אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), התשס"ד-2004

צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), התשס"ד-2004

צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח משולב], התשל"ט-1979 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ח)
בצו זה -
"הרשות" - מנהל מינהל הכימיה ואיכות הסביבה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה, או סגנו;
"הרשימות" - רשימות בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני, שראשי פרקים שלהן מפורטים בתוספת הראשונה - חומרי מקור, ובתוספת השניה - חומרים דו-שימושיים, המבוססות על הרשימות הקבועות במשטרים ואמנות בין-לאומיים בתחום האמור שישראל החליטה לפעול לפיהם, ואשר עותק שלהן מופקד לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ובאתר האינטרנט שלו;
"ועדת המנכ"לים" - המנהל הכללי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, יחד עם המנהל הכללי של משרד הביטחון והמנהל הכללי של משרד החוץ;
"טובין" - חומרים, גורמים ביולוגיים, ציוד ומערכות ציוד לרבות רכיבים וחלקים שלהם;
"טכנולוגיה" - מידע מסוים הדרוש לפיתוח או לייצור של כל פריט הנכלל בתוספת הראשונה ובתוספת השניה או השימוש בו, למעט מידע שהוא נחלת הכלל ומחקר מדעי בסיסי; המידע האמור יכול שיהיה נתונים טכניים או סיוע טכני;
"ייצוא" לרבות העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית כהגדרתם בחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007;
"ייצור" - לרבות הנדסת ייצור, שילוב (אינטגרציה), הרכבה, ביקורת, ניסויים ואבטחת איכות;
"מוסד רפואי" - כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;
"מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;
"מחקר מדעי בסיסי" - עבודה ניסיונית או תאורטית שמטרתה העיקרית רכישת ידע חדש בנוגע לעקרונות היסוד של תופעות ועובדות הניתנות לצפיה, ואשר אינה מכוונת בעיקרה אל עבר מטרה או יעד מעשיים מסוימים;
"מידע שהוא נחלת הכלל" - טכנולוגיה זמינה, בלא מגבלות על המשך הפצתה; מגבלות על זכויות יוצרים אינן מוציאות טכנולוגיה מכלל היותה נחלת הכלל;
"נתונים טכניים" - לרבות תכניות-אב, תכניות, שרטוטים, דגמים, נוסחאות, שרטוטים הנדסיים ומפרטים, ספרי הוראות הפעלה כתובים או מתועדים על גבי מדיה מגנטית, אופטית או כל מדיה אחרת.
"סיוע טכני" - לרבות הוראה, הכשרה, הדרכה, העברת בקיאות, ייעוץ, ולרבות העברת נתונים טכניים;
"פיתוח" - לרבות השלבים טרם ייצור, הכוללים תכנון, חקר תכנון, וניתוחו, תפיסת תכנון, הרכבה וניסוי של אבות-טיפוס, סדרות ייצור ניסיוניות ונתוני תכנון, תהליך הפיכת נתוני התכנון למוצר, תכנון תצורה, שילוב (אינטגרציה) ושרטוטי פריסה;
"שימוש" - לרבות הפעלה, התקנה, תחזוקה, תיקון ושיפוץ.
2. מטרות
מטרות צו זה, כחלק ממאמצי ישראל לסייע בשמירת השלום בעולם ויציבותו ובמניעת תפוצת נשק בלתי קונבנציונלי וטרור בלתי קונבנציונלי, הן:
(1) איסור על ייצוא מישראל של טובין, טכנולוגיה ושירותים המיועדים לשמש בפיתוח וייצור של נשק כימי, ביולוגי או גרעיני;
(2) פיקוח על ייצוא מישראל של טובין, טכנולוגיה ושירותים שניתן לעשות בהם שימוש בפיתוח וייצור של נשק כימי, ביולוגי או גרעיני.
3. איסור ייצוא
לא ייצא אדם טובין, טכנולוגיה או שירותים ביודעו כי הם נועדו לשמש בפיתוח או בייצור של נשק כימי, ביולוגי או גרעיני.
4. רישיון ייצוא
(א) לא ייצא אדם טובין המפורטים ברשימות, או טכנולוגיה ושירותים הקשורים לטובין כאמור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא על פי רישיון שנתנה הרשות על פי צו זה (להלן - רישיון).
(ב) גוף שהוא מוסד רפואי או מוסד להשכלה גבוהה, המייצא מישראל גורם ביולוגי, לרבות טכנולוגיה הקשורה לאותו גורם ביולוגי מיוצא או חומר כימי, כדי שישמש למטרות אבחון, טיפול רפואי או וטרינרי או מחקר רפואי או וטרינרי למדינה מהמדינות המנויות בתוספת השלישית, פטור מחובת רישיון כאמור בסעיף קטן (א).
5. בקשה למתן רישיון
(א) המבקש רישיון יגיש בקשה לרשות בטופס שהרשות הורתה עליו, והמצוי באתר האינטרנט של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה.
(ב) הרשות רשאית לדרוש כל ידיעה, מסמך או חפץ הדרושים לה לצורך בדיקת הבקשה, לרבות אלה המעידים על השימוש הסופי ועל המשתמש הסופי בטובין, בטכנולוגיה או בשירותים.
(ג) הרשות תשיב למבקש הרישיון בתוך 20 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה כאמור בסעיף קטן (א) או מיום שמולאו כל הדרישות הנוספות לפי סעיף קטן (ב), לפי המאוחר.
(ד) בלי לגרוע משאר סמכויותיה על פי כל דין, רשאית הרשות לסרב לתת רישיון, להתנות את נתינתו בהצגת תעודות ומסמכים להנחת דעתה, וכן להתלותו ולבטלו לאחר שניתן.
6. מתן רישיון
(א) רישיון יכול שיינתן למבקש מסוים לגבי טובין, טכנולוגיה ושירותים מסוימים, לסוג של טובין, טכנולוגיה ושירותים או למשגור מסוים של טובין.
(ב) הרשות רשאית לדרוש ממבקש הרישיון כתב התחייבות או ערובה, להבטחת ביצוע הייצוא על פי הרישיון; דרשה הרשות כתב התחייבות או ערובה כאמור, יחולו הוראות סעיף 2ב לצו ייצוא (מתן ערובות מאת יצואנים), התשי"ט-1959, כאילו היו שטר התחייבות או ערובה שדרשה רשות מוסמכת כאמור שם.
7. העברת הבקשה לעיון
(א) הרשות תעביר את בקשת הרישיון למשרד הביטחון ולמשרד החוץ עם קבלתה.
(ב) משרד הביטחון יודיע לרשות על עמדתו בתוך 10 ימי עבודה מקבלת הבקשה לרישיון.
(ג) ראה משרד החוץ, לאחר שבחן את בקשת הרישיון כי לבקשה יש השלכות מדיניות על יחסי החוץ של מדינת ישראל, יודיע לרשות על עמדתו זו, בתוך 10 ימי עבודה מקבלת הבקשה לרישיון.
8. החלטה בבקשה
(א) הרשות תחליט בבקשה לאחר ששקלה את עמדת משרד הביטחון, ולפי הענין - את עמדת משרד החוץ, וזאת אלא אם כן קבעה עמם הרשות קריטריונים.
(ב) הסכימו משרד הביטחון ומשרד החוץ למתן רישיון או לא הודיעו את עמדתם כאמור בסעיף 7 בתוך פרק הזמן הקבוע בו, תחליט הרשות על דעת עצמה בענין מתן הרישיון.
(ג) החלטת הרשות בענין פריטים הנכללים בראשי פרקים המפורטים בתוספת הראשונה, תינתן לפי עמדת משרד הביטחון ותובא לידיעת משרד החוץ.
(ד) החליטה הרשות על מתן רישיון לענין פריטים הנכללים בראשי הפרקים המפורטים בתוספת השניה, לאחר ששקלה, כאמור בסעיף קטן (א), את עמדות משרד הביטחון ומשרד החוץ, אם ניתנו, תודיע להם על כוונתה לתת רישיון למעט במקרים כאמור בסעיף קטן (ב).
(ה) חלקה הרשות על התנגדות משרד הביטחון לגבי פריטים הנכללים בראשי הפרקים המפורטים בתוספת הראשונה, או התנגד משרד החוץ לכוונת הרשות לתת רישיון לגבי פריטים כאמור, או התנגד משרד הביטחון או משרד החוץ לכוונת הרשות שעליה הודיעה, לתת רישיון לגבי פריטים הנכללים בראשי הפרקים שבתוספת השניה, יביאו הרשות, משרד הביטחון או משרד החוץ, לפי הענין, את המחלוקת להכרעת ועדת המנכ"לים, בתוך 7 ימי עבודה מקבלת עמדת משרד הביטחון או משרד החוץ או מקבלת הודעת הרשות, לפי המקרה; לא הכריעה ועדת המנכ"לים - תובא המחלוקת להכרעת ראש הממשלה.
(ו) ההכרעה בועדת המנכ"לים תהיה של מנכ"ל משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ומנכ"ל משרד הביטחון, בהסכמה, לאחר התייעצות עם מנכ"ל משרד החוץ, ואם נוגעת הבקשה לחומרים ברשימות המשמשים ברפואה או בחקלאות - בהתייעצות עם מנכ"ל משרד הבריאות או מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בהתאמה; הובאה מחלוקת כאמור, לפני ועדת המנכ"לים, תוארך התקופה הנקובה בסעיף 5(ג) ב-15 ימי עבודה נוספים.
9. ערר
מבקש הרישיון רשאי לערור על החלטת הרשות לפני ועדת המנכ"לים בתוך 14 ימים מיום שנמסרה לו החלטת הרשות.
10. חובת דיווח
בעל רישיון ידווח לרשות בתום כל שנה, וגוף מהגופים האמורים בסעיף 4(ב) ידווח לרשות אחת לשישה חודשים, על ביצוע הייצוא בפרק הזמן האמור לגבי טכנולוגיה, טובין ושירותים שצו זה חל עליהם.
11. סמכויות הרשות
(א) לביצועו של צו זה תיזום הרשות פעולות הדרכה, פיקוח ואכיפה לרבות ביקורות.
(ב) הרשות רשאית לדרוש מכל אדם שקיים לגביו חשד סביר לעבירה על צו זה, למסור לה כל ידיעה, מסמך או חפץ הנוגעים לאותה עבירה.
12. הפרות
כל אחת מאלה ייראו כפעולה בניגוד לצו פיקוח זה, כאמור בסעיף 7(א) לפקודה:
(1) הפרת סעיף 3;
(2) ייצוא בלא רישיון;
(3) ייצוא בניגוד לתנאי רישיון;
(4) אי קיום חובת דיווח לפי סעיף 10.
13. שמירת דינים
צו זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע מכוחו.
14. תחילה2
תחילתו של צו זה ב-1 בחודש השלישי שלאחר פרסומו.
תוספת ראשונה
(סעיפים 1 ו-8 (ג), (ה))
סוגים של חומרי מקור
א. פתוגנים של צמחים.
ב. גורמים ביולוגיים, רשימת מקור.
ג. פתוגנים של בעלי חיים.
ד. ציוד וחומרים בתחום הגרעיני - רשימת מקור.
ה. רשימה מס' 1 של כימיקלים לפי האמנה לפירוק נשק כימי.
תוספת שניה
(סעיפים 1 ו-8 (ד), (ה))
סוגים של חומרים דו-שימושיים
א. מיתקני הייצור וציוד הייצור הכימיים הדו-שימושיים.
ב. חומרי מקור כימיים דו-שימושיים.
ג. ציוד ביולוגי דו-שימושי.
ד. ציוד, חומרים וטכנולוגיה נלווית, דו-שימושיים בעלי זיקה גרעינית.
תוספת שלישית
(סעיף 4(ב))
מדינות ייצוא לאבחון או מחקר רפואי או וטרינרי
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, אירלנד, ארגנטינה, ארצות הברית של אמריקה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ניו-זילנד, סלובקיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ'כיה, צרפת, דרום קוריאה, קנדה, קפריסין, רומניה, שבדיה, שוויץ, תורכיה.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 387; התשס"ח, 602.
2 הצו פורסם ביום 20.4.2004.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ