אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> מבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה והרווחה למוסדות ציבור

מבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה והרווחה למוסדות ציבור

מבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה והרווחה למוסדות ציבור 1
בהתאם להוראות סעיף 3א(ה) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן - החוק) ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה והרווחה (להלן - המשרד) למוסדות ציבור (להלן - המבחנים), כמפורט להלן:
כללי (תיקון: תש"ס)
(א) כל התמיכות לפי מבחנים אלה יינתנו באופן שוויוני ולפי שיקולים עניניים בלבד.
(ב) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על ידי מוסד ציבור כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרת רווחים (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן.
(ג) גובה תמיכת המשרד לא יעלה על 20% מסך ההוצאה המתוכננת של הגוף מקבל התמיכה למטרות חלוקת קמחא דפסחא לנזקקים שזכאותם תוכר על ידי ובהתאם לסעיף 2(2)(ב)(2) להלן, כפי שאישרה המחלקה למוסדות ציבור וכפוף לסכום התקציב המיועד לנושא זה.
(ד) הארגון נמצא תחת ביקורתו של רואה חשבון מוסמך.
(ה) הארגון יצרף לבקשה תכנית מפורטת של חלוקת הקמחא דפסחא שתכלול, בין היתר, את האזורים שבהם יחולק הקמחא דפסחא, מספר מתוכנן של מקבלי הקמחא דפסחא בכל אזור, קריטריוני נזקקות לחלוקה בהתאם לאמור בסעיף 2(2)(ב)(2) להלן, פרטי מקבלי קמחא דפסחא (שם ראש המשפחה או בודד עד גיל 21, מספר זהות, כתובת מגורים, טלפון) וכן פרטים נוספים כפי שיידרשו על ידי המחלקה למוסדות ציבור.
(ו) (1) לידיעת הציבור, המשרד יפרסם בעיתון הנפוץ ביותר בשפה העברית (לפי פרסום שר הפנים ברשומות) ובעיתון הנפוץ ביותר בשפה הערבית את רשימת הארגונים שלענין (כולל שם, כתובת מדויקת ומספר טלפון להתקשרות) אשר הגישו בקשות תמיכה בהתאם לתנאי המבחנים.
(2) אין פרסום הרשימה האמורה בסעיף קטן (1) כדי עילה לחיוב המשרד לתשלום כלשהו לארגון, אשר שמו נכלל ברשימה שפורסמה.
(3) השתתפות המשרד בתמיכה לארגון המחלק קמחא דפסחא, יבוצע אך ורק לאחר שהארגון ביצע בפועל חלוקת קמחא דפסחא והוכיח כי עמד בכל תנאי המבחנים.
(ז) כל ארגון יהיה רשאי להגיש בקשות תמיכה בגין חג אחד בשנה.
2. תמיכות למטרות פיתוח מעונות יום לילדים (תיקון: תש"ס, תשס"א)
(א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק אם המבקש עוסק בהפעלת מעונות יום במסגרת פעולות האגף למעמד האישה מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד (להלן - האגף למעמד האישה), לסיוע בהחזקת ילדיהן של נשים עובדות ומשפחות נזקקות במעונות יום.
(ב) התמיכה תינתן רק למטרת בניה של מבנה, כולל פיתוח השטח ולמטרת החזקה וניהול של מעון יום לילדים.
(ג) לא תינתן תמיכה בשנת כספים פלונית לגבי בניה שהסתיימה לפני שנת הכספים שקדמה לה.
(ד) התמיכה תינתן רק בעבור בניה שטרם נסתיימה במועד הגשת הבקשה.
(ה) תמיכה בעבור בניית מעון לא תעלה על שליש מהעלות הכוללת של הבניה, אולם לא יותר מסכום מרבי שייקבע בתחילת כל שנת כספים בידי האגף למעמד האישה ויחושב לפי מספר הכיתות שבמעון שייבנה וכן לפי דרכי חישוב נוספות שייקבעו בידי האגף למעמד האישה.
(ו) בהחלטה לגבי מתן תמיכה יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:
(1) צורכי האוכלוסיה ברחבי הארץ;
(2) צורכי האוכלוסיה באזור שבו הוקם או נמצא המעון;
(3) יכולתו של המבקש להחזיק ולתפעל את המעון;
(4) יכולתו של המבקש לבצע ולהשלים את הבניה.
(ז) נדחתה הבקשה לתמיכה רק בגלל אי יכולת המבקש לבצע ולהשלים את הבניה כאמור בסעיף קטן (ו)(4), רשאי המבקש להגיש פעם נוספת בקשה לתמיכה בשנת הכספים הבאה; הגשת הבקשה פעם נוספת, אין בכך כדי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג) אולם הוראות סעיף קטן (ד) לא יחולו.
3. תמיכות בפעולות להכשרת נשים ליציאה לעבודה
(א) בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד מוכר בתחום החינוך או ההכשרה המקצועית כגון: אוניברסיטה, סמינר, מכון מחקר, מכללה, מוסד להכשרה מקצועית וכו'.
(ב) מתן התמיכה מותנה בכך שתכנית הלימודים ורשימת הנשים המשתתפות בפעולות שעבורן מבוקשת התמיכה אושרו כמתאימות למטרת ההכשרה בידי האגף למעמד האשה.
(ג) התמיכה לא תעלה בכל מקרה על שליש מהעלות הכוללת של הפעולה שלגביה תינתן התמיכה, ומותנית בכך שהמבקש הוכיח לאגף למעמד האשה שיש לו היכולת לממן את שני השלישים הנותרים מעלות הפעולה.
(ד) בהחלטה לגבי מתן התמיכה יובאו בחשבון, בין היתר, שיקולים אלה:
(1) יכולתו של המבקש לבצע את הפעולה;
(2) יכולתו של המבקש לממן את חלקו (3/2) בביצוע הפעולה;
(3) הצרכים להכשרת נשים ליציאה לעבודה במקומות השונים בארץ;
(4) מגבלות התקציב העומד לרשות מתן התמיכות.
4. תמיכה בשירותי טיפול בנשים ונערות
(א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש בידי גוף המטפל בנשים או נערות במצוקה, נשים מוכות, נשים או נערות נפגעות תקיפה מינית (כל אלה, להלן - אוכלוסיית היעד) או גוף העוסק בהכשרת עובדים סוציאליים לטיפול באוכלוסיית היעד.
(ב) התמיכה תינתן למטרה כלהלן:
(1) טיפול באוכלוסיית היעד;
(2) בניה, רכישה, שיפוץ או אחזקת מבנה, או רכישת ציוד למבנה למטרת טיפול באוכלוסיית היעד;
(3) הכשרת כח אדם לטיפול באוכלוסיית היעד.
(ג) תנאי לקבלת תמיכה - השתתפות המבקש במימון של לפחות רבע מהעלות הכוללת של הפעולה עבורה מבוקשת התמיכה.
4א. תמיכות לקידום נוער חלש ומנותק (תיקון: תשנ"ד, תשס"ד)
(א) מטרת התמיכה היא טיפוח וקידום נוער חלש, נוער מנותק ונוער משכבות מצוקה, לשם הכשרתו החינוכית, באמצעות פעולות אלה:
(1) פעילות קבוצתית ופעילות מועדונית;
(2) פעילות אחרת המבוצעת במבנה בית ספר המוכר בידי משרד החינוך והתרבות;
(3) פעילות שדה - לאום - חברה;
(4) מחנות ומפעלי קיץ בחופשות.
(ב) ועדת התמיכות תביא בחשבון לענין החלטתה בדבר מתן התמיכה, שיקולים אלה:
(1) ידע ונסיון מוכח של המבקש בהפעלת תכניות פעולה לנוער חלש ומנותק בתחום החינוך הבלתי פורמלי;
(2) למבקש יש מדריכים מיומנים ובעלי הכשרה מיוחדת לסוג זה של פעולות;
(3) למבקש יש מבנים וציוד מיוחדים ומתאימים לביצוע הפעולות שעבורן מבוקשת התמיכה;
(4) למבקש נסיון של 5 שנים לפחות בהפעלת מוסד לנוער מנותק;
(5) המבקש מבצע פעולות הדרכה וחינוך בהיקף של 12 שעות לשבוע לפחות.
(ג) אישור התמיכה מותנה בכך שהמבקש נתון לפיקוחה של המחלקה למוסדות ציבור במשרד העבודה והרווחה.
(ד) סכום התמיכה יחושב לפי מספר החניכים שהמבקש יתן להם הכשרה חינוכית ושבעדם מבוקשת התמיכה; הסכום לחניך יחושב לפי סך כל התקציב המיועד לתמיכות כאמור מחולק בסך כל החניכים שעבורם מבוקשות התמיכות.
(ה) לא תאושר תמיכה למוסד ציבור לפי סעיף זה אלא אם כן הוכיח כי קיבל אישורים ממשטרת ישראל להעסקת עובדים, לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001, ככל שהוא מחויב בקבלת אישור לפי החוק האמור.
4ב. תמיכות למטרת עידוד התארגנות של קבוצות לעזרה עצמית (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ו, תשס"ד)
(א) מטרת התמיכה היא עידוד התארגנות של קבוצות אוכלוסיה שנמנים עמן אנשים שיש להם בעיה משותפת, כגון מחלות כרוניות, משפחות חד-הוריות, בני משפחה של חולי נפש וכו', לשם שיתוף פעולה ביניהן שעיקרה תמיכה הדדית זה בזה, כדי להתמודד טוב יותר עם בעיותיהם (להלן - קבוצות לעזרה עצמית).
(ב) התמיכה תינתן לגוף הפועל לסיוע ללא פחות מ-30 קבוצות לעזרה עצמית של 5 חברים לפחות בקבוצה, בדרכים אלה:
(1) פרסום כדי לאתר חברים לקבוצות לעזרה עצמית;
(2) סידור מפגשים ראשונים של הקבוצות;
(3) מתן סידורי קשר בין חברי קבוצה בינם לבין עצמם, ובין קבוצות לעזרה עצמית אחרות עם בעיה דומה;
(4) הפצת מידע על פעילות הקבוצות לעזרה עצמית ועל האפשרות להסתייע במבקש התמיכה;
(5) הדרכת עובדים מקצועיים בנושא התארגנות קבוצות כאמור.
(ג) גובה התמיכה ייקבע לפי היחס שבין מספר הקבוצות שבהן מטפל המבקש לבין סך כל הקבוצות המטופלות בידי כל המבקשים שאושרה להם תמיכה, ולא יותר מ-25% מהתקציב השנתי של המבקש לביצוע הפעולות האמורות בסעיף קטן (ב), הכל בכפוף לתקציב שיעמוד לרשות המשרד למטרת תמיכות אלה.
(ד) לא תאושר תמיכה למוסד ציבור לפי סעיף זה אלא אם כן הוכיח כי קיבל אישורים ממשטרת ישראל להעסקת עובדים, לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001, ככל שהוא מחויב בקבלת אישור לפי החוק האמור.
5. תמיכה למטרת שיפוצים והצטיידות במעונות חסות הנוער (תיקון: תשס"ד)
(א) בקשה למתן תמיכה רשאי להגיש רק מבקש שמפעיל מעון בפיקוח רשות חסות הנוער שבמשרד (להלן - הרשות).
(ב) התמיכה תינתן למטרות אלה:
(1) שיפוץ מבנים לצורכי בטיחות, ביטחון או תברואה;
(2) שיפוץ וציוד מבנים לצורך הגדלת כושר הקליטה - אם המעון נמצא ראוי לקלוט חניכים נוספים בידי הרשות;
(3) החלפת ציוד שנתבלה, אם אין אפשרות לתקנו;
(4) רכישת ציוד להעלאת רמת הפעילות של החניכים במעון בשעות הפנאי;
(5) שיפוצים מיוחדים הדרושים לפי החלטת הרשות;
(6) הסדרת התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, ובלבד שאם ההיתר לבניית המעון ניתן לאחר י"ז בניסן התשל"ב (1 באפריל 1972), התאמות הנגישות אינן כאלה שהמוסד היה חייב בהתקנתן לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;
(ג) לא תינתן תמיכה -
(1) למטרות המפורטות בסעיף קטן (ב), אם המבקש מקבל בעבורן סיוע מכל סוג שהוא מיחידה אחרת במשרד או ממשרד ממשלתי אחר;
(2) למוסד ציבור בעבור שיפוצים או הצטיידות במעון שבעבורו קיבל המוסד תמיכה לאותה מטרה בשנה שקדמה לשנה שבה הגיש את בקשתו.
(ד) לא תאושר תמיכה למבקש לפי סעיף זה אלא אם כן הוכיח כי קיבל אישורים ממשטרת ישראל להעסקת עובדים, לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001, ככל שהוא מחויב בקבלת אישור לפי החוק האמור.
(ה) כל בקשה לתמיכה תועבר ליחידת הפיקוח של הרשות לשם מתן חוות דעת מנומקת לגבי הבקשה; חוות הדעת תצביע על התחומים, שלדעת יחידת הפיקוח נמצאים בעדיפות ראשונה, תחומים מומלצים ותחומים שאינם נראים ליחידת הפיקוח כראויים לתמיכה; לצורך מתן חוות דעת בבקשה שענינה נגישות לאדם עם מוגבלות, רשאית יחידת הפיקוח להתייעץ עם הנציבות כהגדרתה בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ואולם היא חייבת לעשות כן לפני מתן חוות דעת כי בקשה שענינה נגישות אינה ראויה לתמיכה, וחוות דעת זו תנומק בכתב;
(ו) הבקשות ידורגו לפי צבירת נקודות כמפורט להלן:
(1) למעון שבו שוהה אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים לפי סיווג הרשות, שאין לה פתרונות מוסדיים חליפים - 10 נקודות;
(2) למעון שפעל ב-5 השנים שקדמו להגשת הבקשה אך לא קיבל במהלכם סכומים כלשהם למטרה המבוקשת מהמשרד או מכל מקור ממשלתי אחר - 5 נקודות;
(3) לכל אחת מהמטרות האמורות בסעיף קטן (ב) והמפורטות להלן, שלגביה מבוקשת תמיכה, יינתנו נקודות כנקוב לצדן:
(1) למטרה שבפסקה (1) - 5 נקודות;
(2) למטרה שבפסקה (2) - 3 נקודות;
(3) למטרה שבפסקה (3) - 2 נקודות;
(4) למטרה שבפסקה (4) - 2 נקודות;
(5) למטרה שבפסקה (5) - 1 נקודה;
(6) למטרה שבפסקה (6) - 5 נקודות;
(4) יחידת הפיקוח ברשות תיתן לכל בקשה דרגת עדיפות בין 0 ל-3 נקודות, בהתחשב בדחיפות, בנחיצות ובחשיבות של נושא הבקשה;
(5) למעון המצוי בעיר פיתוח, בקו עימות, או באזור עדיפות לאומית - 5 נקודות;
(6) מבקש שצבר פחות מ-7 נקודות - לא יקבל תמיכה.
(ז) מתן תמיכה מותנה בכך שהמבקש ישתתף במימון הפעולות שבעבורן מבוקשת התמיכה בשיעור של 25% לפחות מעלותן הכוללת, כפי שחוותה דעתה יחידת הפיקוח של הרשות.
(ח) סכום התמיכה יחולק לפי המשתנים האלה:
(1) סדר הניקוד המצטבר;
(2) גובה מרבי של השתתפות המשרד הוא עד 80,000 שקלים חדשים לבקשה;
(3) גובה הבקשה;
(4) מגבלת התקציב; אם לאחר מתן אישור התמיכה לבקשות שצברו את מרב הנקודות נמצא כי יתרת התקציב לא תספיק לאישור שאר הבקשות שצברו אותו מספר נקודות, ייערך דירוג משני בין הבקשות הנותרות לפי הניקוד הקבוע בסעיף קטן (1)(4), ויתרת התמיכה תחולק באופן שווה בין הבקשות שזכו במספר נקודות זהה, הגבוה ביותר, במסגרת הדירוג המשני.
6. תמיכות לאחזקה שוטפת של תלמידים בפנימיות לחינוך (תיקון: תשנ"ט, תש"ס)
(א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש אם המבקש מנהל פנימיה לחינוך, שתאושר על פי דין על ידי המחלקה למוסדות ציבור במשרד העבודה והרווחה, ומתקיימים בה תנאים אלה:
(1) החניכים הם בגילאים 12 עד 18;
(2) החניכים שוהים במוסד בתנאי פנימיה מלאים, היינו: לינה, ארוחות ולימודים;
(3) בפנימיה המחזיקה ילדים עד גיל 14 - בידה רשיון בר תוקף על פי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965.
(ב) התמיכה תינתן רק לגבי חניך שההכנסה הממוצעת לנפש של משפחתו אינו עולה על 974 שקלים חדשים לחודש. הסכום אמור להשתנות לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן לעומת מדד אפריל 1999.
(ג) סכום הסיוע ייקבע לפי מספר החניכים המוחזקים במוסד בתנאי פנימיה מלאים כאמור. התמיכה לחניך תחושב לפי הסכום היוצא מחלוקת הסכום הכולל העומד לרשות המשרד לענין מתן תמיכות לפי סעיף זה בשנת לימודים פלונית, במספר החניכים שלגביהם יינתנו התמיכות באותה שנת לימודים, אולם בכל מקרה לא יעלה סכום התמיכה המתקבל בעד חניך ממשרדי הממשלה השונים או מהסוכנות היהודית על 85% מדמי החזקת ילד בפנימיה כפי שקבעה מזמן לזמן הועדה הבין-משרדית לקביעת תעריף החזקת ילדים בפנימיות, שבהשתתפות משרדי האוצר, העבודה והרווחה, החינוך והתרבות והסוכנות היהודית.
(ד) תוקף מבחן התמיכה שבסעיף זה הוא עד 31 באוגוסט 2000 בלבד.
6א. תמיכות לפיתוח ולהצטיידות של פנימיות לחינוך (תיקון: תשנ"ח, תשנ"ט)
(א) מטרת התמיכה היא לסייע לפנימיות לחינוך בביצוע עבודות פיתוח, שיפוצים והצטיידות.
(ב) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק בידי מי שמנהל פנימיה לחינוך המקבלת תמיכה להחזקה שוטפת של תלמידים בהתאם לסעיף 6.
(ג) תמיכה לפי סעיף זה יכול שתינתן רק אם מבקש התמיכה מממן ממקורותיו העצמיים לפחות 50% מעלות הפיתוח, השיפוצים או ההצטיידות, שעבורם מבוקשת התמיכה.
(ד) פנימיה המקבלת באותה שנת כספים תמיכה לפיתוח, שיפוצים או הצטיידות ממשרד ממשלתי כלשהו, תביא ועדת התמיכות בחשבון לענין קביעת גובה התמיכה לפי סעיף זה, את סכום התמיכה שנתקבל מהמשרד הממשלתי כאמור, במלואו, ואולם פנימיה שמתקיימים בה שני אלה, תהיה זכאית למלוא סכום התמיכה, על אף האמור בסעיף זה:
(1) נמצאים בה מעל 200 חניכים;
(2) מתקיימים בה לפחות שלושה מן התנאים האמורים בסעיף קטן (ו).
(ה) סכום התמיכה ייקבע לפי מספר החניכים בפנימיה לחינוך שבעדם מקבלת הפנימיה תמיכה לפי סעיף 6, בהתחשב בגובה התקציב המיועד לתמיכות אלה ובכפוף לסעיף קטן (ו) להלן.
(ו) סכום התמיכה לפי סעיף קטן (ה) יחושב על בסיס 80% מסכום התקציב המיועד לתמיכות אלה, ואילו יתרת ה20%- של התקציב תיועד להגדלת התמיכה לפי סעיף זה לפנימיות שנתקיים בהן אחד לפחות מהתנאים האלה ובהתאם לדירוג שייקבע על פי מספר הנקודות המצטבר לפי הפירוט שלהלן:
(1) פנימיה הנמצאת בקו עימות - 2 נקודות;
(2) פנימיה שהמבנים והציוד שלה במצב רעוע במיוחד ויש בהם בלאי מתקדם וקיים צורך להקצות משאבים מעבר לרגיל - 2 נקודות;
(3) פנימיה הנדרשת על ידי לשכת הבריאות המחוזית לשיפוצים במטבח ובמערכת התברואה - 2 נקודות;
(4) פנימיה הנדרשת על ידי הרשות לכיבוי אש לרכוש או לחדש ציוד כיבוי אש - 2 נקודות;
(5) פנימיה הזקוקה לשיפוצים בטיחותיים כגון: דרכי גישה, מעקות, גדרות וכיוצא באלה - 2 נקודות;
והכל לפי המלצת המפקח המחוזי של המחלקה למוסדות ציבור במשרד העבודה והרווחה.
(ז) נשארה בשנת כספים פלונית יתרה בלתי מנוצלת מתוך כספי התמיכות האמורים בסעיף קטן (ו) רשאית ועדת התמיכות להחליט על חלוקת היתרה האמורה בין המוסדות שקיבלו תמיכה לפי סעיף קטן (ה) לפי אותה שיטה האמורה בסעיף קטן (ה).
(ח) בכל מקרה לא תעלה התמיכה לפי סעיף זה על 50% מעלות התכנית כאמור בסעיף קטן (ג).
(ט) תוקף מבחן התמיכה בסעיף זה לשנת 1999 בלבד.
7. תמיכות למוסדות פנימייתיים לטיפול במפגרים
(א) בקשה לתמיכה רשאי להגיש רק מבקש המנהל מעון פנימייתי לטיפול במפגרים. התמיכה תינתן רק לצורך ביצוע הפעולות הבאות למטרת יצירת מקומות קליטה נוספים לחניכים:
(1) שיפוצים במבנה ובשטח שמסביבו;
(2) רכישת ציוד לשימוש החניכים;
(3) רכישת ציוד כללי למעון, כגון: מכונת כביסה, ציוד למטבח, מיתקנים לחצר;
(4) רכישת ציוד פרה-רפואי, כגון ציוד לפזיותרפיה.
(ב) סכום התמיכה לא יעלה על סכום מסויים, שיחושב לפי מספר החניכים הנוספים שיווספו למעון ולפי סכום מרבי לכל חניך נוסף כאמור כפי שיקבע האגף לשירותי טיפול במפגר במשרד (להלן - האגף לטיפול במפגר) מראש מידי כל שנת כספים.
(ג) התמיכה תינתן כהלוואה עומדת לחמש שנים. במידה שהמעון יתקיים באורח סדיר ובמספר החניכים המוגדל, עקב התמיכה, במשך 5 שנים רצופות לאחר קבלת התמיכה, תיהפך ההלוואה למענק. במידה שהמעון ייסגר בתוך 5 השנים או שיקטן מספר החניכים בו - יחזיר המעון את ההלוואה בניכוי 20% ממנה לכל שנה מלאה שבה היה קיים במספר חניכים
מלא וחלק יחסי מה20%- האמורים לחלק של שנה. תנאי ההלוואה, לרבות הצמדה וריבית, ייקבעו בהסכם שייחתם עם כל מעון לגבי התמיכה.
8. תמיכות לרווחת המפגרים השוהים במוסדות פנימייתיים
(א) התמיכה תינתן רק למעון הנמצא בפיקוחו של האגף לטיפול במפגר וכל החניכים במעון הופנו אליו על ידי האגף האמור לפי הנוהלים המקובלים באגף.
(ב) מטרת התמיכה היא:
(1) פעולות בשעות הפנאי במעון;
(2) פעולות במעון בחופשת הקיץ;
(3) פעולות הכשרה מקצועית והכנת החניכים לתעסוקה;
(4) שיפור תנאי הדיור במעון;
(5) פעולות בתחום הפרה-רפואי לחניכים, כגון פזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק וכו';
(6) טיפול שיניים לחניכים, שוטף ופרוטטי.
(ג) בתחילת כל שנת כספים יקבע האגף לטיפול במפגר סכום בסיסי של תמיכה לחניך שיחושב לפי הסכום הכולל של התקציב שיועד באותה שנה למטרת מתן תמיכות לפי סעיף זה, מחולק למספר החניכים המוחזקים במעונות למפגרים שבפיקוח האגף. סכום התמיכה שיינתן למוסד לא יעלה על מכפלת מספר החניכים במוסד בסכום הבסיסי האמור.
(ד) בקשה לתמיכה טעונה אישור יחידת הפיקוח של האגף לטיפול במפגר וועד ההורים של חניכי המעון. בקשה לתמיכה למטרות הקשורות בתחומים מקצועיים, כגון רפואה, תעסוקה וכו', טעונות אישור נוסף של מפקח מקצועי בתחום הנדון ביחידת הפיקוח של האגף.
(ה) העברת כספי התמיכה תבוצע רק לאחר אישור המפקח על המעון, שהפעולות שלמענן מבוקשת התמיכה מבוצעות ושהשירות או הפריט שלצורך רכישתם ניתנת התמיכה אכן נרכשו, וזאת לפי חשבוניות וקבלות מתאימות.
(ו) התמיכה למטרה כאמור בסעיף קטן (ב)(4) תינתן כהלוואה עומדת לחמש שנים. במידה שהמעון יתקיים באורח סדיר במשך חמש שנים רצופות לאחר קבלת התמיכה, תיהפך ההלוואה למענק; במידה שהמעון ייסגר בתוך חמש השנים כאמור - יחזיר המעון את ההלוואה בניכוי 20% ממנה לכל שנה מלאה שבה היה קיים כאמור וחלק יחסי מה20%- האמורים לחלק של שנה. תנאי ההלוואה, לרבות הצמדה וריבית ייקבעו בהסכם שייחתם עם כל מעון לגבי התמיכה.
8א. תמיכה בטיפול קהילתי לילדים עם תסמונת דאון ולמשפחותיהם (תיקון: תשנ"ו)
(א) מטרת התמיכה לעודד טיפול קהילתי מקצועי בדרך של קיום פעולות למען ילדים עם תסמונת דאון ומשפחותיהם.
(ב) בקשה לתמיכה לפי סעיף זה יכול שתוגש רק אם נתמלאו במבקש תנאים אלה:
(1) המבקש הוא גוף הפועל במלכ"ר לפחות שנה;
(2) המבקש מקיים פעולות למען 50 ילדים לפחות עד גיל 21, עם תסמונת דאון, אשר הוכרו על פי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969, ומשפחותיהם, בהיקף כולל של 12 שעות לפחות;
(3) הפעילות כאמור בפסקה (2) נעשית לפי תכניות קהילתיות שאותן מפתח המבקש;
(4) המבקש מעסיק עובדים בעלי ידע ונסיון מקצועי בתחום הטיפול באדם המפגר;
(5) המבקש משתתף במימון השירותים כאמור לילדים ולמשפחותיהם, בשיעור של 15% לפחות מעלותם.
(ג) סכום התמיכה ייקבע על בסיס היקף הפעילות הקהילתית של המבקש לילדים ולמשפחותיהם כאמור, בשנת הפעילות שקדמה לאותה שנת כספים לפי התקציב המאושר לתמיכה לתחום פעילות זו בהתאם לבקשות שאישר המשרד, ובלבד שאינו עולה על עלות הפעילות בפועל של המבקש.
8א. תמיכות לטיפול קהילתי לילדים עם פיגור שכלי ומשפחותיהם (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ח, תשס"ד)2
(א) מטרת התמיכה היא לעודד פעילות לטיפול קהילתי מקצועי בילדים מפגרים ובני משפחותיהם; לענין סעיף זה, "פעילות" - קיום פעולות תרבות, ספורט, הפעלת דיור חוץ-ביתי, קייטנות, מועדונים, מעונות יום וכיוצא באלה.
(ב) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק אם נתמלאו במבקש תנאים אלה:
(1) המבקש מבצע פעילות כאמור בסעיף קטן (א) לפחות שנה;
(2) המבקש מקיים פעילות כאמור בסעיף קטן (א) עבור לפחות 150 מפגרים שהוכרו על-פי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969, וכן עבור משפחותיהם, בהיקף כולל של 24 שעות בשבוע לפחות והפעילות והיקפה אושרו על-ידי האגף לטיפול במפגר;
(3) המבקש מעסיק עובדים בעלי ידע ונסיון מקצועי בתחום הטיפול באדם המפגר, להנחת דעתו של האגף לטיפול במפגר;
(4) המבקש משתתף במימון הפעילות בשיעור של לפחות 15% מעלותה.
(5) המבקש קיבל אישורים ממשטרת ישראל להעסקת עובדים, לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001, ככל שהוא מחויב בקבלת אישור לפי החוק האמור.
(ג) במידה שבנושא התמיכה ממומן המבקש באופן חלקי על-ידי משרד העבודה והרווחה או כל משרד ממשלתי אחר, ניתן לבקש רק את הפרש המימון - עד 85% מעלות הפעילות - כתמיכה לפי סעיף זה.
(ד) סכום התמיכה ייקבע על בסיס היקף הפעילות של המבקש למען הילדים המפגרים ובני משפחותיהם, בהתחשב במספר המטופלים, הכל בהתאם לאישור האגף לטיפול במפגר ובכפוף לתקציב המיועד לתמיכה זו ולמספר הבקשות שאושרו בידי ועדת התמיכות והיקפן.
9. תמיכות לפעולות התנדבות
(א) תמיכה תינתן רק אם המבקש פועל כארגון מתנדבים, בקרב סוג אוכלוסיית יעד המטופלת על-ידי המשרד, כגון מפגרים, זקנים, נכים, חוסים וכו'.
(ב) התמיכה תינתן רק למטרות אלה:
(1) החזר הוצאות נסיעה, טלפון והוצאות אישיות אחרות של המתנדב לצורך ביצוע פעילותו;
(2) הדרכה והכשרה מקצועית למתנדבים;
(3) פרסום חומר הסברה למתנדבים;
(4) חומרי עזר הדרושים לביצוע פעולות ההתנדבות;
(5) מימון הוצאות המבקש הכרוכות בהפעלת המתנדבים, כגון דמי שכירות, דואר, טלפון וכו', ובלבד שהוצאות אלה לא יעלו על 50% מסך כל התמיכה.
(6) הוצאות למתן תמריצים למתנדבים כגון פעולות תרבות, הדרכה, כנסים, פעולות להכרת הארץ, מתן שי למתנדבים וכו'.
(ג) התמיכה תינתן רק במקרים בהם המבקש משתתף במימון פעולות ההתנדבות המבוצעות על-ידו שלגביהן מבוקשת התמיכה, בשיעור של לפחות 50 אחוזים, ותקציבו אינו מכסה את הפעולה המבוקשת.
(ד) התמיכה תינתן בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד לגבי התחומים הזקוקים במיוחד לסיוע של מתנדבים, כפי שייקבעו מפעם לפעם בידי היחידה להתנדבות במשרד.
(ה) סכום התמיכה ייקבע על-פי שקלול מכלול שיקולים אלה:
(1) מספר המתנדבים המשתתפים בפעולות ההתנדבות שלגביהן מבוקשת התמיכה;
(2) מספר שעות ההתנדבות המוצעות;
(3) גובה התקציב המיועד לתמיכות;
(4) אפשרות גיוס תורמים נוספים למימון הפעולות המוצעות;
(5) באיזו מידה מסוגל המבקש לגייס מתנדבים ולהפעילם בתחום הנדרש על-ידי המשרד;
(6) נסיונו של המבקש בעבר בגיוס מתנדבים ומידת הצלחתו בכך.
כללי (תיקון: תש"ס)
(א) כל התמיכות לפי מבחנים אלה יינתנו באופן שוויוני ולפי שיקולים עניניים בלבד.
(ב) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על ידי מוסד ציבור כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרת רווחים (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן.
10. תמיכות לצורכי שיפוצים, בניה והצטיידות לצורכי הכשרה מקצועית וטכנולוגית לנוער ופיתוח כוח אדם (תיקון: תש"ס)
(א) התמיכות יינתנו בתחומי: בניה, שיפוצים או רכישת ציוד (להלן - פיתוח), בהתאם ליעדי האגף להכשרה ולפיתוח כח אדם במשרד (להלן - האגף להכשרה) שייקבעו מראש על ידי האגף בתחילת כל שנת כספים לגבי שנת הכספים השוטפת.
(ב) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק אם המבקש עוסק באותה שנת כספים בביצוע פעולות בתחום ההכשרה המקצועית לאוכלוסיית היעד שנקבעה על ידי האגף להכשרה כמתאימה לכך, ובתעריפים המקובלים באגף.
(ג) הבקשה תתייחס לפיתוח הקשור לפעולות שמבקש התמיכה כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד) התמיכה תינתן רק לגופים המתוארים להלן ובשיעורים המפורטים:
(1) לבתי ספר תעשייתיים או בתי ספר לחניכים בעבור פיתוח פיזי בתחום ההכשרה המקצועית לנוער - 100% מעלות הפרויקט;
(2) לבתי ספר, מכללות ומוסדות להשכלה גבוהה המכשירים טכנאים והנדסאים בעבור פיתוח פיזי בתחום ההכשרה המקצועית - 75% מעלות הפרויקט.
(ה) התמיכה תינתן לנושאים האלה:
(1) בניה;
(2) שיפוצים;
(3) ציוד;
(ו) לענין ההחלטה על מתן התמיכה ושיעורה, יילקחו בחשבון, בין היתר, ענינים אלה:
(1) צורכי המבקש למטרה שבעבורה מבוקשת התמיכה;
(2) התמיכות שניתנו בעבר למבקש;
(3) יכולת הביצוע של המבקש לאור ניסיון העבר;
(4) הסכמתו של המבקש להעביר ציוד שנמצא ברשותו של המבקש ואין לו יותר שימוש בו, בלא תמורה, למוסדות של מסגרות להכשרה מקצועית שיקבע האגף להכשרה.
(ז) גובה התמיכה ייקבע בהתאם לתקציב הכולל שיעמוד לרשות המשרד למטרת התמיכות לפי סעיף זה בכל שנת כספים ויחושב לפי מספר הלומדים שאותם ישרת הפיתוח במטרה שהפיתוח ינוצל למספר מרבי של לומדים, הכל בכפוף לפעילות האגף להכשרה המכוונת לצורכי שוק העבודה.
(ח) מבקש המקבל לגבי אותו פרויקט תמיכה או סיוע כספי שמקורם בכספים המתוקצבים על ידי המדינה, תוקטן התמיכה שניתן לאשר לו לפי סעיף זה בסכום אותה תמיכה או אותו סיוע כספי.
(ט) תוקף מבחן תמיכה זה הוא עד 31 באוגוסט 2000.
10א. תמיכות לבתי ספר לחינוך טכנולוגי לנוער (תיקון: תשנ"ד)
(א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש בידי בית ספר העוסק באותה שנת כספים בביצוע פעולות חינוך טכנולוגי לנוער עבור האגף להכשרה של המשרד (בסעיף זה - פעולות) בתנאים המקובלים לגבי בתי ספר כאמור באגף להכשרה; התמיכה תינתן לשם תיגבור פעולות כאמור; לענין סעיף זה, "תנאים מקובלים" - חתימת הסכם לתפעול שוטף, ותוכנית לימודים מאושרת בידי האגף להכשרה מקצועית של המשרד.
(ב) סכום התמיכה יקבע לפי מספר השעות שבהן ביצע המבקש פעולות בשנת הלימודים שהסתיימה באותה שנת כספים ועל בסיס מחיר שעה שיחושב לפי סכום התקציב הכולל של תמיכות כאמור, מחולק במספר השעות הכולל שבהן בוצעו הפעולות בשנת הלימודים האמורה.
11. תמיכה בפעולות שיקום לנכים ומוגבלים
(א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק אם נתקיימו במבקש תנאים אלה:
(1) הוא מספק שירותים טיפוליים מקצועיים בתחום שיקומם של נכים ומוגבלים (להלן - נכים) ומניעת החמרה במצבם;
(2) הוא מעסיק עובדים בעלי ידע מקצועי בתחומים האמורים בפסקה (1);
(3) הפניית המשתקמים למבקש נעשית על-ידי גופים ציבוריים;
(4) הוא משתתף במימון השירותים לשיקום נכים כאמור בשיעור של לפחות 15% מעלותם;
(5) הוא פועל בפיקוח יחידת הפיקוח של אגף השיקום במשרד.
(ב) שיעורי התמיכות ייקבעו בהתאם לסכום העומד לרשות המשרד למטרת התמיכות על-פי סעיף זה תוך הבאה בחשבון של צרכי המבקש, ולפי סוגי הנכים המטופלים כאמור ולפי חומרת הנכות. הוראות סעיף קטן זה יחולו גם לגבי תמיכות הניתנות למטרות טיפול בסוגי נכים כאמור בסעיפים 12 עד 15.
(ג) התמיכה לפי סעיף זה לא תינתן לגבי סוגי הנכים המפורטים בסעיפים 12 עד 15.
11א. תמיכות בגופים לאילוף כלבי נחייה לעוורים (תיקון: תשנ"ד)
(א) מטרת התמיכה: סיוע בהקמת תשתית להפעלת בית ספר לאילוף כלבי נחייה בישראל.
(ב) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק אם נתמלאו במבקש תנאים אלה:
(1) המבקש מעסיק מדריכים מקצועיים ומוסמכים ובעלי תעודות מתאימות לאילוף כלבי נחייה;
(2) למבקש יש מבנה, מיתקנים וסידורים מתאימים כדי לאפשר שהות בתנאי פנימיה (מגורים וכלכלה) ל-5 עוורים לפחות למשך חודש ימים.
(3) למבקש יש אמצעים, ציוד וכלים לאימון כלבי נחייה והתאמתם לעוורים;
(4) למבקש יש אמצעים וסידורים המאפשרים לנציגיו להגיע לכל מקום בישראל תוך זמן סביר לשם טיפול בבעיות דחופות המתעוררות עקב השימוש בכלב נחייה שהוא סיפק.
(ג) גובה התמיכה יחושב לפי מספר כלבי הנחייה שהמבקש יכין בשנת הכספים שלגביה מבוקשת התמיכה. הסכום לכלב ייקבע לפי התקציב כשהוא מחולק במספר הכלבים הדרוש לציבור העוורים באותה שנת כספים (להלן - מספר היעד) כפי שיקבע השירות לעיוור במשרד העבודה והרווחה. עלה מספר הכלבים להכנה בידי בל מבקשי התמיכה על מספר היעד יקבל כל מבקש תמיכה לפי היחס שבין כלבי הנחייה שהוא יתחייב להכין באותה שנת הכספים לבין סך כל כלבי הנחייה שכל מבקשי התמיכות הודיעו על נכונותם להכין באותה שנת כספים.
(ד) התמיכה תשולם רק לגבי פעולות שביצע המבקש במשך שנת הכספים שבה ניתנת התמיכה, במסגרת המטרה האמורה בסעיף קטן (א) שהוכחו לפי קבלות או חשבוניות שהגיש המבקש לשירות לעיוור במשרד העבודה והרווחה ואושרו בידי השירות האמור.
11ב. תמיכה בפעולות שיקום לחרשים (תיקון: תשנ"ו)
(א) בקשה לתמיכה לפי סעיף זה יכול שתוגש רק אם נתקיימו במבקש תנאים אלה:
(1) הוא מספק שירותים בתחום שיקומם של חרשים וכבדי שמיעה (להלן - לקויי שמיעה) ומניעת החמרה במצבם (להלן - שירותי טיפול מקצועיים), או מקיים פעילות מוכחת לרווחת מאה לקויי שמיעה לפחות, לרבות חוגי העשרה, פעילות לשעות הפנאי, מתן שירותי תרגום או הכשרת כוח אדם למתן שירותי תרגום ללקויי שמיעה, במשך תקופה של שנתיים לפחות;
(2) לפחות 75% מהעובדים שהוא מעסיק במתן שירותי טיפול מקצועיים הם בעלי תואר אקדמי או תעודת הוראה בתחומי החינוך, העבודה הסוציאלית או תעודה מוכרת במקצועות הפרה-רפואיים;
(3) לפחות מחצית מן המשתקמים מופנים למבקש בידי גופים ציבוריים;
(4) הוא משתתף במימון השירותים ללקויי שמיעה כאמור, בשיעור של 15% לפחות מעלותם;
(ב) שיעורי התמיכה ייקבעו בהתאם לסכום העומד לרשות המשרד למטרת התמיכות על פי סעיף זה ולפי מספר לקויי השמיעה המטופלים, על פי התקן המקובל במשרד, לטיפול בלקויי שמיעה.
לא תינתן תמיכה לפעילות החורגת מההיקף שנקבע על פי התקן המקובל האמור.
(ג) עדיפות לתמיכה תינתן בסדר עדיפות כמפורט להלן:
(1) חרשים עוורים;
(2) חרשים;
(3) כבדי שמיעה.
12. תמיכה בפעולות שיקום לנכים מוגבלים (תיקון: תשנ"ט, תשס"ד)
(א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק אם נתקיימו במבקש תנאים אלה:
(1) הוא מספק שירותים טיפוליים מקצועיים לשיקומם ולמניעת החמרה במצבם של לפחות חמישים נכים ומוגבלים (להלן - נכים) או שירותים לרווחתם;
(2) הוא מעסיק עובדים בעלי ידע מקצועי בתחומים האמורים בפסקה (1);
(3) הפניית המשתקמים למבקש נעשית על ידי גופים ציבוריים;
(4) הוא משתתף, במימון השירותים לשיקום נכים כאמור בשיעור של 15% לפחות מעלותם;
(5) הוא פועל בפיקוח יחידת הפיקוח של אגף השיקום במשרד;
(6) למבקש ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הפעילות הנתמכת;
(7) המבקש קיבל אישורים ממשטרת ישראל להעסקת עובדים, לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001, ככל שהוא מחויב בקבלת אישור לפי החוק האמור.
(ב) שיעורי התמיכה ייקבעו בהתאם לסכום העומד לרשות המשרד למטרת התמיכות על פי סעיף זה, תוך הבאה בחשבון של צורכי המבקש, ולפי סוגי הנכים המטופלים כאמור וחומרת הנכות.
(ג) התמיכה תינתן לנושאים אלה: העסקת עובדים סוציאליים, העסקת כוח אדם לשיקום חברתי ומימון פעילויות ספורט, קייטנות מחוץ למסגרת הלימודים ונופשונים, כמפורט להלן:
(1) העסקת עובדים סוציאליים - עד 65%;
(2) העסקת כוח אדם לשיקום חברתי - עד 20%;
(3) מימון פעילויות ספורט - עד 5%;
(4) קייטנות מחוץ למסגרת הלימודים ונופשונים - עד 10%.
אם ייוותר סכום שלא נוצל לתמיכה באחד מהנושאים האמורים, תועבר היתרה לתמיכה בהעסקת כוח אדם לשיקום חברתי.
13. (בוטל) (תיקון: תש"ס)
14. תמיכה במרכזים להתפתחות הילד
בקשה לתמיכה לפי סעיף זה יכול שתוגש רק אם נתקיימו במבקש התנאים האמורים בסעיף 11(א) ובלבד שמטרתו היחידה של המבקש היא טיפול בילדים מעוכבי התפתחות במסגרת בתי חולים.
15. תמיכה לצורך טיפול בנכים עולים
בקשה לתמיכה לפי סעיף זה יכול שתוגש רק אם נתקיימו במבקש התנאים האמורים בסעיף 11(א) ובלבד שהתמיכה תינתן רק לגבי אוכלוסיית העולים הנכים המטופלים על-ידי המבקש.
16. תמיכות למטרת שיפוצים והוצאות לרווחת נכים השוהים במוסדות פנימייתיים
(א) בקשה לתמיכה לפי סעיף זה יכול שתוגש רק אם המבקש מנהל מעון שמוחזקים בו נכים שלרובם - ולפחות 5 מהם - מגיעה קיצבת נכות מאת המוסד לביטוח לאומי, וחלק מקיצבה זו משתלם למשרד לפי הוראות סעיף 137 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968.
(ב) התמיכה תהא מיועדת למטרות הבאות בלבד:
(1) פעילות תרבותית או חברתית לנכים;
(2) רכישת ריהוט וציוד לרווחת הנכים;
(3) ביצוע שיפוצים במבנה לרווחת הנכים;
(4) רכישת מכשירי עזר, עגלות וציוד רפואי לנכים;
(5) טיפול שיניים לנכים.
(ג) סכום התמיכה לא יעלה, בכל מקרה, על מכפלת מספר החוסים במעון שלגביהם משתלם חלק מקיצבת הנכות למשרד כאמור בסעיף קטן (א), בסכום השווה ל-30% מאותו חלק מהקיצבה המשתלם למשרד כאמור.
(ד) לא תינתן תמיכה לגבי פעולה שניתן לה מימון ממקור אחר כלשהו או שהיא כלולה בדמי האחזקה המשתלמים למעון לגבי החוסים.
16א. תמיכה לפיתוח בניה בהיקף נרחב לנכים (תיקון: תשנ"ה)
(א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש בידי מוסד ציבור העושה בתחום פיתוח שירותים לנכים את כל הפעולות האלה:
(1) בניית מעונות לנכים בהיקף כולל של 150 מיטות לפחות (להלן - המעונות);
(2) פיתוח והפעלה של שירותים שיקומיים-תעסוקתיים לנכים הגרים במעונות;
(3) רוב הנכים שבטיפולו של המבקש במעונות מופנים אליו בידי משרד ממשלתי או רשות מקומית;
(4) המבקש פועל בביצוע הפעולות האמורות בפסקה (2) ובניהול המעונות בהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה.
(ב) התמיכה למבקש פלוני לא תעלה על תקרה שתחושב באופן הבא לפי אחוזים מהעלות הכוללת של הבניה, בשים לב לשיעור הנכים שהופנו למעונות בידי גוף כאמור בסעיף קטן (א)(3) (להלן - המופנים), ובכפוף לתקציב שיעמוד לרשות המשרד למטרת תמיכות אלה:
שיעור המופנים התקרה
91% - 100% 10%
81% - 90% 8%
71% - 80% 6%
61% - 70% 4%
51% - 60% 2%
16ב. תמיכה לפיתוח, שיפוצים והצטיידות במרכזי שיקום ומפעלי שיקום (תיקון: תשנ"ה, תשס"ד)
(א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש בידי מוסד ציבור העושה בתחום שיקום ותעסוקה לנכים במרכז שיקום, מפעל שיקום ומפעל מוגן (כל אחד מאלה להלן - מרכז) פעולות אלה, כולן או חלקן:
(1) בניה, שיפוץ או הרחבה במטרה לשפר את התנאים הפיסיים הסביבתיים של הנכים במרכז;
(2) רכישת ציור חדש למרכז למטרת הכשרה מקצועית או למטרה אחרת לשימוש במרכז;
(3) החלפת ציוד כאמור שנתבלה.
(ב) בכפוף ליתר המבחנים שלהלן, תינתן התמיכה רק למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:
(1) 90% לפחות מהנכים שבטיפולו של המבקש במרכז שלגביו מבוקשת התמיכה, מופנים אליו בידי משרד ממשלתי, רשות מקומית, שירות התעסוקה, המוסד לביטוח לאומי או הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
(2) המבקש פועל בביצוע הפעולות האמורות בסעיף קטן (א) וכן בניהול המרכז שלגביו מבוקשת התמיכה, בהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה.
(3) המבקש קיבל אישורים ממשטרת ישראל להעסקת עובדים, לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001, ככל שהוא מחויב בקבלת אישור לפי החוק האמור.
(ג) ועדת התמיכות תחליט בבקשות שנתקיימו בהן הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לפי מטרת התמיכה המבוקשת בהתאם לדירוג הבא:
בתחום הפיתוח:
(1) שיפוצים, בניה או הרחבה במרכז שיקום;
(2) שיפוצים, בניה או הרחבה במפעל שיקום;
(3) שיפוצים, בניה או הרחבה במפעל מוגן.
בתחום ההצטיידות:
(1) רכישת ציוד חדש להכשרה מקצועית;
(2) רכישת ציוד חדש אחר כאשר הציוד הקיים במצב תקין;
(3) החלפת ציוד כאמור שנתבלה.
(ד) ניתן סיוע כספי למבקש לגבי נושא התמיכה המבוקשת מגורם אחר, רשאית ועדת התמיכות להחליט על אי-מתן התמיכה למבקש או מתן תמיכה חלקית בלבד בהתאם לגובה הסיוע האמור ויתר נסיבות הענין.
(ה) התמיכות יוענקו בכפוף לסכום התקציב העומד לרשות משרד העבודה והרווחה למטרת תמיכות אלה.
(ו) לא תינתן תמיכה למוסד ציבור בעבור שיפוצים או הצטיידות במרכז או במפעל שבעבורו קיבל המוסד תמיכה לאותה מטרה בשנה שקדמה לשנה שבה הגיש את בקשתו.
17. (בוטל) (תיקון: תש"ס)
כללי (תיקון: תש"ס)
(א) כל התמיכות לפי מבחנים אלה יינתנו באופן שוויוני ולפי שיקולים עניניים בלבד.
(ב) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על ידי מוסד ציבור כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרת רווחים (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן.
17א. תמיכה לצורכי שיפוצים, בניה והצטיידות לבתי ספר לחניכים הפועלים לפי חוק החניכות, התשי"ג-1953 (להלן - חוק החניכות) (תיקון: תשס"א)
(א) התמיכה תינתן בתחומי: בניה, שיפוצים או רכישת ציוד (להלן - הפיתוח), בהתאם ליעדי האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד (להלן - האגף להכשרה) שתקבע מראש הנהלת האגף בתחילת כל שנת כספים לגבי שנת הכספים השוטפת.
(ב) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק אם המבקש עוסק באותה שנת כספים בביצוע פעולות בתחום ההכשרה המקצועית לאוכלוסיית היעד שקבע האגף להכשרה כמתאימה לכך, ובתעריפים המקובלים באגף.
(ג) הבקשה תתייחס לפיתוח הקשור לפעילות שמבצע מבקש התמיכה כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד) תמיכה בעבור פיתוח בתחום ההכשרה המקצועית לנוער תינתן בשיעור של - 100% מעלות הפרויקט, לבתי ספר תעשיתיים או בתי ספר לחניכים הפועלים לפי חוק החניכות או לשניהם.
(ה) גובה התמיכה ייקבע בהתאם לתקציב הכולל שיעמוד לרשות המשרד למטרת התמיכות לפי סעיף זה בכל שנת התקציב, כאשר 50% מהתקציב הקיים יוקצה לתמיכה אחידה פר תלמיד, ו-50% הנותרים יוקצה בהתאם לסדרי עדיפויות כאמור בסעיף קטן (ו) ולפי הניקוד שיצבור כל אחד מבתי הספר.
(ו) לענין ההחלטה על מתן התמיכה ושיעורה, יילקחו בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:
(1) צורכי בטיחות או צרכים ביטחוניים מיוחדים - 20 נקודות;
(2) הקמת מגמת לימוד חדשה באישור האגף להכשרה - 15 נקודות;
(3) בתי ספר הפועלים בידי מפעלים תעשייתיים לרבות בתי ספר הפועלים בתוך בסיסי צבא הגנה לישראל שחניכיהם במקביל ללימודים מועסקים בשכר בידי המפעלים - 10 נקודות;
(4) המבקש לא קיבל תמיכה ב-3 השנים האחרונות - 5 נקודות;
(5) המבקש הסכים להעביר ציוד שנמצא ברשותו ושאין לו יותר שימוש בו, בלא תמורה, למוסדות או למסגרות להכשרה מקצועית שיקבע האגף להכשרה - 5 נקודות.
(ז) מבקש המקבל לגבי אותו נושא, תמיכה או סיוע כספי שמקורם בכספים המתוקצבים בידי המדינה, תוקטן התמיכה שניתן לאשר לו לפי סעיף זה בסכום אותה תמיכה או אותו סיוע כספי.
18. תמיכה למטרת שיפוצים והצטיידות במוסדות פנימייתיים לקטינים (תיקון: תשנ"ז, תש"ס, תשס"א3)
(א) בקשה למתן תמיכה רשאי להגיש רק מבקש ש50%- לפחות מהחניכים שבו הופנו אליו בידי מחלקות לשירותים חברתיים של רשויות מקומיות או בידי השירות לילד ולנוער במשרד; מוסד ש100- לפחות מהחניכים שבו הופנו אליו בידי מחלקות לשירותים חברתיים של רשויות מקומיות או בידי השירות לילד ולנוער יהיה רשאי להגיש בקשה לתמיכה גם אם שיעור החניכים שהופנו כאמור הוא קטן מ-50%; לא תינתן תמיכה למטרות המבחן אם המבקש מקבל בעבורן סיוע מכל סוג שהוא מיחידה אחרת במשרד או ממשרד ממשלתי אחר.
(ב) התמיכה תינתן למטרות אלה:
(1) שיפוץ מבנים לצורכי בטיחות, ביטחון או תברואה;
(2) שיפוץ וציוד מבנים לצורך הגדלת כושר הקליטה - אם המוסד נמצא ראוי לקלוט חניכים נוספים בידי השירות לילד ונוער;
(3) החלפת ציוד שנתבלה, אם אין אפשרות לתקנו;
(4) רכישת ציוד להעלאת רמת הפעילות של החניכים במוסד בשעות הפנאי;
(5) שיפוצים מיוחדים הדרושים לפי קביעת השירות לילד ולנוער.
(ג) כל בקשה לתמיכה תועבר ליחידת הפיקוח של השירות לילד ולנוער לשם מתן חוות דעת מנומקת לגבי הבקשה, חוות הדעת תצביע על התחומים שלדעת יחידת הפיקוח נמצאים בעדיפות ראשונה, תחומים מומלצים ותחומים שאינם נראים לפיקוח; מתוך היכרות עם צורכי הפנימיות ייתן המפקח לפנימיה דירוג עדיפות מ-0 נקודות ועד - 3 נקודות.
(ד) לגבי הבקשות יתקבלו לפי דירוג שייקבע על פי נקודות זכות כמפורט להלן:
(1) במוסד מוחזקת אוכלוסיה חריגה לפי סיווג השירות לילד ולנוער שאין לה פתרונות מוסדיים חליפים - 5 נקודות;
(2) במוסד שבו שוהים למעלה מ-50% של חניכים שהפנה השירות לילד ונוער או מחלקות לשירותים חברתיים של רשויות מקומיות - 5 נקודות; על כל 10% חניכים נוספים שהופנו כאמור - נקודה נוספת עד 10 נקודות לכל היותר;
ואולם לגבי מוסד שבו למעלה מ-100 ילדים שהפנה השירות לילד ולנוער או מחלקות לשירותים חברתיים של רשויות מקומיות, יחול גם הדירוג הבא, לפי הגבוה יותר;
בעבור 100 הילדים הראשונים המוחזקים במוסד בהפניה כאמור - 5 נקודות, ובעבור כל 10 ילדים נוספים בהפניה כאמור - נקודה נוספת עד למקסימום של 10 נקודות;
(3) המוסד לא קיבל ב-5 השנים שקדמו להגשת הבקשה סכומים כלשהם למטרה המבוקשת מהמשרד או מכל מקור ממשלתי אחר - 10 נקודות;
(4) לגבי המטרה שלגביה מבוקשת התמיכה יינתן ניקוד כלהלן:
(1) למטרה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) - 5 נקודות;
(2) למטרה כאמור בסעיף קטן (ב)(2) - 3 נקודות;
(3) למטרה כאמור בסעיף קטן (ב)(3) - 2 נקודות;
(4) למטרה כאמור בסעיף קטן (ב)(4) - 2 נקודות;
(5) למטרה כאמור בסעיף קטן (ב)(5) - 1 נקודה.
(5) מוסד שיקבל פחות מ-15 נקודות - לא יקבל תמיכה.
(ה) מתן תמיכה מותנה בכך שהמבקש ישתתף במימון הפעולות שבעבורן מבוקשת התמיכה בשיעור של 25% לפחות מהעלות הכוללת של הפעולות האמורות, כפי שחוותה דעתה יחידת הפיקוח של השירות לילד ולנוער כאמור בסעיף קטן (ג).
(ו) סכום התמיכה יחולק לפי המשתנים האלה:
(1) סדר הניקוד המצטבר;
(2) גובה מרבי של השתתפות משרד הוא 150,000 שקלים חדשים;
(3) גובה הבקשה;
(4) מגבלת התקציב.
כללי (תיקון: תש"ס)
(א) כל התמיכות לפי מבחנים אלה יינתנו באופן שוויוני ולפי שיקולים עניניים בלבד.
(ב) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על ידי מוסד ציבור כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרת רווחים (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן.
19. תמיכה לפיתוח שירותים לזקנים בקהילה (תיקון: תשנ"ד, תש"ס)
(א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק בידי מוסד ציבור המפעיל מועדונים לזקנים בפיקוח משרד העבודה והרווחה (בסעיף זה - מועדונים).
(ב) כפוף ליתר המבחנים לגבי תמיכה זו תינתן התמיכה רק למבקש שהתקיימו לגביו תנאים אלה:
(1) לפחות מחצית מאוכלוסיית הזקנים שהמבקש נותן לה שירותים במסגרת המועדונים שהוא מפעיל, היא בטיפול שירותי הרווחה של הרשויות המקומיות;
(2) המבקש ישתתף במימון של 25% לפחות מהעלות הכוללת של הפעולה שבעבורה מבוקשת התמיכה, אם התמיכה שקיבל עלתה על 15,000 ש"ח.
(ג) התמיכה תינתן למטרות שיפוצים והצטיידות במועדונים.
(ד) הזכאות לתמיכה תיקבע בהתאם לדירוג המבקשים, לפי סך כל הנקודות שצברו כאמור בפסקאות (1)-(5):
(1) במועדון מבקרים מוגבלים או זכאי חוק סיעוד (בסעיף זה - מוגבלים):
אין מוגבלים - 1 נקודה
מקצתם מוגבלים - 3 נקודות
רובם מוגבלים - 5 נקודות
(2) אחוז המבקרים המוגבלים שבטיפול שירותי הרווחה:
עד 50% - אין ניקוד
60%-51% - 1 נקודה
70%-61% - 2 נקודות
80%-71% - 3 נקודות
90%-81% - 4 נקודות
100%-91% - 5 נקודות
(3) סוג המועדון:
מועדון רגיל - 1 נקודה
מועדון שניתנים בו מקצת שירותים נוספים - 3 נקודות
מועדון שניתנים בו כל השירותים הנוספים - 5 נקודות
לענין פסקה זו, "שירותים נוספים" - שירותי הסעה, ארוחות וטיפול אישי.
(4) מועדונים נוספים בישוב או באזור:
יש מועדון נוסף - 3 נקודות
אין מועדון נוסף - 5 נקודות
(5) תמיכות בעבר:
קיבל תמיכה בעבר - 3 נקודות
לא קיבל תמיכה בעבר - 5 נקודות
בבואה לקבוע את סכום התמיכה תביא ועדת התמיכות בחשבון את ניקוד המבקש, כפוף לסכום התקציב העומד לרשות משרד העבודה והרווחה למטרת תמיכות אלה.
19א. תמיכות לשיפוץ וציוד מועדונים לזקנים (תיקון: תשנ"ה)
(א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק בידי מוסד ציבור המפעיל מועדונים לזקנים בפיקוח משרד העבודה והרווחה (בסעיף זה להלן - מועדונים).
(ב) בכפוף ליתר המבחנים לגבי תמיכה זו תינתן התמיכה רק למבקש שנתקיימו לגביו תנאים אלה:
(1) מחצית לפחות מאוכלוסיית הזקנים שהמבקש נותן לה שירותים במסגרת המועדונים שהוא מפעיל, הינה בטיפול שירותי הרווחה של הרשויות המקומיות;
(2) המבקש משתתף במימון של 10% לפחות מהעלות הכוללת של הפעולה שבעדה מבוקשת התמיכה.
(ג) התמיכה תינתן למטרות שיפוצים והצטיידות במועדונים.
(ד) הזכאות לתמיכה תיקבע לפי סדר עדיפויות בהתאם לדירוג המבקשים, לפי סך הנקודות שצברו כאמור בפסקאות (1)-(5) להלן:
(1) במועדון מבקרים מוגבלים או זכאים לפי פרק ו'5 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 (בסעיף זה - מוגבלים):
נקודות
אין מוגבלים 1
מקצתם מוגבלים 3
רובם מוגבלים 5
(2) מבין המבקרים המוגבלים מצויים בטיפול שירותי הרווחה:
עד 50% - אין ניקוד
נקודות
51% - 60% 1
61% - 70% 2
71% - 80% 3
81% - 90% 4
91% - 100% 5
(3) סוג המועדון:
נקודות
מועדון רגיל 1
מועדון שניתנים בו מקצת שירותים נוספים 3
מועדון שניתנים בו כל השירותים הנוספים 5
לענין פסקה זו, "שירותים נוספים" - שירותי הסעה, ארוחות וטיפול אישי.
(4) מועדונים נוספים בישוב או באזור:
נקודות
קיים מועדון נוסף 3
אין מועדון נוסף 5
(5) תמיכות בעבר:
נקודות
קיבל תמיכה בעבר למועדון
שלגביו מבוקשת התמיכה 3
לא קיבל בעבר תמיכה כאמור 5
(ה) בבואה לקבוע את סכום התמיכה תביא ועדת התמיכות בחשבון את ניקוד המבקש ומספר הזקנים המבקרים במועדון, ובכפוף לסכום התקציב העומד לרשות משרד העבודה והרווחה למטרת תמיכות אלה.
20. תמיכה בארגונים העוסקים בחקר קואופרציה (תיקון: תשנ"ד)
(א) התמיכה תינתן לכל גוף העוסק בחקר הקואופרציה, ובפרסום מחקרים בתחום זה.
(ב) התמיכה תינתן לפי היקף הפרסומים השנתי המבוצע בידי המבקש, בכפוף לתקציב המשרד המיועד למטרה זו.
21. תמיכות בסניפים ישראליים של ארגונים בין-לאומיים (תיקון: תשנ"ה, תשס"ד)
(א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק אם נתקיימו במוסד הציבור המבקש כל התנאים הבאים:
(1) המבקש רשום בישראל כעמותה ומהווה סניף רשמי של ארגון בין-לאומי העוסק בתחום הרווחה ובלבד שהוא מייצג באופן רשמי את מדינת ישראל בארגון הבין-לאומי;
(2) העמותה עוסקת בנושאים בתחומי הרווחה שהמשרד מעוניין בקידומם;
(3) בהנהלת העמותה מיוצגים גופים ציבוריים, כולל נציגי המשרד, וארגונים מקצועיים לא-ממשלתיים.
(ב) ועדת התמיכות תחליט בדבר התמיכה בעמותות כאמור לפי חשיבות וסדר עדיפות של הנושא בתחומי הרווחה שהמבקש עוסק בהם, בהתאם למדיניות המשרד ובכפוף לסכום התקציב העומד לרשות המשרד למטרת תמיכות אלה.
22. תמיכות בקיום ועידות בין-לאומיות בישראל (תיקון: תשנ"ה)
(א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש אם מוסד הציבור המבקש מקיים את כל התנאים הבאים:
(1) הועידה היא מטעם ארגון בין-לאומי שנציגים מישראל חברים בו או שישראל מיוצגת בו;
(2) המבקש הינו הגוף המארגן ומבצע את כינוס הועידה בישראל;
(3) הועידה תעסוק בנושאים שאותם המשרד מעונין לקדם;
(4) הועדה המארגנת בארץ תכלול את נציגי המשרד;
(5) המבקש יגיש למשרד הצעת תקציב מפורטת שבה יצויינו מקורות נוספים למימון הועידה.
(ב) מתן תמיכה מותנה בקבלת התחייבויות מתאימות מהמבקש להבטחת התנאים הבאים:
(1) המשרד יופיע בין נותני החסות בפרסומי הועידה;
(2) המבקש יגיש למשרד דו"ח כספי סופי של הוצאות הועידה;
(ג) ועדת התמיכות תחליט בדבר מתן תמיכה לפי חשיבות הנושא שהועידה עוסקת בו ומידת התאמתו לסדרי העדיפויות של המשרד בהתאם למדיניות המשרד, ובכפוף לסכום התקציב העומד לרשות המשרד למטרת תמיכות אלה.
23. תמיכה לטיפול בנוער וצעירים מנותקים בקהילה (תיקון: תשס"א, תשס"ד)
(א) מטרת התמיכה היא טיפול לשם חיבור, חברות ושיקום של נוער וצעירים (להלן - נו"צ) בסיכון גבוה בקהילה המנוכרים למערכות החינוך במשך יותר משנה.
(ב) התמיכה תינתן לפעולות אלה:
(1) פעולות בכלים מגוונים ליצירת אמון וקשר מחודש עם האוכלוסיה המנותקת במקום הימצאה;
(2) סדנאות לטיפול, תמיכה ושיקום לנו"צ;
(3) סדנאות לפיתוח יכולות ומיומנויות חברות;
(4) פיתוח והפעלת כלים טיפולים להעשרת הרפרטואר ההתערבותי בחיי הנו"צ בקהילה.
(ג) תנאים למתן התמיכה:
(1) ידע וניסיון מוכח של המבקש בפיתוח הפעלת תכניות טיפול לנוער מנותק בקהילה;
(2) למבקש יש עובדי טיפול מיומנים ובעלי הכשרה מיוחדת לסוג זה של פעולות המקובלות על השירות לנוער וצעירים;
(3) למבקש יש ידע וכלים מתאימים לביצוע הפעולות שבעבורן מבוקשת התמיכה, המקובלים על השירות לנוער וצעירים;
(4) למבקש ניסיון של 3 שנים לפחות בפעילות דומה;
(5) השתתפות המבקש לא תפחת מ-30% של עלות הפרויקט;
(6) המוסד קיבל אישורים ממשטרת ישראל להעסקת עובדים, לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001, ככל שהוא מחויב בקבלת אישור לפי החוק האמור.
(ד) סכום תמיכה שיאושר לכל גוף זכאי יהיה פועל יוצא של המשתנים האלה:
(1) 60% מסכום התמיכה הכולל - לפי מספר החניכים המטופלים בידי הגוף הזכאי במכפלת שעות הפעילות;
(2) 40% מסכום התמיכה הכולל יינתן כמפורט להלן:
(א) 50% - יחולקו לפי מספר החניכים המטופלים בידי מוסדות ציבור שגייסו ממקורות חוץ - ממשלתיים למעלה מ-70% לתקציב הפעולות הנתמכות;
(ב) 35% - יחולו לפי מספר החניכים המטופלים בידי מוסדות ציבור שגייסו ממקורות חוץ ממשלתיים בין 50% ל-70% מתקציב הפעולות הנתמכות; בכל מקרה התמיכה לחניך לא תעלה על התמיכה לחניך שתינתן לפי פסקת משנה (א);
(ג) 15% - יחולקו לפי מספר החניכים המטופלים בידי מוסדות ציבור שגייסו ממקורות חוץ ממשלתיים בין 30% ל-49% מתקציב הפעולות הנתמכות; בכל מקרה, התמיכה לחניך לא תעלה על זו שתינתן לפי פסקת משנה (ב).
(ד) אם ייוותר סכום כסף לא מנוצל בהתאם להוראות פסקה (2) הוא יועבר בתוספת לפסקה (1).
________________________________
1 י"פ תשנ"ב, 3661; תשנ"ד, 2; תשנ"ה, 1012; תשנ"ו, 981; תשנ"ז, 2811, 3420; תשנ"ח, 772; תשנ"ט, 3698; תש"ס, 90, 3061, 3062, 3063, 3064, 3507; תשס"א, 1949; תשס"ד, 1366.
2 סעיף 8א מובא פעמיים, כנראה מתוך טעות.
3 סעיף 5 לתיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה והרווחה למוסדות ציבור (י"פ תשס"א, 1952) קובע תוקפו של סעיף 18 עד יום י"ב באלול התשס"א (31 באוגוסט 2001).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ