אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי חברות ושותפויות

סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי חברות ושותפויות

סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי חברות ושותפויות 1
ניתנת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 12(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ובאישור שר האוצר, קבעה רשות ניירות ערך (להלן - הרשות) סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי חברות ושותפויות, כלהלן:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשס"ז)
בסדרים אלה:
"טופס" - טופס דיווח כהגדרתו בתקנות דיווח אלקטרוני;
"כללי דיווח אלקטרוני" - כללי רישום, חתימה ודיווח והפצה במגנא שפרסמה הרשות לפי סעיף 44ה לחוק;
"מגנא" (מערכת גילוי נאות אלקטרונית) - מערכת המחשב של הרשות המשמשת לקליטת דיווחי הגורמים המדווחים והפצתם;
"נוהלי הבדיקה" - נוהלי בדיקה של טיוטות תשקיפים של חברות ושותפויות, שפרסמה הרשות לפי סעיף 20א לחוק;
"פורמט PDF טקסטואלי" - כמשמעותו בתקנה 12(א) לתקנות דיווח אלקטרוני;
"תקנות דיווח אלקטרוני" - תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003;
"תקנות פרטי תשקיף" - תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), התשכ"ט-1969;
"תקנות תקופה להגשת הזמנות" - תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף), התשס"ו-2005.
פרק ב': הגשת מסמכים (תיקון: תשס"ז)
2. בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף
(א) בקשה להתיר פרסומו של תשקיף (להלן - הבקשה) תיחתם על ידי המציע ותוגש לרשות לפי טופס "בקשה להתיר פרסומו של תשקיף" (ת001-).
(ב) לבקשה יצורפו מסמכים אלה:
(1) טיוטה ראשונה של התשקיף - בהתאם לקבוע בסעיף 5;
(2) עותק ממסמכי ההתאגדות של המנפיק; בבקשה להתיר פרסום תשקיף שבו מוצעות יחידות השתתפות בשותפות מוגבלת - עותק ממסמכי ההתאגדות ומתעודת הרישום של השותף הכללי והשותף המוגבל; למסמכים האמורים יצורף אישור חתום ביד עורך דין בדבר היותם מעודכנים לתאריך הבקשה; מבקש שהגיש לרשות בדיווח אלקטרוני את המסמכים האמורים בהזדמנות קודמת, ולא חל בהם כל שינוי מאז, די שיצורף אישור חתום ביד עורך דין על כך שלא חל במסמכים האמורים שינוי מאז שהוגשו לרשות לאחרונה, ויציין את המועד שבו הוגשו;
(3) פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון של המנפיק שבה אושרה טיוטת התשקיף המצורפת לבקשה, או אישור חתום בידי עורך דין, שלפיו אושרה טיוטת התשקיף המצורפת בידי דירקטוריון המנפיק;
(4) אישור לפי סעיף 39 לחוק או העתק הבקשה לאישור כאמור, אם לא חל על ההצעה אישור כללי שניתן לפי הסעיף האמור;
(5) מוצעות תעודות התחייבות - אישור חתום בידי הנאמן על הסכמתו העקרונית לשמש נאמן לתעודות ההתחייבות המוצעות, וכי התיאור בתשקיף של הביטחונות למחזיקי תעודות ההתחייבות מקובל עליו;
(6) מוצעות יחידות השתתפות בשותפות מוגבלת - אישור חתום בידי המפקח, כמשמעותו בתקנון הבורסה שהותקן לפי סעיף 46 לחוק, על הסכמתו העקרונית לשמש מפקח, ואישור חתום בידי הנאמן על הסכמתו העקרונית לשמש נאמן, וכן הסכם הנאמנות והסכם השותפות המוגבלת או טיוטה שלהם;
(7) התקשר המציע עם חתמים להצעה - אישור חתום בידי החתמים על הסכמתם העקרונית לשמש חתמים, יובא אישור חתום בידי מנהלי קונסורציום החתמים בלבד;
(8) מייצג עורך דין את המציע בפני הרשות - ייפוי הכוח שניתן לעורך הדין לענין זה;
(9) היה המנפיק חברה המציעה לראשונה ניירות ערך לציבור, יצורפו לבקשה הדוחות הכספיים של המנפיק לשלוש השנים שנסתיימו סמוך לפני הגשת הבקשה;
(10) נחתם התשקיף או מסמך אחר כלשהו המוגש לרשות על פי הודעה זו ביד מיופה כוח, יצורף ייפוי הכוח.
(ג) בבקשה יצוין כי היא והמסמכים המצורפים לה כוללים וממצים כל פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, וכל ענין או נושא שהמציע מבקש לדון בו עם הרשות.
(ד) בבקשה יצוין מספר האסמכתה של השובר המעיד על תשלום האגרה לפי תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, והסכום ששולם.
(ה) כתאריך קבלת הבקשה יראו את המועד שבו הוגשו לרשות כל המסמכים שיש לצרפם לבקשה לפי סדרים אלה, כפי שיצוין באישור שתישלח הרשות למציע.
2א. טיוטת תשקיף לציבור (תיקון: תשס"ז)
טיוטת תשקיף אשר על פיה יוצעו ניירות ערך לציבור תיחתם לפי סעיף 22 לחוק ותוגש לפי טופס הגשת טיוטת תשקיף לציבור (ת-026) (להלן - הטיוטה לציבור).
3י. ביטול בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף
(א) לא הגיש המציע טיוטת בתשקיף בתוך שלושה חודשים מהיום שנתקבלו לאחרונה הערות הרשות לטיוטת תשקיף, או מהיום שבו קיבל הודעה מהרשות כי יינקט בנוגע לבקשה הנוהל לבדיקה מקוצרת, או מהיום שבו הודיע כי אינו מבקש את הערות הרשות לטיוטה שהגיש, לפי המאוחר שבהם, יראו את הבקשה כמבוטלת.
(ב) בקשה לביטול הבקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף, תוגש לפי טופס "ביטול בקשה להתיר פרסומו של תשקיף" (ת-011).
4. בקשות פטור
(א) בקשה לפטור לפי סעיף 19 לחוק מהכללת פרט בתשקיף, תוגש לרשות לפי טופס "בקשת פטור מגילוי פרט בתשקיף" (ת-005), בציון המידע שלגביו מבוקש הפטור, העילה והנימוקים לבקשת הפטור, ואישור הגורם המתאים לענין זה; בקשה כאמור תוגש לרשות במסירה ביד או במשלוח בדואר למשרדי הרשות בירושלים.
(ב) בקשה לפטור מגילוי פרט בתשקיף לגבי דירקטור לפי סעיף 45(ג) לחוק תוגש לרשות לפי טופס "בקשת פטור מגילוי פרטים בתשקיף לגבי דירקטור" (ת010-), ויצוין בה הפרט שלגביו מבוקש הפטור והנימוקים לבקשת הפטור.
(ג) בקשה לפטור מגילוי פרטים על תאגיד ערב לפי תקנה 44ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף תוגש לפי טופס "בקשת פטור מגילוי פרטים על תאגיד ערב" (ת013-), ויצוינו בה הפרט שלגביו מבוקש הפטור והנימוקים לבקשת הפטור.
(ד) בקשה לפטור מהוראות תקנה 51 לתקנות פרטי תשקיף תוגש לרשות לפי טופס "בקשת פטור מתיאור על פי תקנה 51 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), התשכ"ט-1969 (ת-014), ויצוין בה הפרט שלגביו מבוקש הפטור והנימוקים לבקשה הפטור.
(ה) בקשה לפטור שלא נזכרת בסעיפים קטנים (א) עד (ד) תוגש לפי טופס דיווח מתאים, ויצוין בה הפרט שלגביו מבוקש הפטור והנימוקים לבקשת הפטור.
5. טיוטה ראשונה של תשקיף
(א) הטיוטה הראשונה של התשקיף והמסמכים הכלולים בה ייחתמו בהתאם להוראות תקנה 2 לתקנות דיווח אלקטרוני, ויוגשו בפורמט PDF טקסטואלי.
(ב) פורסם תשקיף של המנפיק בתוך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, יצרף המציע לבקשה מכתב נלווה שבו יציין את מספרי העמודים שבהם חל שינוי בהשוואה לתשקיף הקודם שפורסם, ויסמן בטיוטה הראשונה של התשקיף בבירור, בהתאם להוראת סעיף 6(ג), כל תוספת, השמטה או שינוי בהשוואה לתשקיף הקודם שפורסם.
(ג) נחתמה הטיוטה הראשונה ביד חתם, יצרף המציע אישור של החתם בדבר אחד מאלה:
(1) קיום האמור בסעיף 2(ב)(2)(א) לנוהלי הבדיקה, שבו יפורטו תשקיפים כאמור באותו סעיף;
(2) קיומן של העובדות הנוגעות לאמור בסעיף 2(ב)(2)(ב) לנוהלי הבדיקה;
(3) קיומן של העובדות הנוגעות לאמור בסעיף 3(ב)(2) רישה לנוהלי הבדיקה, תוך הפניית תשומת הלב לענינים כאמור באותו סעיף;
(4) קיומן של העובדות הנוגעות לאמור בסעיף 3(ב)(2) סיפה לנוהלי הבדיקה, תוך הפניית תשומת לב לענינים המיוחדים שבשלהם עשויה להידרש בחינה של הרשות.
6. טיוטות נוספות
(א) טיוטה נוספת של תשקיף תוגש כקובץ בפורמט PDF טקסטואלי לפי טופס "הגשת טיוטת תשקיף" (ת-004); בראש כל אחד מעמודי הטקסט יסומן מספרה הסידורי של הטיוטה.
(ב) כללה הטיוטה שינויים, תוספות או השמטות לעומת הטיוטה שקדמה לה, יגיש המציע טיוטה מסומנת כאמור בסעיף קטן (ג) וטיוטה נוספת בלא סימונים; לטיוטה המסומנת יצורף אישור חתום ביד עורך דין, המאשר כי סומנו כל התוספות, ההשמטות והשינויים כנדרש על פי הודעה זו ועל פי נוהלי הבדיקה בנוגע לטיוטה הקודמת.
(ג) שינויים, תוספות או השמטות בטקסט יסומנו כמפורט להלן:
(1) טקסט חדש שהוסף, יסומן בצבע כחול ויודגש באמצעות קו תחתון;
(2) טקסט שנמחק יסומן בצבע אדום עם קו חוצה;
(3) הועברה פסקה למקום אחר בטיוטה, יצוין הדבר בהערה בסוגריים במקום שממנו הועברה ובמקום שאליו הועברה; נעשו שינויים בתוכן הפסקה שהועברה - יסומנו השינויים כאמור בפסקאות (1) ו-(2).
(ד) כללה טיוטת תשקיף דוחות כספיים אחרים או נוספים על אלה שנכללו בטיוטה קודמת, יחול עליה האמור בסעיף 5(א).
6א. טיוטה לציבור (תיקון: תשס"ז)
(א) טיוטה לציבור -
(1) תיחתם בהתאם להוראות תקנה 2 לתקנות דיווח אלקטרוני, ותוגש בפורמט PDF טקסטואלי;
(2) תוגש בטופס "הגשת טיוטת תשקיף לציבור" (ת026-); בטיוטה הראשונה לציבור יוגש אישור על העדר שינויים ביחס לטיוטה המוגשת באותו מועד לפי טופס "בקשה להתיר פרסומו של תשקיף" (ת001-) או טופס הגשת טיוטת תשקיף" (ת004-), לפי הענין, תוך ציון המספרים הסידוריים של הטפסים האמורים; בטיוטות נוספות לציבור, לא יוגש טופס "הגשת טיוטת תשקיף" (ת004-).
(ב) כללה הטיוטה שינויים, תוספות או השמטות לעומת הטיוטה שקדמה לה, יסומנו השינויים, התוספות או ההשמטות בטקסט לפי סעיף 6(ג).
7. מבנה התשקיף
מבני תשקיף וטיוטת תשקיף יהיו בהתאם לתקנות פרטי תשקיף וכללים אלה:
(1) עמודי הטקסט ימוספרו החל בעמוד הראשון, ויהיו בגודל A4 (רוחב - 21 ס"מ, גובה - 29.7 ס"מ);
(2) טקסט בעברית, למעט הערות שוליים וכותרות, ייכתב בגופן בגודל 12;
(3) טקסט באותיות לטיניות, למעט הערות שוליים וכותרות, ייכתב בגופן בגודל 11;
(4) נכללה בטקסט הגדרה של מונחים - תיכתב ההגדרה בגופן מודגש (Bold);
(5) המרווח בין שורות הטקסט יהיה של שורה וחצי;
(6) יש להותיר שוליים עליונים ותחתונים של 2.54 ס"מ לפחות, ושוליים צדדיים של 3.17 ס"מ לפחות.
פרק ג': נוהלי טיפול בבקשה למתן היתר
8. נוהל בדיקת התשקיף
(א) הרשות תטפל בבקשות לפי סדר קבלתן, בכפוף לאמור בסעיף 18(ג).
(ב) החליטה הרשות כי יינקט בנוגע לבקשה הנוהל לבדיקה חלקית או הנוהל לבדיקה מקוצרת לפי נוהלי הבדיקה, תודיע למציע מהו הנוהל שיינקט; לא נמסרה למציע הודעה כאמור, יינקט בנוגע לבקשה הנוהל לבדיקה מלאה.
(ג) כל עוד לא ניתן היתר לפרסום התשקיף, רשאית הרשות להחליף את נוהל הבדיקה שיינקט בנוגע לבקשה כפי שתראה לנכון.
9. נוהל לבדיקה מלאה
ננקט בנוגע לבקשה הנוהל לבדיקה מלאה, יחולו הוראות אלה:
(1) הרשות תודיע למציע את הערותיה לטיוטה, ואם יש צורך תקיים עמו ועם נציגיו דיונים;
(2) לאחר קבלת הערות הרשות על טיוטה, יגיש המציע לרשות טיוטה או טיוטות נוספות בהתאם לאמור בסעיף 6;
(3) דרשה הרשות הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בטיוטת תשקיף לפי סעיף 18(ג) לחוק, יימסרו הפרטים לפי טופס "הסבר, פירוט ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים בטיוטת תשקיף" (ת007-).
10. נוהל לבדיקה חלקית
הודיעה הרשות כי יינקט בנוגע לבקשה הנוהל לבדיקה חלקית, יחולו הוראות סעיף 9, בשינויים המחויבים, בנוגע לענין או ענינים מסוימים בטיוטת התשקיף שבחנה הרשות, ואשר בנוגע אליה מסרה למציע הערות.
11. נוהל לבדיקה מקוצרת
הודיעה הרשות כי יינקט בנוגע לבקשה הנוהל לבדיקה מקוצרת, יחולו הוראות אלה:
(1) המציע יגיש לרשות, לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לפני המועד שבו הוא מבקש לקבל את ההיתר, טיוטה נוספת של התשקיף מסומנת כאמור בסעיף 6(ג) לעומת הטיוטה שקדמה לה;
(2) החליטה הרשות להחליף את נוהל הבדיקה המקוצרת בבדיקה חלקית או מלאה, תודיע על כך למציע ויחולו הוראות סעיף 9 או סעיפים 9 ו-10, לפי הענין, ובשינויים המחויבים.
12. הודעה לרשות
היה המציע חייב בהגשת הודעה לרשות על אירוע לפי תקנות ניירות ערך (מסירת הודעה לרשות), התשמ"ד-1984, תוגש ההודעה לפי טופס "הודעה לרשות בעת טיפול בטיוטת תשקיף / בעת שתשקיף פתוח להזמנות" (ת008-).
13. תיאום מועד לקבלת היתר
המציע יתאם מראש עם הרשות או עם עובד שהיא הסמיכה לכך מועד שבו יוכל להגיע למשרדי הרשות לקבל היתר לפרסום התשקיף, בכפוף לכך שמולאו כל דרישות הרשות ביחס לתשקיף.
14. נוסח סופי של תשקיף (תיקון: תשס"ז)
(א) טיוטה אחרונה של התשקיף, לפני הנוסח הסופי כאמור בסעיף קטן (ב), תוגש לרשות לא יאוחר משני ימי עסקים לפני המועד שתואם עם הרשות כמועד לקבלת היתר אלא אם כן התירו הרשות או עובד שהיא הסמיכה לכך, הגשתה במועד מאוחר יותר.
(ב) הנוסח הסופי של התשקיף המיועד לקבלת ההיתר וכל חוות דעת או אישור אחר הכלולים בו (להלן כל אלה - הנוסח הסופי) ייחתם בהתאם להוראות תקנה 2 לתקנות דיווח אלקטרוני, ויוגש לרשות לפי טופס "נוסח סופי של תשקיף המיועד לפרסום" (ת009-), ובהתאם לאמור בסעיף 6(ב) עד (ד).
(ג) לנוסח הסופי יצורפו מסמכים אלה:
(1) פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שבה אושר הנוסח הסופי, אלא אם כן חתמו על הנוסח הסופי כל חברי הדירקטוריון, או אישור עורך דין כי הנוסח הסופי אושר בידי הדירקטוריון של המנפיק;
(2) אישור לפי סעיף 39 לחוק, אם לא חל על ההצעה אישור כללי שניתן לפי הסעיף האמור;
(3) אמורים ניירות הערך המוצעים או ניירות ערך שינבעו מהמרתם או מימושם, להירשם למסחר בבורסה - אישור עקרוני של הבורסה לרישום ניירות הערך האמורים למסחר בה או בהודעה המשלימה, לפי הענין;
(4) מוצעות תעודות התחייבות - שטר נאמנות מבויל או התחייבות לביול כתבי ההתחייבות המוצעים;
(5) מובטחת ההצעה בחיתום - הסכמי חיתום; הודיע המציע במסגרת התשקיף כי הוא עשוי לפרסם הודעה משלימה בדבר שינוי תנאי ניירות הערך המוצעים, ולא הובטחה ההצעה בחיתום במועד הגשת הנוסח הסופי של התשקיף, יפעל המציע לפי סעיף 17א;
(6) אישור מטעם המציע על מספר העותקים של התשקיף שיודפסו ודרכי הפצתם, אם קיימת דרישה של הבורסה להפצה כאמור;
(7) התחייבויות להימנעות מעשיית הסדרים שאינם מפורטים בתשקיף;
(8) כל מסמך אחר אשר המציע הצהיר בתשקיף כי נמסר לרשות;
(9) מוצעות יחידות השתתפות בשותפות מוגבלת - הסכם השותפות המוגבלת ותעודת הרישום של השותפות המוגבלת, אם לא הומצאו קודם לכן, הסכם הנאמנות מבויל ואישור לפי תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988.
(10) ביקש המציע לקבוע את התקופה להגשת הזמנות בהתאם לתקנה 2א לתקנות תקופה להגשת הזמנות - הצהרת החברה כי בתשקיף שינויים זניחים בלבד לעומת הטיוטה האחרונה שפורסמה או שינויים שניתן לכלול אותם בהודעה משלימה.
(ד) נכללו או נזכרו בתשקיף חוות דעת, דוח או אישור אחר אשר אין חובה לכללם בתשקיף כשהם חתומים - יוגש לרשות, לא יאוחר ממועד הגשת הנוסח הסופי, עותק של כל אחד מהם והסכמה להכללה או אזכור שלהם בתשקיף, כשהם חתומים.
15. קבלת ההיתר
(א) ביום המיועד לקבלת ההיתר יגיעו למשרדי הרשות בירושלים נציגים של המציע, המוסמכים לדון עם הרשות בתוכן התשקיף, ואליהם יתלווה מורשה חתימה אלקטרונית של המציע, שהוסמך כדין לחתום על התשקיף בידי כל מי שחתימתו נדרשת על התשקיף ועל כל מסמך הכלול בו, כשברשותם מחשב נישא העומד בדרישות חומרה ותוכנה שנקבעו בכללי דיווח אלקטרוני (להלן - המחשב הנישא).
(ב) נמסרו למציע הערות של הרשות, יגיש המציע לרשות נוסח סופי מתוקן בהתאם להערות הרשות על גבי טופס "נוסח סופי של תשקיף המיועד לפרסום" (ת009-); הנוסח הסופי יוגש לרשות בדיווח אלקטרוני באמצעות המחשב הנישא שיחובר לאינטרנט משקע טלפון במשרדי הרשות; במקרים מיוחדים ובאישור עובד שהסמיכה לכך הרשות, יוכל הדיווח האלקטרוני להתבצע באמצעות מחשב המצוי במשרדי הרשות.
(ג) ניתן היתר הרשות לפרסום התשקיף, יימסרו למציע שני עותקים ממנו.
16. פרסום תשקיף
(א) ביום המסחר הראשון שלאחר קבלת ההיתר, ולא יאוחר ממועד הפצת התשקיף לראשונה לציבור בכל דרך שהיא, יגיש המציע לרשות עותק של התשקיף שקיבל את היתר הרשות על ידי צירופו כקובץ בפורמט PDF טקסטואלי לטופס "פרסום תשקיף" (ת012-).
(ב) לא יאוחר מארבעים ושמונה שעות לאחר קבלת ההיתר יגיש המציע לרשות העתק של המודעות שפורסמו בעיתונים לפי סעיף 23(ג)(2) לחוק (להלן - המודעות), בציון שם כל עיתון ותאריך הפרסום; המודעות יוגשו לרשות לפי טופס "התכתבות עם רשות ניירות ערך" (ת206-), שאליו יצורף קובץ בפורמט PDF הכולל העתק סרוק של המודעות.
17. תיקון תשקיף
(א) נוסח של תיקון לתשקיף המיועד לפרסום לפי סעיף 25 לחוק יוגש לרשות לפי טופס "נוסח סופי של תיקון לתשקיף המיועד לפרסום" (ת019-), ויצורפו לו המסמכים הנזכרים בסעיף 14(ב), בשינויים המחויבים.
(ב) בקשה למתן היתר לשינוי פרט בתשקיף לפי סעיף 25א(א) לחוק תוגש לפי טופס "בקשה למתן היתר לשינוי פרט בתשקיף" (ת015-), ויצוין בה המועד שבו ניתן ההיתר לפרסום התשקיף, הפרט שלגביו מבוקש השינוי בציון מספרי הסעיפים הרלבנטיים בתשקיף והשינוי המבוקש.
(ג) תיקון לתשקיף לפי סעיף 25א לחוק ונוסח התשקיף הכולל את התיקון יוגשו לרשות על ידי צירופם כקבצים בפורמט PDF טקסטואלי לטופס "פרסום תיקון לתשקיף" (ת017-).
(ד) תשקיף מתוקן כאמור בסעיף 25ב(ב) לחוק יוגש לרשות על ידי צירופו כקובץ בפורמט PDF טקסטואלי לטופס "פרסום תשקיף מתוקן" (ת016-).
(ה) דוח מיידי על תיקון טעות סופר בתשקיף לפי סעיף 25ג לחוק יוגש לרשות לפי טופס "דוח מיידי על תיקון טעות סופר בתשקיף" (ת018-).
17א. הודעה משלימה (תיקון: תשס"ז)
(א) פורסמה הודעה משלימה, יצוין המספר הסידורי של טופס פרסום התשקיף (ת012-) ומועד פרסומו.
(ב) בהצעה לציבור שניתנה לגביה התחייבות חיתומית במועד מאוחר למועד פרסום התשקיף, יגיש המציע עד למועד פרסומה של ההודעה המשלימה את הסכמי החיתום בפורמט PDF טקסטואלי לפי טופס "הסבר, פירוט ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים בטיוטת תשקיף" (ת007-).
18. תשקיף מהמנויים בסעיף 12(ד) לחוק
(א) מציע שבכוונתו להגיש לרשות תשקיף שהוא בגדר אחד הסוגים המנויים בסעיף 12(ד)(1), (2), (3) או (4) לחוק, יודיע על כך לרשות בכתב שלושה חודשים לפחות לפני המועד שבו מבקש המציע לקבל את ההיתר (להלן - הודעת המציע); הבקשה תוגש לרשות במועד שיתואם עמה ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים לפני המועד שבו מבקש המציע לקבל את ההיתר.
(ב) הודעת המציע תוגש לפי טופס "הודעה לרשות בדבר כוונה להגיש בקשה לפרסם תשקיף מהמנויים בסעיף 12(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968" (ת002-); בהודעת המציע יצוין המועד המבוקש לקבלת היתר לפרסומו של התשקיף, ויצורף לה אישור כמפורט להלן:
(1) הוגשה הודעת המציע בנוגע לפרסום תשקיף המוצא במסגרת החלטת הפרטה של חברה ממשלתית - יצורף אישור רשות החברות הממשלתיות בדבר קיום האמור בסעיף 12(ד)(1) לחוק;
(2) הוגשה הודעת המציע בנוגע לפרסום תשקיף לצורך מכירת מניות בנקאיות שבהסדר - יצורף אישור ממשלת ישראל או מי שהסמיכה לכך, בדבר קיום האמור בסעיף 12(ד)(2) לחוק;
(3) הוגשה הודעת המציע בנוגע לפרסום תשקיף של חברה החייבת לפי דיון בדוחות כאמור בסעיף 12(ד)(4) לחוק - יצורף אישור רואה החשבון של המנפיק בדבר קיום האמור בסעיף 12(ד)(4) לחוק ופירוט הנסיבות המצדיקות סדרי טיפול נפרדים.
(ג) בקשה להתיר פרסומו של תשקיף מהמנויים בסעיף 12(ד) לחוק תוגש לפי טופס "בקשה להתיר פרסומו של תשקיף מהמנויים בסעיף 12(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968" (ת003-); משהוגשה הבקשה יחולו לגביה כל הוראות סדרים אלה, למעט הוראות סעיף 8(א), ותחילת הטיפול בה יהיה לפי סדר שתקבע הרשות בשים לב למועד הגשת הבקשה ביחס לבקשות אחרות שהוראות סעיף זה חלות עליהן.
(ד) נמסרה הודעת המציע כאמור בסעיף קטן (א), אולם לא הוגשה בקשה או לא פורסם תשקיף במועד שבו ביקש המציע לפרסמו והטיוטה הבאה שתוגש תהיה טיוטה הכוללת דוחות כספיים מעודכנים - יהא על המציע לשוב ולקיים את הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), זולת אם הורתה הרשות אחרת.
פרק ד': הוראות שונות
19. דיווח אלקטרוני (תיקון: תשס"ז)
תשקיף שהותר פרסומו, טיוטת תשקיף וכל דוח, חוות דעת או אישור הכלולים בהם, וכן בקשה או מסמך אחר המוגשים לפי הודעה זו, ייחתמו ויוגשו באמצעות טופסי דיווח בהתאם לתקנות דיווח אלקטרוני.
20. הגשת מסמכים נוספים
הרשות רשאית לדרוש מהמציע הגשת מסמכים נוספים ועותקים נוספים, לרבות עותקים מסומנים, של טיוטות תשקיף או של נוסח סופי של תשקיף, כפי שתראה לנכון.
21. ביטול
ההודעה בדבר סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי חברות ושותפויות - בטלה.
22. תחילה
תחילתה של הודעה זו במועד שיקבע יושב ראש הרשות במועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה של תאגידים מדווחים לפי תקנות דיווח אלקטרוני.
23. הוראת מעבר
מציע שהגיש לרשות בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף לפני תחילתה של הודעה זו, יגיש מחדש לרשות את הבקשה וכל מסמך אחר שהוגש לרשות בקשר עם הבקשה, בהתאם להוראות סדרים אלה.
______________________________
1 י"פ תשס"ד, 186; תשס"ז, 3227.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ