אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985

פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985

פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985 1
פרק א': פרשנות
1. הגדרות ((2(1)) (תיקון: תשנ"א)
בפקודה זו -
"בעל" - לענין בעל חיים, גוויה, רפד, פרש או מספוא - כל אדם שהוא:
(1) בעלם, בשלמות או חלקית, או המציג עצמו כך;
(2) שלוחו של אדם כאמור;
(3) המחזיק בהם או מי שיש לו טובת הנאה בהם, שליטה או פיקוח עליהם או סמכות לעשות בהם;
(4) מתיר להם לחיות בחצריו, או להיות או להישאר בהם, לפי הענין;
(5) תופש בחצרים, נוהג כלי רכב, קברניט כלי שיט או מפקד כלי טיס שבהם הם נמצאים, אם לא הוכיח כי אדם אחר בישראל הוא בעלם;
והכל למעט רופא וטרינר ממשלתי או מפקח הפועלים בתוקף סמכותם;
"בעל חיים" - בעל חיים מבעלי החיים המפורטים בתוספת הראשונה;
"גוויה" - גוויית בעל חיים, לרבות חלק מגוויה, והבשר, העצמות, העור והשלח, הפרסות, הקרניים, הצמר, השיירים או חלק אחר של בעל חיים;
"הוראות ביצוע" - תקנות שהותקנו מכוח פקודה זו וכן צווים, הוראות, איסורים או תנאים שניתנו או הוטלו לפי פקודה זו או לפי תקנות שהותקנו מכוחה;
"המתה" - לרבות שחיטה, ולענין ביצי עופות - השמדתן;
"מחלה" - מחלה מן המחלות המפורטות בתוספת השניה וכל מחלה מידבקת או תורשתית של בעלי חיים העלולה לפגוע בבעלי חיים בישראל;
"ממונה על המחוז" - מי ששר החקלאות מינהו, מבין עובדי משרדו, לממונה על המחוז לענין פקודה זו;
"מספוא" - חציר, גרעינים או חומר אחר המשמש דרך כלל מזון לבעלי חיים;
"מפקח" - עובד הציבור ששר החקלאות מינהו למפקח וכן מי שמנהל השירותים הוטרינריים, או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, מינהו למפקח לענין פקודה זו;
"קצין מחוז" - מי ששר החקלאות מינהו, מבין עובדי משרדו, לקצין מחוז לענין פקודה זו;
"רופא וטרינר" - בעל רשיון לפי פקודת הרופאים הוטרינריים לעסוק ברפואה וטרינרית;
"רופא וטרינר ממשלתי"2 עובד הציבור ששר החקלאות מינהו למנהל השירותים הוטרינריים, לרופא וטרינר ממשלתי או לעוזר רופא וטרינר ממשלתי, וכל רופא וטרינר שהוא נושא משרה בשירות המדינה שמנהל השירותים הוטרינריים הכריז בהודעה ברשומות שנושאה כלול במונח "רופא וטרינר ממשלתי" לענין פקודה זו;
"רפד" - קש או חומר אחר המשמש דרך כלל למצע או לצרכים אחרים של בעלי חיים או סביבם.
2. סמכות השר לתקן התוספות (2(2))
שר החקלאות רשאי, בצו שיפורסם ברשומות, להוסיף לתוספות הראשונה והשניה או לגרוע מהן, בעל חיים או מחלה, לפי הענין.
3. סמכות מנהל השירותים הוטרינריים לתקן התוספות (2(3))
(א) ראה מנהל השירותים הוטרינריים כי טובת הציבור מחייבת לעשות כן בדחיפות, רשאי הוא, בצו שיפורסם ברשומות, להוסיף לתוספות הראשונה והשניה או לגרוע מהן, בעל חיים או מחלה, לפי הענין.
(ב) תקפו של צו כאמור יפקע בתום עשרה ימים מיום שפורסם ברשומות, אולם רשאי שר החקלאות, בטרם חלפה התקופה האמורה, לבטל או לשנות, בצו שיפורסם ברשומות, כל צו כאמור של מנהל השירותים הוטרינריים.
פרק ב': אמצעים לבלימת מחלות
4. הודעה על מחלת בעלי חיים ובידודם (3)
מי שבהחזקתו או בפיקוחו נמצא בעל חיים נגוע או שהוא חושד כי הוא נגוע במחלה, יעשה בהקדם האפשרי כל אלה -
(1) יודיע על כך לאחד מאלה -
(א) כשבעל החיים נמצא בתחום עיריה - לרופא הוטרינרי שלה, ובאין כזה - למזכיר העיריה;
(ב) כשבעל החיים נמצא בתחום רשות מקומית אחרת - למזכיר הרשות או לבעל תפקיד אחר שלה שתפקידיו דומים;
(ג) כשבעל החיים נמצא בישוב שאין לו רשות מקומית, או באדמותיו, או באדמות שבט - למוכתר או לראש הישוב או לשיך השבט;
או לשוטר הקרוב או לקצין המחוז;
(2) יחזיק את בעל החיים בנפרד מבעלי חיים בלתי נגועים באותה מחלה, או שאינם חשודים כנגועים בה;
(3) יגרום לכבילת בעל החיים או לכליאתו;
היה האדם שבהחזקתו או בפיקוחו בעל חיים כאמור נוסע בדרך הים, יודיע לרשויות המכס בהגיעו לנמל בישראל, ואם נוסע הוא בדרך היבשה - יודיע לשוטר הקרוב.
5. העברת הודעה לרופא וטרינר ממשלתי (4) (תיקון: תשנ"א)
(א) כל אדם שנזכר בסעיף 4(1) וכל רופא וטרינר, שהודיעו לו כי בעל חיים נגוע או חשוד כנגוע במחלה, או שנודע לו על כך בדרך אחרת או שנתברר לו כי מחלה פשתה או כי ישנה תמותה חשודה בקרב בעלי חיים, יודיע על כך מיד לרופא הוטרינרי הממשלתי הקרוב.
(ב) הרופא הוטרינרי הממשלתי רשאי ליתן הוראות ולנקוט אמצעים כפי שיהיו נחוצים כדי לוודא הימצאות המחלה וטיבה, ומששוכנע כי מצויה מחלה ידווח על כך למנהל השירותים הוטרינריים.
6. הודעה לחקלאים (5)
שוכנע קצין מחוז בקיומה של מחלת בעלי חיים במחוז, רשאי הוא לנקוט אמצעים שייראו לו מעשיים כדי לגרום שיודיע על כך למוכתרים, לתופשיהם של משקים ולבעליהם של בעלי חיים שבסביבה.
7. המתת בעלי חיים נגועים (6) (תיקון: תשנ"א)
רופא וטרינר ממשלתי רשאי להורות לבעלו של בעל חיים נגוע במחלה להמיתו או לגרום להמתתו, מיד או תוך זמן שיציין, והוא הדין כשבעל חיים היה במגע עם בעל חיים כאמור או כשהיה חשוף בדרך אחרת להידבקות במחלה או לזיהום ממנה או כשהרופא חושד כי הוא נגוע במחלה.
8. סילוק גווית בעל חיים נגוע (7) (תיקון: תשנ"א)
(א) מת בעל חיים ממחלה או הומת לפי הוראות סעיף 7, רשאי קצין מחוז או רופא וטרינר ממשלתי או מפקח לתת הוראות לענין קבורתם, השמדתם או סילוקם של גוויית בעל החיים ושל כל רפד, פרש או מספוא שאתם היה לבעל החיים האמור מגע, או שנחשפו בדרך אחרת להידבקות במחלתו או לזיהום ממנה.
(ב) הוראות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיקבעו כי הפעולה הנדרשת בהן תיעשה מיד או תוך זמן שצויין בהן, ויכול שירשו את קבורת הגוויה בקרקע התפושה בידי בעלו של בעל החיים והיא מתאימה לכך או בקרקע שברשות הרבים.
9. בדיקה, טיפול וחיטוי בעלי חיים (8) (תיקון: תשנ"א)
(א) סבור רופא וטרינר ממשלתי או מפקח שנחוץ או רצוי לעשות כן למניעת התפשטותה של מחלה, רשאי הוא להורות לבעלו של בעל חיים לבצע בו בדיקה, חיסון או טיפול בדרך אחרת, סימון בסימן קבע או באופן אחר, טבילה, ריסוס, רחיצה או חיטוי בדרך אחרת, או להחזיקו בהסגר לתקופה שציין בהוראה.
(ב) רופא וטרינר ממשלתי רשאי לאסור על כל אדם המתתו של בעל חיים הנמצא בטיפול לפי סעיף קטן (א), או בטיפולו של רופא וטרינר, או בטיפול וטרינרי אחר, או הנמצא בתקופת הסגר, וכן רשאי הוא לאסור את השימוש בדבר המופק מבעל חיים כאמור, לרבות חלב, לתקופה שימצא לנכון להורות, או להתיר המתה או שימוש כאמור בכפוף לתנאים שימצא לנכון.
10. חיטוי מקומות וחפצים (9) (תיקון: תשנ"א)
(א) רופא וטרינר ממשלתי או מפקח רשאי להורות לבעל או לתופש של מקום או מבנה שבו הוחזק או נמצא בעל חיים נגוע או שהוא חושד שהוא נגוע במחלה, כי ינקה או יחטא את המקום או המבנה או יגרום לכך, באופן ובזמן שיציין.
(ב) רופא וטרינר ממשלתי או מפקח רשאי להורות לבעלו של חפץ ששימש לצרכי בעל חיים כאמור בסעיף קטן (א) או סביבו, או להעברתו או להעברת דבר המופק ממנו, או למי שיש לו החזקה או שליטה בחפץ כאמור, כי ינקה או יחטא את החפץ, או יגרום לכך, באופן ובזמן שיציין.
(ג) סבור רופא וטרינר ממשלתי שמצבו של מקום, מבנה או חפץ הנזכרים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) הוא כזה שניקויו או חיטויו לא יועילו למניעת התפשטות מחלה, רשאי הוא -
(1) לאסור על הבעל או התופש במקום או במבנה החזקת בעלי חיים בהם, או מתן רשות לאדם אחר לעשות כן, לתקופה שימצא לנכון;
(2) לאסור על הבעל או המחזיק או בעל השליטה בחפץ שימוש בו לצרכי בעל חיים או סביבתו או להעברתו או להעברת דבר המופק ממנו, או מתן רשות לאדם אחר לעשות כן, לתקופה שימצא לנכון;
(3) להתנות מעשה כאמור בפסקאות (1) ו-(2) כפי שימצא לנכון.
11. סמכות לבצע בדיקות (10) (תיקון: תשנ"א)
רופא וטרינר ממשלתי רשאי, לשם גילוי או אבחון מחלה, ליטול או לגרום כי יינטלו, מכל בעל חיים או גוויה, משטחי דם או כל מדגם אחר, או לבצע בהם תבחין או לגרום לכך ככל שימצא לנחוץ.
12. איסור תצוגה, מכירה והמתה (11)
מנהל השירותים הוטרינריים רשאי, לשם מניעת התפשטותה של מחלה, לאסור תצוגת בעלי חיים במקום כלשהו, מכירתם בשוק או בחצר מכר פרטית, המתתם לשם מאכל, או מכירת גוויותיהם, במקום כלשהו, ורשאי הוא להתיר מעשה כאמור בתנאים שימצא לנכון.
13. סמכות כניסה (12) (תיקון: תשנ"א)
(א) קצין מחוז, רופא וטרינר ממשלתי או מפקח רשאי להיכנס לכל מקום, מבנה, כלי רכב, כלי שיט או כלי טיס, שנמצא בו או שיש חשד שנמצא בו בעל חיים, גוויה, רפד, פרש או מספוא, ולערוך שם בדיקה -
(1) כדי לוודא שאין שם בעל חיים חולה או בעל חיים, גוויה, רפד, פרש או מספוא העלולים להעביר מחלה;
(2) כדי לוודא אם הופרו פקודה זו או הוראות ביצוע.
(ב) רופא וטרינר שמעסיקה אותו עיריה או מועצה מקומית, וכל אדם שהממונה על המחוז הרשהו לכך בכתב, דרך כלל או במיוחד, רשאי להיכנס לכל מקום, מבנה, כלי רכב, כלי שיט וכלי טיס שנמצאים בו, או שיש חשד שנמצאים בו, בהמות או עופות כמשמעותם בתוספת הראשונה, או גוויותיהם, ולערוך שם בדיקה כדי לוודא אם הופרו בהם הוראות פקודה זו או הוראות ביצוע ביחס להמתתם ולמכירת גוויותיהם.
14. סמכות ביקורת (13) (תיקון: תשנ"א)
נדרש בעלם של בעל חיים, גוויה, רפד, פרש או מספוא, בידי קצין מחוז, רופא וטרינר ממשלתי או מפקח, למסור אותם לביקורת, יעשה כן במקום ותוך הזמן שהם הורו.
15. סמכויות כלליות (14) (תיקון: תשנ"א)
(א) מי שהוסמך לפי פקודה זו להורות על עשיית דבר, רשאי, במקום זאת, לעשותו בעצמו או לגרום לעשייתו.
(ב) נדרש אדם, לפי פקודה זו או לפי הוראות ביצוע, לעשות דבר, רשאי קצין מחוז, רופא וטרינר ממשלתי או מפקח, לעשותו בעצמו או לגרום לעשייתו, כל עוד לא נעשה בידי אותו אדם ואף אם טרם עבר הזמן לעשייתו.
(ג) דבר שנעשה בידי קצין מחוז, רופא וטרינר ממשלתי או מפקח לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) ייראה כעשוי על חשבון מי שהוראת הביצוע עשויה היתה להינתן לו או מי שהדרישה הופנתה אליו, לפי הענין, וסעיף 33 יחול לפי זה.
(ד) לקצין מחוז, רופא וטרינר ממשלתי או מפקח יהיו סמכויות העזר הדרושות לעשיית דבר שלפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), למילוי כל חובה ולהפעלת כל סמכות לפי פקודה זו, לרבות סמכות כניסה לכל מקום, מבנה, כלי רכב, כלי שיט או כלי טיס וסמכות ליטול חזקה או לעכב כל בעל חיים, גוויה, רפד, פרש או מספוא וכל כלי רכב, כלי שיט או כלי טיס, וכל סמכות שניתן היה לתתה בהוראות לפי פקודה זו.
פרק ג': פיצויים
16. פיצויים בעד המתה (15,1) (תיקון: תשנ"א, מס' 6 תשע"ד )
(א) בסעיף זה, "בעל" - האדם שלפני המתת בעל החיים היה רשאי למכרו; לענין זה אין להתחשב בהגבלה שהוטלה מכוח פקודה זו או בקיומו של משכון, עכבון או חיוב דומה.
(ב) אוצר המדינה ישלם לבעלו של בעל חיים שהומת לפי פקודה זו פיצויים כלהלן:
(1) היה בעל החיים נגוע במחלה - מחצית שוויו לפני שחלה, ולא יותר ממחצית הפיצוי המרבי שנקבע לפי סעיף קטן (ג) לסוגו או למינו;
(2) היה בעל החיים חשוד כנגוע במחלה אך לא היה נגוע - שוויו לפני שהומת, ולא יותר מהפיצוי המרבי שנקבע לפי סעיף קטן (ג) לסוגו או למינו;
(3) הוחזרה גווית בעל החיים לבעלה, כראויה לשימוש, ינוכה שווי הגוויה מסכום הפיצויים כאמור.
(ג) שר החקלאות רשאי, בהודעה ברשומות, לקבוע סכום מרבי של פיצויים שישולמו לפי סעיף קטן (ב) לכל סוג או מין בעלי חיים שהומתו לפי הוראות פקודה זו; הודעה כאמור תיכנס לתוקף מתאריך פרסומה ברשומות או מתאריך אחר שנקבע בה, בעבר או בעתיד.
(ד) שוויים של בעל חיים שהומת לפי הוראות פקודה זו ושל גוויה שנמצאה ראויה לשימוש יוערך בידי רופא וטרינר ממשלתי והחלטתו בענין זה תהא סופית.
(ד) (1) בקשה לתשלום פיצויים לפי סעיף זה תוגש לוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 16ב, והיא תקבע את שווים של בעל חיים שהומת לפי הוראות פקודה זו ושל גווייה שנמצאה ראויה לשימוש, בהתאם להוראות לפי פסקה (2); שר החקלאות ופיתוח הכפר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה כאמור.
(2) שר החלקאות ופיתוח הכפר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין קביעת שווים של בעל חיים שהומת לפי הוראות פקודה זו ושל גוויה שנמצאה ראויה לשימוש.
(ה) היה לבעל ביטוח על בעל החיים שהומת לפי הוראות סעיף 7, רשאי המבטח, בבואו לשלם לבעל את תגמולי הביטוח המגיעים לו, להפחית מהם את סכום הפיצויים ששולמו לבעל לפי פקודה זו.
16א. הסדר ביטוח חלופי לתשלום פיצויים (תיקון: 6 תשע"ד )
על אף הורואת סעיף 16, לא ישולמו פיצויים לפי הוראות הסעיף האמור בשל בעל חיים שהומת לפי הוראות פקודה זו, אם שר החקלאות ופיתוח הכפר קבע לגבי אותו סוג או מין של בעל חיים וחגבי אותה מחלה שבשלה הומת, כי קיים הסדר ביטוחי נאות לתשלום תגמולי ביטוח לבעלו של בעל חיים שהומת לפי פקודה זו ושלפיו השתתפות המדינה בדמי הביטוח היא בשיעור הולם.
16ב. ועדה לבדיקת בקשות לתשלום פיצויים (תיקון: 6 תשע"ד )
(א) שר החקלאות ופיתוח הכפר ימנה ועדה לבדיקת בקשות לתשלום פיצויים שהוגשו לפי סעיף 16, שחבריה הם עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר (בסעיף זה- המשרד), כמפורט להלן:
(1) נציג המנהל הכללי של המשרד, שאינו עובד השירותים הווטרינריים, והוא יהיה היושב ראש;
(2) נציג מנהל השירותים הווטרינריים מבין עןבדי השירותים הווטרינריים, ויכול שימונה לפי סוג בעל החיים הנוגע בדבר, שלגביו מתקיים דיון בוועדה;
(3) נציג היועץ המשפטי של המשרד.
(ב) שר החקלאות ופיצוח הכפר, לאחר התייעצות עם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של החקלאים בישראל, ימנה משקיף לוועדה שהוא איש סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה ואינו רופא וטרינר (בסעיף זה המשקיף); המשקיף יוזמן לכל ישיבות הוועדה והוא רשאי להשתתף בכל ישיבותיה, ואולם אין בהיעדרותו מישיבה כדי לפגוע בתוקף פעולותיה ובסמכויותיה של הוועדה.
(ג) הודעה על מינוי חברי הוועדה והמשקיף תפורסם ברשומות.
(ד) שר החקלאות ופיתוח הכפר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע את סדרי עבודתה של הוועדה, ובכלל זה הוראות לעניין המניין החוקי בישיבותיה, האופן שבו מי שעלול להיפדע מהחלטתה רשאי לטעון את טענותיו לפניה, וכן הוראות שיחולו על המשקיף, לעניין שירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים; כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיף קטן זה רשאית הוועדה לקבוע את סדרי עבודתה.
17. סייג לתשלום פיצויים (16) (תיקון: תשנ"ה, מס' 6 תשע"ד )
(א) לא ישולמו פיצויים בשל כלב, חתול או קוף שהומתו לפי הוראות פקודה זו.
(ב) לא ישולמו פיצויים בשל בעל חיים שהומת, אם היה בעל החיים נגוע במחלה שעה שיובא לארץ, או שחלה בטרם עבר ביקורת הפקיד הבודק במקום הכניסה לארץ, או אם יובא לארץ בניגוד להוראות פקודה זו או להוראות ביצוע.
(ג) לא ישולמו פיצויים בשל בעל חיים שהומת לפי הוראות פקודה זו, אם לדעת מנהל השירותים הוטרינריים הפר בעליו את הוראות הפקודה, או הוראות ביצוע או לא נקט אמצעים הנדרשים לשם מניעת הידבקות בעל חיים במחלה כפי שהורה מנהל השירותים הווטרינריים, והצורך בהמתת בעל החיים נובע מאי קיום ההוראות האמורות.
(ג) (1) לא ישולמו פיצויים בשל בעל חיים שהומת לפי הוראות פקודה זו אם הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 16ב קבעה כי בעליו הפר הוראה מהותית מהוראות פקודה זו או מהורואת הביצוע, בהתאם להוראות לפי פסקה (4), וכי הוכח להנחת דעתה שההפרה תרמה באופן מהותי להפצת המחלה שבשלה הומת בעל החיים; לעניין זה, חזקה היא כי אם הופרה הוראה מהותית מהוראות פקודה זו או מהוראות הביצוע, שיש בהפרתה כדי לגרום להפצת מחלה, ונדרשה המתה של בעל החיים בשך אות המחלה, הרי שההפרה תרמה באופן מהותי להפצת המחלה.
(2) על אף הוראות פסקה (1), הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 16ב, רשאית להורות, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי פסקה (4), על תשלום פיצויים בשיעור חלקי, אף שהופרה הוראה כאמור באתה פסקה.
(3) הופרה הוראה מהותית לאחר המתת בעל החיים, רשאית הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 16ב להתנות פיצויים לפי פקודה זו בסילוק ההפרה.
(4) שר החקלאות ופיתוח הכפר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע סוגי הוראות שיראו אותן לעניין סעיף זה כהורואת מהותיות וכן אמות מידה לתשלום פיצויים בשיעור חלקי כאמור בפסקה (2).
פרק ד': אזורים נגועים
18. הכרזת אזורים נגועים (17(1)-(5)) (תיקון: תשנ"א)
(א) מנהל השירותים הוטרינריים רשאי, בצו שיפורסם ברשומות, להכריז על אזור, כפר או אתר כאזור נגוע.
(ב) רופא וטרינר ממשלתי רשאי להכריז על כפר כאזור נגוע, במסירת הודעה למוכתר הכפר, והלה ינקוט מיד בצעדים הנראים לו מעשיים לפרסום ההכרזה בכפר; נמסרה הודעה כאמור, יודיע הרופא הוטרינר הממשלתי למנהל השירותים הוטרינריים את פרטי ההודעה והלה יגרום לפרסומה ברשומות תוך עשרה ימים ממסירת ההודעה למוכתר, מלבד אם בוטלה קודם לכן.
(ג) רופא וטרינר ממשלתי רשאי להכריז על כל אתר כאזור נגוע במסירת הודעה לתופש האתר, ואם אין כזה - לבעל האתר.
(ד) הכרזה לפי סעיף זה תינתן משנחה דעתו של המוסמך לתיתה שמצויה מחלה באזור, בכפר או באתר, או בכל חלק מהם, או שהיתה מצויה שם לאחרונה; בהכרזה תצויין המחלה ויפורטו מקום האזור או האתר וגבולותיהם ושם הכפר, לפי הענין.
19. שינוי וביטול הכרזה (17(6)) (תיקון: תשנ"א)
בלי לגרוע מסמכויות מנהל השירותים הוטרינריים ורופא וטרינר ממשלתי לשנות או לבטל הכרזה שנתנו לפי סעיף 18, רשאי שר החקלאות לשנות או לבטל הכרזה שנתן מנהל השירותים הוטרינריים ורשאי מנהל השירותים הוטרינריים לשנות או לבטל הכרזה שנתן רופא וטרינר ממשלתי, והכל בדרך שההכרזה היתה ניתנת לשינוי או לביטול בידי מי שנתן אותה.
20. הוראות לענין אזורים נגועים (18) (תיקון: תשנ"א)
(א) ההוראות הבאות יחולו על אזורים נגועים בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג):
(1) לא יכניס אדם בעל חיים לאזור ולא יוציאו ממנו אלא בהיתר בכתב של רופא וטרינר ממשלתי ובהתאם לתנאים שבהיתר;
(2) לא יעזוב אדם את האזור אלא אם כן מילא אחר ההוראות, הכלליות או המיוחדות, שנתן רופא וטרינר ממשלתי או מפקח למניעת התפשטותה של מחלה;
(3) לא יוצא מן האזור חפץ ששימש לצרכי בעל חיים נגוע או חשוד כנגוע במחלה, עליו או על גופו או סביבו, או להובלתו של בעל חיים כזה או להובלת דבר המופק ממנו, אלא בהיתר בכתב מאת רופא וטרינר ממשלתי ובהתאם לתנאיו;
(4) בעלם של בעלי חיים באזור יכנס או יחזיק אותם רחוק ככל האפשר מדרך ציבורית;
(5) רופא וטרינר ממשלתי או מפקח רשאי להורות לבעלו של בעל חיים באזור לבודד אותו מבעלי חיים אחרים באזור או להעבירו, תוך זמן שצויין, למקום שיורה;
(6) רופא וטרינר ממשלתי או מפקח רשאי לגרום שכל בעל חיים באזור יסומן בסימן קבע שימצא לנכון;
(7) מת בעל חיים ממחלה, ישרוף בעלו מיד את גוויתו או יקבור אותה בעומק שלא יפחת משני מטרים מתחת לפני הקרקע; אולם רופא וטרינר ממשלתי רשאי לאשר העברת הגוויה לכל מקום כדי להפכה למזון לבעלי חיים או למוצר אחר ולקבוע תנאים לכך.
(ב) אדם המאפשר ברשלנותו לבעל חיים לתעות לתוך אזור נגוע או להימלט ממנו, רואים אותו כאילו הכניס את בעל החיים לאזור או הוציאו ממנו, לפי הענין.
(ג) שר החקלאות רשאי בתקנות להוסיף להוראות סעיף קטן (א), לגרוע מהן או להחליפן, כולן או מקצתן, בין לענין אזורים נגועים בכלל ובין לענין אזור נגוע מסויים.
(ד) הסמכויות שלפי סעיף זה אינן גורעות מסמכויות אחרות שלפי פקודה זו.
21. הודעה על מחלה (19) (תיקון: תשנ"א)
מנהל השירותים הוטרינריים רשאי, בהודעה ברשומות, להכריז על כל מחלה כעל מחלה מדבקת לבני-אדם; על הופעת מחלה כאמור יודיע רופא הוטרינר הממשלתי במהירות סבירה לרופא הממשלתי הקרוב.
פרק ה': תקנות
22. תקנות (20(א)-(ח), (י)-(טו)) (תיקון: תשנ"א, תשנ"ה, מס' 6 תשע"ד)
(א) שר החקלאות רשאי להתקין תקנות לביצוע מטרות פקודה זו והוראותיה, ובמיוחד בענינים הבאים, כולם או מקצתם:
(1) ((א))
ביקורת, בדיקה, עיכוב, חיסון, חיטוי, העברה, סימון בסימן קבע, טבילה, ביצוע תבחין או המתה של בעלי חיים נגועים או חשודים כנגועים במחלה, או של בעלי חיים שנחשפו להידבקות או הפגיעים במיוחד להידבקות במחלה;
(2) ((ז))
ניקוי וחיטוי של בנינים ומקומות שבהם שוכנו או הוחזקו בעלי חיים וכן של שווקים, או חצרות מכר פרטיות, חצרי רכבת או כלי רכב בהם הושמו בעלי חיים, הוחזקו או הובלו;
(3) ((ח))
חיטוי של בני אדם שהיו מצויים באזור נגוע או שבאו במגע עם בעלי חיים הנגועים או חשודים כנגועים במחלה, או שעסקו עם בעלי חיים כאמור, וכן של בגדיהם ושל חפציהם האישיים;
(4) ((ה))
הטלת הסגר על בעלי חיים חולים או בעלי חיים שהיו במגע עם בעלי חיים הנגועים במחלה או הפגיעים במיוחד להידבקות במחלה;
(5) ((ב))
קביעת והסדרה של השמדה, קבורה, סילוק או טיפול בגוויות, מספוא, רפד, כלים, פרש או דברים אחרים הנמצאים במקום נגוע או באזור נגוע או שהועברו ממנו;
(5א)
קביעה והסדרה של בדיקה, טיפול, חיטוי, תפיסה, העברה, עיכוב, סילוק, המתה או השמדה של בעלי חיים, של תוצרתם או של גוויותיהם, שבשלם קיים חשש לפגיעה בבריאותם של בני אדם.
(6) ((ג))
איסור והסדרה של הוצאת גוויות מקבורתן;
(7) ((יא רישה))
קביעה והסדרה של המתת בעלי חיים, לרבות עריכת בקורת וכן בדיקת הגוויות;
(8) ((יא סיפה))
הקמת בתי-מטבחיים, שווקי בעלי חיים ומיתקנים לאחזקתם של בעלי חיים, תכנונם והשימוש בהם;
(9) ((ד))
איסור והסדרה של תנועה בתוך ישראל של בעלי חיים, גוויות, רפד, פרש או מספוא;
(10) ((יב))
קביעה והסדרה של רישוי תנועה והעברה של בעלי חיים וחפצים;
(11) ((ו))
איסור והסדרה של יבוא ויצוא של בעלי חיים, גוויות, רפד, זבל או מספוא;
(12) ((י))
איסור והסדרה של יבוא של אורגניזם הגורם מחלה ושימוש בו, ושל יבוא של תרכיב או נסיוב וטרינרי או מוצר דומה המשמש למניעה, לטיפול או לאבחון של מחלה, ייצורו או השימוש בו;
(13) ((יג))
קביעה והסדרה של תפיסה, עיכוב וסילוק של בעל חיים שביחס אליו אירעה הפרה של פקודה זו או של הוראות ביצוע;
(14) ((יד))
קביעת חובותיהן של רשויות מקומיות לפי פקודה זו;
(15) ((טו))
מניעה, דרך כלל, של התפשטות מחלות בעלי חיים.
(ב) השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה המדעית של הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, לקבוע בתקנות לגבי מרפאות, הן דרך כלל והן לגבי סוגים מהן לפי ענפי השירותים או הטיפול הניתן בהן, הוראות בדבר -
(1) דרכי הפיקוח על מילוי הוראות התקנות לפי סעיף זה;
(2) הטלת חובת רישום של מרפאות מסוגים מסויימים;
(3) התנאים שיתקיימו במרפאות לצורך מתן שירותי רפואה וטרינרית או טיפול רפואי מסוגים מסויימים;
(4) סידורי תברואה;
(5) ניהול רשומות, החזקתן, שמירתן, והביקורת עליהן.
(ג) תקנות על פי פסקאות (3), (10) עד (12) ו- (14) של סעיף קטן (א), ועל פי סעיף קטן (ב) יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
23. אגרות (20(ט)) (תיקון: תשס"ז3, מס' 6 תשע"ד )
שר החקלאות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת רשאי בתקנות לקבוע אגרות בעד -
(א) (1) בדיקה, חיסון, ביצוע תבחין, טבילה, חיטוי או המתה של בעלי חיים;
(2) הזנת בעלי חיים שבהסגר והחזקתם;
(3) בדיקה וחיטוי של שלחים או חלקים אחרים של בעלי חיים;
(4) תעודה, רשיון, היתר או מסמך אחר שניתנו בהתאם לתקנות שלפי פקודה זו;
וכן להסדיר תשלום וגביית הוצאות שהוציאה המדינה לפי פקודה זו.
(ב) על גביית אגרות לפי סעיף זה יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה 1995.
(ג) אגרות שנקבעו לפי סעיף קטן (א) המשולמות לרשות מקומית בעד פעולות שהיא מבצעת לפי פקודה זו, ייקבעו גם בהסכמת שר הפנים.
(ד) נקבעה לפי הוראות סעיף קטן (א) אגרות שתשולם לרשות מקומית בעד פעולה מהפעולות המפורטות באותו סעיף קטן, לא תיגבה אגרה בעד אותה פעולה מכוח חוק עזר.
פרק ו': שונות
24. סייג לתביעה (21)
לא תהיה עילת תביעה נגד המדינה או נגד עובד מעובדיה על מעשה שנעשה בתום לב לפי הוראות פקודה זו או לפי הוראות ביצוע, ופרט לאמור בפקודה זו, לא ישולם פיצוי בשל מעשה שנעשה לפיה אלא אם כן הורה שר החקלאות אחרת.
25. סמכות מעצר בלא צו (22(1)) (תיקון: תשנ"א)
(א) ממונה על מחוז, קצין מחוז, רופא וטרינר ממשלתי, מפקח או שוטר (להלן - בעל סמכות) רשאי לעכב בלא צו אדם שנמצא עובר על פקודה זו או על הוראות ביצוע, או שנחשד בכך, ואם שמו ומענו של האדם אינם ידועים לבעל הסמכות, והאדם סירב למסרם להנחת דעתו של בעל הסמכות, רשאי הוא לעצרו בלא צו.
(ב) נעצר האדם שלא בידי שוטר, ימסור העוצר את העבריין, בהקדם האפשרי, לידי שוטר, ובהעדר שוטר יקחנו לתחנת המשטרה הקרובה.
26. סמכות תפיסה (22(2) ו-23 (4)) (תיקון: תשנ"א)
(א) כל רופא וטרינר ממשלתי, מפקח או שוטר רשאי לתפוס ולבדוק כל בעל חיים, גוויה, כלי רכב, כלי שיט או חפץ שביחס אליו הוא חושד כי נעברה עבירה על פקודה זו או על הוראות ביצוע, ורשאי הוא לצוות על החזרתם לאזור או למקום שהוא חושד כי ממנו הועברו שלא כדין, או להעבירם לכל מקום ולעכבם בו בכפוף לצו מאת שופט בית משפט שלום; על תפיסה ועיכוב שנעשו כאמור יודיע העושה אותם, בהקדם האפשרי, לשופט של בית משפט השלום שבמחוז שבו נעשתה התפיסה.
(ב) השופט רשאי לצוות כי בעלו של בעל חיים או חפץ שנתפסו ועוכבו לפי סעיף קטן (א), ישלם סכום הנראה לו סביר לרופא וטרינר ממשלתי לכיסוי הוצאות הקשורות בהעברת בעל חיים או החפץ למקום ההחזקה, והוצאות החזקתו וכלכלתו של בעל החיים במשק ההחזקה, וכן רשאי הוא לצוות כי אם לא ישולם הסכום תוך הזמן הנקוב בצו יחולטו בעל החיים או החפץ.
27. חילוט (23(3))
הודע לשופט של בית משפט שלום כי בעל חיים או חפץ נתפסו ועוכבו לפי הוראות סעיף 26, והאדם שלו מייחסים את ביצוע העבירה אינו ידוע או שאינו ניתן לאיתור, רשאי השופט, אם היה סבור שיש יסוד להניח שנעברה עבירה כאמור, לצוות על חילוט בעל החיים או החפץ; אולם לא יינתן צו כאמור אלא אם כן ניתנה לבעל, אם שמו ומקום הימצאו ידועים, הזדמנות להופיע בפני השופט וליתן טעם מדוע לא יינתן צו כאמור.
27א. בוטל (תיקון 6 תשע"ד)
27ב. בוטל (תיקון 6 תשע"ד)
27ג. בוטל (תיקון 6 תשע"ד)
27ד. בוטל (תיקון 6 תשע"ד)
27ה. בוטל (תיקון 6 תשע"ד)
27ו. בוטל (תיקון 6 תשע"ד)
28. עונשין (((2), (1) 23
(א) העובר על פקודה זו או על הוראת ביצוע, או על הודעה או היתר שניתנו לפי פקודה זו או תקנות שהותקנו מכוחה, או מפריע לאדם מהשתמש בסמכויות שהוענקו לו או בביצוע החובות שהוטלו עליו לפי פקודה זו או לפי הוראת ביצוע, דינו - מאסר שנה.
(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי שר החקלאות ופיתוח הכפר לקבוע בתקנות
(1) כי הרת הוראה שנקבעה בהן לא תהווה עבירה;
(2) כי עונשו של מי שהפר הוראה הקבועה בהן יהיה מאסר עד שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 .
(ב) הורשע אדם בעבירה על פקודה זו, רשאי בית המשפט שהרשיעו לצוות על חילוט בעלי החיים או החפצים שביחס אליהם נעברה העבירה, או מקצתם, בנוסף לעונש אחר או במקומו.
29. גמול למודיע (24)
הרשיע בית המשפט אדם בעבירה על פקודה זו והטיל עליו קנס, רשאי הוא להעניק חלק מן הקנס כאמור, שאינו עולה על מחציתו, למי שהמידע שהוא מסר הביא להרשעה.
30. דו"ח רופא וטרינר (25) (תיקון: תשנ"א)
באישום על עבירה לפי פקודה זו יהיה קביל כראיה כל דו"ח חתום ביד רופא וטרינר ממשלתי, זולת אם דרש הנאשם את התייצבות הרופא כעד או שבית המשפט ראה צורך בהתייצבותו.
30א. הבאה של בעלי חיים, גוויותיהם ותוצרתם מהאזור ומשטחי המועצה הפלסטינית (תיקון: תשס"ה)
(א) לענין פקודה זו ועל אף האמור בכל דין, הבאה או גרם הבאה של בעלי חיים, גוויותיהם, וכל טובין או תוצרת בעלי חיים שייבואם מוסדר לפי פקודה זו, מהאזור ומשטחי המועצה הפלסטינית לישראל, דינם כדין יבוא;
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על בעלי חיים, גוויותיהם, וכל טובין או תוצרת בעלי חיים כאמור באותו סעיף קטן, אשר גודלו או יוצרו כדין ביישובים הנתונים לפיקוח מנהל השירותים הווטרינריים ונמצאו בשטחי יישובים אלה עד להבאתם לישראל.
(ג) בסעיף זה -
"אזור" ו"שטחי המועצה הפלסטינית" - כהגדרתם בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967.
31. נטל ההוכחה (26)
(א) הואשם בעלו של בעל חיים הסובל ממחלה בעבירה על פקודה זו, חזקה שידע על המחלה או שחשד בקיומה, זולת אם הניח את דעת בית המשפט שלא היו לו ידיעה או חשד כאמור וכי לא יכול היה, בשקידה סבירה, להשיג ידיעה כאמור.
(ב) הואשם אדם ביבואם או יצואם של בעל חיים, גוויה, רפד, פרש או מספוא בנסיבות שבהן הדבר מהווה עבירה שלו על פקודה זו, עליו נטל ההוכחה שאותן נסיבות לא התקיימו.
32. הוצאות (27)
דבר שנעשה או שנגרם בידי עובד המדינה, ולפי פקודה זו רואים אותו כנעשה על חשבון אדם פלוני, יהיו ההוצאות שהוצאו באופן סביר בקשר אליו חוב של אותו אדם למדינה; בלי לגרוע מכל דרכי גביה אחרות, ניתן לתבוע את החוב ולגבותו בבית המשפט המוסמך; אולם סעיף זה לא יחול על דבר שנקבעה בשלו אגרה בתקנות שלפי פקודה זו.
33. אי תחולת פקודת הפרשנות בכמה ענינים (28)
על אף האמור בפקודת הפרשנות, אין צורך לפרסם ברשומות תקנות לפי פקודה זו, זולת צווים ותקנות לפי סעיפים 20,3,2(ג), 22 ו-23, אלא אם כן נאמר בפקודה זו אחרת.
תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"ח, תשס"ח)
(הגדרת "בעל חיים" - סעיף 1)
א. בהמות
1. בקר 6. פרדים
2. צאן; כבשים, עזים ויעזים 7. חמורים
3. תואים 8. חזירים
4. גמלים 9. ארנבות
5. סוסים 10. זירמתם ועובריהם של כל אחד
מהמנויים לעיל
ב. חיות פרווה:
חיות מבוייתות שעורן משמש לייצור פרוות, לרבות -
1. חורפנים (מינקים) 4. שועלים
2. שינשילות 5. אוזילוטים
3. נוטריות 6. צובלים
ג. עופות:
1. תרנגולות 10. פניניות
2. אווזים 11. יענים
3. ברווזים 12. שלווים
4. תרנגולי הודו 13. פסיונים
5. יונים 13א. חוגלות
6. ברבורים 14. ביצי דגירה של העופות
7. ברברים המנויים לעיל
8. מולרדים 15. זירמתם של העופות
9. טווסים המנויים לעיל
ד. חיות אחרות:
1. כלבים 7. חיות בר ממחלקת היונקים
2. חתולים 8. חיות בר ממחלקת
3. קופים הזוחלים והדו-חיים
4. אוגרים 9. דבורים
5. עכברים 10. צפרים
6. חולדות 11. דגים.
תוספת שניה
(תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ה, תשנ"ז, תשנ"ח, תש"ס, תשס"א, תשס"ו)
(הגדרת "מחלה" - סעיף 1)
1. מחלות של מספר בעלי חיים
קוד בארגון העולמי
לבריאות בעלי
חיים (O.I.E)
שם המחלה בעברית
שם המחלה באנגלית

A100
אבעבועות [בצאן, בסוסים, בגמלים ובעופות]
Sheep, goat, foel, camel, and horse pox

B053
אכינוקוק
Echinococcus/hydatidosis

B152
ברוצלוזיס
Brucellosis

B061
בת שחפת
Paratuberculosis

B051
גמרת
Anthrax

A020
דלקת הלוע השלפוחיתית
Vesicular stomatitis

C801
ורדת [בחזירים ובעופות]
Erysipelas

A090
כחול הלשון [בבקר ובצאן]
Bluetongue

B058
כלבת
Rabies

C611
ליסטריוזיס
Listeriosis

B056
לפטוספירוזיס
Leptospirosis

B052
מחלת אוז'סקי
Aujeszky's disease

A010
מחלת הפה והטלפיים
Foot and mouth disease

B113
מחלת השינה, טריפנוזומוזיס
[בבקר ובסוסים)
Trypanosomosis

B106
מחלת זנבן הכיס [בבקר ובחזירים)
Bovine and porcine cysticercosis

C619
סלמונלוזיס
Salmonellosis

B102
פירופלזמוזיס
Piroplasmosis

A080
קדחת השקע האפריקני
Rift Valley fever

358))
קדחת מערב הנילוס
Wwst Nile fever

B057
קדחת קיו
Q Fever

B104
קמפילובקטריוזיס של מערכת המין [בבקר ובצאן]
Bovine and ovine genital campilobacterosois

B060
רימת הבורג של העולם החדש
New World screwworm

B061
רימת הבורג של העולם הישן
Old World screwworm

B105
שחפת
Tuberculosis

B054
תסמונת לב מימית [בבקר ובצאן]
Heartwater

2. מחלות בקר
B109
אלח דם מדמם
Haemorrhagic septicaemia

B101
אנפלסמוזיס
Anaplasmosis

A040
דבר הבקר
Rinderpest

B110
דלקת מידבקת של דרכי הנשימה
העליונות
Infectious bovine rhinotracheitis / infectious postular vulvovaginitis (IBR/IPV)

A060
דלקת מידבקת של קרום החזה והריאות בבקר
Contagious bovine pleuroneumonia

B107
דרמטופילוזיס
Dermatophilosis

B112
טריכומונוזיס
Trichomonosis

B108
ליוקוזיס הבקר
Enzootic bovine leukosis

B114
נזלת ממאירה
Malignant catarrhal fever

B115
ספגת המוח בבקר
Bovine spongiform encephalopathy


קוד בארגון העולמי
לבריאות בעלי
חיים (O.I.E)
שם המחלה בעברית
שם המחלה באנגלית

653))
קדחת קיקיונית בבקר
Bovine ephemeral fever

A070
קטרת העור
Lumpy skin disease

C652
שלשול נגיפי בבקר - מחלת הריריות
Bovine viral diarrhoea / Mucosal Disease

B111
תיילריוזיס
Theileriosis

3. מחלות צאן
B154
אגלקטיה מידבקת
Contagious agalactia

B157
אדנומטוזיס (רב-אדנומות) של הריאה
Ovine pulmonary adenomatosis

A050
דבר הצאן
Peste des petits ruminants (PPR)

C705
דלקת כלי-לשד מידבקת בצאן
Caseous Iymphadenitis (Corynobacterium ovis)

B153
דלקת מוח ומפרקים בעזים
Caprine arthritis / encephalitis

B155
דלקת מידבקת של קרום החזה והריאות בעזים
Contagious caprine pleuropneumonia

B156
הפלה אנזואוטית בצאן (כלמידיוזיס)
Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis)

B161
מאדי-ויסנה
Maedi-visna

843))
מחלת בורדר בצאן
Border disease

B158
מחלת ניירובי בכבשים
Nairobi sheep disease

B160
סקרייפי (גרדת כבשים)
Scrapie

4. מחלות קלוטי פרסה
B205
אנמיה מידבקת בקלוטי פרסה
Equine infectious anemia

B213
גרבת (גרדת)
Scabies

A110
דבר הסוסים האפריקני
African horse sickness

B202
דורינה
Dourine

B212
דלקת המוח היפנית
Japanese encephalitis

B204
דלקת המוח וחוט השדרה בקלוטי פרסה
Equine encephalomyelitis

B208
דלקת הריאות והאף בסוסים
Equine rhinopneumonitis

B203
דלקת כלי לשד מידבקת
Epeziotic Iymphangitis

B216
דלקת מוח וחוט השדרה הונצואלית בסוסים
Venezuelan equine encephalomyelitis

B211
דלקת עורקים נגיפית של העורקים בסוסים
Equine viral arteritis

B201
דלקת רחם מידבקת בסוסות
Contagious equine metritis

B209
נחרת
Glanders

B206
שפעת הסוסים
Equine influenza

5. מחלות חזירים
A120
דבר חזירים האפריקני
African swine fever

A130
דבר חזירים קלסי
Classical swine fever

B254
דלקת מידבקת של הקיבה והמעי
Transmissble gastroenteritis

B251
דלקת מנוונת של האף בחזיר
Atrophic rhinitis of swine

B256
דלקת נגיפית של המוח וחוט שדרה
Enterovirus encephalomyelitis

A030
מחלת החזירים השלפוחיתית
Swine vesicular disease

B255
מחלת השערונית
Trichinellosis

B257
סינדרום הרבייה והנשימה בחזירים
Porcine reproductive and respiratory syndrome

6. מחלות עופות (תיקון: תשס"ו)
987))
דלקת המוח וקרומיו בתרנגולי הודו
Meningo encephalitis meleagridis

B304
דלקת כבד נגיפית של ברווזים
Duck virus hepatitis

B309
דלקת מידבקת של האמתח (גמבורו)
Infectious bursal disease (Gumboro disease)

B302
דלקת מידבקת של הגרון וקנה הנשימה בעופות
Avian infectious laryngotracheitis

B301
דלקת מידבקת של קנה הנשימה בעופות
Avian infectious bronchitis

B305
דלקת מעיים נגיפית של ברווזים ואווזים
Duck virus enteritis

B306
כולרת העופות
Fowl cholera

B312
כלמידיוזיס (דררת) בעופות
Avian chlamydiosis

B308
מחלת גלינרום (טיפואיד העופות)
Fowl typhoid

B313
מחלת הפולורום
Pullorum disease

B310
מחלת מארק
Marek's disease

A160
מחלת ניוקאסל
Newcastle disease

B311
מיקופלסמה גליספטית בעופות
Avian mycoplasmosis
(M. gallisepticum)

A150
שפעת (דבר) העופות
Highly pathogenic notifiable - HPNAI avian influenza


שפעת עופות
Low pathogenic notifiable avian influenza - LPNAI

7. מחלות דגים
B401
אלח-דם נגיפי מדמם
Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)

B404
מחלת האביב הנגיפית בקרפיונים
Spring viraemia of carp (SVC)

B413
נמק מגפתי במערכת ייצור הדם
Epizootic haematopoietic necrosis (EHN)

B405
נמק מדבק במערכת ייצור הדם
Infectious haematopoietic necrosis (IHN)


נמק נגיפי של המוח
Viral nervous necrosis


שלבקת עונתית בקרפיונים
Koi herpes virus

8. מחלות דבורים
B451
אקריות בדבורים
Acariosis of bees

B455
מחלת ורואה
Varroosis

B454
מחלת גוזמה בדבורים
Nosemosis of bees

B453
ריקבון ולד אירופי
European foulbrood

B452
ריקבון ולד אמריקני
חיפושית הדבורית הקטנה
American foulbrood
Small Hive Beetle (Aethina Tumida)

9. מחלות בעלי חיים אחרים
B501
לישמניאוזיס (בכלבים)
Leishmaniosis

לוח השוואה
הסעיף הסעיף הסעיף הסעיף
הקודם החדש הקודם החדש
1 השם 16 17
2 (1) 1, 16(א), 17 (1) - (5) 19
תוספת ראשונה, 17 (6) 20
תוספת שניה 18 20
2 (2) 2 19 21
2 (3) 3 20(א)-(ח),
3 4 (י)-(טו) 22
4 5 20(ט) 23
5 6 21 24
6 7 22 (1) 25
7 8 22 (2) 26(א)
8 9 23 (1), (2) 28
9 10 23 (3) 27
10 11 23 (4) 26(ב)
11 12 24 29
12 13 25 30
13 14 26 31
14 15 27 32
15 16 28 33
29 -
_________________________________
1 (א) ס"ח תשמ"ה, 84; תשנ"א, 81; תשנ"ה, 82, 100; תשס"ה, 716, 994; תשס"ז, 67.
ק"ת תשמ"ח, 27, 64; תשמ"ט, 1480; תשנ"ב, 1003, 1017, 1099; תשנ"ג, 336, 999; תשנ"ה, 296; תשנ"ז,132; תשנ"ח, 90; תש"ס, 137, 677; תשס"א, 723; תשס"ו, 3, 994; תשס"ח, 106; התקבל בכנסת ביום א' בכסלו התשע"ד (4 בנובמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 770, מיום ט' בתמוז התשע"ג (17 ביוני 2013), עמ' 874.
(ב) פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985 באה במקום פקודת מחלות בעלי חיים, 1945 (להלן - הפקודה המוחלפת).
(ג) תחילת הנוסח החדש מיום 1.6.1985.
(ד) המספרים שבסוגריים ליד כותרת השוליים מציינים את מספר סעיף הפקודה המוחלפת.
2 פורסמו הודעות לפי סעיף 1 (י"פ תשנ"ג, 79; תשנ"ה, 4228) המכריזות כי הרופא הווטרינר נושא משרת מנהל השירותים הוטרינריים בשדה, כלול במונח "רופא וטרינר ממשלתי" לענין הפקודה. וכי הרופא הוטרינר נושא משרת רופא וטרינר (מחלות דגים) כלול במונח "רופא וטרינר ממשלתי" לענין דגים ומחלות דגים.
3 סעיף 36 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז 67) קובע:
"36. תיקון פקודת מחלות בעלי חיים - מס' 5
בפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, בסעיף 23, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה)."
תחילתו של התיקון ביום 1 באפריל 2007..

________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ