אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> פקודת שיווק פרי-ההדר, 1947

פקודת שיווק פרי-ההדר, 1947

פקודת שיווק פרי-ההדר, 1947 1
(בוטלה בס"ח תשס"ג, 446)
______________________________
1 סעיפים 73, 74, 75 ו-76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 446) קובעים:
פרק עשירי: איחוד המועצות - הוראות מעבר (תיקון: תשס"ג)
73. הוראות מיוחדות לענין איחוד המועצות (תיקון: תשס"ג)
(א) בפרק זה -
"יום התחילה" - יום ו' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004);
"מגדל ירקות" - מגדל כהגדרתו בחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי"ט-1959, כנוסחו ערב ביטולו כאמור בסעיף 72(1) (בפרק זה - חוק מועצת הירקות);
"מגדל פירות" - מגדל כהגדרתו בחוק זה כנוסחו ערב יום התחילה (בפרק זה - חוק מועצת הפירות);
"מגדל פרי הדר" - מגדל כמשמעותו בפקורת הפיקוח על פרי ההדר, 1940, פקודת שיווק פרי ההדר, 1947, ופקודת פרי ההדר (פיקוח ושיווק), התש"ח-1948, כנוסחן ערב ביטולן כאמור בסעיף 72(2) עד (4) (בפרק זה - פקודות פרי ההדר);
"מגדל צמחי נוי" - מגדל כהגדרתו בחוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק), התשל"ו-1976, כנוסחו ערב ביטולו כאמור בסעיף 72(5) (בפרק זה - חוק המועצה לצמחי נוי);
"מועצת הירקות" - המועצה כמשמעותה בחוק מועצת הירקות;
"מועצת הפירות" - המועצה כהגדרתה בחוק מועצת הפירות;
"המועצה לשיווק פרי הדר" - המועצה כמשמעותה בפקודות פרי ההדר;
"מועצת צמחי הנוי" - המועצה כהגדרתה בחוק המועצה לצמחי הנוי;
"נכסים" - כהגדרתם בסעיף 7(ה);
"תיקון מס' 6" - חוק זה כנוסחו לפי פרק י"א בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003.
(ב) מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר ומועצת צמחי הנוי יחדלו מלפעול ביום התחילה ונכסיהן לרבות כל סימני המסחר הרשומים על שמן, יהיו לקנין המועצה.
(ג) על העברת נכסים שהיו בידי כל אחת מהמועצות האמורות בסעיף קטן (ב) ערב יום התחילה (בפרק זה - נכסי המועצות) יחולו הוראות סעיפים 103ב, 103ה, 103ו, 103יא, 103יב, 103יד, 103טז, 103יט לפקודת מס הכנסה, בשינויים המחויבים לפי הענין, ויראו כל אחת מהמועצות האמורות כחברה המעבירה ואת המועצה כחברה הקולטת, כמשמעותן באותם סעיפים, וזאת אף שלא מתקיימות בהעברה כאמור כל הוראות הפרק השני בחלק ה'2 לפקודת מס הכנסה.
(ד) כל תובענה, ערעור או הליך משפטי אחר של מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר ומועצת צמחי הנוי או נגדן, לפי הענין, וכן כל עילה לתביעה, לערעור או להליך משפטי אחר כאמור, שהיו תלויים ועומדים או קיימים, לפי הענין, ערב יום התחילה -
(1) יוסיפו לעמוד בתוקפם ויראו אותם כאילו הם של המועצה או נגדה, לפי הענין;
(2) הוצאותיהם ותוצאותיהם ייזקפו לזכות או לחובה, לפי הענין, של קרן מיוחדת כמשמעותה בסעיף 37 שתוקם לכל אחד מהענפים, ויוצאו למטרות המשמשות כל אחד מהענפים האמורים בלבד, הכל כאמור בסעיף 37 (בסעיף זה - הקרן המיוחדת).
(ה) הסמכויות שהיו נתונות לועדת קנסות לפי חוק מועצת הפירות, חוק מועצת הירקות או חוק המועצה לצמחי נוי ערב יום התחילה, יהיו נתונות לה לגבי הליך שהוחל בו ערב יום התחילה וטרם הוכרע, וכל הליך שהוחל בו כאמור ימשיך לעמוד בתוקפו.
(ו) (1) נכסי מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר ומועצת צמחי הנוי, ישמשו את ענף הירקות, ענף הפירות, ענף פרי ההדר או ענף צמחי הנוי, לפי הענין; ואם הנכסים כאמור הם כספים - ייזקפו לחשבון הקרן המיוחדת של כל אחד מהענפים האמורים או של מין או מיני הצמחים, לפי הענין כפי שנזקפו לחשבון הקרנות שהיו ערב יום התחילה; לענין זה, "נכסים" -למעט חובות והתחייבויות.
(2) חובות והתחייבויות של מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר ומועצת צמחי הנוי כפי שהיו ערב יום התחילה, ימומנו מתוך הקרן המיוחדת של כל אחד מהענפים, לפי הענין.
(ז) (1) מי שהיה עובד מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר או מועצת צמחי הנוי ערב יום התחילה, יהיה עובד המועצה החל ביום התחילה.
(2) על אף האמור בכל דין, ובכפוף להוראות פסקה (3), לא יהיה עובד כאמור בפסקה (1) זכאי להטבות פרישה בשל המעבר למועצה.
(3) הזכויות, תנאי העבודה לרבות הזכויות הנובעות עקב פיטורין או התפטרות, וכן התניות והליכים ליישוב חילוקי דעות, שהיו לעובד כל אחת מהמועצות האמורות בפסקה (1) ערב יום התחילה יישמרו לו ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו במועצה.
(4) על אף האמור בפסקה (3), נחתם הסכם המסדיר את שכרם ותנאי עבודתם של עובדי המועצה, לרבות מי שנהיו עובדיה מכוח הוראות פסקה (1), יחולו עליהם הוראות ההסכם, ומשנחתם ההסכם לא יחולו הוראות פסקה (3).
(ח) (1) מי שערב יום התחילה החזיק בתעודת היתר או הרשאה לייצוא מטעם מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר או מועצת צמחי הנוי, לפי הענין, יראו אותו, לתקופת תוקפה של תעודת ההיתר או ההרשאה, כמי שמחזיק בהיתר או שהיה מורשה מטעם המועצה (בסעיף זה - יצואן).
(2) מי שערב יום התחילה היה יצואן מורשה של צמחי נוי לפי סעיף 3(ג) לחוק המועצה לצמחי נוי, והתמיד בעיסוקו ממועד קבלת ההרשאה לראשונה עד יום התחילה, רשאי לקבל היתר לייצוא אותו צמח נוי, ובלבד שפנה בבקשה לקבלת היתר ייצוא לפי סעיף 31, וזאת אף אם לא מתקיימים בו תנאי הכשירות לפי הסעיף האמור.
(ט) מי שערב יום התחילה היה משווק מורשה מטעם מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר או מועצת צמחי הנוי, יראו אותו לתקופת תוקפה של ההרשאה כמי שהיה מורשה מטעם המועצה.
(י) כל הסכומים שתוקצבו ואושרו לשנת הכספים 2004 בתקציב מועצת הירקות, מועצת הפירות, מועצת פרי ההדר ומועצת צמחי הנוי, ושלא הוצאו עד יום התחילה, יראו אותם כאילו תוקצבו ואושרו בתקציב המועצה.
74. מינוי מינהלות זמניות ומינהלה זמנית מאוחדת (תיקון: תשס"ג)
(א) עד למינוים של החברים הראשונים במועצה לפי סעיף 75 כנוסחו בפרק י"א בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (בסעיף זה - חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל), יחולו הוראות אלה:
(1) על אף האמור בכל דין, ימנה השר בתוך 30 ימים מיום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003) ארבע מינהלות זמניות בנות חמישה חברים כל אחת, שבכל אחת מהן יכהנו השר או מי מטעמו והוא יהיה היושב ראש, חבר נוסף עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שני חברים שהם מגדלי ירקות, מגדלי פירות, מגדלי פרי הדר או מגדלי צמחי נוי, לפי הענין, וחבר אחד שהוא יצואן, שתפעלנה עד יום מינויה של המינהלה הזמנית המאוחדת לפי פסקה (4) כנוסחה בפרק י"א בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (בסעיף זה - המינהלות הזמניות);
(2) לכל אחת מהמינהלות הזמניות נתונות הסמכויות האלה:
(א) עד יום ו' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) - הסמכויות הנתונות למועצת הפירות, למועצת הירקות, למועצה לשיווק פרי הדר או למועצת צמחי הנוי ולועד הפועל של כל אחת מהן, לפי הענין;
(ב) מיום התחילה עד למינוי מינהלה זמנית מאוחדת לפי פסקה (4) - הסמכויות הנתונות למועצה ולועד הפועל שלה;
(3) ביום מינוין של המינהלות הזמניות לפי פסקה (1) יחדלו מכהונתם חברי מועצת הירקות, מועצת הפירות ומועצת צמחי הנוי וחברי הועד הפועל של כל אחת מהמועצות;
(4) השר ימנה בתוך 30 ימים מיום התחילה מינהלה זמנית מאוחדת בת שבעה חברים שבה יכהנו השר או מי מטעמו והוא יהיה היושב ראש, שני חברים נוספים עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, חבר שהוא מגדל ירקות, חבר שהוא מגדל פירות, חבר שהוא מגדל פרי הדר וחבר שהוא מגדל צמחי נוי (בפרק זה - המינהלה הזמנית המאוחדת);
(5) המינהלה הזמנית המאוחדת תנהל את המועצה ויהיו נתונות לה הסמכויות הנתונות למועצה ולועד הפועל שלה;
(6) ביום מינוי המינהלה הזמנית המאוחדת לפי פסקה (4) תחדלנה מלפעול המינהלות הזמניות.
(ב) (1) למונחים "מגדל ירקות", "מגדל פירות", "מגדל פרי הדר" ו"מגדל צמחי נוי", תהא המשמעות הנודעת למונח "מגדל" בחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי"ט-1959, בחוק זה, בפקודת הפיקוח על פרי ההדר, 1940, בפקודת שיווק פרי ההדר, 1947, בפקודת פרי ההדר (פיקוח ושיווק), התש"ח-1948, או בחוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק) התשל"ו-1976, לפי הענין.
(2) למונחים "מועצת הירקות", "מועצת הפירות", "המועצה לשיווק פרי הדר" ו"המועצה לצמחי נוי", תהא המשמעות הנודעת למונח "מועצה" בכל אחד מהחוקים האמורים בפסקה (1).
75. מינוי החברים הראשונים במועצה (תיקון: תשס"ג)
(א) השר ימנה, בתוך שנה מיום התחילה, את החברים הראשונים במועצה לפי סעיף 4 כנוסחו לפי תיקון מס' 6; לא מינה השר את החברים כאמור בתוך התקופה האמורה, תמשיך לפעול המינהלה הזמנית המאוחדת עד למינוים.
(ב) ביום מינוים של החברים הראשונים במועצה כאמור בסעיף קטן (א), תחדל מלפעול המינהלה הזמנית המאוחדת.
76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג)
(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6.
(ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ