אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> נוהל למתן תמיכות של משרדי הממשלה

נוהל למתן תמיכות של משרדי הממשלה

נוהל למתן תמיכות של משרדי הממשלה 1
מתפרסם בזה נוהל למתן תמיכות של משרדי הממשלה שאישרה הממשלה. הנוהל הוכן בידי ועדה בין משרדית בראשות היועץ המשפטי לממשלה. הנוהל נכנס לתקפו ביום כ"ג באלול התשמ"ג (1 בספטמבר 1983).
1. מטרת הנוהל
1.1 נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת משרדי הממשלה לגופים שונים, הפועלים בתחומי החינוך, התרבות, הדת, הבריאות, הרווחה, הספורט וכיוצא בזה, כדי לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.
1.2 נוהל זה מכוון לקדם, בתחום התמיכות, מינהל תקין, חסכון ויעילות ולמנוע פגיעה בטוהר המידות.
2. הגדרות
2.1 "תמיכה" - לרבות מענק או סיוע כספי אחר, ולמעט קניית שירותים.
2.2 "משרד" - כל משרד ממשלתי, לרבות יחידת סמך של משרד ממשלתי.
2.3 "גוף" - תאגיד הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, להוציא תאגיד ציבורי שהוקם על-פי חוק.
3. תחולה
3.1 נוהל זה יחול על מתן תמיכות מאת כל משרד מלבד -
(א) תמיכות לצרכי מחקר ופיתוח מדעי שאישר המדען הראשי של המשרד.
(ב) באם חיקוק קובע הסדר שונה לגבי מתן תמיכה לעניין מסויים.
3.2 מתן תמיכה לגוף כלשהו מותנה בהחלת נוהל זה, בשינויים הנדרשים, על מתן תמיכות מאת אותו גוף לגוף אחר.
3.3 נוהל זה יחול, בשינויים המחוייבים, על מתן תמיכות מאת תאגיד ציבורי שהוקם על-פי חוק (כגון בנק ישראל, רשות הנמלים, המוסד לביטוח לאומי וכיוצא באלה), אשר קיבל על עצמו לפעול לפיו, אם ביזמתו ואם בעקבות הצעה של שר האוצר או של השר הנוגע בדבר.
3.4 מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות ומועצות דתיות יוסדר בנוהל מיוחד להן.
4. תקצוב התמיכות
4.1 משרד לא יתן תמיכה אלא במסגרת התקציב המאושר של המשרד.
4.2 משרד המבקש לתת תמיכות יציין בתקציבו את הסך הכולל של התמיכות שיתן באותה שנת כספים ואת חלוקתו לתחומי פעולה.
4.3 המשרד יקבע לעצמו, במידת האפשר, מבחנים למתן תמיכות בתחומי הפעולה השונים של המשרד, אם דרך כלל ואם לשנה מסויימת, ומבחנים אלה ייכללו בדברי ההסבר לתקציב המשרד.
5. ועדת תמיכות
5.1 בקשות לתמיכות ממשרד יידונו בועדה מיוחדת או בועדות מיוחדות לענין זה באותו משרד (להלן - ועדת תמיכות).
5.2 את ועדת התמיכות ימנה השר והיא תמנה שלושה או חמישה חברים, מעובדי המשרד, ובהם חשב המשרד או נציגו.
5.3 ועדת תמיכות תפעל לפי נוהל זה, תונחה על-ידי המבחנים שקבע המשרד, ותביא בחשבון את מידת התמיכה הניתנת לגוף המבקש ממקורות ציבוריים אחרים.
5.4 לא תינתן תמיכה מאת משרד אלא לאחר שהבקשה לתמיכה נדונה בועדת התמיכות.
5.5 בקשה לתמיכה תועבר אל ועדת התמיכות על-ידי אותה יחידה במשרד האחראית לנושא שבשלו מתבקשת התמיכה, בצירוף המלצת היחידה.
5.6 ועדת תמיכות תמליץ בכתב, ובצירוף הנמקה, אם לתת תמיכה לגוף המבקש, ואם המליצה בחיוב תציין את מטרת התמיכה, היקף התמיכה ותנאי התמיכה.
5.7 ההמלצה של ועדת התמיכות, יחד עם הבקשה לתמיכה והמסמכים הנלווים אליה, תובא להכרעה לפני השר או המנהל הכללי של המשרד, כפי שיקבע השר.
5.8 החליט השר או המנהל הכללי שלא לקבל את ההמלצה של ועדת התמיכות, ינמק את החלטתו.
6. ריכוז התמיכות
6.1 תמיכה בגוף מסויים תינתן דרך כלל מאת משרד אחד המופקד על תחום הפעילות העיקרי של אותו גוף, או על תחום הפעילות שלגביו מתבקשת התמיכה.
6.2 אפשר שתמיכה בגוף מסויים תינתן מאת יותר ממשרד אחד, במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר אותו גוף פועל בהיקף ניכר בתחומים אחדים עליהם מופקדים משרדים אחדים, כגון חינוך ובריאות גם יחד.
6.3 בקשת תמיכה של גוף תכלול פירוט של כל בקשות התמיכה הנוספות שהוגשו או יוגשו באותה שנת תקציב למשרדים אחרים, לרשויות מקומיות או לגופים ציבוריים אחרים.
6.4 יושבי הראש של ועדות התמיכות להן הוגשו, או אמורות להיות מוגשות, בקשות לתמיכה של אותו גוף, יתאמו ביניהם את מתן התמיכה והיקפה, כדי למנוע כפילות בטיפול או תמיכת יתר; לצורך זה יקבל יושב ראש של ועדת תמיכות, לפני אישור תמיכה, מן המשרדים האחרים התומכים באותו גוף, את שיעור התמיכה באותו גוף ודו"ח הפיקוח על אותו גוף לשנה הקודמת.
7. המועד להגשת בקשה לתמיכה
7.1 המשרד יקבע מועד להגשת בקשות לתמיכה, שיהיה מכוון להבטיח סיום הטיפול בבקשות סמוך לתחילת שנת הכספים, ויודיע על כך בדרך שתיראה לו (להלן - המועד הקובע).
7.2 בקשה שתוגש לאחר המועד הקובע תידחה ללא דיון, אלא אם כן קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות דיון בבקשה, ואין מניעה מבחינה תקציבית למתן התמיכה המבוקשת.
7.3 ועדת התמיכות תוכל לדון בבקשות שהוגשו במשך שנת הכספים להגדלת תמיכה בשל התייקרויות שלא נלקחו בחשבון; הדיון בבקשה כזאת ייעשה בהתאם לעקרונות שקבע משרד האוצר לענין זה.
8. פרטי בקשה לתמיכה
8.1 גוף המבקש לקבל תמיכה ממשרד יגיש למשרד בקשה בכתב על גבי טופס שייקבע לענין זה; טופס לדוגמא מצורף כנספח א' לנוהל זה.
8.2 טופס הבקשה יכלול את הפרטים הבאים:
(א) שם הגוף;
(ב) צורת ההתאגדות (כגון, עמותה או חברה);
(ג) מען המשרד הראשי של הגוף והמקומות שבהם הוא מקיים את פעולותיו;
(ד) השמות והמענים של חברי ההנהלה של הגוף;
(ה) השם והמען של הגזבר ורואה החשבון של הגוף, אם יש לו רואה חשבון;
(ו) השם והמען של מורשי החתימה של הגוף;
(ז) חשבונות הבנק של הגוף, תוך ציון החשבון שאליו תועבר התמיכה.
8.3 לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
(א) תעודה על רישום כתאגיד או אישור מאת עורך הדין של הגוף על המעמד המשפטי של הגוף;
(ב) מסמכי היסוד המעודכנים של הגוף (תקנון או תקנות וכיוצא באלה);
(ג) הדו"ח הכספי המבוקר של הגוף לשנה הקודמת. אם הבקשה מוגשת יותר מששה חדשים לאחר סיום שנת הכספים של הגוף, יצורף גם דו"ח כספי תקופתי לא מבוקר של השנה החדשה; הדו"ח הכספי יכלול פרטים על נכסי הגוף כולל השקעות, פקדונות, חשבונות בבנקים ויתרותיהם.
(ד) תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגוף (כולל פירוט מלא של ההכנסות, השתתפות משרדי הממשלה, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה) לשנת הכספים בעדה מתבקשת התמיכה;
(ה) אישור מעמד הגוף במשרדי מס ערך מוסף;
(ו) אישור שנתי מרשויות מס הכנסה;
(ז) כאשר התמיכה המבוקשת מיועדת לרכישת מקרקעין או מבנה, או להקמת מבנה, יצורפו לבקשה, לפי הענין:
(1) נסח רישום או הוכחת בעלות, חכירה או זכות אחרת במקרקעין;
(2) פירוט שיעבודים המוטלים על המקרקעין;
(3) היתר בניה;
(4) כאשר מדובר ברכישת מקרקעין או מבנה - הערכת שמאי מוסמך בנוגע לערך הרכישה; כאשר מדובר בהקמת מבנה - הערכת מהנדס את עלות הבניה.
8.4 הבקשה לתמיכה תהיה מנומקת ותציין, בין היתר, את המטרה בעדה מתבקשת התמיכה, והסכום המבוקש.
8.5 הבקשה לתמיכה תהיה חתומה בידי מורשי חתימה של הגוף.
9. בקשה לתמיכה בסכום נמוך
9.1 בבקשה לתמיכה בסכום עד 100,000 שקלים, יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הנקובים בסעיף 8.3 פסקאות (א) ו-(ב) וכן דו"ח כספי שישקף בשלמות ובנאמנות את המצב הכספי של הגוף.
9.2 הסכום הנקוב בסעיף 9.1 יעודכן מדי שנה בידי החשב הכללי בהתחשב בהתייקרויות.
10. בקשה חוזרת לתמיכה
10.1 גוף שקיבל תמיכה ממשרד והוא חוזר ומבקש תמיכה לשנת כספים נוספת, אינו חייב לצרף את התעודה על רישום התאגיד ואת מסמכי היסוד של הגוף, אך יודיע (בצירוף מסמכים, לפי הענין) על השינויים שחלו במסמכים האמורים מאז הוגשה הבקשה הקודמת.
10.2 בקשה חוזרת לתמיכה תציין גם את שיעור התמיכות שניתנו לגוף בשנת הכספים הקודמת מאת כל משרד, רשות מקומית או גוף ציבורי אחר. הטופס בנספח א' ישמש גם כטופס בקשה חוזרת לתמיכה.
11. פרטים ומסמכים נוספים
ועדת תמיכות רשאית לדרוש מכל גוף המבקש תמיכה פרטים או מסמכים נוספים, כפי שייראה לה לצורך הדיון בבקשה.
12. הנחיות לועדת תמיכות
12.1 הוגשה בקשה לתמיכה בגוף או בפעילות שלא בתחום שעליו מופקד המשרד, תידחה בקשה, והגוף המבקש יוכל לשוב ולהפנותה למשרד אחר.
12.2 תמיכה שמטרתה השתתפות בהוצאות שוטפות של הגוף, תאושר רק לשנת כספים אחת.
12.3 תמיכה למטרה חד-פעמית (כגון, הקמת מבנה) לא תאושר אלא אם כן תשוכנע ועדת התמיכות שקיימים או יושגו ממקורות אחרים האמצעים הכספיים למימוש המטרה כולה.
13. התחייבות הגוף הנתמך
אושרה תמיכה מאת המשרד והודע על כך לגוף המבקש, יתחייב הגוף באמצעות מורשי החתימה שלו, לפני תשלום התמיכה, על גבי טופס שייקבע לצורך זה, כי -
(א) התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה;
(ב) הגוף יעמוד בתנאים האחרים שקבע המשרד בקשר לתמיכה;
(ג) אם התמיכה מיועדת לאפשר רכישת מקרקעין או מבנה או הקמת מבנה למטרה מסויימת כי -
(1) המקרקעין או המבנה ישמשו לאותה מטרה וכי המטרה לא תשונה;
(2) תירשם בפנקס המקרקעין זיקת הנאה לטובת הציבור במקרקעין או במבנה בקשר לאותה מטרה;
(3) תירשם בפנקס המקרקעין הערת אזהרה לפיה לא תיעשה עיסקה או התחייבות לעיסקה במקרקעין או במבנה; ועדת התמיכות רשאית לפטור בכתב את הגוף מרישום זיקת הנאה או אזהרה בפנקס המקרקעין, אם התמיכה אינה עולה על רבע ממחיר הרכישה או ההקמה; כמו כן רשאית ועדת התמיכות, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר לגוף שינוי המטרה או שינוי או מחיקת הרישום בפנקס המקרקעין;
(ד) יפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע מזמן לזמן ותודע לגוף על-ידי המשרד;
(ה) ימציא למשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה במועדים ובמתכונת שיקבע המשרד;
(ו) ימציא למשרד דו"ח כספי שנתי מבוקר על מצורפיו תוך זמן סביר לאחר תום שנת הכספים;
(ז) יאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיו ובמיתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו;
(ח) יחזיר למשרד את יתרת התמיכה, שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה, בתנאי הצמדה מקובלים, ולפי דרישת המשרד - גם בריבית מקובלת;
(ט) הוא מודע לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה אם לא קויימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות כלכלית.
טופס התחייבות לדוגמא מצורף כנספח ב', במקום כתב ההתחייבות ניתן לערוך הסכם, ובלבד שכל הפרטים המצויים בטופס ההתחייבות יהיו בהסכם.
14. תשלום התמיכה
14.1 תמיכה שאושרה תשולם מאת המשרד במועדים שייקבעו בהתחשב בהנחיות החשב הכללי ואפשרויות המימון של המשרד, ובמידת האפשר, באופן שימנע מן הגוף הנתמך את הצורך להיזקק למימון ביניים.
14.2 תשלום התמיכה ייעשה בידי חשב המשרד בהתאם להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי, כפי שיינתנו מעת לעת.
14.3 בקביעת מועדי התשלום וגובה הסכומים שישולמו בכל מועד יובאו בחשבון היקף הפעולות של הגוף, שיעור התמיכה ביחס לתקציב הכולל של הגוף, ומתן תמיכה מאת משרדים אחרים לאותו גוף.
14.4 התמיכה תועבר במישרין לחשבון בנק של הגוף.
15. פיקוח על השימוש בתמיכה
15.1 המשרד יקיים פיקוח על מילוי התנאים למתן התמיכה ועל השימוש בתמיכה שניתנה על ידו.
15.2 המנהל הכללי של המשרד יטיל על עובד או עובדים מעובדי המשרד את קיום הפיקוח כאמור (להלן - המפקח).
15.3 הפיקוח ייעשה על-ידי המפקח או נציגיו, מקרב עובדי המשרד, בהתאם לכללים שתקבע הנהלת המשרד בתיאום עם חשב המשרד ובהתחשב בהנחיות של החשב הכללי.
15.4 הפיקוח יתבסס על קבלת דיווחים תקופתיים ודו"חות ביצוע מן הגופים הנתמכים, ובמידת הצורך גם ביקורים במקום הפעולה של הגופים הנתמכים.
15.5 הפיקוח יהיה מכוון לברר כי -
(א) התמיכה משמשת למטרה אשר לשמה ניתנה;
(ב) הגוף מקיים את התנאים שקבע המשרד בקשר לתמיכה;
(ג) לא חלו שינויים מהותיים בנוגע לגוף הנתמך שהיה בהם כדי להשפיע על אישור התמיכה או על שיעור התמיכה;
(ד) הגוף מקיים את פעולותיו בהתאם לכללים או תקנים שנקבעו לגופים מסוגו.
15.6 הגוף יגיש למפקח דו"חות תקופתיים, כפי שיידרש, אשר יכללו נתונים מעודכנים של יתרות-פקדונות במוסדות כספיים ועל ההוצאות וההכנסות בתקופת הדו"ח לעומת התקציב המאושר, תוך פירוט ההכנסות על מקורותיהן, וכן דו"חות ביצוע כפי שיידרש.
15.7 המפקח ידווח לועדת התמיכות.
15.8 נתמך גוף בידי יותר ממשרד אחד, יתאמו ביניהם המפקחים של המשרדים התומכים, את סדרי הפיקוח על אותו גוף, במגמה להגדיל את החסכון והיעילות.
16. שינוי, עיכוב או הפסקת התמיכה
16.1 לא הוגשו הדו"חות התקופתיים - יעוכב או ייפסק תשלום התמיכה.
16.2 נתברר למשרד כי הגוף אינו עומד בתנאים שקבע המשרד בקשר לתמיכה, או חל שינוי אחר בגוף או בפעולותיו אשר היה בו כדי להשפיע על אישור התמיכה או על שיעור התמיכה, יוקטן, יעוכב או ייפסק תשלום התמיכה, לפי הענין, אלא אם כן החליטה ועדת התמיכות אחרת בהחלטה מנומקת.
16.3 נתברר למשרד כי היקף או קצב ההוצאות של הגוף נופל מן המתוכנן, או שהכנסותיו עלו על המצופה, רשאי המשרד להתאים את ההיקף והקצב של תשלום התמיכה לשינויים שחלו כאמור.
16.4 נתברר למשרד כי הגוף לא עמד בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לתמיכה ישקול המשרד אם יש מקום לתבוע מן הגוף החזר סכומי תמיכה שכבר שולמו לו או לנקוט צעדים משפטיים כפי שמתחייב בנסיבות המקרה.
16.5 החלטה לשנות, לעכב או להפסיק תשלום תמיכה שאושרה בנסיבות האמורות, תתקבל בועדת התמיכות והיא תדווח עליה למנהל הכללי של המשרד ולחשב הכללי.
17. ריכוז מידע על תמיכות
17.1 המשרד ירכז לגבי כל גוף הנתמך על ידו את כל המידע בקשר לתמיכה באותו גוף.
17.2 המשרד ירכז, במידת האפשר, את המידע בקשר לגופים הנתמכים בתקציביהם של גופים שבהוצאותיהם משתתף המשרד באופן משמעותי.
17.3 החשב הכללי יכין דו"ח שנתי, במתכונת שיקבע ובו פירוט של כל הגופים הנתמכים והתמיכות שנתנו המשרדים.
18. כללי
18.1 משרד יוכל לקבוע לעצמו נוהל משלים למתן תמיכות, בהתחשב בצרכים המיוחדים ובדרכי הפעולה של אותו משרד, במסגרת נוהל זה והוראות החשב הכללי.
18.2 משרד יוכל לקבוע לעצמו, באישור היועץ המשפטי לממשלה והחשב הכללי, נוהל שונה בפרטים מסויימים מנוהל זה לצורך מתן תמיכות מסוג מסויים או למטרה מסויימת, כאשר קיימים שיקולים מיוחדים המצדיקים קביעת נוהל שונה.
18.3 שינויים בנוהל זה יוכנסו, לפי הצורך, על פי המלצת ועדה בראשותו של היועץ המשפטי לממשלה ובהשתתפות נציגים של משרד האוצר, משרד הפנים, משרד החינוך והתרבות, משרד העבודה והרווחה, המשרד לענייני דתות ומשרד הכלכלה והתיאום הבינמשרדי, ובאישור ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה או ועדת שרים אחרים שתיקבע לענין זה.
נספח א'
(סעיף 8)
בקשה לתמיכה
( לא נתמך בשנים קודמות על-ידי משרד זה
( נתמך על-ידי משרד זה משנה

לשכת הכספים
מוגש למשרד: מוגש למשרדים נוספים*:
השם המלא של הגוף: צורת ההתאגדות
המען הרשמי המלא מיקוד טלפונים
מקומות וסניפים בהם מתקיימות פעולותיו מיקוד טלפונים

עיקרי המטרות והפעולות של הגוף:
שמות בעלי תעודת זיהוי כתובת מיקוד טלפון
התפקידים פרטית מלאה
יושב ראש:
מזכיר:
גזבר:
מנהל חשבונות:
רואה חשבון:
מבקר פנימי:
פירוט החשבונות בבנקים: רשום בשורה הראשונה את
הבנק אליו תועבר התמיכה
שם הבנק הסניף מס' הסניף מס' חשבון מורשי חתימה**
פעולות או פרוייקטים עבורם מתבקשת התמיכה, עבורה מתבקשת תמיכה***:

מקורות עצמיים:


הלוואות:


התמיכה המבוקשת:


תרומות ותמיכות


ממקורות אחרים:

תמיכה תינתן בדרך כלל מאת משרד אחד בלבד, מלבד מקרים יוצאים מן הכלל, כפי שנקבע בסעיף 6.2 של הנוהל למתן תמיכות.
פירוט תרומות ותמיכות מכל מקור אחר, הצפויות לשנה הנ"ל:
שם המשרד/ נושא התמיכה הסכומים בשלבים (שקלים)
המוסד התומך

מובטח בטיפול

הנהנים הישירים מהפעולות שתתמכנה ע"י משרד זה:
סה"כ סה"כ
התועלת שתהיה מכך לציבור:
באיזו דרך ומידה משתתפים הנהנים הישירים במימון ההוצאות?
מסמכים ופירוטים מצורפים (סמן X) :
לבקשה הראשונה: ( תעודת רישום או אישור עו"ד על המעמד המשפטי של הגוף ( תזכיר ותקנות מעודכנים, ( הודעה על מינוי מנהלים.
לבקשות לשאחר מכן: ( הודעות עידכון - לשינויים שחלו בפרטים דלעיל.
לכל בקשה: ( דו"ח כספי תקופתי מבוקר לשנה הקודמת, כולל פירוט הכנסות לפי מקורות והוצאות וכן פירוט נכסים והשקעות*, ( תקציב מאושר או הצעת תקציב (כולל פירוט מלא של הכנסות וכן השתתפות משרדי הממשלה השונים), לשנה עבורה מבוקשת התמיכה.* ( אישור מעמד הגוף במע"מ*, ( אישור שנתי ממס הכנסה*,
כאשר התמיכה המבוקשת מיועדת לרכישת מקרקעין או מבנה או להקמת מבנה, יצורפו לבקשה, לפי הענין:
(נסח רישום או הכחת בעלות, חכירה או זכות אחרת במקרקעין*.
(פירוט שיעבודים המוטלים על המקרקעין*.
( הערכת שמאי מוסמך בנוגע לערך הרכישה, כאשר מדובר ברכישת
מקרקעין או מבנה*
(הערכת מהנדס על עלות הבניה, כאשר מדובר בהקמת מבנה*.
לבקשה המוגשת 6 חדשים ויותר ולאחר סיום שנת הכספים של הגוף:
(דו"ח כספי לא מבוקר של השנה החדשה*.
(פרטים אחרים מצורפים:
אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון ומדוייק לפי מיטב ידיעתנו ואמונתנו.
תאריך שם היושב חתימה שם מורשה חתימה
ראש חתימה
הפרטים המסומנים ב*-, אינם דרושים לבקשות תמיכה שאינן עולות על 100,000 שקלים, או סכום אחר, כפי שיקבע החשב הכללי מעת לעת, בהתחשב בהתייקרויות.
לבקשות אלו יצורף דו"ח כספי שישקף בשלמות ובנאמנות את המצב הכספי של המוסד.
______________________________
* ציין מקומות וסניפים נוספים לנ"ל בדף מצורף וסמן X אם יש דף כזה.
* * ציין מספר השורה מטבלת שמות בעלי התפקידים, תוך ציון - "לחוד" או "ביחד".
* * * למימון פרוייקט רב-שנתי, יש לצרף מסמכים לגבי המקורות הכספיים שקיימים או יושגו לצורך השלמת הפרוייקט.
נספח ב
(סעיף 13)
לכבוד
משרד
הנדון: התחייבות
אנו מורשי החתימה של (שם הגוף) מתחייבים בשמו לקיים את כל התניות שלהלן בקשר לכל סכום שיוענק לנו כתמיכה.
1. נשתמש בכל הסכום כאמור לצורך ביצוע הפעולות אשר עבורן ניתנה התמיכה ולצורך זה בלבד.
2. א. סכומי התמיכה ישולמו על יסוד דו"חות פעולה וחשבונות שנגיש לכם ולפי דרישתכם גם חשבוניות מס על סכומים ששילמנו.
ב. נמציא לכם במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה במועדים ובמתכונת שתקבעו.
ג. נמציא לכם דו"ח כספי שנתי מבוקר על צירופיו תוך זמן סביר לאחר תום שנת הכספים.
3. נאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר בכל עת סבירה במשרדינו ובמיתקנינו ולעיין בספרי החשבונות שלנו.
4. נפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע מזמן לזמן ותודע לנו על ידי המשרד.
5. תהיו רשאים להפסיק, להקטין או לעכב את תשלום התמיכה החל בתאריך שתקבעו בהודעה בכתב, במקרים אלה:
(1) אם, לדעתכם, אין אנו מבצעים את הפעולות או חלקן כיאות, או אם אין אנו מקיימים את כל התנאים או ההתחייבויות כאמור בכתב התחייבות זה בקשר למתן התמיכה;
(2) אם הופחת תקציב משרדכם עקב מדיניות כלכלית.
6. אנו מתחייבים להחזיר לכם מיד עם דרישתכם את יתרת התמיכה כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן ועל פי דרישתכם בתוספת ריבית מקובלת, במקרים אלה:
(1) כשהתמיכה לא שימשה למטרה שלשמה ניתנה;
(2) במקרה של מעשה או מחדל מצדנו בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה.
7. כל ההוצאות הכרוכות בעריכת התחייבות זו, ביולה וכן תיקון מסמכי היסוד שלנו, יחולו עלינו.
תאריך השם מס' ת"ז חתימה
השם מס' ת"ז חתימה
השם מס' ת"ז חתימה
נספח ב-1
(סעיף 13)
לכבוד
משרד
הנדון: התחייבות (מקרקעין)*.
אנו מורשי החתימה של (להלן - הגוף) מתחייבים בשמו לקיים את כל התניות שלהלן בקשר לכל סכום שיוענק לנו כתמיכה.
1. נשתמש בכל הסכום כאמור לצורך ביצוע הפעולות אשר עבורן ניתנה התמיכה ולצורך זה בלבד.
2. א. סכומי התמיכה ישולמו על יסוד דו"חות פעולה וחשבונות שנגיש לכם ולפי דרישתכם גם חשבוניות מס על סכומים ששילמנו.
ב. נמציא לכם במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה במועדים ובמתכונת שתקבעו.
ג. נמציא לכם דו"ח כספי שנתי מבוקר על צירופיו, תוך זמן סביר לאחר תום שנת הכספים.
3. נאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר בכל עת סבירה במשרדינו ובמיתקנינו ולעיין בספרי החשבונות שלנו.
4. נפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע מזמן לזמן ותודע לנו על ידי המשרד.
5. תהיו רשאים להפסיק להקטין או לעכב את תשלום התמיכה החל בתאריך שתקבעו בהודעה בכתב, במקרים אלה:
(1) אם לדעתכם אין אנו מבצעים את הפעולות או חלקן כיאות, או אם אין אנו מקיימים את כל התנאים או ההתחייבויות כאמור בכתב התחייבות זה בקשר למתן התמיכה:
(2) אם הופחת תקציב משרדכם עקב מדיניות כלכלית.
6. א. אנו מתחייבים להחזיר לכם מיד עם דרישתכם את יתרת התמיכה כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן, ועל פי דרישתכם בתוספת ריבית
מקובלת כחוק במקרים אלה:
(1) כשהתמיכה לא שימשה למטרה שלשמה ניתנה;
(2) במקרה של מעשה או מחדל מצדנו בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה.
ב. במקרה של פירוק של הגוף ועל פי דרישתנו יועבר חלק יחסי של הזכויות במקרקעין/בנכס, שנרכשו בעזרת תמיכתם, ללא תמורה, לבעלות המשרד התומך; חישוב החלק היחסי ייעשה בהתאם לגובה סכום התמיכה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן מיום מתן התמיכה ועד ליום העברת המקרקעין/הנכס; לחלופין, במקרה של פירוק של הגוך תקבלו בחזרה את סכום התמיכה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן מיום מתן התמיכה ועד יום התשלום בפועל.
7. א. אנו מתחייבים כי המקרקעין או המבנה שיירכשו בעזרת תמיכתכם ישמשו למטרה שלשמה ניתנה התמיכה וכי המטרה לא תשונה.
ב. המקרקעין הם גוש/ים חלקה/ות /טרם/נרשמו בספרי רישום המקרקעין, ותיאורם מצורף בנספח המהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבות זו.
אם המקרקעין נחכרו ממינהל מקרקעי ישראל יצורף העתק של הסכם החכירה.
אם המקרקעין רשומים בספר רישום המקרקעין - מצורף נסח רישום.
ג. (1) לגוף זכויות, בעלות/חכירה לדורות מיום עד יום במקרקעין שתיאורם בסעיף קטן ב' וזכות קניינו חפשית מכל שיעבוד או עיקול, ואין לאדם כלשהו זולתו כל זכות בנכסים או בחלק מהם.
(2) אם זכות קניינו אינה חפשית כנאמר יצורף נספח, המהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבות זו, המפרט את כל השיעבודים או העיקולים החלים עליה.
ד. אנו מתחייבים שלא להעביר, ושלא להתחייב להעביר, לאחר את זכויות הגוף במקרקעין או בנכס שנרכשו בעזרת תמיכתכם, אלא לאחר שתימסר הסכמתכם מראש ובכתב לאגף רישום המקרקעין - אם המקרקעין רשומים בספרי רישום המקרקעין, ולמינהל מקרקעי ישראל - אם המקרקעין הם בחכירה מן המינהל; אם ככל עת שהיא, נעביר שלא בהסכמתכם מקרקעין/נכס שנרכש בעזרת תמיכתכם, או שנתחייב להעבירו, הרי בנוסף על יתר התחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה, נעביר אליכם מיד את התמורה שקיבלנו כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן.
בסעיף קטן זה, "להעביר" - לרבות למכור, לתת במתנה, להחכיר, להשכיר בשכירות מוגנת על פי חוק הגנת הדייר, וכן כל מסירה אחרת כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963.
ה. לצורך הבטחת האמור בסעיף 1 אנו מתחייבים כי נרשום בפנקסי המקרקעין זיקת הנאה לטובת הציבור במקרקעין/בנכס שנרכש בעזרת תמיכתכם, בנוסח שיהיה מקובל עליכם, לצורך אותה מטרה.
ו. לצורך הבטחת האמור בסעיף קטן ד' אנו מתחייבים כי נרשום בפנקסי המקרקעין הערת אזהרה לפיה לא תיעשה עיסקה או התחייבות לעשות עיסקה במקרקעין או במבנה: אם טרם נרשמו המקרקעין בפנקסי המקרקעין, והם בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, אנו נורה למינהל מקרקעי ישראל, בהוראה בלתי חוזרת, כי לא ירשום כל עסקה במקרקעין, ושלא יתן את הסכמתו לכל עסקה ביחס למקרקעין, הנוגדת כתב התחייבות זה.
ז. להבטחת התחייבויותינו בסעיפים קטנים ה ו-ו אנו מצרפים בזאת ייפוי כוח בלתי חוזר, לפיו אנו מייפים את כוחה של מדינת ישראל, באמצעות מינהל מקרקעי ישראל או מי שהוא יקבע, לעשות ולרשום את השיעבודים הבאים: הערת אזהרה, זיקת הנאה, במקרקעין/בנכס שנרכש בעזרת התמיכה.
ח. אנו מתחייבים לשמור על מצבם התקין של המקרקעין שנרכשו בעזרת התמיכה, לבטח אותם במלוא ערכם ולעדכן את הביטוח בכל שנה; אם ייגבו כספי ביטוח בשל נזק שנגרם למקרקעין האמורים נשתמש בהם אך ורק לשם החזרת המקרקעין למצבם הקודם והתחייבות זו תחול על הנכסים שהוחזרו למצבם הקודם כאמור.
ט. כל ההוצאות הכרוכות בעריכת התחייבות זו, ביולה, רישום הערת אזהרה וזיקת ההנאה וכן תיקון מסמכי היסוד של הגוף, יחולו עלינו.
תאריך השם מס' ת"ז חתימה
תאריך השם מס' ת"ז חתימה
תאריך השם מס' ת"ז חתימה
* כתב התחייבות זה ישמש כאשר התמיכה מיועדת לאפשר רכישת מקרקעין או מבנה או הקמת מבנה למטרה מסויימת.
______________________________
1 י"פ תשמ"ה, 1444.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ