אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות, 1947

פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות, 1947

פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות, 1947 1
פקודה הבאה להתקין מתן חסינויות וזכויות-יתר מסויימות לאומות המאוחדות ותכליות הקשורות לכך
1. שם קצר
הפקודה הזאת תיקרא פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות, 1947.
2. כוחו של שר החוץ להעניק חסינויות וזכויות-יתר וכשרים מסויימים לאומות המאוחדות
שר החוץ רשאי, בצו -
(א) להתקין כי יהיו לאומות המאוחדות, כדי אותה מידה שתפורט בצו החסינויות וזכויות-היתר הרשומות בחלק א' של התוספת לפקודה הזאת, וכן יהיו להן הכשרים המשפטיים של גוף מאוגד;
(ב) להעניק לפקידי האומות המאוחדות, כדי אותו מספר כפי שיפורט בצו, ושהם פקידים בעלי אותן משרות גבוהות באומות המאוחדות כפי שיפורט בצו, ולאותם בני אדם המועסקים בשליחויות מטעם האומות המאוחדות, כפי שיפורט כן, ולכל אדם שהוא נציגה של ממשלה חברה לאסיפה הכללית או לכל מועצה או ארגון אחר של האומות המאוחדות, כדי אותה מידה, כפי שיפורט כן, את החסינויות וזכויות-היתר הרשומות בחלק ב' של התוספת לפקודה הזאת;
(ג) להעניק לאותם סוגים אחרים של פקידים ומשרתים של האומות המאוחדות, כפי שיפורט בצו, כדי אותה מידה שתפורט כן, את החסינויות וזכויות-היתר הרשומות בחלק ג' של התוספת לפקודה הזאת, ולחלק ד' של התוספת לפקודה הזאת תהיה נפקות, כדי להושיט לחברי-העובדים של נציגי הממשלות שהן חברות של, ולמשפחות הפקידים של, האומות המאוחדות, כל החסינויות וזכויות-יתר שהוענקו לנציגים או לפקידים לפי פיסקה (ב) של הסעיף הזה, פרט לאותה מידה שבה תוצא מן הכלל פעולתו של חלק ד' האמור, בצו, המעניק את החסינויות וזכויות-היתר.
3. כוחו של שר החוץ להעניק חסינויות וזכויות-יתר לכשרים לבית המשפט הבין-לאומי
שר החוץ רשאי להעניק, בצו, לשופטים ולרשמים של בית-המשפט הבינלאומי שהוקם לפי מגילת האומות המאוחדות, ולמתדיינים באותו בית-משפט ומורשיהם, יועציהם המשפטיים ועורכי-הדין שלהם, אותן חסינויות, זכויות-יתר והקלות, שתהיינה דרושות כדי לתת נפקות לכל החלטה של האסיפה הכללית של האומות המאוחדות או לכל אמנה שאותה אישרה.
4. יש לפרסם רשימות-בני האדם בעלי זכויות יתר
(1) מקום שהוענקו חסינויות וזכויות-יתר לבני-אדם כל-שהם, בצו שניתן לפי סעיף 2 או סעיף 3 של הפקודה הזאת, המזכיר הראשי:
(א) יערוך רשימה של בני-האדם הזכאים בחסינויות וזכויות-יתר שהוענקו לפי פיסקה (ב) של סעיף 2, ויהיה רשאי לערוך רשימה של בני-האדם הזכאים בחסינויות וזכויות יתר שהוענקו לפי פיסקה (ג) של סעיף 2 או לפי סעיף 3;
(ב) יגרום לכך כי כל רשימה שנערכה לפי הסעיף-הקטן הזה תפורסם ברשומות;
(ג) כל אימת שאדם כל-שהוא חדל מהיות זכאי בחסינויות ובזכויות-יתר שאליהם מתייחסת כל רשימה כזאת, או שמתחיל אדם להיות זכאי בהן, יתקן את הרשימה ויגרום לכך כי הודעה על התיקון או, אם הוא חושב לראוי, רשימה מתוקנת, תפורסם כאמור לעיל.
(2) כל רשימה או הודעה שפורסמה לפי סעיף-קטן (1) של הסעיף הזה תציין את התאריך שממנו ואילך תהיה או היתה נפקות לרשימה או לתיקון; והעובדה שאדם כל שהוא כלול או הוכלל או שאינו כלול או שלא הוכלל בזמן כל-שהוא בין בני-האדם הזכאים בחסינויות ובזכויות-היתר הנדונות, אפשר להוכיחה הוכחה חותכת, אם נתפרסמה כן רשימה של בני-האדם ההם, ע"י הראיית רשומות הכוללות את הרשימה או, הכל לפי הענין, את הרשימה האחרונה שהיתה לה נפקות לפני התאריך ההוא, יחד עם רשומות (אם ישנן כאלה) הכוללות את הודעות התיקונים שלהם היתה נפקות לפני הזמן ההוא, ומתוך שיוראה כי שמו של האדם ההוא הנהו, או היה בזמן ההוא, כלול ברשימה, או שאינו, או שלא היה בזמן ההוא, כלול בה.
5. נוהג הדדי
שום דבר בהוראות הקודמות של הפקודה הזאת לא יפורש כאילו הוא שולל מאת שר החוץ את הזכות למאן מלהעניק חסינויות או זכויות-יתר לנתיניה או לנציגיה של כל מעצמה, או לקחתן חזרה מהם, משום שהמעצמה חדלה מלהעניק חסינויות או זכויות-יתר מתאימות לאזרחים או לנציגים ישראליים.
ה ת ו ס פ ת
חלק א'
חסינויות וזכויות-יתר של האומות המאוחדות
1. חסינות בפני תביעה לדין ופעולה משפטית.
2. אי-חילול של ארכיונים רשמיים ומקומות תפושים כמשרדים בדומה לזה המוענק בישראל בגין ארכיונים ומקומות רשמיים של שגריר מעצמה ריבונית נכריה שהגיש את תעודותיו לממשלה.
3. פיטור או הנחה מאותם מסים וארנונות, למעט מסי-מכס על יבוא-סחורות, כפי שיפורשו בצו שניתן עפ"י סעיף 2(א) מהפקודה, והם אותם מסים וארנונות אשר, לדעת שר החוץ, מתאימים ביותר, במידה שמתירות זאת המסיבות, למסים ולארנונות שמהם ניתנים פיטור או הנחה בישראל למעצמה ריבונית נכריה.
4. פיטור ממכסים על יבוא סחורות שייבאון במישרין האומות המאוחדות לשם שימוש רשמי בידיהן בישראל, או לשם יצוא, או על יבוא כל פרסומים של האומות המאוחדות שייבאום במישרין, ואותם פיטורים יהיו כפופים למילוי אחר אותם תנאים שמנהל המכס והבלו יקבעם לשם הגנה על הכנסות הממשלה.
5. פיטור מאיסורים וצמצומים על יבוא או יצוא במקרה של סחורות שיובאו או יוצאו במישרין בידי האומות המאוחדות לשם שימוש רשמי בידיהן, ובמקרה של פרסומים של האומות המאוחדות - שיוצאו או יוצאו במישרין בידיהן.
6. הזכות ליהנות, לשם חליפת הודעות מברקיות הנשלחות על ידיהן ושאינן כוללות אלא חומר המיועד לפרסום בעתונות או לשידור, לרבות הודעות הנשלחות למקומות שמחוץ לישראל או מהם, מכל שיעורים מופחתים החלים על שירות מתאים לזה במקרי מבקרי עתונות.
חלק ב'
חסינויות וזכויות-יתר של פקידים גבוהים של האומות המאוחדות, בני-אדם בשליחויות ונציגי-ממשלות
1. חסינות מפני תביעה לדין ופעולה משפטית הדומה לזו, כפי שמוענקת בישראל לשגריר מעצמה ריבונית נכריה שהגיש את תעודותיו לממשלה.
2. אי-חילול של מקום-מושב בדומה לזה המוענק בישראל לשגריר כזה.
3. פיטור או הנחה מאותם מסים כפי שיפורטו בצו הניתן עפ"י סעיף 2(ב) מהפקודה, והם אותם מסים אשר, לדעת שר החוץ, מתאימים ביותר, במידה שמתירות זאת המסיבות, למסים שמהם ניתנים פיטור או הנחה בישראל לשגריר כזה.
חלק ג'
חסינויות וזכויות-יתר של פקידים ומשרתים אחרים
1. חסינות מפני תביעה לדין ופעולה משפטית בגין דברים שנעשו או לא-נעשו אגב מילוי תפקידים רשמיים.
2. פיטור ממס-הכנסה בגין דמי-השתכרות שקבלו פקיד או משרת של האומות המאוחדות.
חלק ד'
חסינויות וזכויות-יתר של חבר-עובדי נציג ושל משפחת פקיד גבוה
1. מקום שאדם כל-שהוא זכאי באותן חסינויות וזכויות-יתר כל-שהן, שנזכרו בחלק ב' של התוספת, כנציגיה של ממשלה חברה, יהיה גם חבר-העובדים הרשמי שלו המלווה אותו כנציג כזה זכאי בחסינויות וזכויות-היתר ההן, כדי אותה מידה שבה זכאים בישראל בני-לוויתו של שגריר של מעצמה ריבונית שהגיש את תעודותיו לממשלה, בחסינויות וזכויות-היתר המוענקות לשגריר:
בתנאי שמקום שכל אדם כזה זכאי בכל פיטורים או הנחה ממסים, כנזכר בפיסקה 3 של חלק ב' האמור, יהיה חבר-העובדים הרשמי שלו, המלווה אותו כנציגה של ממשלה חברה, זכאי בפיטורים או בהנחה ההם רק כדי אותה מידה שתהיה עשוייה להינקב בצו, המעניק פיטורים או הנחה לנציג, והיא המידה אשר בה, לדעת שר החוץ, זכאים בישראל בני לוויתו של שליח מעצמה ריבונית נכריה שהגיש את תעודותיו לממשלה, בפיטורים או בהנחה ממסים הניתנים לשגריר.
2. מקום שאדם-כל-שהוא זכאי באותן חסינויות וזכויות-יתר כל-שהן שנזכרו בחלק ב' של התוספת הזאת, כפקיד האומות המאוחדות, יהיו גם האשה או הבעל של אותו אדם וילדיו הצעירים מבני עשרים ואחת זכאים בחסינויות וזכויות-יתר ההן, כדי אותה מידה, שבה זכאים בישראל האשה או הבעל וילדיו של שגריר מעצמה ריבונית נכריה שהגיש את תעודותיו לממשלה, בחסינויות וזכויות-היתר המוענקות לשגריר:
בתנאי שמקום שכל אדם כזה זכאי בכל פיטור או הנחה ממסים, כנזכר בפיסקה 3 של חלק ב' האמור, יהיו האשה או הבעל של האדם ההוא וילדיו הצעירים מבני עשרים ואחת זכאים בפיטורים ובהנחה ההם רק כדי אותה מידה שתהיה עשוייה להינקב בצו, המעניק פיטורים או הנחה לאותו אדם, שהיא המידה אשר בה, לדעת שר החוץ, זכאים בישראל האשה או הבעל וילדיו של שגריר מעצמה ריבונית נכריה שהגיש את תעודותיו לממשלה, בפיטור או בהנחה ממסים הניתנים לשגריר.
______________________________
1 ע"ר 1947, תוס' 1, (ע) 135, (א) 164.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ