אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הטלגרף האלחוט (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982

צו הטלגרף האלחוט (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982

צו הטלגרף האלחוט (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), התשל"ב-1972 (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור:
1. אי תחולת הפקודה (תיקון: תש"ן, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תש"ס, תשס"א, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ו)
(א) הוראות הפקודה לא יחולו על -
(1) מכשירי טלגרף אלחוטי אשר המנהל כהגדרתו בתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987 (להלן - המנהל), אישר כי תכונותיהם הטכניות תואמות אחד מן המפורטים להלן;
(א) הפועלים בתדרי אינפרא אדום בין 1000 גיגהרץ לבין 430,000 גיגהרץ ואשר הספק המשדר שלהם אינו עולה על 200 מיליוואט;
(ב) הפועלים בתוך פס התדרים 1.8-1.6 מה"ץ ו-26.96 - 27.28 מה"ץ ואשר הספק משדר שלהם אינו עולה על 100 מיליוואט;
(ג) הפועלים בתוך פסי התדרים 43.71 - 44.49, 46.60 - 46.98, 48.75 - 49.51 או 49.66 - 50.00 מה"ץ ואשר עצמת השדה שהם מיצרים בתדר הנושא, אינה עולה 10 מיליוולט למטר במרחק שלושה מטרים מהמכשיר;
(ד) הפועלים בתוך פס תדרים 315 ו-325 מה"ץ, שהספקם אינו עולה על 100 מיליוואט ושאינם גורמים להפרעות אלחוט למערכות טלגרף אלחוטי הפועלות כדין.
(ה) הפועלים בתדרים 174,100, 174,300, 174,500, 177,600, 181,100, 181,750, 182,000, 202,050, 202,150 ו-202,250 מה"ץ, שהספקם אינו עולה על 50 מיליוואט.
(ו) הפועלים בתוך פס התדרים 174.000 - 174.750, 178.150 - 179.250, 181.000 - 181.750, 185.150 - 186.250, 202.000 - 202.750 ו-433.05 - 434.79 מה"ץ, שהספקם אינו עולה על 10 מיליוואט;
(ז) (בוטלה)
(ח) הפועלים בתדרים 50.840, 50.920, 50.960, 53.300, 53.600, 72.070, 72.080, 72.190, 72.240, 72.310, 72.430, 72.980, 75.430, 75.710 ו-75.990 מה"ץ, שהספקם אינו עולה על 500 מיליוואט ואשר מופעלים מדרום לקו הרוחב 3302 צפון (קו רוחב 271 ברשת ישראל).
(ט) הפועלים בתוך פס התדרים 125.000 - 148.500 קה"ץ, שהספקם אינו עולה על 0.5 מיליוואט.
(י) (בוטלה)
(י1) הפועלים בתוך פס התדרים 915 עד 916.8 מה"ץ בתנאים אלה:
(1) בתדר מרכזי של 915.5 עד 916.3 מה"ץ, אשר הספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p והספקם הממוצע במשך שעה אינו עולה על 10 מיקרוואט;
(2) ברמת שידורי שווא -
(א) מתחת לתדר 915 מה"ץ, שאינה עולה על 71dBm - בתחום של 200 קה"ץ;
(ב) מעל לתדר 916.8 מה"ץ, שאינה עולה על 46dBm - בתחום של 30 קה"ץ;
(3) ברוחב פס 400 קה"ץ, בנקודות 20dB;
(4) כוללים משושה מוכללת בעלת שבח מרבי של 0dBi;
(5) הרמה המרבית של יציבות הגבישים במכשיר, במשך חמש שנים, היא 40 קה"ץ.
(י2) הפועלים בתוך פס תדרים 2,400 עד 2,483.5 מה"ץ בתנאים אלה:
(1) הספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p;
(2) לפי תקן אירופאי 300-328 ETSI EN או 300-440 ETSI EN, החלטה ERC/DEC/(01)073 מיום 12 במרס 2001, תקן IEEE 802.11b או IEEE 802.11g, או תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת (להלן - אתר המשרד);
(3) כוללים משושה מוכללת או משושה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב-15.203 CFR 47 part4;
(4) - (5) (בוטלו)
(י3) הפועלים בתוך פס תדרים 2,400 עד 2,483.5 מה"ץ לפי תקן Bluetooth או תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו, באתר המשרד, הכוללים משושה מוכללת, והספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p;
(יא) המיועדים לקביעת מיקום באמצעות קליטת שידורי לוויינים של מערכת קביעת מיקום גלובלית (GPS) והפועלים בתוך פס התדרים 1232.60-1222.60 מה"ץ או 1580.42-1570.42 מה"ץ;
(יב) המיועדים לשמש כמיקרופונים או כמכשירי אינטרקום, הפועלים בתוך פס התדרים 806-794 מר"ץ, אשר הספקם הממוצע אינו עולה על 10 מיליוואט, ובלבד שמודבקת עליהם תווית אזהרה שנוסחה "אין להפעיל התקן זה במרחק הקטן מ-500 מטרים ממיתקן צבאי";
(יג) המיועדים לשמש כמערכות מצוקה בהספק זעיר, הפועלים בתוך פס התדרים 924.800-922.360 אשר הספקם אינו עולה על 150 מיליוואט והספקם הממוצע אינו עולה על 40 מיקרוואט, ובלבד שמודבקת עליהם תווית אזהרה בנוסח המפורט בפסקת משנה (יב);
(יד) המיועדים לשמש כתגי זיהוי אלקטרוניים, הפועלים בתוך פס התדרים 13.567-13.553 מה"ץ, אשר עוצמת מעטפת השדה המגנטי השיאי (peak envelope magnetic field) שלהם אינה עולה על 42 ד"ב מיקרואמפר למטר (dBua/m), והכל לפי המלצה 70-03 CEPT/ERC2 מיום 2 באוגוסט 1999;
(טו) המיועדים, באמצעות קליטה בלבד, לגילוי אותות המשודרים על ידי מכשירים למדידת מהירות נסיעה של כלי רכב והפועלים בתוך פס התדרים 10.55-10.50 גה"ץ, 24.2-24.1 גה"ץ, 36.0-33.4 גה"ץ, 11.7-11.4 גה"ץ, 770-300 טרה-הרץ או בתדרים 24.07, 24.11 ו-24.19 גה"ץ.
בפסקה זו -
"הספק" - peak envelope power;
"הספק ממוצע" - mean power;
"פס תדרים" - assigned frequency band;
"רמת שידורי שווא" - out of band emission;
"e.i.r.p" - equivalent isotropically radiated power.
כמשמעותם בתקנות הרדיו (Radio Regulations), שמפרסם האיגוד הבין-לאומי לתקשורת (International Telecommunication Union), המופקדות לעיון הציבור בספריית משרד התקשורת בירושלים ובמשרדי אגף ניהול ספקטרום ורישוי תדרים בתל אביב.
(טז) המיועדים ליצירת קשר דיבור חד-מגמי (simplex) קצר טווח, הפועלים בתוך פס התדרים 446.0-446.1 מה"ץ שבו 8 אפיקים ברוחב פס של 12.5 קה"ץ כל אחד, ובלבד שהספקם, כולל שבח המשושה, אינו עולה על 500 מיליוואט e.i.r.p, לפי תקן אירופי 296 300 ETS, והכל לפי החלטה 25(98)DEC/ERC2 מיום 23 בנובמבר 1998.
(יז) הפועלים בתוך פס תדרים 77-76 גה"ץ, המיועדים לשמש כמערכות בטיחות ובקרת מהירות ברכב, המתאימים ל-1 Class ול-2 Class כהגדרתם בתקן אירופאי 301-091 ETSI EN, ואשר הספקם אינו עולה על dBm 55 e.i.r.p כמוגדר בתקן האמור.
(יח)8 הפועלים בתוך פס התדרים 1,880 עד 1,900 מה"ץ, לפי תקן אירופי ETSI EN (DECT) .300 175-1 Digital Enhanced Cordless Telecmmunications
(יט) הפועלים בתוך פס תדרים 5150 עד 5350 מה"ץ בתנאים אלה:
(1) מיועדים לפעול בתוך מבנים בלבד (indoor);
(2) לפי תקן אירופאי ETSI EN 301893 או החלטה ECC/DEC/(04)08 3 מיום 12 בנובמבר 2004, תקן IEEE 802.11a, 4או תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת (להלן - אתר המשרד);
(3) כוללים משושה מוכללת או משושה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב-CFR part 15.203 47; 5
(4) על אף האמור בתקנים ובהחלטה בפסקת משנה (2), הספקם אינו עולה על הרשום בטבלה שלהלן, בהתאם לקיומם של מנגנוני TPC 6ו/או DFS; 7
5150 - 5250 מה"ץ
5250 - 5350 מה"ץ


TPC

DFS

TPC

DFS
הספק e.i.r.p mW

לא קיים
לא קיים
לא רלוונטי
חובה
60

קיים
קיים
קיים
חובה
200

קיים
לא קיים
לא קיים
חובה
120

לא קיים
קיים
לא רלוונטי
חובה
120

(2) (בוטלה)
(ב) באישור המנהל שניתן לפי הרישה של סעיף קטן (א)(1), יצוין כי מכשיר
טלגרף אלחוטי הפועל בהתאם לאישור האמור אינו מוגן מפני הפרעות אלחוט.
2. ביטול
הצו בדבר אי תחולת פקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), התשל"ב-1972, על מכשיר טלגרף אלחוטי - בטל.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 525; תש"ן, 568; תשנ"ד, 47; תשנ"ה, 582, 1412; תשנ"ו, 311, 941; תשנ"ז, 200; תשנ"ח, 316; תש"ס, 626; תשס"א, 415; תשס"ג, 511; תשס"ד, 23, 79; תשס"ו, 117.
2 European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT); European Radio-communications Committee (ERC).
Electronic Communications Committee (ECC) 3
4 בהתאם לקבוע בתקן IEEE 802.11a, ההתייחסות לפס התדרים 5150 עד 5350 מה"ץ היא לערוצים 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 ו-64.
5.Code of Federal Regulations (CFR)
6 Transmission Power System כהגדרתו בהמלצת ITU-R NXPR מספר 1652 M..
7 Dynamic Frequency Selectionכהגדרתו בתקן 301893 ETSI EN.
8 סעיף 2 לצו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשס"ד-2003, קובע לגבי סעיף (1) (יח) כי תחילתו ביום 1.4.2004.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ