אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> נוהל סדר עבודה ודיונים של הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, התשנ"ז-1997

נוהל סדר עבודה ודיונים של הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, התשנ"ז-1997

נוהל סדר עבודה ודיונים של הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, התשנ"ז-1997 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, קובעת בזה הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים את סדרי עבודתה ודיוניה כפי שאישרה בישיבתה מס' 394 מיום כ"ח בניסן התשנ"ז (5 במאי 1997).
1. הגדרות
בנוהל זה -
"בקשה" - תכנית כהגדרתה בחוק, וכן בקשה לשימוש חורג בקרקע או במבנה או בקשה להיתר לשימוש בקרקע או במבנה;
"הועדה" - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים שהוקמה לפי התוספת הראשונה לחוק (להלן - התוספת הראשונה);
"החוק" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;
"היושב ראש" - יושב ראש הועדה;
"המועצה" - המועצה הארצית לתכנון ולבניה;
"המרכז" - חבר הועדה שהיא בחרה בו להיות מרכזה, כאמור בסעיף 4;
"ועדת המשנה הסטטוטורית לקבלת תכניות" - ועדת משנה בת חמישה חברים, בהתאם לסעיף 9(ב) לתוספת הראשונה.
2. מקום הישיבות
ישיבות הועדה יתקיימו במשרד הפנים, רח' קפלן 2, קרית בן גוריון, ירושלים, או במקום אחר שיקבע היושב ראש.
3. מועדי הישיבות
(א) ישיבות הועדה יתקיימו בכל יום ב' בשבוע הראשון בכל חודש;
משך זמן מרבי לישיבה יהיה 5 שעות, אולם ניתן להאריכו בהודעה מראש של היושב ראש.
(ב) ישיבת ועדת המשנה הסטטוטורית תערך פעמיים בחודש ביום ב' הראשון בכל חודש וביום ב' השלישי בכל חודש.
4. מרכז הועדה
הועדה רשאית לבחור מרכז לעבודתה מבין חבריה.
5. העברת סמכויות
היושב ראש רשאי להעביר מסמכויותיו למרכז הועדה לפי נוהל זה, למעט תפקיד היושב ראש עצמו כאמור בסעיף 3 לתוספת הראשונה.
6. חברי הועדה וממלאי מקומם
חברי הועדה וממלאי מקומם ימונו בהתאם לאמור בסעיף 2 לתוספת הראשונה.
7. ועדת המשנה הסטטוטורית לקבלת תכניות
(א) הועדה תמנה ועדת משנה סטטוטורית לקבלת תכניות בת חמישה חברים לפי סעיף 9(ב) לתוספת הראשונה.
(ב) ועדת המשנה הסטטוטורית לקבלת תכניות:
(1) אחראית למיון התכניות המוגשות לועדה;
(2) תקבע אם תכנית טעונה אישור הועדה;
(3) אם תכנית אינה טעונה אישור, תעביר החלטתה בבקשות להיתר לשמוש חורג ולתכניות שבסמכות ועדה מקומית - לועדה המקומית, לתכניות שבסמכות ועדה מחוזית - לועדה המחוזית ולועדה המקומית ותכניות מחוזיות וארציות - למזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
(ג) ועדת המשנה הסטטוטורית לקבלת תכניות תתכנס פעמיים בחודש ותדון בתכניות אשר התקבלו במזכירות הועדה.
(ד) החלטות ועדת המשנה הסטטוטורית לקבלת תכניות ישלחו אל יזם התכנית.
(ה) החליטה ועדת המשנה הסטטוטורית לקבלת תכניות כי התכנית אינה טעונה אישור הועדה, תועבר החלטתה בענין כאמור בסעיף קטן (ב)(3), תוך 14 ימים.
(ו) החליטה ועדת המשנה הסטטוטורית לקבלת תכניות כי התכנית טעונה אישור מליאת הועדה, תחליט מליאת הועדה תוך 60 ימים מהחלטת ועדת המשנה בבקשה.
(ז) הזמנות לדיון של חברי ועדת המשנה הסטטוטורית לקבלת תכניות ישלחו לא יאוחר מ-7 ימים לפני הדיון בפקסימילה ובדואר; ההזמנות ישלחו גם לשאר חברי הועדה, לידיעתם.
(ח) נוהל סדרי עבודתה ודיוניה של ועדת המשנה הסטטוטורית לקבלת תכניות יהיה כאמור בנוהל זה.
8. מליאת הועדה
מליאת הועדה תדון בנושאים שונים וכן בנושאים אשר ועדת המשנה כאמור בסעיף 19, החליטה להעבירם לדיון במליאה, ונושאים אחרים ככל שידרשו על ידי החברים.
9. הזמנות
(א) הזמנות לישיבות הועדה יישלחו בידי מרכז הועדה לכל אחד מחברי הועדה לפחות 10 ימים לפני המועד שנקבע לישיבה.
(ב) להזמנה כאמור בסעיף קטן (א), יצורף סדר יום המפרט את הנושאים שידונו בישיבה, ודברי הסבר קצרים לכל אחד מהנושאים: תשריטים, הוראות תכנית וכיוצא באלה; חומר אחר שלא ניתן לצרפו להזמנות יופקד במחלקה לקרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים במשרד הפנים, רח' קפלן 2, קרית בן גוריון, ירושלים, וכל חבר מחברי הועדה רשאי לעיין בו, בשעות העבודה המקובלות, ועל פי בתיאום מראש.
10. סדר היום
(א) היושב ראש יקבע את סדר היום של ישיבות הועדה וסדר הקדימויות של הנושאים שיידונו בה, בכפוף להוראות סעיף 260 לחוק.
(ב) חבר ועדה המבקש הכללת נושא בסדר היום, חייב להודיע על כך ליושב ראש 21 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה; בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג) תהיה ההחלטה בדבר מועד הכללת הנושא בסדר היום בידי היושב ראש.
(ג) הועדה, ברוב חבריה, על פי פניית היושב ראש או חבר ועדה, רשאית לשנות את סדר היום, על ידי הוספת נושא, הסרת נושא או שינוי סדר הנושאים, הכל בכפוף לאמור בסעיף 260 לחוק.
(ד) סעיפים שהיו על סדר יומה של הועדה בישיבה קודמת ולא הושלם הדיון בהם או שנדחה הדיון בהם לישיבה הקרובה, יועברו לתחילת סדר היום של הועדה בישיבה שלאחריה.
11. מנין חוקי
המנין החוקי לישיבת הועדה הוא בהתאם להוראות סעיף 42 לחוק.
12. הזמנת אנשים שאינם חברי הועדה
(א) היושב ראש רשאי להזמין לישיבה אדם שאינו חבר הועדה, המומחה לנושא בו דנה הועדה באותה ישיבה, לשם שמיעת חוות דעתו, וכן רשאי הוא להזמין בעלי עניין או נוגעים בדבר לנושא שידון.
(ב) חבר הועדה המבקש להזמין לישיבה אדם שאינו חבר הועדה חייב לקבל את הסכמת היושב ראש לכך.
(ג) מוזמן לפי סעיף זה לא ישתתף בדיוני הועדה, אולם רשאית הועדה לאשר למומחים המוזמנים דרך קבע לדיוני הועדה להשתתף גם בדיונים, מבלי לקחת חלק בהצבעות.
(ד) לא תחליט הועדה על סירוב לאשר תכנית אלא לאחר שנתנה לנציג ועדה מקומית או יוזם של התכנית הזדמנות להישמע לפני הועדה או לפחות לפני ועדת המשנה שלה כאמור בסעיף 19; לענין סעיף זה יראו אישור חלקי של תכנית כסירוב.
13. סדר הדיונים
(א) היושב ראש יפתח וינעל את הישיבה.
(ב) היושב ראש יפתח ויסכם את הדיון בכל נושא ויתן את רשות הדיבור לנוכחים לפי סדר הפונים אליו; נכלל נושא בסדר היום לפי בקשת חבר הועדה, תינתן לו הרשות לפתוח בדיון בו.
(ג) היושב ראש רשאי לקצוב את זמן הדיבור לכל משתתף או מוזמן לדיון.
14. החלטות
חבר ועדה המציע החלטה לגבי נושא הנדון בישיבה, ימסור את הנוסח שלה ליושב ראש: היושב ראש, בסיכומו, יקרא את נוסח ההצעות, ויעמיד אותן להצבעה.
15. הצבעות
(א) החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות החברים הנוכחים בישיבה; היו הדעות בועדה שקולות בענין הנדון, יהיה ליושב ראש קול נוסף באותו ענין.
(ב) עמדו להצבעה יותר מהצעה אחת, יחליט היושב ראש בדבר סדר ההצבעה.
(ג) ההצבעה תהיה בהרמת ידיים, בכל הצבעה יימנו קולות המצביעים בעד, ועל ההצעה שקיבלה מספר הקולות הגדול ביותר יצביעו שנית, וימנו קולות המצביעים בעד, נגד והנמנעים.
(ד) היושב ראש יודיע את תוצאות ההצבעה.
16. שאילתות
(א) חבר ועדה רשאי להגיש שאילתא בכתב על ענין עובדתי שבתחום פעולתה של הועדה.
(ב) השאילתא תימסר בכתב ליושב ראש והוא ישיב לה בישיבה הקרובה של הועדה או בישיבה שלאחר הישיבה הקרובה, לא סיפקה תשובת היושב ראש את השואל, רשאי הוא להוסיף ולשאול באותו נושא, פעם אחת נוספת בלבד, בישיבת הועדה והיושב ראש ישיב לו; לא יתקיים דיון בתשובת היושב ראש.
17. פרוטוקול
(א) בכל !שיבה של הועדה יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות פרטים אלה:
(1) שמות חברי הועדה שנכחו בישיבה;
(2) שמות חברי הועדה שנעדרו מהישיבה;
(3) שמות הנוכחים שאינם חברי הועדה;
(4) סדר היום;
(5) תמצית דברי כל אחד ואחד מהמשתתפים בדיון;
(6) כל הערה לענין הנדון בועדה שחבר הועדה מבקש לרשמה בפרוטוקול;
(7) כל ההחלטות שהועמדו להצבעה, כולל תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת מההצעות.
(ב) העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הועדה לפני מועד הישיבה הבאה.
(ג) לא הגיש חבר הועדה הערה לפרוטוקול עם פתיחת ישיבה פלונית יוגש הפרוטוקול לאישור.
(ד) הגיש חבר ועדה הערה כאמור בסעיף קטן (ג) והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה; לא היתה הסכמה של כל החברים לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
(ה) הפרוטוקולים של ישיבות הועדה יהיו שמורים במחלקה לסקר התיישבות ויעודי קרקע במשרד הפנים וכל חבר בועדה רשאי לעיין בהם בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.
(ו) לפי בקשת המועצה ימסור לה היושב ראש דו"חות בכתב על פעולות הועדה ויעביר העתק מכל דו"ח לכל חברי הועדה.
(ז) כל החלטה, לרבות נספחיה, תיחתם ביד היושב ראש.
(ח) המרכז ירכז את כל החומר הנשלח לועדה.
18. פניות לועדה
(א) הפניות לועדה במסגרת סעיפים 7 ו-9 לתוספת הראשונה לחוק יהיו על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבניה או על ידי הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה או על ידי הועדות המקומיות או על ידי בעל ענין.
(ב) כל תשובה לפניה תישלח לפונה עם העתק לנוגעים בדבר; לא אושר עדיין פרוטוקול הישיבה שבה נדון נושא הפניה, יצויין בתשובה כי ההחלטה תיכנס לתוקף רק לאחר אישור הפרוטוקול.
(ג) הפניה לועדה תהיה בכתב, בצירוף תכנית, ולרבות תשריט ותקנון או בקשה אחרת, בצירוף הפרוטוקול המתייחס לבקשה (כדוגמת בקשה להיתר או בקשה לשימוש חורג).
19. ועדות משנה
(א) הועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה קבועות וכן ועדות משנה לעניינים מסויימים, ולקבוע את סמכויותיהן ותפקידיהן; סדרי נוהל אלה יחייבו גם את עבודתה של ועדת משנה.
(ב) מספר חברי ועדת משנה לא יפחת משלושה חברים.
(ג) המלצות ועדת משנה טעונות אישור מליאת הועדה, למעט ועדת המשנה הסטטוטורית לקבלת תכניות לפי סעיף 9(ב) לתוספת הראשונה.
(ד) הועדה רשאית למנות לועדות המשנה אנשים בעלי דעה מייעצת בלבד.
20. דיון חוזר
ניתן לקיים דיון חוזר בועדה בהתקיים כל התנאים הבאים:
(1) הבקשה לדיון חוזר הוגשה בידי מוסד תכנון או בידי מי שרשאי להגיש את התכנית לפי החוק או בהסכמתם לפי הענין;
(2) נדונה תוכנית בדיון קודם וניתנה בה החלטה - תידון התוכנית בדיון חוזר רק בהסכמת הועדה ובתנאים שתקבע;
(3) לא עברו יותר משנתיים מיום החלטת הועדה בתכנית; הועדה רשאית לקיים דיון חוזר, אף לאחר מועד זה, אם סברה שהתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות קיום דיון חוזר כאמור;
(4) הועדה בדקה ומצאה כי יש בעובדות ובנימוקים שמבקשים להביא לפניה משום עובדות ונימוקים חדשים שלא הובאו לפניה בעת הדיון הראשון בתכנית;
(5) הנושא הנדון לא נכלל בסדר היום שהופץ לחברי הועדה לקראת הדיון הראשון, ואת הדיון החוזר מבקש חבר שלא נכח בדיון הראשון.
21. ועדת ערר
(א) היושב ראש יופיע בשם הועדה לפני ועדת הערר שהוקמה לפי סעיף 12 לתוספת הראשונה, וכן לפני הממשלה בערר לפי סעיף 14 לתוספת הראשונה.
(ב) היושב ראש יכין את כל החומר המוגש לועדת ערר או לממשלה כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) היושב ראש ידווח לחברי הועדה על הדיונים הצפויים בועדת הערר ועל החלטותיה.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ז, 5282.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ