אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> פקודת מניעת פשעים (שבטים ופלגות), 1935

פקודת מניעת פשעים (שבטים ופלגות), 1935

פקודת מניעת פשעים (שבטים ופלגות), 1935 1
פקודה הקובעת והקוראת למניעת מדנים בין שבטים או פלגות
1. השם הקצר
פקודה זו תיקרא פקודת מניעת פשעים (שבטים ופלגות), 1935.
2. חובותיהם של שיכים
(1) חייב שיך של כל שבט או פלגה:
(א) להודיע לממונה על המחוז בדבר פשע שחל באזור-השבט שלו או באזור-הפלגה שלו, ככל האפשר מיד בהיוודע לו דבר הפשע;
(ב) בהידרשו ע"י הממונה על המחוז הוא חייב:
((I לאסור כל פושע באזור-שבטו או באזור-הפלגה שלו;
((II להביא כל אדם הנמנה על שבטו או על הפלגה שלו ואשר נאשם בעבירה.
(2) יכול הממונה על המחוז להורות שכל שיך אשר לא מילא אחר הוראות פיסקה (א) לסעיף-קטן (1) של פקודה זו או אחר כל דרישה מטעם הממונה על מחוז עפ"י פיסקה (ב) לסעיף-קטן (1) של פקודה זו, יימסר לפיקוחה של המשטרה לכל תקופה שלא תעלה על שנה אחת.
3. הגבלות על שיכים שנמסרו לפיקוח המשטרה
כל שיך שהועמד לפיקוחה של המשטרה ע"י הממונה על המחוז עפ"י סעיף 2 של פקודה זו, יהא כפוף לכל ההגבלות דלקמן או למקצתן, ככל אשר יקבע הממונה על המחוז:
(א) יהא נדרש לגור בגבולות כל נפה או כפר בישראל שיפורטו ע"י הממונה על המחוז;
(ב) יהא אסור לו להעתיק את מקום-מגוריו לכל נפה או כפר אחרים בלא רשות מאת מפקח-המשטרה המחוזי:
בתנאי שלא יעתיק את מקום-מגוריו לאיזה מחוז-משטרה אחר בלא רשות בכתב מאת המפקח הכללי של המשטרה;
(ג) יהא אסור לו לצאת מגבולות הנפה או הכפר שהוא גר בהם בלא רשות בכתב מאת מפקח-המשטרה המחוזי;
(ד) יהא חייב לדאוג לכך שמפקח-המשטרה המחוזי במחוז שהוא גר בו יהא תמיד יודע את מקום-מגוריו;
(ה) יהא חייב, בכל עת שיידרש לכך ע"י הקצין הממונה על המשטרה בנפה או בכפר שהוא גר בהם, להתייצב בתחנת-המשטרה הקרובה ביותר;
(ו) יהא אסור לו לצאת מפתח-ביתו משעה אחת שלאחר שקיעת החמה ועד צאתה, ויכולה המשטרה לבקרו בביתו בכל עת.
4. עונשו של שיך אשר לא ימלא אחר ההגבלות
כל שיך שנמסר לפיקוח של המשטרה ואינו ממלא אחר הגבלה מן ההגבלות שהוטלו עליו ע"י הממונה על המחוז עפ"י סעיף 3 של פקודה זו, יהא צפוי בצאתו חייב בדין למאסר שלא יעלה על ששה חדשים או לקנס בסכום שלא יעלה על חמישים לירות או לשני העונשים כאחד.
5. מתן שטר ערובה לשם מניעת שפיכת דם
אם קיימת בין שתי משפחות או בין שתי פלגות גאולת-דם או כל סיבת-מדנים אחרת העלולה להביא לידי שפיכת-דם, יכול הממונה על המחוז, לאחר חקירה, לצוות על כל בני שתי המשפחות או הפלגות או על איזה שהוא מהם או על כל בני אחת המשפחות או אחת הפלגות או על איזה שהוא מהם, ליתן שטר-ערובה באותו סכום שיקבע הממונה על המחוז, אם בצירוף ערבים ואם שלא בצירוף ערבים, ובטופס המפורש בתוספת לפקודה זו, לשם שמירת השלום או לשם מניעת פעולות העלולות להשבית את שלוות הציבור; שטר הערובה יהא ניתן למשך תקופה שימצא הממונה על המחוז לראוי לקבוע, ובלבד שלא תעלה על שנה אחת.
6. החרמת סכום הערובה
נתן אדם, בתורת מחייב או בתורת ערב, בהתאם להוראותיו של הממונה על מחוז שטר הערובה עפ"י הוראות פקודה זו, לשמירת השלום או למניעת פעולות העלולות להשבית את שלוות הציבור, הרי משהוכח לאותו ממונה על מחוז שאחד מבני אחת המשפחות או מבני אחת הפלגות נהרג שלא כדין או התנקשו בחייו שלא כדין, יכול הוא לצוות להחרים את סכום הערובה של כל בני המשפחה האחרת או של בני הפלגה האחרת או של איזה שהוא מהם ואת סכום הערובה של ערביהם, אם יש להם ערבים, חוץ אם הוכיחו, להנחת-דעתו של הממונה על המחוז, שהריגת האדם או ההתנקשות בחייו לא נבעו כתוצאה משיסויו של אחד מבני אותה משפחה אחרת או מבני אותה פלגה אחרת.
7. סמכותו של ממונה על מחוז לדחות ערב
יכול הממונה על המחוז לדחות כל ערב על יסוד הטעם שהערב אינו כשר לכך מסיבות שיירשמו על ידו.
8. אי-מתן שטר ערובה גורר עמו מאסר
נצטווה אחד מבני כל משפחה או פלגה ליתן שטר-ערובה עפ"י סעיף 5 של פקודה זו ולא נתן אותו בתאריך ראשית התקופה שבעדה צריך שטר הערובה להינתן או לפני אותו תאריך, יימסר אותו אדם למאסר, ואם הוא כבר אסור יעצרוהו במאסר עד כלות אותה תקופה או עד שיתן, במשך אותה תקופה, את שטר הערובה הדרוש.
9. סמכות שר הבטחון לשחרר ממאסר במקרים מסויימים
אם הוכח להנחת-דעתו של המפקח הכללי על המשטרה על יסוד הודעת הממונה על המחוז או בדרך אחרת, שאחד מבני איזו משפחה או פלגה שנאסר על שלא נתן שטר-ערובה עפ"י פקודה זו, אפשר לשחררו בלא לסכן ע"י כך את חייהם של כל בני המשפחה האחרת או הפלגה האחרת או חייו של מישהו מהם, יערוך מיד דין-וחשבון על הענין למען יתן שר הבטחון צו על פיו, ויכול שר הבטחון, אם ימצא לראוי, לצוות לשחרר אותו אדם ממאסר.
10. ביטול שטר ערובה של ערב
(1) כל שערב להתנהגותו השלווה והליכותיו הטובות של אחד מבני איזו משפחה או פלגה יכול לפנות לממונה על המחוז בבקשה לבטל את שטר הערובה שנתן. משהוגשה בקשה כזאת יזמין הממונה על המחוז את האדם שהערב ערב לו להופיע לפניו, ומשהופיע אותו אדם יבטל הממונה על המחוז את שטר הערובה ויצווה על אותו אדם לתת ערבות חדשה למשך שארית התקופה הכלולה בשטר הערובה. ואם לא יתן אותו אדם ערבות חדשה יימסר לבית הסוהר עד כלות התקופה שבעדה היה צריך ליתן את הערבות או עד שיתן, במשך אותה תקופה, את הערובה הדרושה.
(2) אם סבור הממונה על המחוז שמי שערב להתנהגותו השלווה או להליכותיו הטובות של אחד מבני איזו משפחה או איזו פלגה נפסל לשמש כערב בעוד שטר הערובה בתקפו יכול הוא כיוצא בזה ובכפוף לאותם התנאים לדרוש מאותו אדם למצוא ערב חדש תחת הערב הקודם או לבטל את שטר-הערובה הקודם.
11. סמכות הממונה על המחוז
נתן אחד מבני איזו משפחה או איזו פלגה ערבות עפ"י הוראות פקודה זו או שנאסר על שלא נתן ערבות, יכול הממונה על המחוז, ככלות התקופה שנדרשה בעדה הערבות, לדרוש מאותו אדם ליתן ערבות למשך תקופה נוספת לשם מניעת שפיכת-דם. הוא יכול לבסס דרישה זו על אותן הפעולות שנתבססה עליהן ההוראה הראשונה שלו ואין צורך בהוכחת פעולות חדשות כדי להצדיק דרישה ליתן ערבות למשך התקופה הנוספת, ואותה דרישה יהא לה אותו התוקף ותבוצע באותו האופן כמו ההוראה הראשונה:
בתנאי שמי שלא נתן ערבות עפ"י סעיף זה לא יהא צפוי להמשכת מאסרו ליותר משנה אחת.
התוספת
שטר-ערובה
הואיל ואני (השם), תושב (המקום) נדרשתי ליתן שטר-ערובה ____ למשך (פרט את התקופה) ___________ הריני מחייב בזה את עצמי ל ______ במשך אותה תקופה, ואם לא אמלא אחר איזה תנאי משטר-ערובה זה, הריני מתחייב לאבד לזכותה של ממשלת ישראל סך ______ לירות.
היום ________ 19.
(החתימה)
(אם ניתן שטר הערובה בצירוף ערבים, הוסף):
הננו מכריזים בזה על עצמנו כערבים לאדם הנזכר לעיל כי במשך התקופה הנ"ל הוא ______ ואם לא ימלא אחר האמור בשטר הערובה, הננו מתחייבים, כולנו ביחד וכל אחד מאתו בפני עצמו, לאבד לזכותה של ממשלת ישראל סך ______ לירות.
היום _______ 19.
(חתימה)
_________________________________
1 ע"ר 1935 (ע) 172, (א) 177.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ