אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> פקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), תשל"ב-1972

פקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), תשל"ב-1972

פקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), תשל"ב-1972 1
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ד, תשס"ד)
בפקודה זו -
"טלגרף אלחוטי" - שיטה של תקשורת באמצעות מכשירים לשידור או לקליטה של ידיעות או תקשורת אחרות על ידי אותות חשמל, שלא בעזרת תיל המחבר את נקודות השידור והקליטה;
"מקלט רדיו" - תחנת קליטה אלחוטית, בין קבועה ובין מיטלטלת;
"קים" - לרבות החזק במכשיר, אף אם אינו במצב תקין;
"תמסורת" - שידור או קליטה;
"כלי שיט" - לרבות גוף הצף על המים או נשען על קרקעית הים;
"אזרח ישראלי" - לרבות תאגיד הרשום בישראל או שהשליטה בו היא בידי אזרח ישראלי.
"תדרי רדיו" - תדרי גלים אלקטרומגנטיים בתחום שאינו עולה על 3,000 גיגה-הרץ, המשמשים לטלגרף אלחוטי;
"הקצאת תדרים" - אישור לשימוש בתדר רדיו, לרבות מקום השימוש בו ואיפיון ההספק המשודר;
"הועדת תדרים" - ייעוד תחום של תדרי רדיו לשימושים ולשירותים שונים;
"כוחות הבטחון" - כמשמעותם בסעיף 13 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982;
"מכשיר עזר לתעופה" - כהגדרתו בחוק הטיס (בטחון בתעופה אזרחית), התשל"ז-1977.
2. איתות ראות ואיתות שמע
(א) הוראות פקודה זו החלות על תחנות טלגרף אלחוטי יחולו גם על כל תחנה לאיתות ראות או לאיתות שמע המשמשת או שנועדה לשמש להתקשרות עם כלי שיט בלב ים או עם כלי טיס, אולם בכפוף להוראות סעיף 6 יחולו הוראות פקודה זו על תחנות כאמור שבכלי שיט או כלי טיס.
(ב) "תחנה לאיתות ראות או לאיתות שמע", לענין סעיף זה - לרבות כל מכשיר שתוכנן או שנבנה לשם איתות ראות או איתות שמע.
3. העברת אנרגיה
הוראות פקודה זו החלות על ההתקנה וההפעלה של מכשירים לטלגרף אלחוטי יחולו גם על ההתקנה וההפעלה של מכשירים לניצול גלים אלקטרומגנטים להעברת אנרגיה שלא בעזרת תיל המחבר את נקודות השידור והקליטה של האנרגיה.
4. סייג לתחולה (תיקון: תשס"ד)
הוראות פקודה זו לא יחולו על מכשיר המופעל בידי כוחות הביטיחון, או הנמצא בפיקוחם או על מכשיר אחר שציינה הממשלה בצו ואולם לענין הועדת תדרים והקצאתם יחולו הוראות סעיף 5ד(ב).
5. רשיון (תיקון מס' 5- תשע"א)
(א) לא יקים אדם ולא יקיים תחנת טלגרף אלחוטי, ולא יתקין ולא יפעיל ולא יקיים מכשיר טלגרף אלחוטי, בכל מקום בישראל או בכלי שיט או בכלי טיס הרשומים בישראל, אלא לפי רשיון מאת הממשלה.
(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), מי שעוסק בסחר בציוד קצה רט"ן, העומד בתנאים שקבע שר התקשורת, פטור מרישיון לפי סעיף קטן (א), ובלבד שהוא עומד בחובות רישום ודיווח שקבע שר התקשורת, ככל שקבע; לעניין זה
"סחר" קנייה, מכירה, תחזוקה, השכרה או השאלה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה;
"ציוד קצה רט"ן" ציוד קצה, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982 , שהוא ציוד רדיו טלפון נייד.
(ב) רשיון לפי סעיף זה יהיה בטופס שקבעה הממשלה ולתקופה שקבעה, והתנאים למתן הרשיון ולהמשך תקפו יירשמו בו או במצורף אליו.
(ג) מבקש רשיון שהוכיח להנחת דעתה של הממשלה כי המטרה היחידה להשגת הרשיון היא לאפשר לו לערוך ניסויים בטלגרף אלחוטי, יינתן לו רשיון למטרה זו בכפוף לתנאים ולהגבלות מיוחדים שתראה הממשלה לנכון.
5א. איסור שידורים מן הים (תיקון: תשמ"ב)
(א) לא יתקין אדם, לא יפעיל ולא יקיים בכלי שיט הרשום בישראל, בין שכלי השיט נמצא במימי החופין של ישראל ובין שנמצא מחוץ להם, תחנה לשידורי טלויזיה, ולא ישדר ממנה.
(ב) לא יתקין אזרח ישראלי או תושב ישראלי, לא יפעיל ולא יקיים בכלי שיט, בין שכלי השיט נמצא בימי החופין של ישראל ובין שנמצא מחוץ להם, תחנה לשידורי טלויזיה, ולא ישדר ממנה.
5ב. איסור מתן עזרה (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ו, תשס"ג, תש"ע)
(א) לא יעזור אדם למי שהוא יודע עליו שהוא מתקין, מפעיל או מקיים בכלי שיט תחנה לשידורי טלויזיה המיועדים בעיקר לציבור בישראל, בין שכלי השיט נמצא במימי החופין של ישראל ובין שנמצא מחוץ להם (להלן בסעיף זה - תחנה).
(ב) שידורים שיש בהם שימוש בשפה העברית, או הכוללים תשדירי פרסומות למוצרים או לשירותים המשווקים בישראל, חזקה שהם מיועדים בעיקר לציבור בישראל.
(ג) לענין סעיף זה, "עזרה" -
(1) השתתפות בשיעור על כלי השיט, לרבות קריאה, דיבור שלא מן הכתב, נגינה ומשחק, או השתתפות בהקלטה לשם שידור כאמור;
(2) הספקת שידורי טלויזיה שהוקלטו או צולמו מראש שלא על כלי השיט, לרבות הספקת תקליטים, סרטי ראינוע, סרטי הקלטה מגנטיים קוליים ואורקוליים;
(3) כתיבת יצירה על פי הזמנת התחנה או מטעמה;
(4) הספקת חדשות, ידיעות או תשדירי פרסומות לתחנה, או תשלום בעדם;
(5) ניהול לעסק שנועד לאפשר שידורים מהתחנה או לעזור לה;
(6) הספקת מצרכים לשם שימוש בכלי השיט;
(7) הסעת בני אדם אל כלי השיט והובלת טובין אליו או ממנו;
(8) מימון פעולות המתייחסות לתחנה או לצוותה;
(9) עזרה טכנית לתחנה או השיט או הפעלתם המכנית או תיקונם;
(10) תיווך בין התחנה, מפעילה או בעליה, לבין ספקי חדשות או ידיעות או אנשים העוסקים בפרסומת או המעוניינים בפרסומת.
(11) העסקת אדם בצוות התחנה או בצוות כלי השיט;
(12) ייצוג של מפעיל התחנה או בעליה או מחזיקה או תיווך בשמו לפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (11).
(ד) שדרה תחנה תשדיר פרסומת, יראו את מי שלמענו שודר התשדיר כאילו הוא סיפק את התשדיר לפרסום ושילם בעדו, אלא אם הוכיח היפוכו של דבר, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריות כל אדם אחר לשידור התשדיר.
(ה) לא יראו כעזרה לענין סעיף זה הגשת עזרה בעת שכלי השיט או בני אדם שבו נמצאים במצוקה.
(ו) העובר על הוראה מהוראות סעיף זה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 69,200 שקלים חדשים.
5ג. מניעת קליטה (תיקון: תשמ"ב)
שר התקשורת רשאי להורות על הפעלת אמצעים וציוד שיש בהם כדי למנוע או להגביל קליטה בישראל של שידורי טלויזיה המיועדים בעיקר לציבור בישראל והמשודרים מתחנת שידור שבכלי שיט הנמצא מחוץ למימי החופין של ישראל.
5ד. הועדת תדרים והקצאתם (תיקון: תשנ"ד)
(א) לא ישתמש אדם בתדר רדיו אלא בהתאם להועדת התדר ולפי הקצאה שקיבל מאת הגוף שהממשלה הסמיכה כאמור בסעיף קטן (ג), ובהתאם לדרכי ניצול התדר ואופן השימוש בו, כפי שנקבעו בתנאי ההקצאה.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על המדינה ומוסדותיה אך לא יחולו על כוחות הבטחון, והועדת התדרים והקצאתם לכוחות הבטחון ייעשו לפי הדין והוראות המינהל שהיו קיימים וחלו עליהם ביום ט"ז בתשרי התשנ"ד (1 באוקטובר 1993).
(ג) הועדת תדרים והקצאתם תיעשה בידי הגוף שהממשלה הסמיכה לענין זה; כל עוד לא החליטה הממשלה אחרת, יהיה הגוף מי שהממשלה הסמיכה לפני יום ט"ז בתשרי התשנ"ד (1 באוקטובר 1993).
6. סמכויות בשעת חירום
קבעה הממשלה כי השעה שעת חירום אשר בה מן הראוי שיהיה לממשלה הפיקוח על תמסורת ידיעות בטלגרף אלחוטי או על איתות ראות או איתות שמע או על ניצול גלים אלקטרומגנטיים להעברת אנרגיה, רשאי שר התקשורת לשים תיכף ידו על כל מכשיר שלאחת המטרות האמורות, ובמשך שעת החירום רשאי הוא להתקין, בנוסף לתקנות לפי סעיף 13, תקנות הנראות נחוצות לענין החזקה, מכירה, קניה, הקמה ושימוש בכל מכשיר או בחלק ממנו למטרה כאמור.
7. העדר רשיון (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ו, תשס"ג, תשס"ד, תש"ע)
(א) המקים או מקיים תחנת טלגרף אלחוטי בלי רשיון או שלא בהתאם לתנאיו, או מתקין, מפעיל או מקיים מכשיר לטלגרף אלחוטי בלי רשיון או שלא בהתאם לתנאיו, דינו - מאסר שנה או קנס 140,000 שקלים חדשים, ובשני המקרים רשאי בית המשפט גם לצוות על חילוט כל מכשיר לטלגרף אלחוטי שהותקן, שהופעל או שקויים בלי רשיון או שלא בהתאם לתנאיו.
(ב) המתקין, מפעיל או מקיים תחנה לשידורי טלויזיה בהפרת סעיף 5א, דינו - מאסר שנה או קנס 140,000 שקלים חדשים; נעברה העבירה בידי התאגיד, יאשם בעבירה גם כל מנהל של התאגיד, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירת פקודה זו.
(ג) האמור בסעיף קטן (א) בדבר חילוט מכשיר לטלגרף אלחוטי יחול גם על תחנת טלגרף אלחוטי לשידורי טלויזיה בהפרת סעיף 5א.
7א. הפעלת מכשיר לטלגרף אלחוטי בלא רישיון תוך סיכון טיס (תיקון: תשס"ד)
המפעיל מכשיר לטלגרף אלחוטי, בלא רישיון או שלא בהתאם לתנאיו, באחד מאלה, דינו - חמש שנים; עשה כן ברשלנות, דינו - מאסר שלוש שנים:
(1) בתחום תדרים המיועד לקשר עם כלי טיס או לפעולת מכשיר עזר לתעופה;
(2) בנסיבות אחרות שיש בהן כדי לגרום לשיבוש או להפרעה לקשר עם כלי טיס או לפעולת מכשיר עזר לתעופה.
8. הפרת תקנות (תיקון: תשנ"ד)
העובר על הוראות תקנות שהותקנו לפי סעיפים 6 או 13, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס, ובעבירה נמשכת, דינו - קנס לכל יום שבו נמשכת העבירה; ורשאי בית המשפט גם לצוות על חילוט כל מכשיר לטלגרף אלחוטי שהעבירה נעברה בו או לגביו.
9. פרסום אסור
המשדר בטלגרף אלחוטי ידיעה או תקשורת שפרסומן בדפוס או באסיפה פומבית הוא עבירה לפי חיקוק יהא חב בענשים שנקבעו בו לאותה עבירה.
10. עבירות שונות (תיקון: תשנ"ד)
(א) העושה אחד המעשים המנויים להלן, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס, ורשאי בית המשפט גם לצוות על חילוטו של כל רשיון שניתן לו לפי פקודה זו ושל כל מכשיר שבו נעברה העבירה:
(1) משדר או מנסה לשדר בטלגרף אלחוטי ידיעה או תקשורת מגונות, נתעבות או פוגעות, או החותרות תחת הסדר הציבורי או שיש בהן כדי להפריע לשלום הציבור;
(2) משדר או מנסה לשדר בטלגרף אלחוטי אות מצוקה כוזב או מטעה, או ידיעה כוזבת או מטעה בענין כלי שיט או כלי טיס שבמצוקה;
(3) מגלה שלא כשורה תכנה של ידיעה שנקלטה או שודרה או הוצעה לשידור בטלגרף אלחוטי.
(ב) מי שהפר הוראה מהוראות סעיף 5ד, דינו - קנס פי ששה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
11. (בוטל) (תיקון: תשס"ד)
12. חיפוש (תיקון: תשס"ד)
שוטר רשאי להיכנס למקום ולערוך בו חיפוש, בלא צו שופט, אם יש לו יסוד להניח, על סמך תלונה מטעם גוף פיקוח, שבאותו מקום מופעל, או הופעל זה מקרוב, מכשיר לטלגרף אלחוטי שיש בהפעלתו כדי לגרום לשיבוש או להפרעה בתחום תדרים המיועד לקשר עם כלי טיס או לפעולת מכשיר עזר לתעופה או כדי לסכן חיי אדם; לענין זה, "גוף פיקוח" - הגוף האחראי במשרד התקשורת על פיקוח אלחוטי.
13. תקנות (תיקון: תשנ"ד, תשס"ד)
שר התקשורת רשאי להתקין תקנות -
(1) הקובעות את הטופס והדרך להגשת בקשות לפי פקודה זו, את התנאים שלפיהם יינתנו רשיונות ואת האגרות שישתלמו בעד מתן רשיונות וחידושם; תקנות לפי פסקה זו יחולו, על אף האמור בכל דין והוראת מינהל, על המדינה, וכן על הרשות הפועלת על פי דין ועל כל גוף בעל זכויות על פי דין, והן לא יחולו על כוחות הביטחון.
(1א) הקובעות את האגרות בעד הועדת תדרים והקצאתם; תקנות לפי פסקה זו יחולו, על אף האמור בכל דין והוראת מינהל, על המדינה, וכן על רשות הפועלת על פי דין ועל כל גוף בעל זכויות על פי דין, והן לא יחולו על כוחות הבטחון.
(2) המחייבות אלחוטאים ואנשים אחרים העוסקים בהפעלת טלגרף אלחוטי להשיג תעודות והקובעות הוראות בדבר דרכי נתינתן וחידושן והתנאים לכך, לרבות בחינות ובדיקות שעליהם לעמוד בהן;
(3) בדבר הפעלת מכשירי טלגרף אלחוטי המותקנים בכלי שיט שאינם רשומים בישראל והם נמצאים במימי חופין של ישראל, או המותקנים בכלי טיס שאינם רשומים בישראל והם נמצאים על אדמת ישראל או מעליה או במימי החופין של ישראל או מעליהם;
(4) הנותנות תוקף להוראותיה של אמנה בין-לאומית שמדינת ישראל צד לה ולכל תקנה שנעשתה לפיה, במידה שהן נוגעות לטלגרף אלחוטי.
14. החלת פקודת המסים (גביה) (תיקון: תשס"ה)
על אגרות לפי פקודה זו תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה; לענין זה, "אגרה" - אגרה לפי פקודה זו, שנשלחה לגביה הודעה בכתב לחייב וניתנה לו אפשרות לטעון כנגדה.
_________________________________
1 דמ"י תשל"ב, 506;
ס"ח תשמ"ב, 2; תשנ"ד, 47; תשס"ד, 498; תשס"ה, 396.
ק"ת תשל"ט, 930; תשמ"ו, 298; תשמ"ז, 359; תשמ"ט, 1235; תשנ"ג, 487; תשנ"ו, 995; תשס"ג, 123; תש"ע, 948; תיקון מס' 5, תשע"א, 143.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ