אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> פקודת מחלקת העבודה, 1943

פקודת מחלקת העבודה, 1943

פקודת מחלקת העבודה, 1943 1
פקודה הקובעת הוראות להקמת מחלקת העבודה ולהגדרת סמכויותיה ותפקידיה
1. השם הקצר
פקודה זו תיקרא פקודת מחלקת העבודה, 1943.
2. פירוש
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:-
"מנהל" פירושו מנהל מחלקת העבודה;
"מעביד" פירושו כל אדם המתקשר בחוזה, בין מפורש ובין מסתמא, להעסקת עובד;
"מפקח" פירושו המפקח הראשי וכל מפקח או סגן-מפקח של מחלקת העבודה;
"עובד" פירושו כל אדם שאדם אחר מעבידו או העובד אצל אדם אחר.
3. הקמת מחלקת עבודה
בכפוף להוראות פקודה זו יש להקים מחלקת-עבודה כדי לשמור ולטפח את טובתם הכללית של העובדים ולקיים יחסים טובים בין עובדים למעבידים.
4. מינוי מנהל ומפקחים וקביעת תפקידים (תיקון: 1945, תשי"ד)
(1) שר העבודה רשאי למנות פקיד שיכונה "מנהל מחלקת העבודה", שתפקידו יהא לנהל את מחלקת העבודה ולטפל בביצועה הכללי של פקודה זו.
(2) (בוטל).
5. תפקידי המנהל (תיקון: תשי"ד)
תפקידי המנהל יהיו -
(א) לפקח בקביעות על תנאי העבודה הנוהגים בארץ ולהעבירם לביקורת בקביעות;
(ב) להבטיח את הטלתה כהלכה של כל פקודה הנוגעת לטובתם של העובדים או לתנאי העסקתם או הנוגעת לאיגודים מקצועיים, ללשכות-עבודה וליחסים בין עובדים למעבידים בתעשיה;
(ג) להשתתף בכל האמצעים שברשותו ליישובם של סכסוכי-עבודה הפורצים בין מעבידים לעובדים או בין עובדים לעובדים;
(ד) (בוטל)
(ה) להגיש לשר העבודה מזמן לזמן, מדי התעורר הנסיבה לכך, הצעות לשמירתה ולטיפוחה של טובתם הכללית של העובדים.
6. הכנת סטטיסטיקה ודו"חות
רשאי המנהל ללקוט, להכין ולפרסם סטטיסטיקות ודו"חות בנוגע לענינים דלקמן, כולם או מקצתם: -
(א) האבטלה, בין כללי, ובין במלאכה, במשלוח-יד או בתעשיה מסויימת;
(ב) דרגת שכר-העבודה;
(ג) העסקת נשים, נערים(ות) וילדים(ות);
(ד) שעות העבודה;
(ה) שווליות ושווליאות;
(ו) גיוס-עובדים, לשכות-עבודה וארגונים לעזרת-גומלין;
(ז) פעולות ארגוני-עובדים ואיגודי-מעבידים;
(ח) ההיגיינה והבטחון בתעשיה;
(ט) ביטוח סוציאלי, לרבות קופות-פנסיה וקופות-תגמולין;
(י) תנאי-העסקה כלליים, ופרטים על סכסוכי-עבודה;
(יא) כל ענין אחר ששר העבודה יטיל עליו את הוראות הסעיף הזה לפי מודעה שתפורסם ברשומות.
7. ליקוט חומר
(1) לשם ליקוט ידיעות מפורטות בנוגע לענינים המפורטים בסעיף 6 של פקודה זו או בנוגע לכל ענין שהוטל עליו אותו סעיף עפ"י פיסקה (יא) הימנו, המנהל רשאי לפנות אל כל אדם באופן הנקבע בסעיף-קטן (2) של סעיף זה.
(2) דרישות עפ"י סעיף זה תישלחנה בצורת הודעה בכתב שתימסר לאדם, שאליו היא ערוכה, ובהודעה יש לפרט את הידיעה או הפרטים הנדרשים ואפשר לפרט בה את הצורה שבה יש למסור את הפרטים הנ"ל ולקבוע בה מועד סביר למסירתם, וכן אפשר לדרוש בה שהידיעות או הפרטים הנ"ל יימסרו מתקופה לתקופה.
(3) שום אדם לא יהא נדרש מחוייב להמציא ידיעות או פרטים מחוץ לאלה שהוא יכול להשיגם בעסק, במקצוע או במלאכה בארץ שהוא עוסק בהנהלתם או בהשגחה עליהם, אלא במידה שהוא מעביד מחוץ לגבולות הארץ עובדים הדרים כרגיל בארץ.
(4) אם נדרש למסור פרטים או ידיעות עפ"י סעיף זה והוא -
(א) מסרב במזיד למסור את הפרטים או הידיעות הנדרשים במועד שנקצב למסירתם או בצורה שפורטה או נקבעה, או מזלזל ללא צידוק חוקי במסירתם; או
(ב) מוסר במזיד או גורם במזיד למסירת פרטים או ידיעות כוזבים ביחס לכל ענין שיפורט בהודעה הדורשת מסירת פרטים או ידיעות, יאשם אותו אדם בעבירה על פקודה זו.
8. איסור פרסומן של דו"חות
(1) כל העוסק בליקוטה או בהכנתה של סטטיסטיקה עפ"י פקודה זו יהא נדרש למסור הצהרה בטופס הקבוע כי לא יגלה את תכנו של כל דו"ח או של כל חלק מדו"ח או כל תשובה, או כי לא ישתמש בהם אלא לצרכי פקודה זו; וכל אדם שיפעל ביודעין מתוך הפרת ההצהרה שמסר כאמור, יאשם בעבירה על פקודה זו.
(2) כל שיש ברשותו פרטים והוא יודע כי הם נתגלו מתוך הפרת הוראות הסעיף הזה, והוא מפרסם אותו חומר או מוסרו לאדם אחר, יאשם בעבירה על פקודה זו.
9. סמכויותיו של המנהל או של המפקח לגבי פקודות אחרות (תיקון: 1946)
(1) יהא מותר למנהל או למפקח, במידה שיהא צורך בכך כדי לתת נפקות לתכליותה ולהוראותיה של פקודה זו, להגשים ולאכוף כל פקודה או חוק אחר המפורטים בתוספת, ואילו כשפורש שמה של איזו רשות אחרת לצורך זה יהא מותר לו למנהל או למפקח לסייע בהגשמתם או באיכופם של הפקודות והחוקים הנ"ל.
(2) שר העבודה רשאי לתקן, בצו, את התוספת, מתוך שיוסיף עליה או ימחוק ממנה כל פקודה או חוק אחרים, או בכל דרך אחרת שהיא.
10. (בוטל) (תיקון: תשי"ד)
11. עונשים
(1) כל שנאשם בעבירה על פקודה זו יהא צפוי, בצאתו חייב בדין, למאסר לא יותר משלושה חדשים או לקנס לא יותר מעשרים לירות או לשני העונשים האלה כאחד.
(2) כשהאדם שנתחייב בדין על עבירה שעבר על פקודה זו הוא חברה או אגודה או חבר בני-אדם, בין מאוגדים ובין בלתי-מאוגדים, הרי כל אדם שבשעת מעשה העבירה היה מנהל, שותף או פקיד של החברה או האגודה או של חבר בני-האדם, בין מאוגדים ובין בלתי-מאוגדים, יהיו רואים אותו כאשם בעבירה על פקודה זו ויהא צפוי לעונש הקבוע בסעיף-קטן (1) של סעיף זה, אלא אם כן הוכיח כי העבירה נעשתה בלא ידיעתו, או שאחז בכל אמצעי-הזהירות הדרושים כדי למנוע את עשייתה של העבירה.
12. תקנות
רשאי שר העבודה להתקין תקנות ולקבוע טפסים לצורך ביצוע ההוראות של פקודה זו.
13. תחילת תוקף (תיקון: 1945)
פקודה זו תיחשב כאילו קיבלה תוקף ביום 20 ביולי, 1942.
ת ו ס פ ת (תיקון: 1943, 1945)
1. פקודת הנשים (חוזי-עבודה); 2
2. פקודת המכונות (גידור);3
3. פקודת המכרות;
4. פקודת דודי הקטור;4
5. פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן); 5
6. פקודת גפרורי הזרחן הלבן (איסור); 6
7. פקודת נשים וילדים (העבדתם במפעלי תעשיה); 7
8. פקודת הפיצויים לעובדים;
9. פקודת העיריות, 1934;8
10. פקודת מכירת משקאות משכרים, 1935;5
11. פקודת השעשועים הציבוריים, 1935;5
12. פקודת החוק הפלילי, 1936 (סעיפים 210 ו-211);9
13. צו ההגנה (סכסוכי עבודה), 1942;10
14. תקנות ההגנה (עבודות בשירות המלחמה), 1942; מבוגרים11
15. פקודת בריאות העם, 1940;
16. פקודת התאונות ומשלוח-היד (הודעה), 1945;
17. פקודת העבדתן של ילדים ונערים, 1945;12
18. פקודת העבדתן של נשים, 1945;13
19. פקודת מועצת המלאכות,1945;2
20. פקודת בתי חרושת, 1946 14
21. פקודת בתי משפט תעשיתיים, 1947;15
22. פקודת פיצויים לעובדים, 1947.
______________________________
1 ע"ר, 1943, תוס' 1, (ע) 1, (א) 1945;2, תוס' 1, (ע) 135, (א) 1946;178 תוס' 1, (ע) 121, (א) 149, 1945, תוס' 2, (ע) 1249, (א) 1527, 1947, תוס' 2, (ע) 1279, (א) 1566, ס"ח, תשי"ד 208;
2 בוטלה לפי סעיף 1 לחוק לביטול חיקוקים שנושנו, תשכ"ח-1967 (ס"ח תשכ"ח, 17).
3 מוסדר כיום בסעיפים 44-36 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970.
4 מוסדר כיום בסעיפים 119-101 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970.
5 בוטלה לפי סעיף 40 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.
6 מוסדר כיום בסעיף 161 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970.
7 מוסדר כיום בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, ובחוק עבודת נוער, תשי"ג-1953.
8 הוחלפה ע"י פקודת העיריות (נוסח חדש).
9 מוסדר כיום בסעיפים 163 ו-164 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
10 מוסדר כיום בחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957.
11 מוסדר כיום בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967 ובתקנותיו.
12 בוטלה לפי סעיף 45 לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953.
13 בוטלה לפי סעיף 25 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.
14 הוחלפה ע"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970.
15 בוטלה לפי סעיף 44 לחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ