אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> פקודת מסילות הברזל (נוסח חדש), תשל"ב-1972

פקודת מסילות הברזל (נוסח חדש), תשל"ב-1972

פקודת מסילות הברזל (נוסח חדש), תשל"ב-1972 1
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ח, תשס"ב, תשס"ה, מס' 6- תשע"א)
בפקודה זו -
"חבילות" - כל חפץ או צרור המובלים ברכבות נוסעים או ברכב חירום המסיע נוסעים, לרבות מטען אישי ולמעט טובין ומשק חי;
"טובין" - סחורה וכלי רכב המובלים בקרונות משא שברכבות משא או שברכבות מעורבות, או ברכב חירום;
"מטען אישי" - כל חפץ הנדרש לשימושו או לנוחותו האישית של נוסע ודרכם של נוסעים לשאתו עמם, לרבות צידה לדרך ולמעט סחורה וחפצים שלא נועדו לשימוש כאמור אלא למכירה, לצרכי עסק או מסחר או למטרה כיוצאת באלה;
"המנהל" מי שמונה לפי סעיף 2א, לפי העניין;
"מסילת ברזל", "מסילה",- כמשמעותה בסעיף 2;
" מסילת ברזל ארצית" מסילת ברזל כפי שהיא מסומנת בתכנית מתאר ארצית למסילות ברזל;
"מסילת ברזל מקומית" - כהגדרתה בסעיף 46;
"משק חי" - בהמות, חיות דגים ועופות שמותר להובילם ברכבות נוסעים, ברכבות משא, ברכבות מעורבות או ברכב חירום;
"נוסע" - מי שנוסע במסילת ברזל או נמצא בה בכוונה לנסוע בה;
"פקיד רכבת" - מי שהוסמך בידי אחד מאלה, לפי העניין:
(1) לעניין מסילת ברזל ארצית בידי מפעיל מסילת הברזל הארצית;
(2) לעניין מסילת ברזל מקומית בידי בעל היתר הפעלה כהגדרתו בסעיף 46;
(3) לעניין מסילת ברזל לפי סעיף 48 בידי מפעיל מסילת הברזל כאמור;
"רכב חירום" - רכב דרכים או אמצעי הובלה אחר המשמש בשירות חירום או לצרכיו;
"רכבת" - לרבות קטר, קרונוע, קרונית שירות ותחזוקה וקרונית מנוע, בין שקרונות או רכב מחוברים אליו ובין אם לאו;
"שירות חירום" - שירות שהמנהל מפעיל, מעסיק או מספק, כאמור בסעיף 3(ב)(6);
"השר" - שר התחבורה והבטיחות בדרכים;
"הרשות" (בוטל)
2. מסילת ברזל מהי (תיקון: תשמ"ח, תשס"ו, מס' 6- תשע"א)
מסילת ברזל האמורה בפקודה זו, לרבות כל חלק ממנה שבבניה וכל הרחבה עתידה, ולרבות -
(1) מקרקעין שבתוך גדרות או סימנים אחרים המציינים את גבול המקרקעין השייכים למסילה, ובאין גדרות או סימנים אחרים - המקרקעין שבתוך תחום של חמישה-עשר מטרים מציר המסילה; ואם היתה המסילה על גבי סוללה או בתוך מחפורת-המקרקעין או בתוך מנהרה שבתוך תחום של חמישה מטרים לפחות משני צדי תחתית הסוללה או ראש המחפורת או המנהרה או שבתוך תחום של חמישה-עשר מטרים מציר המסילה, הכל לפי המרוחק יותר;
(2) קווי פסים, שלוחות והסתעפויות שמשתמשים בהם לצורך מסילה או בקשר אליה;
(3) תחנות, משרדים, מיגשות, בתי מלאכה, סדנאות, מכונות וציוד קבועים ושאר מיתקנים שהוקמו לצורך מסילה או בקשר אליה;
(4) (בוטלה);
(5) קטרים, קרונות נוסעים, קרונוע, קרונית מנוע, קרונית שירות ותחזוקה, קרונות להובלת טובין ומשק חי וציוד אחר כיוצא באלה המשמשים לקיום התנועה במסילה;
(6) (בוטל)
פרק א1': מינוי מנהל (תיקון מס' 6 תשע"א)
2א. מינוי מנהל לעניין מסילות ברזל (תיקון מס' 6 תשע"א)
(א) השר ימנה עובד המדינה שהוא בעל ניסיון בתפעול ובניהול של מערכות תחבורה יבשתית ובכלל זה מערכות תחבורה מסילתית, כמנהל לעניין מסילת ברזל, ורשאי הוא למנות מנהל נפרד לעניין מסילת ברזל ארצית, לעניין מסילת ברזל מקומית ולעניין מסילת ברזל לפי סעיף 48.
(ב) הודעה על מינוי לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.
פרק ב': בניית מסילה ותחזוקתה
3. סמכויות כלליות (תיקון: תשמ"ח, מס' 6 תשע"א)
(א) בסעיף זה -
"מבנה הנדסי" - משטח נטוי, קשת, מנהרה, מעביר מים, סוללה, מוביל מים, גשר, דרך, קו מסילת ברזל, שביל, צינור מים, צינור ביוב, תעלת ניקוז, סיב אופטי שנועד להפעלת מסילת ברזל בלבד, מזח, ירכה, מחפורת או גדר;
"נהר" - לרבות נחל וערוץ.
(ב) בכפוף להוראות פקודה זו וכל חיקוק אחר בר-תוקף, רשאי השר, לשם בניית מסילה, תחזוקתה והפעלתה, להסמיך את המנהל -
(1) לבנות מבנים הנדסיים של קבע או של עראי במקרקעין, דרכם, מעליהם או מתחתיהם; בפיסקה זו - "מקרקעין" -
לרבות רחוב, גבעה, עמק, דרך, מסילת ברזל, מסילת חשמלית, תעלת ניקוז, צינור מים, צינור גז, צינור נפט, תיל חשמלי, עמוד חשמל, תעלה, נחל, נהר ומים אחרים;
(2) לשנות את נתיבו של נהר לשם בנייתם ותחזוקתם של מנהרה, גשר, מעבר או מיתקנים אחרים מעליו או מתחתיו;
(3) להטות, להרחיב, להצר או לשנות, דרך קבע או דרך עראי, את נתיבו של נהר או של כביש, רחוב או דרך, להנמיכו או להגביהו, כדי להקל על ניתובם ליד מסילה, מתחתיה או מעליה;
(4) להתקין צינורות מים, צינורות ניקוז ותעלות ניקוז במקרקעין הסמוכים למסילה לשם הבאת מים אליה או סילוקם ממנה;
(5) לבנות בתים, מחסנים, משרדים, חצרות, תחנות, נוחויות, מיגשות, בנינים, מבנים ומיתקנים אחרים ולהרכיב מכונות וציוד, לשנותם, לתקנם, להפסיק את השימוש בהם ולהחליפם באחרים;
(6) להפעיל, להעסיק או לספק שירותים בדרכים או בנתיבי הובלה אחרים, אם קיימת, לדעתו, שעת חירום המחייבת זאת לשם תחזוקתה הנאותה של מסילה;
(7) לעשות כל מעשה אחר הנחוץ לבניית מסילה, לתחזוקתה, לתיקונה ולשימוש בה.
4. העתקת צינורות ועמודי חשמל (תיקון: תשמ"ח)
לענין פקודה זו רשאי השר להסמיך את המנהל לשנות את המפלס או המקום של צינור להספקת מים, גז, נפט או אויר דחוס, לרבות צינור ביוב ותעלת ניקוז, או את מקומו של תיל חשמלי או עמוד חשמל, בכפוף להוראות אלה:
(1) הודעה על הכוונה לעשות את השינוי ועל מועד תחילת העבודה תינתן זמן סביר מראש למי שבידו השליטה על הצינור, התיל או העמוד;
(2) מי שקיבל הודעה כאמור בפיסקה (1) רשאי לשלוח אדם לפקח על העבודה; המנהל יבצע את העבודה להנחת דעתו הסבירה של האדם שנשלח כאמור, וייעשו סידורים להמשיך את הספקת המים, הגז, הנפט, האויר הדחוס או החשמל, או לקיים את הביוב, בזמן ביצוע העבודה;
(3) הפעלת הסמכויות האמורות בסעיף זה לגבי תיל חשמלי תהיה כפופה גם להוראות כל חיקוק בדבר מפעלי חשמל שבתוקף אותה שעה.
5. כניסה למקרקעין סמוכים למסילה (תיקון: תשמ"ח)
(א) במקרה של מפולת או תקלה אחרת שקרתה, או שיש חשש שתקרה, בסוללה או במחפורת של מסילה או במבנה כיוצא בהן, רשאי השר להסמיך את המנהל להיכנס למקרקעין הסמוכים לאותה מסילה, כדי לתקן או למנוע תקלה כאמור או כדי לקבוע סידורי עראי להפעלת המסילה, ולעשות כל עבודה הנחוצה לענין זה.
(ב) בשעת הכרח רשאי המנהל להיכנס למקרקעין ולבצע עבודה כאמור בלי הסכמה מוקדמת של השר; עשה המנהל כן, ימסור לשר, תוך שבעים ושתים שעות לאחר הכניסה, תסקיר המפרט את מהות התקלה שקרתה, או שהיה חשש שתקרה, ואת העבודה שהיה צריך לעשותה.
(ג) מי שסבל נזק מחמת הפעלת הסמכויות הנתונות בסעיף זה זכאי לפיצויים על כך.
6. התקני נוחות (תיקון: תשמ"ח)
משנסללה מסילה יבנה המנהל ויקיים, לטובת בעליהם ותופשיהם של מקרקעין הסמוכים למסילה, מעברי חציה, גשרים, קשתות, מנהרות, נקבות, צינורות ביוב, נתיבי מים ושאר מעברים (להלן - התקני נוחות), מעל המסילה, מתחתיה, לצדיה או בכיוון אליה או ממנה, שלדעתו יש בהם, במספריהם ובממדיהם לפצות על כל הפרעה שגורמת המסילה לשימוש במקרקעין שבהם היא עוברת, או כדי לאפשר בכל עת זרימת מים מן המקרקעין או אליהם באותה קלות, או בקרוב לה ככל האפשר, שהיתה קיימת לפני שנבנתה המסילה, הכל לפי הענין.
7. תנאים לבניית התקני נוחות (תיקון: תשמ"ח)
המנהל לא יידרש לבנות התקן נוחות באופן העשוי להפריע לשימוש במסילה, ובכפוף להוראות פקודה זו ייבנה ההתקן באופן שיגרום ככל האפשר פחות נזק או הפרעה לאנשים הנפגעים ממנו או שיש להם ענין באותם מקרקעין.
8. פטור מבניית התקני נוחות (תיקון: תשמ"ח)
המנהל לא יידרש -
(1) לבנות התקן נוחות שבעליהם ותופשיהם של המקרקעין הסכימו לקבל, אף קיבלו, פיצויים תמורת ויתורם על ההתקן;
(2) להרחיב או להוסיף התקן נוחות לאחר שעברו שלוש שנים מיום שהמסילה נפתחה לתנועה ציבורית;
(3) לבנות התקן לחציית דרך או נחל שכבר בנה להם התקן חציה אלא שהדרך או הנחל הוטו במעשהו או במחדלו של מי שבידו השליטה עליהם.
9. דרישה להתקנים נוספים (תיקון: תשמ"ח)
היה הבעל או התופש של מקרקעין הנפגעים מן המסילה סבור שאין ההתקנים שנבנו לפי סעיף 6 מספיקים לשימוש נוח במקרקעין, או רצתה רשות מקומית לסלול דרך ציבורית או לעשות עבודות אחרות על פני המסילה, מעליה או מתחתיה, רשאים הם לדרוש מהמנהל לבנות על חשבונם התקנים נוספים שעל נחיצותם יוסכם ביניהם לבינו, ובאין הסכם - כפי שיאשר השר.
10. סילוק עץ (תיקון: תשמ"ח)
(א) עץ העומד קרוב למסילה ויש סכנה שיפול על המסילה ותופרע הנסיעה, או שהוא מפריע לראיית רכבות במפגש אפקי או בסיבוב או לראיית אות, רשאי המנהל להורות שיכרתוהו או שיטפלו בו בדרך אחרת שתמנע את הסכנה או תסלק את ההפרעה.
(ב) היה העץ שכרתו או שטיפלו בו בדרך אחרת קיים לפני שנבנתה המסילה או הותקן האות, זכאי האדם המעוניין בעץ לפיצויים.
11. בניה בסמוך למסילה (תיקון: תשמ"ח, מס' 6 תשע"א)
(א) לא יבנה אדם בנין על מקרקעין הסמוכים למסילה תוך חמישים מטר מציר המסילה בלי רשות המנהל.
(ב) המנהל רשאי לא להתיר בנייתו של בנין כאמור העלול להפריע לראייתן של רכבות.
(ג) העובר על הוראת סעיף זה, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בפקודה זו חוק העונשין), ועליו לסלק את מה שנבנה בעבירה; לא עשה כן, רשאי המנהל להביא לסילוק הבנוי ולגבות את הוצאות הסילוק ממנו.
12. בנין מפריע סמוך למסילה (תיקון: תשמ"ח)
בנין או מבנה על מקרקעין הסמוכים למסילה, שהוא במצב של התמוטטות ועלול ליפול על המסילה, או שהוא מפריע לראייתן של רכבות, רשאי המנהל, בהרשאת השר, לדרוש מהבעל לסלקו, ואם לא עשה כן - לסלק אותו בעצמו; וכל מי שהוכיח שיש לו ענין במה שסולק זכאי לפיצויים.
13. שירות ציבורי החוצה מסילה (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יניח ולא יעביר אדם תיל חשמלי או תעלת ניקוז או צינור להזרמת גז, נפט, מים או אויר דחוס, על פני מסילה או מתחתיה או מעליה, אלא אם ביקש לפני כן רשות לעשות את העבודה ומסר למנהל תכניות וידיעות כפי שדרש; העבודה תיעשה לפי דרישות המנהל לגבי מועד הביצוע ודרך הביצוע.
(ב) המנהל רשאי שלא להרשות למבקש לעשות את העבודה, ורשאי הוא לעשותה בעצמו על חשבון המבקש.
(ג) המנהל רשאי לדרוש שדבר שהונח או הועבר כאמור ברשותו יסולק או ישונה, אם ראה שנחוץ לעשות כן למען פעולתה התקינה של המסילה, ובלבד שישולמו פיצויים.
14. גדיעת עצים סמוך למסילה (תיקון: תשמ"ח, מס' 6 תשע"א)
בעל או תופש של מקרקעין הסמוכים למסילה, הסמוכים לטלגרף או לטלפון שעליה או הסמוכים לתיל חשמלי שעליה או מתחתיה או לסיב אופטי שמתחתיה אשר נועד להפעלת המסילה בלבד, המתכוון לגדוע או לפנות עצים על המקרקעין שלו, יודיע על כוונתו בכתב למנהל שבעה ימים מראש וינקוט אמצעי זהירות סבירים כפי שהמנהל ידרוש לשם הגנת המסילה, הטלגרף הטלפון, התיל החשמלי או הסיב האופטי, לפי העניין, ואם גרם נזק להם יהיה חייב בפיצויים.
15. נזק על ידי גצים (תיקון: תשמ"ח, מס' 6 תשע"א)
(בוטל)
פרק ג': סדרי הסעה
16. כרטיסים (תיקון: תשמ"ח, מס' 6 תשע"א)
(א) לא ייכנס אדם, לשם נסיעה, אל קרון המשמש במסילה, אלא אם שילם מראש את דמי נסיעתו וקיבל כרטיס.
(ב) הרוצה לנסוע במסילה יקבל, עם תשלום דמי נסיעתו, כרטיס המציין את מקום המוצא ומקום היעד של הנסיעה שבעדה שולמו דמי הנסיעה.
(ג) הנוסע יציג, לפי הדרישה, את כרטיסו לפני כל פקיד רכבת שהוסמך כדין לבקר כרטיסים, וימסור, לפי הדרישה, את הכרטיס לפקיד רכבת שהוסמך כדין לאסוף כרטיסים.
(ד) מפעיל מסילת הברזל רשאי לתת לאדם או לסוג בני-אדם אישור, או שובר, לנסיעה חינם, במקום כרטיס, ולענין סעיף זה וסעיף 17 יראו את האישור או השובר ככרטיס.
17. הנוסע ללא כרטיס (תיקון: תשס"ב, מס' 6 תשע"א)
(א) הנוסע ללא כרטיס, או שאינו מציג או מוסר את כרטיסו כאמור בסעיף 16, חייב לשלם את דמי הנסיעה בעד המרחק שנסע בתוספת פיצוי כספי שקבע השר בתקנות ובלבד שלא יעלה על 250 שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת; בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע פיצוי כספי בשיעורים שונים בהתחשב, בין השאר, בסוג המסילה, בדמי הנסיעה או במועד התשלום, וכן, לקבוע נסיבות שבהן יהא אדם פטור מתשלום הפיצוי הכספי.
(ב) התעורר ספק בדבר המקום שממנו יצא הנוסע, יחושבו דמי הנסיעה מן המקום שממנו יצאה הרכבת.
(ג) דמי הנסיעה והפיצוי הכספי לפי סעיף זה (להלן - החיוב המוגדל) ישולמו, לפי הדרישה, לפקיד רכבת שהוסמך כדין לאסוף כרטיסים, ופקיד הרכבת יעבירם לגוף שהסמיכו כאמור.
(ד) (1) לא שולם החיוב המוגדל על אתר, עם דרישת פקיד הרכבת כאמור בסעיף קטן (ג), ימסור פקיד הרכבת לחייב בתשלום דרישה בכתב לשלם את החיוב המוגדל בתוך 30 ימים מיום מסירת הדרישה כאמור (להלן - דרישה לתשלום).
(1א) מסירת דרישה לתשלום לחייב כאמור בפסקה (1) תיחשב כמסירת התראה לפי סעיף 81א1(ב) לחוק ההוצאה לפעול, התשכ"ז 1967 (בסעיף זה התראה), בדבר הכוונה להגיש את הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל כתביעה על סכום קצוב אם לא ישולם החיוב המוגדל בתוך המועד כאמור באותה פסקה.
(2) בדרישה לתשלום יצוין כי מסירתה נחשבת כמסירת התראה וכי החייב רשאי להגיש התנגדות לתביעה אם תוגש.
(3) לא שולם החיוב המוגדל בתוך המועד כאמור בפסקה (1), ייתוספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית, לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, עד למועד תשלומו.
(ה) (בוטל)
(ו) (בוטל)
(ז) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיף קטן (ד), לרבות בענינים אלה:
(1) נוסח הדרישה לתשלום והפרטים שיצוינו בה;
(2) דרכי המסירה וההמצאה של הדרישה לתשלום לחייב בתשלום;
(3) המועד לתשלום החיוב המוגדל;
(4) (בוטל)
(ח) הסכום האמור בסעיף קטן (א) יעודכן, בכל שנה, ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת מדד חודש אוקטובר 2001, ויעוגל לשקל החדש הקרוב; לענין זה, "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
18. תנאים וסדרים לנסיעה והובלה (תיקון: תשמ"ח, מס' 6 תשע"א)
(א) בפרק זה להלן -
"טובין" - לרבות חבילות ומשק חי;
"רכבת" - (בוטל)
(ב) דמי נסיעה ודמי הובלה ששולמו בעד הסעת נוסעים או טובין ברכבת פלונית, יראו כאילו התקבלו בתנאי מפורש שבאותה רכבת יהיה מקום לאותם נוסעים או טובין.
(ג) לא נמצא מקום לכל אותם נוסעים או טובין תהיה עדיפות לנוסעים שרכשו כרטיסיהם למרחק הגדול ביותר, ומבין הנוסעים שרכשו כרטיסים למרחק אחד תהא עדיפות לפי סדר הרכישה; והוא הדין לענין טובין.
(ד) לחיילים בתפקיד, לשקי דואר ולדברי דואר תהיה עדיפות על פני הציבור להסעה במסילה, ללא התחשבות במרחק או בסדר האמורים בסעיף קטן (ג).
19. סירוב להוביל דברים מסוכנים
פקיד רכבת רשאי לסרב להוביל חבילה אם הוא חושד שיש בה דבר מסוכן או פוגעני, ורשאי פקיד רכבת לדרוש פתיחתה כדי לברר תכולתה, ורשאי הוא לעכב הובלתה של חבילה כאמור, אף אם נתקבלה להובלה על ידי פקיד רכבת אחר, עד שיברר, להנחת דעתו, את טיב תכולתה.
20. מכירה בשל אי-תשלום דמי הובלה (תיקון: תשמ"ח, מס' 6 תשע"א)
(א) נדרש אדם לשלם סכום המגיע בעד הובלת חבילות ולא שילם, רשאי מפעיל מסילת ברזל ארצית לעכב אותן, כולן או מקצתן, ולמכור מהן במכירה פומבית כדי כיסוי הסכום האמור והוצאות העיכוב והמכירה, ובלבד שהודיע על כך לאותו אדם זמן סביר מראש.
(ב) אם כבר הוצאו החבילות מהמסילה, רשאי מפעיל מסילת ברזל ארצית לנהוג כאמור בסעיף קטן (א) בחבילות של אותו אדם הנמצאות אותה שעה במסילה או שיגיעו לידי מפעיל מסילת ברזל ארצית לאחר מכן.
(ג) יתרת דמי המכר לפי סעיף זה וחבילות שלא נמכרו, יימסרו לאדם הזכאי להן.
(ד) הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של מפעיל מסילת ברזל ארצית להגיש תובענה על הסכום המגיע כאמור.
21. הצהרה
הובאו טובין למסילה לשם הובלה בה או שהובלו בה, רשאי פקיד רכבת לדרוש מבעלם או מהמטפל בהם למסור לו הצהרה מדוייקת בכתב חתומה בידו, על תיאורם ומספרם או כמותם; הוראה זו לא תחול על מטען אישי.
22. שמירת טובין על חשבון הבעל (תיקון מס' 6 תשע"א)
טובין שהבעל לא הוציאם תוך זמן שקבע מפעיל מסילת ברזל ארצית, רשאי מפעיל מסילת ברזל ארצית, אם שוכנע שהדבר דרוש למניעת צפיפות יתירה לתנועה במסילה, לסלקם ולהחזיקם על חשבון הבעל במקום שיראה מתאים לכך, ובלבד שניתנה תחילה לבעל הודעה להוציאם כאמור; לא היו הבעל או מענו ידועים למפעיל - יפרסם את ההודעה ברבים בדרך הנראית לו.
23. פיצויים בשל אבדן והיזק (תיקון מס' 6 תשע"א)
(א) לא יהא אדם זכאי לפיצויים בעד אבדן או היזק של חבילות שקיבל מפעיל מסילת ברזל ארצית להובלה במסילה, אלא אם הוגשה תביעתו למפעיל בכתב תוך חודש מיום שנתקבלו החבילות כאמור.
(ב) נלקחו החבילות מהמסילה והנשגר נתן עליהן, לפקיד הרכבת שמסר לו אותן, קבלה ללא הסתייגות, לא תקובל תביעה בשל נזק לחבילות.
24. פטור מאחריות בשל תיאור כוזב (תיקון: תשמ"ח, מס' 6- תשע"א)
(בוטל)
25. נטל ההוכחה (תיקון:מס' 6- תשע"א)
(בוטל)
26. תביעות להחזרת תשלום-יתר (תיקון: מס' 6- תשע"א)
(בוטל)
פרק ד': עונשין
27. פקיד רכבת המשתכר או מתרשל (תיקון, מס' 6- תשע"א)
(א) פקיד רכבת שהיה במצב של שכרות בעת ששימש בתפקידו, או סירב למלא תפקידו או זנחו, או מילאו שלא כשורה, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(ב) אם מחמת טיב התפקיד היו הסירוב, הזניחה או המילוי שלא כשורה מסכנים את בטיחותו של נוסע או של אדם אחר הנמצא במסילה כדין, דינו של פקיד הרכבת - מאסר שנתיים.
28. סיכון בטיחות (תיקון: מס' 6- תשע"א)
העושה בהתרשלות ובלי הצדק כדין מעשה העלול לסכן את בטיחותו הוא או את בטיחותו של נוסע או של אדם אחר הנמצא במסילה, דינו - מאסר ששה חדשים.
29. השלכת חפצים (תיקון: מס' 6- תשע"א)
(א) מי שבמזיד השליך או הפיל אבן או דבר אחר על רכבת או על רכב מסילה אחר, בדרך העלולה לסכן בטיחותו של אדם, דינו - מאסר שלוש שנים; גרם המעשה חבלת גוף לאדם שברכבת או ברכב כאמור, דינו - מאסר חמש שנים.
(ב) מי שבמזיד השליך או הפיל מתוך רכבת או רכב מסילה אחר דבר היכול לפצוע אדם, דינו - מאסר חמישה-עשר יום.
30. גרם תאונה בהתרשלות (תיקון: מס' 6- תשע"א)
הגורם תאונה לרכבת או לרכב מסילה אחר, במעשה שלא כדין, בהפרת תקנות שהותקנו לפי פקודה זו, בהעדר מיומנות או בהתרשלות, ויש בתאונה כדי לסכן בטיחותו של נוסע או של אדם אחר, דינו - מאסר שנה אחת.
31. הפרעה בנתיב המסילה (תיקון: מס' 6- תשע"א)
העושה אחד מאלה ללא סמכות, דינו - מאסר שנה אחת:
(1) מניח או משליך על מסילה או לרחבה עץ, אבן או כל חומר או דבר אחר;
(2) מרים, מסיר, מרפה או עוקר פס, אדן או כל חומר או דבר אחר השייכים למסילה;
(3) מסובב, מניע, פותח או מטה מסוט או כל מכונה אחרת השייכים למסילה;
(4) מפעיל, מראה, מסתיר, מסיר או מסב מיתקן איתות או אור שעל מסילה או בקרבתה;
(5) עושה למסילה כל דבר אחר המפריע לפעולתה או מעכב אותה או מסכן את בטיחותו של נוסע או של כל אדם הנמצא במסילה, גורם לעשיית דבר כאמור או מנסה לעשותו.
32. נזק לרכוש מסילה (תיקון: מס' 6- תשע"א)
(א) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:
(1) הורס במזיד או בהתרשלות חלק מחצרי המסילה או קרון, קטר או דבר אחר שבהם או כל חומר או דבר אחר השייכים למסילה, או מוציאם מכלל שימוש או פוגע בהם;
(2) מסיר חול, אבן, אדמה, או כל חומר אחר מגדה, מגשר, ממעביר מים, מקיר תומך או מנתיב המסילה או ממקרקעין שבקרבת מסילה, בדרך העלולה לסכן את יציבותו של נתיב המסילה;
(3) כורת עצים בדרך העלולה לסכן את הבטיחות של רכבות או של אדם ברכבת או עליה או לגרום נזק לנתיב המסילה.
(ב) העושה אחד מאלה במסילה, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1) אוגד תילים או גדר תיל;
(2) משבר או הורס גדר או משוכה;
(3) עושה מעשה המזיק או העלול להזיק לגדר או למשוכה.
(ג) מי שבמזיד מטה נחל או תעלת ניקוז, או גורם בדרך אחרת שמים יזרמו על מסילה או שיזיקו לה בדרך אחרת, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
33. התרשלות של ספק (תיקון: מס' 6- תשע"א)
אלה דינם הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1) מי שהיה לו חוזה לספק למסילה לבנים, עצים, דלק או חומר דומה, או היה עובד בקשר לכך, ומתוך רשלנות הניח או הערים חומר כאמור בדרך לא בטוחה או לא זהירה;
(2) הטוען או פורק במסילה טובין, חבילות או משק חי בדרך לא בטוחה או לא זהירה העלולה לסכן את הבטיחות של הרכבת או של אדם בה; בפיסקה זו, חבילות - למעט מטען אישי.
34. עבודת אדמה בתחום מסילה (תיקון: מס' 6- תשע"א)
החורש, הזורע, הנוטע או השותל במקרקעין בתחום מסילה או המעבדם בדרך אחרת בלא הסכמת המנהל, דינו הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
35. חציית מסילה בשער (תיקון: מס' 6- תשע"א)
(א) הקים המנהל שער לצדה של מסילה לשימושו או לנוחותו של אדם, והוא או אדם אחר פתח את השער, או חצה או ניסה לחצות את המסילה, או נהג או ניסה לנהוג עגלה, בקר, בעל-חיים אחר או כל דבר אחר אל מעבר למסילה, בשעה שרכבת נמצאה בתחום ראייתו או בתחום שמיעתו, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(ב) לא סגר אדם ולא הידק את השער כאמור בסעיף קטן (א) מיד לאחר שעברו בו הוא או עגלה, בקר, בעל-חיים אחר או כל דבר אחר שבפיקוחו, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
36. אי תשלום דמי נסיעה או חיוב מוגדל (תיקון: תשס"ב, מס' 6- תשע"א)
(א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1) נסע ברכבת בלי ששילם מראש את דמי נסיעתו;
(2) לא שילם את החיוב המוגדל לפי הוראות סעיף 17.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בהעדר נימוקים מיוחדים שיירשמו בידי התובע, לא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף קטן (א), בהתקיים אחד מאלה:
(1) הנוסע שילם את החיוב המוגדל לפי הוראות סעיף 17 או שטרם חלף המועד לתשלומו;
(2) הדרישה לתשלום שנמסרה לחייב בתשלום הוגשה לביצוע בלשכת הוצאה לפועל לפי הוראות סעיף 17.
37. עבירות שונות (תיקון: מס' 6- תשע"א)
העושה אחד מאלה, דינו - מאסר חודש:
(1) נמצא במסילה במצב של שכרות או משתמש בלשון תועבה או בביטויים פוגעים או גורם למטרד או עושה מעשה מגונה כלשהו או מפריע בדרך אחרת, במזיד ובלי הצדק כדין, לנוחותו של נוסע במסילה;
(2) בהיותו נוסע הוא מתעקש ונכנס לקרון או לתא השמורים לאחרים, או לקרון או לתא שיש בהם מלוא מספר האנשים שמותר להסיע בהם ואדם הנמצא בהם מתנגד לכניסתו;
(3) נכנס בלי הצדק כדין לקרון או לחלק מקרון או לחדר או לתא שנתייחדו לנשים בלבד או לנשים וילדים או לשימוש אחר בלבד, והוא יודע שנתייחדו כאמור, או נשאר שם לאחר שהודע לו שהמקום נתייחד כאמור;
(4) מעשן בתא שנתייחד ללא-מעשנים, בלי הסכמת הנוסעים האחרים בתא;
(5) מעשן או יורק במסילה במקום שהדבר אסור;
(6) משתמש או פוגע, ללא נימוק סביר או מספיק, באמצעי שנועד לתקשורת בין הנוסעים לבין פקידי רכבת הממונים עליה;
(7) נועל דלתו של תא, או מונע פתיחתה, בלי שהורשה לעשות כן;
(8) לוקח כלב או בעל-חיים אחר לתוך קרון נוסעים בלי רשות מפקיד רכבת;
(9) נוסע, בלי רשות מפקיד רכבת, בקטר או בקרונו של הפקח או בכל קרון או רכב שלא נועדו לנוסעים, או על הגג, על המדרגות, על המדרכים או על כל חלק של קרון או רכב שלא נועד לנוסעים;
(10) נכנס או מנסה להיכנס לקרון או יוצא או מנסה לצאת מקרון, כאשר הרכבת בתנועה או במקום שלא נועד לכניסת נוסעים לקרון או ליציאתם ממנו;
(11) מניח את רגליו, או עומד, על מושב בקרון רכבת;
(12) בתחנה שיש בה גשר להולכי רגל, או מנהרה, לשימוש בני אדם הרוצים לחצות את המסילה - חוצה את המסילה שלא בגשר או במנהרה;
(13) נוסע, מנסה לנסוע או נמצא במסילה, כשהוא חולה במחלה מידבקת, בלי רשות מפקיד רכבת;
(14) נכנס למסילה במזיד בלי רשות מפקיד רכבת;
(15) מסיר מוט, יתד או סימן אחר שהושמו לאורך קו מסילה או בסמוך אליו לשם קביעתו, ציונו או סימונו;
(16) רוכל במצרך במסילה בלי שהשיג את הסכמתו של פקיד רכבת;
(17) בהיותו במסילה סבל או נוהג ברכב או בבהמת-משא, אינו מציית להוראה סבירה של פקיד רכבת שהורשה לכך כדין;
(18) מפריע לפקיד רכבת או מעכב אותו, במזיד, בביצוע תפקידו, או מפריע לאדם העוסק כדין בהתוויית קו מסילה;
(19) מסיר או משחית הודעה שהוצגה במסילה ברשות או פוגע בה בדרך אחרת, או מציג הודעה במסילה בלי רשות;
(20) מוכר או מפיץ במסילה חומר תועבה או חומר מגונה או מסית;
(21) מנסה לרכוש לקוחות במסילה, מכוח היותו מדריך או מכוח היותו סוכן של מלון או של עסק הסעה, בלי רשות מפקיד רכבת.
38. דברים מסוכנים, נשיאתם ומשלוחם (תיקון: מס' 6- תשע"א)
הנושא במסילה דבר מסוכן או פוגע, או מוסר דבר כאמור להובלה בלי להצהיר בכתב במפורש מה טיבו, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, והוא יהיה אחראי לכל אבדן, חבלה או נזק שנגרמו מחמת שהובא הדבר אל המסילה.
39. נהיגה במסילה (תיקון: מס' 6- תשע"א)
מי שבמזיד רוכב על בהמה, אופניים, עגלה או רכב אחר, או נוהג בהם, על מסילה, או חוצה מסילה כאמור במקום שלא נועד לחציה, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
40. בהמה תועה (תיקון: מס' 6- תשע"א)
(א) נמצאו בעלי חיים תועים במסילה, דין בעליהם - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, בשל כל בעל חיים .
(ב) פקיד רכבת שמצא בעל חיים תועה במסילה בלי השגחה רשאי לנהוג אותו לתחנת המשטרה הקרובה או לעכב אותו בקרבת מקום עד שישולמו הוצאות החזקתו והאכלתו וכל קנס שיוטל על בעליו לפי סעיף קטן (א).
(ג) בעל חיים שעוכב כאמור ולא נדרש תוך עשרה ימים מיום שנתפס, רשאי כל פקיד רכבת שדרגתו אינה נמוכה ממנהל תחנה למכור אותו; מדמי המכר ינוכו הוצאות ההשגחה על בעל החיים, האכלתו ומכירתו וכן הקנס, הכל כפי שיקבע בית המשפט, והיתרה תוחזר לבעל, לפי דרישתו.
(ד) נמצא שאי אפשר להשתלט על בעל החיים או שהוא חולה במחלה חמורה, רשאי פקיד הרכבת שדרגתו כאמור בסעיף קטן (ג) להשמידו, ואין השמדתו מונעת מהאשים את הבעל לפי סעיף קטן (א).
41. חומר לקיח בקרבת מסילה (תיקון: מס' 6- תשע"א)
(א) המניח עשב, קש או כל חומר לקיח אחר או הנותן שיצטברו, בין דרך צמיחה בין בדרך אחרת, תוך שמונה מטרים מגבול מסילה, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(ב) בעל מקרקעין או תופשם תוך התחום האמור, המרשה הנחה או הצטברות, של חומר לקיח על המקרקעין שלו או שביודעין לא הסיר חומר לקיח שהונח או שהצטבר עליהם, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(ג) סעיף זה לא יחול במקרה שהובא חומר לקיח למסילה בהתאם לתקנות מסילות הברזל.
42. הצהרה כוזבת (תיקון- מס' 6- תשע"א)
מי שנדרש למסור הצהרה לפי סעיף 21 ולא עשה כן, או שנתן הצהרה כוזבת, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
43. תשלום קנס אינו פוטר (תיקון: תשמ"ח, תשס"ב, מס' 6- תשע"א)
גביית קנס בשל עבירה שנעברה לפי פקודה זו לא תפגע בזכות המדינה, או בזכותו של מפעיל מסילת ברזל, לגבות דמי נסיעה או פיצויים, ובית המשפט המרשיע אדם בשל עבירה כאמור רשאי לצוות עליו לשלם דמי נסיעה, או פיצויים בשל נזק שגרם, בלי שהמדינה או מפעיל המסילה יצטרכו להגיש תובענה אזרחית לכך.
44. הרחקת אדם ממסילת ברזל (תיקון: מס' 6- תשע"א)
פקיד רכבת או שוטר רשאי להרחיק ממסילת ברזל אדם שעבר עבירה לפי סעיף 36(א)(1) או 37 או מוסיף לעבור עבירה כאמור, לאחר שהתרה בו לחדול, ולעניין עבירה לפי סעיף 36(א)(1) או לפי סעיף 37(1) לגבי מצב של שכרות או מעשה מגונה, וסעיף 37(6), (9), (10), (14), (15), (17) או (18) אף להשתמש בכוח סביר לשם כך, ובלבד שלא יהיה בשימוש בכוח כדי לגרום לאותו אדם חבלה.
45. עיכוב חשוד בעבירה (תיקון: תשס"ב)
(א) היה לפקיד רכבת יסוד סביר לחשד שאדם עבר בפניו עבירה לפי פקודה זו, רשאי הוא לדרוש מאותו אדם להזדהות לפניו במסירת שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות, או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו, שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין.
(ב) סירב אדם להזדהות כאמור בסעיף קטן (א), או היה לפקיד רכבת יסוד סביר לחשד כי אדם עבר בפניו עבירה לפי פקודה זו רשאי פקיד הרכבת לעכבו עד לבואו של שוטר שאליו יימסר המעוכב בהקדם; על עיכוב כאמור יחולו הוראות סעיפים 72 עד 74 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים.
45א. הפעלת סמכויות הרחקה ועיכוב (תיקון: תשס"ב, מס' 6- תשע"א)
פקיד רכבת לא יפעיל סמכויות הרחקה ועיכוב לפי סעיפים 44 ו-45, אלא אם כן עבר הכשרה מתאימה כפי שקבע השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ומשטרת ישראל הודיעה לגביו כי אין מניעה, מטעמים של ביטחון הציבור, כי יפעיל סמכות כאמור.
46. (בוטל) (תיקון: תשס"ב)
פרק ד'1: מסילת ברזל מקומית (תיקון: תשס"ב, מס' 6- תשע"א)
סימן א': הגדרות
46. הגדרות פרק ד'1 (תיקון: מס' 6- תשע"א)
בפרק זה
"היתר הפעלה" היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית, שניתן לפי הוראות סימן ה';
" חברה ממשלתית" כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975 ;
"מסילת ברזל מקומית" מסילת ברזל שניתנים בה שירותי תחבורה ציבורית, ושאינה מסילת ברזל ארצית;
"נושא משרה בכיר" כהגדרתו בסעיף 424א(ו) לחוק העונשין;
"רישיון לנהיגת רכבת מקומית" רישיון שניתן לפי הוראות סימן ח';
"רכבת מקומית" רכבת הנעה על מסילת ברזל מקומית;
"שליטה" כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א -1981 .
סימן ב': זיכיון (תיקון, מס' 6- תשע"א)
46א. הפעלת מסילת ברזל מקומית (תיקון: תשס"ב-2, מס' 6- תשע"א)
(א) השר רשאי, באישור הממשלה, להעניק זיכיון לבנייתה, להפעלתה או לניהולה של מסילת ברזל מקומית לחברה הרשומה בישראל אשר אינה חברה ממשלתית.
(ב) (1) בעל הזיכיון ייבחר במכרז פומבי;
(2) במכרז ובזיכיון ניתן לקבוע תנאים המגבילים את הזכות להשתתף במכרז ולהחזיק בזיכיון, ובלבד שתנאים כאמור ייקבעו באישור השר ושר האוצר (להלן השרים); תנאים במכרז ובזיכיון, שענינם תקופת הזיכיון, דמי הנסיעה ועדכונם, טעונים גם הם אישור השרים.
(ג) (בוטל)
(ד) אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהממשלה להתקשר עם חברה ממשלתית לבנייה, להפעלה או לניהול של מסילת ברזל מקומית.
(ה) (בוטל)
סימן ג': תחולת הוראות הפקודה לעניין מסילת ברזל מקומית (תיקון מס' 6- תשע"א)
46ב. תחולת הוראות הפקודה לעניין מסילת ברזל מקומית (תיקון מס' 6- תשע"א, מס' 7 תשע"ג)
ההוראות לפי פקודה זו יחולו לעניין מסילת ברזל מקומית, בשינויים המתחייבים ממאפייני המסילה ומאופן מתן השירות בה ובשינויים אלה:
(1) בסעיף 16
(א) בסעיף קטן (א), בסופו יקראו "המציין את הפרטים כפי שאישר המנהל";
(ב) במקום סעיף קטן (ב) יקראו:
(ב) הנוסע במסילת ברזל מקומית יעביר, לפני תחילת הנסיעה או בתכוף לאחר תחילתה, את הכרטיס כאמור בסעיף קטן (א) במיתקן המיועד לכך.
(ג) בסעיף קטן (ג), אחרי "את כרטיסו" יקראו "לאחר שהועבר במיתקן בהתאם להוראות סעיף קטן (ב)";
(2) בסעיף 17
(1) בפסקה (1א), בסופה יקראו "על אף הוראות סעיף 81א1(ג) לחוק האמור, לא תוגש בקשה לביצוע הדרישה לתשלום אלא בתום 45 ימים מיום מסירת ההתראה לחייב בתשלום;";
(2) בפסקה (2), בסופה יקראו "או השגה על דרישה לתשלום לפי סעיף 46ב1;";
(3) אחרי פסקה (2) יקראו:
"(2א) הוגשה השגה על דרישה לתשלום לפי סעיף 46ב1(א), לא תוגש הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל אלא לאחר שהדרישה לתשלום הפכה לחוב חלוט; הפכה הדרישה לתשלום לחוב חלוט רשאי בעל היתר ההפעלה להגיש בקשה לביצוע הדרישה לתשלום בהוצאה לפועל; בפסקה זו, "חוב חלוט" דרישה לתשלום, שהערר לגביה נדחה ולא ניתן עוד לערער על ההחלטה שניתנה לגביו, או שניתן לגביה פסק דין חלוט;
(2ב) לא הוגשה השגה על דרישה לתשלום לפי סעיף 46ב1(א) וחלף המועד להגשתה, או הוגשה השגה כאמור ונדחתה ולא הוגש ערר על ההחלטה בהשגה לפי אותו סעיף וחלף המועד להגשתו, יחולו הוראות פסקה (1א);";
(4) אחרי פסקה (3) יקראו:
"(4) על אף האמור בפסקה (3), הוגשה השגה לפי סעיף 46ב1, ייווספו הפרשי הצמדה וריבית כאמור באותה פסקה מהמועד שבו נמסרה למשיג החלטה בהשגה, ואם הוגש ערר על ההחלטה בהשגה או ערעור על ההחלטה בערר לפי אותו סעיף מהמועד שבו ניתנה החלטת ועדת הערר או בית המשפט, לפי העניין."
(3) סעיף 27 לא יחול לעניין פקיד רכבת שהוא גם בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית אשר היה במצב של שכרות בעת ששימש בתפקידו;
(4) בסעיף 36, בכל מקום אחר, אחרי "לפי הוראות סעיף 17" יקראו "כפי שהוחלו בסעיף 46ב(2)";
(5) בסעיף 45, בכל מקום, במקום "לפי פקודה זו" יקראו לפי סעיף 36(א)(1);
(6) הוראות סעיפים 47, 48א ו-52 לא יחולו לעניין מסילת ברזל מקומית.
46ב1. השגה וערר על דרישה לתשלום חיוב מוגדל (תיקון מס' 7 תשע"ג)
חייב בתשלום חיוב מוגדל החולק על דרישה לתשלום רשאי להגיש השגה על החיוב לבעל היתר ההפעלה בתוך 30 ימים מיום שקיבל את הדרישה לתשלום; השר, בהסכמת שר המשפטים, יקבע הוראות לעניין השגה כאמור, ובכלל זה לעניין הפרטים שיש לכלול בהשגה, המסמכים שיצורפו אליה וסדרי הדיון בהשגה.
החלטה בהשגה תהיה מנומקת ובכתב, ותצוין בה זכותו של המשיג להגיש ערר לפי סעיף קטן (ג), וכן התקופה להגשת הערר ואופן הגשתו.
משיג החולק על ההחלטה בהשגה רשאי לערור על כך לפני ועדת ערר שמונתה לפי סעיף קטן (ד); בערר לפי סעיף זה יהיה בעל היתר ההפעלה המשיב.
השר ושר האוצר ימנו ועדת ערר בת שלושה חברים, והם: מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, שימונה לפי הצעת שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש, נציג משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ונציג ציבור.
ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 , יחולו על ערר ועל ועדת ערר לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים מפקודה זו, ואולם החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית המשפט המחוזי אם ניתנה רשות לכך מאת בית המשפט המחוזי.
העורר לוועדת ערר לפי הוראות סעיף קטן (ג) ימציא עותק מהערר למנהל; ראה המנהל שעניין ציבורי שהוא בתחום תפקידיו או סמכויותיו לפי פקודה זו או לפי הזיכיון עלול להיות מושפע או כרוך בהליך של ערר לפי סעיף זה, רשאי הוא להתייצב באותו הליך ולהשמיע את עמדתו.

סימן ד': תחילת הוראות פקודת התעבורה לעניין רכבת מקומית (תיקון מס' 6- תשע"א)
46ג. תחולת הוראות פקודת התעבורה לעניין רכבת מקומית (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) הוראות פקודת התעבורה , החלות לעניין רכב יחולו לעניין רכבת מקומית כאילו היתה רכב, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1) ההגדרות " התליה" , של רישיון נהיגה ו"טכוגרף", שבסעיף 1, והוראות פרק שני, שלישי, סעיפים 27ג, 41, 41א, 44א, 51 עד 61א, פרק שישי 1, סעיפים 65, 65א, 65ב, 65ג, 68, 69א, 69ג, פרק שמיני וסעיפים 79, 80, 82 ו-84 לא יחולו;
(2) בכל מקום, לעניין רישיון נהיגה יראו כאילו נאמר "רישיון לנהיגת רכבת מקומית שניתן לפי סימן ח' לפרק ד'1 לפקודת מסילות הברזל";
(3) על אף הוראות סעיף 1 לפקודת התעבורה
(א) יקראו את ההגדרה "בעל" , לעניין רכבת מקומית, כך:
"בעל" בעליה של רכבת מקומית, וכן כל אחד מאלה:
(1) האדם המחזיק ברכבת המקומית מכוח הסכם שכירות או הסכם של מקח אגב שכירות או הסכם מכר;
(2) לעניין רכבת מקומית שהיא בבעלות תאגיד מנהל פעיל, שותף למעט שותף מוגבל או עובד מינהלי בכיר בתאגיד האחראי לרכבת מקומית;"
(ב) יקראו את ההגדרה "עבירת תעבורה", לעניין רכבת מקומית, כך:
"עבירת תעבורה" כל אחת מאלה:
(1) עבירה על ההוראות לפי פקודת התעבורה כפי שהוחלו לעניין רכבת מקומית לפי סעיף 46ג לפקודת מסילת הברזל;
(2) עבירה על ההוראות פקודת מסילות הברזל, כפי שהוחלו על מסילת ברזל מקומית;
(3) עבירה כאמור בסעיף 343 לחוק העונשין תוך כדי שימוש ברכבת מקומית;
(4) בסעיף 27(א)(2) לפקודת התעבורה, אחרי "בתוספת הרביעית" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";
(5) בסעיף 36(ג) לפקודת התעבורה, אחרי "בתוספת השניה" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";
(6) בסעיף 37 לפקודת התעבורה, אחרי "בתוספת השניה" ואחרי "בתוספת הראשונה" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";
(7) בסעיף 38 לפקודת התעבורה, אחרי "בתוספת הראשונה" ואחרי "בתוספת השניה" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";
(8) בסעיף 39 לפקודת התעבורה, אחרי "בתוספת הראשונה או השניה" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";
(9) בסעיף 40א(ב) לפקודת התעבורה, בכל מקום, אחרי "בתוספת העשירית" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";
(10) בסעיף 46 לפקודת התעבורה, במקום "שסעיפים 35 עד 42 או 43, 44 ו-44א חלים עליה" יקראו "שסעיפים 35, 36 עד 36ב, 39א עד 40א ו-42 עד 44 חלים עליה";
(11) בסעיף 47 לפקודת התעבורה, בכל מקום, אחרי "בתוספת הרביעית" יקראו "שהיא עבירת תעבורה", וסעיף קטן (י) לא ייקרא;
(12) בסעיף 62 לפקודת התעבורה, בפסקה (1), בסופה יקראו "ככל שהן חלות לעניין רכבת מקומית" ופסקאות (10) ו-(11) לא ייקראו;
(13) בסעיף 63 לפקודת התעבורה, הקטע החל במילים "או לפי סעיף 10" עד המילה "פקע" לא ייקרא ואחרי "בתוספת הראשונה או השניה" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";
(14) בסעיף 64ב(א1) ו-(א2)(1) לפקודת התעבורה, בכל מקום, אחרי "לפי פקודה זו" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";
(15) בסעיף 66 לפקודת התעבורה, אחרי "לפי פקודת זו" "או לפי פקודת מסילות הברזל ובמקום " לרשות הרישוי" יקראו " למנהל כהגדרתו בפקודת מסילות הברזל";
(16) בסעיף 67 לפקודת התעבורה, המילים "שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו" לא יקראו.
(ב) השר רשאי לקבוע כי תקנות לפי פקודת התעבורה החלות לעניין רכב יחולו לעניין רכבת מקומית, בשינויים המחויבים ממאפייני המסילה והתנועה בדרך.
(ג) מועצה של עירייה או של מועצה מקומית רשאית, בהסכמת שר הפנים והשר, לקבוע כי חוקי עזר שהותקנו לפי סעיף 77(א)(2) לפקודת התעבורה החלים לעניין רכב יחולו לעניין רכבת מקומית, בשינויים המחויבים ובשינויים כפי שתקבע, ובכפוף לתקנות לפי סעיף קטן (ב).
סימן ה': היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית (תיקון מס' 6- תשע"א)
46ד. חובת קבלת היתר (תיקון מס' 6- תשע"א)
לא יפעיל אדם, בעצמו או באמצעות אחר, מסילת ברזל מקומית, אלא אם כן ניתן לו היתר הפעלה מאת המנהל לגבי אותה מסילת ברזל מקומית או שהוא מפעיל את מסילת הברזל המקומית מטעם מי שניתן לו היתר הפעלה כאמור, ובהתאם לתנאים ולמגבלות שנקבעו בהיתר ההפעלה.
46ה. תקופת תוקפו של היתר הפעלה (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) תוקפו של היתר הפעלה יהיה לתקופה של ארבע שנים.
(ב) המנהל יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הודעה בדבר תחילת תוקפו של היתר ההפעלה ומועד סיומו.
46ו. הגבלה על העברת היתר הפעלה (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) היתר הפעלה אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת המנהל ובתנאים שקבע.
(ב) העברת השליטה בתאגיד שהוא בעל היתר הפעלה טעונה אישור מראש ובכתב מאת המנהל.
46ז. תנאים למתן היתר הפעלה או לחידושו (תיקון מס' 6- תשע"א)
המנהל ייתן היתר הפעלה למבקש שהוא בעל זיכיון לפי סעיף 46א(א) או למבקש שהוא חברה ממשלתית שהממשלה התקשרה עמה לפי סעיף 46א(ד), או יחדש היתר שניתן למבקש כאמור, אם שוכנע כי מתקיימים במבקש כל אלה:
(1) המבקש הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי ביצע את הפעולות המקדימות הנדרשות ממנו לשם הפעלת מסילת הברזל המקומית, כפי שהורה לו המנהל, ולעניין מבקש הוא בעל זיכיון לפי סעיף 46א(א) המנהל קיבל גם אישור שהמבקש עומד בתנאי הזיכיון הנוגעים לדרישות מקצועיות תפעוליות לצורך הפעלת מסילת הברזל המקומית, מאת מי שנקבע בזיכיון, ככל שנקבע, ללוות מטעם המדינה את ביצוע תנאי הזיכיון;
(2) המבקש הגיש למנהל תכנית להפעלת מסילת הברזל המקומית, הכוללת עניינים כפי שקבע השר בין השאר לפי סעיף 46י(ד), ובכלל זה עניינים כמפורט להלן (בפרק זה תכנית הפעלה), והמנהל אישר את תכנית ההפעלה:
(א) תכנית לניהול הבטיחות במסילת הברזל המקומית;
(ב) פירוט בדבר תנאי הכשרתם של מי שישמשו כנהגים ברכבת המקומית, וכן של מי שישמשו כבעלי תפקידים אחרים במסילת הברזל המקומית אשר נדרשת הכשרה לשם ביצוע תפקידם;
(ג) תנאי התפעול והתחזוקה של מסילת הברזל המקומית;
(ד) סדרי ההפעלה של מסילת הברזל המקומית ותנאי הסעה של נוסעים וכבודתם ברכבת המקומית;
(ה) אופן היערכותו של המבקש ליישום התנאים הדרושים לפעילותה של מסילת הברזל המקומית שנקבעו לפי סעיף 46י(ד);
(3) הוכחת התקשרותו של המבקש או מי מטעמו עם אדם שקיבל רישיון מנהל תפעול לפי סימן ז', לשם העסקתו בביצוע הפעולות כאמור בסעיף 46יב(א);
(4) המבקש, בעל השליטה בו או נושא משרה בכיר בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה לא ראוי, לדעת המנהל, לתת למבקש היתר הפעלה לחדשו, ולא תלוי ועומד נגד המבקש כתב אישום בשל חשד לביצוע עבירה כאמור.
46ח. תנאים ומגבלות בהיתר הפעלה (תיקון מס' 6- תשע"א)
המנהל רשאי לקבוע בהיתר הפעלה, בעת מתן ההיתר ובתקופת תוקפו, תנאים ומגבלות שיחולו על בעל ההיתר בתקופת תוקפו של ההיתר, כולה או חלקה, ובכלל זה תנאים כמפורט להלן, ובלבד שלא יקבע תנאים ומגבלות כאמור בתקופת תוקפו של ההיתר אלא לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה:
(1) סוג הרכבת המקומית שתופעל על מסילת הברזל המקומית ומאפייניה;
(2) המטרה שלשמה רשאי בעל ההיתר להפעיל את הרכבת המקומית;
(3) קווי הנסיעה של הרכבת המקומית.
סימן ו': הוראות לתקופת תוקפו של היתר הפעלה (תיקון מס' 6- תשע"א)
46ט. הגבלת היתר הפעלה, התלייתו, ביטולו או סירוב לחדשו (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), להגביל היתר הפעלה, להתלותו עד שימולאו תנאים שיקבע, לבטלו או לסרב לחדשו, בהתקיים אחד מאלה, לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה:
(1) ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזב;
(2) ההיתר ניתן על יסוד מידע שגוי, ויש יסוד סביר להניח שאילו היה ידוע למנהל לא היה ניתן;
(3) חדל להתקיים בבעל היתר תנאי מן התנאים למתן ההיתר או לחידושו לפי סעיף 46ז;
(4) בעל ההיתר הפר תנאי או מגבלה שנקבעו בהיתר או הוראה מההוראות החלות עליו לפי פקודה זו;
(5) התקיימה פגיעה מתמשכת, בניגוד להוראות לפי פקודה זו, ברמת השירות הניתנת לציבור הנוסעים ברכבת המקומית המופעלת בידי בעל ההיתר.
(ב) המנהל לא יבטל היתר הפעלה ולא יתלה אותו, לפי הוראות סעיף קטן (א)(3), (4) או (5), אלא לאחר שדרש מבעל ההיתר לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, בתוך תקופה שקבע, ובעל ההיתר לא עשה כן; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם לא ניתן לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.
(ג) בוטל זיכיון שניתן לפי סעיף 46א(א), בטל היתר ההפעלה שניתן לבעל הזיכיון, במועד ביטולו של הזיכיון.
(ד) בוטל או הותלה היתר הפעלה לפי סעיף קטן (א) או בטל היתר הפעלה לפי סעיף קטן (ג), יחדל בעל ההיתר להפעיל את מסילת הברזל המקומית והסמכויות והזכויות הנתונות לו לפי פקודה זו יפקעו, והכל במועד ובאופן שיורה המנהל, בהתחשב בצורך להבטיח רציפות בשירות הניתן לציבור הנוסעים ברכבת המקומית.
(ה) הותלה היתר הפעלה לפי סעיף קטן (א) יורה המנהל, באישור השר, על אופן מתן השירות לציבור הנוסעים בתקופת ההתליה, באמצעים אלה, כולם או מקצתם:
(1) הפעלת מסילת הברזל המקומית בידי בעל היתר ההפעלה, בתנאים כפי שיורה המנהל;
(2) הפעלת שירותי תחבורה ציבורית חלופיים בידי מי שיורה המנהל.
(ו) בוטל היתר הפעלה לפי סעיף קטן (א) או בטל היתר הפעלה לפי סעיף קטן (ג), רשאי השר, באישור הממשלה, להורות בצו כי מסילת הברזל המקומית שלגביה בוטל או בטל ההיתר כאמור תופעל, החל במועד שקבע המנהל לפי סעיף קטן (ד), בידי מי שנקבע בצו ובהתאם לאמור בו, והכל לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם מתן היתר הפעלה לגבי אותה מסילת ברזל מקומית למבקש שקיבל זיכיון לפי סעיף 46א(א) או למבקש שהוא חברה ממשלתית שהממשלה התקשרה עמה לפי סעיף 46א(ד), בהתאם להוראות סעיף 46ז.
46י. חובות ותנאים לעניין הפעלת מסילת ברזל מקומית (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) בעל היתר הפעלה יפעיל את מסילת הברזל המקומית בהתאם לתכנית ההפעלה כפי שאושרה בידי המנהל לפי סעיפים 46ז(2) או 46יא ובהתאם לתנאים ולהוראות לפי סימן זה וסימן ה' ולפי סעיף 57(א)(5) ו-(7).
(ב) בלי לגרוע מאחריותו של בעל היתר הפעלה לפי פקודה זו, בעל היתר הפעלה או מי מטעמו יעסיק מנהל תפעול שקיבל רישיון לפי סימן ז'.
(ג) בעל היתר הפעלה לא יעסיק, למטרת נהיגת רכבת מקומית, אלא מי שבידו רישיון לנהיגת רכבת מקומית לפי סימן ח'.
(ד) השר יקבע תנאים נוספים להפעלתה של מסילת ברזל מקומית שניתן לגביה היתר הפעלה ולשמירה על תקינותה, שעל בעל היתר ההפעלה לקיימם בתקופת תוקפו של ההיתר, ורשאי הוא , בין השאר, לקבוע תנאים בעניינים אלה:
(1) אמצעים הנדרשים להפעלה תקינה של מסילת הברזל המקומית, לרבות צי רכבות מקומיות וכלי רכב, היקפו, סוגי הרכב שיש לכלול בו, תחזוקתו וחידושו, וכן אמצעים טכנולוגיים, ובכלל זה אמצעים לבקרה אחר תנועת הרכבת המקומית ומערכות ניהול צי רכב בזמן אמת ואמצעים שיאפשרו בקרה אחר עמידת בעל היתר ההפעלה בתנאי ההיתר;
(2) התשתיות הנדרשות לשם הפעלת רכבת מקומית, ובכלל זה תחנות, מקומות לחניית הרכבת המקומית ומערך שירות לקוחות;
(3) אמות מידה לעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שבעל ההיתר נדרש לתת לציבור הנוסעים;
(4) אמצעים טכנולוגיים הנדרשים לצורך העברת מידע לציבור הנוסעים ברכבת המקומית בכל הקשור לתנועת הרכבת המקומית, לרבות מערכות מידע לציבור, הפעלתם ותחזוקתם וכן אופן העברת המידע לשם קליטתו במערכות מידע ותפעול;
(5) העברת דיווחים למנהל, בעניינים ובמועדים שייקבעו בתקנות כאמור או לפי דרישתו, לגבי פעילותו של בעל היתר ההפעלה, לרבות עמידתו בתנאי ההיתר, וכן קיומם של אמצעים הדרושים לצורך העברת דיווחים כאמור.
46יא. תיקון תכנית הפעלה (תיקון מס' 6-תשע"א)
(א) המנהל רשאי, בתקופת תוקפו של היתר הפעלה, לדרוש מבעל היתר ההפעלה לתקן את תכנית ההפעלה שאישר לפי הוראות סעיף 46ז(2), אם מצא כי הדבר נדרש לשם הפעלה תקינה וסדירה של מסילת הברזל המקומית שלגביה ניתן ההיתר ושמירה על בטיחותה, ולאחר שנתן לבעל היתר ההפעלה הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה; דרש המנהל כאמור, יגיש בעל ההיתר למנהל הצעה בכתב לתיקון הנדרש, לשם אישורו בידי מנהל.
(ב) ביקש בעל היתר הפעלה לתקן את תכנית ההפעלה שאישר המנהל, יגיש למנהל הצעה בכתב לתיקון כאמור; המנהל רשאי לאשר את התיקון המבוקש, לאשרו בתנאים או שלא לאשרו.
סימן ז': מנהל תפעול (תיקון מס' 6- תשע"א)
46יב. מנהל תפעול מינוי וחובת רישוי (תיקון מס' 6-תשע"א)
(א) בעל היתר הפעלה ימנה אדם, אחד או יותר, שירכז את הפעילות המקצועית של בעל ההיתר ויבצע פעולות מטעם בעל ההיתר לשם מילוי חובותיו לפי פקודה זו (בפרק זה מנהל תפעול); השר יקבע הוראות לעניין מינוי מנהל תפעול בידי בעל היתר הפעלה.
(ב) לא ישמש אדם מנהל תפעול, אלא אם כן ניתן לו רישיון מנהל תפעול לפי סימן זה ובהתאם לתנאים ולמגבלות שנקבעו ברישיון ולהוראות לפי סעיף 57(א)(12); מנהל התפעול יועסק על ידי בעל היתר ההפעלה או על ידי מי מטעמו.
46יג. תקופת תוקפו של רישיון מנהל תפעול (תיקון מס' 6- תשע"א)
תוקפו של רישיון מנהל תפעול יהיה לתקופה של שמונה שנים.
46יד. איסור העברת רישיון מנהל תפעול (תיקון מס' 6- תשע"א)
רישיון מנהל תפעול הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
46טו. תנאים למתן רישיון מנהל תפעול או לחידושו ותנאים ברישיון (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) המנהל ייתן למבקש רישיון מנהל תפעול או יחדשו, בהתקיים כל אלה:
(1) התקיים לגבי המבקש אחד מאלה:
(א) הוא מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 1958 , באחד מהמדורים המפורטים להלן, בעל ניסיון של עשר שנים לפחות כמהנדס בתחום מתחומי המדורים האמורים, מתוכן ארבע שנים לפחות בתפקיד ניהולי בתחום תפעול ותחזוקה של רכבת מקומית, ועמד בהצלחה בבחינות להסמכת מנהל תפעול שנערכו מטעם המנהל או שאושרו בידו, בהתאם להוראות לפי סעיף 57(א)(11) (בסעיף זה בחינות להסמכת מנהל תפעול):
(1) הנדסת מסילות ברזל;
(2) הנדסה אזרחית;
(3) הנדסת מכונות;
(4) הנדסת חשמל;
(5) הנדסת אווירונאוטיקה;
(6) הנדסת תעשייה וניהול;
(ב) הוא שימש מנהל תפעול מטעם מפעיל של רכבת מקומית, במשך שש שנים לפחות מתוך עשר השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישיון;
(2) המבקש לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת המנהל, לקבל רישיון מנהל תפעול ולא תלוי ועומד נגדו כתב אישום בשל חשד לביצוע עבירה כאמור;
(3) המבקש המציא למנהל חוות דעת רפואית מאת רופא תעסוקתי ולפיה הוא כשיר מבחינה רפואית לשמש מנהל תפעול.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), המנהל רשאי לתת למבקש רישיון מנהל תפעול, בארבע השנים הראשונות שלאחר מתן היתר ההפעלה לגבי מסילת הברזל המקומית שבה הוא מבקש להיות מועסק כמנהל תפעול, אף אם לא מתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף קטן (א)(1), בהתקיים אחד מאלה:
(1) המבקש שימש בתפקיד ניהולי הקשור בתפעול ובתחזוקה של מסילת ברזל מקומית, במשך שלוש שנים לפחות מתוך שש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישיון, ועמד בהצלחה בבחינות להסמכת מנהל תפעול;
(2) המבקש שימש בתפקיד ניהולי הקשור בהקמת מסילת ברזל מקומית וכן בתפקיד ניהולי הקשור בתפעול ובתחזוקה של מסילת ברזל מקומית, במשך שנתיים לפחות מתוך שש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישיון, ועמד בהצלחה בבחינות להסמכת מנהל תפעול;
(3) המנהל שוכנע כי המבקש הוא בעל הכישורים הנדרשים לשמש מנהל תפעול, לאור ניסיונו, הכשרתו והשכלתו בתחומים הקשורים לתפעול ולתחזוקה של מסילת ברזל מקומית, והמבקש עמד בהצלחה בבחינות להסמכת מנהל תפעול.
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), המנהל רשאי, בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים שיירשמו, במשך שש השנים שלאחר תום ארבע השנים כאמור ברישה של אותו סעיף קטן, לתת למבקש רישיון מנהל תפעול, אף אם לא מתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף קטן (א)(1), ובלבד שהתקיים לגביו אחד התנאים האמורים בסעיף קטן (ב).
(ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), רשאי המנהל לסרב לתת רישיון מנהל תפעול למבקש שמתקיימים לגביו התנאים הקבועים באותם סעיפים קטנים, אם משטרת ישראל או שירות הביטחון הכללי הביאו לידיעתו כי קיים חשש שיש במתן רישיון למבקש כדי לפגוע בשלום הציבור או בביטחון המדינה.
(ה) המנהל רשאי לקבוע ברישיון מנהל תפעול תנאים ומגבלות שיחולו על בעל הרישיון בתקופת תוקפו של הרישיון, כולה או חלקה.
46טז. הגבלת רישיון מנהל תפעול, התלייתו, ביטולו או סירוב לחדשו (תיקון מס' 6-תשע"א)
(א) המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), להגביל רישיון מנהל תפעול, להתלותו עד שימולאו תנאים שיקבע, לבטלו או לסרב לחדשו, בהתקיים אחד מאלה, ובלבד שנתן לבעל הרישיון וכן לבעל היתר ההפעלה ולמי מטעמו שאצלו מועסק מנהל התפעול, הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה:
(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב;
(2) הרישיון ניתן על יסוד מידע שגוי ויש יסוד סביר להניח שאילו היה ידוע למנהל לא היה ניתן;
(3) חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מן התנאים למתן הרישיון או לחידושו לפי סעיף 46טו;
(4) בעל הרישיון הפר תנאי או מגבלה ברישיון.
(ב) המנהל לא יבטל רישיון מנהל תפעול ולא יתלה אותו, לפי הוראות סעיף קטן (א)(3) או (4), אלא לאחר שדרש מבעל הרישיון לקיים את התנאי שחדל להתקיים או שהופר כאמור באותו סעיף קטן, בתוך תקופה שקבע, ובעל הרישיון לא עשה כן; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם לא ניתן לקיים את התנאי שחדל להתקיים או שהופר.
(ג) החלטת המנהל לפי סעיף זה תומצא לבעל הרישיון, לבעל היתר ההפעלה ולמי מטעמו של בעל ההיתר שאצלו מועסק מנהל התפעול.
סימן ח': רישיון לנהיגת רכבת מקומית (תיקון מס' 6- תשע"א)
46יז. חובת נהיגה ברישיון (תיקון מס' 6- תשע"א)
לא ינהג אדם ברכבת מקומית אלא אם כן ניתן לו רישיון לנהיגת רכבת מקומית לפי הוראות סימן זה, ובהתאם לתנאים ולמגבלות שנקבעו ברישיון ולהוראות לפי סימן זה.
46יח. איסור העברת רישיון לנהיגת רכבת מקומית (תיקון מס' 6- תשע"א)
רישיון לנהיגת רכבת מקומית הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
46יט. תנאים למתן רישיון לנהיגת רכבת מקומית (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) המנהל ייתן למבקש רישיון לנהיגת רכבת מקומית או יחדשו, אם שוכנע שמתקיימים בו התנאים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב) ולפי סעיף 57(א)(10) ו-(15).
(ב) השר יקבע תנאים למתן רישיון לנהיגת רכבת מקומית או לחידושו, ובין השאר תנאים בעניינים אלה, ורשאי הוא לקבוע תנאים שונים לסוגים שונים של רישיונות:
(1) דרישת גיל מזערי של המבקש;
(2) השכלה, הכשרה, מיומנות, ידע וניסיון מקצועי הנדרשים לצורך קבלת הרישיון, לרבות הכרה בהכשרה ובניסיון מחוץ לישראל, וכן בחינות שייערכו מטעם המנהל או באישורו, שעל המבקש לעמוד בהן;
(3) תנאים המביאים בחשבון את עברו הפלילי של המבקש;
(4) תנאים לעניין התאמה גופנית, בריאותית ונפשית הנדרשת מהמבקש, וההליכים לבדיקת התאמה כאמור;
(5) נסיבות שבהן לא ראוי לתת למבקש רישיון לנהיגת רכבת מקומית, בשל דרך נהיגתו ברכב לפי פקודת התעבורה המהווה סכנה לעוברי דרך בהתאם להוראות לפי הפקודה האמורה.
46כ. פטור (תיקון מס' 6- תשע"א)
השר רשאי לקבוע מקרים או נסיבות שבהם יהיה אדם פטור מחובת קבלת רישיון לנהיגת רכבת מקומית או מעמידה בתנאי מהתנאים לקבלת רישיון כאמור, בתנאים שיקבע, וכן רשאי הוא לקבוע מקרים או נסיבות שבהם רשאי המנהל לפטור אדם מחובת קבלת רישיון או מעמידה בתנאי מהתנאים כאמור, בתנאים שיקבע.
46כא. תנאים ומגבלות ברישיון לנהיגת רכבת מקומית (תיקון מס' 6- תשע"א)
המנהל רשאי לקבוע ברישיון לנהיגת רכבת מקומית תנאים ומגבלות שיחולו על בעל הרישיון בתקופת תוקפו של הרישיון, כולה או חלקה, ובכלל זה תנאים כמפורטים להלן:
(1) דגם הרכבת המקומית שבה הוא רשאי לנהוג;
(2) סוג הרישיון שיינתן לבעל הרישיון;
(3) קווי הנסיעה של רכבת מקומית שבהם הוא רשאי לנהוג;
(4) אמצעי עזר שבהם עליו לעשות שימוש בנהיגה.
46כב. הגבלת רישיון לנהיגת רכבת מקומית, התלייתו פסילתו או סירוב לחדשו (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב ובכפוף להוראות סעיף קטן (ה), להגביל רישיון לנהיגת רכבת מקומית, להתלותו לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים או עד שימולאו תנאים שיקבע, לפסול את בעל הרישיון מלהחזיק ברישיון או לסרב לחדשו, בהתקיים אחד מאלה, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה:
(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב;
(2) הרישיון ניתן על יסוד מידע שגוי ויש יסוד סביר להניח שאילו היה ידוע למנהל לא היה ניתן;
(3) חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מן התנאים למתן הרישיון או לחידושו לפי סעיף 46יט;
(4) בעל הרישיון הפר תנאי או מגבלה ברישיון או הוראה מההוראות החלות עליו לפי סימן זה;
(5) בעל הרישיון היה מעורב בתאונה או בתאונה עם נפגעים, כהגדרתן בסעיף 46כט;
(6) המנהל שוכנע כי מתקיימות נסיבות המעידות על כך שיש בדרך נהיגתו של בעל הרישיון ברכבת מקומית משום סכנה לבטיחות התנועה, בהתאם להוראות שקבע השר.
(ב) אדם שהמנהל פסל את רישיונו לפי סעיף זה לא יגיש בקשה לקבלת רישיון חדש, אלא לאחר שחלפה שנה ממועד הפסילה.
(ג) נפסל אדם בידי קצין משטרה לפי הוראות פקודת התעבורה, מלהחזיק ברישיון נהיגה ברכב, לתקופה, רשאי המנהל להתלות את הרישיון לנהיגת רכבת מקומית של אותו אדם, במהלך תקופת תוקפה של הפסילה מהחזרה ברישיון נהיגה ברכב, כולה או חלקה, אלא אם כן התקיימו נסיבות הקשורות בעבירה שהביאה לפסילה לפי פקודת התעבורה שאינן מצדיקות התליה לפי סעיף קטן זה.
(ד) נפסל אדם בידי רשות הרישוי לפי פקודת התעבורה, מלהחזיק ברישיון נהיגה, לצמיתות, לתקופה מסוימת או עד למילוי תנאים שנקבעו בהחלטה, רשאי המנהל להתלות את הרישיון לנהיגת רכבת מקומית של אותו אדם לתקופה או עד שימולאו תנאים שיקבע או לפסול אותו מלהחזיק ברישיון לנהיגת רכבת מקומית, בהתאם לתנאים ולתקופה שנקבעו בהחלטת רשות הרישוי כאמור, אלא אם כן התקיימו נסיבות שאינן מצדיקות פסילה או התליה לפי סעיף קטן זה.
(ה) המנהל לא יפסול רישיון לנהיגת רכבת מקומית ולא יתלה אותו, לפי הוראות סעיף קטן (א)(3) או (4), אלא לאחר שדרש מבעל הרישיון לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, בתוך תקופה שקבע, ובעל הרישיון לא עשה כן; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם לא ניתן לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.
(ו) החלטת המנהל לפי סעיף זה תומצא לבעל הרישיון וכן לבעל היתר ההפעלה או למי מטעמו שאצלו הוא מועסק.
46כג. מסירת רישיון לנהיגת רכבת מקומית שהוגבל, שהותלה או שנפסל (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית שנמסרה לו החלטת המנהל לפי סעיף 46כב על הגבלת רישיונו, התלייתו או פסילה מלהחזיק בו, ימסור למנהל את הרישיון שהוגבל, שהותלה או שנפסל כאמור, בתוך התקופה הנקובה בהחלטה, ויחולו הוראות אלה, לפי העניין:
(1) לעניין החלטה על הגבלת הרישיון המנהל יחזיר את הרישיון לבעליו, לאחר רישום ההגבלה שנקבעה בהחלטה;
(2) לעניין החלטה על פסילה מלהחזיק ברישיון או על התלייתו הרישיון לא יוחזר לבעליו אלא לאחר תום התקופה שנקבעה בהחלטה ובתנאים שקבע המנהל.
(ב) (1) על אף הוראות סעיף קטן (א), בעל רישיון כאמור באותו סעיף קטן שלא היה בידו באותה שעה רישיון, ימסור במקומו אחד מאלה, לפי העניין:
(א) תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"ה 1971 , המוכיח כי הרישיון אבד או נגנב;
(ב) אישור מגורם אחר כי הרישיון נמסר לו לפי כל דין.
(2) מצא בעל הרישיון את הרישיון שאבד או שנגנב, ימציאו ללא דיחוי למנהל.
46כד. תקופת הגבלה, התליה או פסילה של רישיון לנהיגת רכבת מקומית (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) הגבלה, התליה, או פסילה של רישיון לנהיגת רכבת מקומית בהתאם להוראות סעיף 46כב, תחל במועד המצאת ההחלטה לבעל הרישיון.
(ב) בחישוב תקופת הפסילה של רישיון לנהיגת רכבת מקומית בהתאם להוראות סעיף 46כב, לא תבוא במניין התקופה שחלפה עד מסירת הרישיון או תחליפו למנהל בהתאם להוראות סעיף 46כג.
46כה. פסילת רישיון לנהיגת רכבת מקומית בידי בית משפט, בשל פסילת רישיון לנהיגה ברכב (תיקון מס' 6-תשע"א)
נפסל אדם בידי בית משפט לפי הוראות פקודת התעבורה, מלהחזיק ברישיון נהיגה, רשאי בית המשפט לפסול את אותו אדם גם מלהחזיק ברישיון לנהיגת רכבת מקומית, בתקופת תוקפה של הפסילה מהחזקה ברישיון הנהיגה ברכב, כולה או חלקה.
46כו. חיוב בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית בקבלת הדרכה (תיקון מס' 6-תשע"א)
בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 57(א)(14), המנהל רשאי, בהוראה בכתב, לחייב בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית לקבל הדרכה כפי שיורה, אם שוכנע כי הדבר דרוש מטעמי בטיחות.
46כז. העברת מידע למשטרת ישראל ולרשות הרישוי, בנוגע לרישיונות לנהיגת רכבת מקומית (תיקון מס' 6-תשע"א)
לשם הפעלת סמכויות משטרת ישראל והמנהל לפי פקודה זו ולשם הפעלת סמכויות משטרת ישראל ורשות הרישוי לפי פקודת התעבורה, יודיע המנהל למשטרת ישראל ולרשות הרישוי על כל אלה:
(1) מי שקיבל רישיון לנהיגת רכבת מקומית או שרישיונו כאמור חודש, לפי הוראות סימן זה, ותקופת תוקפו של הרישיון כאמור;
(2) בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית שהמנהל החליט לפסול את רישיונו, להתלותו או שלא לחדשו לפי הוראות סעיף 46כב או שהחליט לשנות בו תנאים או מגבלות לפי הוראות סעיף 46כא, ותקופת תוקפה של ההחלטה כאמור וכן החלטה כאמור שבוטלה או שונתה בידי בית המשפט.
46כח. אצילת סמכויות המנהל (תיקון מס' 6-תשע"א)
(א) המנהל רשאי לאצול לעובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שהוא בעל ניסיון ומומחיות מתאימים, את סמכויותיו לפי סימן זה, כולן או חלקן, לגבי כל שטח המדינה או חלק ממנו.
(ב) הודעה על אצילת סמכויות לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.

סימן ט': אירוע בטיחותי (תיקון מס' 6- תשע"א)
46כט. הגדרות סימן ט' לפרק ד'1 (תיקון מס' 6- תשע"א)
בסימן זה
"אירוע בטיחותי" תאונה, תאונה עם נפגעים או תקרית, לרבות תקרית חמורה;
"אירוע בטיחותי חמור" תאונה, תאונה עם נפגעים או תקרית חמורה;
"אירוע בטיחותי עם נפגעים" תאונה עם נפגעים, וכן תקרית או תקרית חמורה שבה נהרג או נפגע אדם;
"תאונה" אירוע הקשור בהפעלת מסילת ברזל מקומית, שבו נגרם נזק חמור לרכוש;
"תאונה עם נפגעים" אירוע הקשור בהפעלת מסילת ברזל מקומית שבו נהרג או נפגע אדם באופן חמור;
"תקרית" אירוע הקשור בהפעלת מסילת ברזל מקומית, שהשפיע או שעלול היה להשפיע על בטיחות הפעלתה של מסילת הברזל המקומית;
"תקרית חמורה" תקרית שמנסיבותיה עולה כי תוצאה כאמור בהגדרה "תאונה" או בהגדרה "תאונה עם נפגעים" כמעט התרחשה.
46ל. חובת מסירת הודעות ודיווחים לגבי אירועים בטיחותיים (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) אירע אירוע בטיחותי חמור, ימסור בעל היתר ההפעלה למנהל, לגבי מסילת הברזל המקומית שבה אירע האירוע, הודעות ודיווחים כמפורט להלן:
(1) הודעה בעל-פה על האירוע הבטיחותי החמור בהקדם האפשרי לאחר שאירע;
(2) דיווח על האירוע הבטיחותי החמור, בכתב או בדרך אחרת שקבע השר, שבו יציין את מקום האירוע, זמן האירוע ופרטיו בתוך 48 שעות ממועד האירוע;
(3) דיווח מפורט בכתב בעקבות בדיקת האירוע הבטיחותי החמור, שבו יציין, נוסף על הפרטים כאמור בפסקה (2), גם את תוצאות האירוע, הסיבות המשוערות להתרחשותו ולתוצאותיו והפעולות שנקט למניעת הישנותו של אותו אירוע בתוך 30 ימים ממועד האירוע.
(ב) בעל היתר הפעלה ימסור למנהל, ביום האחרון של כל חודש, דיווח מפורט בכתב על התקריות שאירעו במסילת הברזל המקומית שלגביה ניתן לו ההיתר, לגבי החודש שקדם לאותו חודש, ובו יציין, לגבי כל אחת מהתקריות, פרטים כאמור בסעיף קטן (א)(2) ו-(3).
(ג) בעל היתר הפעלה ימסור למנהל, עד יום 31 בינואר בכל שנה, דוח שנתי המפרט את כל האירועים הבטיחותיים שאירעו בשנה הקודמת במסילת הברזל המקומית שלגביה ניתן לו ההיתר, בעקבות בדיקתו את אותם אירועים, ובו יציין, בין השאר, את המסקנות שהסיק מהאירועים הבטיחותיים כאמור ואת הפעולות שנקט למניעת הישנותם.
(ד) המנהל רשאי, לבקשתו של בעל היתר הפעלה, להאריך את המועדים להגשת הודעות ודיווחים לפי סעיף זה, אם שוכנע כי התקיימו נסיבות המצדיקות זאת.
46לא. תחקיר בנוגע לאירועים בטיחותיים (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) המנהל רשאי לערוך תחקיר בנוגע לאירועים בטיחותיים שאירעו, בין שקיבל לגביהם דיווח לפי סעיף 46ל ובין שנודע לו עליהם בדרך אחרת (בסימן זה תחקיר).
(ב) לאחר גיבוש טיוטת דוח התחקיר ולפני הגשתו כאמור בסעיף קטן (ג), ימסור המנהל לבעל היתר ההפעלה שאליו מתייחס התחקיר את הטיוטה כאמור, למעט החלק הכולל את מסקנותיו והמלצותיו, ובלבד שלא יעביר מידע שיש בו כדי לפגוע בביטחון המדינה או כדי לשבש הליכי חקירה פלילית או לפגוע בה; המנהל יודיע לבעל ההיתר שנמסרה לו טיוטה כאמור על זכותו להגיש תגובה באופן ובתוך תקופה שיורה.
(ג) לאחר קיום ההליך לפי סעיף קטן (ב) ותיקון טיוטת דוח התחקיר ככל שמצא לנכון, ימסור המנהל לשר דוח לגבי כל תחקיר שערך בנוגע אירוע בטיחותי חמור; דוח כאמור יכלול את ממצאי התחקיר והמסקנות שהוסקו וכן המלצות למניעת הישנותם של אירועים כאמור.
(ד) המנהל יעמיד לעיון הציבור, לרבות באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, את דוח התחקיר שערך לגבי תאונה או תאונה עם נפגעים, ובלבד שהדוח לא יכלול פרטים אלה:
(1) פרטים שיש בהם כדי לפגוע בביטחון המדינה;
(2) פרטים שיש בהם כדי לשבש הליכי חקירה פלילית או לפגוע בה;
(3) שמות המעורבים בתאונה או בתאונה עם נפגעים;
(4) פרטים המזהים את המעורבים בתאונה או בתאונה עם נפגעים שאינם פרטים כאמור בפסקה (1), ופרטים המהווים פגיעה בפרטיות כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 , למעט פרט שהכללתו הכרחית לצורך ניתוח התאונה או התאונה עם נפגעים או הסקת מסקנות בעניינן.
(ה) המנהל ימסור לבעל היתר הפעלה דוח לגבי כל תחקיר שביצע בנוגע לאירוע בטיחותי שאירע במסילת הברזל המקומית שלגביה ניתן לו ההיתר; דוח כאמור יכלול את ממצאי התחקיר והמסקנות שהוסקו וכן המלצות למניעת הישנותם של אירועים כאמור, למעט פרטים המנויים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (ד), בכפוף לתנאים שבאותן פסקאות.
(ו) המנהל יורה לבעל היתר הפעלה בדבר פעולות שעליו לבצע או להימנע מביצוען בהתאם למסקנות ולהמלצות המפורטות בדוח כאמור בסעיף זה, ככל שהדבר נדרש.
46לב. סמכויות המנהל לשם עריכת תחקיר (תיקון מס' 6- תשע"א)
לשם עריכת תחקיר
(1) יהיו נתונות למנהל הסמכויות המנויות בסעיף 46מב, ובלבד שעמד בתנאי הכשירות למינוי מפקח הקבועים בסעיף 46מא, בשינויים המחויבים, והזדהה לפני הפעלת אותן סמכויות;
(2) רשאי המנהל לנקוט אמצעים לשמירה על המקום שבו אירע אירוע בטיחותי, לשמירה על הרכבת המקומית הנעה על מסילת הברזל שבה אירע אירוע בטיחותי או כל חלק ממנה, או לשמירה על כל דבר העשוי לשמש ראיה לנסיבות התרחשות האירוע, וכן רשאי המנהל להורות לבעל היתר הפעלה לנקוט אמצעים כאמור.
46לג. הגבלת גישה למסילת ברזל מקומית (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) אירע אירוע בטיחותי חמור, לא ייגש אדם למסילת ברזל מקומית שבה או שבקשר אליה אירע האירוע, לא יביא לשינוי במצב של מסילת הברזל כאמור ולא ייגע בחפץ העשוי לשמש ראיה בתחקיר, אלא אם כן המנהל התיר זאת ובהתאם לתנאים כפי שהורה, זולת אם הורתה משטרת ישראל אחרת, או לשם הצלת חיים או טיפול בנפגעים.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), אירע אירוע בטיחותי עם נפגעים, לא יעשה אדם פעולה מהפעולות כאמור באותו סעיף קטן, למעט פעולות לשם הצלת חיים או לשם טיפול בנפגעים, אלא אם כן התירה זאת משטרת ישראל ובהתאם לתנאים כפי שהורתה.
(ג) אירע אירוע בטיחותי חמור, רשאי המנהל, לשם עריכת תחקיר, להורות על איסור הפעלת הרכבת המקומית הנעה על מסילת הברזל המקומית שבה אירע האירוע, לתקופה ובתנאים כפי שיורה.
46לד. מניעת שיבוש חקירה פלילית או פגיעה בה (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) אירע אירוע בטיחותי עם נפגעים, לא יפעיל המנהל את סמכויותיו לפי סימן זה, אלא אם כן קיבל את אישורה של משטרת ישראל לכך ובהתאם לתנאי האישור.
(ב) אירע אירוע בטיחותי שאינו אירוע בטיחותי עם נפגעים, רשאית משטרת ישראל להורות למנהל שלא להפעיל את סמכויותיו לפי סימן זה, אם הפעלת סמכות כאמור עלולה לשבש הליכי חקירה פלילית או לפגוע בה.
(ג) משטרת ישראל רשאית להנחות את המנהל בדבר הפעלת סמכויותיו לפי סימן זה, לרבות בדבר עריכת תחקיר, באופן שימנע שיבוש הליכי חקירה פלילית או פגיעה בה.
46לה. צמצום הפגיעה בתנועה (תיקון מס' 6-תשע"א)
המנהל יפעיל את סמכויותיו לפי סימן זה בשים לב לצורך לצמצם ככל האפשר את הפגיעה במעבר התקין ובתנועה בדרך וכן בהפעלה סדירה של מסילת ברזל מקומית.
סימן י': טכוגרף
46לו. הגדרות סימן י' לפרק ד'1 (תיקון מס' 6-תשע"א)
בסימן זה
"טכוגרף" מכשיר המותקן ברכבת מקומית ומיועד לרשום נתונים הכוללים, בין השאר, את מועדי נסיעתה ועצירתה של הרכבת המקומית, מהירות נסיעתה ומרחק נסיעתה;
"כרטיס זיכרון" כרטיס שעל גביו שבב מחשב, המיועד לשמירה של נתונים שנרשמו בטכוגרף.
46לז. קבילות ראיות שנשמרו בטכוגרף (תיקון מס' 6-תשע"א)
(א) נתונים שנרשמו ונשמרו על גבי כרטיס זיכרון בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ב), ואשר הופקו כפלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 (בפרק זה פלט), יהיו ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי מועדי נסיעתה ועצירתה של הרכבת המקומית, מהירות נסיעתה ומרחק נסיעתה, ובלבד שהוכחו כל אלה:
(1) הרישום בכרטיס הזיכרון שהוגש לבית המשפט באמצעות הפלט הוא הרישום שנעשה בטכוגרף בעת ביצוע העבירה;
(2) יש בדרך הפקת הפלט כדי להעיד על כך שהוא זהה בתוכנו לחומר המחשב שממנו הופק;
(3) מרגע שהוצא כרטיס הזיכרון מהטכוגרף ועד שהופק הפלט שהוגש לבית המשפט, לא נעשתה בו כל פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מהפרטים שנשמרו בכרטיס הזיכרון.
(ב) השר יקבע הוראות לעניין חובת התקנת טכוגרף ברכבת מקומית וכן לעניין סוג הטכוגרף שיותקן כאמור ומאפייניו, אופן הפעלתו, תחזוקתו והבטחת תקינותו ודרך רישום הנתונים בו והפקתם.
(ג) שר המשפטים יקבע הוראות לעניין אופן ההחזקה, השמירה והטיפול בכרטיס זיכרון ובפלט שהופק ממנו, ואופן הגשתם לבית המשפט.
46לח. איסור לשנות או להסיר נתונים שנשמרו בכרטיס זיכרון (תיקון מס' 6-תשע"א)
בעל היתר הפעלה או מי מטעמו, מנהל תפעול ומי שנוהג ברכבת מקומית, לא ישנו ולא יסירו נתונים שנשמרו בכרטיס זיכרון; השר רשאי לקבוע מקרים שבהם לא תיחשב העברת מידע מכרטיס זיכרון כשינוי או כהסרה של נתונים שנשמרו בו.
46לט. חובה למסור לשוטר כרטיס זיכרון (תיקון מס' 6-תשע"א)
(א) שוטר רשאי לדרוש מבעל היתר הפעלה או ממי מטעמו שהוסמך לכך, למסור לו את כרטיס הזיכרון, בתחילתו או בסופו של מסלול הנסיעה של הרכבת המקומית או באזור המיועד לתפעול ולתחזוקה של רכבת מקומית, שהוצב לגביו תמרור מתאים לפי פקודת התעבורה.
(ב) התקיים תנאי מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, רשאי שוטר לדרוש מבעל היתר הפעלה או ממי מטעמו שהוסמך לכך, שימסור לו, באופן מיידי, את כרטיס הזיכרון:
(1) אירעו תאונה או אירוע בטיחותי עם נפגעים כהגדרתם בסעיף 46כט;
(2) התעורר חשד אצל השוטר לביצוע עבירה הקשורה בתנועה בדרך;
(3) הדבר נדרש לצורך שמירה על שלום הציבור בתנועה בדרך.
(ג) סירב בעל היתר הפעלה או מי מטעמו שהוסמך לכך, למסור לשוטר כרטיס זיכרון על פי דרישתו, רשאי השוטר, לאחר שקיבל אישור לכך מאת קצין משטרה בדרגת רק פקד ומעלה שראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל הסמיך לכך, להוציא את כרטיס הזיכרון מהטכוגרף, ובלבד שינקוט את אמצעי הזהירות הסבירים הדרושים כדי להגן על המידע השמור בו, לרבות בהתאם להוראות לפי סעיף 46לז(ג).
סימן י"א: סמכויות פיקוח (תיקון מס' 6-תשע"א)
46מ. פיקוח (תיקון מס' 6-תשע"א)
(א) המנהל יפקח על ביצוע ההוראות לפי פרק זה, ובכלל זה על פעילותם של בעל היתר הפעלה ושל מנהל תפעול.
(ב) המנהל רשאי להזמין, בכל עת, בעל היתר הפעלה או מנהל תפעול להתייצב לפניו לשם בירור כל העניין לפי פקודה זו כפי שיפרט בהזמנה; הזמנת בעל היתר הפעלה או מנהל תפעול כאמור תיעשה בהודעה מראש ובכתב, אלא אם כן התקיימו נסיבות חריגות המונעות זאת.
46מא. הסמכת מפקחים (תיקון מס' 6-תשע"א)
(א) השר רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים שיפעלו על פי הנחיותיו של המנהל, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פרק זה, כולן או חלקן, ובלבד שלא יוסמך מפקח לפי סעיף זה, אלא אם כן מתקיימים לגביו כל אלה:
(1) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים ממועד פנייתו של השר אליה וקבלת פרטי העובד, כי אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;
(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פקודה זו, כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים;
(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים.
(ב) הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
46מב. סמכויות פיקוח (תיקון מס' 6-תשע"א)
(א) לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פרק זה, רשאי המנהל, לאחר שעמד בתנאים המנויים בסעיף 46מא ולאחר שהזדהה, וכן רשאי מפקח שהוסמך לפי הוראות הסעיף האמור
(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע ההוראות לפי פרק זה או להקל את ביצוען; בפסקה זו, "מסמך" לרבות פלט;
(3) לערוך בדיקות או מדידות וכן ליטול דוגמאות לשם בדיקה, ולהורות על מסירת הדוגמאות לבדיקת מעבדה או לבדיקה בידי גורם אחר שעליו הורה המנהל או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;
(4) להיכנס לכל מקום, לרבות למסילת ברזל מקומית ולכל אמצעי תחבורה אחר המשמש בעל היתר הפעלה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט;
(5) לדרוש מבעל היתר הפעלה, או ממי מטעמו, שהוא בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית או בעל הכשרה מתאימה אחרת, להפעיל את הרכבת המקומית או לנהוג בה, לפי העניין.
(ב) הפעלת סמכויות לפי סעיף קטן (א)(3) עד (5) תיעשה בשים לב לצורך לצמצם ככל האפשר את הפגיעה במעבר התקין ובתנועה בדרך וכן בהפעלת מסילת הברזל המקומית.
46מג. זיהוי מפקח (תיקון מס' 6-תשע"א)
מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סימן זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
(2) יש בידו תעודת מפקח החתומה בידי המנהל, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.
סימן י"ב: עונשין (תיקון מס' 6-תשע"א)
46מד. עונשין (תיקון מס' 6-תשע"א)
הוראות סימן זה יחולו לעניין מסילת ברזל מקומית, נוסף על הוראות פרק ד' כפי שהוחלו בסעיף 46ב.
46מה. עבירות בקשר למסילת ברזל מקומית (תיקון מס' 6-תשע"א)
(א) המפעיל, בעצמו או באמצעות אחר, מסילת ברזל מקומית בלי שיש בידו או בידי מי שמטעמו הוא מפעיל את מסילת הברזל המקומית, היתר הפעלה לגבי אותה מסילת ברזל, או בניגוד לתנאים או למגבלות שנקבעו בהיתר ההפעלה, בניגוד להוראות סעיף 46ד, דינו מאסר שלוש שנים או קנס בשיעור כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
(ב) הנוהג ברכבת מקומית בלי שיש בידו רישיון תקף לנהיגת רכבת מקומית או בניגוד לתנאי או למגבלה שנקבעו ברישיון כאמור או להוראה מההוראות לפי סימן ח', בניגוד להוראות סעיף 46יז, דינו מאסר שלוש שנים.
(ג) אלה דינם מאסר שנתיים:
(1) בעל היתר הפעלה או מי מטעמו, מנהל תפעול או מי שנוהג ברכבת מקומית, אשר שינו או הסירו נתונים שנשמרו בכרטיס זיכרון, בניגוד להוראות סעיף 46לח;
(2) בעל היתר הפעלה או מי מטעמו, אשר לא מסרו לשוטר כרטיס זיכרון על פי דרישתו, בניגוד להוראות סעיף 46לט(א) או (ב).
(ד) המשמש מנהל תפעול בלי שיש בידו רישיון מנהל תפעול לפי סימן ז', בניגוד להוראות סעיף 46יב(ב), דינו מאסר שנה.
(ה) מנהל תפעול הפועל בניגוד לתנאי או למגבלה שנקבעו ברישיון מנהל התפעול או בניגוד להוראות לפי סעיף 57(א)(12), דינו מאשר שישה חודשים.
46מו. אחריות נושא משרה בתאגיד (תיקון מס' 6-תשע"א)
(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה מהעבירות לפי סעיף 46מה, בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 46מה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
(ג) בסעיף זה, "נושא משרה" מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.
סימן י"ג: פקיד רכבת ברכבת מקומית (תיקון מס' 6-תשע"א)
46מז. סמכות פקיד רכבת לדרוש פרטים מנוסע (תיקון מס' 6-תשע"א)
היה לפקיד רכבת יסוד סביר לחשד כי נוסע ברכבת מקומית עבר בפניו עבירה לפי פקודה זו, רשאי הוא לדרוש מאותו נוסע להזדהות לפניו במסירת שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו, ולרשום את פרטי הנוסע.
46מח. זיהוי פקיד רכבת (תיקון מס' 6-תשע"א)
פקיד רכבת לא יפעיל את סמכויותיו אלא אם כן הוא לובש מדים המזהים את תפקידו, בצבע ובצורה שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה, עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, וכן לאחר שהציג תעודת פקיד רכבת החתומה בידי בעל היתר ההפעלה של מסילת הברזל המקומית, המזהה אותו ואת תפקידו.
פרק ה': שונות
47. תנאים להפעלת מסילת ברזל פרטית
לא יבנה אדם, לא יפעיל ולא יקיים מסילת ברזל מכספים פרטיים אלא אם הפקיד לפני כן תכנית לכך אצל המנהל הכללי של משרד התחבורה.
48. הפעלת מסילת ברזל שאינה מסילת ברזל מקומית (תיקון: תשמ"ח, תשס"ב, מס' 6-תשע"א)
השר רשאי, באישור הממשלה, לאשר בתנאים שיקבע דרך כלל או לענין מסויים, בנייתה, הפעלתה וניהולה של מסילת ברזל שאינה מסילת ברזל מקומית כהגדרתה בסעיף 46.
48א. ביטול אישור להפעלת מסילה והפעלתה על-ידי אחר (תיקון: תשמ"ח, מס' 6-תשע"א)
(א) מצא השר כי מסילת ברזל אינה מופעלת להנחת דעתו, או לאחר שקבע כי שיקולי מדיניות תחבורתית מחייבים זאת, רשאי הוא, באישור הממשלה, להורות בצו כי מסילת ברזל או חלק ממנה, תנוהל או תופעל בידי מי שנקבע בצו ובהתאם לאמור בו.
(ב) צו כאמור -
(1) ינתן לאחר שניתנה הזדמנות לבעלי ענין להשמיע טענותיהם;
(2) יכול שיפקיע כל זכות קיימת לפי חוק זה.
(ג) הופקעה זכות כאמור, יהיה זכאי מי שהפקיעו ממנו, לפיצוי בשל אובדן זכותו בדרך ובתנאים שיקבע השר בתקנות.
49. (בוטל) (תיקון: תשמ"ח)
50. התיישנות (תיקון: תשס"ב)
כל תובענה ואישום שאפשר להגיש לפי פקודה זו נגד אדם בשל מעשה, מחדל או נסיון - להוציא אישום לפי סעיפים 27 עד 35 - יוגשו תוך שנה אחרי האירוע נושא התלונה.
51. המצאת מסמכים (תיקון: תשמ"ח, מס' 6-תשע"א)
כל בקשה, כתב תביעה, הודעה או מסמך אחר שיש חובה או רשות להמציאם למדינה לפי פקודה זו יכול שיומצאו במסירה במשרד הראשי של המנהל או במשלוח אליו בדואר רשום.
52. דין וחשבון על תאונות (תיקון: תשמ"ח)
(א) המנהל יתן לשר דין וחשבון על כל תאונה שאירעה במהלך התנועה הציבורית במסילה, בין שהיתה בה חבלת גוף ובין שלא היתה.
(ב) דין וחשבון לפי סעיף זה יינתן במועדים, בצורה ובדרך שהורה השר.
53. הצגת הפקודה
פקודה זו תוצג בכל תחנת רכבת דרך קבע במקום בולט.
53א. חובת מסירת מידע על שירות הסעה ברכבת (תיקון מס' 5- תשע"א, תיקון טעות תיקון מס' 98 לפקודת התעבורה)
הוראות סעיפים 71ב עד 71ז לפקודת התעבורה יחולו על מפעיל של מסילת ברזל ארצית ובעל היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית שניתן לפי סימן ה' בפרק ד'1, בתנאים ובשינויים שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
54. מעצר פקיד רכבת (תיקון: תשמ"ח, מס' 6-תשע"א)
(בוטל)
55. שמירת אחריות פלילית
אחריותו של אדם לפי פקודה זו לא תגרע מאחריותו הפלילית בשל המעשה לפי כל הוראה בדיני העונשין, ובלבד שלא ייענש אדם פעמיים בשל עבירה אחת.
56. תקנות השר (תיקון: תשמ"ח, מס' 6-תשע"א)
(בוטל)
57. ביצוע ותקנות (תיקון: תשמ"ח, תשס"ה, מס' 6-תשע"א)
(א) השר ממונה על ביצוע הוראות פקודה זו, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועה, ובין השאר בעניינים אלה:
(1) תנאי נסיעה, לרבות תנאי האחריות בשל חבלה לנוסעים;
(2) סיווג ותנאים להובלת טובין, חבילות, משק חי או כל חפץ אחר המובל במסילה, לרבות אחריות בעד אובדנם, נזקם או טעות במסירתם וקביעת חפצים או חומרים שיראו אותם כמסוכנים;
(3) תנאים להחסנתם ושמירתם של טובין, חבילות או משק חי ולשירותים אחרים.
(4) הסדרים לענין הוצאת כרטיסים וכרטיסיות לנסיעה במסילה, סוגיהם, הדפסתם, מכירתם וכל הכרוך בכך, לרבות לענין שימוש משותף בכרטיסים ובכרטיסיות לנסיעה במסילה עם בעלי רישיונות לקווי שירות בתחבורה הציבורית לפי פקודת התעבורה ודרכי ההתחשבנות ביניהם בשל השימוש כאמור.
(5) הסדרת ניהול המסילה, הפעלתה והשימוש בה;
(6) הגדרת סמכויותיו של המנהל;
(7) שמירת הבטיחות במסילה;
(8) דרכי המצאת הודעות לפי פקודה זו;
(9) הבטחת השמירה על נכסי המדינה במסילה;
(10) הוראות לעניין בקשה לקבלה או לחידוש של היתר הפעלה, של רישיון מנהל תפעול ושל רישיון לנהיגת רכבת מקומית, לפי סימנים ה', ז' וח' בפרק ד'1, לרבות מועדי הגשתה, הפרטים שתכלול ומסמכים שיצורפו אליה;
(11) הוראות לעניין הבחינות הנדרשות לצורך הסמכת מנהל תפעול, לרבות השתלמויות שעל בעל רישיון מנהל תפעול להשתתף בהן במטרה להבטיח את כשירותו הנמשכת;
(12) הוראות לעניין אופן פעילותו וחובותיו של מנהל תפעול;
(13) הוראות לעניין פרטים שייכללו ברישיון לנהיגת רכבת מקומית ותקופת תוקפו של רישיון כאמור, ורשאי השר לקבוע תקופות תוקף שונות בהתאם לסוגי הרישיון;
(14) הוראות לעניין הכשרה לנהיגה ברכבת מקומית, לרבות השתלמויות שעל בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית להשתתף בהן במטרה להבטיח את כשירותו הנמשכת, וכן תנאים הנדרשים ממדריכים ללימוד נהיגה ברכבת מקומית ומבוחנים בבחינות לשם קבלת רישיון לנהיגת רכבת מקומית, ורשאי השר לקבוע כי בעל היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית כהגדרתו בסעיף 46 יערוך הכשרה כאמור לעובדיו, בכפוף להוראות ותנאים כפי שיקבע;
(15) אגרות בעד בקשות לקבלה או לחידוש של היתר הפעלה, של רישיון מנהל תפעול ושל רישיון לנהיגת רכבת מקומית, לפי סימנים ה', ו', וח' בפרק ד'1, וכן בעד בדיקות, בחינות, הכשרות או השתלמויות לעניין בעלי רישיונות כאמור, ובכלל זה תוספת פיגורים של אי-תשלום במועד;
(16) הוראות לעניין שמיעת טענות בהליכים להגבלת היתרים ורישיונות לפי פקודה זו, התלייתם, ביטולם או סירוב לחדשם;
(17) הוראות לעניין אופן העברת מידע לפי סעיף 46כז, לרבות מועדי העברת המידע ותנאים להעברתו;
(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א)(4) ו-(15) יהיו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
לוח השוואה
הסעיף הסעיף
הקודם החדש
פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936:
1 שם
2 2,1
3 49
4 (1) 3
4 (2) 4
5 5
6(1) (א), (ב) 6
6(1) תנאי ((I רישה 7 רישה
6(1) תנאי ((I סיפה 8(1)
6(1) תנאים (II), (III) 8(2), (3)
6(2) 7 סיפה
7 9
8 13
9 10
10(1) 11
10(2) 12
11 14
12 51
13 52
14 27
15 28
16 29
17 30
18 31
19 (1) - (3) 32
19 (4) 33
19 (5) 34
19 (6) 35
20 (1) 16
הסעיף הסעיף
הקודם החדש
20 (2), (3) 17
21 18
22 36
23 37
24 43
25 (1) 44
25 (2) 45
26 (1) 38
26 (2) 19
27 39
28 40
29 41
30 15
31 46
32 50
33 25
34 23
35 24
36 20
37 21
38 42
39 26
39א 22
40 56
41 רישה 53
41 סיפה 57(ג)
42 57(א), (ב)
43 54
44 55
45 הושמט
הסעיף הקודם הסעיף החדש
פקודת מסילות הברזל הפרטיות, 1936:
1 שם
2 47
3 48
*תקנה זו אינה מובאת כיון שיש בה הוראות הנוגעות לממשלה הבריטית.
58. שמירת דינים (תיקון מס' 6- תשע"א)
אין בהוראות פקודה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה מהסמכויות הנתונות למפקח הארצי על התעבורה, לרשות תימרור מרכזית ולרשות תימרור מקומית לעניין מסילת ברזל מקומית, לפי הוראות פקודת התעבורה.
פרק ו': בעל זיכיון להפעלת מסילת ברזל מקומית תחולה והוראות מעבר (תיקון מס' 6- תשע"א)
59. הגדרות פרק ו' (תיקון מס' 6- תשע"א)
בפרק זה
"בעל זיכיון קיים" מי שהיה, ערב יום התחילה, בעל זיכיון להפעלת מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 46א(א);
"החוק המתקן" חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), התשע"א 2011 ;
"יום התחילה" יום תחילתו של החוק המתקן.
60. בעל זיכיון קיים תחולה והוראות מעבר (תיקון מס' 6- תשע"א)
ההוראות לפי פקודה זו כנוסחה בחוק המתקן יחולו על בעל זיכיון קיים, בכפוף להוראות אלה:
(1) הפעלת סמכויות השר או המנהל לפי פקודה זו כנוסחה בחוק המתקן, לגבי בעל זיכיון קיים, תיעשה בהתחשב בהוראות הזיכיון ותנאיו, אלא אם כן ראה השר או המנהל כי האינטרס הציבורי מחייב לדעתו שלא לעשות כן;
(2) אין בהוראות פקודה זו כנוסחה בחוק המתקן כדי לגרוע מהסעדים הנתונים לבעל זיכיון קיים או למדינה, לפי הזיכיון ולפי הוראות כל דין;
(3) על אף האמור בסעיף 46ה(א), תקופת תוקפו של היתר הפעלה הניתן לבעל זיכיון קיים תהיה כתקופת תוקפו של הזיכיון; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מסמכויות המנהל בנוגע להפרת תנאי היתר ההפעלה האמור;
(4) על אף האמור בסימנים ה' ו-ו' בפרק ד'1, בעת מתן היתר ההפעלה הראשון לבעל זיכיון קיים
(א) לא יורה המנהל לבעל הזיכיון לבצע פעולות מקדימות לשם הפעלת מסילת הברזל המקומית, כאמור בסעיף 46ז(1), שלא נדרשו ממנו בהתאם לזיכיון;
(ב) לא ידרוש המנהל מבעל הזיכיון להגיש תכנית הפעלה כאמור בסעיף 46ז(2), הכוללת עניינים שלא נדרשו ממנו בהתאם לזיכיון;
(ג) לא יקבע המנהל בהיתר האמור תנאים ומגבלות לפי סעיף 46ח, החורגים מתנאים ומגבלות שנקבעו בזיכיון;
(5) אישור המנהל לפי סעיף 46ו(א) לעניין שעבוד, ואישור המנהל לפי סעיף 46ו(ב), יינתנו בהתחשב בהוראות הזיכיון ותנאיו ובהסכמים שאושרו על ידי המדינה עם הגורמים המממונים לפי הזיכיון, לרבות שעבודים הכלולים בהסכמים אלה, ולאחר התייעצות עם מי שנקבע בזיכיון כי ילווה מטעם המדינה את ביצוע תנאי הזיכיון;
(6) על אף האמור בסעיף 46ז(4), בעל זיכיון קיים יהיה פטור מעמידה בתנאי לפי הסעיף האמור בתקופה של שישה חודשים מיום התחילה; מצא המנהל בתום התקופה האמורה, כי התנאי מתקיים במי שהיה, ערב יום התחילה, בעל שליטה כאמור באותו סעיף, יורה לבעל ההיתר לתקן את ההפרה, בתוך תקופה שלא תעלה על שישה חודשים.


_________________________________
1 דמ"י תשל"ב, 485; ס"ח תשמ"ח, 163; תשס"ב, 146; תשס"ה, 421; תשס"ו, 318; תיקון מס' 6- תשע"א, עמ' 1176. התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 563, מיום כ"ו בשבט התשע"א (31 בינואר 2011), עמ' 420; תיקון מס' 7 תשע"ג, 14. התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ב (5 בנובמבר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 486, מיום כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012), עמ' 260.
2 סעיף 4 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002 קובע לגבי סעיף 46א:
"4. פקודת מסילות הברזל - הוראת מעבר
פורסם מכרז, לפני תחילתו של חוק זה, לבחירת בעל זיכיון לבנייתה, להפעלתה ולניהולה של מסילת ברזל מקומית כהגדרתה בסעיף 46א לפקודת מסילות הברזל, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יראו את פרסום המכרז ואת ההליכים הקשורים לבחירת הזוכה שנעשו לפני יום תחילתו של חוק זה, כאילו נעשו לפי הוראות הסעיף האמור."
3 תחילה (תיקון מס' 6 - תשע"א)
תחילתו של חוק זה ביום י"ט באב התשע"א (19 באוגוסט 2011), או במועד מאוחר יותר שקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ובלבד שלא יקבע מועד כאמור המאוחר מיום ט"ז באלול התשע"א (15 בספטמבר 2011) (להלן יום התחילה).
4. הוראות מעבר מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל מקומית (תיקון מס' 6- תשע"א)
מי שכיהן ערב יום התחילה כמנהל לפי פסקה (2) להגדרה " המנהל" שבסעיף 1 לפקודה כנוסחה במועד האמור, יראו אותו כאילו מונה למנהל לעניין מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 2א לפקודה.
5. הוראות מעבר רישיון לנהיגת רכבת מקומית ורישיון מנהל תפעול (תיקון מס' 6- תשע"א)
(א) על אף הוראות סעיף 46יט לפקודה, מי שהחזיק ערב יום התחילה בהרשאה לנהיגת רכבת מקומית שניתנה לפי הפקודה, ייתן לו המנהל כהגדרתו בפקודה (להלן המנהל) רישיון לנהיגת רכבת מקומית, ויראו אותו כרישיון לנהיגת רכבת מקומית לפי סימן ח' בפרק ד'1 לפקודה; סוג הרישיון שיינתן לפי סעיף קטן זה יהיה תואם לסוג ההרשאה האמורה.
(ב) תוקפו של רישיון לנהיגת רכבת מקומית שניתן לפי סעיף קטן (א) יהיה לעשר שנים ממתן ההרשאה כאמור באותו סעיף קטן.
(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף 46כב לפקודה, רשאי המנהל להגביל רישיון לנהיגת רכבת מקומית שניתן לפי סעיף קטן (א), להתלותו, לפסול את בעל הרישיון מלהחזיק ברישיון או לסרב לחדשו, בהתאם להוראות סעיף 46כב האמור, אם מתקיימים בבעל הרישיון תנאים כאמור בסעיף 46יט(ב)(3) לפקודה, ובלבד שלא יעשה שימוש בסמכותו כאמור אלא בתום שישה חודשים מיום התחילה.
(ד) שר התחבורה והבטיחות בדרכים יקבע הוראות לעניין שינוי סוג הרישיון שניתן לפי סעיף זה.
(ה) מי שמילא ערב יום התחילה, באישור המנהל, תפקידים כאמור בסעיף 46יב(א) לפקודה, יראו אותו כבעל רישיון מנהל תפעול כאמור בסימן ז' בפרק ד'1 לפקודה.
6. תחילה ותקנות ראשונות (תיקון מס' 7 תשע"ג)
(א) תחילתו של תיקון זה תשעים ימים מיום פרסומו (להלן יום התחילה).
(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 46ב1(א) לפקודה זו יותקנו בתוך שישים ימים מיום פרסומו של תיקון זה.
7. הוראות מעבר (תיקון מס' 7 תשע"ג)
דרישה לתשלום שתימסר בתקופה שמיום פרסומו של תיקון זה ועד יום התחילה לא תוגש לביצוע בהוצאה לפועל אלא לאחר יום התחילה, ולעניין הגשת השגה לפי סעיף 46ב1 לפקודה זו יראו את יום התחילה כמועד קבלת הדרישה לתשלום על ידי החייב בתשלום.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ