אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986

צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986

צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(2) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. קביעת גופים ציבוריים (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תש"ס, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ו, תש"ע)
כל אחד מן הגופים המפורטים להלן בטור א' הוא גוף ציבורי לענין פרק ד' לחוק, והוא רשאי בכפוף להוראות הפרק האמור, לקבל מידע וידיעות, למעט מידע עודף כמשמעותו בסעיף 23ה לחוק, מן הסוגים כמפורט לצדו בטור ב':
טור א' טור ב'
הגוף סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
(1) בית חולים א. ידיעות על מצב בריאותו של
כמשמעותו בפקודת אדם לצורך הטיפול בו.
בריאות העם, 1940 א1. לגבי מי שהגיע לקבלת טיפול רפואי
בבית החולים, פרטים אלה:
(1) תאריך לידה;
(2) ארץ לידה;
(3) ארץ לידת ההורים;
(4) תאריך עליה - אם טרם חלפו 12 חודשים
מיום העליה לארץ;
(5) תאריך פטירה.
ב. אם הוא בית חולים אוניברסיטאי
המסונף לפקולטה לרפואה שהוכרה לפי
חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958
- גם פרטים אלה לצרכי מחקר:
(1) שם משפחה ושם פרטי
(2) מען מלא
(3) מס' תעודת זהוי
(4) תאריך לידה
(5) מצב בריאות
(6) מין
(7) ארץ מוצא
(8) תאריך עליה לארץ
(2) קופת חולים (א) ידיעות על מצב בריאותו של
כהגדרתה בחוק ביטוח אדם לצורך הטיפול בו.
בריאות ממלכתי, א1. לגבי מי שהגיע לקבלת טיפול רפואי
התשנ"ד-1994 בבית החולים, פרטים אלה:
(1) תאריך לידה;
(2) ארץ לידה;
(3) ארץ לידת ההורים;
(4) תאריך עליה - אם טרם חלפו 12 חודשים
מיום העליה לארץ;
(5) תאריך פטירה.
(ב) רשימות שבידי המוסד לביטוח לאומי
הכוללות שם ומספר תעודת זהות של כל מי
שנמנה עם חברי אותה קופת חולים.
(ג) לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת
חולים ונפגע בתאונת דרכים, פעולת איבה או
תאונת עבודה, פרטים אלה:
(1) תאריך ומקום הפגיעה;
(2) ציון סוג הפגיעה - תאונת דרכים, פעולת
איבה, או תאונת עבודה;
(3) לגבי תאונת דרכים - פרטי כלי הרכב
המעורבים בתאונה, לרבות חברות הביטוח
ומספרי פוליסות הביטוח, וכן פרטי הנהגים
המעורבים בתאונה: שם, כתובת ומספר זהות.
ד. לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים
והוא ניצול שואה הזכאי להטבות מקופת
החולים לפי דין או הסכם, למעט ניצול שואה
שהודיע בכתב לגוף הציבורי אשר מעביר את
המידע על התנגדותו למסירת המידע - שם
משפחה, שם פרטי, ומס' תעודת זיהוי;
בפסקת משנה זו, "הסכם" - הסכם בין
מדינת ישראל לבין קופת חולים, וכן הסכם
אחר, לרבות הסכם עם החברה לאיתור
ולהשבת נכסים של נספי שואה, שאישר
שר המשפטים לעניין פסקת משנה זו
בהודעה ברשומות.
(3) מוסד שהוכר פרטים אלה לצרכי מחקר;
כמוסד להשכלה (1) שם משפחה ושם פרטי
גבוהה לפי סעיף 9 (2) מען מלא
לחוק המועצה (3) מס' תעודת זהוי
להשכלה גבוהה, (4) תאריך לידה
התשי"ח-1958 (5) מין
(6) ארץ מוצא
(7) תאריך עליה לארץ
(4) ארגון נכי א. שם משפחה ושם פרטי של הנכה
צה"ל, בית הלוחם, ב. מס' תביעה באגף השיקום
רחוב השרשרת 49, ג. מס' תעודת זיהוי
אפקה, תל-אביב ד. תאריך לידה
61390 ה. דרגת נכות
ו. מועד תחילת הזכאות
ז. מועד תום הזכאות
ח. מען מלא
ט. הלשכה המחוזית המטפלת בנכה.
טור א' טור ב'
הגוף סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
מאגף השיקום במשרד הבטחון אם מי
שהמידע אודותיו לא הודיע על התנגדותו
למסירת המידע
(5) (א) יד לבנים - א. שם משפחה ושם פרטי של הזכאי שהוא
ארגון להנצחת בן משפחה של חייל שנספה במערכה
הגיבורים, רח' ויצמן 95, (אלמנה, יתום, הוריו של נספה).
תל-אביב ב. שם משפחה ושם פרטי של החלל
ת"ד 21004 ג. תאריך לידת הזכאי
(ב) העמותה למען ד. מס' תביעה באגף השיקום
ציבור שאירי חללי ה. מס' תעודת זהוי
מערכות ישראל. ו. מען מלא
ז. הלשכה המחוזית המטפלת בזכאי
ח. האם התביעה לפי חוק משפחות חיילים
שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י-1950, הוכרה או נדחתה.
טור א' טור ב'
הגוף סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
לגבי מי שהם חברי אותו גוף
(6) א. ההסתדרות הכללית א. שם משפחה קודם של החבר
החדשה ב. מין
ב. הסתדרות העובדים ג. שם האב ושם האם
הלאומית בארץ ד. תאריך לידה
ישראל ה. מען המגורים
ג. הסתדרות הפועל
המזרחי בישראל
טור א' טור ב'
הגוף סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
לגבי עולה ב-5 השנים הראשונות למעמדו
כעולה, לענין קבלת טיפול או סיוע
(7) א. הסוכנות היהודית א. שם פרטי ושם משפחה.
לארץ ישראל (להלן - ב. ארץ מוצא.
הסוכנות) ג. מספר תעודת זהות ומספר תעודת עולה.
ב. ההסתדרות הציונית ד. תאריך כניסה לישראל
העולמית (להלן - ותאריך קבלת מעמד עולה.
ההסתדרות הציונית) ה. גיל.
ו. מען.
ז. דרך הגעה ארצה.
ח. פרטי השכלה ומקצוע.
ט. פרטי מימון או סיוע כספי או אחר שניתן
מאת המשרד לקליטת העליה או גופים
ציבוריים אחרים.
י. פרטים ממשרד הפנים על הוצאת דרכון או
תעודת מעבר לעולה שקיבל סיוע מהסוכנות
או מההסתדרות הציונית או על חידושם.
יא. מטען - נפח המטען ומשקלו, שם האניה
המובילה, תאריך יציאת המטען מארץ המוצא, תאריך כניסת המטען לארץ ומקום אחסונו.
טור א' טור ב'
הגוף סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל לגבי
עובד המדינה או גמלאי שלה או עובד או
גמלאי של תאגיד סטטוטורי, לצורך הכנת
ספר בוחרים לבחירות להסתדרות עובדי
המדינה
(8) הסתדרות עובדי א. שם פרטי ושם משפחה
וגמלאי המדינה ב. שם האב
ג. מספר תעודת זהות
ד. מען מגורים
ה. סוג הדירוג המקצועי שאליו משתייך
העובד או הגמלאי
ו. המשרד הממשלתי או התאגיד הסטטוטורי
שבו עובד העובד או שבו עבד העובד קודם
לפרישתו לגמלאות.
טור א' טור ב'
הגוף סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
מהמוסד לביטוח לאומי אם מי שהמידע
אודותיו לא הודיע על התנגדותו
למסירת המידע
(9) ארגון יציג כהגדרתו א. שם משפחה ושם פרטי של הנפגע
בסעיף 4א לחוק התגמולים ב. שם משפחה ושם פרטי של הזכאי שהוא
לנפגעי פעולות איבה, בן משפחה של נספה בפעולות איבה
התש"ל-1970 ג. מספר תעודת זהות
ד. כתובת ומספר טלפון
ה. תאריך הפגיעה
טור א' טור ב'
הגוף סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
מאת משטרת ישראל, משרד התחבורה,
משרד הפנים, ביטוח לאומי ומגן דוד אדום
(10) מאגר הונאות ביטוח, א. לגבי רכב - מספר רישוי, מספר השלדה,
כמשמעותו בסעיף 11א נפח מנוע, סוג הרכב, קוד הדגם, היצרן,
לפקודת ביטוח רכב מנועי שנת ייצור הרכב, משקל הרכב, הספק
[נוסח חדש], התש"ל-1970 המנוע, מספר הנוסעים, הימצאות מערכת
ABS, מספר כריות אוויר ברכב, תאריך
ושעת ביטול רישיון הרכב, תאריך ושעת
רישום גניבה או מציאת הרכב;
ב. לגבי השימוש ברכב - סוג השימוש ברכב,
אבזרים המחוברים לרכב הקשורים
לשימוש שנעשה בו;
ג. לגבי מי שמבקש שתוצא לו פוליסה, נוהג
ברכב המעורב בתאונת דרכים, או מבוטח
כהגדרתו בתקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה
וניהול של מאגרי מידע), התשס"ד-2004 -
שם פרטי, שם משפחה, שם האב, שם הסב,
מספר זהות או מס' דרכון או מספר ח"פ,
מין, תאריך לידה, כתובת, מועד קבלת
רישיון נהיגה, דרגת רישיון הנהיגה במועד
התאונה או מועד רכישת הפוליסה, מועדי
שלילת רישיון הנהיגה ותקופות השלילה,
תאריך עדכון רישיון הנהיגה, סוג המעורב
באירוע (נהג, נוסע, הולך רגל, נפגע), תאריך
תאונת הדרכים, סיבת התאונה, מקום
התאונה, שעת התאונה, מספר פצועים,
חומרת הפגיעה (קל, בינוני, קשה), יעד
הפינוי, מרחק לפינוי, משך הפינוי, שם בית
החולים, שם קופת החולים, תאריך הגשת
תביעה לביטוח הלאומי, מספר תיק בביטוח
לאומי, אישור הכרה על ידי המוסד לביטוח
לאומי כתאונת עבודה;
ד. לגבי נוסעים ברכב המעורב בתאונה,
שאינם מבוטחים - שם פרטי, שם משפחה
שם האב, שם הסב, מספר זהות או מספר
דרכון או מספר ח"פ, מין, תאריך לידה,
כתובת.
טור א' טור ב'
הגוף סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
מאת משטרת ישראל, משרד התחבורה,
משרד הפנים, ביטוח לאומי
(11) מאגר מידע סטטיסטי א. פרטי המידע המפורטים בפסקה (10)א
כמשמעותו בסעיף 11א ובפסקה (10)ב.
לפקודת ביטוח רכב מנועי ב. לגבי מי שמבקש שתוצא לו פוליסה או
[נוסח חדש], התש"ל-1970 מבוטח כהגדרתו בתקנות ביטוח רכב
מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע),
התשס"ד-2004 - מספר זהות או מספר
דרכון, מין, תאריך לידה, כתובת, מועד
קבלת רישיון נהיגה, מועדי שלילת
רישיון הנהיגה ותקופות השלילה,
תאריך עדכון רישיון הנהיגה.
2. תחילה
תחילתו של צו זה ביום ג' בטבת התשמ"ו (15 בדצמבר 1985).
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 466; תשמ"ז, 270; תשמ"ט, 398; תש"ן, 322; תשנ"ב, 892; תשנ"ג, 718; תשנ"ו, 1012; תשנ"ז, 520; תשנ"ח, 336; תש"ס, 850; תשס"ג, 82; תשס"ד, 462; תשס"ו, 720; תש"ע, 1066.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ