אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> נוהל למתן תמיכות של רשויות מקומיות

נוהל למתן תמיכות של רשויות מקומיות

נוהל למתן תמיכות של רשויות מקומיות 1
מתפרסם בזה נוהל למתן תמיכות של רשויות מקומיות. נוהל זה פורסם בחוזר המנהל הכללי /9התשמ"ד של משרד הפנים והחליף נוהל קודם שפורסם בחוזר המנהל הכללי /6התשמ"ד. את הנוהל המתפרסם בזה הכינה ועדה בינמשרדית בראשות היועץ המשפטי לממשלה, בעקבות הנוהל למתן תמיכות של משרדי הממשלה.
1. מטרת הנוהל
1.1 נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות לגופים שונים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא באלה, כדי לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.
1.2 נוהל זה מכוון לקדם, בתחום התמיכות, מינהל תקין, חסכון ויעילות ולמנוע פגיעה בטוהר המידות.
2. הגדרות
2.1. "תמיכה" - לרבות מענק או סיוע כספי אחר, ולמעט קניית שירותים;
2.2 "רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, או איגוד ערים;
2.3 "גוף" - תאגיד רשום הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים ולהוציא תאגיד ציבורי שהוקם על-פי חוק (כגון: אגודה עותומנית, עמותה, אגודה שיתופית, הקדש לצרכי צדקה, או הקדש דתי שנוסד לפני בית דין דתי, ובמקרים יוצאים מן הכלל חברה בע"מ).
3. תחולה
3.1 נוהל זה יחול על מתן תמיכות מאת כל רשות מקומית, מלבד במקום שחיקוק קובע הסדר שונה לגבי מתן תמיכה לענין מסויים.
3.2 רשות מקומית אינה רשאית דרך כלל לתת תמיכות לגופים הקיימים ופועלים מחוץ לתחומה, כאמור בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה (הנחיה 21.931 מיום 1.9.1981).
4. תקצוב התמיכות
4.1 רשות מקומית לא תתן תמיכה אלא במסגרת תקציבה המאושר.
4.2 רשות מקומית המבקשת לתת תמיכות תציין בתקציבה את הסך הכולל של התמיכות שתתן בשנת התקציב הנדונה ואת חלוקתו לפרקי התקציב.
4.3 תמיכה מאת הרשות המקומית תינתן רק כאשר הפעולה הנתמכת היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה בהתאם לחוקים המסדירים את עניני השלטון המקומי; הרשות תקבע לעצמה, במידת האפשר, מבחנים למתן תמיכות בתחומי הפעולה השונים של הרשות, אם דרך כלל ואם לשנה מסויימת, ומבחנים אלה ייכללו בדברי ההסבר לתקציב הרשות המקומית.
5. ועדת תמיכות
5.1 בקשות לתמיכות מאת רשות מקומית יידונו בועדה מיוחדת או בועדות מיוחדות באותה רשות (להלן - ועדת תמיכות).
5.2 את ועדת התמיכות תמנה מועצת הרשות המקומית והיא תימנה שלושה או חמישה חברים מבין חברי המועצה; גזבר הרשות או נציגו והיועץ המשפטי של הרשות או נציגו יוזמנו דרך קבע להשתתף בדיוני הועדה.
5.3 ועדת התמיכות תפעל לפי נוהל זה, תונחה על ידי המבחנים שקבעה הרשות המקומית ותביא בחשבון את מידת התמיכה הניתנת לגוף המבקש ממקורות ציבוריים אחרים.
5.4 לא תינתן תמיכה מאת רשות מקומית אלא לאחר שהבקשה לתמיכה נדונה בועדת התמיכות.
5.5 בקשה לתמיכה תועבר אל ועדת התמיכות על ידי אותה יחידה ברשות המקומית האחראית לנושא שבשלו מתבקשת התמיכה (כגון אגף הספורט כאשר מתבקשת תמיכה באגודת ספורט) בצירוף המלצת היחידה.
5.6 ועדת תמיכות תמליץ בכתב אם לתת תמיכה לגוף המבקש, ואם המליצה בחיוב תציין את מטרת התמיכה, היקף התמיכה ותנאי התמיכה.
5.7 ההמלצה של ועדת התמיכות יחד עם הבקשה לתמיכה והמסמכים הנלווים אליה תובא לאישור מועצת הרשות המקומית.
5.8 מועצת הרשות המקומית תדון ותחליט על יסוד המלצת ועדת התמיכות במסגרת תקציבה; סכומי התמיכות ייכללו בכל מקרה בסעיף תקציב "81 השתתפויות תמיכות ותרומות"; פירוט המוסדות יופיע בדברי הסבר או בנספח לתקציב.
6. ריכוז התמיכות
6.1 התמיכה בגוף מסויים תינתן דרך כלל מאת רשות מקומית אחת אשר בשטח שיפוטה נמצא הגוף האמור או מתרכזת עיקר פעילותו.
6.2 אפשר שתמיכה בגוף מסויים תינתן מאת רשויות מקומיות נוספות כאשר אותו גוף נמצא ופועל בתחומי רשות מקומית אחרת.
6.3 בקשת תמיכה של גוף תכלול פירוט של כל בקשות התמיכה הנוספות שהוגשו או יוגשו באותה שנת כספים למשרדי ממשלה, לרשויות מקומיות אחרות או לגופים ציבוריים אחרים.
7. המועד להגשת בקשה לתמיכה
7.1 הרשות המקומית תקבע מועד להגשת בקשות לתמיכה שיהיה מכוון להבטיח סיום הטיפול בבקשות סמוך ככל האפשר למועד הדיון בתקציבה ותודיע על כך בדרך שתיראה לה (להלן - המועד הקובע).
7.2 בקשה שתוגש לאחר המועד הקובע תידחה ללא דיון אלא אם כן קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות דיון בבקשה ואין מניעה מבחינה תקציבית למתן התמיכה המבוקשת; ועדת התמיכות תנמק בכתב את החלטתה לדון בבקשה.
7.3 בקשות לתמיכות תוגשנה דרך כלל לשנת כספים אחת או לפרוייקט מסויים; ועדת התמיכות תוכל לדון בבקשות שהוגשו במשך שנת הכספים להגדלת תמיכה בשל התייקרויות שלא נלקחו בחשבון; הדיון בבקשה כאמור ייעשה בהתאם לעקרונות שקבע משרד הפנים לענין זה.
8. פרטי בקשה לתמיכה
8.1 גוף המבקש לקבל תמיכה מרשות מקומית יגיש לרשות בקשה בכתב על גבי טופס שייקבע לענין זה.
8.2 טופס הבקשה יכלול את הפרטים הבאים:
(א) שם הגוף;
(ב) צורת ההתאגדות (כגון, עמותה או חברה);
(ג) כתובת המשרד הראשי של הגוף והמקומות בהם הוא מקיים את פעולותיו;
(ד) השמות והכתובות של חברי ההנהלה של הגוף;
(ה) השם והכתובת של הגזבר ורואה החשבון של הגוף, אם יש לו רואה חשבון;
(ו) השם והכתובת של מורשי החתימה של הגוף;
(ז) חשבונות הבנק של הגוף, תוך ציון החשבון אליו תועבר התמיכה.
(טופס לדוגמא מצורף כנספח א' לנוהל זה).
8.3 לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
(א) תעודה על רישום התאגיד או אישור מאת עורך הדין של הגוף על המעמד המשפטי של הגוף;
(ב) מסמכי היסוד המעודכנים של הגוף (תקנון או תקנות וכיוצא באלה);
(ג) הדו"ח הכספי המבוקר של הגוף לשנה הקודמת; אם הבקשה מוגשת יותר מששה חדשים לאחר סיום שנת הכספים של הגוף, יצורף גם דו"ח כספי תקופתי לא מבוקר של השנה החדשה; הדו"ח הכספי יכלול פרטים על נכסי הגוף, כולל השקעות, פקדונות, חשבונות בבנקים ויתרותיהם;
(ד) תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגוף לשנת הכספים בעדה מתבקשת התמיכה (כולל פירוט מלא של ההכנסות, השתתפות משרדי הממשלה, או רשויות מקומיות אחרות, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה);
(ה) אישור מעמד הגוף במשרדי מס ערך מוסף;
(ו) אישור שנתי מרשויות מס הכנסה;
(ז) כאשר התמיכה המבוקשת מיועדת לרכישת מקרקעין או מבנה או להקמת מבנה, יצורפו לבקשה, לפי הענין:
(1) נסח רישום או הוכחת בעלות, חכירה או זכות אחרת במקרקעין;
(2) פירוט שיעבודים המוטלים על המקרקעין;
(3) היתר בניה;
(4) כאשר מדובר ברכישת מקרקעין או מבנה - הערכת שמאי מוסמך בנוגע לערך הרכישה; כאשר מדובר בהקמת מבנה - הערכת מהנדס על עלות הבניה.
8.4 הבקשה לתמיכה תהיה מנומקת ותציין, בין היתר, את המטרה בעדה מתבקשת התמיכה, והסכום המבוקש.
8.5 הבקשה לתמיכה תהיה חתומה ביד מורשה חתימה של הגוף.
9. (תיקון: תשנ"ח)
לבקשה לתמיכה בסכום עד 500,000 שקלים, במונחי חודש יולי 1984, אין הכרח לצרף את כל המסמכים המפורטים בסעיף 8.3; יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הנקובים בסעיף 8.3 פיסקאות (א) ו-(ב), וכן דו"ח כספי שיישקף בשלמות ובנאמנות את המצב הכספי של הגוף.
10. בקשה חוזרת לתמיכה
10.1 גוף שקיבל תמיכה מרשות מקומית והוא חוזר ומבקש תמיכה לשנת כספים נוספת, אינו חייב לצרף את התעודה על רישום התאגיד ואת מסמכי היסוד של הגוף, אך יודיע (בצירוף מסמכים, לפי הענין) על השינויים שחלו במסמכים האמורים, מאז הוגשה הבקשה הקודמת.
10.2 בקשה חוזרת לתמיכה תציין גם את שיעור התמיכות שניתנו לגוף בשנת הכספים הקודמת מאת כל משרד ממשלתי, רשות מקומית או גוף ציבורי אחר.
(הטופס בנספח א' ישמש גם כטופס בקשה חוזרת לתמיכה).
11. פרטים ומסמכים נוספים
ועדת תמיכות רשאית לדרוש מכל גוף המבקש תמיכה פרטים או מסמכים נוספים, כפי שייראה לה לצורך הדיון בבקשה.
12. הנחיות לועדת התמיכות
12.1 הוגשה בקשה לתמיכה בגוף או בפעילות שלא בתחום שעליו מופקדת הרשות המקומית, תידחה הבקשה, והגוף המבקש יוכל לשוב ולהפנותה לרשות מקומית אחרת או למשרד ממשלתי.
12.2 תמיכה שמטרתה השתתפות בהוצאות שוטפות של הגוף, תאושר רק לשנת כספים אחת.
12.3 תמיכה למטרה חד-פעמית (כגון, הקמת מבנה) לא תאושר אלא אם כן תשוכנע ועדת התמיכות שקיימים או שיושגו ממקורות אחרים האמצעים הכספיים הדרושים, ביחד עם התמיכה המבוקשת למימוש המטרה.
13. התחייבות הגוף הנתמך
אושרה תמיכה מאת הרשות המקומית והודיע על כך לגוף המבקש, יתחייב הגוף באמצעות מורשי החתימה שלו, לפני תשלום התמיכה על גבי טופס שייקבע לצורך זה, כי -
(א) התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה;
(ב) הגוף יעמוד בתנאים האחרים שקבעה הרשות המקומית בקשר לתמיכה;
(ג) אם התמיכה, מיועדת לאפשר רכישת מקרקעין או מבנה או הקמת מבנה למטרה מסויימת, כי -
(1) המקרקעין או המבנה ישמשו לאותה מטרה וכי המטרה לא תשונה;
(2) תירשם בפנקס המקרקעין זיקת הנאה לטובת הציבור במקרקעין או במבנה בקשר לאותה מטרה;
(3) תירשם בפנקס המקרקעין הערת אזהרה לפיה לא תיעשה עיסקה או התחייבות לעיסקה במקרקעין או במבנה.
ועדת התמיכות רשאית בכתב לפטור את הגוף מרישום זיקת הנאה או אזהרה בפנקס המקרקעין, אם התמיכה אינה עולה על רבע ממחיר הרכישה או ההקמה; כמו כן רשאית ועדת התמיכות מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר לגוף שינוי המטרה, שינוי או מחיקת הרישום בפנקס המקרקעין.
(ד) יפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון, כפי שתיקבע מזמן לזמן ותודע לגוף על-ידי הרשות המקומית;
(ה) ימציא לרשות המקומית במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה במועדים ובמתכונת שתקבע הרשות המקומית;
(ו) ימציא לרשות דו"ח כספי שנתי מבוקר, על צירופיו, תוך זמן סביר לאחר תום שנת הכספים;
(ז) יאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הרשות המקומית או הממשלה לבקר במשרדיו ובמיתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו;
(ח) יחזיר לרשות המקומית את יתרת התמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה, בתנאי הצמדה מקובלים, ולפי דרישת הרשות - גם בריבית מקובלת;
(ט) הוא מודע לכך שהרשות המקומית רשאית להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה אם לא קויימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבה עקב מדיניות כלכלית.
(טופס התחייבות לדוגמא מצורף בנספח ב', במקום כתב ההתחייבות ניתן לערוך הסכם ובלבד שכל הפרטים המצויים בטופס ההתחייבות יהיו בהסכם).
14. תשלום התמיכה
14.1 תמיכה שאושרה תשולם מאת הרשות המקומית במועדים שייקבעו בהתחשב בהנחיות של גזבר הרשות המקומית ואפשרויות המימון שלה, ובמידת האפשר, באופן שימנע מן הגוף הנתמך את הצורך להיזקק למימון ביניים.
14.2 תשלום התמיכה ייעשה בידי הרשות המקומית בהתאם לתקנות ולהוראות המנהל הכללי של משרד הפנים ולהוראות רואה החשבון לעיריות, כפי שיינתנו מעת לעת.
14.3 בקביעת מועדי התשלום וגובה הסכומים שישולמו בכל מועד יובאו בחשבון היקף הפעולות של הגוף, שיעור התמיכה ביחס לתקציבו הכולל ומתן תמיכות מאת גופים ציבוריים אחרים (רשויות מקומיות אחרות או משרדי ממשלה) לאותו גוף.
14.4 התמיכה תועבר במישרין לחשבון בנק של הגוף.
15. פיקוח על השימוש בתמיכה
15.1 הרשות המקומית תקיים פיקוח על מילוי התנאים למתן התמיכה ועל השימוש בתמיכה שנתנה.
15.2 ראש הרשות המקומית יטיל על עובד או עובדים מעובדי הרשות המקומית (להלן - המפקח), את קיום הפיקוח האמור.
15.3 (א) הפיקוח ייעשה על ידי המפקח או נציגיו מקרב עובדי הרשות המקומית בהתאם לכללים שיקבע ראש הרשות בתיאום עם גזבר הרשות.
(ב) ימונה אחראי מקצועי בתחום עיסוק הגוף שיוכל להעריך מבחינה מקצועית את פעילות הגוף מקבל התמיכה.
15.4 הפיקוח יתבסס על קבלת דיווחים תקופתיים ודו"חות ביצוע מן הגופים הנתמכים ובמידת הצורך גם ביקורים במקום הפעולה של גופים אלה.
15.5 הפיקוח יהיה מכוון לברר כי -
(א) התמיכה משמשת למטרה אשר לשמה ניתנה;
(ב) הגוף מקיים את התנאים שקבעה הרשות המקומית בקשר לתמיכה;
(ג) לא חלו שינויים מהותיים בנוגע לגוף הנתמך שהיה בהם כדי להשפיע על אישור התמיכה או על שיעור התמיכה.
(ד) הגוף מקיים את פעולותיו בהתאם לכללים או תקנים שנקבעו לגופים מסוגו.
15.6 הגוף יגיש למפקח דו"חות תקופתיים כפי שיידרש אשר יכללו נתונים מעודכנים של יתרת פקדונות במוסדות כספיים ועל ההוצאות וההכנסות בתקופת הדו"ח לעומת התקציב המאושר, תוך פירוט ההכנסות על מקורותיהן, וכן דו"חות ביצוע כפי שיידרש.
15.7 המפקח ידווח לועדת התמיכות.
16. שינוי, עיכוב או הפסקת התמיכה
16.1 לא הוגשו הדו"חות התקופתיים - יעוכב או ייפסק תשלום התמיכה.
16.2 נתברר לרשות המקומית כי הגוף אינו עומד בתנאים שקבעה הרשות בקשר לתמיכה או חל שינוי אחר בגוף או בפעולותיו, אשר היה בו כדי להשפיע על אישור התמיכה או על שיעור התמיכה, יוקטן, יועכב או ייפסק תשלום התמיכה לפי הענין, אלא אם כן החליטה ועדת התמיכות אחרת, בהחלטה מנומקת.
16.3 נתברר לרשות מקומית כי היקף או קצב ההוצאות של הגוף נופל מן המתוכנן או שהכנסותיו עלו על המצופה, רשאית היא להתאים את ההיקף והקצב של תשלום התמיכה לשינויים שחלו כאמור.
16.4 נתברר לרשות מקומית כי הגוף לא עמד בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לתמיכה, תשקול אם יש מקום לתבוע מן הגוף החזר סכומי תמיכה שכבר שולמו לו או לנקוט צעדים משפטיים כפי שמתחייב בנסיבות המקרה.
16.5 החלטה לשנות לעכב או להפסיק תשלום תמיכה שאושרה בנסיבות האמורות, תתקבל בועדת התמיכות והיא תדווח למועצת הרשות המקומית.
17. ריכוז מידע על תמיכות
17.1 רשות מקומית תרכז לגבי כל גוף הנתמך על ידה את כל המידע בקשר לתמיכה באותו גוף.
17.2 רשות מקומית תרכז, במידת האפשר, את המידע בקשר לגופים הנתמכים בתקציביהם של גופים שבהוצאותיהם היא משתתפת באופן משמעותי.
17.3 רשות מקומית תפרט בנספח לתקציב ולדו"ח הכספי המוגשים למשרד הפנים את הסכומים שיועברו או הועברו לכל מקבלי ההקצבות מסעיף 81 של תקציב הרשות המקומית, לפי פרקי המשנה של הסעיף האמור.
18. כללי
18.1 רשות מקומית תוכל לקבוע לעצמה נוהל משלים למתן תמיכות בהתחשב בצרכים המיוחדים של אותה רשות, במסגרת נוהל זה ובאישור שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך.
18.2 רשות מקומית תוכל לקבוע לעצמה, באישור שר הפנים והיועץ המשפטי לממשלה, נוהל שונה בפרטים מסויימים מנוהל זה לצורך מתן תמיכות מסוג מסויים או למטרה מסויימת, כאשר קיימים שיקולים מיוחדים המצדיקים קביעת נוהל שונה.
18.3 שינויים בנוהל זה יוכנסו, לפי הצורך, על-פי החלטה של שר הפנים והיועץ המשפטי לממשלה, בין היתר, בהתחשב בשינויים שהוכנסו בנוהל למתן תמיכות של משרדי הממשלה.
נספח א' - ב'2
_________________________________
1 י"פ תשמ"ה, 2275; תשנ"ח, 186.
2 נוסח הטפסים שבנספחים אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ