אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> פקודת רישום שמות עסק, 1935

פקודת רישום שמות עסק, 1935

פקודת רישום שמות עסק, 1935 1
פקודה הקובעת הוראות לרישום פירמות ואנשים המנהלים עסקים לפי שמות עסק ולשם מטרות הכרוכות בכך.
1. השם הקצר
פקודה זו תיקרא פקודת רישום שמות עסק, 1935.
2. פירוש
בפקודה זו: -
"עסק" כולל מקצוע;
"שם עסק" פירושו השם או הכינוי שעל פיהם מתנהל עסק, בין בשותפות ובין באופן אחר;
"שם" כולל את השם הפרטי;
"בית-משפט" פירושו כל שופט בית המשפט המחוזי2;
"פירמה" פירושה גוף בלתי מאוגד משני אנשים או יותר, או יחיד אחד או יותר ואיגוד אחד או יותר, או שני איגודים או יותר, שהתקשרו בשותפות זה עם זה כדי לנהל עסק לשם ריווח;
"פירמה נכרית" פירושה כל פירמה, יחיד או איגוד אשר מקום עסקה נמצא מחוץ לישראל;
"יחיד" פירושו אדם טבעי ואינו כולל איגוד;
"ראשי תבות" כולל כל קיצור מוכר של שם;
"כרטיסי דוגמאות" פירושם כרטיסים הכוללים או המראים חפצים שעוסקים בהם, או דוגמאות או ציורים מהם. כל מקום שאוזכר בפקודה זו שם קודם, אין הדבר כולל שם קודם אם שונה אותו שם או חדל שימושו לפני שהיה בעל השם לבן שמונה-עשרה שנה, ואם היתה זאת אשה נשואה לא יכלול הדבר את השם שהיתה ידועה בו קודם לנשואיה.
מקום שאוזכר בפקודה זו, שינויו של שם, לא יכלול הדבר שינויו של שם שנעשה לפני שהיה האיש ששינה את שמו לבן שמונה-עשרה שנה.
3. פירמות ואנשים החייבים ברישום
בכפוף להוראות פקודה זו יש לרשום באופן המותנה בפקודה זו:-
(א) כל פירמה שיש לה מקום עסקים בישראל והמנהלת עסקים לפי שם עסק שאינו מורכב מהשמות האמיתיים של כל השותפים שהם אנשים יחידים ומהשמות המאוגדים של כל השותפים שהם איגודים ושאין בו, באותו שם עסק, כל תוספת חוץ מן השמות הפרטיים של השותפים היחידים או ראשי תיבות של אותם שמות פרטיים;
(ב) כל יחיד ויחיד שיש לו מקום עסקים בישראל והמנהל עסקים לפי שם עסק שאינו מורכב משם משפחתו הנכון ושאין בו באותו שם עסק כל תוספות חוץ משמותיו הפרטיים הנכונים או ראשי תיבותיהם;
(ג) כל יחיד או פירמה שיש להם מקום עסקים בישראל, אשר שינו את שמם או חבר של הפירמה ששינה את שמו, בין לפני תחילת תקפה של פקודה זו ובין לאחר תקפה של פקודה זו, חוץ מאשה שנשתנה שמה מחמת נשואיה: בתנאי -
(I) שמקום שאין הוספה מציינת אלא שהעסק מתנהל ע"י יורש זכויותיו של בעל העסק מקודם, לא יהא בכך בלבד משום צורך רישום, וכן
(II) מקום ששני שותפים יחידים יש להם אותו שם משפחה, הרי תוספת סימן הריבוי בסופו של שם המשפחה אין בו כדי לחייב ברישום; וכן
(III) מקום שהעסק מתנהל ע"י נאמן בפשיטת רגל או ע"י מקבל הנכסים הרשמי או ע"י מקבל נכסים או מנהל שנתמנה ע"י בית המשפט, אין צורך ברישום; וכן
(IV) קניית נכסים או רכישתם ע"י שני אנשים או יותר בתורת בעלים משותפים או בתורת בעלים ביחד אין לראות זאת בלבד כהנהלת עסקים בין שמתחלקים הבעלים ברווחים הנכנסים ממכירת הנכסים ובין שאינם מתחלקים ברווחים.
4. רישום ע"י ממונים, וכו'
מקום שפירמה, יחיד או איגוד שיש להם מקום עסקים בישראל ומנהלים עסקים בשלמות או בעיקר כממונים או כנאמנים בעד אדם אחר או אנשים אחרים או איגוד אחר, או משמשים סוכנים כלליים של פירמה נכריה, הרי הפירמה, היחיד או האיגוד שנזכרו לראשונה חייבים ברישום באופן שנקבע בפקודה זו, ונוסף על כל הפרטים האחרים שדרוש למסרם ולרשמם, צריך למסור ולרשום את הפרטים שצויינו בתוספת פקודה זו: בתנאי שמקום שהעסק מתנהל ע"י נאמן בפשיטת רגל או ע"י מקבל הנכסים הרשמי או ע"י מקבל נכסים או מנהל שנתמנה ע"י בית המשפט, אין חייבים ברישום עפ"י פקודה זו.
5. אופן הרישום ופרטיו
(1) כל פירמה או אדם החייבים ברישום ימסרו לרושם הודעה בכתב בטופס הקבוע המכיל את הפרטים הבאים:
(א) שם העסק;
(ב) טיבו הכללי של העסק;
(ג) מקום העסקים העיקרי;
(ד) מקום שהרישום שצריך לבצעו הוא של פירמה, חובה לפרט את השם הנוכחי של כל אחד ואחד מן השותפים בפירמה, כל שם קודם, את הנתינות, ואם נתינות זאת אינה הנתינות המקורית - הנתינות המקורית, מקום המושב הרגיל, ההתעסקות בעסק אחר, כשקיימת התעסקות כזאת, והגיל, ולגבי אשה את מצבה מבחינת נישואין, וכן יש לפרט את השם המאוגד ואת המשרד הרשום או הראשי של כל איגוד המשתתף בעסק;
(ה) מקום שיש לרשום את שמו של יחיד, יש לציין את השם הנוכחי, כל שם קודם, הנתינות, ואם ניתנות זאת אינה הנתינות המקורית - הנתינות המקורית, מקום המושב הרגיל, ההתעסקות בעסק אחר, כשקיימת התעסקות כזאת, וגילו של אותו היחיד, ולגבי אשה, את מצבה מבחינת נישואין;
(ו) מקום שיש לרשום את שמו של איגוד, יש לציין את שמו המאוגד ואת המשרד הרשום או המשרד הראשי;
(ז) אם התחילו בעסקים לאחר תחילת תקפה של פקודה זו, יש לציין את תאריך התחלת העסקים.
(2) מקום שהעסק מתנהל לפי שני שמות עסק או יותר, יש לציין כל אחד מאותם שמות עסק.
6. ההודעה צריכה להיות חתומה ע"י אנשים הרשומים
אם היה זה יחיד, תהא ההודעה הדרושה לשם רישום חתומה על ידו, ואם היה זה איגוד, תיחתם על ידי אחד ממנהליו או מזכיריו, ואם זו פירמה תיחתם ההודעה או ע"י כל היחידים המשתתפים בה וע"י מנהל או מזכיר של כל איגוד ואיגוד המשתתפים בעסק ובכל אחד משני המקרים האחרונים צריך שההודעה תאומת בהצהרה הנדרשת עפ"י החוק ותימסר ע"י החותם:
בתנאי ששום הצהרה כזאת המציינת שאיזה אדם, זולת המצהיר, הוא שותף, או שהשמיטה ולא ציינה שאיזה אדם, זולת המצהיר, הוא שותף, לא תשמש ראיה לזכות אותו אדם אחר או לחובתו ביחס לאחריותו או אי אחריותו כשותף, ובתנאי שיכול בית המשפט, עפ"י בקשתו של כל איש שאומרים עליו שהוא שותף, או הטוען שהוא שותף, להורות לתקן את פנקס הרישום ולהחליט בכל שאלה המתעוררת עפ"י סעיף זה.
7. הזמן שבו צריך הרישום להיעשות
(1) הפרטים שיש למסרם עפ"י פקודה זו יימסרו בתוך ארבעה-עשר יום לאחר שהפירמה או האדם התחילו בעסקים, או באותם עסקים החייבים ברישום ככל אשר יחייב המקרה: בתנאי שאם פירמה כזאת או אותם אנשים ניהלו עסקים לפני תחילת תקפה של פקודה זו, או התחילו בעסקים בתוך שני חדשים לאחר מכן, צריך למסור את ההודעה המציינת את הפרטים לאחר עבור שני חדשים ולפני עבור שלושה חדשים מיום תחילת תקפה של פקודה זו, ובתנאי שאם לאחר עבור שני החדשים האמורים פסקו התנאים הנוגעים לפירמה או לאדם הצריך רישום עפ"י פקודה זו, אין מן הצורך לרשום את הפירמה או האדם כל זמן שאותם תנאים מוסיפים להתקיים.
שינוי שם
(2) מקום שרישום דרוש כתוצאה משינוי שם, ינהגו לפי סעיף זה כאילו הוזכר תאריך שינוי השם במקום תאריך התחלת העסקים.
8. רישום שינויים בפירמה
כל אימת שנעשה או אירע שינוי באחד הפרטים שנרשמו בנוגע לפירמה או אדם, חייבים הפירמה או האדם למסור לרושם, בתוך ארבעה-עשר יום לאחר השינוי, או בתוך אותו מועד ארוך יותר אשר ירשה הרושם, עפ"י בקשה שתוגש במקרה מיוחד, בין לפני עבור ארבעה-עשר יום ובין לאחר עבור ארבעה-עשר יום, הודעה בכתב בטופס הקבוע המפרטת את טיב השינוי ותאריכו, כשהיא חתומה וגם - כשיש צורך בכך - מקויימת, כדרך שחותמים או מקיימים הודעה הנדרשת בשעת הרישום.
9. עונש על אי רישום
פירמה או אדם הנדרשים עפ"י פקודה זו למסור הודעה על פרטים או על איזה שינוי שחל באחד הפרטים, ולא עשו זאת באופן המפורש בפקודה זו ובתוך הזמן שנקבע בה בלא צידוק סביר לכך, הרי כל שותף בפירמה או האדם שלא מסרו אותה ההודעה (אף אם חדלו הפירמה או האדם לנהל עסקים לפי שם העסק שעל אודותיו לא נמסרה ההודעה) יהיו צפויים לעונש שלא יעלה על חמש לירות לכל יום שבו הם מתמידים בעבירה או שבו קיימת העבירה, ובית המשפט יצווה למסור לרושם את הפרטים או השינוי בפרטים בתוך אותו הזמן שיפורט בצו;
בתנאי שאם חדלו הפירמה או האדם לנהל עסקים לפי שם העסק אשר על אודותיו לא נמסרה הודעה, לא יזדקק בית המשפט לשום הליך משפטי עפ"י סעיף זה, אם החלו בו משעברו כבר שנים-עשר חודש לאחר שהפירמה או האדם חדלו לנהל עסקים לפי אותו שם העסק.
10. פסלותם של משתמטים
(1) פירמה או אדם הנדרשים עפ"י פקודה זו למסור הודעה על פרטים או על איזה שינוי שחל באחד הפרטים ולא עשו זאת, הרי כל עוד שקיימת העבירה לא יוכלו אותה פירמה או אותו אדם לאכוף במשפט או בהליך משפטי אחר זכויותיהם שעפ"י כל חוזה או הנובעים מאיזה חוזה שנעשה ע"י הפירמה או האדם שלא מסרו את ההודעה או שנעשה מטעמם ביחס לעסק שבגין ניהולו נדרשה מסירת הפרטים, לא לפי שם העסק ולא באופן אחר: ולעולם בתנאי -
בדבר הבקשה ככל אשר יצווה בית המשפט, וכן לא יינתן סעד בנוגע לכל חוזה אם הוכיח אחד הצדדים לחוזה באופן המניח את דעת בית המשפט כי אילו מילאו אחרי הפקודה הזאת לא היה עושה את החוזה;
(ב) שום דבר האמור בזה לא יפגע בזכויות שיש לכל צד אחר כלפי המשתמט בקשר עם חוזה כאמור לעיל;
(ג) אם התחיל צד אחד במשפט או בהליכים משפטיים נגד המשתמט על מנת לאכוף את זכויותיו בקשר עם אותו חוזה, הרי שום דבר האמור בזה לא ימנע בעד המשתמט מלאכוף באותו משפט או באותם הליכים משפטיים את זכויותיו הוא שתהיינה לו נגד אותו הצד בקשר עם אותו חוזה, אם בדרך תביעה נגדית, ניכוי חוב שכנגד או בדרך אחרת.
(2) מבלי לפגוע בסמכות בית המשפט ליתן את הסעד האמור לעיל, הרי אם התחיל המשתמט בהליכים משפטיים לאכוף חוזה בבית משפט שלום יוכל אותו בית משפט שלום לתת אותו סעד כאמור לעיל בקשר עם אותו חוזה.
11. עונש בשל הודעות כוזבות
אם איזו הודעה שחייבים למסרה עפ"י פקודה זו מכילה איזה חומר שהוא כוזב בפרט חשוב והאדם החותם על ההודעה יודע את כזבה, יהא אותו אדם צפוי לקנס שלא יעלה על עשרים לירות או למאסר לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים או למאסר ולקנס כאחד.
12. חובה למסור פרטים לרושם
(1) רשאי הרושם לדרוש מכל אדם להמציא לו אותם פרטים שימצאם לנחוצים על מנת לברר אם אותו אדם או הפירמה שהוא שותף בה טעונים או אינם טעונים רישום על פי פקודה זו או אם צריך להכניס שינוי בפרטים הרשומים, ואם זהו איגוד רשאי הוא לדרוש מהמזכיר או מכל פקיד אחר באיגוד הממלא את התפקידים של מזכיר להמציא לו את הפרטים ההם, ואם נדרש אדם למסור פרטים כאמור לעיל ולא מסר את הפרטים שיש ביכלתו למסור או מסר פרטים שהם כוזבים באיזה פרט חשוב, יהא צפוי לקנס שלא יעלה על עשרים לירות או למאסר, לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים או למאסר ולקנס כאחד.
(2) אם נראה לרושם מתוך הודעה שנמסרה לו כאמור לעיל שאיזו פירמה או איזה אדם טעונים רישום על פי הפקודה הזאת או שיש להכניס שינוי בפרטים הרשומים, יכול הרושם לדרוש מהפירמה או מהאדם להמציא לו את הפרטים הנדרשים בתוך זמן שיקצוב הרושם, ואילו אם מתוך ההודעה שנמסרה על פי סעיף זה נתגלתה איזו השתמטות עפ"י פקודה זו לא יתחילו בהליכים משפטיים נגד כל אדם בשל השתמטות כזאת לפני תום הזמן שבו נדרשו הפירמה או האדם ע"י הרושם עפ"י סעיף זה להמציא לו פרטים.
13. על הרושם לרשום בתיק את ההודעות ולתת תעודת רישום
משקיבל הרושם כל הודעה או הצהרה חוקית שמסרו בהתאם לפקודה זו, יצווה לרשום אותם בתיק וישלח בדואר או ימסור ביד לפירמה או לאדם שרשמו את הפרטים האלה תעודה בדבר הרישום הזה, והתעודה או העתק מאושר שלה יהיו מוצגים באופן בולט במקום העסקים העיקרי של הפירמה או של היחיד, ואם לא הוצגה התעודה כאמור בזה יהא כל שותף בפירמה או כל יחיד, הכל לפי הענין, צפוי לקנס שלא יעלה על עשרים לירות.
14. חובה לנהל מפתח
על הרושם לנהל מפתח של כל הפירמות והאנשים שנרשמו עפ"י פקודה זו.
15. מחיקת שמות מהפנקס
(1) אם פירמה או איש יחיד שנרשמו עפ"י פקודה זו פסקו לנהל עסקים, תהא זו חובת האנשים שהיו שותפים בפירמה בעת שפסקה לנהל עסקים או חובת היחיד, ואם מת היחיד תהא זו חובת נציגו האישי, למסור לרושם, תוך חודש ימים מן היום שפסקה הנהלת העסקים, הודעה בטופס הקבוע שהפירמה או היחיד פסקו לנהל


עסקים. וכל אחד שהיה מחובתו למסור את ההודעה הזאת ולא מסרה בתוך המועד האמור לעיל יהא צפוי לקנס שלא יעלה על עשרים לירות.
(2) משקיבל הרושם הודעה כאמור לעיל רשאי הוא למחוק את שם הפירמה או את שם היחיד מן הפנקס.
(3) מקום שיש לרושם סיבה מספקת להאמין שאיזו פירמה או איזה יחיד שנרשמו עפ"י פקודה זו פסקו לנהל עסקים, רשאי הוא לשלוח לפירמה או ליחיד הודעה, ע"י מכתב דואר רשום, ובה יזהירם שאם לא יתנו תשובה על אותה הודעה בתוך חודש ימים למן התאריך שלה יהא שם הפירמה או שם היחיד צפויים למחיקה מן הפנקס.
16. שמות עסק מטעים
(1) אם איזה שם עסק שעל פיו מתנהל העסק של פירמה או יחיד מכיל -
(א) מלה המציינת נתינות מסויימת ואשר, לדעת הרושם, מחושבת להביא לידי אמונה שהעסק הוא קניינם או נתון להשגחתם של אנשים בעלי אותה נתינות, והרושם נוכח לדעת שנתינות האנשים שהעסק הוא כולו או רובו קניינם או נתון להשגחתם, היא בזמן מהזמנים נתינות כזו, שיש באותו שם כדי להטעות, או
(ב) מלה המציינת תואר צבאי או תואר כבוד ואשר, לדעת הרושם מחושבת להביא לידי אמונה שהעסק הוא קניינו או נתון להשגחתו של אדם שיש לו הזכות לאותו תואר צבאי או לאותו תואר כבוד, והרושם נוכח לדעת שהאדם שהעסק הוא כולו או רובו קניינו או נתון להשגחתו, הוא בזמן מן הזמנים אדם כזה, שיש בו בשם כדי להטעות, חייב הרושם לסרב לרשום את שם העסק ההוא או, אם כך יחייב הענין, למחוק מן הפנקס את שם העסק ההוא, ואולם כל אדם המקופח בהחלטת הרושם עפ"י הוראה זו, יכול לערער בפני שר המשפטים שהחלטתו תהא החלטת גמר.
(2) רישום שם עסק עפ"י פקודה זו לא יפורש כאילו הוא בא להרשות את השימוש באותו השם אם, לולא אותו הרישום, יכלו לאסור את השימוש באותו שם.
17. הרושם (תיקון: 1942)
רשאי שר המשפטים בצו, למנות כל פקיד להיות רושם שמות עסק לצורך פקודה זו.
18. בקורת ההודעות שנרשמו (תיקון: תשי"ד, תשמ"א)
(1) רשאי כל אדם לבדוק את המסמכים שהוגשו לרושם בשלמו את האגרה שתיקבע, ורשאי כל אדם לדרוש תעודת רישום של פירמה או של אדם או העתק או קטע מכל הודעה רשומה, שיקויימו ע"י הרושם, וצריך לשלם בעד כל תעודת רישום או בעד כל העתק או קטע מקויימים את האגרה שתיקבע.
(2) תעודת רישום או העתק או קטע מכל הודעה רשומה עפ"י פקודה זו כשההעתק או הקטע הללו קויימו כאמיתיים בחתימת הרושם (ולא יהא צורך להוכיח כי הוא הרושם), יקובלו כראיה בכל הליכים משפטיים, הן אזרחיים והן פליליים.
19. יכול שר המשפטים להתקין תקנות (תיקון: תשי"ד, תשמ"א)
(1) רשאי שר המשפטים להתקין תקנות בענינים דלקמן:
(א) האגרה שתשולם לרושם עפ"י פקודה זו;
(ב) הטפסים שישמשו עפ"י פקודה זו;
(ג) התפקידים שעל הרושם למלא עפ"י פקודה זו; וכן
(ד) בכלל, הנהלת הרישום והסדרתו עפ"י פקודה זו וכל ענין הכרוך בכך.
(2) כל האגרות שיש לשלמן בהתאם לתקנות כאלה תשולמנה למשרד האוצר.
(3) כל תקנות מעין אלה תפורסמנה ברשומות.
20. פירסום שמות אמיתיים וכו'
(1) כל יחיד וכל פירמה הנדרשים להירשם עפ"י פקודה זו חייבים להזכיר את הפרטים דלקמן באותיות נוחות לקריאה בכל קטלוגים מסחריים, בחוזרים מסחריים, בכרטיסי דוגמאות, בהזמנות של סחורות ובמכתבי עסק שמופיע בהם שם העסק והמוצאים או הנשלחים לכל אדם שהוא ע"י הפירמה או ע"י היחיד:
(א) את השם הנוכחי וכל שם קודם, במקרה של יחיד; וכן
(ב) את השם הנוכחי וכל שם קודם, של כל אחד מן השותפים בפירמה, במקרה של פירמה.
(2) אם לא מילאו אחר האמור בסעיף זה יהא היחיד או כל שותף משותפי הפירמה, הכל לפי הענין, צפוי בשל כל עבירה לקנס שלא יעלה על חמש לירות:
בתנאי ששום משפט עפ"י סעיף זה לא יוגש אלא ע"י היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו.
21. עבירות ע"י איגודים
אם נמצא איגוד אשם בעבירה עפ"י פקודה זאת, הרי כל מנהל, מזכיר או פקיד האיגוד שהוא צד לעבירה ביודעין, יהא אשם בעבירה מעין זו ויהא צפוי לאותו העונש.
תוספת
תיאור הפירמה וכו' הפרטים הנוספים
מקום שהפירמה, היחיד או השם הנוכחי, כל שם קודם,
האיגוד הנדרשים להירשם הנתינות, אם נתינות זאת אינה
מנהלים עסקים בתורת ממונים הנתינות המקורית - הנתינות
או נאמנים. המקורית ומקום המושב הרגיל,
או, כפי שיחייב הדבר, השם
המאוגד של כל אדם או איגוד
שלמענם מתנהל העסק;
מקום שהפירמה, היחיד שם העסק והכתובת של הפירמה או
או האיגוד הנדרשים של האדם שלמענם מתנהל העסק:
להירשם מנהלים עסקים בתנאי שאם העסק מתנהל כסוכנות
כסוכנים כלליים של איזו כללית של שלוש פירמות נכריות או
פירמה נכרית. יותר, די יהיה לציין שהעסק מתנהל
כך, ולפרט את הארצות שבהן אותן
פירמות נכריות מנהלות עסקים.
______________________________
1 ע"ר 1935, תוס' 1, (ע) 116, (א) 1924, 119, תוס' 1, (ע) 60 (א) 78; ס"ח תשי"ד, 41; תשמ"א, 149;
2 במקור "נשיא בית המשפט המחוזי"; ההגדרה שונתה לפי האמור בסעיף 42 לחוק בתי המשפט, (נוסח משולב), התשמ"ד-1984.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ