אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005

צו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005

צו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005 1
(תיקון: תשס"ח)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הבלו על דלק, התשי"ח-1958, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרה ופרשנות (תיקון: תשס"ה, תשס"ו, תשס"ח) 3
(א) בצו זה -
"מחפר ימי" - מכונה המותקנת על גבי ארבה, כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982 (להלן - תקנות בטיחות השיט), ומשמשת לחפירה או חציבה ימית;
"מפעל תעשייתי" - מפעל שעיקר פעילותו היא פעילות ייצור, אשר צרך סולר לפעילות הייצור שלו בכמות העולה על 60,000 ליטרים בשנת המס שקדמה לשנת המס שהתבקש בה ההישבון החלקי; לעניין זה יראו, בין השאר, בפעולות אריזה, בניה, מסחר, תחבורה, תקשורת, שירותים סניטריים, שירותים אישיים וייצור חשמל, פעילות שאינה פעילות ייצור;
"נפטא" - בנזין שאינו נר"מ, ושמתקיימים בו כל אלה:
(1) נקודת רתיחתו ההתחלתית אינה מוכנה מ-25 מעלות צלסיוס;
(2) נקודת רתיחתו הסופית אינה עולה על 190 מעלות צלסיוס;
(3) צפיפותו אינה עולה 0.749.
"נציגות מדינת חוץ" ו"נציג מדינת חוץ" - כהגדרתם בפרט 3 בתוספת הראשונה לתעריף המכס;
"נר"מ" - בנזין בעל נקודת רתיחה מיוחדת (SBP) שמתקיימים בו כל אלה:
(1) נקודת רתיחתו ההתחלתית אינה נמוכה מ-58 מעלות צלסיוס ו-95% מנפחו מתאייד בטמפרטורה זו;
(2) נקודת רתיחתו הסופית אינה עולה על 95 מעלות צלסיוס ו-95% מנפחו מתאייד בטמפרטורה זו;
(3) צפיפותו היא בין 0.66 ל-0.71;
"רישיון רכב" - כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה.
"שנת מס" - תקופה של שנים עשר חודשים רצופים, שתחילתה באחד בינואר.
"תעריף המכס" - צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ד-2004.
"תקנות התעבורה" - תקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
(ב) לכל המונחים האחרים תהיה המשמעות הנודעת להם בצו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד-2004, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
2. פטור מיוחד
(1) נציגות מדינת חוץ או נציג מדינת חוץ אם נתמלאו תנאים אלה:
(א) הדלק משמש אך ורק ברכב המנועי של הנציגות או הנציג, או לצורך הסקת בית הנציגות או בית הנציג;
(ב) מדינת החוץ נותנת פטור דומה לנציגות ישראל ונציגי ישראל באותה מדינה;
(2) ארגון בין-לאומי שמדינת ישראל חברה בו אם נתמלא אחד מתנאים אלה:
(א) הדלק משמש לרכב מנועי בלבד;
(ב) הדלק משמש להסקה ולהפעלת גנרטור למאור בנקודות תצפית של משקיפי האו"ם בקווי הפסקת האש או ליחידות המטה שלהם.
(3) סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים שליד ארגון האומות המאוחדות (U.N.R.W.A) (להלן - הסוכנות), אם נתמלא אחד מתנאים אלה:
(א) גז פחמימני מעובה (גפ"מ) (להלן - גפ"מ) המשמש למטבחים, למרפאות, ולמעבדות בתי ספר של הסוכנות;
(ב) סולר להפעלת משאבות מים וגנרטורים לייצור חשמל במחנות הפליטים, לחימום מים בבתי הספר ולחימום בתי חולים, כל אלה של הסוכנות;
(ג) קרוסין לחימום משרדים ומשרדי בתי ספר של הסוכנות וחלוקה בין הפליטים על ידי הסוכנות;
(4) הנהנה מפטור על פי התחייבות הנובעת מההסכמים הבין-לאומיים המפורטים להלן:
(א) הסכם בדבר קרן המטבע הבין-לאומית;
(ב) הסכם בדבר הבנק הבין-לאומי לשיקום ולפיתוח;
(ג) הסכם בין ממשלת ישראל ובין ארצות הברית של אמריקה למימון תכניות מסוימות לחילופין בשדה החינוך;
(ד) הסכם של התאגיד הבין-לאומי למימון;
(ה) הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה בדבר קרן מדע דו לאומית של ארצות הברית וישראל;
(ו) הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארצות הברית של אמריקה בדבר קרן דו-לאומית למחקר ופיתוח תעשייתיים של ישראל וארצות הברית;
(ז) הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה בדבר הקמת קרן למחקר ולפיתוח חקלאיים;
(ח) הסכם בין מדינת ישראל ובין ארצות הברית של אמריקה על פי חוק ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה, התשנ"ג-1993;
(ט) "ההצעה" הנספחת להסכם בין מצרים וישראל מיום כ"ה באלול התשל"ה (1 בספטמבר 1975);
(י) הפרוטוקול שנחתם ביום ג' באב התשמ"א (3 באוגוסט 1981) בין מדינת ישראל לבין מצרים בדבר הקמתם וקיומם של הכוח והמשקיפים הרב לאומיים בסיני;
(יא) הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בדבר מכון גתה, מרכז התרבות הגרמני.
3. פטור מבלו על דלק המיועד למטרה מסוימת (תיקון: תשס"ה, תשס"ו, תשס"ח) 3
(א) דלק יהיה פטור מבלו אם הוא מהסוג המפורט להלן ומשמש לאחת המטרות האלה, ובהתקיים התנאים המפורטים בסעיף קטן (ב):
(1) דלק המשמש כמלאי אוכמלאי ביטחוני, כמשמעותם בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס"א-2001, העומד בדרישות לפי החוק האמור וכל עוד הוא משמש מלאי כאמור;
(2) דלק לתצרוכת בכלי טיס;
(3) דלק לתצרוכת בכלי שיט אזרחי מסחרי המשמש להובלת נוסעים או טובין או לתצרוכת באוניית מלחמה זרה, השטים בקווים בין-לאומיים היוצאים מנמל בישראל ומגיעים לנמל מחוץ לישראל;
(4) סולר המשמש כחומר זינה לייצור פחמן דו-חמצני (CO2);
(5) נפטא המשמשת לייצור מגנזיום אוקסיד או מגנזיום הידרוקסיד;
(6) נפטא המשמשת כחומר זינה לייצור מימן, או מתנול;
(7) גפ"מ או נפטא המשמשים כחומר זינה לייצור אולפינים;
(8) נפטא המשמשת כחומר זינה לייצור בנזן, טולואן, קסילנים, אתיל בנזן, ארומטיים כבדים בעלי 9 אטומי פחמן או יותר, הכסאן, הפטאן, אוקטאן נונאן או נר"מ, ובלבד שהפטור יינתן רק על כמות של דלק כאמור השווה לכמות החומרים האמורים שנתקבלו מהייצור בתוספת הפחת שנוצר בתהליך הייצור;
(9) נפטא המשמשת כחומר זינה לייצור תחליבים לתמיסת ביטומינים מהירי ייבוש;
(10) קרוסין או סולר המשמשים כחומר זינה לייצור ממסים ושמני סיכה כהגדרתם בכללים הנוספים (ישראליים) לפרק 27 שבתוספת הראשונה לתעריף המכס;
(11) - (14) (בוטלו)
(2) רשאי המנהל שלא לשלם את ההחזר הכספי למי שאינו עומד בתנאים האמורים בסעיף קטן (ב).
(ב) פטור לפי סעיף קטן (א) ולפי סעיף 2 יינתן בכפוף לקיום התנאים האלה:
(1) הדלק נרכש במישרין ממי שהוא יצרן, כהגדרתו בחוק;
(2) התקיימו התנאים בדבר רישום, ניהול ספרים, דיווח ואישורים בהתאם לכל דין וכפי שהורה המנהל לרבות לענין דרך רכישת הדלק, האסמכתאות לרכישתו וצורת הדיווח.
3א. הישבון על דלק המיועד לשמש למטרה מסוימת (תיקון: תשס"ח) 3
(א) דלק אשר שולם עליו בלו, ושימש למטרות נפט לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952, ובמסגרת החוק האמור, יינתן עליו הישבון מלא למי שהשתמש בדלק למטרה כאמור.
(ב) סולר או קרוסין אשר שולם עליהם בלו, ושימשו כמרכיב בתערובת של שמן ממוחזר שיוצרה במפעל שיש לו היתר רעלים לפי סעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - חוק החומרים המסוכנים), לעיסוק במיחזור שמנים משומשים, יינתן עליהם הישבון חלקי בשיעור של 69% למי שהשתמש בדלק למטרה כאמור, ובלבד שסכום ההישבון לפי סעיף קטן זה לא יעלה על סכום הבלו המוטל על כמות של 8.5 מיליון ליטר סולר או קרוסין, לפי העניין, באותה שנת מס, ושהשמן המשומש נאסף בישראל.
(ג) סולר אשר שולם עליו בלו ושימש בייצור הכנסה -
(1) למטרה מן המפורטות בטור א' בתוספת, למעט המטרה האמורה בפרט 1(א) בה, יינתן עליו הישבון חלקי בשיעור הקבוע בטור ב' בתוספת, למי שהשתמש בדלק למטרה כאמור והוא עוסק מורשה כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - חוק מע"מ);
(2) למטרה האמורה בפרט 1(א) בתוספת בכמות העולה על 5,000 ליטרים בחודש, יינתן עליו הישבון חלקי בשיעור הקבוע בטור ב' בתוספת, למפעל שהשתמש בדלק למטרה כאמור ובכמות האמורה והוא עוסק מורשה כהגדרתו בחוק מע"מ;
על אף האמור בפסקאות ( 1) ו-(2), לא יינתן הישבון חלקי בשל כל חודש מחודשי שנת מס בסכום העולה על הסכום השנתי המרבי שקבע המנהל בהודעה ברשומות, שהוא מחולק ב-12; היה סכום ההישבון המצטבר בשנת מס נמוך מהסכום השנתי המרבי, זכאי המשתמש להפרש, ובלבד שהוגשה בקשה להישבון לכל חודש מחודשי אותה שנת מס, למעט ביחס למטרה האמורה בפרט 2(ג) בתוספת.
(ד) בעד כל מטרה הקבועה בתוספת, ייקבע סכום שנתי מרבי אחד או יותר לפי סוג המשתמש, למעט המטרה האמורה בפרט 1(א) בתוספת, שלגביה ייקבע סכום שנתי מרבי לכל מפעל תעשייתי; הסכום השנתי המרבי למפעל תעשייתי לא יפורסם ברשומות; לעניין זה -
"הסכום השנתי המרבי" - התוצאה המתקבלת מהכפלת סכום הבלו בצריכה השנתית הממוצעת;
"הצריכה השנתית הממוצעת" - המנה המתקבלת מחלוקת ממוצע השימוש השנתי בייצור הכנסה למטרה הקבועה בטור א' בתוספת, כפי שפורסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בממוצע השימוש לליטר.
(ה) הישבון לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג) יינתן רק אם הוגשה על כך בקשה לפי טופס שהורה עליו המנהל, והתקיימו התנאים בדבר רישום, ניהול ספרים, דיווח ואישורים לפי לכל דין והוראות המנהל, לרבות לעניין האסמכתאות לרכישת הדלק.
(ו) הישבון לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג) יינתן בתוך 30 ימים מקבלת הבקשה, ואולם -
(1) אם הורה המנהל לבדוק את מסמכיו של המבקש כדי לקבוע אם הוא זכאי להישבון - יינתן ההישבון בתוך 90 ימים מקבלת הבקשה;
(2) אם מי שהמנהל הסמיכו לכך או משטרת ישראל החלו בחקירת חשד ביצוע עבירה על החוק בידי המבקש - יינתן ההישבון בתוך 180 ימים מקבלת הבקשה.
4. ביטול
צו הבלו על דלק (פטור), התשל"א-1971 - בטל.
תוספת (תיקון: תשס"ה, תשס"ח2) 3
(סעיף 3א(ג)
טור א' טור ב'
מטרה שיעור ההישבון
1. (א) משמש כחומר בעירה לייצור במפעל תעשייתי ובלבד שאינו 69%
משמש בגנרטור או ברכב מנועי למעט לצורך ייצורו של הרכב
המנועי
(ב) משמש בספינת דיג מסוג מכמורתן בעלת תעודת רישום
במשמעותה בסעיף 10 לחוק הספנות (כלי שיט) התש"ך -1960
ורישיון לדוג דגים כמשמעותו בסעיף 3א לפקודת הדיג, 1937.
2. (א) משמש לציוד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק רישום ציוד הנדסי 50%
התשי"ז-1957, ובלבד שהציוד נבדק, נמצא כשיר לתנועה וניתנה
תעודה על כך מאת מוסך מורשה בהתאם לתקנה 280(ב)(2)
לתקנות התעבורה, וכן שולמה אגרה לפי תקנה 5 לתקנות
רישום ציוד הנדסי, התשי"ט-1959 לגבי הציוד הודעה שנתית
כאמור בסעיף 5 לחוק האמור ושולמה האגרה לפי תקנה 5
לתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי"ט-1959;
(ב) משמש לרכב מנועי המפורט להלן בעל רישיון רכב תקף:
(1) רכב מסחרי כהגדרתו בפקודת התעבורה, שמשקלו
הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר ובלבד שלגבי רכב
אשר חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997, חל עליו, יהיה
רישיון מוביל כמשמעותו בחוק האמור;
(2) רכב מסחרי כהגדרתו בפקודת התעבורה, שמשקלו
הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג ואינו עולה על 10,000 ק"ג;
(3) אוטובוס כהגדרתו בתקנות התעבורה, שמשקלו הכולל
המותר עולה על 5,000 ק"ג.
(4) טרקטור כהגדרתו בתקנות התעבורה שאינו משמש אלא
לצורכי חקלאות.
(5) רכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שמשקלו
הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג.
(ג) משמש למכונה ניידת כהגדרתה בתקנות התעבורה,
שמשקלה הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג והיא
משמשת לצורכי חקלאות אלה בלבד: איסוף, קטיף או קציר
של יבול, ערבול מזון לבעלי חיים, ערבול פסולת חקלאית או ריסוס.
(ד) משמש למחפר ימי, ובלבד שניתן לארבה שהוא מותקן עליה
רישיון שיט לפי תקנות בטיחות השיט, לייעוד ארבה חופרת, ושיש
עליה תעודת רישום לפי תקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון),
התשכ"ב-1962.
3. משמש לרכב מנועי המפורט להלן בעל רשיון רכב תקף: 45.5%
(א) מונית כהגדרתה בסעיף 1 בפקודת התעבורה;
(ב) אוטובוס ציבורי זעיר כמשמעותו בתקנות התעבורה, ובלבד
שלמבקש ההחזר רשיון לפי תקנות 385 ו-386 לתקנות התעבורה;
(ג) רכב הוראת נהיגה מן הסוג המפורט בתקנה 225(א)(2) לתקנות
התעבורה, למי שהוא בעל רשיון לבית ספר לנהיגת רכב מנועי או
להוראת נהיגה כמשמעותו בסעיפים 15 ו-16 לפקודת התעבורה.
(ד) רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד, כהגדרתם בתקנות
התעבורה, המוגן נגד ירי ויש עליו רישיון להסעת נוסעים בשכר.
5. תחילה
תחילתו של סעיף 3(א)(8) ביום י"ג בשבט התשס"ד (5 בפברואר 2004).
_________________________________
1 קת"ם תשס"ה, 50, 60, 88, 111; תשס"ו, 44; תשס"ח, 74.
2 סעיף 6 לצו הבלו על דלק (פטור) (תיקון) (תיקון), התשס"ה-2005 (ק"תם תשס"ה, 112) קובע:
"6. הוראת מעבר
על אף האמור בסעיפים 4 ו-5, על סולר שנרכש לפני המועדים הנקובים בסעיפים אלה, לפי העניין, יחולו שיעורי הפטור שבתוקף מיום הרכישה."
3 סעיפים 6 ו-7 לצו הבלו על דלק (פטור) (תיקון), התשס"ח-2008 (קת"ם תשס"ח, 77) קובעים:
"6. תחילה
(א) תחילתו של צו זה, למעט האמור בסעיף קטן (ב), מיום פרסומו. (הצו פורסם ביום 6.3.08).
(ב) תחילתם של פרט 2(ב)(5), (ג), (ד) ופרט 3(ד) בתוספת לצו העיקרי, כנוסחם בסעיף 5 לצו זה, ביום ח' באלול התשס"ז (1 בספטמבר 2006).
7. הוראות שעה לשנים 2008 ו-2009
(א) על אף האמור בסעיף 3א(ב) לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לצו זה,על דלק מסוג סולר או קרוסין אשר שולם עליהם בלו, ושימשו כמרכיב בתערובת של שמן ממוחזר שיוצרה במפעל שיש לו היתר רעלים לפי סעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים, לעיסוק במיחזור שמנים משומשים -
(1) יינתן הישבון מלא למי שהשתמש בדלק למטרה האמורה, ובלבד שהשמן המשומש נאסף בישראל.
(2) יינתן הישבון חלקי בשיעור של 64%, למי שהשתמש בדלק למטרה האמורה, ובלבד שסכום ההישבון לפי פסקה זו לא יעלה על סכום הבלו המוטל על כמות של 8.5 מיליון ליטר סולר או קרוסין, לפי העניין, באותה שנת מס, ושהשמן המשומש נאסף בישראל.
(ב) תוקף פסקה (1) בסעיף קטן (א) עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) (להלן - התקופה הקובעת הראשונה), והיא תחול על דלק ששימש כאמור באותו סעיף קטן בתקופה הקובעת הראשונה.
(ג) תוקף פסקה (2) בסעיף קטן (א) מיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום י"א באלול התשס"ט (31 באוגוסט 2009) (להלן - התקופה הקובעת השניה), והיא תחול על דלק ששימש כאמור באותו סעיף קטן בתקופה הקובעת השניה."
_______________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ