכוש טובין ללא אישור מאת ועדת רכש ובלאי, אם לדעתו הרכישה הכרחית ודחופה, ובלבד שסכום הרכישה אינו עולה על הסכום המזערי הקבוע בסעיף 8(א) לתוספת הרביעית לצו ובהתאם לתקציב המאושר.
(ב) לצורך מימון רכישות שוטפות רשאית ועדת רכש ובלאי לאשר למנהל רכש ואספקה סכום נמוך מהסכום המזערי האמור בסעיף קטן (א); לא אישרה הועדה סכום כאמור, יחולו הוראות סעיף 8.
(ג) מנהל רכש ואספקה ירכוש טובין כאמור בסעיף קטן (ב) ועל סמך הצעות מחיר שהגישו לו ספקי הטובין שאליהם פנה; הצעות כאמור יירשמו באופן השוואתי ויעמדו לעיון ועדת רכש ובלאי, לפי דרישתה.
(ד) מנהל רכש ואספקה ידווח לועדת רכש ובלאי על רכישה שביצע בהתאם לסמכויותיו המפורטות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לפי דרישתה.
10. חילוקי דעות (תיקון: תשנ"ט)
נתגלעו חילוקי דעות בין מנהל רכש ואספקה ובין ועדת רכש ובלאי יכריע בהם ראש המועצה.
11. טופס הזמנה (תיקון: תשנ"ט)
(א) רכישה תבוצע בטופס הזמנה שייחתם בידי מנהל רכש ואספקה והגזבר.
(ב) טופס ההזמנה יכלול תיאור מלא של הטובין שהוזמנו ופרטים נוספים על אודותם, לרבות כמות, מחיר יחידה, תנאי תשלום, תנאי משלוח, אופן אריזה, מועדי אספקה ותקופת אחריות.
(ג) טופסי הזמנות לרכישות יסומנו במספרים עוקבים.
פרק ד': ניהול מחסנים (תיקון: תשנ"ט)
12. מחסן (תיקון: תשנ"ט)
ראש המועצה רשאי, לאחר התייעצות עם מנהל רכש ואספקה, להחליט על הקמת מחסן, על הטובין שיאוחסנו בו ועל העברתו או חיסולו.
13. אחסנה (תיקון: תשנ"ט)
טובין הנרכשים בעבור המועצה המקומית ואינם מסופקים ישירות ליחידות הצורכות, יאוחסנו במחסן בלבד, ויירשמו בידי מנהל המחסן כמלאי.
14. הוצאת טובין ממחסן (תיקון: תשנ"ט)
לא יוצאו טובין ממחסן אלא לפי הוראות פרק זה.
15. ניהול ואחזקת מחסן (תיקון: תשנ"ט)
(א) מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם הגזבר, יקבע לגבי כל מחסן במועצה את סוגי הטובין שיאוחסנו בו ואת רמת המלאי של כל סוג כאמור.
(ב) מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם הגזבר, יבדוק ויעדכן לפחות אחת לשנה, את סוגי הטובין ורמות המלאי של הטובין בכל מחסן.
(ג) מנהל רכש ואספקה יוודא שכמות הטובין שבמחסן תהיה בהתאם לרמת המלאי שנקבעה.
16. זיהוי טובין (תיקון: תשנ"ט)
מנהל המחסן או רשם המצאי, לפי הענין, יזהה את הטובין שבאחריותו ויגדירם לפי הקטלוג האחיד.
17. תו זיהוי (תיקון: תשנ"ט)
מנהל המחסן יציין, ליד מקום אחסונו של כל פריט במלאי, את מספרו הקטלוגי ואת תיאורו כאמור בסעיף 16.
18. אחסון לפי תעודה (תיקון: תשנ"ט)
טובין יאוחסנו במחסן לפי תעודת כניסה כאמור בסעיף 20 בלבד.
19. התאמה לתעודת משלוח (תיקון: תשנ"ט)
כמות הטובין המתקבלים במחסן, טיבם ואריזתם, יתאימו להזמנה לרכישה ולחשבון או לתעודת המשלוח; התעורר ספק בזיהוי הטובין ישותף מומחה הבקיא בבדיקת אותם טובין.
20. תעודת כניסה (תיקון: תשנ"ט)
(א) תעודת כניסה תכלול פרטים בדבר ספק הטובין, מספר ההזמנה, מספר תעודת המשלוח, פרטי החשבונית, מספק קטלוגי, תיאור הטובין והכמות שנתקבלה בפועל.
(ב) כל פריטי הטובין המתקבלים במחסן מספק אחד באותו משלוח, יירשמו בידי מנהל המחסן בתעודת כניסה נפרדת, שתישא מספר סידורי עוקב.
(ג) מנהל המחסן ימלא את תעודת הכניסה במספר העותקים הדרוש בטופס שיועד לכך.
(ד) סופק פריט בכמות קטנה מן הכמות המוזמנת או מן האמור בתעודת המשלוח או בחשבון, תירשם בתעודת הכניסה ובתעודת המשלוח רק הכמות שנתקבלה בפועל.
(ה) סופק פריט טובין בכמות גדולה מן הכמות המוזמנת או מן האמור בתעודת המשלוח או החשבון, תוחזר יתרת הכמות לספק ובתעודת הכניסה ובתעודת המשלוח תירשם רק הכמות שהוזמנה בפועל.
(ו) נתגלו נזק או השחתה או פגם בטובין שבמשלוח, כולם או חלקם, תירשם בתעודת הכניסה ובתעודת המשלוח רק כמות הטובין התקינה שנתקבלה, והטובין שנשחתו או שניזוקו או הפגומים כאמור, לא יתקבלו ויוחזרו לספק בצירוף תעודת החזר ובציון סיבת ההחזר.
21. רישום טובין במחסן (תיקון: תשנ"ט)
(א) מנהל המחסן ינהל רישום פנימי של פריטי הטובין ובו יפרט את תנועות הפריטים בתוך המחסן לפי סוגם וסיווגם בקטלוג האחיד.
(ב) רישום הטובין כאמור בסעיף קטן (א) יעודכן באופן שוטף לפי תעודת הכניסה, תעודת הניפוק ותעודת ההחזר.
22. שמירת הטובין במחסן (תיקון: תשנ"ט)
(א) טובין יאוחסנו במחסן בצורה המאפשרת את שמירתם ואת החזקתם המתאימה, היעילה, החסכונית והבטיחותית.
(ב) טובין ירוכזו במחסן לפי הוראות כל דין לענין בטחון ובטיחות, לרבות הוראות בדבר אחסון חומרי נפץ, חומרים דליקים, חומרים רעילים וחומרים מסוכנים אחרים.
(ג) מחסן יתוחזק, יאובטח ויצויד בפני גניבה, פריצה, שריפה, נזקי מים וחדירת עופות, מכרסמים, זוחלים ומזיקים אחרים.
(ד) תנאי הבטיחות במחסן ייבדקו, אחת לשנה לפחות, בידי מהנדס בטיחות.
(ה) מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם המרכז את הטיפול בנושא הביטוח במועצה, יוודא שקיים כיסוי ביטוחי מתאים לאובדן, לגניבה ולנזק אחר למלאי ולמצאי במסגרת פוליסת הביטוח של המועצה, זולת אם החליטה המועצה שלא לבטח טובין אלה.
(ו) מנהל רכש ואספקה יקבע את צורת הדיווח לחברת הביטוח ולגזבר על נזקים שנגרמו למלאי ולמצאי.
23. חתימה על טופסי דרישה לניפוק (תיקון: תשנ"ט)
(א) ראש המועצה יקבע את הרשאים לחתום על טופסי דרישה לניפוק טובין ביחידות השונות במועצה; רשימת הרשאים לחתום כאמור, ודוגמאות חתימותיהם יועברו למנהל רכש ואספקה.
(ב) טובין שבמלאי ינופקו לפי טופס דרישה שיישא מספר סידורי עוקב חתום בידי מי שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) ובידי הגזבר.
24. תעודת הניפוק (תיקון: תשנ"ט)
(א) מנהל מחסן ינפק טובין שבמלאי בהתאם לטופס דרישה ולפי תעודת ניפוק, שתישא מספר סידורי עוקב.
(ב) עותקים של תעודת הניפוק יימסרו למנהל המחסן ולרשם המצאי.
25. איסור הנפקה (תיקון: תשנ"ט)
(א) לא ינופקו טובין אלא לעובד המועצה שפרטיו רשומים בטופס הדרישה ולאחר שאומתה זהותו; בעת קבלת הטובין יחתום העובד על תעודת הניפוק.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אדם שאינו עובד המועצה המועסק בידי המועצה לביצוע עבודה רשאי לקבל לשימושו טובין ממחסן המועצה, בהתאם להוראות אלה.
26. ספירת מלאי (תיקון: תשנ"ט)
(א) אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך ספירת מלאי (להלן - הספירה) בכל מחסני המועצה; מנהל רכש ואספקה אחראי לספירה שתיערך בפיקוח מבקר המועצה, ובהשתתפות הגזבר או מי שהוא הסמיכו לכך.
(ב) בעת ספירת המלאי ייסגרו מחסני המועצה לכניסה של טובין ולהוצאתם מהם, למעט במקרים חריגים ובאישור מנהל רכש ואספקה.
(ג) תוצאות הספירה יירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי של הפריטים, תיאורם והכמויות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירה; מבצעי הספירה יחתמו על הטפסים.
27. השוואת תוצאות (תיקון: תשנ"ט)
הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס הטובין; היתה אי התאמה בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור, יעביר הגזבר, בכתב, לועדת רכש ובלאי, את כל הנתונים בצירוף הסברים בכתב מאת מנהל המחסן ומנהל רכש ואספקה על פשר ההפרשים.
28. ממצאי ההשוואה (תיקון: תשנ"ט)
(א) ועדת רכש ובלאי תחליט אילו פעולות לנקוט להתאמת תוצאות הספירה לרשום בפנקס הטובין.
(ב) עותק מנתוני ההשוואה כאמור בסעיף 27 ועותק מהחלטת ועדת רכש ובלאי כאמור בסעיף קטן (א) יועברו למנהל המחסן ורשם המצאי, והם יעדכנו את פנקס הטובין לא יאוחר מ-60 ימים מתחילת כל שנת כספים, בהתאם לתוצאות הספירה ולהחלטת ועדת רכש ובלאי.
29. טובין בלתי ראויים לשימוש (תיקון: תשנ"ט)
טובין בלתי ראויים לשימוש יימכרו על ידי מנהל רכש ואספקה לפי הוראות כל דין החלות על מכירת טובין, ואם אינם ניתנים למכירה, תחליט עדת רכש ובלאי על ייעודם.
פרק ה': רישום וניהול מצאי (אינוונטר) (תיקון: תשנ"ט)
30. רישום מצאי (תיקון: תשנ"ט)
(א) רשם המצאי ינהל רישום מרוכז של המצאי במועצה, על יחידותיה, בפנקס הטובין.
(ב) המצאי יסומן בסמל המועצה, בסימון שככל האפשר אינו ניתן למחיקה.
(ג) כל יחידה במועצה שבה קיים מצאי, תופיע ברישומי המועצה כיחידת רישום עצמאית, כפי שיורה רשם הטובין, ותצוין במספר זיהוי נפרד.
(ד) מנהל יחידה, או עובד היחידה שמונה לכך בידו, ינהל את רישום המצאי באותה יחידה.
31. השאלת פריט מצאי (תיקון: תשנ"ט)
השאלת פריטי מצאי או העברתם לעובדי המועצה לצורך ביצוע תפקידיהם או מיחידת רישום אחת ליחידת רישום אחרת יתועדו בידי רשם המצאי בטופס המיועד לכך ויפורטו בו מספרו הקטלוגי של הפריט, תיאורו, כמותו, תנאי השאלתו ומועד החזרתו.
32. אישור ראש העירייה (תיקון: תשנ"ט)
אין להשאיל פריטי מצאי למי שאינו עובד המועצה אלא באישור ראש המועצה או מי שהוסמך בידו.
33. ספירת מצאי (תיקון: תשנ"ט)
אחת לשנה, במועד שיקבע רשם המצאי תיערך ספירת המצאי בכל יחידה לפי טופס המיועד לכך בהתאם לסעיפים 26(א) ו-(ג), 27 ו-28, בשינויים המחויבים, וממצאיה יועברו לרשם המצאי.
34. דיווח על נזקים (תיקון: תשנ"ט)
מנהלי היחידות ידווחו לרשם המצאי על נזקים שנגרמו למצאי לפי סדרי דיווח שעליהם הורה רשם המצאי (להלן - דו"ח).
35. גריעת פריט (תיקון: תשנ"ט)
גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן, או השבתה או מכל סיבה אחרת, תיעשה רק באישור ועדת רכש ובלאי, ערכו של הפריט ייקבע בהתאם למחיר השוק של פריט זהה חדש בעת הגשת הדו"ח."
נספח א'-ב'5
_________________________________
1 (א) ק"ת תשי"א, 178; ק"ת תשכ"ב, 280, 429, 1067, 1147, 1392, 2485; תשכ"ג, 1998; תשכ"ד, 360, 980; תשכ"ה, 440; תשכ"ו, 158, 470, 2159, 1023; תשכ"ז, 2830, 1313, 107; תשכ"ח, 330; תשכ"ט, 974, 1966, 1852, 1781, 1550, 2208; תש"ל, 19; תשל"א, 244, 862, 1475; תשל"ב, 721, 1327, 1638; תשל"ג, 507, 665, 680, 1497, 1792; תשל"ד, 69, 1248, 1311, 1378, 1389; תשל"ה, 7; תשל"ו, 272, 1221, 1853, 1915, 2714; תשל"ז, 296, 449, 675, 805, 1953, 1988, 2589; תשל"ח, 903, 1266; תשל"ט, 1045, 1044, 1591, 1592, 1769; תש"ם, 1281, 765, 1637, 1979, 2064, 2096; תשמ"א, 191, 364, 506, 1013, 1100, 1183, 1280; תשמ"ב, 323, 380, 374, 708, 772, 817, 920, 1180, 1403; תשמ"ג, 76, 816, 986, 1039, 1211, 1404, 1724; תשמ"ד, 139, 282, 1131, 1578, 2468, 2650; תשמ"ה, 71, 419, 477, 478, 752, 1064, 1614; תשמ"ו, 198, 413, 508, 1390, תשמ"ז, 268, 1250; תשמ"ח, 589, 654, 667, 655, 1021, 928, 828, 876; תשמ"ט, 652, 564, 552, 882, 894, 1139, 1437; תש"ן, 618, 692, 749; תשנ"א, 167, 200, 262, 377, 479, 727, 1055, 1170; תשנ"ב, 316, 661, 1027; תשנ"ג, 771, 914; תשנ"ד, 105, 1212; תשנ"ה, 380, 707, 883, 1198, 1507, 1569; תשנ"ו, 182, 708, 709, 755, 880, 904; תשנ"ז, 18, 656, 866; תשנ"ח, 509, 586, 587, 709, 1120; תשנ"ט, 115, 196, 319, 1087; תש"ס, 333, 434; תשס"א, 223, 224, 378, 679, 809, 932; תשס"ב, 110, 757, 1275; תשס"ג, 56, 549; תשס"ה, 560, 759; תשס"ו, 267, 259, 490, 1072; תשס"ז, 2, 3, 9, 17, 18, 178, 462, 598, 1133; תשס"ח, 107, 124, 1396, 1397. תשס"ט, 31; תש"ע, 107, 1004, 1005, 1006, 1043, 1044, 1045.
ס"ח תשנ"א, 74. (ראה הערה 9).
י"פ תשנ"ג, 3535.
(ב) איזכורי התיקונים עד תשכ"ב אינם מובאים כי תיקון הצו משנת תשכ"ב החליף כמעט את כל סעיפי הצו.
(ג) סעיף 74 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 111) מתקן סעיפים המפורטים להלן מפקודת העיריות והחלים על מועצות אזוריות, לפי סעיף 75(ג) לחוק המתקן ואלה הסעיפים מפקודת העיריות: 34א, 142א, 142ב, 142ג, 167, 167ב, 170, 170ג2, 170ג3, 171, 191, 192, 203, 206, 210, 213 ו-249.
2 הסעיף הושמט כיון שכולו הינו ביטול של צווים קודמים.
3 התחום ותאריך ההקמה של המועצות המקומיות אינו מובא.
4 במקור מופיע בסעיף 9 לתוספת השלישית "מכהונת" כפי הנראה מתוך טעות.
5 נוסח הטפסים שבנספחים לתוספת החמישית אינו מובא.
6 פורסמה הודעה לפי סעיף 6 (י"פ תשמ"ח, 3010; תשמ"ט, 372) בדבר קביעת מספר החברים של עיריות ומועצות מקומיות.
7 פורסמה הודעה במסגרת 193(ב) (י"פ תשמ"ט, 1991) הקובעת כי גזבר המועצה רשאי, באישור המועצה, להסמיך עובד אחר להשתמש בסמכויותיו לפי הסעיף האמור עד לסכום של 1750 ש"ח.
8 סעיף 2 לצו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס' 9), התשמ"ט-1989 (ק"ת תשמ"ט, 1437) (להלן - הצו המתקן) קובע תחילת תיקון התוספת הרביעית לפי הצו המתקן ביום 21.12.89.
9 (א) סעיפים 10 ו-11 לחוק ההסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונות), תשנ"א-1991 (ס"ח התשנ"א, 74) קובעים ביחס לארנונה כללית במסגרת פרק 10 לצו:
"10. תיקון פקודת העיריות
בסעיף 274ב לפקודת העיריות, בסופו יבוא:
(ג) המועצה לא תטיל ארנונה על קווי תשתית ומיתקני חיבור; אין בהוראה זו כדי למנוע הטלת ארנונה על מיתקני ייצור, השנאה (טרנספורמציה) או איחסון הצמודים לקרקע; לענין זה -
"קווי תשתית" - קווים עיליים או תת-קרקעיים להולכה או להעברה של חשמל, בזק כהגדרתו בחוק הבזק, התשמ"ב-1982, מים, ביוב, נפט גלמי, מוצרי נפט או גז טבעי, והקרקע שבה או שמעליה הם עוברים;
"מיתקני חיבור" - עמודים, תיבות, ארגזים, גובים תת-קרקעיים, מאגדים, מסגרות סעף, תיבות הסתעפות, עוגנים ואבזרים אחרים שאליהם מחוברים קווי תשתית או שבהם הם מושחלים, והקרקע שמתחת למיתקנים אלה, ובלבד ששטח הקרקע שמתחת לבסיסו של מיתקן יחיד כאמור אינו עולה על 32 מטרים רבועים.
11. תחולה על מועצות מקומיות
הוראות סעיף 10 יחולו גם על מועצות מקומיות, וצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, צו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953, וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, יתוקנו לפי זה."
ב) סעיפים 4 ו-5 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (ס"ח תשנ"ו, 23) קובעים:
"4. תיקון פקודת העיריות
בפקודת העיריות (נוסח חדש) -
(2) בסעיף 269, אחרי ההגדרה "נכסים" יבוא:
"רחוב" - לרבות מסילת ברזל כמשמעותה בסעיף 2 רישה ופסקאות (1) ו-(2) לפקודת מסילות הברזל (נוסח חדש), התשל"ב-1972, וכן מיתקנים לצורך מסילת הברזל או בקשר אליה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנה;
5. תחולה על מועצות מקומיות
הוראות סעיף 4(2) יחולו גם על מועצות מקומיות, וצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, צו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953, וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, יתוקנו בהתאם."
10 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ג, 3535; תשס"ג, 3863) בדבר קביעת מספר החברים של עיריות ומועצות מקומיות, לפי סעיף 6 לפקודת המועצות המקומיות (א).
11 סעיפים 3 ו-4 לצו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשנ"ט-1998 (ק"ת תשנ"ט, 121) קובעים לגבי תיקון סעיף 185 והתוספת החמישית:
"3. תחילה
תחילתו של צו זה שלושה חודשים מיום פרסומו. (החוק פורסם ביום 3.12.98).
4. הוראת מעבר
בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של צו זה יושלמו רישומם וסימונם של כל פריטי המלאי והמצאי של המועצה בהתאם להוראות צו זה."
12 (בוטל)
13 סעיף 139 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (ס"ח תשס"א, 488) קובע לגבי סעיף 147:
"139. ביטול סמכויות הרשות המקומית
(א) החל ביום תחילת פעילות החברה תהיה כל אחת מן הרשויות המקומיות שבתחום החברה (להלן - הרשות המקומית) משוחררת מחובותיה לאספקת שירותי מים ושירותי ביוב וכן מחובותיה לביצוע פעילות נוספת שהיא העבירה לחברה, ויינטלו ממנה סמכויותיה עח פי כל דין בכל הנוגע לאספקתם ולהטלה ולגביה של תשלומי חובה בקשר אליהם; ואולם אין בכך כדי לגרוע מחובות הרשות המקומית כבעלת מניות בחברה.
(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), הרשות המקומית לא תפעל, לענין אספקת שירותי מים ושירותי ביוב ולענין שהיא העבירה לחברה, כאמור בהוראות החוקים האלה ובתקנות ובחוקי העזר שהותקנו מכוחם, לפי הענין:
(1) סעיפים 235(2), 237 ו-238 לפקודת העיריות;
(2) סעיף 147 לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, ולצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953, וסעיף 63(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958;
(3) פקודת העיריות (אספקת מים);
(4) חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962;"
14 פורסמה הסמכה (י"פ תשס"ד, 1787) לפי סעיף 186ה(ג) לפקודה, המסמיכה כל ממונה על מחוז לאשר תקציב מילואים, לגבי המועצות המקומיות בתחום המחוז שעליו הוא ממונה.
15 סעיף 75(2) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 122) קובע:
"34א. תחולת הוראות מפקודת העיריות על מועצות מקומיות
(א) הוראות סעיפים 142א עד 142ג, 167(ה), 167ב, 170(ב) 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 191, 192, 203, 206, 210, 213 ו-249ב, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.
(ב) צו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, צו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953, וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, יתוקנו לפי סעיף קטן (א)."
16 סעיף 2 לצו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 490) קובע לגבי תיקון סעיף 146א:
"2. תחילה
תחילתו של צו זה ביום תחילתן של תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006.
____________________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ