אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983

צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983

צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לפקודת הבנקאות, 1941, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ה)
בצו זה -
"איזור פיתוח א'" ו"אזור פיתוח ב'" - כפי שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"הון" -
(1) ההון העצמי מותאם להשפעת האינפלציה כפי שהוא מוצג בדין וחשבון הכספי האחרון של התאגיד הבנקאי;
(2) לגבי תאגיד בנקאי שלא פרסם דין וחשבון כספי מותאם להשפעת האינפלציה כמשמעותו בסעיף 1(ו) לצו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות), התשל"ה-1975, ללא ניכוי ההשקעות על פי פסקה (2) לסעיף האמור;
(3) לגבי תאגיד בנקאי חדש שטרם פרסם דו"ח כספי - הונו ביום תחילת עסקיו;
"סניף" - סניף בישראל לרבות באיזור יהודה ושומרון ובחבל עזה.
2. אגרת רשיון
שיעורי אגרת הרשיון שישלם תאגיד בנקאי, למעט בנק חוץ, יהיו כמפורט בתוספת הראשונה.
3. אגרה נוספת (תיקון: תש"ן)
(א) שיעורי האגרה הנוספת שישלם תאגיד בנקאי בעד סניף יהיו כמפורט בתוספת השניה.
(ב) מכונה אוטומטית הנותנת שירות בנקאי בתקשורת במשרדו או בביתו של לקוח פטורה מאגרה נוספת.
4. אגרת רשיון לבנק חוץ
תאגיד בנקאי שהוא בנק חוץ ישלם אגרת רשיון בסכום 20,000 שקלים.
5. אגרת מזערית
על אף האמור בסעיפים 2 ו-3, הסכום הכולל של אגרת הרשיון והאגרה הנוספת שישלם תאגיד בנקאי לא יפחת מהסכומים הנקובים בתוספת השלישית.
6. הצמדה למדד (תיקון: תשמ"ה)
(א) סכומי האגרות שבצו זה, למעט הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה, יהיו צמודים למדד; אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום (להלן - המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לחודש מרס 1983 (להלן - המדד היסודי), יוגדלו הסכומים באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום האגרה אשר חושב על פי התוספת הראשונה על בסיס דין וחשבון כספי המתייחס למועד השונה מסוף דצמבר, יוצמד למדד ויוגדל לפי שיעור העליה של המדד שפורסם לאחרונה לפני 31 בדצמבר לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדו"ח.
7. תשלום
(א) האגרות הנקובות בצו זה הן בעד שנת כספים, וישולמו ב-10 במאי בכל שנה.
(ב) תאגיד בנקאי שיקבל רשיון במשך שנת כספים, ישלם תוך 30 ימים מיום שקיבל את הרשיון אגרות בשיעור יחסי לתקופה שנותרה עד תום שנת הכספים.
(ג) המפקח על הבנקים יחייב את חשבונו של כל תאגיד בנקאי בבנק ישראל בסכום האגרות, ויעבירן לאוצר המדינה.
(ד) תאגיד בנקאי שאין לו חשבון בבנק ישראל יודיע למפקח על הבנקים תוך 7 ימים מיום פרסום צו זה את שמו של התאגיד הבנקאי שאת חשבונו ניתן לחייב בבנק ישראל, בצירוף הסכמתו של התאגיד האמור.
8. הוראת מעבר
האגרות לשנת הכספים שתחילתה ביום י"ח בניסן התשמ"ג (1 באפריל 1983) ישולמו תוך 15 ימים מיום פרסומו של צו זה ולא תחול עליהן ההצמדה הקבועה בסעיף 6.
9. ביטולים
בטלים -
(1) צו הבנקאות (אגרות), התשמ"א-1981;
(2) תקנות הבנקאות (דינים וחשבונות וסדרי תשלום האגרות), התשמ"א-1981.
תוספת ראשונה
(תיקון: תשמ"ה)
(סעיף 2)
(א) שיעור אגרת הרשיון בשקלים של תאגיד בנקאי ייקבע לפי הונו כדלקמן:
התאגיד הבנקאי שיעור האגרה בשקלים
(1) תאגיד בנקאי שהוא על כל 1,000,000
אגודה שיתופית, מוסד כספי שקלים של ההון או
או חברת שירותים משותפת חלק מהם - 160
(2) בנק למשכנתאות, על כל 1,000,000
בנק למימון השקעות, בנק שקלים של ההון או
לקידום עסקים, או תאגיד חלק מהם - 240
בנקאי שהוא חברה ורשיונו
הוגבל לסוגי עסקים או לקוחות
(3) תאגיד בנקאי מסוג על כל 1,000,000
שאינו מנוי בפסקאות (1) או (2) שקלים של ההון או
חלק מהם - 320
(ב) תאגיד בנקאי אשר פרסם דין וחשבון כספי שאינו מותאם להשפעת האינפלציה - יהיה שיעור אגרת הרשיון כפל שיעורי האגרה שנקבעו בסעיף קטן (א).
תוספת שניה
(תיקון: תשמ"ה)
(סעיף 3)
שיעור האגרה הנוספת בשקלים בעד כל סניף שהיה לתאגיד הבנקאי ביום 31 בדצמבר שקדם לשנת הכספים יהיה כמפורט להלן; לענין זה יסווגו המקומות שבהם נמצאים הסניפים כך:
א - אזור פיתוח א', איזור יהודה ושומרון וחבל עזה;
ב - אזור פיתוח ב; ג - מקום אחר.
סניף אחר
מכונה שרשיונו
יועץ נייד אוטומטית הוגבל לסוג
סיווג סניף של בנק סניף שאינה צמודה עסקים או
התאגיד הבנקאי המקום רגיל למשכנתאות נייד לסניף לקוחות
(1) בנק שהוא
אגודה שיתופית, א 5,000 - - 500 3,750
מוסד כספי, או
חב' שירותים ב 8,000 - - 800 6,000
משותפת ג 10,000 - - 1,000 7,500
(2) בנק א 7,500 1,500 - - 1,500
למשכנתאות, בנק
למימון השקעות, ב 12,000 1,500 - - 1,500
בנק לקידום עסקים,
או בנק שהוא חברה ג 15,000 1,500 - - 1,500
ורשיונו הוגבל
לסוגי עסקים או
לקוחות
(3) בנק שאינו א 10,000 - 10,000 - 7,500
מנוי בפסקאות (1) ב 16,000 - 10,000 - 12,000
ו-(2) ג 20,000 - 10,000 - 15,000
תוספת שלישית
(סעיף 5)
סכום מזערי כולל לאגרת רשיון ולאגרה נוספת
בתאגיד הבנקאי (הסכום בשקלים)
(1) בנק שהוא אגודה שיתופית, מוסד
כספי או חברת שירותים משותפת 50,000
(2) בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות,
בנק לקידום עסקים, או בנק שהוא חברה
ורשיונו הוגבל לסוגי עסקים או לקוחות 75,000
(3) בנק שאינו מנוי בפסקאות (1) ו-(2) 100,000
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ג, 1889; תשמ"ה, 1382; תש"ן, 112.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ