אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> נוהל למתן תמיכות מאת משרד החינוך והתרבות - האגף לתרבות תורנית

נוהל למתן תמיכות מאת משרד החינוך והתרבות - האגף לתרבות תורנית

נוהל למתן תמיכות מאת משרד החינוך והתרבות - האגף לתרבות תורנית 1
מתפרסם בזה נוהל למתן תמיכות מאת משרד החינוך והתרבות למוסדות תרבות תורניות. נוהל זה אושר בידי היועץ המשפטי לממשלה.
1. לא תינתן תמיכה מתקציב משרד החינוך והתרבות אלא בהתאם לנוהל למתן תמיכות של משרדי הממשלה (להלן - נוהל התמיכות הממשלתי), לאחר דיון והמלצה של ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הועדה), בהתאם לנוהל האמור, ובמסגרת תקציבו המאושר של המשרד.
2. הועדה תחליט על מתן תמיכה למוסדות השונים מתוך מגמה לנהוג באופן שיוויוני ומתוך התחשבות בנסיבות ובצרכים המיוחדים של כל מקרה.
3. על פי מדיניות המשרד מעודדת הועדה השתתפותם של גורמים אחרים במימון הפעילויות שבעדן מבוקשת התמיכה אך אינה רואה בהשתתפות זו הכרה לצורך קבלת תמיכות המשרד (ראה לענין זה סעיף 9(ב)(5)).
4. כדי למנוע כפילות במתן תמיכות, תאשר ועדת התמיכות דרך כלל תמיכות לגוף אחר רק לפי תקנה תקציבית אחת, בהתאם לתחום הפעילות העיקרי של הגוף הנתמך או בהתאם לנושא העיקרי שבעדו מתבקשת התמיכה; רק במקרים מיוחדים, ועל יסוד טעמים שיירשמו, תאשר הועדה תמיכה לגוף אחד לפי תקנות תקציביות אחדות.
חלק א' - תמיכות למטרה של שיעורי תורה ולימודי יהדות
5. בחלק זה:
"מפעל לימוד" - מוסד או ארגון המקיים פעילות של הפצת תרבות תורנית לציבור, על כל חוגיו, שכבותיו וגיליו;
"תרבות תורנית" - לרבות תורה שבכתב, תורה שבע"פ, ספרות העיון ונושאי יהדות בענפי התרבות הכלליים.
6. בהחלטתה בדבר מתן תמיכות לגופים שיש להם כוח אדם מתאים לביצוע המטרות של שיעורי תורה ולימודי יהדות תיתן הועדה עדיפות לפעילויות המפורטות להלן:
(1) פעילויות של העמקת התרבות התורנית בקרב עולים, אוכלוסית אזורי מצוקה, נשים ונוער;
(2) פעולות המיועדות, להעמקת החינוך היהודי והציוני בקרב אוכלוסיות החסרות חינוך כזה, והמבקשות אותו;
(3) פעולות ברמה חינוכית גבוהה;
(4) פעולות שיש בהן צד חוויותי בנוסף לממד האינטלקטואלי;
(5) פעולות המשתלבות במערכת חינוכית בנויה.
7. (א) חלק מן הסכומים המיועדים למטרות האמורות מועבר בהתאם לנוהל התמיכות הממשלתי לרשויות מקומיות או לגופים אחרים הפועלים מטעמן, כגון מתנסי"ם, לצורך תמיכה במפעלי לימוד הפועלים במישור המקומי, להעמקת התרבות התורנית בקרב תושבי המקום.
(ב) חלק אחר מן הסכומים האמורים למטרות האמורות מועבר כתמיכה ישירה במפעלי הלימוד.
8. (א) ההחלטה בדבר העברת תמיכה לרשות המקומית או למתנ"ס ובדבר שיעורה של תמיכה כאמור תושפע מהיקף פעילותם של הרשות המקומית או המתנ"ס כגון:
(1) מספר השיעורים שמקיימים הרשות המקומית או המתנ"ס;
(2) מספר נותני השיעורים;
(3) מספר התלמידים;
(4) יחודיותם של שיעורים מסויימים;
(5) אירועים מיוחדים כגון: עצרות חג, הקפות שניות.
(ב) עדיפות תינתן לרשויות מקומיות שבהן מבקש האגף לתרבות תורנית להעמיק את התרבות התורנית, אף שעלות הפעולה גבוהה ויקרה יותר, כגון פעילויות באילת ובקרית שמונה, ובלבד שיש טעם מיוחד לכך.
9. (א) ההחלטה בדבר העברת תמיכה ישירה אל מפעלי הלימוד, לרבות בדבר גובה התמיכה, תושפע מן הגורמים ומסדרי העדיפות המפורטים להלן:
(1) סוג הפעילות:
(א) השכלת יסוד במקצועות התרבות התורנית למתחילים ביהדות או לבעלי השכלה כללית בסיסית;
(ב) השכלה משלימה במקצועות התרבות התורנית;
(ג) הרצאות, כנסים וימי עיון;
(ד) תכניות הווי ומופעים.
(2) מקום הפעילות.
(3) האוכלוסיה שבקרבה מתקיימת הפעילות ומספר המשתתפים בה.
(ב) כל מפעל לימוד המבקש תמיכה יוערך בשיטת הניקוד המתוארת בטבלה שבנספח א', שבה באים לידי ביטוי סדרי העדיפות האמורים של המשרד;
לענין זה -
(1) הערך הכספי של נקודה ייקבע לפי סך כל התקציב למוסדות תורניים כשהוא מחולק לסך כל הנקודות, בניכוי הסכום של העתודה כאמור בפסקה (4);
(2) פעולות שהן בעלות אופי מעורב יוערכו בניקוד הגבוה יותר;
(3) הועדה תתחשב בצרכים ובנסיבות המיוחדים לכל מקרה;
(4) 10 אחוזים מסך התקציב למוסדות תורניים יישמר כעתודה לעידוד פעילות;
(5) השתתפות המשרד לא תעלה על 60 אחוזים מכלל ההוצאה של מפעל הלימוד.
חלק ב' - פעילות לעידוד האמנות במגמה תורנית
10. (א) למטרת עידוד האמנות במגמה תורנית תוענק תמיכה למוסדות העוסקים ביצירה ובמחקר המוסיקה הדתית, ומקיימים לימודים והשתלמויות בתחום זה.
(ב) ההחלטה בדבר מתן תמיכה, לרבות בדבר גובה התמיכה, תושפע משיקולים אלה:
(1) רמתו של המוסד;
(2) רמת המחקרים והיצירות;
(3) היקף פעילותו של המוסד;
(4) האוכלוסיה שבקרבה פועל המוסד.
חלק ג' - מפעלים ספרותיים ופרוייקטים באגף לחינוך דתי
11. הסכום הקבוע למפעלים ספרותיים באגף לחינוך דתי יועבר כהשתתפות בהוצאת קונקורדנציה לתלמוד בפורמט קטן.
חלק ד' - מפעלי ספרות ותרבות תורנית
12. (א) במסגרת זו נתמכים ספרים בעלי ערך תורני בנושאים שונים, לרבות ספרים מתחום ההלכה והמחשבה היהודית, מחקר וחידוש פולקלור, תולדות עם ישראל, ארץ ישראל, ספרי הגות יהודית וכיוצא באלה.
(ב) הבקשות לתמיכה יתקבלו רק לאחר השלמת כתב יד של הספר, לרבות הגהתו.
(ג) החלטת הועדה בדבר תמיכה בספר ובדבר שיעור התמיכה בו תתחשב באישורו העקרוני של מנהל האגף לתרבות תורנית, בהמלצת המפקח החינוכי ובהערכת הלקטור (מעריך).
(ד) הועדה תתחשב בהערכת הלקטור באופן הבא:
(1) בציון 1 ו-2 לא תאושר תמיכה;
(2) בציון 3 רשאית הועדה לאשר תמיכה של עד 10 אחוזים מסך עלות ההוצאה לאור של הספר;
(3) בציון 4 רשאית הועדה לאשר תמיכה של עד 25 אחוזים מסך עלות ההוצאה;
(4) בציון 5 רשאית הועדה לאשר תמיכה של עד 33 אחוזים מסך עלות ההוצאה.
(ה) במקרים מיוחדים בהם ישנה אחידות דעים בועדה לגבי חשיבותו של הספר ומומחיותו של המחבר רשאית היא לוותר על הערכת הלקטור; גובה התמיכה במקרים כאמור יהיה תלוי בגורמים הבאים:
(1) מידת המומחיות של המחבר בנושא;
(2) מידת חשיבותו של הנושא;
(3) תרומתו של הספר לקידום התרבות התורנית בישראל;
(4) אוכלוסיות היעד והיקפן;
(5) יחודיותו של הספר בתחום הנושא;
(6) איכות הדפוס, הנייר, הכריכה;
(7) מידת השתתפותו של המו"ל בהוצאת הספר.
חלק ה' - העמקת החינוך היהודי והציוני
(תקנה 65 06 15 20 בתקציב)
13. (א) בהחלטתה בדבר מתן תמיכות לגופים שיש להם כוח אדם מתאים לביצוע במסגרת תקנת התקציב האמורה תיתן הועדה עדיפות לפעילויות המפורטות להלן:
(1) פעולות המיועדות לטיפוח ערכים של יהדות וציונות בקרב אוכלוסיות חסרות חינוך כאמור והמבקשות אותו;
(2) פעולות המיועדות לטיפוח ערכים של יהדות וציונות בבתי"ס ממלכתיים, בקרב תלמידים, מורים והורים;
(3) פעולות כאמור ברמה חינוכית גבוהה;
(4) פעולות כאמור המשתלבות במערכת חינוכית בנויה;
(5) פעולות כאמור שיש בהן צד חווייתי בנוסף לממד האינטלקטואלי;
(6) פעולות של העמקת החינוך היהודי בקרב עולים, אוכלוסיה באזורי מצוקה, נשים ונוער.
(ב) לענין חלק זה, "פעולות של טיפוח ערכי יהדות וציונות" - פעולות ללימוד ערכי היהדות והציונות על כל תחומיהן, לרבות תורה שבכתב, תורה שבע"פ, ספרות העיון ונושאי יהדות בענפי התרבות הכלליים.
(ג) החלטת הועדה בדבר העברת תמיכה לגופים הפועלים בתחומים שפורטו לעיל לרבות בדבר גובה התמיכה, תושפע מן הגורמים ומסדרי העדיפות המפורטים להלן:
(1) סוג הפעילות:
(א) השכלת יסוד ביהדות למתחילים, או לבעלי השכלה כללית בסיסית;
(ב) השכלה משלימה במקצועות היהדות;
(ג) הרצאות, כנסים וימי עיון.
(2) מקום הפעילות;
(3) האוכלוסיה שבקרבה מתקיימת הפעילות, ומספר המשתתפים בה.
(ד) גוף המבקש תמיכה תוערך פעילותו בשיטת הניקוד המתוארת בטבלה שבנספח ב', שבה באים לידי ביטוי סדרי העדיפויות האמורים של המשרד; לענין זה יחולו דרכי ההערכה הקבועות בסעיף 9(ב).
נספח א' - נספח ב'2
(סעיף 9(ב))
_________________________________
1 י"פ תשמ"ה, 3206.
2 הנוסח אינו מובא.
_____________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ