אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו היטלי סחר (היטל מחקר בענפי הפלסטיקה והגומי), התשנ"ב-1992

צו היטלי סחר (היטל מחקר בענפי הפלסטיקה והגומי), התשנ"ב-1992

צו היטלי סחר (היטל מחקר בענפי הפלסטיקה והגומי), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33, 35, 36 ו-37 לחוק היטלי סחר, התשנ"א-1991 (להלן - החוק), ועל פי בקשת ארגון היצרנים שחבריו מעסיקים את המספר הגדול של עובדים בענפי הפלסטיקה והגומי, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"הממונה" - המנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר או מי שהוא הסמיכו, בכתב, לענין צו זה;
"טובין" - חמרי גלם העשויים, במלואם או בחלקם, פולימרים, אלסטומרים או גומי, מכל סוג שהוא (להלן - חומרי גלם), או מוצרים המיוצרים מחמרי גלם, למעט נעליים (להלן - מוצרי פלסטיקה או גומי);
"ייצור טובין" - לרבות חלק מתהליך הייצור וכן כל פעולת השבחה;
"עוסק" - עוסק מורשה כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - חוק מע"מ), שעסקו או חלק מעסקו באלה או באחד מהם:
(1) ייצור טובין בין בעצמו ובין על ידי אחרים;
(2) ייצור טובין עבור עוסק אחר;
"מחזור" - סך כל העסקאות שעל העוסק לדווח עליהן לגבי תקופת דו"ח בדו"ח תקופתי כמשמעותו בסעיף 67 לחוק מע"מ;
"תקופת דו"ח" - כמשמעותה בסעיף 34 לחוק.
2. הקמת הקרן
מוקמת בזאת קרן לקידום המחקר, השיווק, ההכשרה המקצועית ושיפור תהליכי הייצור או איכות המוצר בענפי הפלסטיקה והגומי.
3. קביעת היטל
(א) עוסק ישלם לקרן, על ייצור טובין, היטל מחקר בשיעור מן המחזור כמפורט להלן:
(1) חמרי גלם שלא ליצוא - 0.05%;
(2) חמרי גלם לייצוא שיוצאו בפועל - 0.025%;
(3) מוצרי פלסטיקה וגומי שלא לייצוא - 0.1%;
(4) מוצרי פלסטיקה וגומי לייצוא שיוצאו בפועל - 0.05%.
(ב) עוסק המייצר בנוסף לטובין מצרכים אחרים, ישלם היטל מחקר בשיעור היחס בין מחזורו הכללי ובין מחזור הטובין.
4. המצאת דין וחשבון
דין וחשבון לתקופת הדו"ח ימציא עוסק לממונה תוך 15 ימים לאחר תקופת הדו"ח.
5. דרך תשלום ההיטל
היטל מחקר לגבי תקופת דו"ח מסויימת, ישולם בעת הגשת הדין וחשבון התקופתי, כאמור בסעיף 35 לחוק, באמצעות שובר תשלום באחד הבנקים המפורטים על השובר או ישירות במשרדי הממונה.
6. פטור
היטל מחקר אינו חל על עוסק שמחזורו השנתי הוא פחות מ-200,000 שקלים חדשים.
7. הוצאות כספיות
כל הוצאה כספית של הקרן טעונה חתימה בכתב של חשב משרד התעשיה והמסחר או מי שהסמיך לענין זה מבין נציגי משרד התעשיה והמסחר בהנהלת הקרן.
8. רואה חשבון
הנהלת הקרן תמנה רואה חשבון אשר יבדוק באורח סדיר את פעולת הקרן ויגיש להנהלת הקרן, אחת לשנה, מאזן ודין וחשבון שנתיים.
9. שמירת דינים
צו זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.
10. מניעת תשלום כפל
עוסק המשלם היטל מחקר לקרן אחרת, שהוקמה מכוח הכוח, יהיה פטור מחובת ההיטל לפי צו זה.
11. ביטול
צו שעת חירום (היטל מחקר לתעשיית הפלסטיקה), התשל"ט-1978, וצו שעת חירום (היטל מחקר והכשרת כוח אדם בענף הגומי), התשמ"ט-1989 (להלן - הצווים הקודמים) - בטלים.
12. תוקף2
תקפו של צו זה עד יום ז' בטבת התשנ"ג (31 בדצמבר 1992).
13. הוראות מעבר
(א) עוסק שלא סילק את ההיטל שחב בו לפי הצווים הקודמים חייב, על אף ביטולם, לסלק את החוב האמור תוך 14 ימים מיום דרישת הממונה.
(ב) כל הזכויות, הכספים, הנכסים, ההתחייבויות והחובות שהיו לקרנות שהוקמו לפי הצווים הקודמים, יועברו לקרן המוקמת בצו זה.
_________________________________
1 קת"ם תשנ"ב, 1675; תשנ"ג, 1581.
2 סעיף 1 לצו היטלי סחר (היטלי מחקר בענפי הטקסטיל וההלבשה, ובענפי הפלסטיקה והגומי - קיום תוקף) (קת"ם תשנ"ג, 1581) קובע:
"1. על אף האמור בסעיף 12 בצו היטלי סחר (היטל מחקר בענפי הטקסטיל וההלבשה, התשנ"ב-1992, ובצו היטלי סחר (היטל מחקר בענפי הפלסטיקה והגומי), התשנ"ב-1992, סעיפים 1, 2, 7 ו-8 בצווים אלה עומדים בתוקף".
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ