אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> פקודת מס הבולים

פקודת מס הבולים

פקודת מס הבולים 1
פקודה הקובעת הוראות בענין הטלת מסי-בולים
1. השם הקצר
פקודה זו תיקרא פקודת מס הבולים.
חלק א' : מבוא
2. פירוש (תיקון: תש"ט)
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר -
"בנק" או "בנקאי" כולל כל אדם המנהל עסקי בנק;
"הממונים" פירושם הממונים על מס הבולים שיתמנו עפ"י סעיף 3;
"חברה" כוללת אגודה שיתופית;
"חותמת" כוללת כל לוח, קלישה, כלי או מכשיר שמשתתפים בהם לפי הוראות הממונים כדי לבטא או לציין בהם כל מס או שיעור-מס או כדי לציין את העובדה ששולם מס או שיעור-מס או קנס או שאיזה מסמך נושא בולים כחוק או אינו טעון כל מס, או כדי לסמן כל תשלום, והיא כוללת כל חלק מאותו לוח, קלישה, כלי או מכשיר;
"מסמך" כולל כל כתב;
"מס" פירושו מס הבולים שחייבים בתשלומו עפ"י פקודה זו;
"מקויים" ו"קיום" כולל "נחתם בחתימת-יד" ו"חתימת-יד" ו"נחתם בחותמת" ו"חותמת"; "זיוף" ו"מזוייף" כוללים כל מיני זיוף וחיקוי;
"חומר" כולל כל מין חומר שאפשר לקבוע בו מלים או מספרים;
"כסף" כולל כל סכום המובע במטבע ישראלי או בכל מטבע אחר;
"נחתם בחתימת-יד" ו"חתימת-יד" כוללים "נחתם בחותמת" ו"חותמת";
"בול" פירושו בול שהוטבע בחותמת, בול דבק וכל סימן אחר ששר האוצר קבעו בצו לשמש כבול; ו"בול דבק" פירושו בול-הכנסה דבק שהוצא עפ"י סעיף 5;
"נושא בולים" לגבי מסמכים וחומר, חל גם על מסמכים וחומר שהוטבעו בהם בולים בחותמת וגם על מסמכים וחומר שהדביקו בהם בולים דבקים וגם על מסמכים וחומר שסומנו בסימן ששר האוצר קבעו לשמש כבול.
3. הממונים על מס הבולים
(1) לצורך פקודה זו ימנה שר האוצר בצו שני אנשים או יותר, שיכנה אותם בשמם או במישרתם, להיות ממונים על מס הבולים.
(2) כל שני ממונים כאלה יהיו מהווים מנין חוקי.
חלק ב' : הוראות לענין מסמכים בדרך כלל
הטלת מס על מסמכים
4. מס על מסמכים
מיום תחילת תקפה של פקודה זו ואילך יהיו המסים השונים המפורטים בתוספת לפקודה זו, מסי הבולים אשר יוטלו על המסמכים השונים המפורטים בה, והם ישמשו במקום המסים שהיו חלים עד כאן, ויחולו עליהם הפטורים הכלולים בפקודה זו ובכל פקודה אחרת הנוהגת באותה שעה.
4א. תשלום אגרות בבולים (תיקון: תש"ט, תשל"ה)
שר האוצר רשאי - בהסכמתו של שר הממונה על ביצוע של כל פקודה או חוק - להורות בצו שאגרה המשתלמת לפיהם ואינה עולה על סכום שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, תשולם על ידי הדבקת בול הכנסה או הטבעתו על גבי המסמכים או התעודות שבקשר אתם משתלמת האגרה.
5. בולים מוטבעים ודבקים (תיקון: 1945, תש"ט)
שר האוצר יצווה להתקין חותמות, בולים ובולי-הכנסה דבקים כדי לציין בהם את המסים החלים עפ"י פקודה זו; ופרט למקרים שנקבעה לגבם בפקודה זו הוראה מפורשת האומרת את ההיפך יסומנו מסים אלה על ידי בולים מוטבעים;
בתנאי שיכול שר האוצר להכריז בתקנה שיתקין עפ"י סעיף 94 כי המס שפקודה זו מחייבת או מתירה לסמנו בבול דבק, יהא צריך או מותר לסמנו בבול מוטבע או בסימן אחר ששר האוצר קבעו בצו לשמש כבול למן תאריך מסויים שיקבע באותה תקנה; ובתנאי נוסף שבלי לפגוע בכל הוראה אחרת מהוראותיה של הפקודה הזאת, המרשה להשתמש בבולי דואר כדי לסמן מס, רשאי שר האוצר להכריז בצו, שאפשר לסמן את המס - אשר לפי הפקודה הזאת יש לסמן בבולי הכנסה - בבולי דואר של אותו ערך, שיהיה עשוי להינקב בצו.
6. כיצד כותבין מסמכים ונותנים בהם בולים
(1) כל מסמך שנכתב על גבי חומר הנושא בולים צריך להיכתב באופן שהבול יופיע על פני המסמך ובאופן שלא יהא אפשר להשתמש בו בכל מסמך אחר שנכתב על גבי אותה פיסת חומר, וכל מסמך, שנכתב כולו או מקצתו, לפני שנתנו בו בולים, יסומן בבולים באותו אופן.
(2) אם נכתב יותר ממסמך אחד על גבי אותה פיסת חומר, צריך כל אחד ואחד מן המסמכים לשאת בולים באופן נבדל וברור בערך המס המוטל עליו.
7. מסים מיוחדים יוטלו על מסמכים לכל ענין לחוד
פרט למקרים שנקבעו לגבם בפקודה זו או בכל פקודה אחרת הוראות מפורשות האומרות את ההיפך, הרי
(א) מסמך המכיל ענינים שונים נבדלים זה מזה או מתייחס לענינים שונים כאלה, יוטל עליו מס מיוחד ונבדל לכל ענין מן הענינים הנכללים בו כאילו היה זה מסמך מיוחד;
(ב) מסמך שנעשה תמורת דבר החייב במס "אד-ולורם" וגם תמורת כל דבר אחר או דברים אחרים בעלי ערך, מטילים עליו מס מיוחד ונבדל לכל אחת מן התמורות המפורשות בו כאילו היה זה מסמך מיוחד.
8. עובדות ומסיבות הנוגעות למס יפורשו במסמכים (תיקון: 1946)
חובה לפרש במסמך במלואן ולאמיתן את כל העובדות והמסיבות הנוגעות לחובתו של מסמך בתשלום מס או הנוגעות לסכום המס החל על אותו מסמך, וכל אדם אשר מתוך כוונת מרמה -
(א) מקיים כל מסמך שלא פורשו בו כל העובדות והמסיבות במלואן ולאמיתן, או
(ב) בהיותו עסוק או מעורב בעריכת מסמך אינו מוסר או מתרשל למסור את כל העובדות והמסיבות הללו במלואן ולאמיתן, קונסין אותו בקנס של חמישים לירות.
9. כיצד מחשבין את המס בכסף נכרי או בסטוק
(1) מקום שמוטל על מסמך מס "אד ולורם" ביחס -
(א) לכל כסף המובע שלא במטבע ישראלי, או
(ב) לכל סטוק של בטחון עובר לסוחר,
מחשבין את המס לפי שוויו של הכסף במטבע ישראלי בתאריך המסמך, על יסוד שער החליפין שבאותו תאריך, או לפי שוויים של הסטוק או של שטר הבטחון עפ"י המחיר הממוצע שלהם ושער החליפין הנוהג באותו תאריך ייקבע עפ"י השיעור הממוצע שהוכרז בשוק הלונדוני בתאריך המסמך.
(2) מסמך המכיל חשבון בשער חליפין הנוהג באותו זמן לפי המחיר הממוצע, הכל לפי הענין, והוא נושא בולים בהתאם לאותו חשבון, רואין אותו בכל הנוגע לענין הנידון במסמך, כאילו הוא נושא בולים כהלכה, בלתי אם הוכח שהחשבון אינו נכון וכי על צד האמת אין המסמך נושא בולים בשיעור מספיק.
השימוש בבולים דבקים ובבולי-דואר
10. ביטול בולים דבקים ובולי דואר (תיקון: תשי"ז)
(1) מסמך שעפ"י החוק צריך או מותר לסמן עליו את המס על ידי בול דבק אין לראותו כמסמך הנושא בולים דבקים כחוק אלא אם כן אותו האדם החייב עפ"י החוק לבטל את הבול הדבק, ביטלו שעה שחתם לראשונה על המסמך על ידי שכתב על הבול או לרוחב הבול, או סימן בו באופן אחר שאינו ניתן להימחק, את שמו או את ראשי-תבותיו של שמו או את השם או את ראשי-התבות של שם הפירמה שלו בצרוף התאריך הנכון של כתיבתו זאת.
(2) כשמשתמשים בשני בולים דבקים או יותר משניים על מנת לציין בהם את המס שעל המסמך צריך לבטל כל בול באופן שהוזכר לעיל.
(3) כל שנדרש עפ"י החוק לבטל בול דבק וסרב או התרשל לעשות זאת כהלכה ובאופן ממשי כאמור לעיל, קונסין אותו בקנס של חמישים לירות.
(4) מקום שמותר עפ"י הוראות פקודה זו להשתמש בבול-דואר כדי לסמן את מס הבולים, תחולנה הוראות סעיף זה על כל בול-דואר שהשתמשו בו כך.
11. קנס בשל מעשי תרמית בקשר עם בולים דבקים
כל אדם -
(א) המסיר בתרמית מסמך או גורם להסיר ממסמך כל בול דבק או בול-דואר שהשתמשו בו כדי לסמן בו מס-בולים או מדביק על מסמך אחר בול דבק או בול דואר שהוסרו כאמור, מתוך כוונה שיוכלו להשתמש שנית בבול, או המשתמש באותו בול דבק או בול-דואר לכל צורך מצרכי הדואר מתוך אותה כוונה, או
(ב) המוכר או מציע למכירה או מפיץ בול דבק או בול-דואר שהוסר כאמור או מפיץ כל מסמך שיש עליו כל בול דבק או בול-דואר אשר ידע שהוסר כאמור, קונסין אותו בקנס של מאתיים וחמישים לירות, נוסף על כל קנס או דמי-עונשים אחרים שיהא צפוי להם.
סימון בולים
12. סימון בולים
אם המס המוטל על מסמך תלוי באופן מן האופנים במס ששולם בעד מסמך אחר, מסמנים את תשלום המס שהוזכר לאחרונה על גבי המסמך הנזכר בראשונה כפי שימצאו הממונים לנכון לאחר שיפנו אליהם בבקשה ויראו להם את שני המסמכים.
החלטה בנידון המס
13. הערכת המס תהא מסורה בידי הממונים
(1) בהתחשב עם התקנות שיתקינו עפ"י הפקודה הזאת, רשאי כל אדם לדרוש מאת הממונים להביע את דעתם ביחס לאיזה מסמך מקויים בשאלות דלקמן -
(א) אם המסמך חייב במס;
(ב) מהו סכום המס שחייבים בו.
(2) הממונים רשאים לדרוש להמציא להם העתקה או תמצית מן המסמך המקורי ואותן ההוכחות שיראו צורך בהן כפי שיתברר להם, כדי הנחת-דעתם, אם נמסרו להם לאמיתן ובמלואן, כל העובדות והמסיבות הנוגעות לחובת המסמך במס או לסכום המס שהמסמך חייב בו.
14. בולים לסימון החלטת הממונים
(1) אם סבורים הממונים שהמסמך אינו חייב כלל במס, מותר ליתן במסמך בול מיוחד לסימן שאין המסמך חייב במס כל עיקר.
(2) אם סבורים הממונים שהמסמך חייב במס, עליהם להעריך את המס שהמסמך חייב בו, לדעתם, ואם נשא המסמך בול בהתאם להערכה, אפשר לשים עליו בול מיוחד לסימן כי המסמך נושא בולים כחוק.
(3) כל מסמך הנושא עליו את הבול המיוחד המסמן שאין הוא חייב במס-בולים או שהוא נושא בולים כחוק, יקובל כהוכחה ויהא בר-תוקף לכל דבר למרות כל התנגדות בנוגע למס:
בתנאי -
(א) שמסמך שהממונים העריכו את המס המוטל עליו והוא אינו נושא בולים כלל או אינו נושא בולים בשיעור מספיק, לא ישא בולים אלא בהתאם להערכה;
(ב) ששום דבר האמור בסעיף זה לא יחול על כל מסמך הטעון מס "אד ולורם" והמשמש בטחון לכסף או לניירות-ערך בלי גבול;
(ג) שהצהרה שניתנה לצורך סעיף 13 אין להשתמש בה בכל מו"מ משפטי נגד האדם המוסר אותה, חוץ מבחקירה בשאלת המס שחייב בו המסמך שההצהרה נוגעת אליו; וכל המוסר אותה הצהרה ומשלם את המס המוטל על המסמך שההצהרה נוגעת אליו, פוטרין אותו מכל קנס או פסול שהוא עלול להיות צפוי להם מחמת שלא מסר במסמך באופן נכון כל עובדה או מסיבה שפקודה זו דורשת למסרן בו.
15. ערעורים על הערכות
(1) כל שאינו מרוצה מהערכת הממונים, יהא רשאי במשך עשרים ואחד יום לאחר יום-ההערכה, ובשלמו את המס בהתאם לאותה הערכה, לערער על ההערכה בפני בית המשפט המחוזי, ולשם כך יוכל לדרוש מאת הממונים להגיש את טענותיהם ולחתום עליהן ולפרט בהן את השאלה שנדרשה חוות-דעתם עליה ואת ההערכה שנעשתה על ידם.
(2) משעשו כן יערכו ויחתמו הממונים את כתב-טענותיהם וימסרוהו לאדם הדורש זאת ובמשך עשרה ימים שלאחר מכן יוכל אדם זה להגיש את הדבר למשפט.
(3) לאחר שדן בית-המשפט בענין, יפסוק בשאלה המוגשת לפניו ואם סבור בית-המשפט שהמסמך הנידון חייב במס, יעריך בית-המשפט את המס שהוא חייב בו.
(4) אם החליט בית-המשפט שהערכתם של הממונים מוטעית, יצווה בית-המשפט להחזיר למערער כל יתרת-מס ששילם בהתאם להערכה המוטעית יחד עם כל קנס או הקנס ששילם כתוצאה מן ההערכה המוטעית, אם בצירוף הוצאות המשפט או בלעדיהן, ככל אשר יצווה בית-המשפט.
(5) אם נתאשרה הערכת הממונים, יוכל בית-המשפט ליתן צו לשלם לממונים את ההוצאות שהוציאו בקשר עם הערעור.
הגשת מסמכים בתורת עדות
16. באיזה תנאים מותר לקבל כחומר עדות מסמכים שאינם נושאים בולים כדין
(1) הוגש בבית-משפט אזרחי או דתי או בפני בורר כל מסמך החייב במס כחומר עדות, על השופט או הבורר ליתן את דעתו לחסרון הבול או לבול הבלתי-מספיק שעל המסמך, ואם היה המסמך ממין המסמכים שמותר עפ"י החוק ליתן בהם בולים לאחר שקויימו, יהא מותר לקבלו כחומר-עדות, לאחר שישולם לבית-המשפט או לבורר סכום-המס החסר ודמי העונשין שצריך לשלמם בשעת נתינת הבול ועוד דמי עונשין נוספים בסך לירה אחת, פרט למקרים צודקים יוצאים מן הכלל מטעמים אחרים.
(2) פקיד בית-המשפט או הבורר המקבל את המס ואת דמי-העונשין יתן קבלה על כך וירשום בפנקס שיתנהל לשם כך את עצם התשלום ואת סכום התשלום, ועליו למסור לשר האוצר את השם או הנושא של המשפט שבו קיבל את המס ודמי העונשין ואת שם הצד שממנו נתקבלו המס או דמי העונשין ואת תאריך המסמך ותאורו, ועליו להעביר לשר האוצר את הכסף שקיבל בתור מס או דמי-עונשין.
(3) הגישו לממונים כל מסמך ששולם עליו מס או דמי-עונשין יחד עם קבלה, רושמין במסמך את דבר תשלום המס ודמי-העונשין.
(4) פרט לאמור לעיל, הרי מסמך שקויים בכל חלק מחלקי ישראל או בכל מקום אחר, - ואן נפקא מינה היכן - אלא שהוא מתייחס לנכסים הנמצאים בכל חלק מחלקי ישראל או לענין שנעשה או העומד להיעשות בכל חלק מחלקי ישראל, לא יוגש כחומר-עדות אלא במשפט פלילי, ולא יהא בר-תוקף לכל צורך שהוא אלא אם כן הוא נושא בולים כחוק בהתאם לחוק הנהוג בזמן שהמסמך קויים לראשונה.
הנותן בולים במסמכים לאחר שקויימו
17. עונשו של הנותן בולים במסמך לאחר קיומו (תיקון: תשי"ד, תשכ"א)
(1) פרט למקרים שנקבעו לגבם בפקודה זו הוראות מפורשות אחרות, מותר לתת בול טבוע בכל מסמך שאינו נושא בולים כלל או שאינו נושא בולים בשיעור מספיק לאחר שקויים, לאחר שישולם המס שלא נפרע ודמי-עונשין של חמישים לירות, ומקום שהמס שלא נפרע עולה על עשר לירות, ישולמו דמי-עונשין נוספים בסכום השווה לסכום המס שלא נפרע.
(2) (בוטל).
(3) פרט למקרים שנקבעו לגבם הוראות מפורשות אחרות בפקודה זו בנוגע לכל מסמך מיוחד, הרי -
(א) כל מסמך שקויים לראשונה באיזה מקום שהוא בחו"ל ואינו נושא בולים או נושא בולים בשיעור בלתי-מספיק, אפשר לשים בו בול תוך שלושים יום מיום שנתקבל לראשונה בישראל כדי שיעור המס שלא נפרע ולא יותר מכן; וכן
(ב) אם ימצאו הממונים לנכון, יוכלו להפחית או למחול כל דמי-עונשין המגיעים בשעת נתינת הבולים במסמך.
(4) תשלום כל דמי-עונשין שישולם בעת הטבעת בולים, יסומן במסמך ע"י בול מיוחד.
(5) למרות כל האמור בסעיף זה ובסעיף הקודם, רשאי כל בית-דין של שבט בנפת באר-שבע לקבל מסמכים שבשעה שקויימו לא היו נושאים בולים או שנשאו בולים בשיעור בלתי-מספיק; וכל פקיד-מסדר המוציא לפועל סידור עניני קרקעות עפ"י פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) רשאי לקבל מסמך שקויים לפני תחילת תקפה של פקודה זו, ובשעת קיומו לא היה נושא בול או היה נושא בול בלתי-מספיק. ולעולם לאחר שישולם המס שלא נפרע, ואותו מס יהא מסומן בבול דבק. ומשנתנו בו באותו מסמך את הבול כאמור, יקובל ע"י כל בית-משפט המברר ערעור על הפסק של בית-הדין השבט או של פקיד-המסדר.
רשימות בפנקסים וכו'
18. פנקסים, וכו' יהיו פתוחים לבקורת
כל פקיד משלתי שנותנים להשגחתו כל כסף, רשימה, ניירות, מסמכים או פרוטוקולים שאם יבקרום ימצאו שיש מקום להטלת מס או להוכחת כל מרמה או השתמטות ביחס לכל מס או שיש בהם כדי להביא לידי גילוייה של מרמה או השתמטות ביחס לכל מס, חייב בכל עת מתאמת להרשות לכל אדם שהממונים ייפו את כוחו לכך לבקר את הספרים, הרשימות, הניירות, המסמכים והפרוטוקולים ולרשום אותם רשימות וקטעים שהוא ימצא לנכון בלי תשלום או תגמול, ואם יסרב לכך, קונסין אותו בקנס חמישים לירות על כל עבירה ועבירה.
19. קנס על הרושם מסמכים שאינם נושאים בולים כהלכה
(1) כל אדם שמתפקידו לרשום בפנקסים כל מסמך החייב במס-בולים ורושם מסמך שאינו נושא בולים כחוק, קונסים אותו בקנס של חמישים לירות.
(2) כל אדם שמתפקידו לרשום העברה של בטחון עובר לסוחר או העברת מניות או סטוק בפנקסי החברה, רשאי לדרוש מאת מבקש ההעברה להוכיח לו שהתמורה שנמסרה בשטר-ההעברה היא התמורה הנכונה וכן רשאי הוא לדרוש שהמסמך יוגש לממונים להחלטה.
20. מותר לדרוש תרגום מסמכים שלא נערכו בשפות רשמיות
לצורך ההחלטה בשאלת המס יוכלו הממונים או כל פקיד שחובתו היא להטביע בולים, לדרוש שימציאו להם תרגום לאחת משלוש השפות הרשמיות של כל מסמך שלא נכתב באחת מאותן השפות.
חלק ג': הוראות בנוגע למסמכים מיוחדים
66-21. (בוטלו) (תיקון: תשכ"א)
67. (בוטל) (תיקון: תשכ"ג)
72-68. (בוטלו) (תיקון: תשכ"א)
סטוק ומניות
73. פירושם של סטוק או מניות לצורך הטלת מס על העברתן או מכירתן
"סטוק" או "מניות" פירושם, לצורך הטלת המס על העברתם או מכירתם, סטוק או מניות המוצאים ע"י כל חברה, מועצת-עיריה או מועצה מקומית שנתכוננו בישראל, או בשמן.
כרטיסי-כניסה - שעשועים
74. קביעות בדבר מס על כרטיסי שעשועים (תיקון: 1946, תש"ט, תשי"ד, תשי"ז, תשי"ט)
(1) לצרכי הפקודה הזאת -
"בעל" ביחס לכל שעשועים, מובנו האדם שניתן לו רשיון לפי פקודת השעשועים הציבוריים, 1935, להחזיק אותם שעשועים, ובכל מקרה שבו לא ניתן רשיון לפי הפקודה ההיא להחזיק אותם שעשועים, או מקום שאין רשיון להחזיק אותם שעשועים נדרש לפי קביעות הפקודה ההיא, מובנו האדם האחראי להנהלתם;
"זכות כניסה לשעשוע" פירושה זכות-כניסה למקום שבו נערך שעשוע, כאחד מקהל המבקרים;
"כרטיס-כניסה" מובנו כרטיס המקנה זכות-כניסה לשעשועים;
"משימת-כניסה" ביחס לכל שעשועים, מובנה מחירו של כרטיס-כניסה לאותם שעשועים, להוציא סכום כל חישוב שתטיל על אותו מחיר מועצת-עיריה או מועצה מקומית או כל חישוב אחר שהוא, שיורם מאותו מחיר;
"שעשועים" מובנם כל שעשועים שאליהם יש לבני-אדם זכות-כניסה תמורת תשלום, והם כוללים כל שעשועים של תיאטרון או קולנוע, קבריט, קרקס, קונצרט, ריקודים, מקום-החלקה, וכל תערוכה, הצגה, התבדרות, משחקים או ספורט, שאליהם נותנים לאנשים זכות-כניסה כנ"ל, אולם אין הוא כולל כל הרצאה, או ויכוח, שמטרתם העיקרית היא לימוד, ואפילו היו אותם הרצאה או ויכוח מלווים תמונות בדרך כל-שהיא.
"שעשועים החייבים במס מוקטן" פירושם תערוכות וכן שעשועים שבהם האמנים, המציגים או השחקנים, מופיעים גופם בפני קהל המבקרים, למעט שעשועים כאלה הנערכים בבית-קפה.
לצורך הגדרה זו "בית-קפה" כולל מלון וכל מקום שבו מספקים בתמורה מאכל או משקה.
(2) בעל שעשועים כל-שהם יוציא כרטיסי-כניסה עם תלושי-ביקורת, שבכל אחד מהם יצויינו הפרטים הבאים:-
(א) מחירו;
(ב) סכום המס המשתלם;
(ב-1) מועד קיום העינוגים;
(ג) סכום כל משימה שמרימה ממחירו מועצתעיריה או מועצה מקומית ומשימה אחרת כל-שהיא, המורמת מאותו מחיר, ואם הוצא כל כרטיס-כניסה (בין בידי בעל כל שעשועים ובין בידי משמשו, מועבדו או סוכנו) בלי שצויינו בו נכונה כל פרטים מן הפרטים האמורים, יעמוד בעליו של אותם שעשועים בקנס של מאה לירות בגין כל כרטיס וכרטיס כזה.
(2א) מותר לסמן את המס על כרטיס-כניסה על ידי בולים דבקים שיבוטלו על ידי בעל-שעשועים, עובדיו, פקידיו או סוכניו.
(3) (א) לא ימכור ולא ימסור בעל-שעשועים, או עובד, פקיד או סוכן של בעל שעשועים, כרטיס-כניסה, שאינו נושא בולים המציינים את המס המשתלם על אותו כרטיס.
(ב) נמכר או נמסר כרטיס-כניסה כל-שהוא לכל שעשועים (בין בידי בעליהם של אותם שעשועים ובין בידי משמשו, מועבדו או סוכנו), ואינו נושא בולים כהלכה המציינים ששולם המס המשתלם על אותו כרטיס, יעמוד בעליהם של אותם שעשועים בקנס של מאה לירות בגין כל כרטיס וכרטיס כזה, ואם נמכר או נמסר כנ"ל אותו כרטיס-כניסה בידי משמשו, מועבדו או סוכנו, יעמוד גם אותו משמש, מועבד או סוכן בקנס של מאה לירות בגין כל כרטיס וכרטיס כזה.
(4) (א) לא יוכנס אדם כאחד מקהל-המבקרים לכל שעשוע כשהוא או מבקרים אחרים שילמו בעד זכות-הכניסה אליו, אלא אם יש בידו כרטיס-כניסה לאותו שעשוע, הנושא בולים כדין ותלוש-הביקורת נתלש ממנו בשעת הכניסה. ניתן הכרטיס ללא קביעת מחיר יהיה המס המשתלם עליו כמס המשתלם על כרטיס-כניסה רגיל לאותו שעשוע, ואם לא היה מחיר כרטיסי-הכניסה לאותו שעשוע אחיד - כמס המשתלם על כרטיס-כניסה שמחירו הוא הגבוה ביותר.
(ב) הוכנס אדם לשעשוע כאמור בפיסקה (א) (בין בידי בעליהם של אותם שעשועים ובין בידי משמשו, מועבדו או סוכנו) ללא כרטיס-כניסה לאותם שעשועים, הנושא אותם בולים כנ"ל או ללא תלישת תלוש-הביקורת מאותו כרטיס, יעמוד בעליהם של אותם שעשועים בקנס של מאה לירות בגין כל אדם ואדם שהוכנס כנ"ל, ואם הוכנס כל אדם כנ"ל בידי משמשו, מועבדו או סוכנו של אותו בעל, יעמדו גם אותם משמש, מועבד או סוכן בקנס של מאה לירות, בגין כל אדם ואדם שהוכנס כנ"ל.
(5) (א) שר האוצר על פי המלצת שר החינוך והתרבות או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה, רשאי להורות בצו שפורסם ברשומות, שכרטיסי-כניסה לתערוכות וכן כרטיסי-כניסה לעינוגים הנערכים על ידי מוסד לאמנות, למוסיקה או לספורט ושפורשו בצו, יהיו פטורים ממס, כולו או מקצתו;
(ב) שר האוצר או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה על פי המלצת שר הסעד או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה, רשאי לפטור ממס, כולו או מקצתו, כרטיסי-כניסה לעינוגים הנערכים על ידי מוסד-צדקה או מוסד-חינוך או מוסד-בריאות שמטרתם אינה הפקת-רווחים, או להורות שעינוגים אלה ייחשבו כעינוגים החייבים במס מוקטן, אם הוכח, להנחת-דעתו של שר האוצר או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה, כי סך כל ההכנסות מן העינוג עשויות לעלות על כפל סך כל ההוצאות שהוצאו לעריכתו.
(ג) על אף האמור בפרט 38 לתוספת רשאי שר האוצר, בצו שפורסם ברשומות, לפטור ממס, כולו או מקצתו, כרטיסי-כניסה לעינוגים מסויימים, או לעינוגים הנערכים באזורים מסויימים;
(ד) שר האוצר או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה על פי המלצת שר החינוך והתרבות או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה, רשאי לפטור ממס, כולו או מקצתו, כרטיסי-כניסה לשעשועי-קולנוע המיועדים לנוער בלבד;
(ה) שר האוצר, על פי המלצת שר החוץ או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה, רשאי להורות בצו שפורסם ברשומות, כי כרטיסי-כניסה לעינוגים הנערכים על ידי אגודה הפועלת בקביעות לשם חיזוק קשרי-הידידות בין ישראל ובין מדינה זרה, יהיו פטורים ממס, כולו או מקצתו.
(6) כל פקיד, שהורשה לכך בכתב בידי הממונים, רשאי להיכנס לכל מקום-שעשועים בשעה שנערכים השעשועים ולכל מקום המשמש כרגיל כמקום-שעשועים בזמנים מסתברים כל-שהם, כדי לברר אם ממלאים אתרי קביעותיו של הסעיף הזה, ואדם כל-שהוא המונע או מפריע את כניסתו של פקיד כל-שהוא שהורשה באופן כזה יאשם בעבירה ויהיה צפוי למאסר למשך שלושה חדשים.
(7) כל אדם המשכיר לאחר מקום המיועד לשמש לשעשוע, חייב לברר עם השוכר בשעת ההשכרה, אם המקום אמנם ישמש לעריכת שעשוע, ואם השוכר מצהיר כי המקום ישמש לעריכת שעשוע, חייב המשכיר למסור, תוך שלושה ימים מיום ההשכרה, הודעה על כך בכתב לממונה. לא מסר הודעה כאמור - יוטל עליו קנס של 100 ל"י; בסעיף-קטן זה "השכרה" - לרבות התרת שימוש בתמורה או ללא-תמורה.
75-75א. (בוטלו) (תיקון: תשכ"א)
חלק ד': מכירת בולי-הכנסה דבקים
76. פירושו של בול
המונח "בול" בחלק זה פירושו בול-הכנסה דבק.
77. מכירת בולים (תיקון: תשי"ז)
(א) מי שרשאי למכור בולי-דואר רשאי למכור גם בולי-הכנסה.
(ב) שר האוצר רשאי בכל עת לאסור מכירת בולי-הכנסה על ידי אדם מסויים.
78. הנחה
בעל רשיון הקונה בולים נותנים לו אותה ההנחה שתיקבע.
79. קנס על מכירת בולים שלא עפ"י רשיון
(1) מי שלא נתמנה כהלכה למכור ולחלק בולים והוא עוסק במכירתם באופן מן האופנים מבלי שיקבל רשיון לכך עפ"י פקודה זו, או המוכר אותם בכל בית, חנות או מקום שאינם מפורשים ברשיונו, קונסין אותו בקנס של מאה לירות על כל עבירה ועבירה.
(2) מי שלא נתמנה כהלכה למכור ולחלק בולים או שאין לו רשיון לעסוק במכירת בולים והוא תולה על ביתו, בתוכו או מחוץ לו, או על כל לוח או על חומר אחר הגלוי לעיני הציבור, בין שזה מחובר לביתו ובין שאינו מחובר, כל מלים האומרות או המכוונות לומר שהוא מוכר בולים או שיש לו רשיון לכך, קונסין אותו בקנס של חמישים לירות.
80. קנס על הרוכל בבולים
(1) כל הרוכל או מוביל למכירה או לחליפין כל בולים בין שיש לו רשיון למכור בולים ובין שאין לו-רשיון לכך, קונסין אותו בקנס של מאה לירות נוסף לכל קנס או דמי-עונשין אחרים שיהא צפוי להם.
(2) אם לא שילם העבריין את הקנס ייאסר לתקופה שאינה יתירה על שני חדשים.
(3) כל הבולים שנמצאו ברשותו של העבריין יוחרמו ויימסרו לשר האוצר.
חלק ה' : עבירות הנוגעות לבולים
81. עבירות ידועות הנוגעות לחותמות בולים
כל העושה את אחד המעשים הבאים, או גורם או מסרסר לעשייתם או מסייע או עוזר בעשייתם, -
(א) מזייף חותמת או בול,
(ב) המדפיס או טובע חותמת מזוייפת על גבי כל חומר שהוא,
(ג) המדפיס או טובע במרמה חותמת נכונה על גבי כל חומר שהוא,
(ד) גוזר, קורע או מסיר בכל אופן שהוא במרמה, כל בול מכל חומר על מנת להשתמש באופן מן האופנים בבול או בכל חלק הימנו,
(ה) משחית בתרמית כל בול מתוך כוונה להשתמש באופן מן האופנים בכל חלק הימנו,
(ו) קובע בתרמית בכל חומר או על כל בול, איזה בול או חלק הימנו אשר נגזר, נקרע או הוסר באיזה אופן שהוא, בין במרמה ובין שלא במרמה, מתוך כל חומר או מתוך כל בול אחר,
(ז) מוחק במרמה או מסיר באופן אחר, מאיזה חומר הנושא עליו בול, בין הסרה ממש ובין הסרה לכאורה, כל שם, סכום, תאריך או כל דבר, או ענין אחר הכתובים בו, מתוך כוונה להשתמש באופן מן האופנים בבול שעל החומר,
(ח) מוכר או מעמיד למכירה או מפיץ ביודעין כל בול מזוייף או כל בול שנדפס או הוטבע במרמה בחותמת אמיתית או משתמש ביודעין בבולים כאלה,
(ט) ביודעין ובלי צידוק חוקי, שהוכחתו על הנאשם, מחזיק ברשותו כל חותמת או בולים מזוייפים או כל בול שנדפס או הוטבע במרמה כחותמת אמיתית או כל בול או חלק מבול אשר נגזר ונקרע או הוסר באופן אחר במרמה מכל חומר שהוא או כל בול אשר הושחת במרמה או כל חומר הנושא בולים שנמחק מתוכו במרמה או שהוסר מתוכו בצורה אחרת, בין הסרה ממש ובין הסרה לכאורה, כל שם, סכום, תאריך או ענין אחר, יאשם בעבירה ויהא צפוי לשבע שנות-מאסר.
82. העושה נייר בחיקוי לנייר המשמש למס בולים
כל שמבלי רשות חוקית או בלא צידוק חוקי שהוכחתם על הנאשם -
(א) עושה או גורם לעשות כל נייר שבגופו מופיעים כל מלים, אותיות, מספרים, סימנים, שורות או כל סמלים אחרים המופיעים בגופו של נייר, והמיוחדים לגופו של נייר, שהוכן או המשמש ע"י הממונים או עפ"י הוראותיהם לקבלת טביעתה של כל חותמת או כל חלק מאותם מלים, אותיות, מספרים, סימנים, שורות או סמלים אחרים, כדי לחקות אותו נייר או כדי שיתקבלו כאותו נייר, וכל המסרסר לעשיית נייר כזה או מסייע או עוזר לעשייתו או מחזיק נייר כזה ברשותו ביודיעין, או
(ב) גורם או מסייע להופעת מלים, אותיות, סימנים, שורות, או סמלים כאמור לעיל או כל חלק מאותם מלים, אותיות, סימנים, שורות או סמלים אחרים בגופו של כל נייר שהוא כדי לחקותם או כדי שיתקבלו בתור כאלה, יאשם בעבירה ויהא צפוי לחמש שנות-מאסר.
83. המחזיק ברשותו נייר קלישאות או חותמותיהם המשמש למס בולים
כל שמבלי רשות חוקית או צידוק חוקי שהוכחתם על הנאשם, קונה או מקבל או מחזיק ברשותו ביודעין, -
(א) כל נייר שעובד או הוכן ע"י הממונים או עפ"י הוראותיהם, על מנת להשתמש בו לשם קבלת טביעתה של כל חותמת בטרם ישא הנייר בולים כהלכה ויוצא לצרכי הציבור, או
(ב) כל קלישה, חותמת, גליל, דפוס או כלי אחר המשמש במיוחד לעיבודו של כל נייר כזה, יאשם בעבירה ויהא צפוי לשלוש שנות-מאסר.
84. צו חיפוש לשם גילוי חותמות מזויפות וכו' (תיקון: תשכ"ד)
יכול שופט של בית משפט שלום, על יסוד ידיעות שנמסרו בפניו בשבועה שיש יסוד נכון לחשוד באדם כי הוא אשם באחת העבירות דלעיל, ליתן צו בחתימת-ידו לערוך חיפוש בכל בית, חדר, חנות, בנין או מקום השייכים לאיש החשוד או התפוסים על ידו, או כשאותו אדם חשוד על היותו עסוק או מעורב או על שהיה עסוק או מעורב בעשיית אחת העבירות דלעיל או שהוא חשוד בהטמנת מכונות, כלים או מכשירים ששימשו לעשיית אחת העבירות דלעיל, ואם לאחר שנערך החיפוש נמצא דבר מאותם הדברים, יהא מותר לחפשו ולקחתו משם ולמסרו אחר כך לשר האוצר.
85. תפישת בולים שנגנבו או שנתקלקלו במרמה (תיקון: תשכ"ד)
(1) כל שופט של בית-משפט שלום שיש לו שיפוט במקום שידוע או שיש סברה שטמונים או מצויים בו בולים, הרי אם יש יסוד לחשוד שאלה נגנבו או נתקבלו במרמה, יכול הוא ליתן צו לתפשם, ולתפוש ולהביא לפניו או לפני כל שופט של בית-משפט שלום אחר באותו אזור-השיפוט את האדם שברשותו או בחזקתו נמצאו הבולים, על מנת שינהגו בו לפי החוק.
(2) אם לא נתן האדם טעם מספיק למציאות הבולים ברשותו או אם לא מראה שהוא קנה את הבולים מאדם שנתמנה כחוק למכור ולהפיץ בולים או שקיבל רשיון כהלכה למכור בולים, מחרימין את הבולים ומוסרים אותם לידי שר האוצר:
בתנאי שאם באיזו עת שהיא במשך ששה חדשים לאחר מסירת הבולים מברר אדם, כדי הנחת-דעת הממונים שהבולים שהוחרמו כאמור נגנבו מאתו או נתקבלו ממנו בדרך מרמה אחרת וכי הוא קנה אותם מאדם שנתמנה כחוק למכור ולהפיץ בולים, מותר להחזיר לו את הבולים.
86. תפישת בולים מזוייפים (תיקון: תשכ"ד)
(1) כל שופט של בית-משפט שלום2 שיש לו שיפוט במקום שידוע או שיש סברה שמצויים או טמונים בו בולים, יהא רשאי, על יסוד חשד המתקבל על הדעת כי הבולים מזוייפים, להוציא צו לחפש ולתפוש את הבולים ולהחרימם ולאסור ולהביא לפניו או לפני כל שופט של בית-משפט שלום אחר שבאותו איזור-השיפוט את האדם שבחזקתו או ברשותו נמצאו בולים על מנת שינהגו באותו אדם עפ"י החוק.
(2) נמצאו בולים מזוייפים ברשותו של אדם שנתמנה למכור יהא דינו של אותו אדם כדין מי שהחזיק את הבולים הללו ברשותו מתוך ידיעה שהם מזוייפים ומתוך כוונה למכרם, להפיצם ולהשתמש בהם, ואותו אדם יהא צפוי לעונש המוטל עפ"י החוק על המוכר, המפיץ או המחזיק ברשותו בולים מזוייפים או על המשתמש בהם מתוך ידיעה שהם מזוייפים, חוץ אם הוכיח את ההיפך בצורה המניחה את הדעת.
87. כיצד נוהגים כשתופשים בולים
נתפשו בולים עפ"י צו, הרי על האדם המורשה עפ"י הצו ליתן לו לאדם שהבולים נמצאו ברשותו או בחזקתו, אם נדרש בכך על ידו, קבלה המאשרת את מספר הבולים, סכומם ופרטיהם ולהרשות לסמן את הבולים לפני שיוציאם מן המקום.
88. בענין טשטוש בולים דבקים
כל המטשטש בול דבק מתוך שהוא רושם עליו דבר-מה לפני השימוש בו, קונסין אותו בקנס של עשרים וחמש לירות:
בתנאי שיכול כל אדם, בהסכמתם המפורשת של הממונים ולפי תנאים שייקבעו, לכתוב משהו על גבי בול דבק או להעבירו לקנינו בדרך אחרת לפני השימוש בו, לצורך זיהויו של הבול.
89. קנס על מעשה רמיה ביחס למסים (תיקון: תשי"ד)
(א) כל העושה מעשה-רמיה או תחבולת-רמיה, או מעורב בעשייתם, בידעו שעל ידי כך יימנע תשלום-מס, דינו - מאסר שנה או קנס 250 ל"י או פי 100 מסכום המס או מאסר וקנס כאחד.
(ב) כל העושה מעשה-רמיה, או מעורב בעשייתו, דינו - מאסר שלוש שנים, אלא אם הוכיח כי לא היתה לו כוונה למנוע על ידי כך תשלום-מס.
חלק ו': משא ומתן משפטי
90. גביית קנסות (תיקון: תשי"ד)
(א) כל הקנסות המוטלים עפ"י פקודה זו יהא דינם כדין חובות המגיעים לממשלה ותביעתם וגבייתם יהיו בדרך משפט אזרחי שיוגש מטעם היועץ המשפטי לפני בית משפט מחוזי שיש לו שיפוט לכך.
(ב) על אף האמור בסעיף-קטן (א), יהיה הקנס המוטל על פי פקודה זו ניתן לגבייה על פי פקודת המסים (גבייה), והוראות אותה פקודה - להוציא סעיף 12 - יחולו עליו כאילו היה מס כמשמעותו בפקודה האמורה שמועד פרעונו, לענין סעיף 3 לאותה פקודה, חל לא יאוחר מעשרה ימים מהיום בו נמסרה לחייב בקנס הודעת הממונה על הטלת הקנס.
(ג) נמסרה לאדם הודעה כאמור בסעיף-קטן (ב), רשאי הוא, תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לו ההודעה, לערער עליה לפני בית-המשפט המחוזי על ידי הגשת בקשה בדרך המרצה, ותקנות הפרוצידורה האזרחית, 1938, יחולו, בשינויים המחוייבים על פי הענין.
(ד) לא יזדקק בית-משפט מחוזי לערעור לפי סעיף-קטן (ג) אלא אם שולם הקנס לפני הגשת הערעור, והוא כשבית-המשפט לא הורה הוראה אחרת.
91. הסמכות להקטין קנסות ולעכב מו"מ משפטי
יכולים הממונים, לפי הכרעת-דעתם, להקטין את סכומו של כל קנס או דמי-עונשים שעפ"י פקודה זו או לעכב או לסלק כל משפט שהוגש לשם גבייתו, וגם לאחר מתן פסק-הדין רשאים הם להוסיף ולהמתיק את הקנס או את דמי-העונשים או לוותר עליהם לגמרי.
חלק ז': שונות
92. בענין חילופי בולים
(1) החל מיום תחילת תקפה של פקודה זו ואילך יחדלו בולי-ההכנסה שהשתמשו בהם קודם לתאריך זה להיות חוקיים לשם סימון כל מס שחייבים בו עפ"י פקודה זו; וכל מסמך שקויים לראשונה ע"י אדם לאחר אותו היום או הנושא עליו תאריך שלאחר אותו היום ויש עליו בול כזה, ייחשב כמסמך שאינו נושא בולים כחוק:
בתנאי שכל מסמך הנושא בולים כאמור לעיל ואשר קויים ראשונה בתוך שני חדשים אחרי אותו תאריך בכל מקום מחוץ לישראל, ייחשב כאילו הוא נושא בולים כחוק רק עד כדי סכום המסומן עליו.
(2) כל אימת שמחליט שר האוצר להפסיק את השימוש בכל בול וקובע בול חדש שישמש תחתיו ומוסר מודעה רשמית על כך ברשומות, הרי החל מאותו יום שיפורש במודעה ואילך, ובלבד שאותו יום לא יחול לפני עבור חודש ימים מיום התפרסם המודעה, יחדל הבול שהופסק השימוש בו להיות בול חוקי לסימון כל מס המוטל ע"י פקודה זו; וכל מסמך שקויים ראשונה ע"י איזה אדם או הנושא תאריך שלאחר היום המפורש במודעה כאמור ויש עליו בול שהופסק השימוש בו ייחשב כמסמך שאינו נושא בולים כחוק:
בתנאי שכל מסמך הנושא בולים כאמור לעיל ואשר קויים ראשונה בתוך שני חודשים לאחר היום האמור בכל מקום שהוא מחוץ לישראל, ייחשב כמסמך הנושא בולים כחוק.
93. פרסים
יכול שר האוצר, עפ"י הכרעת-דעתו, לקצוב גמול לאדם המוסר ידיעות המביאות לידי חיוב אדם בדין או לגביית קנס, ואותו גמול ישולם מתוך כספים שנגבו במשפט שעפ"י פקודה זו:
בתנאי שלא יקבל אדם פרס של יותר מחמישים לירות אלא בהסכמתו של שר האוצר.
94. תקנות
יכול שר האוצר להתקין תקנות:
(א) הממנות אנשים שיפקידו בידם את ההשגחה על בולי-ההכנסה הקובעות הוראות בנדון מכירתם לקהל;
(ב) הממנות אנשים שיפקידו בידם את ההשגחה על חותמות והקובעות את הפרוצידורה שעל פיה יטביעו אלה בולים מוטבעים במסמכים;
(ג) הקובעות את הפרוצידורה לקבלת החלטה בנדון מס;
(ד) הקובעות באיזה מסיבות ישולמו כספים מיוחדים בעד בולים שהושחתו או נתקלקלו, לרבות בולים שיחדלו להשתמש בהם עפ"י סעיף 92;
(ה) הקובעות הוראות לסילוקם ולהשמדתם של בולי-הכנסה שהשתמשו בהם לפני מתן תוקף לפקודה זו; וכן
(ו) תקנות בדרך כלל לביצועה המשוכלל והמתוקן של כל מטרה ממטרות פקודה זו.
התוספת
22-1. (בוטלו) (תיקון: תשכ"א)
23. (בוטל) (תיקון: תשכ"ג)
23א31-. (בוטלו) (תיקון: תשכ"א)
32. (בוטל) (תיקון: תשכ"ג)
36-33. (בוטלו) (תיקון: תשכ"א)
37. (בוטל) (תיקון: תשכ"א)
38. כרטיסי-כניסה לשעשועים (תיקון: תש"ט)
מחיר הכרטיס
סכום המס לשעשועים החייבים במס מוקטן
סכום המס לשעשועים אחרים


פרוטות
פרוטות


אינו עולה על 76 פרוטות 5 5
עולה על 76 פרוטות, אך אינו עולה
על 90 פרוטות 10 40
עולה על 90 פרוטות, אך אינו עולה
על 100 פרוטות 10 60
עולה על 100 פרוטות, אך אינו עולה
על 110 פרוטות 10 70
עולה על 110 פרוטות, אך אינו עולה
על 120 פרוטות 10 70
עולה על 120 פרוטות, אך אינו עולה
על 130 פרוטות 10 90
עולה על 130 פרוטות, אך אינו עולה
על 140 פרוטות 10 100
עולה על 140 פרוטות, אך אינו עולה
על 150 פרוטות 20 100
עולה על 150 פרוטות, אך אינו עולה
על 160 פרוטות 20 120
עולה על 160 פרוטות, אך אינו עולה
על 170 פרוטות 20 120
עולה על 170 פרוטות, אך אינו עולה
על 180 פרוטות 20 140
עולה על 180 פרוטות, אך אינו עולה
על 190 פרוטות 20 140
עולה על 190 פרוטות, אך אינו עולה
על 200 פרוטות 30 160
עולה על 200 פרוטות, אך אינו עולה
על 210 פרוטות 30 160
עולה על 210 פרוטות, אך אינו עולה
על 220 פרוטות 30 180
עולה על 220 פרוטות, אך אינו עולה
על 230 פרוטות 30 180
עולה על 230 פרוטות, אך אינו עולה
על 240 פרוטות 30 200
עולה על 240 פרוטות, אך אינו עולה
על 250 פרוטות 75 200
עולה על 250 פרוטות, אך אינו עולה
על 300 פרוטות 75 220
עולה על 300 פרוטות, אך אינו עולה
על 350 פרוטות 100 250
עולה על 350 פרוטות, אך אינו עולה
על 400 פרוטות 100 300
עולה על 400 פרוטות, אך אינו עולה
על 600 פרוטות 150 500
עולה על 600 פרוטות, אך אינו עולה
על 800 פרוטות 150 750
עולה על 800 פרוטות ומעלה 20% 100%
ממחיר ממחיר
הכרטיס הכרטיס
40-39. (בוטלו) (תיקון: תשכ"א)
______________________________
1 חא"י ב', (ע) 1302, (א) 1328; ע"ר 1937, תוס' 1, (ע) 1, (א) 1; 1940, תוס' 1, (ע) 39, (א) 50; 1941, תוס' 1, (ע) 21, (א) 28; 1944, תוס' 1, (ע) 20, (א) 29; 1945, תוס' 1, (ע) 116, (א) 154; 1946, תוס' 1, (ע) 42, (א) 53; תש"ט, 106, ס"ח תש"ט, 171; תשי"ד, 38, 226; תשט"ו, 78; תשי"ז, 187; תשי"ט, 83; תשכ"א, 67; תשכ"ג, 177; תשכ"ד, 140; תשל"ה, 204.
2 במקור "בית המשפט המחוזי של ירושלים". סעיף 6 לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש"ח-1948 (ס"ח תש"ח, 17) ביטל את השיפוט היחיד של בית המשפט המחוזי בירושלים.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ