אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> נוהל אתיקה לחברי הכנסת (התנהגות במליאה ובועדות)

נוהל אתיקה לחברי הכנסת (התנהגות במליאה ובועדות)

נוהל אתיקה לחברי הכנסת (התנהגות במליאה ובועדות) 1
מתפרסם בזה נוהל אתיקה לחברי הכנסת (התנהגות במליאה ובועדות) שקיבלה ועדת האתיקה ביום ז' בטבת התשנ"ז (17 בדצמבר 1996).
בהתאם לסעיף 22 לכללי האתיקה לחברי הכנסת, קובעת ועדת האתיקה לאמור:
פרק א': כללי
1. תחולה
(א) נוהל זה יחול על פניות יושב ראש הכנסת אל ועדת האתיקה לפי אחד הסעיפים 70, 72 או 103ו לתקנון הכנסת ועל ערעורי חברי הכנסת בפני ועדת האתיקה, לפי סעיף 71א או 103ה לתקנון.
(ב) על קובלנות אחרות הנוגעות להתנהגות חבר הכנסת במליאת הכנסת או בועדה מועדות הכנסת, יחולו הוראות נוהל אתיקה לחברי הכנסת (קובלנות).
פרק ב': הליכי הטיפול בפניית יושב ראש הכנסת
2. פניית יושב ראש הכנסת
(א) יושב ראש הכנסת, בפנותו אל ועדת האתיקה לפי סעיף 70 או 72 לתקנון הכנסת, יצרף לפנייתו את הפרוטוקול הסטינוגרפי הכולל את פרטי האירוע בגינו הוצא חבר הכנסת מישיבת הכנסת (להלן - חבר הכנסת הנקבל).
(ב) יושב ראש הכנסת, בפנותו אל ועדת האתיקה לפי סעיף 103ו לתקנון הכנסת, יצרף לפנייתו את פניית יושב ראש הועדה אליו, ובמידת האפשר - את פרוטוקול הועדה הכולל את פרטי הארוע בגינו הוצא חבר הכנסת מישיבת הועדה (גם הוא להלן - חבר הכנסת הנקבל).
3. זימון חבר הכנסת הנקבל
יושב ראש ועדת האתיקה ימציא לחבר הכנסת הנקבל את פניית יושב ראש הכנסת והחומר שצורף אליה ויזמנו לדיון בועדת האתיקה.
פרק ג': הדיון בפניית יושב-ראש הכנסת
4. מועד הדיון בקובלנה
ועדת האתיקה תדון בקובלנה תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשתה, ובפגרת הכנסת - תוך חודש ימים מהגשתה, במועד שקבע יושב ראש הועדה; יושב ראש הועדה רשאי לקבוע מועד מאוחר יותר לכך, אם לדעתו קיימות נסיבות המצדיקות זאת.
5. רציפות הדיון
החל הדיון בקובלנה, תקיים ועדת האתיקה את הדיון בה ככל האפשר ברציפות.
6. מניין
(א) הועדה תדון בקובלנה רק אם נכחו בדיון שלושה מחברי הועדה לפחות.
(ב) נבצר מחבר הועדה להשתתף בדיון או שאין הוא יכול להשתתף בו מאחר שהוא הנקבל, יפנה יושב ראש הועדה ליושב ראש הכנסת בבקשה למנות חבר אחד לועדה, לצורך הדיון בפניה.
(ג) בכל החלטה הנוגעת לקובלנה, תכריע הועדה ברוב קולות של כל חבריה.
7. הזמנת היושב ראש
הועדה רשאית, על פי הצעת חבר הועדה או על פי בקשת חבר הכנסת הנקבל, להזמין את יושב-ראש הישיבה או יושב ראש הועדה שממנה הוצא חבר הכנסת, לדיון בקובלנה; ביקש יושב ראש הישיבה או יושב ראש הועדה לזמנו לדיון - תזמנו הועדה.
8. זכות השמיעה
(א) לא תתקבל החלטה מסכמת בפניית יושב ראש הכנסת, אלא לאחר שניתנה לחבר הכנסת הנקבל הזדמנות נאותה להופיע בפני הועדה ולהשמיע את דבריו; אולם רשאית הועדה להכריע בפניית יושב ראש הכנסת, אם הומצאה לחבר הכנסת הזמנה לדיון והוא סירב או נמנע להופיע בפני הועדה, מבלי שנתן לכך צידוק סביר.
(ב) חבר הכנסת הנקבל יהיה רשאי להביא ראיות להוכחת טענה כי האמור בפרוטוקול אינו מדוייק, או כי לא התנהג באופן שיוחס לו, אך הוא לא יהיה רשאי להזמין את יושב ראש הישיבה שהוציאו ממליאת הכנסת או מועדת הכנסת, אלא באישור הועדה.
פרק ד': החלטת הועדה
9. החלטת הועדה
(א) בתום הדיון בפניית יושב ראש הכנסת, תיתן ועדת האתיקה את החלטתה, תודיע עליה ליושב ראש הכנסת ותניחה על שולחן הכנסת; היתה הפניה לועדה לפי סעיף 103ו לתקנון הכנסת, תודיע הועדה על כך גם ליושב ראש הועדה אשר ממנה הוצא חבר הכנסת.
(ב) החליטה הועדה להרחיק את חבר הכנסת הנקבל מישיבות הכנסת, תודיע לו על זכותו לערער על ההחלטה בהתאם להוראות סעיף 73 לתקנון הכנסת.
10. ביצוע
(א) החליטה הועדה על אחד הצעדים המנויים בסעיף 70(ג)(3) עד (5) לתקנון הכנסת, יעביר יושב ראש הכנסת את החלטתה לסגניו ולמזכיר הכנסת, לשם ביצועה בהתאם.
(ב) החליטה הועדה להרחיק את חבר הכנסת הנקבל מישיבות ועדה של הכנסת, יפעל יושב ראש הועדה בה מדובר בהתאם.
פרק ה': הדיון בערעור חבר הכנסת
11. הגשת ערעור לפי סעיף 71א
(א) חבר הכנסת המערער על שלילת זכותו לקבל רשות דיבור במליאה, על פי סעיף 71א(ב) לתקנון הכנסת, יגיש את ערעורו באמצעות יושב ראש הכנסת.
(ב) יושב ראש הכנסת יעביר את הערעור להערותיו של יושב ראש הישיבה אשר נטל מחבר הכנסת את רשות הדיבור, וזה רשאי להגיב על הערעור, בכתב, בתוך שלושה ימי ישיבות של הכנסת, או לבקש מהועדה כי תזמנו לדיון בערעור.
(ג) יושב ראש הכנסת יעביר את הערעור לועדת האתיקה, בתום המועד לקבלת תגובתו של יושב ראש הישיבה, בצירוף התגובה, אם הוגשה.
12. הגשת ערעור לפי סעיף 103ה
(א) חבר הכנסת המערער על הוצאתו מהישיבה, לפי סעיף 103ה לתקנון הכנסת, יגיש את ערעורו באמצעות יושב ראש הועדה שהוציאו מהישיבה.
(ב) יושב ראש הועדה יעביר את הערעור לועדת האתיקה, עם או בלי תגובתו, בתוך שלושה ימי ישיבות של הכנסת, ורשאי הוא לבקש מהועדה כי תזמנו לדיון בערעור; לא העביר יושב ראש הועדה את הערעור אל ועדת האתיקה כאמור, רשאי חבר הכנסת שהוצא לפנות במישרין אל ועדת האתיקה, ורואים את יושב ראש הועדה כמי שוויתר על זכותו להגיב.
13. מניין
(א) הועדה תדון בערעור רק אם נכחו בדיון שלושה מחברי הועדה לפחות.
(ב) נבצר מחבר הועדה להשתתף בדיון, או שאין הוא יכול להשתתף בו מאחר שהוא המערער, יפנה יושב ראש הועדה ליושב ראש הכנסת בבקשה למנות חבר אחר לועדה, לצורך הדיון בערעור.
(ג) בכל החלטה הנוגעת לערעור, תכריע הועדה ברוב קולות של כל חבריה.
14. הדיון בועדה
הועדה רשאית לקבל ערעור לפי סעיף 71א או לפי סעיף 103ה, גם שלא בנוכחות המערער; ואולם, אם ביקש יושב ראש הישיבה או יושב ראש הועדה לזמנו לדיון בועדה, יתקיים הדיון בנוכחות המערער.
15. החלטת הועדה
בתום הדיון בערעור, תיתן ועדת האתיקה את החלטתה, תודיע עליה ליושב ראש הכנסת ותניחה על שולחן הכנסת; היה הערעור לועדה לפי סעיף 103ו לתקנון הכנסת, תודיע הועדה על כך גם ליושב ראש הועדה אשר ממנה הוצא חבר הכנסת.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ז, 1163.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ