אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> פקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)

פקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)

פקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)1
פרק א' : כינון מועצה מקומית
1. צו כינון (תיקון: תשנ"ג, תש"ס, תשס"ג)
(א) שר הפנים (להלן - השר), רשאי על פי המלצת הממונה על המחוז (להלן - הממונה) להכריז בצו שכפר פלוני או קבוצת-כפרים פלונית או אזור פלוני יתנהלו על ידי מועצה מקומית (להלן - צו-כינון).
(ב) השר לא יכריז בצו כי כפר פלוני או קבוצת כפרים פלונית או אזור פלוני יתנהלו על ידי מועצה מקומית אלא אם כן מספר התושבים באותו כפר, קבוצת כפרים או אזור, לפי הענין, עולה על עשרת אלפים, ואולם בנסיבות מיוחדות שיפורטו רשאי השר להכריז כאמור גם אם מספר התושבים אינו עולה על עשרת אלפים, ובלבד שהוא עולה על חמשת אלפים.
2. תכנו של צו כינון3 (תיקון: תשל"ג, תשנ"ד, תשס"ד, מס' 63 תשע"ב)
(א) בצו הכינון יפורשו או יוסדרו הרכב המועצה המקומית, תפקידיה, סמכויותיה, חובותיה ואזור-שיפוטה.
(ב) בלי לפגוע בכלליותה של הוראת סעיף קטן (א) יכול שיהיו בצו גם הוראות בדבר -
(1) מינויה או בחירתה של המועצה המקומית וכל הענינים הכרוכים בכך, לרבות שמיעת עררים, ערעורים, עתירות ובקשות לענין זה לפני בתי-משפט שפורשו או בדרך אחרת;
(2) הקמת ועדות של המועצה;
(3) מינויים או בחירתם של פקידי המועצה, השעייתם או פיטורם, סמכויותיהם וחובותיהם, ומתן קיצבאות ומענקים להם;
(3א) השר רשאי לקבוע תנאי כשירות ופסלות לכהונה לעובדי המועצה המקומית ונושאי משרה בה, וכן תנאים כאמור לעובדים בתאגיד שייסדה המועצה המקומית, ורשאי הוא לקבוע תנאים כאמור לפי סוגי משרות ותפקידים; לענין זה, "עובד" - לרבות עובד ארעי, עובד זמני ועובד על פי חוזה מיוחד;
(4) תחולתן של הוראות חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 5), תשל"ג -1973, על המועצה המקומית;
(5) כל שאר ענינים הכרוכים בכל האמור לעיל, או הנראים דרושים כדי להטיל הוראותיה של פקודה זו (להלן - הפקודה) על אותה מועצה מקומית לכשתורכב.
(ג) מינה השר לפי הוראות צו הכינון מועצה ראשונה, יכהן כראש המועצה אזרח ישראלי.
2א. כינון מועצה מקומית תעשייתית (תיקון: תשמ"ח, תשס"ד)
(א) שר הפנים, בהסכמת שר התעשיה והמסחר ושר האוצר, רשאי להכריז בצו, שאזור תעשיה בין עירוני הכולל או המתוכנן לכלול מספר מפעלים בעלי תשתית ומערכות ציבוריות משותפות (להלן - אתר תעשייתי), ואשר תחומו יוגדר בצו (להלן - צו כינון), יתנהל על ידי מועצה מקומית תעשייתית (להלן - המועצה).
(ב) בצו כינון יפורשו או יוסדרו הדברים האמורים בסעיף 2 לפקודה, ועל המועצה יחולו הוראות הפקודה ואולם -
(1) סעיף 4 לפקודה לא יחול;
(2) צו הכינון לא יכלול הוראות בדבר בחירות;
(3) המועצה תהיה בת תשעה חברים, ואלה הם:
(א) נציג שר הפנים, שאינו מקרב עובדי המדינה, והוא יהיה היושב ראש;
(א1) נציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה ונציג שר הבריאות, מקרב עובדי משרדם;
(ב) שלושה נציגים של הרשויות המקומיות הגובלות באתר התעשייתי;
(ג) שלושה נציגים של המפעלים באתר התעשייתי.
(4) למועצה יהיו תפקידים וסמכויות אלה:
(א) שמירה על כל המערכות הציבוריות הקיימות באתר התעשייתי לרבות מערכות התשתית, הכשרת הקרקע, כבישים, מערכות ביוב, ניקוז ושפכים, מים, גינון, חשמל, מקלטים ושטחים ציבוריים אחרים;
(ב) שמירה ואחזקה של השטחים והמתקנים הציבוריים באתר התעשייתי;
(ג) פיקוח על קיום חוקים, תקנות וצווים בקשר עם בנייה, הפעלה והחזקת מפעלים באתר התעשייתי;
(ד) פיקוח על מיחזור האנרגיה ועל איכות הסביבה באתר התעשייתי;
(ה) ארגון וניהול שירותים משותפים באתר התעשייתי: בטיחות, שירותי כבאות, עזרה ראשונה ותחבורה;
(5) (א) המועצה תכין בכל שנה הצעת תקציב לשנת הכספים הקרובה; התקציב טעון אישור שר הפנים ושר האוצר;
(ב) המועצה לא תתחייב בהתחייבות כספית אלא במסגרת התקציב המאושר;
(ג) נוצר גרעון בביצוע התקציב, בסכום העולה על מה שנקבע בו לענין זה, תביא המועצה את הדבר לידיעת שר הפנים ושר האוצר לא יאוחר מתום מחצית שנת הכספים שבה נוצר הגרעון;
(ד) שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע את מספר המשרות שהמועצה רשאית למלא.
3. כינון ועדים מקומיים (תיקון: תשל"ד)
(א) נתכוננה מועצה מקומית באזור הכולל שני כפרים או יותר או חלקים מהם, יכול, בלי לפגוע בהוראות הפקודה, שצו הכינון של המועצה יורה הוראות בענינים אלה:
(1) הקמת ועדים מקומיים בכפרים או בחלקים מהם, בכולם או במקצתם, הרכב הועדים, אזור-שיפוטם, סמכויותיהם וחובותיהם, לרבות הסמכות להטיל על נכסים או אנשים שבאזור-שיפוטם ארנונות, היטלים, אגרות ודמי-השתתפות;
(2) אצילת תפקידים של המועצה המקומית לועדים מקומיים בהגבלות או בתנאים או בלעדיהם;
(3) הטלת סכומים על הועדים המקומיים שישולמו למועצה המקומית במקום ארנונות, היטלים, אגרות ודמי-השתתפות שהיא רשאית להטיל על נכסים או על אנשים שבאזורי - שיפוטם של הועדים המקומיים;
(4) חלוקת הוצאות של המועצה המקומית בין הכפרים או חלקיהם אשר לטובתם הוצאו הוצאות אלה;
(5) גבייתם של סכומים והוצאות כאמור על ידי המועצה המקומית מאת הועדים המקומיים;
(6) תיאום השימוש בסמכויות ועד מקומי עם השימוש בסמכויות המועצה, הן בענינים כספיים והן בענינים אחרים.
(ב) ועד מקומי במילוי תפקידו כרשות מקומית יעמוד לביקורת מבקר המדינה; אולם הביקורת לא תופעל אלא אם הועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת או מבקר המדינה החליטו על כך ובמידה שהחליטו.
4. כינון מועצה מקומית בחלק מתחום עיריה
(א) השר רשאי, על פי המלצת הממונה, להכריז בצו הכינון שתיכון מועצה מקומית ברובע פלוני של תחום עיריה השונה לפי אופיו וצרכיו משאר חלקי תחום העיריה.
(ב) הצו לא יינתן אלא אם נתקבלה על כך הסכמת מועצת העיריה ויפורשו בו - בנוסף לפרטים הנדרשים בסעיף 2 - היחסים שבין המועצה המקומית לבין מועצת העיריה.
(ג) בכפוף להוראות הצו, לא ייגרע מסמכויות מועצת העיריה לגבי אותו רובע.
5. כינון מועצה מקומית במקום שהיתה עיריה
הכריז השר לפי סעיף 1 כי כפר פלוני או קבוצת-כפרים פלונית או אזור פלוני יתנהלו על ידי מועצה מקומית, וערב תחילת האכרזה היתה קיימת באותו אזור, כולו או מקצתו, עיריה אחת, יחולו הוראות אלה:
(1) המועצה המקומית תהא חליפתה של העיריה, הן לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויותיה והן למעמדה בכל ענין אחר, ובין השאר - לענין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי-השתתפות ותשלומי-חובה אחרים (להלן - תשלומי-חובה) שהוטלו כדין על ידי העיריה וטרם נגבו;
(2) המועצה הראשונה תהיה מורכבת ממי שהיו ערב האכרזה חברי מועצת העיריה;
(3) חוקי-העזר והתקנות האחרות, לוח השומה, התקציב, הרשיונות, ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו או ניתנו כדין על ידי העיריה או רשות מרשויותיה, יעמדו בתקפם, בשינויים המחוייבים לפי הענין, עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק או עד שהמועצה המקומית או רשות מרשויותיה יבטלום או ישנום מכוח כל חיקוק;
(4) כל הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילת האכרזה לפני העיריה או רשות מרשויותיה, או לפני בית-דין שהוקם על ידי העיריה, או שאזור-שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום העיריה, יוסיפו לדון בו ויכריעו בו כאילו המשיכה העיריה בקיומה;
(5) מי שערב תחילת האכרזה היה רשאי להגיש תוך זמן קצוב ערר או ערעור לפני העיריה או רשות מרשויותיה, או לפני בית-דין כאמור בפיסקה (4), או לבקש מהם סעד כיוצא באלה, רשאי לעשות כן לפני אותם המוסדות והם ידונו ויכריעו בהם כאילו המשיכה העיריה בקיומה;
(6) רשאי השר לתת הוראות בכל ענין אחר הנוגע לשינויים הנובעים מכינון המועצה המקומית ורשויותיה במקום העיריה ורשויותיה וכן הוראות משלימות כדי להבטיח את ביצוען של הוראות סעיף זה, והוראות אלה יעמדו בתקפן עד שיבוטלו או ישונו על ידי המועצה המקומית מכוח סמכות באותו ענין לפי כל חיקוק.
6. כינון מועצה מקומית במקום שהיו מספר רשויות מקומיות
הכריז השר לפי סעיף 1 כי כפר פלוני או קבוצת-כפרים פלונית או אזור פלוני יתנהלו על ידי מועצה מקומית, וערב תחילת האכרזה היו קיימות באותו אזור, כולו או מקצתו, יותר מרשות מקומית אחת, בין עיריה ובין מועצה מקומית (להלן - רשויות קודמות) - יחולו הוראות אלה:
(1) לוח השומה של כל אחת מהרשויות הקודמות שנערך כדין, וכן הרשיונות, ההיתרים ומסמכים אחרים כיוצא באלה, שניתנו כדין על ידי רשות קודמת או רשות מרשויותיה, יעמדו בתקפם עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק, או עד שהמועצה המקומית או רשות מרשויותיה יבטלום או ישנום מכוח כל חיקוק;
(2) השר רשאי ליתן ההוראות הדרושות, לדעתו, כדי להבטיח את רציפותו של השלטון המקומי באותו אזור, ובין השאר -
(א) לקיים ולתאם, במידה שיקבע בהוראות, את תקפם של חוקי-העזר, התקנות והתקציב של כל אחת מהרשויות הקודמות שהותקנו או אושרו כדין;
(ב) לקבוע את הרשות אשר תדון בהמשך ההליכים שהיו תלויים ועומדים, ערב תחילת האכרזה, לפני רשות קודמת או רשות מרשויותיה או לפני בית-דין שהוקם על ידי רשות קודמת או שאזור-שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום הרשות הקודמת, וכן לקבוע דרך הגשתם וקבלתם של עררים, ערעורים או כיוצא באלה שאדם היה רשאי להגישם ערב תחילת האכרזה לרשות של רשות קודמת ולהאריך את המועדים להגשתם;
(ג) להכריז על המועצה המקומית כחליפתה של רשות קודמת, הן לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויותיה וכן למעמדה לכל ענין אחר, ובין השאר לענין תשלומי-חובה שהוטלו כדין על ידי רשות קודמת וטרם נגבו, הכל במידה שיקבע השר בהוראה;
והוראות אלה יעמדו בתקפן עד שיבוטלו או ישונו על ידי המועצה המקומית מכוח סמכותה באותו ענין לפי כל חיקוק.
7. הרחבת תחומה של מועצה מקומית (תיקון: תש"ס)
הוראות סעיף 6 והוראות סעיף 9א לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על הרחבת תחומה של מועצה מקומית על ידי צירוף אזור שהיה, כולו או מקצתו, כלול ערב האכרזה בתחום עיריה או מועצה מקומית.
8. בחירות לפי פנקס בוחרים (תיקון מס' 63 תשע"ב)
(א) נקבע בצו לפי סעיף 1 או על פיו, כי הבחירות למועצה המקומית, לועדים המקומיים כאמור בסעיף 3(א) (להלן - ועדים מקומיים), או לועדה של מועצה מקומית, יתנהלו לפי פנקס-בוחרים, וכי תהיה זכות-ערר, בדבר רישום או אי-רישום בפנקס הבוחרים לפני ועדת-בחירות, ניתן לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 , נגד החלטת ועדת הבחירות בערר כאמור;
(ב) עתירה לפי סעיף קטן (א) תוגש בתוך שבעה ימים מיום ההחלטה בערר.
(ג) בית המשפט ייתן את החלטתו בעתירה לפי סעיף זה לא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית.
9. (בוטל) (תיקון מס' 63 תשע"ב)
פרק ב': מעמדה של מועצה מקומית וסמכויותיה
סימן א': הוראות כלליות
10. מועצה מקומית היא תאגיד
מועצה מקומית תהא אישיות משפטית, ובכפוף להוראות צו-הכינון, תהא רשאית לעשות חוזים, לרכוש ולהחזיק במקרקעין או כל זכות בהם, לתבוע ולהיתבע בשמה היא.
10א. סמכות לחתום על שטרות (תיקון: תשכ"ו)
מועצה מקומית רשאית, בכפוף להוראות הפקודה, צו-הכינון ותקנות שהתקין השר לענין זה, להיות צד לשיק הנושא עליו את יום הוצאתו למעשה ולהתחייב בשטר-חוב.
10ב. אחריות אישית שמורה (תיקון: תשכ"ו)
האמור בסעיף 10א לא יתפרש כפוטר מאחריות אישית את החותם בשם מועצה מקומית על שטר שאין המועצה מוסמכת להתחייב בו או שאין הוא מוסמך לחייב בו את המועצה המקומית.
11. סייג להעברת מקרקעין
מועצה מקומית לא תהא רשאית למכור מקרקעין הרשומים על שמה או כל זכות בהם, למשכנם, להשכירם, להחליפם או להוציאם מרשותה בדרך אחרת או לעסוק בהם באופן אחר, אלא באישורו של הממונה.
12. דין ועד מקומי (תיקון: תשכ"ו)
לענין סעיפים 10 עד 11 ו-13א דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית; אולם העיסקאות של ועד מקומי הנמנות עם המפורטות בסעיף 11, טעונות אישור המועצה המקומית, והחלטת המועצה המקומית בדבר מתן האישור תהא טעונה אישור כאילו היתה העיסקה בנכסיה של המועצה המקומית.
13. סמכות ללוות (תיקון: תשל"ג, תשס"ה)
(א) מועצה מקומית לא תהא רשאית, אלא באישורו של הממונה ובכפוף להוראות ולתנאים שבצו-הכינון או שהוטלו עלידי הממונה
(1) ללוות כסף מכל אדם למטרה שאישור אותה הממונה, ולמשכן או לשעבד למלווה ארנונות או הכנסה אחרת של המועצה להבטחת תשלום הקרן והריבית של ההלוואה;
(2) ללוות זמנית כל סכום שהוא מהבנק שבו מקיימת המועצה המקומית את החשבון שלה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית מועצה מקומית שלא מתקיים בה אחד או יותר מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (6) בסעיף קטן 45ב(א) בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בסעיף קטן זה - חוק יסודות התקציב) וכן רשות מקומית שמתקיים בה האמור בסעיף 45ב(ג) בחוק יסודות התקציב, ללא צורך באישור של הממונה, ללוות כספים מכל אדם לאחת או יותר מהמטרות המפורטות בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 45ב(ד) בחוק יסודות התקציב, ולמשכן למלווה ארנונות או הכנסה אחרת של המועצה להבטחת תשלום הקרן והריבית של אותה הלוואה.
13א. סמכות לערוב (תיקון: תשל"ג, תשס"ח) 17
(א) מועצה רשאית לערוב באישור השר לחיובו של אחר, למטרה מהמטרות שהמועצה מוסמכת להן, ובלבד שסך כל הערבויות לא יעלה בכל עת על 10% מתקציבה באותה שנת-כספים.
(ב) ערבות כאמור אינה טעונה כיסוי תקציבי בשעת נתינתה.
13ב. תחולת הוראות (תיקון: תשנ"ח, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ז6, מס' 59- תשע"א)12
הוראות סעיפים 149ג, 149ה, 149ח, 149י, 149יא ו- 149יב לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית.
13ג. תחולת הוראות - ייצוג הולם (תיקון: תשס"ה) 12
הוראות סעיף 249א(3א) לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית שייסדה תאגיד.
13ד. תחולת הוראות-צוות לתיקון ליקויים (תיקון: תשס"ה) 12
הוראות סעיף 170ג1א לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית.
13ה. תחולת הוראות - ביקורת פנימית (תיקון: תשס"ז) 12
(א) הוראות סעיפים 167(ב) עד (ד), 167א, 170א(א) עד (ד), 170ב, 170ג, 170ג1 ו-334א לפקודת העיריות, יחולו לענין מבקר מועצה מקומית (בסעיף זה - מבקר), בשינויים המחויבים, ואולם השר רשאי לקבוע בצו הכינון כי מבקר יכהן במשרה חלקית בהתחשב במספר התושבים והיישובים במועצה המקומית, ובהיקף תקציבה של אותה מועצה מקומית; השלמת משרה תהיה בכפוף להוראות סעיף קטן (ב).
(ב) השלמת משרה של מבקר יכול שתהיה באחד מאלה:
(1) במועצה המקומית שבה הוא מכהן כמבקר - בתפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, אם המועצה, לפי המלצת הוועדה לעניני ביקורת, אישרה זאת, לאחר שמצאה כי אין בתפקיד נוסף זה כדי לפגוע במילוי תפקידו כמבקר;
(2) בעיסוק או בעבודה נוספים מחוץ למועצה המקומית - אם אישרו זאת המועצה והשר, לאחר שמצאו כי התקיימו כל אלה:
(א) אין בעיסוק או בעבודה כדי לפגוע במילוי תפקידו או במעמדו כמבקר;
(ב) אין ולא עלול להיווצר ניגוד ענינים בין העיסוק או העבודה לבין תפקידו כמבקר;
(ג) אין בעיסוק או בעבודה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד המועצה המקומית;
(ד) המבקר הצהיר על התמורה שיקבל בעבור העיסוק או העבודה.
(ג) השר, באישור הוועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת, רשאי לקבוע בצו הכינון הוראות בדבר -
(1) דרכי מינויו, בדיקת כשירותו והתאמתו של מועמד לשמש מבקר;
(2) התנאים והדרכים לפיטוריו או להשעייתו של מבקר;
(3) דרכי מינוים, בדיקת כשירותם, מעמדם ותנאים להפסקת שירותם של עובדים בלשכת המבקר;
(4) דרכי הכנתו ואישורו של תקציב לשכת המבקר.
13ו. תחולת הוראות - אתר אינטרנט (תיקון: תשס"ח) 16
הוראות סעיף 248ב לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית.
סימן ב' : תשלומי-חובה
14. הסמכות להטיל תשלומי חובה4 (תיקון: תשס"ה)
בכפוף להוראות צו-הכינון, תהא למועצה מקומית סמכות להטיל, באישור הממונה, תשלומי-חובה אלה:
(1) ארנונות, לרבות ארנונת-חינוך, על נכסים הנמצאים בכפר או בקבוצת הכפרים או באזור או ברובע, שישולמו על ידי בעליהם או מחזיקיהם;
ארנונת-חינוך לפי פיסקה זו מותר להטילה בנוסף על כל ארנונת-חינוך המוטלת לפי סעיף 12 של פקודת החינוך;
(2) אגרות בעד רשיונות או כל דבר אחר, וכן היטלים שעיריות מורשות אותה שעה להטילם או שמועצה מקומית רשאית להטילם לפי כל חיקוק ובלבד שעל הצבת שלט המבהיר כי המקום הציבורי או השירות הציבורי הניתן במקום הציבורי הוא נגיש לאנשים עם מוגבלות לא ייגבו אגרה או תשלום כלשהו; בפסקה זו, "מקום ציבורי", שירות ציבורי" - כהגדרתם בסימנים ג' וד' בפרק ה'1 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן - חוק השוויון);
"נגישות" - כמשמעותה לפי פרק ה'1 בחוק השוויון;
"אדם עם מוגבלות" כמשמעותו בפרק ב' לחוק השוויון.
(3) אגרות בעד הספקת שירותים על ידי המועצה המקומית, שישלמו הנהנים מאותם שירותים;
(4) דמי-השתתפות מצד תושבי הכפר או קבוצת-הכפרים או האזור או הרובע למטרות-חינוך או למטרות אחרות, אלא שהממונה רשאי לפטור מתשלום דמי-השתתפות כאמור בני-אדם או סוגים של בני-אדם שלפי דעתו אין ההשתתפות מיועדת להנאתם או להנאת ילדיהם;
(5) ארנונת-גולגולת שתוטל על תושבי הכפר או קבוצת-הכפרים או האזור או הרובע.
15. הוראה בדבר תשלומי חובה בצו הכינון
בלי לפגוע בהוראות סעיף 2 יכול שצו-הכינון יכלול הוראות בדבר -
(1) שומת תשלומי-החובה וכל הענינים הכרוכים בשומה;
(2) הטלת תשלומי-החובה לפי אחוזים שונים או לפי דרגות שונות על נכסים או בני-אדם מסוגים שונים או על חלקים מיוחדים של תחום המועצה המקומית;
(3) אופן גביית תשלומי-החובה ומתן פטור מהם, וכן ויתורים, הנחות ומחיקות;
(4) שמיעת ערעורים בענין תשלומי-חובה בבתי-משפט שפורשו או באופן אחר.
16. ערעור על שומה
(א) נקבע בצו-הכינון או על פיו, כי השומה של תשלומי-חובה תיעשה בעריכת לוח-שומה על ידי ועדת-שומה, וכי תהיה זכות-ערר לפני ועדת-עררים על החלטות ועדת-שומה - יהיה ערעור על החלטת ועדת-העררים לפני בית-המשפט המחוזי והוא ידון בו כשופט יחיד, הכל בתנאים ובדרך שנקבעו בתוספת השניה.
(ב) פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בערעור לפי סעיף זה - אין אחריו ולא כלום.
17-18. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ג)
19. גביית תשלומי חובה (תיקון: תשכ"ח)
(א) ארנונה המגיעה למועצה מקומית ניתנת לגבייה לפי הדין בדבר גביית ארנונה המגיעה לעיריה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, וארנונת-גולגולת, אגרות וסכומים אחרים המגיעים למועצה מקומית ניתנת לגבייה לפי הדין בדבר גביית אגרות המגיעות לעיריה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ולראש המועצה המקומית יהיו לענין זה הסמכויות של ראש-עיריה לפי אותו דין.
(ב) לענין סעיף זה דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית אלא שסמכותו של ראש-עיריה ניתנת לענין זה לראש הועד המקומי, ושר הפנים רשאי, בצו-הכינון, להגביל את סמכויותיו של ועד מקומי לענין זה או להעבירן, כולן או מקצתן, למועצה המקומית.
20. (בוטל) (תיקון: תש"ם)
21. תנאי לרישום העברת מקרקעין
אין לרשום בפנקס-מקרקעין כל העברת נכס המצוי בתחומה של מועצה מקומית, אלא לאחר שהוצגה לפני רשם-מקרקעין תעודה חתומה בידי ראש המועצה המקומית, המעידה שכל החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס והנובעים מהוראות הפקודה או כל חיקוק אחר, סולקו במלואם או שאין חובות כאלה. "העברה", לענין סעיף זה - כמשמעותה בפקודת העברת-קרקעות.
סימן ג': חוקי-עזר3
22. אישור חוקי עזר ופרסומם (תיקון: תשמ"ח 2, תשס"ט)
(א) אישרה המועצה חוק עזר, יחתום עליו ראש המועצה וחוק העזר יפורסם ברשומות ואולם לא תאשר המועצה חוק עזר הכולל הוראות הדבר תשלום בעד ביצוע פעולות בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב, לרבות פעולות מכירה, הולכה או אספקה.
(ב) לא יפורסם חוק עזר כאמור בסעיף קטן (א), אלא כעבור ששים ימים מהיום שהביא ראש המועצה את חוק העזר לידיעת השר; הודיע השר או מי שהוא הסמיכו לכך כי אין לו התנגדות לחוק העזר, יפורסם חוק העזר אף לפני תום מועד זה.
(ג) השר רשאי תוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) להורות על עיכוב פרסום חוק העזר, ובלבד שלא יחליט כאמור אלא לאחר שהשר או מי שהוא הסמיכו לענין זה פירט את הסתייגויותיו ונתן לראש המועצה או מי שהוא הסמיכו לכך הזדמנות לטעון את טענותיו נגד עיכוב פרסום חוק העזר.
(ד) עיכב השר פרסום חוק עזר כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי הוא לעשות אחת מאלה:
(1) להורות על ביטול העיכוב;
(2) לפסול את חוק העזר מנימוקים שיפרט;
(3) להחזיר את חוק העזר עם הערותיו למועצה לדיון מחדש.
(ה) ביטל השר את הוראתו לעכב את פרסום חוק העזר, יפורסם חוק העזר ברשומות.
23. עונשין (תיקון: תשל"ה, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ו, תשנ"ז, תשס"ג, תש"ע)5
העובר על הוראה שבחוק עזר, דינו - קנס של 3,600 שקלים חדשים, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף של 160 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה עליה בכתב מטעם ראש המועצה, או לאחר הרשעה.
24. תשלום הוצאות עקב הפרה
חוק-עזר כאמור יכול שיכלול הוראה שבנוסף לעונש האמור בסעיף 23 יהא האדם שהפר את חוק-העזר או לא ביצע עבודה שהוטלה עליו בחוק העזר, חייב לשלם את ההוצאות שהוצאו על ידי המועצה עקב ההפרה או ביצוע העבודה.
24א. תחולת הוראות (תיקון: תשל"ב, תשס"ג7, תשס"ה, תשס"ז11, הוראת שעה, התשע"א -2011, מס' 62- תשע"א)
הוראות סעיפים 249(8) לענין גביית דמי כניסה למקומות כאמור באותו סעיף, 249(12א) ו-(33), 251, 268א, 274ב ו-274ב-1 לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית.
24א1. קריאת שמות רחובות (תיקון: תש"ע) 19
מועצה מקומית תקרא שמות לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות, או תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך, בכפוף לאמור בסעיף 24ב, ותדאג לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבניינים במקומות אלה במספרים.
24ב. קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים (תיקון: תשנ"ב, תשס"ב, תשס"ד)
(א) בסעיף זה
"בן משפחה" - בן זוג, ילד, הורה, אח או אחות, נכד או נכדה, נין או נינה;
"מקום ציבורי" - דרך, רחוב, סמטה, כיכר, שכונה, גן ציבורי, או חלק מהם.
(ב) המועצה לא תקרא מקום ציבורי על שם של אישיות, אלא אם כן זימנה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיהם.
(ג) המועצה לא תשנה שם של מקום ציבורי, אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1) הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה בעיתון, במשרדי המועצה ובמקום הציבורי הנוגע בדבר, חודש לפחות לפני הדיון במועצה על שינוי השם; הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בשינויים המחויבים;
(2) המועצה אפשרה לנציגות המקום הציבורי או לנציגות הדיירים המתגוררים סמוך למקום הציבורי, לפי הענין, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, להשמיע את טענותיה;
(3) היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של אישיות, או היה השם המוצע למקום הציבורי שם כאמור - זימנה המועצה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיהם;
(4) בכפוף להוראות פסקה (3), היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של אחד מגדולי האומה או שם שהוא בעל משמעות דתית, לאומית או ממלכתית ובני משפחתו של האישיות התנגדו או לא אותרו - אישרה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך, את שינוי השם בתוך 60 ימים מיום קבלת הודעת המועצה על כוונתה לשנות את השם; לא החליטה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך בתוך 60 הימים, רואים אותה כאילו נתנה את הסכמתה לשינוי.
(5) ההחלטה לשינוי השם, התקבלה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה.
(ד) הושמעו טענות, לפי סעיף זה, לפני ועדה שקבעה המועצה, תביאן הועדה לפני המועצה, יחד עם המלצותיה.
25. הוראות בדבר השתתפות בהוצאות עבודה
הטילה מועצה מקומית בחוק-עזר חובת-השתתפות בהוצאות-עבודה שהיא רשאית או חייבת לבצע מכוח הפקודה או מכוח חיקוק אחר, רשאית היא לקבוע באותו חוק-עזר שחובת ההשתתפות תחול גם לגבי עבודות שבוצעו על ידי המועצה מכוח הרשאה או חובה כאמור בתוך שנת הכספים שבה התחיל תקפו של חוק העזר.
25א. חוקי עזר לדוגמה (תיקון: תשל"א)
(א) השר רשאי לפרסם ברשומות חוק-עזר לדוגמה, ורשאית מועצה מקומית, בהחלטה, לאמץ חוק-עזר כזה בלי שינויים.
(ב) קיבל השר הודעה על החלטת מועצה כאמור, יפרסם על כך הודעה ברשומות, ומשפורסמה יראו את חוק העזר לדוגמה, לכל דבר, כחוק-עזר של המועצה המקומית שאושר על ידי השר ופורסם ברשומות.
(ג) ביטל או שינה השר חוק-עזר לדוגמה שפורסם כאמור, לא יפגע הביטול או השינוי בחוק העזר שאימצה לה מועצה מקומית והדבר ייאמר בהודעת הביטול או השינוי.
(ד) סעיף זה אינו חל על חוק-עזר לפי סעיף 77 לפקודת התעבורה.
26. סמכות לעובד מועצה מקומית לטיפול בעבריינים
עבר אדם עבירה על חוק-עזר של המועצה לעיני עובד מעובדי המועצה המקומית, שהוסמך לענין סעיף זה על פי החלטת המועצה, או שהיה לעובד כאמור יסוד סביר להניח שהאדם עבר זה לא כבר עבירה כאמור, רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לזהות את עצמו, לשביעות-רצונו של אותו
עובד; לא זיהה את עצמו אותו אדם כאמור, רשאי העובד לדרוש ממנו שילך אתו לתחנת-המשטרה הקרובה ביותר לשם זיהויו, ואם סירב לעשות כן, רשאי העובד להשתמש במידה סבירה של כוח כדי להביאו לתחנת המשטרה כאמור; במילוי תפקידו לפי סעיף זה ישא העובד סימן-היכר כפי שתקבע המועצה.
26א. עבירות קנס (תיקון: תשל"א, תשל"ה, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ו, תשס"ג, תשס"ח, תש"ע)
(א) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי, בצו ברשומות, להודיע כי עבירה על הוראה פלונית בחוק-עזר של מועצה מקומית היא עבירת-קנס דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע;
(ב) השר יקבע בצו ברשומות -
(1) את שיעור הקנס לכל עבירת-קנס, ובלבד שלא יעלה על 730 שקלים חדשים ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב בנסיבות ביצועה;
(2)-(3) (בוטלו).
26ב-26ד. (בוטלו) (תיקון: תשל"ה)
פרק ג' : תקציב וחשבונות
27. עריכת תקציב ואישורו
מועצה מקומית תערוך בכל שנה תקציב בצורה שנקבעה, המראה את אומדן ההכנסה וההוצאה שלה; התקציב יוגש לאישור הממונה, במישרין, ואם היתה המועצה המקומית רובע של עיריה - על ידי העיריה.
28. אין לסטות מן התקציב
התקציב שאושר על ידי הממונה הוא התקציב השנתי למועצה המקומית, ולא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
29. תיקון התקציב על ידי הממונה
הממונה רשאי, לאחר ששקל את דעת המועצה המקומית, לשנות או לדחות פריט בתקציב וכן רשאי הוא להוסיף פריט לתקציב, אם ראה שעל פי נסיבות חורגות מן הרגיל הקשורות במועצה המקומית חיוני הוא, מטעמים של טובת הציבור לעשות כן.
30. שינוי בתקציב על ידי המועצה
המועצה המקומית יכולה לשנות את התקציב בדרך שנקבעה כאמור לאישור התקציב המקורי.
31. חילוקי דעות בנוגע לתקציב השנתי
כל חילוקי-דעות בין המועצה המקומית ובין עיריה בענין התקציב השנתי יופנו לממונה והחלטתו תהא סופית.
32. קופת המועצה (תיקון: תשמ"ג)
צו-הכינון יכול שתהא בו הוראה בדבר ייסוד קופת המועצה המקומית, השמירה על בטחונה ושאר ענינים הכרוכים בכך, וכל הקנסות, האגרות, דמי-העונשין והתשלומים האחרים הנגבים לפי הפקודה, או לפי חוקי-עזר שהותקנו על פיה, ישולמו לקופה ויהיו חלק ממנה והוא הדין בקנסות המשולמים עקב הפעלת סמכותו של עובד של המועצה המקומית בשל עבירה על סעיף 196 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, שנעברה בתחומה.
33. אחריות לתשלומים שלא כדין
צו-הכינון יכול שיהיו בו הוראות בדבר החיוב להחזיר סכומים ששולמו ותשלומם לא הותר לפי הצו או בתקציב שאושר לפי פרק זה.
34. בקורת חשבונות ותקציב (תיקון: תשנ"ז, תשס"ה, תשס"ח)
הוראות סימן ב' בפרק 11 וסעיפים 10א ו-10ב בתוספת הרביעית לפקודת העיריות יחולו על מועצה מקומית בשינויים המחויבים, על ביקורת-חשבונות של מועצה מקומית; בכפוף להוראה זו יכול שצו-הכינון יכלול הוראות בדבר ביקורת-חשבונות.
34א. תחולת הוראות מפקודת העיריות על מועצות מקומיות (תיקון: תשס"ד9, תשס"ו, תשס"ח, מס' 57- תש"ע, מס' 58- תשע"א, מס' 61- תשע"א, מס' 66 תשע"ד)14, 15
(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לענין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים, 142א עד 142ג2, 146ב עד 146ד, 167(ה), 167ב, 170(ב) 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 173ב, 191, 192, 203, 206, 210, 213, 249ב, 276, 277 ,341א, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) 249ב ו-342, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.
(ב) צו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, צו המועצות המקומיות
(ב), התשי"ג-1953, וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, יתוקנו לפי סעיף קטן (א).
35. תקנות כלליות
בלי לפגוע בהוראות פרק זה רשאי השר להתקין תקנות הקובעות פנקסים שבהם ינוהלו חשבונות של מועצות מקומיות וצורת ניהולם, וכן אופן הכנת תקציביהן השנתיים, וכל הענינים הכרוכים בכך, ורשאי הוא באותן תקנות לקבוע הוראות בדבר תחולת התקנות, או מקצתן, על המועצות המקומיות הנקובות בהן.
35א. (בוטל) (תיקון: תשס"ז12)
35ב. (בוטל) (תיקון מס' 60- תשע"א)
פרק ד': סמכויות השר והממונה
35ג. הגדרות (תיקון: תשס"ד)
בפרק זה -
"גירעון מצטבר" - עודף התחייבויות על נכסים בתקציב השוטף כפי שהופיע בדוח המבוקר;
"גירעון שוטף" - עודף הוצאות על הכנסות בתקציב השוטף, כפי שהופיע בדוח המבוקר;
"הדו"ח המבוקר" - הדוח המבוקר שהוגש לממונה על החשבונות לפי הוראות סעיף 34;
"שיעור גביה", לענין ארנונה או אספקת מים - היחס שבין סך כל התקבולים מארנונה או מאספקת מים שגבתה המועצה המקומית בשנת כספים, לבין הסכומים המגיעים למועצה המקומית בעד ארנונה או בעד אספקת מים, לפי הענין, באותה שנת כספים, על סמך הודעות תשלום שמוציאה המועצה המקומית לחייבים;
"שיעור גירעון מצטבר" - היחס שבין הגירעון המצטבר לבין הכנסות המועצה המקומית בתקציב השוטף המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון המצטבר, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר;
"שיעור גירעון שוטף" - היחס שבין הגירעון השוטף לבין הכנסות המועצה המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון השוטף.
"תכנית הבראה" - תכנית להבראת המועצה המקומית שנועדה להביא לכך שהוצאותיה של המועצה המקומית בתקציבה הרגיל, בכל שנה, לא יעלו על הכנסותיה, וכן להסדיר את חובות העבר שלה, כולם או חלקם, לרבות בדרך של פשרה בין המועצה המקומית לבין נושיה בנוגע לחוב, פריסתו או אופן תשלומו.
35ג. הצהרת אמונים של חברי המועצה (תיקון: תשס"ד10)
(א) עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה לאחר הבחירות יצהיר חבר המועצה אמונים; ואלה דברי ההצהרה:
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
(ב) חבר המועצה שלא הצהיר את הצהרת האמונים, לא ייהנה מזכויותיו של חבר המועצה, לרבות זכות ההצבעה במועצה ובועדותיה, כל עוד לא הצהיר.
(ג) חבר המועצה שלא נכח בישיבת המועצה הראשונה, או שהיה לחבר המועצה לאחר מכן, יצהיר את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה שבה הוא נוכח.
35ד. תכנית הבראה (תיקון: תשס"ד, תשס"ה)
(א) מועצה מקומית רשאית להכין תכנית הבראה.
(ב) תכנית הבראה שהוכנה למועצה מקומית טעונה את אישור השר; השר לא יאשר תכנית הבראה למועצה מקומית, אלא אם כן שוכנע כי יש בתכנית כדי להביא להבראתה וכי השתתפות המדינה, ככל שהיא ניתנת, במימון התכנית, אינה חורגת ממסגרת הסכומים המיועדים בחוק התקציב השנתי לתכניות הבראה ברשויות מקומיות.
(ג) השר רשאי להורות למועצה מקומית שיש לה גירעון מצטבר להכין תכנית הבראה, אם ראה שתכנית כאמור דרושה לצורך הבראתה.
(ד) נוכח השר שאין בתכנית ההבראה, שהוכנה על ידי המועצה המקומית כדי להביא להבראתה, רשאי הוא להורות למועצה המקומית להכניס בה שינויים, כפי שיקבע; לא מילאה המועצה המקומית אחר הוראות השר כאמור, רשאי השר למנות אדם, שיתקן את התכנית על פי הוראותיו; הוכנה תכנית הבראה מתוקנת כאמור ואושרה על ידי השר, תפעל המועצה המקומית לפיה.
(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיתר הוראות פרק זה.
36. מועצה המסרבת למלא חובה מסויימת
(א) כל אימת שנראה לממונה שמועצה מקומית לא מילאה חובה או לא ביצעה עבודה שהיא נדרשת או מוסמכת לעשות, לפי הפקודה או לפי צו-הכינון או לפי כל דין אחר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו למלא החובה או לבצע העבודה תוך זמן הנקוב בצו.
(ב) לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות אדם הנראה לו מתאים, שימלא את החובה או יבצע את העבודה, ורשאי הוא לקבוע את שכרו ולהורות שהשכר וההוצאות למילוי החובה או לביצוע העבודה יהיו על קופת המועצה.
37. כשאין אפשרות לכנס את המועצה
בשעת חירום, כשאין אפשרות לכנס ישיבה של המועצה המקומית, רשאי הממונה להורות לראש המועצה או לסגנו או לחבר אחר של המועצה למלא חובה או לבצע עבודה שהמועצה נדרשת או מוסמכת לעשות לפי הפקודה או לפי צו-הכינון או לפי כל דין אחר והן, לדעת הממונה, הכרחיות לבטחון או לבריאות של תחום שיפוט המועצה או של תושביו.
38. מועצה נחשלת (תיקון: תשל"ה, תשנ"ד, תשס"ד)
(א) בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי השר להורות על בחירת ראש מועצה חדש או מועצה חדשה או שניהם כאחד ולקבוע את תאריך הבחירות, למנות ראש מועצה שהוא אזרח ישראלי ומועצה או למנות מועצה בלבד, מתוך אנשים כשירים להיות חברי מועצה, או למנות ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה בלבד, ואלה המקרים:
(1) המועצה נחשבת כמועצה שחדלה לפי הוראות צו-הכינון;
(2) המועצה או ראש המועצה אינם ממלאים עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי הפקודה או צו הכינון או בכל דין אחר או שאינם מנהלים כשורה את תחום שיפוטה, לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכל זאת לאחר שהזהיר אותם;
(3) ועדת חקירה מצאה כי המועצה או ראש המועצה אינם עשויים למלא את תפקידיהם כראוי לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, והמליצה לפני השר על סיום כהונת ראש המועצה או על פיזור המועצה.
(ב) התקיים אחד המקרים המנויים בסעיף קטן (א)(1) עד (3), בתוך שנה לפני המועד הקבוע לקיום בחירות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות), לא ימנה השר ראש מועצה, מועצה או ועדה לפי סעיף קטן (א).
38א. מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה (תיקון: תשס"ד)
(א) השר ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו בתקנות כללים המתייחסים למועצה מקומית שבה, בין השאר, יש שיעור גירעון שוטף, שיעור גירעון מצטבר, שיעור גביית ארנונה ושיעור גביית תשלומי אספקת מים (בסעיף זה - שיעורים).
(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) יקבעו השרים את השיעורים בשלושה מדרגים, שבמסגרתם יפעל השר כמפורט בפסקאות (1) עד (3), ורשאים הם לקבוע את השיעורים כולם או חלקם:
(1) שיעורים שבהגיע המועצה המקומית אליהם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה (בסעיף זה - ועדה);
(2) שיעורים שבהגיע המועצה המקומית אליהם רשאי השר להורות על מינוי ועדה;
(3) שיעורים שבהגיע המועצה המקומית אליהם לא יורה השר, על מינוי ועדה.
(ג) (1) תקנות לפי סעיף זה יחולו לענין פעולות השר לפי סעיף זה בלבד והם לא יחולו לענין פעולות השר לפי סעיף 38(א).
(2) שיעורים שנקבעו לפי סעיף זה יחולו על מינוי ועדה לפי סעיף זה בלבד ולא יחולו על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה לפי סעיף 38(א).
(ד) (1) השר ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו בתקנות הוראות המתייחסות למועצה מקומית שחלות עליה הוראות פרק ד'1 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, שלא עמדה באחד או יותר מיעדי תכנית ההבראה, שהוכנה לגביה, או שלא הגישה הצעה לתכנית הבראה בתוך שלושים ימים שתחילתם מיום שהודיעה לשר הפנים, על החלת הוראות סעיף 31יד לפרק האמור עליה.
(2) בתקנות לפי סעיף קטן (ד)(1) יקבעו השרים תנאים שבהתקיימם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה, ולגבי מועצה שלא הגישה הצעה לתכנית הבראה כאמור בסעיף 31יד, תנאים שבהתקיימם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה או על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש המועצה.
(3) השרים רשאים לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לגבי מועצה שלא הגישה תכנית הבראה על אף הוראת השר לעשות כן כאמור בסעיף 35ד לפקודת המועצות המקומיות, תנאים שבהתקיימם השר יהיה רשאי להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה או על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש המועצה המקומית.
39. תקופת כהונתן של מועצות או ועדות חדשות (תיקון: תשנ"ד, תשס"ט) 18
(א) תקופת כהונתה של מועצה שנבחרה לפי הוראות סעיף 38 תהיה בהתאם להוראות צו-הכינון ותקופת-כהונתה של מועצה או של ועדה שנתמנו לפי הוראות סעיף 38 תהיה עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הבחירות, ובלבד שתקופת הכהונה לא תפחת משלוש שנים.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי השר, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד אחר לסיום כהונתה של מועצה או ועדה ממונה.
39א. הסדר נושים (תיקון: תש"ס, מס 64 תשע"ב)
לבקשת נושה של מועצה מקומית או לבקשת שר הפנים, באישור שר המשפטים, רשאי בית המשפט לקבוע כי הוראות הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט-1999 , יחולו בשינויים המחויבים, על המועצה המקומית.
40. סמכויות ועדה ממונה
ועדה ממונה לפי הוראות סעיף 38 יהיו לה הסמכויות והחובות אשר למועצה המקומית לפי הפקודה או צו-הכינון או כל דין אחר.
41. יושב ראש ועדה ממונה וסגנו (תיקון: תשל"ה, תשנ"ט, תשס"ד)
(א) לועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 38 למילוי תפקידי ראש המועצה המקומית והמועצה, ימנה הממונה אחד מחבריה להיות יושב-ראש, וימנה, אם ראה לעשות כן, חבר אחר להיות סגן יושב-ראש.
(ב) ליושב-ראש ולסגן יושב-ראש יהיו כל הסמכויות והחובות שהוקנו או יוחדו לראש המועצה המקומית או לסגנו לפי הפקודה או צו-הכינון או כל דין אחר והם יקבלו מקופת המועצה את השכר שיקבע הממונה.
(ג) הזכויות לגמלאות של יושב ראש וסגן יושב ראש, יבוטחו בקופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, וקופת המועצה המקומית לא תישא בכל עלות בשל זכויותיהם לגמלאות בעבור תקופת כהונתם בתפקידים האמורים, למעט בתשלומים השוטפים לקופת הגמל.
42. ביטול מועצה מקומית
רשאי השר לבטל צו-כינון, ואם ביטלו - יתן ההוראות הדרושות להקניית נכסי המועצה המקומית; הנכסים יוקנו בהתאם להוראות אלה והעיסקה תהיה פטורה מאגרות המשתלמות לפי תקנות העברת-מקרקעין (אגרות), תשט"ז-1956.
43. החלת פקודת העיריות (אספקת מים), 1936
הממונה רשאי להחיל על מועצה מקומית את פקודת העיריות (אספקת-מים), 1936, או כל חלק ממנה, כדרך שהשר רשאי על פי סעיף 29 שבה להחילה על עיריה, והפקודה או החלק ממנה יחולו על המועצה המקומית כדרך שהם חלים על עיריה בשינויים אלה: במקום "עיריה" ו"מועצה" קרי "מועצה המקומית" ובמקום "פקודת העיריות" קרי "פקודת המועצות המקומיות או צו-הכינון שניתן על פיה", ובמקום "השר" קרי "הממונה".
43א. תוכנה של תכנית הבראה (תיקון: תשס"ד, תשס"ה)
(א) בתכנית ההבראה יפורטו, בין השאר, יעדי התכנית והדרכים להשגתם, ובכלל זה -
(1) מקורות המימון לתכנית, לרבות מקורות המימון להסדר חובות העבר;
(2) אמצעי התייעלות שתנקוט המועצה המקומית, לרבות צמצום הוצאותיה, העלאת שיעורי הגביה של מסים, אגרות ותשלומי חובה המשתלמים לה, ופיטורי עובדים, וכן אמצעי התייעלות נוספים, ככל שנדרש, וביניהם: הגדלת מקורות ההכנסה האחרים של המועצה המקומית, מכירת נכסים ועריכת שינויים מבניים וארגוניים;
(3) לוח הזמנים לביצוע הוראות התכנית, התקופה להשלמת ביצועה, והתנאת העברה של הקצבות שהן כספי הבראה מתקציב המדינה, ככל שניתנו כאלה, בעמידה בלוח הזמנים האמור.
(ב) (בוטל)
תוספת ראשונה (בוטלה) (תיקון מס' 63 תשע"ב)
תוספת שניה (סעיף 16)
1. מי רשאי לערער
בעל-דין לפני ועדת-עררים הרואה עצמו מקופח על ידי החלטה סופית של ועדת-עררים, רשאי לערער על ההחלטה לפני בית-המשפט המחוזי, אשר באזור-שיפוטו נמצא תחום המועצה.
2. מועד להגשת הערעור
הערעור יוגש תוך ארבע-עשר יום מיום החלטת ועדת-העררים אם ניתנה בפני המערער, או תוך ארבעה-עשר יום מהיום שנמסרה לו הודעה על ההחלטה בדרך
שנקבעה בצו-הכינון - אם ניתנה שלא בפניו, או תוך ארבעה-עשר יום מיום פרסום הודעת ועדת-העררים על החלטתה בדרך שנקבעה כאמור, אם ההחלטה היא בדבר ערר כללי של המועצה, אלא שמותר להגיש ערעור גם לפני מסירת ההודעה או פרסומה; לענין סעיף זה, "ערר כללי של המועצה" - ערר של המועצה על לוח-שומה על יסוד הטענה ששומת כלל הנכסים או סוג-נכסים פלוני היא גבוהה מדי או נמוכה מדי ומבוקשת הורדה כללית או העלאה כללית מתאימה.
3. המשיבים
בכל ערעור שאינו של המועצה - המשיבים הם המועצה ובעל-דינו של המערער בועדת-העררים.
4. דרכי הדיון
הערעור יוגש ויתברר על ידי בקשה בדרך המרצה כאמור בתקנות סדר-הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.
5. מסירת חומר הדיון
רשם בית-המשפט המחוזי יודיע לועדת-השומה על הערעור, ויושב-ראש הועדה יעביר לבית-המשפט כל חומר שועדת-השומה וועדת-העררים השתמשו בו בקשר לענין המשמש נושא הערעור.
6. הודעת פסק-הדין
רשם בית-המשפט המחוזי ישלח בלי דיחוי לועדת-השומה הודעה על פסק-הדין של בית-המשפט.
7. תיקון לוח השומה
החליט בית-המשפט המחוזי על תיקון לוח-השומה, יתקן יושב-ראש ועדת-השומה את הלוח בלי דיחוי.
8. דרכי הדיון בשינוי לוח השומה
הוראות תוספת זו יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על ערעור על החלטת ועדת-עררים בדבר הוספות ללוח-השומה ובדבר ביקורת לוח-השומה, בהתאם לצו-הכינון.
9. חובת תשלום על אף הערעור
החייב בתשלום ארנונה או בתשלום-חובה אחר מכוח צו-הכינון, ישלם אותם במועדם, אף אם הוגש ערעור לפי תוספת זו ועדיין לא הוכרע בו; חל שינוי בשומה עקב הערעור, הוא או המועצה ישלם או יקבל את ההפרש, הכל לפי הענין.
_________________________________
1 (א) דמ"י תשכ"ה, 256;
ס"ח תשכ"ה, 205; תשכ"ו, 2; תשכ"ח, 54; תשל"א, 37; תשל"ב, 112; תשל"ג, 40, 249; תשל"ד, 38; תשל"ה, 216, 219; תש"ם, 47, 61; תשמ"ב, 172; תשמ"ג, 130; תשנ"א, 35; תשנ"ב, 38, 204; תשנ"ג, 15; תשנ"ד, 240; תשנ"ז, 42, 96; תשנ"ח, 69, 275, 336; תשנ"ט, 91; תש"ס, 72; תשס"ב, 43; תשס"ג, 152, 387, 516; תשס"ד, 19, 70, 122, 413, 419, 488, 500, 501; תשס"ה, 2, 48, 217, 226, 370, 333; תשס"ו, 318; תשס"ז, 124, 302; תשס"ח, 80, 101, 108, 145, 215, 631; תשס"ט, 173, 219; תש"ע, 296.
ק"ת תשמ"ג, 1503; תשמ"ג, 948, 2065; תשמ"ה, 999; תשמ"ו, 299; תשמ"ז, 358; תשמ"ח, 55, 88; תשמ"ט, 1234; תשנ"ג, 487; תשנ"ו, 994; תשס"ג, 226; תשס"ה, 333, 734; תש"ע, 949; תיקון מס' 64 תשע"ב, 506; תיקון מס 66 - ס"ח 2415 התשע"ג עמ' 205;
(ב) סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 46), התשנ"ב-1992 (ס"ח תשנ"ב, 137) קובע כי שר הפנים יחיל, בצו, את הוראות סעיפים 125א ו-125ב לפקודת העיריות, בהתאמות הנדרשות, של המועצות המקומיות.
(ג) פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ח, 1260; תשס"ח, 1322) על אצילת כל סמכויות שר הפנים שבפקודת המועצות המקומיות למעט הסמכות להתקין תקנות.
(ד) סעיף 74 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 111) מתקן סעיפים המפורטים להלן מפקודת העיריות והחלים על מועצות אזוריות, לפי סעיף 75(ג) לחוק המתקן ואלה הסעיפים מפקודת העיריות: 34א, 142א, 142ב, 142ג, 167, 167ב, 170, 170ג2, 170ג3, 171, 191, 192, 203, 206, 210, 213 ו-249.
תש"ע 642, התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע (21 ביולי 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 320, מיום כ"ט באדר התש"ע (15 במרס 2010), עמ' 15; תיקון מס' 58, תשע"א, 88.; תיקון טעות מס' 121, תשע"א, 200. התקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת התשע"א (29 בדצמבר 2010). תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.
2 ס' 3 לחוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (אישור חוקי עזר ופרסומם), התשמ"ח-1988 (ס"ח תשמ"ח, 88) קובע הוראת מעבר: חוק עזר שמועצה התקינה והעבירה לאישור שר הפנים לפני תחילת תיקון סעיף 22 - יחולו עליו הוראות התיקון ויראו את יום תחילת התיקון כיום בו הובא חוק העזר לידיעת השר.
3 סעיפים 3 ו-4 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 40) התשנ"א-1990 (ס"ח תשנ"א, 35) קובעים במסגרת סימן ג':
(א) הוראות סעיפים 249(21) ו-264א לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחוייבים, על חוקי עזר של מועצות מקומיות לגבי עסקים המנויים בסעיף 249(20) לפקודת העיריות.
(ב) חוק עזר בדבר פתיחת עסקים וסגירתם, שהתקינה עיריה או מועצה מקומית לפני תחילתו של חוק זה, ואשר היה נעשה כדין אילו חוק זה היה בתוקפו אותה שעה, יראוהו מיום תחילתו של חוק זה כאילו הותקן לפיו.
4 (א) סעיפים 10 ו-11 לחוק ההסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונות), תשנ"א-1991 (ס"ח התשנ"א, 74) קובעים ביחס לארנונה כללית במסגרת סעיף 14:
"10. תיקון פקודת העיריות
בסעיף 274ב לפקודת העיריות, בסופו יבוא:
(ג) המועצה לא תטיל ארנונה על קווי תשתית ומיתקני חיבור; אין בהוראה זו כדי למנוע הטלת ארנונה על מיתקני ייצור, השנאה (טרנספורמציה) או איחסון הצמודים לקרקע; לענין זה -
"קווי תשתית" - קווים עיליים או תת-קרקעיים להולכה או להעברה של חשמל, בזק כהגדרתו בחוק הבזק, התשמ"ב-1982, מים, ביוב, נפט גלמי או מוצרי נפט, והקרקע שבה או שמעליה הם עוברים;
"מיתקני חיבור" - עמודים, תיבות, ארגזים, גובים תת-קרקעיים, מאגדים, מסגרות סעף, תיבות הסתעפות, עוגנים ואבזרים אחרים שאליהם מחוברים קווי תשתית או שבהם הם מושחלים, והקרקע שמתחת למיתקנים אלה, ובלבד ששטח הקרקע שמתחת לבסיסו של מיתקן יחיד כאמור אינו עולה על 32 מטרים רבועים.
11. תחולה על מועצות מקומיות
הוראות סעיף 10 יחולו גם על מועצות מקומיות, וצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, צו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953, וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, יתוקנו לפי זה."
(ב) סעיפים 4 ו-5 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (ס"ח תשנ"ו, 23) קובעים:
"4. תיקון פקודת העיריות
בפקודת העיריות (נוסח חדש) -
(2) בסעיף 269, אחרי ההגדרה "נכסים" יבוא:
"רחוב" - לרבות מסילת ברזל כמשמעותה בסעיף 2 רישה ופסקאות (1) ו-(2) לפקודת מסילות הברזל (נוסח חדש), התשל"ב-1972, וכן מיתקנים לצורך מסילת הברזל או בקשר אליה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנה;
5. תחולה על מועצות מקומיות
הוראות סעיף 4(2) יחולו גם על מועצות מקומיות, וצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, צו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953, וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, יתוקנו בהתאם."
5 סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 21), התשנ"ז-1997 (ס"ח תשנ"ז, 96) קובע לגבי סעיף 23:
"2. תחולה
הוראות חוק זה יחולו גם על המועצות המקומיות שבאזור, כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ח-1977."
6 סעיף 3 לחוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 68), התשנ"ח-1998 (ס"ח תשנ"ח, 336) קובע לגבי סעיף 13ב:
"3. תחולה ותחילה
חוק זה יחול על מועצה של עיריה ועל מועצה מקומית שייבחרו בבחירות לכלל הרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, שיתקיימו במועד הראשון לאחר פרסומו של חוק זה והמיועדות להתקיים ביום כ"א בחשון התשנ"ט (10 בנובמבר 1998), ועל כל מועצה כאמור שתיבחר לאחר מכן; על מועצה אזורית יחול חוק זה החל בתום 30 ימים מיום פרסומו."
7 סעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 (ס"ח תשס"ג, 152) קובע:
"7. הוראת מעבר
על אף האמור בסעיף 274ב(ג) לפקודת העיריות כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, ובסעיף 24א לפקודת המועצות המקומיות כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, תשלם חברת תשתית בשל השנים 2003 ו-2004 ארנונה כללית בעבור קווי תשתית ומרווחי ביטחון, כמשמעותם בסעיפים האמורים כלהלן:
(1) לשנת 2003 - בגובה 90% מן הסכום ששילמה בפועל כארנונה כללית, בשל שנת 2002 לרשות המקומית, בעבור קווי תשתית ומרווחי ביטחון כמשמעותם ברישה (בסעיף זה - סכום ארנונה), עד יום כ"ו בכסלו התשס"ג (1 בדצמבר 2002) (בסעיף זה - המועד הקובע), ואם לא שילמה בפועל סכום ארנונה כלשהו עד למועד הקובע, אך שילמה כאמור לשנת 2001 - בגובה 90% מסכום הארנונה ששילמה בפועל לרשות המקומית בשל שנת 2001 (בסעיף זה - הסכום ששולם בפועל);
(2) לשנת 2004 - בגובה 75% מן הסכום ששולם בפועל.
8 סעיף 7 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004 (מס' 2), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 518) קובע:
"7. פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות - תחילה
הוראות סעיפים 129(א) לפקודת העיריות ו-35ב(א) לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחם בסעיפים 1 ו-2 לחוק זה, יחולו לגבי סגני ראשי רשויות מקומיות שייבחרו בבחירות הראשונות שלאחר תחילתו של חוק זה ולגבי סגני ראשי מועצות דתיות החל בבחירות הראשונות שלאחר תחילתו של חוק זה; ואולם לא יקבל שכר ותנאי שירות, מקופת הרשות המקומית, סגן ראש רשות מקומית וסגן ראש מועצה דתית שהחלו לכהן ביום כ"א באדר ב' התשס"ג (25 במרס 2003) ולאחריו, אלא בהתאם להוראות הסעיפים האמורים".
9 סעיף 86 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 129) קובע לגבי סעיף 34א:
"86. רשויות מקומיות - תחולה והוראת מעבר
(א) רשות מקומית שביום התחילה לא מועסק בה גזבר, ימנה לה ראש הרשות המקומית גזבר, בתוך שלושה חודשים מיום התחילה; ואולם רשאי שר הפנים להאריך תקופה זו בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, ובלבד שנוכח כי מועצת הרשות המקומית נוקטת את כל הפעולות הדרושות למינוי גזבר וכי הארכה כאמור דרושה לשם השלמת הליך המינוי.
(ב) לא מינתה מועצת הרשות המקומית גזבר בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), ידרוש שר הפנים מהמועצה, בצו, כי תמנה גזבר לפי הוראות סעיף 167(ה) לפקודת העיריות כנוסחן בסעיף 74(7)(ב) לחוק זה, או לפי הוראות סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחן בסעיף 75(2) לחוק זה, לפי הענין, בתוך תקופה שיקבע ושלא תעלה על 21 ימים; לא מילאה המועצה אחרי הצו בתוך התקופה שנקבעה בו, ימנה השר אדם מתאים למילוי חובת המועצה למנות גזבר, ויחולו על המינוי כאמור כל ההוראות לפי פקודת העיריות או לפי פקודת המועצות המקומיות, לפי הענין, החלות לענין מינוי הגזבר על ידי המועצה, בשינויים המחויבים."
10 (א) סעיף 3 לחוק הצהרת אמונים של חברי מועצת רשות מקומית (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 419) קובע לגבי סעיף 35ג:
"3. פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות - תחילה
תחילתם של סעיף 24א לפקודת העיריות כנוסחו בסעיף 1 בחוק זה וסעיף 35ג לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 2 בחוק זה, החל בבחירות לכל הרשויות המקומיות, לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, שיתקיימו במועד הראשון לאחר פרסומו של חוק זה (להלן - הבחירות הכלליות); ואולם, אם התקיימו בחירות ברשות מקומית בתקופה שבין מועד פרסומו של חוק זה לבין מועד קיום הבחירות הכלליות, יהא תחילתו של סעיף 24 לפקודת העיריות או של סעיף 35ב לפקודת המועצות המקומיות, לפי הענין, לגבי אותה רשות מקומית, ביום קיום הבחירות ברשות המקומית.
(ב) במקור (ס"ח תשס"ד, 419) הוסף סעיף 35ג, למרות שכבר קיים סעיף כזה."
11 סעיף 3 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 109), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 124) קובע:
"3. הוראת מעבר
על אף האמור בחוק זה, רשות מקומית שביום ה' בשבט התשס"ז (24 בינואר 2007) גבתה דמי כניסה למקום מהמקומות המנויים בסעיף 249(8) לפקודת העיריות, רשאית לגבות דמי כניסה כאמור עד תום שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה." (החוק פורסם ביום 15.2.2007)
12 חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 47), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 302) קובע לגבי סעיפים 13ב, 13ה ו-35א:
"4. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום א' בשבט התשס"ח (8 בינואר 2008) (להלן - יום התחילה). (החוק פורסם ביום 10.4.2007).
5. הוראות מעבר
(א) כל עוד לא קבע שר הפנים הוראות לפי סעיף 13ה(ג) לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, או עד תום שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפן הוראות שנקבעו ערב פרסומו של חוק זה בצווי כינון כמשמעותם בפקודה, בענינים שרשאי שר הפנים לקבוע לפי סעיף 13ה(ג) האמור.
(ב) מי שמונה כדין לתפקיד של מבקר במועצה מקומית ערב יום התחילה יראו אותו כאילו מונה כמבקר המועצה המקומית לפי הוראות הפקודה כנוסחה בחוק זה אם התקיימו בו, ביום התחילה, תנאי הכשירות למינוי כמבקר המועצה המקומית לפי הוראות סעיף 167 לפקודת העיריות, בשינויים המחויבים, או תנאי הכשירות שנקבעו ערב יום התחילה בצו הכינון של המועצה המקומית."
14 סעיף 4 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח -2008 (ס"ח תשס"ח, 108) קובע לגבי סעיף 34א:
4. תיקון פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות - הוראת שעה
הוראות סעיפים 146 ב עד 146 ד לפקודת העיריות, כנוסחם בסעיף 2 לחוק זה, והוראות סעיף 34 א לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יעמדו בתוקפן במשך שנה מיום תחילתו של חוק זה, ואולם הוראות הסעיפים האמורים ימשיכו לחול על הוראה בדבר הפסקת מילוי תפקיד והוראה בדבר מילוי תפקיד, שנתן שר הפנים, בתקופת תוקפם של אותם סעיפים, למשך התקופה הקבועה בסעיף 146 ב(ב) לפקודת העיריות, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה; בסעיף זה, "הוראה בדבר הפסקת מילוי תפקיד" ו"הוראה בדבר מילוי תפקיד" - כהגדרתן בסעיף 146 ב)ב( לפקודת העיריות, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.
15 (א) סעיף 7 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 111), התשס"ח-2007 (ס"ח תשס"ח, 101) קובע לגבי סעיף 34א:
"7. תחילה ותחולה
תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), והוא יחול על חוב שמועד התשלום של חלקו האחרון הוא ממועד זה ואילך."
(ב) סעיף 4 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008, התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 108) קובע:
"4. תיקון פקודת העיריות ופקדות המועצות המקומיות - הוראת שעה
הוראת סעיפים 146ב עד 146ד לפקודת העיריות, כנוסחם בסעיף 2 לחוק זה, והוראות סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יעמדו בתוקפן במשך שנה מיום תחילתו של חוק זה, ואולם הוראות הסעיפים האמורים ימשיכו לחול על הוראה בדבר הפסקת מילוי תפקיד והוראה בדבר מילוי תפקיד, שנתן שר הפנים, בתקופת תוקפם של אותם סעיפים, למשך התקופה הקבועה בסעיף 146ב(ב) לפקודת העיריות, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה; בסעיף זה, "הוראה בדבר הפסקת המילוי תפקיד" ו"הוראה בדבר מילוי תפקיד" - כהגדרתן בסעיף 146ב(ב) לפקודת העיריות, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה."
16 סעיפים 4 ו-5 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 110), התשס"ח-2007 קובע לגבי תיקון 13ו.:
"4. תיקון צווים
שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, בהתאם לסעיף 52 לתוספת השניה לפקודה כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.
5. תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו. (החוק פורסם ביום 20.4.2007).
(ב) עיריה או מועצה מקומית שביום פרסומו של חוק זה (להלן - יום הפרסום) אין לה אתר אינטרנט, תקים אתר אינטרנט בתוך שנה מיום הפרסום, ואולם שר הפנים רשאי, בנסיבות מיוחדות, להתיר לעיריה או למועצה מקומית להקים אתר אינטרנט עד למועד מאוחר יותר, ובלבד שמועד כאמור לא יהיה מאוחר מ-18 חודשים מיום הפרסום."
17 פורסמה הודעה על אצילת סמכויות (י"פ תשס"ח, 2358) לפי 13א לפקודת המועצות המקומיות, לממונה על המחוז במחוזו; סמכות הממונה תוגבל לאישור ערבויות עד לסך של 5% מתקציב הרשות באותה שנת כספים.
18 סעיף 10 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (ס"ח תשס"ט, 173) קובע לגבי תיקון סעיף 39(א):
"10. תחולה
הוראת סעיף 39(א) לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחה בסעיף 9 לחוק זה, תחול על כהונתן של מועצה או ועדות ממונות שמונו לאחר תחילתו של חוק זה."
19 סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 56), התש"ע-2009 (ס"ח תש"ע, 297) קובע לגבי הוספת סעיף 24א1:
"2. תחילה ודיווח לכנסת
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו; שר הפנים ידווח לוועדת הפנים הגנת הסביבה של הכנסת בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה על יישומו". (החוק פורסם ביום 31.12.2009).
20 תחילה (תיקון מס' 62- תשע"א)
תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) (להלן- יום התחילה).
הוראות מעבר- (תיקון מס' 62- תשע"א)
הוראת סעיף 24 לפקודה זו לא תחול על התקשרויות שנעשו לפני יום התחילה, אלא אם כן ביקש המשלם לשנות את מועד החיוב בהתאם להוראות הסעיף, ובלבד שהעירייה או התאגיד העירוני יידעו את המשלם בדבר זכותו לבחור מועד חיוב בהתאם להוראות הסעיף האמור.
______________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ