אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), תשל"ט-1979

פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), תשל"ט-1979

פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), תשל"ט-1979 1
1. פרשנות
(א) בפקודה זו -
"אויב" -
(1) מדינה השרויה במלחמה עם ישראל;
(2) יחיד היושב בארץ אויב;
(3) חבר-בני-אדם, בין מואגד בין שאינו מואגד, המנהל עסקים במקום כלשהו ונתון לפיקוחו של מי שהוא אויב לפי סעיף קטן זה, וכל עוד הוא נתון לפיקוחו;
(4) חבר-בני-אדם שנוסד או הואגד במדינה השרויה במלחמה עם ישראל או לפי דיניה;
(5) כל אדם אחר שיש לראותו כאויב לענין חיקוק בדבר המסחר עם האויב; אולם אין אדם אויב בשל היותו אזרח אויב בלבד;
"אזרח אויב" -
(1) יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה השרויה במלחמה עם ישראל ואיננו אזרח ישראלי;
(2) חבר-בני-אדם שנוסד או הואגד במדינה השרויה במלחמה עם ישראל או לפי דיניה;
"אמצעי הובלה" - בעל חיים, עגלה, כלי רכב, כלי שיט או כלי טיס המשמשים להובלת טובין;
"ארץ אויב" - כל שטח הנתון לריבונותה של מדינה השרויה במלחמה עם ישראל או מוחזק בידיה, ואינו שטח המוחזק בידי ישראל או בידי מדינה שהיא בעלת בריתה, וכן כל שטח שיש לנהוג בו, לענין פקודת המסחר עם האויב, 1939, כמו בארץ אויב;
"בעל" -
(1) לענין אמצעי הובלה - לרבות אדם הפועל מטעם הבעל כסוכן או כשלוח לקבלת דמי הובלה בעד השימוש באמצעי ההובלה;
(2) לענין טובין - לרבות יבואן, יצואן, מקבל או סוכן לאותם טובין או המתחזה להיות אחד מאלה, וכל המחזיק בהם או הטוען לזיקה בהם או מי שכוחו יפה לישא וליתן בהם, ולמעט פקיד הציבור הפועל בתפקידו הרשמי;
"מנהל" - מנהל המכס והבלו;
"השטה", לענין טובין - ייבוא, ייצוא, הובלה לאורך החוף, הטענה בכלי שיט המשמש לספנות לצרכי כלי השיט, לרבות נסיון לעשות בטובין אחת מפעולות אלה או הנחתם במקום מסויים לשם עשייתן או הכנת עשייתן;
"טובין" - לרבות בעלי חיים;
"קברניט" - מי שבידו, או שקיבל עליו, השליטה או הפיקוד על כלי שיט, ואינו נתב או עובד המדינה;
"רשות מוסמכת"2 - מי שהשר מינהו להיות רשות מוסמכת לענין פקודה זו;
"השר" - שר שהממשלה קבעה לענין פקודה זו, כולה או מקצתה.
(ב) תעודה מאת השר, המעידה ששטח פלוני נתון או היה נתון לריבונותה של מדינה פלונית או שהוא מוחזק או היה מוחזק בידה, או המעידה על הזמן שבו החל או חדל השטח להיות נתון לריבונותה או להחזקתה - תשמש, לענין כל הליך מכוח פקודה זו, ראיה חלוטה לעובדות המפורשות בה.
2. צו פיקוח על השטת טובין (תיקון: תשנ"ב, מס' 2 תשע"ד)
שר הכלכלה רשאי לקבוע בצו הוראות שייראו לו מועילות לאיסור או להסדרה של ייבוא טובין בכלל או טובין שפורשו בצו, או שירותים או ידע בכלל או כאלה שפורשו בצו, יצואם, הובלתם לאורך החוף או הטענתם בכלי שיט המשמש לספנות לצרכי כלי השיט, דרך כלל או לסוגי ענינים מפורשים, ובכפוף לחריגים שייקבעו בצו או מכוחו; צו כאמור (להלן - צו פיקוח) יכול להיות כללי או מסוייג, הכל לפי מבחנים שייראו לשר הכלכלה בנסיבות הענין.
לענין סעיף זה -
"ידע" - ידע או טכנולוגיה הקשורים לפיתוח, לייצור, לאריזה, או לאחזקה של ציוד או לתיקונו;
"שירותים" - מתן שירות לזולת, לרבות בנוגע לטובין ולידע.
2א. ייבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי (תיקון: 2 תשע"ד)
(א) בסעיף זה
"חוק התקנים" חוק התקנים, התשי"ג 1953 ;
"טובין" לרבות טובין שהוא גם מצרך לפי חוק התקנים;
"הממונה על התקינה " ו"תקן רשמי" כמשמעותם בחוק התקנים.
(ב) בלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף 2, הוראות שיקבע שר הכלכלה בצו פיקוח בדבר הסדרה של ייבוא טובין אשר מחייבות בדיקת התאמה לדרישות תקן רשמי, כולן או חלקן, יחילו חובה להגשת תצהיר לממונה על התקינה בדבר התאמת הטובין לדרישות התקן הרשמי החל עליהם, ובנוסח שיורה הממונה על התקינה, ולא יחילו חובה להמצאת אישור בדבר התאמת הטובין לדרישות תקן רשמי; הממונה על התקינה רשאי להורות על הגשת התצהיר לעובד המנוי בסעיף 2ב(ד), ובכפוף להוראות אותו סעיף לעניין זה.
(ג) נוסף על חובת הגשת תצהיר כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי שר הכלכלה, בהתייעצות עם הממונה על התקינה, לקבוע תנאים נוספים בצו הפיקוח להסדרה של ייבוא טובין; הממונה על התקינה רשאי להורות בהנחיותיו על אופן בדיקת התנאים הנוספים שקבע שר הכלכלה.
(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי השר לקבוע בצו פיקוח חובה להמצאת אישור מעבדה על התאמת הטובין לתקן רשמי החל עליהם, אם הודיע לו הממונה על התקינה כי מטעמים של שמירה על שלומו, על בריאותו או על בטיחותו של אדם, או על איכות הסביבה, יש לדרוש הוכחת עמידתם של הטובין בדרישות תקן רשמי, לרבות בדיקת התאמתם לתקן רשמי ובאופן שהממונה על התקינה הורה בהנחיות ובשים לב למדיניות הנוהגת לגבי בדיקת התאמה החלה על טובין דומים במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים ולעמדת הגורמים הנוגעים בדבר, ככל שתוגש לממונה.
(ה) הנחיות לפי סעיף זה יתפרסמו באתר האינטרנט של משרד הכלכלה.
(ו) הממונה על התקינה רשאי לקבוע כי מי שייבא טובין או מבקש לייבא טובין הוא מפר אמון לתקופה שקבע ושלא תעלה על שנה מיום קביעתו, וכן רשאי הוא, נוסף על האמור בסעיף קטן (ג), לקבוע לגבי אדם כאמור דרישות בדיקה נוספות או אחרות, ובכלל זה, דרישת ערובה, והכול בלבד שהודיע למי שנוכח לגביו כאמור כי הוא מפר אמון, ונתן לו הזדמנות סבירה לטעון טענותיו,; בסעיף זה, "מפר אמון" מי שמייבא טובין או מבקש לייבא טובין שהממונה על התקינה נוכח כי התקיים לגביו אחד או יותר מאלה:
(1) הוא ייבא טובין או ביקש לייבא טובין על יסוד מידע כוזה או שגוי, באמצעות מסמכים כוזבים או שגויים;
(2) הוא הפר לדעת הממונה על התקינה תנאי מן התנאים שנקבעו לייבוא הטובין לפי סעיף קטן (ג) או חדל מלקיים תנאי כאמור, והממונה סבר שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של ההפרה יש יסוד סביר לקבוע כי הוא מפר אמון;
(3) הוא הפר הוראה מהוראות פקודה זו או צו פיקוח או חיקוק אחר החל בעניין ייבוא של טובין או הפר הוראה על פי כל אחד מהם, והממונה על התקינה סבר שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של ההוראה שהופרה יש יסוד סביר לקבוע כי הוא מפר אמון; בפסקה זו, "הוראה שהופרה" מי שנקבע לגביו בהליך שיפוטי או מינהלי לפי דין, לרבות לפי סעיף 14, שהפר הוראות דין.
(ז) השר יקבע הוראות לעניין דרישת הערובה ממפר אמון לפי סעיף קטן (ו), ובין השאר, בדבר סוג הערובה, תנאיה, סכומה וחילוטה.
(ח) (1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד), הממונה על התקינה רשאי להורות כי ייבוא טובין שחל עליהם לראשונה תקן רשמי יחויב בבדיקת התאמה לדרישות תקן רשמי החל עליהם לתקופה שלא תעלה על שנה מיום תחילת תוקפה של הכרזתו לפי סעיף 8(ג) לחוק התקנים, אלא אם כן הוחלה בתוך תקופה זו חובה להגיש תצהיר כאמור בסעיף קטן (ב) או לעמוד בתנאים נוספים לפי סעיף קטן (ג).
(2) על אף האמור בפסקה (1), השר רשאי לקבוע, בדרך הקבועה בסעיף קטן (ב), כי על הטובין שחל עליהם לראשונה תקן רשמי תחול חובת הגשת תצהיר כאמור בסעיף קטן (ב) ועמידה בתנאים נוספים שנקבעו לפי סעיף קטן (ג).
(3) דין הוראת הממונה על התקינה לפי פסקה (1) כדין קביעה בצו פיקוח של חובה להמצאת אישור מעבדה על התאמת הטובין לתקן רשמי החל עליהם, ויחולו עליה הוראות סעיף קטן (ד); הוראת הממונה על התקינה כאמור תפורסם ברשומות.
2ב. תחולת סעיף (תיקון 2 תשע"ד)
(א) בסעיף זה -
"יום התחילה" יום תחילתו של חוק התקנים (תיקון מס' 10), התשע"ד 2013 , לפי סעיף 25(ב) לחוק האמור;
"רשות מוסמכת" כהגדרתה בצו פיקוח או רשות אחרת שנקבעה בצו פיקוח לעניין הסדרת ייבוא טובין אשר בתחום סמכותה מצויים הטובין הטעונים הסדרה או הענקת רישיון ייבוא או אישור ייבוא.
(ב) דרישת אישור עמידה בתנאי שחרור טובין שעליהם הורה הממונה על התקינה ושנקבעה בצו פיקוח שהותקן ערב יום התחילה תעמוד בתוקפה עד יום התחילה, למעט לעניין טובין שהתקיים לגביהם האמור בסעיף קטן (ג).
(ג) טובין שהממונה על התקינה קבע, בהוראותיו ערב יום התחילה, כי נדרשת לגביהם בדיקת התאמה, תמשיך להידרש לגביהם בדיקת התאמה, אלא אם כן קבע אחרת ולאחר שנתן לגורמים הנוגעים בדבר הזדמנות להגיש את עמדתם בעניין; קביעת הממונה על התקינה תהיה בשים לב להוראות המנויות בסעיף 2א(ד); לעניין זה, "בדיקת התאמה" בדיקת מעבדה של מכון התקנים הישראלי בדבר התאמת טובין לדרישות תקן רשמי לשם קבלת אישור עמידה בתנאי שחרור הטובין.
(ד) פרסם הממונה על התקינה הנחיות ערב יום התחילה כי נדרש ממי שמייבא טובין או מבקש לייבא טובין לתת תצהיר בדבר התאמה להוראות תקן רשמי, תעמוד הנחיה זו בתוקפה והתצהיר יינתן לממונה לפי הנוסח שיורה עליו לפי סעיף 2א(ב); ואולם הממונה על התקינה רשאי להורות על הגשת תצהיר כאמור גם לידי כל אחד מאלה, שיפעל על פי הנחיותיו:
(1) עובד משרד ממשלתי שהסמיך לעניין זה, בהסכמת השר הממונה עליו;
(2) עובד תאגיד שהוקם לפי חוק, שמטרתו להבטיח רמה נאותה של טיב המצרכים, ובלבד שהתאגיד הוסמך לכך על ידי שר הכלכלה ושר האוצר; הסמכת תאגיד כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים וניתן להאריכה בשתי תקופות נוספות.
(ה) אין בהורואת סעיף 2א וסעיף זה כדח גרוע מסמכויותיה של רשות מוסמכת לעניין הסדרת ייבוא טובין אשר תחום סמכותה מצויים הטוביןהטעונים הסדרה, ואין בהם כדי למנוע מרשות מוסמכת לדרוש תצהיר בדבר התאמת הטובין לתקן, כולו או חלקו, כאמור בסעיף 2א(ב) ובשינויים המחוייבים לצורך מתן רישיון או אישור ייבוא.
3. פקדון (תיקון: מס' 2 תשע"ד)
(א) שר הכלכלה רשאי לקבוע בצו פיקוח, שהמייבא טובין או מבקש לייבאם או לפדותם מפיקוח רשות המכס, יפקיד לזכות האוצר פקדון במקום, בסכום, בשיעור, במועד, לתקופה, בתנאים ובדרכים שיפורשו בצו, ולאסור פדייתם של טובין זולת אם הופקד להם פקדון, ורשאי שר הכלכלה בהתייעצות עם שר האוצר לקבוע בצו שהאוצר ישלם למפקיד ריבית בשיעור ובתנאים שפורשו בצו.
(ב) שר הכלכלה רשאי לקבוע בצו חובותיו של הנפקד, לרבות תשלום ריבית בשיעור שייראה לשר הכלכלה בשל אי העברת הפקדון במועד לרשות האוצר.
(ג) על צו בדבר הפקדת פקדון יחולו הוראות סעיף 2 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, כאילו היה צו המטיל מס כמשמעו באותו סעיף.
(ד) צו פיקוח יכול שישונה או יבוטל בצו פיקוח שניתן אחריו.
4. כוחו של צו פיקוח (תיקון: מס' 2 תשע"ד)
צו פיקוח כוחו יפה להתלות, בכלל או במקצת, הפעלתו של כל דין האוסר או המסדיר ייבוא טובין, ייצואם, הובלתם לאורך החוף או הטענתם בכלי שיט לצרכי כלי השיט, ואפשר לכלול בו כל הוראות, וביניהן הוראות עונשין - לרבות קנס 10,000 לירות או פי שניים משווי הטובין המיובאים - ששר הכלכלה יראה אותן נחוצות כדי להבטיח הפעלתו ואכיפתו של הצו.
5. הכנסתם והוצאתם של כלי שיט וכלי טיס
כדי להסיר ספק נאמר בזה, כי בצו פיקוח ניתן לאסור ולהסדיר הכנסת כלי שיט וכלי טיס לישראל והוצאתם ממנה כאילו הן ייבוא וייצוא של טובין, ואפילו היו כלים אלה מסיעים טובין או נוסעים, ובין שהם נעים בכוח עצמם ובין אם לאו; אין הוראה זו באה לגרוע מהוראת כל חיקוק בדבר מכס לענין כלי שיט וכלי טיס.
6. היטלים (תיקון: מס' 2 תשע"ד)
שר הכלכלה רשאי בצו להורות על הטלתם וגבייתם של היטלים עקב שיטת פיקוח הכלולה בצו פיקוח ולקבוע שיעוריהם; צו כאמור יכול שישונה או יבוטל בצו שלאחריו מאת שר התעשיה; היטלים שנגבו לפי סעיף זה ישולמו לאוצר או לקרן או לחשבון רשמיים שנקבעו בצו.
7. טובין המושטים שלא כדין
(א) היו טובין מושטים בניגוד לצו פיקוח או בניגוד לחוק החל על המסחר עם האויב, יחולטו הטובין על כל אמצעי ההובלה שהשתמשו בהם להובלתם וינהגו בהם כפי שיורה השר, דרך כלל או למקרה מסויים, ובלבד שלא יחולט כלי שיט אלא אם חל עליו סעיף קטן (ב); היצואן או היבואן של הטובין או סוכנו, או שולח הטובין וכל המנסה להשיטם, דינו - מאסר שנתיים או קנס פי שלושה משווי הטובין או משווי אמצעי ההובלה ששימשו להובלתם, הכל לפי הסכום הגדול יותר.
(ב) מקום שצו פיקוח אסר לייצוא טובין אלא אם הם נשגרים למקום פלוני או לאדם פלוני, וטובין שנשגרו כאמור נמסרו למקום אחר או לאדם אחר, הרי אם -
(1) לא עלה הנפח הרשום של כלי השיט שבו נשגרו הטובין על מאתיים וחמישים טונות, יחולט כלי השיט וינהגו בו כפי שיורה השר;
(2) עלה הנפח הרשום של כלי השיט שבו נשגרו הטובין על מאתיים וחמישים טונות, דינו של בעל הכלי - קנס חמשת אלפים לירות, וניתן לעכב את כלי השיט עד שיסולק הקנס או עד שתינתן ערובה לסילוקו.
8. סמכות לדרוש ראיות
(א) פקיד מכס רשאי לדרוש מכל אדם המחזיק בטובין מושטים או שבידו השליטה עליהם, ראיה מספקת להנחת דעתו של המנהל או של רשות מוסמכת, שהשטת הטובין אינה אסורה על פי צו פיקוח או על פי החוק החל על המסחר עם האויב; לא הובאה ראיה כאמור, יחולטו הטובין וינהגו בהם כפי שיורה השר.
(ב) דרש פקיד המכס ראיה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להוציא מרשותו את הטובין הנדונים בערובה מספקת להנחת דעתו, על מנת שהראיה הנדרשת תובא לפניו תוך זמן שיקבע; לא הובאה ראיה כאמור, רשאי המנהל או הרשות המוסמכת, לפי הענין, לחלט את הערובה ולשחרר את הטובין או לחלט את הטובין, ולנהוג במחולט כפי שיורה השר.
(ג) קביעתו של המנהל או של רשות מוסמכת, שלא הובאה ראיה מספקת להנחת דעתו, תהא ראיה על כך בכל הליך לפי סעיף זה כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
9. הודעת חילוט
(א) חולטו טובין או אמצעי הובלה על פי פקודה זו, ימציא המנהל או פקיד שהסמיך לכך הודעת חילוט לבעל הטובין או לבעל אמצעי ההובלה, או לסוכנו, או לאדם המחזיק בהם או שבידו השליטה עליהם, לרבות הקברניט של כלי שיט.
(ב) היה מענו של האדם שאליו מכוונת הודעת החילוט ידוע למנהל או לפקיד שהסמיך לכך, תישלח ההודעה במכתב רשום; לא היה מענו ידוע להם - תפורסם ההודעה ברשומות.
10. מתן תעודת מפדה והחזרה
(א) כדי להבטיח קיום הוראותיה של פקודה זו, או של צו פיקוח, או של חיקוק אחר בענין ייצוא וייבוא של טובין, או של דיני המסחר עם האויב -
(1) יהיה פקיד מכס רשאי בכל עת לסרב לתת תעודת מפדה לכלי שיט;
(2) כל כלי שיט שניתנה לו תעודת מפדה, יהיה פקיד מכס, קצין חיל הים, או כל אדם שהמנהל או רשות מוסמכת הסמיכו לכך רשאי, כל עוד כלי השיט הוא בתחומי נמל של ישראל, לדרוש שתעודת המפדה תוחזר לו.
(ב) דרישת החזר יכול שתיעשה בעל פה לקברניט של כלי השיט, או שתונח בשבילו בכלי השיט אצל המפקד או הממונה על כלי השיט או הנחזה כאחד מאלה, ואם אין קברניט - ניתן למסרה כאמור לבעל המנהל של כלי השיט אם הוא בישראל, ואם אין בעל מנהל בישראל - לסוכנו היושב בישראל, ואם איננו ידוע או אין למצאו אפשר להדביקה על תורן כלי השיט.
(ג) כשנדרש החזר תעודת המפדה, יפקע מיד תקפה של התעודה; לא קויימה הדרישה, דינו של הקברניט - קנס 1500 לירות.
(ד) סעיף זה יחול על כלי טיס כאילו היה כלי שיט, ולענין זה - במקום "כלי שיט" קרי "כלי טיס", במקום "נמל" קרי "נמל תעופה", ובמקום "קברניט" קרי "מפקד".
11. הוראות בדבר מקום יעדם של טובין
(א) העומד לייצא טובין ומוסר לפני היצוא או המשלוח הצהרה בדבר מקום יעדם ויש למנהל או לרשות מוסמכת יסוד להניח שההצהרה כוזבת בפרט חשוב, רשאי הוא לעכב את הטובין עד שתוכח אמיתות ההצהרה; לא הוכחה אמיתות ההצהרה - יחולטו הטובין וינהגו בהם כפי שיורה השר.
(ב) (1) כל טובין שהוצאו מתחום המדינה, חייבים היצואן או שוגרם של הטובין לשכנע את המנהל או את הרשות המוסמכת, אם נדרשו לכך, שהטובין לא הגיעו לאויב או לארץ אויב, או להוכיח שלא הסכימו שהטובין יגיעו לאויב או לארץ אויב ושלא סייעו לכך, וכי נקטו כל הצעדים הדרושים כדי להבטיח שמקום יעדם של הטובין יהא המקום שפורש במסמכים שהראו או שהגישו לפקיד המכס בקשר ליצוא הטובין.
(2) יצואן או שוגר שלא שיכנע או לא הוכיח כאמור בפסקה (1), יחוב בקנס פי שלושה משווי הטובין או חמש מאות לירות, כפי שידרוש המנהל או הרשות המוסמכת.
12. מועצות וועדות מייעצות
השר רשאי למנות מועצות וועדות מייעצות ככל שייראה לו כדי לסייעו בהפעלת הוראותיה של פקודה זו.
13. שמירת דינים
(א) פקודה זו באה להוסיף על הוראות פקודת המכס ולא לגרוע מהן, אולם כלי שיט או טובין שחולטו לפי פקודה זו לא יחולו עליהם הוראות פקודת המכס בענין זה אלא אם נקבע כך במפורש בפקודה זו ובמידה שנקבע כך.
(ב) פקודה זו לא תגרע מסמכות הנתונה לפי חיקוק לממשלה או לאחד מחבריה.
14. סמכות לכפר עבירות בכופר כסף
השר רשאי לכפר בכופר כסף על כל עבירה או פעולה שנעשו בהפרת פקודה זו, ובלבד שהכופר יהיה לא יותר מפי שלושה משווי הטובין או משווי אמצעי ההובלה שנעשתה בהם העבירה או הפעולה או לא יותר מחמש מאות לירות, הכל לפי הסכום הגדול.
15. אצילת סמכויות
השר רשאי לאצול כל סמכות מסמכויותיו לפי פקודה זו; הודעה על אצילת סמכויות כאמור תפורסם ברשומות.
_________________________________
1 דמ"י תשל"ט, 625.
ס"ח תשנ"ב, 163.; ס"ח 2410 תיקון 2 תשע"ד, עמ' 20;
2 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ט, 463) לפי סעיף 1 לפקודה, על מינוי רשות מוסמכת הממנה את הממונה (חומרי גלם וגימור) במינהל מוצרי צריכה לרשות מוסמכת.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ