אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. סיווג עובדים
מבוטח העוסק בסוג המפורט בסוג א' בתוספת הראשונה, והנתון בתנאי עבודה מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב', ייחשב לענין החוק כעובד.
2. קביעת המעבידים
כמעבידו של עובד כאמור בסעיף 1 ייחשב מי שצויין לצידו בטור ג' לתוספת הראשונה.
3. סיווג עובדים עצמאיים
מבוטח העוסק בסוג עבודה כמפורט בטור א' בתוספת השניה, והנתון בתנאי עבורה מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב', ייחשב לענין החוק כעובד עצמאי, ובלבד שמתקיימים לגביו תנאי הגדרה של עובד עצמאי בסעיף 1 לחוק.
4. סיווג מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי
מבוטח העוסק בפעילות האמורה בתוספת השלישית ייחשב לענין החוק בעת פעילותו כאמור כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי.
התוספת הראשונה2
(תיקון: תשל"ז, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ט, תשנ"ה, תשנ"ו)
(סעיפים 1 ו-2)
טור א' טור ב' טור ג'
סוגי העבודה תנאי העבודה המעביד
1. גובה שאינו הגמול משולם בעד המעסיק
מעסיק עובדים פעולות גבייה המבוצעות
ואין לו מקום בעיקרן על פי רשימה
לניהול עסק קבועה, או באזור מגורים
משלו הפתוח לקהל. מוגדר מראש מאת המעסיק
2. עובד נקיון או חצרן, תחום העבודה וזמני החייב בתשלום
למעט מי שעיקר עיסוקו ביצועה נקבעו מראש גמול העבודה
בגננות, שאינם מעסיקים
עובדים.
3. מתקין מכשירי גז בכל תנאי העיסקה המעסיק
לבישול, מחלק גז, למעט כאשר ביצוע
מרכיב ומתקין תריסים העבודה נעשה על פי
הכל בתנאי שאינם התקשרות ישירה
מעסיקים עובדים ואין עם הצרכן
להם מקום לניהול עסק
משלהם הפתוח לקהל
4. שומר תחום השמירה נקבע החייב בתשלום
מראש גמול העבודה
5. ממלא תפקידים משתלם גמול בעד החייב בתשלום
דתיים מטעם מוסדות העבודה גמול העבודה
דת, לרבות משגיח
כשרות ומנקר בשר
6. א. מרצה וכן א. הסכם העבודה החייב בתשלום
אחרים המועסקים נערך מראש לתקופה גמול העבודה
באמצעי תקשורת של רבע שנה לפחות או
ציבוריים; למתן סדרה של שבע
ב. מורה או מדריך הופעות, או שבע הרצאות
או שבעה שיעורים לפחות,
הכל לפי הענין;
ב. כאמור בפיסקה (א)
7. מורה דרך-למעט מורה משתלם גמול בעד החייב בתשלום
דרך המדריך תיירים העבודה גמול העבודה
בכלי רכב שבבעלותו -
מלווה רפואי ומלווים
אחרים בטיולים המאורגנים
על ידי מוסדות, גופים
ציבוריים ומשרדי נסיעות
טור א' טור ב' טור ג'
סוגי העבודה תנאי העבודה המעביד
8. חבר מושב עובדים בכל תנאי העיסקה האגודה
או מושב עולים המועסקים השיתופית
במסגרת תקציבית של של המושב
הסוכנות היהודית לארץ
ישראל ברכוש המשותף להם
או לאגודה השיתופית
של המושב
9. חונכים וסומכות הדרכת עקרות-בית החייב בתשלום
מטעם משרד הסעד או לייעול תפקידן במשק גמול העבודה
רשות מקומית הבית ובקיום היחסים
התקינים עם ילדיהן
10. השוכר "מולה" בכל תקני העיסקה החייב בתשלום
מבעל מלטשה ליהלומים גמול העבודה
ועיקר עיסוקו הוא בשביל
בעל המלטשה בתוך שטח
המלטשה, ובתנאי שאינו
מעסיק עובד
11. עבודות משרד, מבצע העבודה הופנה החייב בתשלום
שירותים, תעשיה לעבודה לפי התקשרות גמול העבודה
ומסחר בינו לבין אדם שעיקר לפי
עיסוקו במשלוח ובהפנית ההתקשרות
עובדים, וגמול העבודה
משתלם לו על ידי מי
שהפנה אותו, למעט מי
שנשלח כאמור על ידי
שירות התעסוקה
12. חלוקת דברי דואר חלוקת דברי דואר החייב בתשלום
בתחומי רשויות מקומיות, נעשית על פי הסכם גמול העבודה.
שיש בהן בית דואר, בין המחלק לבין משרד
כמשמעותו במדריך התקשורת
הדואר, התשל"ז-1977
13. כל הופעה אמנותית הסכם העבודה בכתב החייב בתשלום
או בידורית של אמן, או נערך מראש לתקופה של גמול העבודה
הנחיה במופע, לרבות רבע שנה או לסדרה של לפי ההסכם.
משחק, שירה, דיקלום, חמש הופעות, ובלבד ששר
הקראה, נגינה ניצוח, העבודה והרווחה אישר
ריקוד, פנטומימה, את ההסכם לאחר שהתייעץ
לוליינות וקוסמות וכן כל במועצה; ובהופעות באמצעי
הופעה בכל אחד מאלה תקשורת ציבוריים - כשלא
לצורך הקלטה או צילום חל האמור בסעיף 6(א) -
למעט הקלטה או צילום הסכם העבודה בכתב
לצרכי פרסומת נערך מראש למתן סדרה של
שלוש הופעות בחודש לפחות
14. ספורטאי העוסק הסכם העסקה בכתב החייב בתשלום
בפעילות ספורטיבית, שנערך מראש גמול העסקה
במסגרת אגודת ספורט
או מטעמה.
לענין זה, "אגודת ספורט" -
חבר-בני-אדם העוסק בענף
או בענפי ספורט מסויימים
בין שהוא פועל באופן עצמאי
ובין אם הוא מסונף לגוף
ספורט אחר.
התוספת השניה (תיקון: תשמ"א)
(סעיף 3)
סוג א' סוג ב'
סוגי העבודה תנאי העבודה
1. מוכר עתונים, אשר אינו בכל תנאי העיסקה
מועסק כזבן בחנות או בבית
עסק אחר
סוג א' סוג ב'
סוגי העבודה תנאי העבודה
2. מבצע עבודות בביתו על פי בכל תנאי העיסקה, ובלבד
הזמנה כנגד תמורה ((home worker שהוא עובד אך ורק בביתו
3. מוכר דברי דואר בכל תנאי העיסקה, ובלבד
במיתקנים שאינם שייכים שגמול העבודה אינו משתלם
למשרד התקשורת על בסיס של יחידת זמן
4. מוכר אגרות הימורים בכל תנאי העיסקה, ובלבד
שגמול העבודה אינו משתלם
על בסיס של יחידת זמן
5. נהג מונית בכל תנאי העיסקה, ובלבד
שגמול העבודה אינו משתלם
על בסיס של יחידת זמן
התוספת השלישית (תיקון: תשמ"א, תשנ"ה, תשנ"ו)2
(סעיף 4)
1. ספורטאי כאמור בפרט 14 לתוספת הראשונה שלא נערך עמו מראש הסכם העסקה בכתב.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ב, 1573; תשל"ז, 741; תשמ"א, 812, 381, תשמ"ב, 1415; תשמ"ט, 1173; תשנ"ה, 5; תשנ"ו, 173.
2 (א) סעיף 2 לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) (תיקון), התשנ"ה-1994 (ק"ת תשנ"ה, 6) (להלן - התקנות המתקנות) קובע תחילתו של תיקון התוספת הראשונה לגבי פרט 14 והתוספת השלישית לגבי פרט 1 שתוקנו לפי התקנות המתקנות ביום 1.1.1987.
(ב) סעיף 3 לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) (תיקון), התשנ"ו-1995 (ק"ת תשנ"ו, 173) קובע לענין תיקון פרט 1 בתוספת השלישית כי פרט 14 בתוספת הראשונה יעמוד בתוקפו, כנוסחו ערב יום התחילה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ